Skip to main content

Full text of "Neues historisch-biographisches Lexikon der Tonkünstler Bd.3 1813"

See other formats


BSB 9t e u c ^ 
\ + 

2 e y t f n &cr 


/ + 

we ( ^ e J 

L 

«iu|ifotifct)Ci* ©^tiftficffcr, teru^mter Sompom|lcn, ©dngcr, ^eifttt auf 
Stif^vum^ntmi funfitJoCtr ©ilettonten, 20? ufif octleger , aucf? iOcgcI- 

unb 3n|?mmmtenmflc^ct, von 


S) H t t c p s: M Ht 

K — R. 


BSB BSB 8 c F i f I) n t e r X n t fi n ^ I t t III BSB BSB X. V © I* i c t « « ©unttjcriiic diyaxiottt griebcrilc 2l!6ertine jaiftin tioit grttiiffiiK ft/^. ©ui(^ Jjetcn 3. ?. ®ai;I; 

^evc Sonjevttiuipev ISKangoIb in ®fli'm|ifl&t. 

— SapeUmeiftet SJagticf bflfel&tl, 

— Jpofgevi(t>tSDu-((tot son gd-tfnec b«reI6ff. 

— 5Jtufifbireftop J^ubfcfjmntin in ©EtlcbHvg, 

— ©. ©(^o« in SKflpnj, 

— X ©afieu in Jvanffuif. 
-> ettlinsev in 3ffd)fl|fen5HV3. X 

z 
z 
r 

X 

s 
^nd6i; iitf BSB ♦I ^^canumeiaiiteri'SUerjeit^ni^. 

■ Sfipllg. ^«vr ^eini-it^ Siie&i-ic^ ISJil^elm Stic^tEV. 

, etMtfunb. J^m Sac! £6fflei-. i 

ffiBifir. ^ttt @taf SKotife wn Sieti(c^(lem, « K. BSB >|-_ K. jV fl c f e r I e n (<EaiI .^einvicfi) ein Minficr 

S}lai) 1 768, oeilor fc^oii i)tii Dicitcn feiiKL- 
^flqc, tjuvdj ^lanfljeit, ba^ rfd)re, unb 4 
Sa^ie baiaiif, butc^ cincn fpi^iijcit^^oljen, 
ben finer fcuicv^^pielftimmeioCen ttU5 ei; 
nem ®la^LD!)ie niif i^n fdjug, and) b(\i lin; 
fe 4»gc- 3^ati enibecf tc fid) nod) cin^(^im; 
mer tiom Sidjte im iec^ren ; abn aticft biefen 
ijcrlov ci" buid) cine un3liicflid)e Opcrarioit. 
3m 3. 1 780 bejD3 fein 2Jatei> ein 5}li5llcr/ 
cine9i8Befe?0iiif)(c inbcmTroife J?of)cii; 
eff, miwcitfiubmtgebuvg. ^ifi- fing cr mm 
JU ff inei' Unrei'ljiiltiuig an, atletfep (Ser-ir^; 
fdjflftcn ine^^au^ ju fcfeiii^en, tjeifeiti^ie 
(ic^cincn ©ve^ffuf)! nnbvct(a|j baS ©oif 
mii itcgeffpielf n^ ©pinniabctn unb ^avm 
()afpe[n. Unb urn feine3lrbeit mcfji juffii; 
bcni^ ttf ibanb er fef)L" 9erd)iLf f fe inen 5)L'f t)-' 
(luf)lmitbem9li4Dmiieif£ 6ct^!)Jliih[C/ root 
buid) fcine'ai'bcitimmeibcteutcnbef wun 
be. 3?nd> me^L-even gWcf (idj butrfjgerefeten 
nipd>anitd)pn Untetiieljmungcn, miu^ete 
man i[)m enbltd) aud) ju, Me ^Mqc in ba; 
pgciOi'ticUiigju&cffein. ^3ieg cvicgte in 
i^m bu ^Segicibp, bai itiauicrfpieien ju 
Imten- ©cinSSniev vctfdjaiftc i^m foglctdj 
ein .^lauieiv unb fatmi ();Utc i^m bct^dmU' 
inci!lfibeSOi't^4^^on^rc [angllntcmdjt 
gegelirn^rtHevf^on einit)c£f)ornImdi}bten 
fpielen f onntc. 5e^t tame'v wn ungcfd^i* 
tja^^finbrniji^burg, woet- im ©aii^ofe ei/ 
ncn ^antalon fpielen^Site. <Ev geuiet^ 
baiilbef in lEtitjilcfungyUnb bat, man mScfc; 
te tf)m bic TOed)Qnif biefc^ 3nftiiunent5 
flu^einrtnbctlegcn. '^k^ gcrdjat^.unbnflc^; 
bem eu 2Hle^ Qcnau bch\f}kt i)att£, hijvu n\ 
mit bem (li^nen (?5cbanfcn junlcf, ein dbm 
lilies Snfrrument ju tinfertigen, welcfeeS 
tvflud)^ tiofe atla-ecftwiengfcitm^ 1790 
JU ©tanbe hadjte, Sin jweijtei'.SeMic^ 
inSubtuigfburg muctffe iftn mit cinem ©pa; 
tf)ifrf)en iangmten-Slilge! 6efnnnt. @r 
veifu^r. »t)ie mit jenem 3npvumcnK/ Uy 
i%f,i,ZQntimiiv, ill, 15, bci'Untetfuc^ung^tifrFtJufte nn:§ feinctSu^ 
^aufcFtmft feincn ^pantalon^ un\> madyic irt 
fnujet 3fit jn>cv langcnren.'Slii^jcl^ bic 
iibmfaU i^te iUb^abn- fimben, fflun 

id^mte man i^mbieStein|'djen5oi't*;pi« 
no'«. @ein Sfjigeij liep i^n nid)t et)ecruf 
^en^ bt^ et@elcgen^eic gefunbcn ^attc,nu(^ 
ba^on eins jn ^ftcen unb jii untnfucften* 
Sieti filler fill bic 3u(unfta(tfjeineinjtge« 
iSInitcign. Scerfanbftc^nunganjbefon* 
beiejmecfmaiJtgete SBecfjcuge, jOij i???" 
nat^ 2ubnjig56urg un6 arfieitete ununtcw 
6iDct)en fovt, fj> bfiu ei" imji, 1 799 fdjon ba* 
fiinfte gonepiauD in6et2(rbcit^aHe, V09t 
vontai m\ic, mit iJOla^aaoni) auggelegt^ 
im oDi'^ctget)enbeti 3a()re^fiif 1 6 Coui ib'oc 
^etPauftiuoiben n)ai% ©as SBunbetftacflc 
bfl&ei) ifi, ba|5, m^ bet- SBeifidjetung be* 
^rn. ^Pf. *J I) I i ft m a n n^ fcine 2fibeit bie 
pon manctm aelcinttn3ti|tiumentmac^ec 
flbettiifft. ]\ 93luf. 3€it- 1798- ®. 65. 

iSflffeumann (SfiifolO mat^te fic^ 
juei|lbefanntbm^1iIIISoaatpJ/'Xiar« 
av-V- Op. K ilugS&urgy 1797. ©iifetr 
folgtcn: ©eKeiti gei|tLObcn unbCie^ 
bev, mit ganj neucn QJicIobicn fQv 3 6i4 4, 
©ingftimmcn, ufbjt eiuer .^(noierprti-t^ic 
mib dicneral&flne^ in ?Otuftf gcfe|t Dott 
u,f,n). 33etn,b,^aIt^aibi8o4. 3u biCfi 
fer 3eit \\>civ ^r, i^ a e fe u m a n n £cfn:eir 
bet Xonfunftunb ©tabtfantot ju ^eiit, 

*.«i^ftneuaibva^nm Sott^eif ) Dr. 
bet ^tjilof*, ovbcntlic^er^PtofefTot bti- Blat 
t^em. unb^^pfit jiiQiSftingen, «udj^K8f 
nigl, ©lois&dtt- unb S^utf. ^lauiififiw, 
2flneOmg,^ofcat^^ge&. JU 2eipjignmi7- 
©ept, 17^9/ ^flt Ui)v genaue !Dfrruct>e il&ec 
bic ®efd)Winbig(eit b<t^^d)allei flnflertellt^ 
roDi3on(ic^ in ben ®6ttingifd)cngcle^t«tt 
3r»jcigen 1778,®. 1145. unb 1791, im 
1 59(tcn ©tiicfc, T!laAti4)mx finben, Kw 
^vbem f)a6fn wiu (^m aber aut^ einen fe^r 
guten 3(n^iug aui3 bfm en,:i(ifdjen 9iBcifc jtt 
banfen : ^ervAc^tungen ibet bit alu m\t>. 

mw ?Olufif, mi( bevfelben anwenbwng jut BSB 3 Kaf 

^^eitung bet ^vmif^sita), nefcfi (incm Sm 
fu^e bicSrage aufjul&fcn ; 36i>vtmi be r Unt 
rcifc^ie& ta alien unb nem n SJIujlf tf fifln/ 
Den ^at, Sonbon^ 1 749. ©c» OiiainaUitel 
finbetmflHoI)eumuevbem?fit BroclOes- 
by, bcm 93cif, bc5 ilSetf^* a>€V CL^wfdjc 
3luiSjii3 mit 3(nmcifungcn wxcb ev\l i\\6 
^ambucgifdjc ^Lllflgajin, ©. IX. ©. S7. 
«rib ^Anll ^ifrau6 m ^I a v p m g 6 5iv*y/ 
ivdse^-II. 0,1 6 — 37. cui^etiicf^Sic^ 
fabttfl()mtc^3iflt&ematifermibgvoDf€pu 
jwmmatilt (iar6 juCBfiwingeu ^m io.3iin, 

Safffa, ci(}fntli*jRan)faC5oMj) 
ctn biflioec SBioIiiuil/ get, in ©6^mcn, Icbtc 
1788 fcl)on 45 3fif)i'e ju Sleqcna&m-g fi.i 
gilrjil. '5t)uruMmb Iajci|"rfjcn©ienfrcn- £i* 
i|l tnSSatcv ton fclnenben U\}bm nic^t un* 
Jtffaiuiten Somponifleii- 

Saff'fl (SGilfjelm) be6 uoifjevgc^en/ 
6cn AltcL'cr 0o^n, ift ^onjeitmeiffer bfS 
SLliftetiDonX^mn mibXavi^ju Stcgrn^j 
biu'^, unbgc^6vct nntcv bic \tavUn 5Qioli; 
niflca unb Aonjcrtfpiplct, foiiiponivt nuc^ 
nic^t nuv fiit l>m 3n(ltumctir, funbetn f)iit 
oud} eirtige 93iefrengefd)ti«tnu €r iicfflii& 

f(c^fdjDni788 in biefcr ^apelle al^SKit,- 
0licb,f.@tati(i.i>- ©6^m.^eftXIL . 

itaff(a (5i5f)ann tilbn'itop^) jiucvtec 
©oljnuon 3ofep|i, ©c^fliifpielav ©nn; 
ger unb Aomponiff^ gf6, ju SKcgetioOm-g 
1 747, &etiflt ba^ 't^eatcv fdjon 1755 jiim 
«t|\cn 'iOIale^ nnbfiat batauf eiite langc^cit 
cm ^^entcv i« Qite^fflii gcftanbcn- ®o 
^cigtetf im QJct^aifcftcn ^^e<iteti^ct|enbet 
but* fllleSa^vgilnge i?oti if^m- Sfiadj feineu 
cigcn^iSnbigen 9?flc(jriclj£ ^ingegen, iflev 
er|i 1759 JuSlegena&utggc&oten, ^af bie 
^Dlufifuntevbem bxavtn SRicpel ftabiit, 
n>(iv anfang^ einc '^eitlanQ ^irglicb bfr 
^iJrfll. ^apcll£ in fcinei' Q3i3teiftabt, uitb &e/ 
tvat bavauf cvfl 1778 ba6 i^eafer, SBon 
©iCiJIaurtiig,.tDatibtc et fic^ md) ^ctevfi-' 
tuvg. CBegemDfirtigC^Soi) aber fte^et er 
am ScffanifrfjcnJ^Dfr^cflWi". ©ein ^aiipt/ 
iujli-ument ifi bfcSSioline. Sfufjer cinii^n 
gvoficn ©iiifonicn, ?3?efren uiib SScopnn 
unb eincm grogrn Requiem, ^ot ct nun 
nodj folgcnbf ® itigfhlcf c in^lupf gebmSft : 
1) ©fl^ ,2Jiel(<imiiS bcfeen^ a) 2nfa5 nnb 
^flitncbcn. 3) ®ic 3iSf«^civ voii 331 4 ly . Kah Kai 4 

afe^pfltrtt. 6)2>fla wfit^fttbe ^eer, 7) 
©0 piclft man bie Siic^fc- ?) Stofemunbe^ 
?Oicfubi'am im i$ldt>ict(m^j. gebcucft, 9) 
©as ?jC\t bcv ©centtcn. $>iDlog. 10) 5Mlc ^ 
tfnnnbi£!'r)6nn:g, a'h|i^afr. ©itigfp.ini 
2ffte,im^iaT)iciflU^j, gebmcft i784,?oL 
11) 5)ie Sct;crbcv &nabc bci ^Snigf. 
©ing|>. ia)I)eu blinbc (J^emann- 13) 
^€1' ^ali^mann, obnbiz fdtfamen ©pic/ 
gel. i4)Sci Xob liubiDiggXVI. Oca/ 
m-, T5)3eN Icibenbinibfiabcnb- Ota; 
toi\ 53flntt noc^ vcvfc^iebene lU'Olic^allctte* 
3luclj luadfte et- ben Jlnfang tnit Bci-au^iT**' 
kcinf^pn^iouifdjenSBeifS untzv btm %it 
tel; ^^Oiujiffllit'djet ©eytrag f&v Sieb^abcv 
be^ bcutfc^m ©ingfpief^ bepm Slaisiei', 
r«imb 2j ^efr, 95K^iaii, 1783. Sol. roo/ 
kijcgfl6ert>eibJifDenirr, ®eiti8o3 i)at 
ev (i<ft fllj©ndj^4nbici' in 9liga nicbcige* 

1796 a^« 3Su|^f&fPifi>ncr in ^allt atif, 
iinbgab wn ba in ben 5)rucf : VI tltim 

mbUi^tt2>matcn f&vi Slaeier* Seipjig, 
1796. 

^rt^n(£0 ecnembent in Sciia, l)(\t 

im Bureau de Musique i|ii Seipjig t)CVf 

aufigegebcn; 6 2icbcv mit ©egl, bev®ui* 

tftlLC, 

*^fl (j I' c I C^fiman SiiebL'id^)Dr. ba' 
QJfjilof.unbbev Slccfjtc, oibentK^profcffor 
bev 'P^ilofop^ie ju QKfli&utg, gcb. ju3)e(/ 

molb 17^9/ ^fl* di'Sf 1* vtf len anbern ^eUi^vs 
ten 9Bevten (tuc^ ^eiauSgegeben ; iCencf* 
funftobci' ©runbiii} bet- gSeltmeiS^eit/ 

ali: i)©ie fllfgemeiiie5>en(fmincnfd)«ft 
u.f.ro,/(mc^ io)bie'Xonf«n(l obcr 9)iu/ 
fit. S^nbovn, 1755-8- 

^aifei' (Pfltcr Sifitib) ein ^bnd) 
175010 einem bet ©c^rodbifc^en .«l6|lev/ 
wmbe unrei bie giitcnitivc^enfomponijhn^ 
fcinei'Seit gcjA^It ; boc& i|t ni^^tiJuon fcinet 

3lvi>Eit gebv«(ft wotben, f, iffinf- ^oi'tw 
fi>onb- 1791,®, 300. 

Kaiserjy Krikdhr, ein Sftmc/ 
rtifcfjcr SSdnger iinfaee Seitiiltci*, ma^v; 
f^jeinli* ju .^ottftrtntim>pcO ^nt bafelbfl 
ein^etfAbei' bie Ai-menifdje^it'c^enmttfif 
(H ben ©lucf gcgeben^ unm- bem Xitel t 

Nuwakarann. 2on{ttmtin6pc(,^ev?0lat/ 

t^fo^, 1 794, ft. 8- mtf ^oljre^nitten. SflodJ 
flOMwfdbflfolsenbe^ic^age^aEiflfSBetfex » 

nbev BSB Kai Kal Kal 6 tttorbett : i) Aetkarann. (£ottflantitio)}eI, 

1803. (li. e&cnfdll^ fiber bic armemtd)e 
Sitd>enmuflf;feL'ner i)'^vm^nifc^cS 9iff 
fatt^bud),i0on&fn ^eiiigenSS<iiCfin mfagt. 
©tatt bet eiit'opSLfdjcn Sfloten finbet man 
^ingeroiffe ^tid)t\h mld)s QliidjfaSi iixv 
©ejf idjiiiing bfi i)}icfoM(! bicncn, Soiitti^iu 
ttnopel/ bi»^»vfir)4^uf)iv 1742- ((.8- tnit 
ttUd}iriS^o\i\d)i\\Unx, Me ^m flngefd^rte 
1>i'i\) 3Bcife bcfinben fidj liiuct ^cr ^erjog'- 
Di'ientali)d)eii^ammluugju@ctt)<i T. ^e/ 
naifd)c liittiat.Snt. SntcfligciijbL No. 76, 
1805,^,641, ILf, ■ 

5£ a i J e V f . - Oi'gcI6fliiet ju ®L«Iid> in 
©S^mcnamf* 3.1780^ tjatju^onogeb in 
bcr €^em<ilmn ©triiMtcn^oK'feo abei?>faiav 
fiicbccin3BafDon rg^tcmmen^mitpim; 
civnl S Suii utib batfn ciw iiii&crfft ju ©au; 
bairn ?iiittilauci"^rc[rcftbtiua,r,H@Eatift, 

5: n I & (, . .)i>igd-'^ imb 3tiilt"nientma/ 
rf^ei- jii^Prtig, (AjTc tim#3- 1796 bnfel&p. 
mb ^flttf bcieirt ftf fjra^c 5Ueife evbauet. f, 
3a^i'btid) bet ioiit ©.150. 

«ald)cv (Sofjann 3}eptfmuf) ^ofi 
Drijanijlju ^rtnc^eit/ etn 6vaoei\!jtiintlf«r 
unb ^ompontft^ wn bc(\'cn 2fvbeit aber fiU' 

jefer b(o|3 gebmrft fiht: XV Sicba bcijm 

S(ni>iei\ I (tct Xfjeil. >Kiind?en, 1800. 

-de Kalhar. f, Kalkar. 

^ali^C-.O fi" io>iWn(Hciv wa^r^ 
fcfteiniid^ju aBicn^ums3. i799/ i?o»bep 
fftt J*fompofIfiDri ^ r a e g in OJcft, anf%t ; 

CassaeiDne a 4FI., u."Vl Terzetti 13 Fl. 

^ a I i j: G . &kmvinftmmemmad)dv 

jn ©etiin nm6 % 1786^ wifmigw att^ 

©Vflf^laitcn- 

Kalkar(Herricus) ober Henricui 

EalcarensiB, cinSanoniFuijjuSMn, geb. 

ju (Jlcve, niUL'be jii ^aritS Dr, Theol. bann 

JIT S(\i)]'airt>m^ imb €6In tanonifuS unb 

cnbIid?J^rtif^ciirf^t'imb^35vioiv fli(djSSt|Tta; 

toL* biL'fc^ Oibentf, in weidjen SBiii'bfn er 
1448, im Soften Safiit f^ines Scbert^ ftflub, 
nactjbcm er gffdnteben ^atte: Cantua- 

gltiin deMiJsica, Lib. I. f, Swcrtii 
Athefi. BeJg, unb Prfasevin Appar. 
Saci: T. I, • 

^flKbrenncrCetsriftian)— reiti7'99 
&ingniei|tei bei; bet Qv^'&in Optx ju'Paii^/ wtbictit wegcn feine^ roarmcn €ifei< fiSt 
tad^ejif bev -Sunfi bem fiefei: nd^er be/ 
fannt jii ffi;n, aid e^ bnrcb bte 2Flad)itd)ten 
im a* l!ev. gefd>ef)en faitnte, Unb ba im$ 
fcitbcm ^i". 1 1 i e b e t in reinei'^effifdjett 
&ilil)it. 6iefd)irf;tenodj a[ferlei;9iatl;n(^r 
teRim53etie|f|einev3ugen6ifl^i£n*stun|^j 
bilbung gefdjenft ^at^ getabc beii tiiteieff 
(anteftcn j^eil ciner itfinitiivtiDgiapljic, 
ben id) in (cbem MJitbtigen'^litifcl fo geire 
iec^ta«*jfjJf)iltd) liefein mJc&te; fo wet tc ic^ 
^ici rtoc^ bai 5HJefentIid)|te baiaae bci^Diinr 
gen. 5)a ijon leinec fii^tjejt^n ^uje^b an 
^3Jiir(Tf unb ORaletci; feiue i'ieblingfij©^* 
fc^dftigungen mflien; fo lie|j ii)n !Viii33a^ 
tciv iSNdfflel Salfbrenneiv ©fabM 
muftfitf in SalTeO in feitiem fnnfjefjntett 
3a^vc baiiflavift anfangen^ nnb ba ber 
Uaterric^K fctne^ f i^en Se^iei'd ntdjt jiverf* 
mcSfiig fd)ifn, fuilbetgflb et i^n nad) mui 
gen 3a(nenbem gi'iJnblidjeni Untfrrtc^te 
bed t^ofx unb ^Stflbtofgantflen ©erfeiv 
roobei; ev jnglcid) ro6d)ent(irf) eiiiigc @tunr 
ben bei; beni beiil^mtcn i£ai'l 31 obex 
nalb atjf bfL-SSioline na^m. S^al)Lent» 
bieffi"2e(njfitmurbeer im 17, Sa^tc aif 
€^uirdngei ben bci- fianj&|Tfcbcn Opcr an/ 
gefiedt- 5)ic« ueifc^affte ijjm jw gleicfteir 
SeitbcnffiufeineSBiijbegieibe giotJen 23ovr 
(t)ei(, baf? et fliiBCL- ben niamud}\alti<i€n 
gjleittet jtilcf en, welc^e er cilgltd) mir aur;fit/ 
tcjngleic^aUe jutgiitltL ^apelfe ge^6ti£ 
gen 'Pattituten bntdjltubiten butftc. ©i^ff 
©tubiam Utite H)n, nebtl bem ttealidjeit 
llnttrtidjte bed *^in, 55 e <f e t, in @tan&^ 
binnen einigen tsq^izn im fieijen n, gebun^ 
benen ©tplctegeltedjtiu fc^teiben. ©mit 
bQi3 abet nan bic fo n&t1)u}€ Jlufmantetang 
flit fcirti Xfllenre ^atte erfolgcn foCcn, fanS 
fid)^aNbet ^Kjigui^be £ucbL£ 11775 t^ic 
^^eatet/Stteftion flbcina^m/ getabe Baff 
@egcnt(;ei^ inbem man ifjnnicljt nuibci> 

bev.StapcIIeau|jet©e^aItrefete,ronBerni^m 
aarf) ben fetnetn ©ebraucb bet 9>artftarett 

unteifagte. 3m 3. 1777 Mc^te ii)n enb/ 

lid) eine gtogc ©infonie^ nselc^e et bent 

Sanbgtafen mit ber ^itte, cntwebet am 

SSefolbang ober urn feinen 2tbfcbieb, jtH-iv 

Jiete^ 50 $^It. ^Jefolbang ein, nac&bem few 

iteiftbeitmitS6o^lgefa[[ettmarge^6ttQiDi;f 

ben. CEt fingnnn an, t*erfd)iebenf^tii btn 

f&vucf |u gebcR/ tvovpn batf a, Sejc. fdton 

.31 a 8]a($; BSB r 
J I 

* !R(i5^ric&t gfcIit'ZSa tie? ttBf c fctneCijge noc& 
immernidjtverbcnevtc, fc^iieb CLCtnc gvo/ 

Sanbgrafcrr^ mit bev^ieteuoi jrocrjii^jvu 
gen Uvlaub, Si'^ndxirf) mb yMlicii 6:; 
(uC&citju(6nncn, 3(llfinfcinc'?}icilc idui/ 
beimtei'bificEnmbfcin Uilflufc t>mveigcir. 
!Bo([ Uiimutf) fcfjicfte cr mm ftirfe 'Htheit an 
(ie$I}ilavmi}nifd)e3(Fiibemie in Qolo^na 
unb frt)iclt bte (^ftttigt^uunj)^ baf^ fcl^ije 
mdjtnuimitein|?immigcm®fi;fuUcaufgci 
nommni Jt^utbc^ fonficrn bag i^m oii(^ fitc 
3lEatiemiciitn i8-3"ni i784bflsStpIom 
rincSSIjrenmitgliebcS flu^fertigte, Unbfb 
^iSttenroiifluf enimal ben 2(uffd>(u6, wie 
eiti bamAB noc^ jttnsev tmb un&ffatttitci 
^ontflnflleiv tJon bologna au^^ biefec €^ie 
(^cil[)rtfri3tt)m"bc. ©anac^bem 1785 *^i'^ 
folgwn 'lobe be« Eanbgtflfcn bit SflpcUc ab* 
igebantt tpiiibe, ^aKeev fc^on ben Sntrc^Iug 
Scfafit/ bfl^ bi^^ei" filr i^n ft> mibnn(6ave 
CStubium bci 93lirfif ganj aufjiige&eii ; ali 
i^»i783bie^5m3iin*ort ^Pteut^cu jii i^f 
t-em^ftapeOmefflct in Devlin ftnanntc. >ffiic 
■ t^dtig cv fid)6afcI6jl6ewiefen/bavon jeugct 
ttntf n fofgenbeStci^ t^f ovecifdjev uit& pvats 
tmtt^evfe, 2(iidj 6Iie6 T^in W^ \\id)t 
imbdo^nt, inbem cc 1790 bom ^Jiiinjcn 
^cinvii^ tjon ^xeu^en von ^en 
linafiimb nfl^^JR^ein^bergju fcmcm ^tt/ 
peHmciflev untcr anfe^niitfien ^ebmguiu 
■gen bci ufen wui be, .^iafc^iif6 ecmr^ie/ 
tc fronjSfifcftf Opevn, jii rodc^en aud) La* 

nassagf^ort^ijedieCfl'Jev 1796 <i"^ t^'^f^ 
SJicn|teroifbcivnmdnc3ldl> ndc^Sw'ien 

jumac^eit. €nblic&fanbei no*:^ jii^aiiS 

^ (cine felei&fttbe ©telle, TOO cv 1799 bt\) bcv 

jJco^cnOpsvfll^Maitre des Choeurset 
2e& Ecoles Qnge|ie(It tt)urbe. Unb bag atic^ 
^iei' feinc $^iStigfcit noc^ imuittcibvoc^cn 
in Ifiner-ftunfl foiWivftMitnQH au^cr bci 
Dpcr Olympic, wt\dft cv fftv bafi bafigc 
gtogeOprvnt^wtergcfc^neben ^at.uiib anj 
fitrn SBaEen, aud^ bev *}>ret<S, tvdc^en et 
T 300 im S^atmonitaf unb ^orteviancriucr 
fen gcwonn unb oom 9JItni[iei £ ^ a p t a I 
' 8|fcntlic^eif>idt. JBonfcinen nenein ^oiii-- 
pofitioncn f&nnen ni)i^ folgenbe angegebcn 
itaben; T)5^eone bet' ^onfunfl, mit 

XIUXftbeDcn, Crtk^^^dl. ©cdin, be9 
pummel, 1789. 40 @.^e.rt,unb 15 ©• 
inoKnbcrjfp. ingv- 4- ^ci^ bcm^Iane beS 
J^m- RJcrfaflVtd ifl noc^ mmd}9i ffit b«i Kal 6 nun n^o^il rdjivetUd; folgcn m6c^te, ba er bie 
<j5?fcfjidfte,welc^e aiidf i&v bicfen ^f)til aiif; 
gcfpait xvav, uadj beiSeit bero«t*CL*i, "ti& 
jwfli-evflbeutfc^yunb bannfranifififc^ ^evj 
aii^gcgcbcit t)aL ^ugeir einei'i)tejen|ion bie; 
fcei SSjei'E^ in bet mur^Slcal/Scituug, 1 790. 
©. 1 77.tinbetmQnandj in bcrftrfiar.Sett. 
T79o,Wo.i85'"nb3ntfII.'351.i79o,No. 
150- einc9leicnf"fntcn/5c^bebarilbei\ O 
Suvjci' 2(bd^ ber fficfd)id)te bee JonEnnfl 
jumSGevgnflgcn bcv Sieb^ciber ber3JiUfif, 
SBnlin, 1792- i:i8©eitenin 8. ^ei;bief 
fcni (leinen 'OJIflflCftab^ nad} tcdc^eni bie 
gioticii^SfaiTen ber oltgcmeinenSefc^ic^cc 
beu ^:9iu(iE^ia'flufgetrftgen finb, mfic^te 
woljl b€V ^\ve<S, bai SSeignflgen ber iitbi)ae 
6eivnidjtu6Higcneic^troerbpn. ^idf^mi 
tSnntc m^n bai fflJcffdjcn aU eine SJicbci-; 
^olung Dber Ue&eific^c fillt ©ac^Cunbige 
aufd^en. 'iib€x auc^ bann wdte tJteUci^t 
tidd) man^si baU^ iii ertnnevn^ xcai mut 
fjoffeiulic^ in ber fian^fififdjcnUmaibcitiing 
veibeffectitl* 9?orf? fe^tc et wn^ ancfc ba; 
mat* buid) bic'-Snfflnbigung eincvUnfliv 
ial\d)vift: ©eijtvdgejur SSeuuolIfommuna 
bcr5:onfan{l, i789/inflngene^me2ireflL'; 
tmig, inbem ev biuret) fie ben S«&en ba roie^ 
bet flnfnfipfcn rooUte, wo bie SKarputgif 
fd)cn®ei;tr<^8egeenbet^flften. Sltiein bfl* 
sajntfomnidjt jn ©ranbc. 3) HistoJre 

de la Muiique, par C. Kalktrenner. 
Tomeier. ^ari^^b, ^bnig, igoi- in 8. 
mit 6 ^upfemfdn, 33on fcinen piaftifc^eit 
^cifen finb noc^ foigenbe gefioc^ea mot; 

ben: 4)IIISonat.p. leCIav, av. V- et 
Vc, Op- 1. Berlin, 1790, 5) III Soi^an 

p.leClav. av-V. Op-fl,€&cnb, 6)111 
bcvgl. Op. 3, &inb. 1791.7) Air var. 
p, leGlav, greut em* bei fiefienS k. Sbenb, 

8)Ronianced'Estelle»p.leClav.l£Cenb, 
1 794- 9) Democrit- Op, buffa in 3 '^ft* 

SR^nn3&ei%iSt|T. 10;) Lanassa, ©io|1e 
Oper.Sbenb.aK)t. 11) Olympic- ffiroge 

Opeivju^atie, i799.'iOtfL 11) Scene 
dePigma!ion-€bertb. ^799- 13) Scene 
deCliantsd'OsBian.iSoo. ©ei;Be ©ce; 
ncn in bevba^gcn Societe philotech. auf; 
9fffif)rt. i4)IjerUianttnomphal pour 
Ja pompe funebie du general Hoche- 

1799 bflielbp flnfgcf. ^v flavj jn 4)ati# 
«m 10, 3r»g. 1806. BSB 9 Kal Kam K a m 19 Salf6vcnnev jun.(.,.) ber ©o^tt 
bciwvf)trQz^tnben,seb, in Salfcf, cvfficU 
m bet Bffeittlic^cit Qiiilfuttg bet SEgltnge 
bcgmnf-SonfeiMmium^ju Paris ju2ln-' 
fmi3c6c« 1802. 3rttnc^ i>om 50*mi(Ici" 
C^apul ben ctflcn ^vci$ boppeir, ein; 
maf aW ^omponiff, jdo €fl tel femfiefj; 
rer i(l^ mtb bann tkH ^iQwx-fpidev, mo; 
|u tf^n 3( b a m get)ilbit ^at, 

«a(Ieii&ac^(@.€.®.) Orgaitifl ati 
bit ^fil. @ci|lfji($e jM '^ajbcbi!t-3 um£ 
3- ^795/ f)*ittc fic^ fcl)0rt urn 1787 bULc^ 
tctrc^tebenc Sicbcttompofitiimcn im Siell/ 

mac^t. 3m3.i796ga&a'fl6ci' ^at)on eU 
m&cfonbet:e©ammlmtdin &cn2)nicf iin; 
tcrbcm^itd; Oben unbtkbev jum ©iiu 

te^fingctunb ®pieler.^}ia^bc&ur3- lie/ 
tevbiefi roiib i^m in 6em ©otljiiifdjen I^e^/ 
ter/^alenbctfuvi799.@. 83-bie5?ompo/ 
fition nflc^ltc^etU^etOpan jngeeignet; i) 
S)ai^d)<tttenfpielmbcv^<\nb, tiebff cu 
net Opera buffa^ o^uc3?nmcn,6ci;be nac^ 

^Src^ncr^^^ocfif. 2) Sf)efianb^fccncrt, 
?intctmcjjo. SHot^ ITnb getiucfr: 3) 

Srocigfelleifc^iltterungcn unb Sicbcr bci 
Sieube^ f, klm. Sp<\{le, igoo, 4) JtD^e 
SieberjuirUtttcL'^fllning, i£6en6. 

^allmu^, f. Catmus. 

^altcn&ecf (So^ann ®[:oig)@u6-' 
tcftoi' iiub Digani^ ju^flfewalf^ wiiubc^ 
t^U [id) tie ^li&lcitfcftc mur. <^i\cll^aitha 
tcUg i^vei2(ufi6fim3 tiAfjeitc^ nodj im5. 
1751 ais OJlitglieb aufgenommett. ©nB fi^ 
a»f foldje SJeifc mdjt^ jiim nllgemcincri 
9^e|tenbcr5;un|t bcvgcticifletifjat^ ^Uibcit 
ntcftt, i^ii filv einett einfidjtevoKcrt ^ilnfllct 
gelteu ju (afien, ba i^n bic ©cfcUfdjaft Biu-d) 

Kamaleddinus Abulphadhl 
Glaphar Ben Thalah Aladphavi, tin 

^iuteulaffen: Opus quadripartitum de 
spcfctaculis et Musices utu, Censura 
et ludtcium Doctonim inscriptum. ^, 
Ca si ri Bibl< arabico-liispana. T. I. 
p.483-Art.MCCXL, woe^noc^ bwon 
^cifit ; Codox percJeganter exaratui die 
16 Gemadi priori ft,ajinoEgiXfie 679. St 

foQ bavirt biejctiigen gciinbUc^ ■ptibitU^m, .« fl m 8 1 a C^O f in ^ontponiff^ fc&te urn 
179G jiiSmibo«^i}Dun)p flus cr filt cittert 
f<id>(ifc(jeii totiHntlfer flii^9e9e6ert roiirbf- 
ai^oid)mc^t[tfe^^«ecfidjfliifeincrgiogm 
3ict!"e&t'|l^iibcLC niii(i?fllirdje^eJirtWifre ci/ 
a^orbcn. SSSctiigfreii^finbet matt imncuen 

mufrf^ ^ctfuL' 1796, @t. I- No, 4, tin 

e^iiicflfc^eSiBlumenlieb.uon bcmfelbeti itt 
unfL'vca^Dtengefc&t, nefeficm 'Pmv SBcw 
ten fiber t^inepi'd^c ^Wufif. 93on fcinen 
fibiigen gebiucf feti 2Beifen E6nncn imr folj 
getibeangffiJ^tL't iveibcn: i) II original 
Chinese Songs ,,Moo-Lec-Cliwa ct 
Higho Highau, " for theFortepiano^ 
London, iQoo. 2) III Rondos for the 
Fortep, GEbenb, 1793. j) II Rondos 
for the Pf. ©beiib^ 4) The favouiile 
Hornpipe with 8 Variat. fortliePf* 
Lond, 5) HI Sonatas for the Pf. 

gbenb- Op. 13- 6nj^ie(lDn^ 1796- 6) 

Sonatas for the Pf. Op. i.fionbon^ ht\f 
^Icmmti. 7) Sonatas for the Pf. Op, 
2, ^bmb. 

^ a m in e 1 (Znton) — wctv nicftt ^Ih 
tcm% njTC im a. 2c):. Detmiit^ct luitb^ fons 
bcLit 3Sioluil|t, «ttb jroar ciiici brt fcc^en 
nub dngcnc^mjlm feinci 3eit. ffv Wftt' 
wUf ltd) in ^6E)men gc&oicii unb cin Unterr 
t^fltt bes ®Vafi:n SBalbftcin. ^fl^t-fc^cin-' 
Ijdj modjte bWfcv ^evv, bee ein giogei" £ieb/ 
^abci bcr ^iUfif n>aLv fdjon fifi^ an bem 
jtmgen ^atnmcl befMbevt XaUntt 6e^ 
mei'Et [jabcn ; benn cr ((^tcEce i^n nac^ '^ta£ 
lien, biimit ei cuf bet'^toline fid) noc^ me^t 
bilbcn fSnnte, ^ammel ging gerabeju 
nflc^/Paburt^ bcm 3lnfent^ait be* gtogett 
Xavtini, eibat ftc^ uon i^m Unttm<i)t, u. 
mi^rcbiefen mit joi(&cm Sifcr imbjleige, 
bafj ev [id^ im fuijen fiic ftavf genug ^idt^ 
fetnen ti^^ertgen Cc^tfr ent&e^ten ju fSnr . 
RCiu €t Eanjbfltaufnac^^iflg jmiScf^unft ■ 
Icgte uiele^pi'otcn feine ir edwigten ©cfc^iff* 
ltd)(cit flb* ^efonbev^ a&n* wiigte et- biirdj 
feincntnmgenunbrfi^tenben£Soitiag fief. 
Adiigio a[[e,^eijcn feinei* 3ii^5ret^ ju 
fdjmcljen, 3nbelTcti sc^ft^roanb cv (inigc 
Seitbaianfiyicbci: Mi 95tag, unbnicman& 
migte^ mc^itt n- geFt>mmen fn;/ &t^ man 
enblid)eifu^ivbaf5ci-j» fionbon (e6e. Uric I 
^M%i)iii{]cm'?Sianici:ba]clifi nidiit adgej. . 
mein l)abcn qcfaltm luoflcn- 5)a cr fid) aficr , 
ifllb in ten ©efc^macf bet gnglAnbcr ju fin:? ' Hf BSB tl Kan Kan IE fcettwug(e;ffln6 ctauc^ ffic^tmt 55cijfft(f, 

mcrmufif, iDtifietn guilnfcctc au(^ ffiit f)&u6i 
IidK^@l^tEDAbULd),MgfL eitte idd}C.£)a^ 
it:c ^ci^rat^etc, ©ft' roilibige Jpi\ SIfl/ 
. 6ncj,bemid>«II?6iefe 6e("Diifcein Um|Hm 
6eflug5emX[L.5eftbci'©trttitl-i?, ^6f)i 
men 3U banf en l^ahe , \)tviid)evt, ftd) allc 
3)Ifl|tc gegefieti ju ^a6cji, um miwt fitad)f 
rictjten von il)m atifjutteiBeti; abey uttu 
foiilh 2>a'i»IIgcmcfneiH»fT)<ibe i^mzSS 
jcffoiuobtgcfflflt- IS* ill fcietf um fo s'^ub; 
^aftct/ba mm feit linger fll« io3«bvcn ju 
tea 19 SSetfcti^ welc^e im a. ?ej, fd)on niif; 

f ommen flitb. ^liiget bicfenfanntc beipci-- 
ftoibene Santut aitjcimai^ nacf) fctncr 

beffen 3tvbcit. 

^ tton^anifa C30 Dr- bet Svet^W, 
. £flnbeSa&rofat Hiib ©ileitant ju ^Prag^ 
fpidt nidjt iinr baS Jbrteptano mei(lf rfjflft/ 
foiibcin'^cir fid> aiuf) I'd^on bcx) me^ieni®cj 
kgcn^eitcn aW 8ffd)macftio(lct' Somponijl 
flCjcigL 'BcfoiibcvjS iUbmteman feine^an/ 
tfltejut 3«^elfci>n' bc^ 3(ppe(fation^pv4(t/ 
bcntcti,'®i'nfcit t>OTt ©povf- 2(ucl) Ijflt 
cc iiti3- 1 796/ bfl man i^n fli* tmn noc^ 
iungeit^^Krtniiflngnb^ uon feincn gef^iicj 
6cnm^Icwicifarf)t'nmbeuX)rUif gcgeben: 
Xlil Variat.pJePf< gcipjig, b- ^mtt 
3n ^3Illrfiit)it X t a e g niK^^auOct i^eifcftie; 
bcnen ©flmmhinjien toon sodiiimmtgcn 

%injeii, flUC&XIVVariaz- a V.e Viola, 

<3n. Ucber^aupt i|tbei'0ief(^matf mi bcm 

<£d)6ucn in fciitft ganjen Jamilic ju S^<\ns 

\ fe- @em!Sinn%bfr3lppeDatij)n*fatf> iJOtt 

^ancfa^ fpie(t bA^ ^QruIonceQ mtti^iclci 

.gmpfinbung; imb feinc @ctjmc(teLv 3ea/ 

nctte, fptdtcbrnfrtflgMSortepiflitomtt 

atuibtucf unb bcfortbcrftrga-tigfeit. r3«^t ^ 

. butfibeirXon^ 179*' " 

fi <i n n c (Sticbric^ 3£«g«tl) ^i^txmhxi 

^ tig (i 801) '3;onfiinit(eL\ju Sclpjig, geb. 
ttm«3, 1778 JuSelitfcft/ 4 ©tnnbcriMn 
Scipjigy wo fcin SOfltcr ©evic^t^^altet b« 

' umiiegenben @!egenb i(t^ ge^&rt )u unfcvn 
f)offnungdi»oUen jungen^cmpDnitlcn3tt)Ai- 

^arte ihn fcin SJatCi jum ©nibiiim beu 
Slccft tc fec(tcmmt,wc«»ciTen er fluc^ tie 3ff ft/ 
Dcmien ju Scipjig unb Iffiitfenbecg in bit frt h ^ j«r gb^forop^ic unb %^^zt\t befonbci* 
flber jiir Xonhmji ^ingtjogcn fii^lic, fo 
blicben bie 3ma liegen^ unb nur bie^tifnr 
gc feine* S3aterd ^trlt i^n nod) ab, fid> fof 

gUicft bev' ^JJufif *iu^f(^li<:frt^ub fjinjtigebcn- 
3nbc(f^nga6einS^oi', mclcfjetf erjuSBitf 
tfnbei-gbciT einci-gcirifTen ®elegcn^eit mtt 
giD|)cm ^eijfalle in 3Kn|if gcfc^t unb auf^ 
gfffiljit f)a£te, bo* cnbfic^ bie SBeranlaffung 
JU bicfem0c^iitre^ipobui'd> ei- fic^ ihtx and) 
jugIcid>alIci-fcttifi:nUntei(li1^unguDn fei/ 
ncm 93atei: wevliitlig macbtc. — Um nmi 
nic^t fln ben n6tf)ig|ten ?5€bi!lifnifren ^ans 
gel jn leiben^ ]a^ cu fid) gcn6t^i^]t,t'eu cincm 
©ciT^uif^en ^Prinjcn bie @tc{Ie cincfi ©e^ 
h'etaii'^anjune^mm, reticle ev abet ftftott 
ni:td) SJfilaiif cizicd 3Aj|)i*f* wicbei aufgab^ 
'unb ficft n^ch TircSben it>anbte, um bafelbfl 
bie ^rOiWfif mit ffirnile ju (lubitf n, Sic* gci 
fcfeflf) t^cilg untev -bcv Seitnng Ui bapgert 
^mJ£ahtoi' ^etn(ig, mc^v Ciht\: noc^ 
bmcbrnncifiigefi@tnb£um ber 55oitmanj 
nif^cnajfife- 3liii^bic^fete ei'bfl[p|bltet* 
nc ,/lantatt an bie Xonfunff/' icMc fie 
fe(b|l in ?OiUf*( unb ffl^itc fie bafelbft 6ffcnt^ 
Itc^auf. %iti 9Sei^ tttoiitt '))oefI^ nnly 
?OJii(i( fo gftnj in eintinbec ocrfcbmoljcn u)a/ 
L'en^ foU bamal^ einen gvot3f n Stnbincf auf 
bie3u^6iergemad)t ^(t^em ^ievanf ging 
et 1801 wieber nad>8eipjig. .^iei- mibme/ 
te cr fciiic 3«it bem ©tnbium ft inei ^nnft 
unb ber^ompofttion ganj, unb ob mtt gleid^ 
von fein^m Slei|3e in le^tcier uof "ber ^ant> 
nuiiti^ einigerocnige 6ffcnUid)e Scuguifli 
in cinjelncn^aflflben anftunjeifen f^abcn, 
n>elc^e abcvfc^on ben^tempel Ui ^ente^ 
axi bev Stiyne tiagen^ unb ntoraud matt 
un* in Sufunft einen jroeijteu 3 " m |le e g 
itn ijciauj oerfpridjt; fo cntf)fi(t bo* fcin 
9)urc no* mand)e^ becicl*tlic^ei-e 3ufti<u/ 
mcntalflflcf an ©infonten unb CLmnmtn^ 
ba4 und no* tiJnftig pon feinei^^tdife auc^ 
inbicfemSfl*cabfi'jeugcn witb- golgcn* 
tti ttHonfeiner .^ompofition bi^ je^t gei 
bi'Ucft: i)25ie Cmaitung, ron ©*il/ 
Ui-y mit -Slawievbcglcimng. Eeipjig, ^eij 
SA^nel, 1 801. 1) ©ie i>eife^Itc t^tunbe^ 
t>on6d)Icgcl,rmit^IaD.€benb. 3)53ec 
XrtU^ctv tiort^djillciv mit ^Iad. ^e^ 
nig/i8o2. 4)II8iebev, in bcvmuf.Scit. 
unb in betrf Ar bie elegante 3Be|t. • 4 - + BSB IS Kan Kap ir a p H ©ccn£a,&.®ei|taiu|"fl: Jiil) Mffc btcf)/ o 
' fiiae®ei|t,ooii ^^ 6 f) I e n b u f. 8) L'Ad- 

•lio. Scena ricav. d. Op. Adriano. 9) 
La Fedelta. ^w Xvmc. ^^oionoife^ mit 
itflLunbbcutrdj-XcEt* 10) ©cv 3i^nq*)c/ 
feQu. b,^iiftI6Aife,»-®5tV- 1 1) ©ct 
§if*civD,®6t^c- aitt ^^f- obci ©iitt- 
2 2)?ieber. t6reo2Sifrf, imiv. 13) La 

Tempesta. Cant* di Metastasio p. voce 
•ola. 3tn[. ir, bairfd). Op. 17. 

2fuffold)£ 'ii:tff'\mci' in £eipji3 mcl^m 
K^a^re laiig im ^tilleu fotyciivbeitct, aliJ 
ft noii ® ten icijic^ uitb feine afle dou t^m 
«(ii ©it^tcf nnb ^omponijr gef(tt«&fnc 

©d)6n^cit gen?6^ntcn Q5»&Iifum^ 1807^ 
mU©ci;fa[lmtb*Efji'e aiifS't^crttcu i^va^s 
ft. ©iefc gute 2fufTtfl^mc fimctfcn nid)t 
nutbic gflnfligcn ULtf)ei(c v^^rt SJien fliiS, 
tu bcv Ceip}. muf. 3fit., fonbeitt auc^ fcm 
liingcm' 3[ufcnt^alt in bicreu ^aifciftabt^ 
njoetald^idjreitmb ^ompontjt bic ncue 
Oper : Scinonb^ nnb SJiiiinnba, fd)vich^ urn 
fte im^cf&p igogbafd&ii anffi l^catet 
ju btuiigen. ©icfe it)icbei-^o(teti Snipfr^'' 
lungcu hvad)ttn ei baf}in, bnij cv j" 3lnfiUi.' 

betOpa mPre^Ijiitg^ mit 1500 Qjulbcn 
©c^flit, flngeiteUt rontb?, 

^flnneniiic^ci (3. 3-) — 5)Toc& 
finb iuv inSmli^en Scit von bclTcn 2fibcit jii 
©Cilin/Wn^ifc^einiiclj6ci;9te[irca&gct3i'uift 
wotbcn: II fflJelobicit jur Stomaiije au5 
gigato : Silafd) mit Der^diigtcm Sflgef* 

^fltitevCe^iiftO ^DnEiln|iIa"i!i &bi 
ttigdiia'g ; yon Ujmfinb 1799 6ei; Siiciilo/ 
.\jiu€iu5&mg^lJa<t^aamSgc(ommcit:Xn. 
?Kclo6icu flit ba€ klavm\ 

Sapp(3. ^m'0Oi'gaui|?anba' lut^c/ 
iif<^ctt ^fliipttivc^tc ju ^iGn|3ifi:^.'?0;inben^, 
rjt bev ©D^tt eineg ©djitlmeitlci^ jii 
©(^njanfee in 'X^iSiingc n, mclc^cr i^n nin3 
3. 1 780 dtif bie ©cftiilc nac^ ^tfiivt btaiifs 
«. .^icL'6il6etcevfic^mc^r mu'untcr brm 
^in.?]Iu|ifbiicEtor9Seim«v unb bcfftn 
@ittgc^otc jum gutcn unb 6i'Auc5i>AL'ett^ivf 
d)enfdnger/ foubrirn fanb and^ bmd) bm 
Umgangmit bcm &enl()niten^laoici'i)lfn^ 
i^in.^ il g Ic r, u, buv^ 6ffcicQJc(Ggcn^eit/ 

befr(n^!ei|mfpicI|n^6L'en^ fo uid Utiter; jid^utig utib aja^rung fill' feme ^afcntc 
jum j^lAi^ieifpielcii/ ba^ cv ftc^ im f ut-jcH 
bcL" ffmpff^luizg bed ^nt, SBcimai an 
bcn^^rn.Sammerpiifibenten^ ©arcn^on 
f&reiten6auc(»^ ju cMgcm ?(tm^ toilvf 
bigmncfete. Jolgcnbc SHci^c Don ^Inoitr; 
I'adjcn^ mcJd)e fcit f iii'iem ju SiMunfc^meij 
lion feincv Hvbcit gcfroc^jcn worbcn^ jnigen 
von feinem foitgffe^tcn Jleige. Ill itlar 
iiieifonfltcn. Op- 1. Ill bcrgl. Op. 2. I 

Sonate a 4 mains. Op. 3. HI Th^mf • 
varies p-leClav, Op-^- I Sonate a 4 
mains. Op. 5^ IQuatuor p. \e Ff. av* 
V. A-etVc.i7c)8, Op. 6. lIAira varies^ 
Op- 7. 1 798, Xll ajoifpific f&v bic Oigcl, 
Op. 3. 1798. VI SOfld^fpide fi3v bic Ov^ 

gd. Op. 9-1798, 

SnppcUt (91,) citt beutfcftci* tont 
f iSnftlciv julc^t ^oforgflnifl bri- iiCTOiftuje; 
tcnSanbgidftn ttonSfltmfwb^jii.Oiifnm/ 
fitibiLtcju9lom »im^ 3- 165^?/ niit Ji- 0/ 
bcrgcr jugleic^ feinc ^unfr &ci; bcm&e/ 
ifl^mcni 5i'c^co6fll6i, nnb bf lebetc fcir 
ncn ^^iitidfi^kv, jur fat^oltfdjen SIdiijion 
iUbcfjtifretftt. 9^a<^>bcmci"flber o6tgc@tdj 
le ju J^nfum ctljidt^ ging er f^Ibft »on bk}tv 
Svdigion oh/ unb mnibe cin Snt^cvnnci. 

,Sflp^&er3Ct{;3o^annt^ia'orn;m^iO 
dnSnttfcfjfiuon^fbd^ Wfi^cte jiiStom in 

bcn%\l)vin Don j6oo bid nm 1630/ ^1* 

ctL'oO£V^cmponi(rmib3Stdfc^L'd6ei'inn(Ifit 

@ti)I(n, Ui}m^c abev nod) xmf)v im©pic( 

oufbcvi^coibe.rocldKecbnrdjffinebpfom 

bctcQKnuict im ©piden, buvc^ fcinc ijot 

i^mnoc^nic batawf scf)bvten ^orbantm 

nnb Siuppo'e^ unb buid) bie3(rtirie ei- i^rc 

XflBuiatui bcveidfme xuxb ufibeffeite^ in 

foldjc^ 2fufne^mctt bv<td)te, b<t^ fie bc^na^c 

bcnSliigVlii'i'^bd^ ^[flvicL* flug ben.^dn/ 

ben bcr Efcb^iabct bamafg «cibidiigw. 

^ i V c& c tv bcm ct be^jm ©ammdn bct^jtHJ 

tcrirtlien jut Musurgia ^fllfttid^ Jpanft 

bot, aiib\3pn bem alle bicfe £obe«ri:^cbun; ' 

gen ^etTii^teni. feat I)iniu : bfl(5 ^ a p ^ b e 1/ 

g c v I'lbcL-bic^ ein ^effcr unb butc^ bic SJtp 

ffnfi^iijteu gcbilbftPt ^opf fci>* ©oni 

Jjiiigcgcn fc^ilbat iljn fliS men S^iann, ^eL• 

fid) gcin ^ciDorgcbrdngt imb gdtcnb ju 

jnadjcn grfudjt ^abe^ tVDju i^m fcinc gc^ 

Imifigf BLJngc unb Uf beiuebunctef unft nii^t 

n)cnig be^iil|!id> gcwcfcu roaren, Scnn 

cbenDCimittdil; biefet'Xaicntcbiflc^te etc* 

cin|lj BSB 15 Ka p Kar i6 cinlhnall 6ep cittern ^tfc^offowf it, tsai; bet 
®ebvauc()tev®ciPe 6cS5>a(e|liina m 

b c i: g c V * ^ompo^itioiicn <iufacfiit)v( luu;-; 
ben. ^©ic ©djiqciv njclffic fic& btefct Xln; 
batifbaitdtiitt t^mtiSIJciter ^P(ilc|U'tna 
itic^t tl)eill)afti9 mftd)en wolltcn^ |an(icti 
abn, ba fte bennodj mutjtcn, -ftap^bcr^' 
gei''«©flc^en fofdjlec^t, bajjav ©ctsanCe 
^16cryUoii bieffm Unternc^meiT abfrcljcn 
u. bfl^mrtl *}> a I c fl u i n fl 6ei)6c^a(tcii mtig-' 
tc. ®*irtj ftci; voil97d6 obcrSitelfeit moi^.' 
tc tv wofjl &Ei; bic)em SScginncn nirf)r ge^ 
fptoc^cn wctbf n f 6nncn. Jpatre cv nuu nicftt 
cincm ncuen ^tOii^&iaudje bic*^anb gr&otcn, 
intern cv citicibcr er|icn idhi-, wrlc^ci- tic fo; 
<trnatitUcn Motetti paBseggiati a voce 
sola cinjufiS^i'fti ln<iit^, beteit mdyttfaqtm 
ic^uuiinb i)Ci;iauicnbc 37oren unb Im^c 
PafTngcn, o^nc 5crt/ tuo mfiglidj^ ijicl wi; 
bci'fiimtgcL' utib unpt6aulid)ei' v^autr, ali 
bici^tn a]i|l6tlt()cn>^zrgcn bed 9>afc|lri/ 
na. Seo 2(Ilii tittd ^at uno in fcinett 
Apibus Urbanis ei»c langf JRettjc uon 
bcfpii gebcurftrn mib imscbiiicftcii^crfen 
anf^qei^jti^t^ mouon a&et fc^m^rltc^ nDi:E| 
ctiung in ben ^dubcn cin[rgCcrei'^ ilbvig fn;" 
tn&d)fe/ .bd jutnal Mncr unfercr ncuau 
@cfd;id)tfd)ici&ei' eWai Bavon in fcinpn 
Sntcn fltifgenpmmcn ^aU 3?icfcK Ceflomc; 
tiigCL' dcf)ie id) mid? fiU" i>ciljimbcn, fclbige 
^icriaroiebeitjDlni/ Jidmltdj; i)D'inta- 
volatura delChitarrone. lib- 1- SJcnc; 
big, 1604. lib. 2. dtcm, 16 1 6. utib lib. 3. 
Sbcnb- 1626. ^ot. a) D'intavolatura 
diLluto, conlesueTavole per sonar 
sopra la parte, Kb. 1. Homae, tHii. 

lib, 2, Gfbcnb, 1633, gol. 3) Lib. 1. 

d'Ariepassepgiatea 1 voce, con I'inta- 
volaturadelChitarrone.Romae, 161 a. 
Lib. s. d'Arie passeggiatts a 1, e piu 
voci. Romae, 1623, Lib. 3. d'Arie 
passegg.a i^epLuvoci, Romae, 1650, 

ZUt in pi 4) Di Villanolle i i, c et 3 
voci^lib. I — V. con Intavolatu'^a del 
Chitarrone, et AlfabetoperlaChitarra 

Spagnola. Ibidem apud Luc. Anto- 
iTiiiiii Soldum , ct Paul. Masottum^ 

1610, i6t;u 1623 et 1650. in Sol* 5) 
Librol. diMJidrigalia ,5 voci col Bag- 

socontlnuo, con suoi numeri- Ibid, 

«»pud Tetr. AlaneJphunii 1609, 4. 6) LibroT. di Motetti passeggiati A una 
Voce. Romae, 1611, Sbfrt biciS i|l tic 

ncnc'^'it/ rooijon obm bU 9?cbf it^ar- 7) 

Modolatus sacri dimiuutis vocibiis 
coticinnatis, Vol, II, Roai, apudPauL 

]VIasott«ni_inSo(. 8)GantioneHsacrao 
musicis modulh aptataf, Vol, [. apud 
eunrlem, i6a>i,4, y)JjibroL dtsBallli 
Gagiiardf!, eCorrenti a 4 voci. Romae^ 
apud loan, Bapt< Rohlettum^ i6i5-4* 
io)LihroI, diSinfonie a quattro, coa 
il Basso continuo* Rom 1615. 4, 1 1) 
Poeinatia, eX Caroiiaa composita Ma- 
phaeo Barberiuo, nunc Urbano VIII- 
Pont. Opt. Max. musicis modis aptata, 
Vol.1, Rom, bcv Luc, Anti Solduuii 
1 (il3 i, JoL Vol. II. h£\} Paul. Masottum. 

i6n-Si-^'- i3)CorQ Musicale, in nu- 
ptiiflDD.Thaddaei Barberini, ct An- 

nae Coiumnae, Ibidi apud cundem, 
1627, '^oU i3}Fetonte, Draimna reci- 
taioa piu voci. Ibid. i6"io, i4) Pasto- 
ri diBetelemme nella nascitarli N. 5. 
Dialogo recitativo a piu voci. Ibid, 
apudeundein, 1630.^131. i5)EpitaIa» 

miOfinnuptiis DD, Caroli Antonii a 
Puteo, etTheodorae Codtae, recitato 
a piu voci. Rom, 1 6^8. 16) Missarum 
Urbanarum, 34, 5 et (J vocibus, Vol, I. 
Rom, ibsi.'i, i7)I-iitaniaeDeiparae 
Viiginis, musicis qiodia apiatae» 4, 5 
etCvoc- Rom. 1631,4, ig) U Fieri, 
lib, Vl.di Villanellca i,Q,3 a 4 voci, 
. con I'Alfabeto per la Gbitarra Spagno- 

la, Rom, 1632, JoL Ue&erbicS l}atte et 
non folgen) en obiget SGcrfe bie 'Sovtfe^unt 
gen jumSrnrfdbmUliegeit^ ali: d'inta- 
volatura diCbitarrone, lib. IV — VI- 

d' Intavolatuia di Liuto, lib, III, e IV. 
d'Arie,Ub-IV-— VL diBalli lib. II. 
IIL di Sinfonic, lib, 11. elll, di Salmi 
perVesperi, lib.I. ILelll, di Motetti 
passeggiati, lib. TIL e IV. Carmina 
Cardinalift fiarberini, nunc Urbani 
VIII- musicii modis aptata. Vol. III. 
Drammidiverai, Dialoghi diversi la- 
tini- Dialoghi volgari diversi. di 
Concerti Spirituali, etalia, 

SatafefC-O^'ttnofcdiif bcv33ioliJ 
nc au« ^BStimcn gcbiSnig, 6liJt)ctc ums 3- 
1780. ,^v-25labrtf j uctmml)ctmittiier 

kc ^af)t\i^iit\lid}Uit, i$ fey bic^ bet* im BSB ^7 K a r Kar Ixau S8 genbe Rntaufcfief. 

jEauaufdjeff"-)— ^i*^f<!t ront d/ 
Scntlit^ cin&|hijicnfer ^6nd) unfc SJiv^ 
tuofc tmf bcm SSioIoncclIc, &.■ flatt a6n" 
fc^on im 3, 1789- 3n bem 3af)vjcf)enb 
von 1750 6i3 60 (lanO er in bei* Sflt'(fl. 

unb 9c^6ite bamaW ju ben groi5cn5)lci(levn 
fcincgSiijttutncnW. Sleligtife^diroflcmf; 
rerj brac^te il)n «&cv bfl^in^ bap ft- feincn 
' ©icnil aufgab, imb, toic anbete jage n,in cin 
Sflumclitev(lu(tcv ging- 

Karelin (Sila DementleWitiich) 

cm3iufrcDDn®c6ui% war 17^^ 6ci\®i; 

vetiov bev 5agBmuftf bc« ^ammcvf)mn 

H\mU nac^ bcm cmfttmmigettUrt^cil^ bei- 
tenner bic vovjAglic^ttc tuair. @ie (cidfnc; 
te fid) rtic^t nur buicft auSecbrt entitle Sm 
ttgfcit.tonbeinflnc^ nod; inSSerenterefcurc^ 
fcenfanftern "ion l^ict 3ag6^6inev aui^ 
welcbe ju3}ioofiDa ffii- gooSRnbdiseifm 
tigt n^&iben n^avfn. f. ^'xnxi^i Don bet' 
Sfinfr,3«9l'muf:®.i6- 

Saigcl C^ijrtud) dn S^ittriuft unb 
5tomvoni(l be3 1 6- 3d^vl)tmbcittf^ fjot »ott 
gjirtiiiiauiS nfld)(tc^enbe SJeiEc^eiauftgej 
gebcn, bcicn biittetS nuc^ cine 2fnrocifnng 
ffli'bfc©mWLLeciit^iSlt, 3^re ^ttdfinb; 

l)CarminaTtalic'a, GalUcaet Geima- 
nica ludenda Cythara. 2) Nova et 
elegantiBi. Italica etGallica Carmina 

proTestudine.53iain|/ 1569. 3) Re- 
covata Cytbara^ hoc est, jiovi et com- 
njodifisimifixercendacCytbarae modi, 
ronstantes cantionibus musiciSfPaa- 
fiomezo, Padoaiiis fitc, ad Tabulatu- 
rani commuiLein redactts. Qulbus ac- 
cesfiit dilucida in Cytharam Isagoge* 
qua suo marte quillbet eamltid^redis- 

cat, ^SKainj, 1569. gol, Se^gf- 3fug«/ 

feUL'9/iS75.f-DraudiiBibl.CI»sa. 

StdvX C3>cnT^ai6 ^cuv) px\m ^uhU 
gei JU Sggdmgen^geb.jn O^nabificf 1671^ 
rourte, nac^bcm et ju 3lofto(f pubiit Ijatte 
unb^Jiagifcetgmotbcnnjfliv 1698 in fd/ 
neviBatcrfiabt^rebigeivei'^idtflbev 1702 
fcinen 3(6fd)icb TOtcber, wdl fdne fie^tcn 
i>Dm ^eic^qlu^Ic unb ba^pufe tinvi^tig 
fn;n fotlten. 31ac5bcmern»neine3ntl«ii3 

piioatifirt ^atte^ wuibeev ju Sffen^ uiib bai^iuf JU ffggdtngett $rcbigciv ft>o er am 
9.3i*Hi7i3(l*ir6. SJon feinfn@d)nf«n 

ge^6vct f)<ct)a': De Germania artibus 
litterisque nulli secunda. Rostocb. 

T698. 4- 

K a r s t e n . .) ^*" Wittefflitftei: %zi 

novilr 6cij bei fcftiucbifc^en gvoficn Opcr ju 
©totf^oim^ unb ©djroebe uon ®e6m^ 
blfl^ete iimba^3. i79obcifeli)|t, 3m 3- 

179a befan&an^ J" 8oubon/tt)D eibci) 
bcr ^^ctjogin ton 9t>i'( mit grogem 
^eijfalle fang. Sdifanni^nbcmficfcirndK 
6cfra^aKmitbcn23Dvten bci Jpin, Slew 
(^avbt fdjtiban/ nJdd)Cf in bcr ©cilin, 

ffllonflMWH'- ©■ 97. von if)m f«gt : „^ns 
ne ©timmc unb aSuitrag imb fiugcilidje 
^ilbungmad)(rnba6 flngenc^|ie gnfem; 
He^ba^vielldc^t nu^K dn ^augci* bcjeff 
fen hat/' 

S a ^ a « c t C^f)Li(to)>^@tepf)rtn) jufc^t 
g>fatTei" JU Sliirfeiebovf", gdj, ju S^ZKoiUs 
iei-g am 26- 2(ug. 169 i^folgtc fcincm SSo; 
teivn)eff^ei*aBQ!ei[ltic^er nac^ SliUnberg 
fceiufcn ttjuibc^ ba^in, befudjte bic bafigcn 
^djulcn, ging bai'auf nacf)2(Itborf im3- 
1709, moernntetbcm SSocfi^e be<Q>Lof. 
?Oifl((cv fcine 3naugniaIj^tiJpntation: 

De tuba 8teiitorea, 1713^ DCtt^eibigte 
unb auf 5 5>03cn btiirf en lifg. €1 (lubicfc 

f)ieLaiif noc() )u l!QiKen6fL'g ^ buui^udjle 
S^c^tfc^Ianb / unb wutbe enbltc^ 1716 
$)faiveijuJRi3ifevgbDif, too er o&tr fcfcoti 
am 36. ^Oiirj 1712 |lnv&. f. SSiU, 
3}fiin&. ®del)i't. Zt\\ ■ 

itauct (Sctbinanb) — @d>on nm 
1795 ^Sit^Etou utib erf?ei 33to(ini|l &ei;m 
^Olorinedifdjen ^^eaterjOidjeffer; roac 
am^jugldc^ fd?onum bicfe 3dt ©iwftov 
ber ©tngfcftulf^ roddje 'SiaiineHi fiir jimge 
©flngev unb ©Angainnen jum ?^c^ufe 
fcinrd't^cntei^ gefiiftet^atfe. 3Ji>nfeinen 
5:omi?of?tiDncn ttnncn fid) bic fitcb^aber 
fic^cu eben fo^jif! SSevgmlgen »eifprc(t»f«/ 
aMi^nennuiMmma dnj ber Heuf rn SBtcf 
net' unbanbetev 'Piobiifte gcwtS^i-cn fann, 
mit weldjci" JOcrfidjcrung id> jnglcidj ba* 
uoi' 12 3at»ien im a. ?Ci\ gefdUtc Urt^cil 
in3l6(i(fttberfe(6cn gcSnjIicft wibeiiufe, ba 
mid) feitbem me^rerc neiierc ®cr(e tn3n 
■ i^m fines ^effeinftcle^ct ^aben. jjolgeur 
bc0 ift fticv bavon noc^ nflc^juttflgen: 1) 
2Jic ©etenate, ein: Opcicrte fiir aBtcn, 2) 

StUter BSB 19 Kau Kau ta Stittfr ®i[Ii&flI6, ober bits sMbnc ft^Wg. 
Opctcrte, €6enb. 3) ©icUnfi:^ufb ttuf bcm 
Cflubc, ^inbcc^Oper. ^).«atiperi 36glin9- 
I)c«9t- 5;) ©as 5);al;enfc(t. ©ctfgl. 6) 
^Ajtim unb ^ajluitnf. ©e^ftL ^Uc bkfe 
n*flvenfd)on 1794 Ji*3Bicn aufgefB^it. T* 
ben bafigeti ^fjcat, «al, fiir fcIBtgciJ 3a^f. 
7)©ei: SBaffenfc^nubt. Opcmtc, wmbe 
1798 ju ©vcfilau aW emegnftooIleSKufif 
anfgciiDmmen. 8) ©fl3 ©oiTrtiiroetSc^eK. 
€tfici" X^eil/ffirS ^lav. gcftoc^crt^ Q5tflun/ 
fc^trcig^tgoo. 3(uc^ ^f)t man cs fe^tgut 
filu 10 ©Ia^in)ii'ummtc arrangirt, irt ?Otfl, 
9),©aS©onaun)ei6d)fit. S^^V'^i' 5^fil* 
Opcvcttc^ «Jorau3 c&cufalltf btc Ouvert, 
uttbetmgf ^I'imftJrd Slav, gefiocffcnftnb- 
io)©aSSaiijtrcci)t in3;f)firiiigen. Swf?^ 
tft^fjcU- ©mauSmc^t'eie3fttcnf. ^Ia&. 
9ejlot^cii.9B[ei^6ei)SojcIuc^. ii)Cava- 
tina : bad I116 ti^ n)o^I&lei&en ; aiii bzvOpiv 
SGidtbalb, fiit«^Ifl\). 1796. ii) Sonafe 
militaire, la prise d'Ocaakow, SlSieri- 
13) La Bfltft^Ua di Wirzborgo, p. il 

Ce^balo,!SJUn^i797' 1 4)97cIfon3©tc/ 
©<Wad)tfiiLS(ai5. 23, unbSc, 9Bicn, btij 

€bfr^x8oo, i5)Sonata p.il Cemb. con 

V- SBieii/i 798- 1 6) Sonata cod Variaz, 
sopra: 3<fj bin KibcrIid)K- p.il Cemb- 
S83JCU/I798. i7)XIIVariat-p. leClav- 
deTfiir: Nelcorpiunonetc. ©iefemit 

@cH ekH 6 Sjiamttotteti jufammfngcj 
pocfKiuOlT^il^ftctj/ 11793- No, 5i.mac^cn 

%^m,iStflliCir SinT. ig^VIVariaz. p. 
leClav. av. V. etVc, Bur: Mama mia 

non etc. fflr ^Infi^ngci, SBicn^b.-SojcIut^, 

1797, 19) VI Var, p.leClav. sur: 3(^ 
bin bsv ©c^tieibtv ic, €I)enb, 20) VI Var, 
pJeOav. son 2Mc 5]Mbeltt betiflC&Ktt 

mi(^ ^iiTtrn !c. €6enb, ii)Scuola prat- 
tica».oba4oSnnw|ienunb IJctnmtcn fflc 
cine SSiciiuc, i8cn. 31) XII Ungaiifc^e 
5:Anic f-^Irtt>. mit -fTpdnbcn. 5eicn,T797, 
23) ^lijqefci^K 3lnmcifmt9 bie S[6tc ju 
fpicleii, 5Bicn, b- 2fitaiia, 1788. 16 @eu 
ten q, Sol. 24) ^ut^gcfagte ^nweifung 
ba^ Si3iobn«B jii fpiclcn, Sbenb. 1788. 
3fucl> ©pei^cr^ 6ci; ©opicr. 1 sJ ©ingfc^iur 

SBieit, 1794.. Unb no^ ^idt nic^H un&(/ 
iric^tlicfte 2Pcvfe fflv 3nrcvumente in "SSi^. 
f\Mfvt %vat^ an, 93Ian t'll^mt ^vn. 
.% d 11 e L* auc^ ali einen guten SUvtevfptCf let. Unb nnn nod) ein 2Bovt iba' oBrge 8t£ 

3lumer bicfcS SJeijcidjnific^. €S ill bicff 
baS betflcf)(igte i^onaumribc^en/ aaf bc^i 
in ben tiitifdseit Xf)fateiv3oiirnalcn ju 
fc^impfeu/ gegenm^rttg jnm guten 'Zone qu 
^ivt ; tnbe^ t^c^ tro^ aClei bicfeL- Abe In^^ac^/ 
vebe, aItunb]img,rornf()m nnbgeiing ^iiu 
jubi^Sngf n, urn bai S^au6 unb bie Zt}cc\tcvt 
taf[e iu fdUcn, fo oft ed gefpielt unb irk bcr; 
^okmirb- 3nbeiX^areinefonbcrbaicSr/ 
fi^£immg! !Z>ii ic^nie^ckgenf^eit ^ic^abt 
^flbe,bad©tiitf JU fe^cn; fofommtc^mii- 
nmfb medigcrju, bcn^m- -fiun(ind)f€m 
)u miberfprecf^cn^menn ^c an bem imnan'irf 
lie^en^ 14ppif(^cn unb tollen 3nl)alte beS 
©tiicf* Slagerni^ ne^mcn. ®a5 ic^ ftfefc 
wn ber baju gc^6rigen 'SJJuf^/.fi'ei^lic^ au(^ 
nur ffSr ^lasinftrumentc arrbngirt o^nt 
tin gefungened SSJoic gti^&vt ^abe^ baS a^ci 
WMv niebli(ft^ muntct, gcfiillig^ wi^ig unb 
ijoH^on ncucn, arligcn(Bcbnnten mib €inj 
fcStten. SGdc^et idfenfc^/ bn' ®ttin tinb 
O^rffli'iJRufif^a^ tmn £i a\fo eimm t\)tt 
lichen SKannc tscvbenlfn, rocnn ct fic^ an 
einei folc^en "lOIuftf ergS^t ? ^5gen anbcf 
re, bie nur @inn fOt bie fogenatinte i^ar; 
monie bed SJei'iibaufg ^aben^ immet'^in bit 
'iragbbie unb mit i^t bie^nnil be^S^irf^' 
tet'dbewunbctn/ mie tv bie ^^udgelaffentjctt 
ber £eibenf(^aften^ bad tiiumpfttienbc Sa; 
(ierunb bie (eibenbc Unfc^ulb mtt Icbcnbi/ 
gen Satfcen frfjilbevt unb bem3u^6i"erXf)i i^ 
nenbfdiShtlcibdentlocft. ^ac^tund abet; 
cin Sfinfllev bmc^ fetne ^unft cincn fvo^cit 
^ugenblicF,iDadjegtc6enni$^tjum^[lc% 
lichen ge^firen mfic^K; fo fey cf wiHfom^ 
men unb mive ed auc^ in ®efcll|cf)aft einc* 
©onauwcibt^cnd ! gjer gebilbete 93tann, 
buic^ bie "Stufif er^eitnt, witb i^bev bie 
X^or^eiten im@ticfe Idc^efn.unbbce ^56; 
bel ben jn beffein boc^ aKe .ftunll, fclbfl be« 
eifien Zragifcrd, ueitprcn fcijn m&djte, pni 

betf)ifrn)enigfimd®clcgen^eit, ficf)cinmfll 
fluf einc unill&uJbige ^i\c jii eiiufligen. 
Ifllan macfje, ftaw allc^ ©c^impfend auf bie 
fc^lec^ten Opein utib auf ben fc^Iec^tcn &ei 
fdjma* bcr Ope;:n;fiirf»^aber, (iebev bfifeie 
Opcin, obce <tUv Tc^affe (Ic^ mufifal[|<(>c 
O^vtn ctn ; To ntirb bad {Qeignilgen fiber bie 
^c^bnfteiten in ber ^aifleUung bei einen 
SunflbadaJIifitJergniigen ilber bie ©eBre/ 
c^en inbcranbern ueibecfcn unb crnagen 

• ' fielfen. BSB 21 Kau Kau 12 ^clffn. Snben folgenben 3a^Wtt ^at Jpi-. 
^ a u c V nid}t nuv wd) man<^e Opciettc in 
feinev feelicbtcn SKflniev fik 6aS Seopolfc; 
(Idbtei i^earft fiefdjtieBen^ (. ©. ®inu.' 
^iitt^en, Opevcttc iti 3 3((tcn 1809, fonx 
rctn fliiii) dn gioge* Oroforium; 35ie 
©flnbPuttj,obevSnoa'fSScLf5(>nim9eo))ftiv 

vou bicfem 5S3crfe prtbft mrtti im XK, 
3fl£)i9, bcr iieipj. m«f. Scif* ©■ 2 67. 

^auffmonn (George Si-iebin^^) 
grtifll, ©d^f- iOIeifcBiirgiMJct' ^apelifti/ 
veftoiv *5of* unb'i^um/Orgrtrtili, ge(*- ju 
OftctmonbvQ, cincm^ovfe jroi|djen €6tlef 
ba iinb 9lapcntictg, am 14. Sebt. 1679^ 
mad)tcBcn^fnfflngimSIatiicifpieIcn beijnt 
Ougatiijt ^ u 1 1 tl e 1 1 iu €rfmt, fam bat; 
<iiif nac^ 3)I«ife6urg, tcoeir uiuet* 2tlb e iv 
ti'5 2(n(citungbfl<S(aD(fnveiKt' foitfcS; 
te, unb bUSompofitioti flubirec.3tuc^ hvd^f 
(c cu c^ inlicwbcn fo weit, bti^, al3 fein Eefji 
ret t3om@(t>lagegGift^rt wur&f, cv befjen 
©telfcDevttctcn, uitb nac^^ b^Rcn ^obe il)m 
jpfelftigerfflfgenfoiintc. SHac^ bctSeiter/ 
f^uit ct Md) ia§ Sitctt&viiim AUv bie baft/ 
geiiiid)fnmufit wobeij er fd)Dn im 3a^v 
3 71 5 fDlgenbc^ 3Bci( jum ©ni* fluigeai; 
fc-eitntjfltu: 3lu«fii^iitrf)? einlcitung iuv 
ultcit unij ncuen3Bifftfrtfef)flft bev cblctt tKm 
ficinttJCl^ecnit^tnui i)eicdiicm jcbcti 
Musico ju roifTett nJt^igflen ©tticfpy fo-- 
ftjo^l in Theoria afSPraxi, nad> i^rerft 
Uvfpcung, Sfti'tfe&ung mb SSctbcfferuitg, 
flnf ba« beutlidjilc befc(niebm,unb bcm \)znt 
tigen'galanten QJcbrait^ nadf applicuet, 
fonberit aut^ 2) fjauptficftli^ ble Gene- 
ral- unbSpecial^91eguln bei Composi- 
tion mit fliten imb neticn stylo auf bfld 
ficiOiglieangcwufen; mitbenalfev modu- 
iandeflcn 2. 3. 4* unb me^i(timmigen 
Exemplis illafitriiet; mit^tigm mb gf ; 
boppclten ContrapunctiB gcjici'f t,unb be/ 
iicnanfattgenben€t)mpom|ienbirfi1rjf|fen 
urtb ricljttgflen 9?eqc jii biefrm unt*erg(eic^/ 
ltd)enStudio gcbi^net nsevben ic, (ba« abev 
nie jum ©incFe gcf Dmmen i%) ^e^nnfev 
(jingcgcn rourben tieircl>iebene (finer Sw 
rfjcnftflcfe unb Stlauia'flflrfe; boc^ flu4 nuv 
nngebiucft. Snbfic^ eifcfeien Oflcrni??? 
bet ^tnfang von fcIgcnbem^erFc : S^avmoi 
nif^f @f cien(u|l moficalifi^cv @Snncv utrts 
■gifunbtf, b, t. Stuxke, jebo^noc^ bf fcnbccn Genie unbgtitet: Grace elal>oTirt«Frae- 
ludia t)on 1. J unb 4®timmen &bzv bit 
betanntcflen Choral-Hieber :c. ficipjig auf 
Pollen bc^Afltoris^ in S^tfun ju 4 bis ; 
Q5ldctern jebcr, uon ^ v fi g n c r n gc(toc^en 
in breit^oHD^ t*oni73 3 61^1736, ©ie* 
25eL( entt>AU auf 78 ^titcn 81 e^otar^ 
i^ci'dnbeiuttgen^ bcnen jebe^mal bet fcljlcc^te 
eE;oiaI mit tuijcn 3mifc^enfpielcn folgt. 
Jiii^ev bie|>n cnt^n(f<?n bic 4 crftcn ^Idttcr 
bic ©e&tftition miii eine SSoitcbc, tuovin ec 
i?on bem &cbvau<t)C bicfer ajoifpicfc ^attr 
beft. ^ Qimi^ uetbifnt bic^ SBcrf in let^t 
t)iclet (unger Otganiftcn ^Anbcn ju fcv". 
©ei flcifiigc unb ft)ih'bigeS8cifafl>r eilebtc 
<ibcrbad &ib£bfv^uggabc bnfclbeti nic^f* 
€v t^ng an. an bcL' ©c^winbfudjt jii Icibcn, 
bie it)nj« 3tnfaiigc bcjJ ISiivi 1735 ^in; 

. A fl u f m a n 11 (Sail) Organifl unb^Io; 
tfcnift an bee ^Javoc^ialffic^c jy ^eilin, 

geb.bafelbtcam3-3an.i766/i^piit@cf)fl/ 
Jcv i>om TOiStbigcn Jafsft in ber Sompofi* 

titin imb uom ^tn. ^ ^ n Aufbtv EBioIin. 

3fnf.biefeir^tet'e^big jnmgntfn Stipicnir 

(lenyimbanf jenem bi« jum ^v fcitigm 

Or^KirpicI"?*^ 9tfbra^^t. <Eincn ilbeijeng'sn* 
ben^Bcmci^^ieitioiilegK eu 1792 ab, al* 
ev wt cinct 3(nja^I t>on Scnncrn, tt)eld)c 

(id) in rcitiei'^it'^eucrrflmmeft^atttn, ci* 
ncn Xfjeil ber bamaW fj^iauigf f ommfneti 
'iSJIarpiivgifc^en €^ov4(c nnb gugen^ 
nebjl anbeiR S^nlitfycn ?lVbeiKn i»on S^&m 
bc!,@€b.©ad), aSict'-Iing unb^d^* 
1 e IV mit aKcr bet bajn gc^&iigen 9ietnf)ctt 
unb 'Ptdfifion, jur *jonfommenen 3«ft if' 
bcnf>eitber3u&6t"er^ tjom-ug. SBcgen bet 
fvifrfjen 3fnf»tfl*e, bet ftflftBDflen 5>dfre, 
unbflbettjauptnicgen be^ bemtone grtn^ 
fti^en ©auee tcr Q>aroc^iaI(iv(^e, idftint 
. aMd}biei^cvt)yn' nUen mbetn in ?Sedi« 
JU einci" (blcftcnUntetne^mungam gefc^icff 
tellenju feijn^ bic Heine Un6e*iu€miicf)feit 
flbgeiedjnet^ bngman, urn auf bem obcm 
9^aniialcfpiclen JU fbnnen^ mit bm S^irtf 
ben unter b^^^laDtcrpult (tiec^en mug. 
Ucbttgen^ i|l audi fcin SJerfuc^ in bet Som; 
po|itionfe^u TOof)( aufgenommen wotbnu 

€5 finb Variations pour le Clavecin ou 
Fp<»nrl«Duo: Occhiettofurbctto (bU 
Vc^e!mifd>e«3(uge)de POpera, PArbore 
di DiaB&, duuSleui: Martin. S^etlin^ be^ 


BSB :i5 Ka» Kaw Kay H tiida No* 2. SDlit eiiicm uon i^m fclbft gf r 

mefjrEvcr Snrnumcnte^ lic6a'(i(& 1800 
^£tcn* ^ugev bicfem, bergfcidjcit ei* aScv 
Bic^vw Mifetttgt uttb !)orgctrag(R f^at, 
tfi^mtman auc^ mt^xne Qickfitn^titimm 
^iUn, Stawtatcn uub Sicber \>on feittetSliv 
fecit. €rn)at'fluc^cin6iflucvS(arici'fpiclec^ 
woiiti i^n Kin SBflteiv bem Cf im Jtratefolg; 
(CvUnKu'i(^tft^aMe.£i'|lai&ami3-@ept. 
1 80S iix ^erliti/ it)o ju feittem ^nbenfen 

in berSt'fV"'^"i'fi"'*^3^ fitt Requiem nnb 
SumfieegS Xiauafantate aufgefAfirt 
iviirbc. ^iixbs\) f)ielt ^v. ^pvof, 4 ^ ^' 
tiiug cine ^oikfimg ai>cr '^^(jtftaijoia* 
imbfetncSQcL&inittcum^luftf^ aid €ifim 

Saitfmaiiu Oo^ann) cin bi'wec 
23io(onceIIi|l tinb ^litgiicb bzv £»eijo9l. 
^iJircmSeL*g, ^offnpeUf ju Sturtgcnb, 
gc6-iims3-i76o, i(l ein SSgling ani bet 
r^fmaiigcu bafigcn Cailafc^uU, nnb bet 
©attcbftgcmcreneii Dem. ©c^u&ovt, 
f-benfolgfuDen^ttifel- Ucbvigcntftjatpd) 
immcr nod) ni^t auf^ef (drt^ wet etgcittlic^ 
jcniT-Kaufmanu i(t, icclc&cur flusjoiv 

f cl5 2IImflnac& fflt 1784- ®' 9o* in3 ft. 
Sei.\ fliifgcnommen lyorCcit i|l- ©aj3 e6 bit; 
fn'^mttgatbCLfcijrtfoIIMqcanjfficiflcic^^ 
unb bag ii bet tTOv()cige^mbe ^Setlincr 
iud)£ i(t. baron bin i)i Obci jcugt, 

kaufmann (Madame) bti \>ovf}CVf 
gc^cnbett @atttu^ unb Xodjtn: be£ beiii^m; 
tcnaMdjtet^/'SanicI ©cfeu&ai't^ ge6. 
1769, flc^tmcllcidjt fd)on H^civald fcit 
1790, jji©tnttgflvb aU ^offangetin unb 
©d^dufpidccin in ^icniten. ^an v&f^tnt 
fin i^v aU ^clngevin i^ie teibenfc^aftlic^e 
£ic&ejm3)lufitif)« W6nennbt)ollc@tim; 
mcunbi^venEunftwoaeu SSovtrag^ unb al« 
©djaiilptclcttn i^rcn feinen, bm-djbtingen^ 
ben 5Bcr(lanb^ ucvmBgebeffen fic jebc Stolle 
mtt 9Ba^t^cit }ii 6c^anbe(n roeig. 3m 
1Slannl)etmci" 'X^eatewSnlcnbci- file 1 796 
finbet man @. 96- ctn fficbic^t jn i^vem 
©ebumfcfle dou @d)Utter6ecf, xocU 
<S)ei obiQei ni<i)t jii wibcrlcgctt fc^eint* 

fiant^ (Madame) gcb. GJvflcff^ 

n^u^ifc^cinlidjeine^fvlinerin* SSoni^tev 
Aompo^tion fptdtei793 ^r.i^ummel 
JU ^Evlm rill ^laviecfonjcrt 6(fcwlic^. S2AC^ber3etti^a6cir aud) nodf tetfi^iebf^ 

iicfivonif)va2li&eitgcbiucEt worbcn^j.^, 

DangesdesMusesfjJr^ AlaDieiniib tnit 

ftlfcn @timmcn. ^tviin, bci; -^ummef, 

i79^;u"B tongcmdlbc betSRatUL Set; 

Iin,6ev9lflltiffb, 1794. 
Sarofa. r. Safffa- 

• « fl 9 il (Smbrid)) e^tmaligct Sftrftr. 

©tanben6ui'gif(^ev Sfttlncr^ ©iafei- unb 

iUi>i)aht\: bev Orgdbauhmli ifi 1668 im 

i6.3fl^icfeincg?l(tet'«»on3. Sievll 9^^ 
malt unb bann in Supfei' gefloc^cn worbcn. 
€t ifl mit einev Drgclpfeifc in bcr «^aiib 
x^oigcflf Ht / nja4 wa^rfcfjcinfidj nuf fcinc 
Scnnmiffe/ uictlcit^t ti?o^( gar auf cine Si; 
pnbung inbiffcr ^unfi, 55ejug fjat, €in 
ewmplar btcfctf ©tiicfg ficfi^t bci- .^cru 
ajlajor D II ®agncr, 

^avfev (SlnbtcaO suf^&t umS^afiir 
1767 Opgelbfliicr ju ^pulgnife, gcb- unnjcit 
bai5on juO^orninbcvO&fLiauft^, ^at fci/ 
ttcSunfljiicrfUjcvUIifdEk in5Hupfa»bei-; 
Ieriier,b«nni23fl^i:e6fv@i[t^cmantt 

3«Si'n;^et9/3 3*i^rcM 5>am itin« iit 
Stttau, 1 9 3a^te bci^ 3. ^ijlp^. © r a 6/ 

n c V in iDieSbcn^ anc^ 6 3a^vc 6ci; © c^ 6f 

nc in Svc^lJei'g/ hii in fein ^o^c5 SfUct 
»on ctlit^crt unb 70 3«^tcn^ mif uielem 
3tul)me geatbcitct. 

5ta9fa(3of)annH^ti(tian) be5 uotw 
gen 93cttcr/ gegenwdrtig Oi-gclbauev unb 
3n|lL'umcntmfl((jei" )u 35ve^ben, gc&- 1» 
Of)otnbcij95ulgm^i75o, lemtc anfaug* 
beV'Pfijnet in ^Jiul^ife, bilbere fic^ 
abcv erfl nac^ ber Seit unret' bcv ficitimg cbU 

gen 2(nbt cad jtavf^i'i^* SSoubafam 
ev nad) Scipjig^ rooci 6cijT!0laut cv f^inc 

^entniffe noc^ me^i* mveitme, €nbiicO 

wenbeteerfic^ 1776 nac^SK^brn, too ei* 

fidj befonbet'g angclegcn fei;n lieg^bic bafigen 

©ilbeLmanrnfc^en aSafc ju ftubiren, fa 

bap ct gegcnmdutig utifcv bk gvSgten ^tit 

(lei feinei'Suni^geja^It roirb. SHnc^fte^en/ 

beaGafeffateibijfjd'eibauet; i)fiiv ben 

-§ofmed)amfu« gviebevici in 5)rci> 

ben : ein gi-ogc^ 9>oflt{y im^ammetton »on 

10 ©timmen, fiir i 93ian. unb g>eb- nebt^ 

a ^aigen, a) fiSr ben gel). Sinaniregiflu* 

Otto bfllelbfr : ein becgleic^en von s^timr 

men.fflr i fflian- unb'Jicb, rammt 3 ©A(gen, 

3) in bie ^irc^c ju gquterfcacb bev®toI/ 

l^en; einSSet-t imC^ovtpnpen 10 ^tirnr 

mm BSB U5 Kay Kay Kei Sfi men f5t 1 5JJan. mt> ^e6. tieSfl 2 iRilfsnt, 

fik3oo^^[iv 4) in fcic ^ceujft^uU jtt 
©i'e5bm;ein55ofifit>i50R4@timmen fflr 
I SJian, mtt 2 SS^lgcn, fiJr 50 %f)k, 5) 
inbic SBairtn^auiJfiic^e ju ©teibcn: cm 
SGcit^ammeitoMon i x ©timmtn filu i 
aRan,imb$e6. mtt 1 ©ilgen, 1780^ f<ir 
6 5 o 5^It. 6) i« 6U 5)te^bncr ©arnifon; 
f ii\[)e 1780: cin®ev trammel ttii,von 1 3 
®timmcn, fit i 5)Jfltt. unb g)e6. mit 2 
©dlgeii, filL" 600 '3:^Iv. 7) iu 6ie Sitdjc 
fces @t5btcf)enS SBffilen 6(9 ^piutia; citz 
fflScrf.ii'ammctton.Don 16 ©rimmert, fiiv 
2?JIfln. imb^Peb. mit3 ©ilgcn, fflr 200 
^f)lL'. 8) in bte 2lnnentiuc&e ju^refibcn: 
tin ?ffictf, Sammciton, »on 2 4 ©timmeti, 
ftlva^an. UTi&^Pcb, mit 2Sd(3cn, fiU' 
1430 ^[)[i\ 9) in bic Skdfe ju Socmen 
fcci^^Pirnn; ciu beigleic^en SJnt \)oii 18 
©timmcn, filu 2 ?Olan- unb ^ei. mit 2 

S5fil9ei!,fiii"7So^f)li"- ne&fcber alten Olv 
gel; 10) ill bieilirc^e jn 2)obii(wg(: ciu 
bei-gkicljcn SBcit vm 14 @timmcn, filv 
a ?Kaii, unb 5ieb. mit2 SAIgcn, fiii 620 
*5;^Ii\ li) in bic .^ivc()c jit Olficvn^au: 
cin bctgl. aVi'f i?oit 2o®rimmcD/ fiit ^ 
^m, mb^cb, mit 3 ^Bilgcn, fiSt 1300 
^()Iv- 12) ill bic ^iid)C ju ^flrt^a, &eij 
95il'c()of^trerbfl:eiuSBcvf im Shorten r>m 
loStimmett/filri ?!Kan. unb ^cb. mit2 
?5a(9enmitiSflltc,fav +00 ^^h\ (Sflvevj 

6rannO ^3) i" bic 3ot)flnni^tii(3()C ju 
S5rc^bcn: cinSSScvf, Sammcvton^wn 10 
etinimen, fiiu 1 ^3JIan. unb ^eb, mit 2 
©(Kgcnmit iSaltC/ fiic 200 i^k. 14) 
in bic Svii'^c ju ^bcfcnboi f &ci> ©ippol; 
fci^walbQi795 ; cin3Beit^ammei:tcn,»on 
2oiStimmcn,filr 2 ^tJan. unb "peb, mit 3 
^alaen.filv 1050^^11% 15) in bic Sir; 
djc bcfl ©ti^btc^enS Qilafl^iitte im ©cbfitS^ 
j796;cm2SJnt^ammcitDn,»)oni7®tim' 
men, ffli" 2 ^ytan, unb g>cb. mit 3 ©4(gen 
miti^aIte,fiirio5o5^1r, tlcbcibirtfinb 
von i^m bie Otgcln. in bcr Sraueno @0' 
pt)tcnj unb Sictifldbtcrfirc^c )u ^reribcn 
iep.uiitn)Dibcn; fomiecr 1796 bicStcpa; 
ratia- bcr Drgel in bcv ^teujfiirc^c mm 
-^linbcn [;atre. 

.■SavfciCS-^O ein 5on(flnfHcr unb 
tti3lH'fi^finIic^9Sioitm|iju^cterfbur9/Iic^ 
bfl)"cl&ft 1796 (cecfjcn; III airs Kuesesi 

vav- p, 2 Violons, Oe. L liv, ler, @et^a 

tmb ^etci'^tui'3/ tej) @ev(lcn6epfl. ^ *itfltjf"(^-COf' ima,8cr. Jtaifcr. 

S a 1; f c r (3tEinE)aib unb Madame) f. 
Una. iex. Scirer^unb untcn. 

^ajauei. f. Sa^fmcr. 

KecbleCIohn) —3" ^^vefton* 
?0iUph3erjcii:^nifre (Conbon^ 1795) finbet 
man and; noc^ fetgenbc^ praftift^e SGcvC 

tsonbcffenJIi'tcit: Keeble and Kirk- 
man* 540 InterIude5,to beplayed bet* 
ween the Verses of the P^alms^ ex- 
presfly composed for the Use of tha 
Church, ©ann nocfj Organ Pieces. 1. 
&.3. 4. 5Booh. 

Keeper of Harthall (lohn| 

cin cnglifcljcr ^tv(()cnfompDni|l Ui j5« 
3fl^v^unOcvtS,ga& t)on fclnev2(v&cit Select 

Psalms in 4 parts, 1574 im ©Hlrfc ^CW 

Qulf.^awfin^Vol. 111. p. 4.22. 

Scg cl (€manucl) julc^t ^fap^Ubircftoc 
bctf ©rafcn Sleug, «n^ Organifl an bet 
Jpauptfii(^e jufficrfl^ gc6, 1655^ Scfudjtc 
flnfang* bas ®i;mnafium ^u Giot(>a^ flur 
bitte brtvauf ju jena^ wutbe ^ieiauf ^ftm 
tuvjuSleufiflbtanbct^epbc^ nacb eincnr 
^albcn 3afH'e afccv Santov ju ©aalfetb, 
^Icrauf^antovju^cva^ too if)mbann bcir 
QJi-af noc(> otigc €f;ven(lciren ticilie^, un& 
»?i) er aucf> ben bet]!if)mtch ®til)cl in 
beffcn ji^ngcin S^^icn ftilbctc. €v (irtV& 
p(6^lid) ju SSieilan^ am a3,3nnt 1724. 
!3on feinen ^ompofitioncn ijl nic^^ sei 
brucft iDDvbcn. ^ a 1 1 ^ c t-. 

jlegel CSubmfg .^ctniidO bfi* ®o^ft 
bc^vov^frget^enbcny gc6, ju^icva^m 25, 
OfM7o$^gingnac6 bcnin!fcinet- ?8atevt 
fiabtvoQcnbctcn^d^ulja^rcn i/zjaufbie 
:Hfabcmte nacf> Seip^ig, cv^iclt a&ev fcljon 
im folgenben 3o^«,»Jom ®rflfen 3tcu6 
ben 3luf jur OisaniilenfleHc in 0t. @a(-' 
tjfltov in feinetffiatciflabt. Sm 3* '73^ 
6efan&crr<c^, aufSSefc^lnnb^oflcn feiueS 
@iafen,6e9m^flpc[Imeifrcv@r5 I|cl jii 
@ot^a^ bcm e^cmaligcn ©c^fllei feineS 
ajatcrS, «m 6ctj fclCigcfn bic ^ompofitiou 
gn erlernen. SJfllt^cr- 

Kegelmannus obcr Kugelman- 

nuH(loanne»)einXi"ompetcr/^flt^a'an*^ 
jjegebcn ;Concentustrium vocum, Ec- 
cleBiarum usui in Prussia prsecipue 
accommodatK Huqibm^ f, Ge sixes i 
Paitit. univ. Lib; VII- tit. ?• 

K^ifetfriia (GbriEtianut) ein BSB »7 Kei Kei as 3«^r^unt>ert«/ ^ar von feinct 3ttbeit in ben 

iDl'Ucf g^gebcJi: i)Odac»oporiferae ad 
infantulum Bethlebemitictim aoptcn- 
ium4Toc.3lug^bur9, 1612.4. 1) Flo- 
res muBiciy toeid^e i>erfct)iebene ©efi^nge 
anB cine etlimmige 19?e(Tf mt^altcn, 3n; 

golflabt, 1618. 4' r DraudJi Bibh 
Clast. 

•iJ c i I ^ 1 j(eOnfliflnfl€Iifa60 f- ^«6' 

' ficinfperf(?EfIi(^fleO fttt '^Eonfiinffj 
let bt^ I ;. 2i^^L'^u^it>^L't^ Mi 'Sl&vnbivg, 
^W cm ffiJerft^en, nuc 1 5 ©Idttev tlm(, itt 
ben ^vticC gegcben untet bem'^tcd: Li- 

liumlVIiisice plane, UnB am *?nbc : Ex- 
plicit LiliuiA Musice plane Michaelifl 
Keiiupeck deNurabcrga MusicI Ale-- 
xandrini bene menti una cum Psalmo- 
dia utriusque tarn majoria quain mtiio- 
rifl intonatione aecundum omnes to- 
nos €t exercitio Bolmiaandi noviter ad- 
junctis. Impressum. Ulme per lob. 

Schacffler, 1497. ©D funb biefi 2BerEf 
c^en .^r. Q|>f. £ 5 r i |lm a n n auf U\: ^ei-; 

J09L S&i6Uoi5e(jii@tiutgfli'b/ roafufdjein/ 
Iid> in feinev ei"(lcrt2(u63a&c ; benn^nac^ bcm 
^alttaire^ ()a{ man bawn nodj etnc 
jwe9t^?fug«6ui*g^ 1498/ unbeincbtitte: 

Impressum Auguste per loh. Fro- 

flctauar, 1 joo. 4. ^df glaitlje amftc^eiv 
ften gegongcn ju'feijiv iffbcm ic^ oWg^^", 
ffloc^ri^t, f. ?!Kuf- grif, 1789- ®. 3 54- 
S^folgtbin. &tn fonfnntfludjSSiH i^n 
im 9liltn&ergev®c!e^rt. £cy((on, S^i\ won 
©tettcn^beri^n ®. 36.nnb4^- Kinec 
^un(l^®ffc^. ^icnSbecf mtint^ j4Wt 
bieiSJertunterbieAlKfiengebiurftenmuf. 

©rtc^er, unb&emfi'Et babc^: bftg bie'iKn/ 
nf;Snoteniu felSigem im' Jixft^auerfc^en 
!Di'Ucfe inJ^ol) gefdinitten unb imten)fglid) 
gemcfcit xt>hzix. ©ag wiV fllJiigen* abet 
biefen@c^itft|iellct&ev ben t>etfc^tebencn 
fiittcratovcn 6alb\Rcittf(>ccf unb bnlb 
31 ci n 3 6 c cF gfnannf pnben^ bayon liegt 
tiie ®c^ii(b ehijtg in bertfnfc^icflit^en mib 
n>tbevfinnigcn foHtommencti "Jtc^fttlidjEeit, 
n)f((^e nnferc je§tftfn(lTi>ftubirKn .^evm 
©cfjiiftfdjmibfv t>m be^bengtoyen^c^war 
had)tv ^uc^flabf n, K mb K, }u geBen be; 
lUben ; fo bnp e* bet} m<iertbf}nHd)tn ^ar ja Urttccftfjeibeft. ©e^fpicfc baju finbeti 
fic^in von ^lanCenbuig^jnSdpiig 
gebrurften SufA^cii jii ^uljei* Xtftot 

tic fr^v f)dup3' ^>*f btefc Sfi)c tft auc^ 
ffiSalt^ci tjintcrgang^n roorbcn^ fo bag 
cr bicfcn 3lntot in feinem Scjtifon im R 
Untci" Reinabeck flnfil^rtc, 5^enn ev t^bt): 
auc^imtcrKeinabeckobcvgaiKicnsbeck 
DovEommt; fo finb bic« wvjcif>Iirfjc53ru£f/ 
otei- ©cfn'tibcfe^Ier. 

Kcirleberui. f. ^ei;dc6n". 

^cifev (Stcin^arb) — mocf> bin ic§ 
bcm2cffil>a«9Seijeicftnip bet OpeinbiefeS 
bti'&^mttn Jtomponitlcn ^irr fd^ulbig na^; 
jutragcn. ^agci*berenmeitd&e^ 100 in 
93tupfgefe^c()at, ii>fc^on imfl. 2ep. angei 
mei(t worbcti. 33on alien bU\'zn fl^cl■?6n; 
ncn mit 0}I a 1 1 ^ e f n 3 unb 3B a 1 1 f) e I B 
^illfe nut noc^ folgenb^ genannt luftbcn : 
i)3Smene, 1691 ffiuSJelfenbilttel, f^nc 
ei|lc Opei", 2) ©afiliusy 1693 cbenb, imB 
T694in^ambui'9. 3)^^a^umet^, 1696 
ju S^ambmS/ fo ojtf *>'!? folgenbc. 4) 2Ibo^ 
ni.S/ 1697. 5) 3ime/ 1698. 6)3an«(I, 
nnb 7) bft' flu^ -OCPfi'^oV^fii nacf) €imr 
bmniUetl>rad)tegi)Ibenc?(pff^bf^benoi$ 
1698- 8)3*mcnc, 9) ^p^iaetua, 10) 
.^crciiMnnb^ebe* iO©it SJieberfe^v 
beigillbnenSfit laJginSSaUet auf ^aU 
fci' 2copolb« 31amenS«g, aUe 5 im3. 

1699. I 5) La Forza della Vinu, 14) 

gnbijmion, obce ^S^aeton^ 1700. 15) 
^Veugifi^eS^nlfet, r 6) ©tiJitcbecf er imb 
®6bic 0)ltc^€(, cifter unb jroeytei- X^cif. 
i7)^ftji^e^i7oi, i8)lJiiceobfiH(i;frc3, 

ct|tev X^eil, 19) ^^enclopc ^bev U(ijO>S, 
jwejjtet ^^?i(. Co) ^pomona. u) Otf 
p^fu*, cuflei" It, jn)ei;tci" XfjciL 13) Sft^uc* 
pviu$if<i>ti '^aUu; af(ei7oi. i3)<£(fl»; 
biua. 34)aRineTOa. 2 5)©aIomon^ adc 
1705* 26) aiebucflbnejarf 1704. 17) 
Octmi^. 28)2unftifl^ bei;be 1705. 29) 
la Fedfilti corOData, 30) ]VIasagniel 
lo furioso. 3i)Sueno» 33)Ilgeniodi 

Hohatia. 33) Jflmito^ aUe 1706, 34) 
2)a5 (Tanieunl ron SScncbig, 1707, 35] 
3?e(ena, 36JJ?rfiateSunb Olijmpia. 37] 
S>efibeviu3, 38) Orpfje»ff^allci709- 39^ 
3ufiioe. 40) $)ie £f ipjigcv SReffc. 4O 
Aurora- 42) 3iilfii8 ^ISfar, alte 1710 

43)€vocfu«, ?7ii. 44)Caro(«SV"* 45; 

©ii^tw, 46)-^crafU«*^ flttc 1712. 47] 

Ingan- BSB K e i IngHDDO fedele. 48)^ie geft6nee ^lu 
gcn6, bci;6e iri4- 49)®er Sriump^ br« 

5j)3fitemi(ifl, aae 1715. 53) ©fl« 916' 
mifcftc2fpiil/5eft. 54)©fl^triump^iren6c 
*^aad Oeflctmd). 55)2((^iDei,anei7i6. 
Die (cv If ^te 3((^i[Iefi rtJfli: (\btv cigentM tie 
66(tet>oti i^m in^Kufifgefe^te Opcr. Set; 
na- s6;3ul(fl, 57)5om9vig. 58)5vfl/ 
jrtRiu. 59)3o6ate«unb©eDfi'op^o^,oIIe 
1717. 6o)■2(ri(^^rte; not^ j« c^am&iiig, 
Sottt-atrtJ 3lt&eiti?on 1691 la^baU^ 
jtim ®iunt5e^ wcldjc afcer won Jtcifer 
vci&effcit imb mit tjldm italiilnifc^en 
3rri(!ii weimc^i-t roorftcn n>fli". 61) Ulijflc* 
unb 63) 5>ei' ^Timenicr ju Copenhagen, 
Siefebn;bcn«r6fti?oifffr9c^cnber2trla6nc 
im 5. 1 722, 63) 25a« fi"D^locfeni)e®vogj 
^virdiuuen/ iDicbev ju .^amburg/ 1724. 
64) ©mWIaufl, 65) 5)cr ^flmfeiivgcr 
3n^rj3JIat(t- 66) 35ic ^amb. ©djiad^t/ 
jrit, fllle 17^5. 5)iefe ©i^ladjcje (t ifi IflUt 
ijerf^Iben SSoirete bie lOftc wjh i^m in 
SUiiftf geSr&« Opcr. Cin 3eid>en, 6fi^ e« 
tic ^flinbiivgifdje Opeimaiiicftion unb 
ftlbfl 9Kflttftefon mit E)erSRe9i[h<itur 
tf I" gegcbf ncn Opnncbcniii{tjt aDiugeiiqn 
gcnommcn ^u&e. gccuec 67) sSn^ ®c^ 
Burf^.'Scft teg ^Prinjeu »)on 9BaUi</ 1 716. 
68)^ifrftK)ju^< 69)3o&elet. 70) 5>cr 
(lumnie '33tinj 3{tiS , Sntevmejjo, 71) 
SSii;bncDla^3ntetme|jo. 71) STif&ucabne/ 
jatv dtte 1738. 73) £iiciu« SSecui^ noc^ 
1718 gan J ne u geatbcitet, 74) O^ait^eno; 

pp/ 173 3/mn'JMmX^eU, 75)'^iv«/ ^734/ 
bi^k\d}en nut bavan niitgeai'bntet. ^it 
Oper Sancioj toclc^c 35 a 1 1 ^ f c noc^ an; 
fiVjLt/ ^flttt it e i f c r ^TOJr 1 71 3 «ntec ben 
-^dnben, wurbc a6cv 1717 bmd) tcic/ 
m«nnin gjiufi! geff^t. ?{iif folc^e 3(rt 
3^f)[t ^Olatt^eTon 118 wn Scifci* 
grfc^tc Opfrnjiifammen. !8on flilen bicfen 
trefi^e ic^ nui fine f in^ige uiib ixodv awi bzv 
mittlet n 3eit/ niniU<l} bie Srcbegunba wn 
1715. ©ie?)flitituc in gcnjj^nlic^ SoliO/ 
m\d}t i46®ntcnftavf i)l>cnl^AIty oufici- 
bev iin^aw^is&cnata iinb anger ben 3te(u 
tatiwn, big 49 3(rien/ bavunter fid} me^ipx 
VE italidniftfte/ and) uecfc^iebenc ©uettC/ 
^erjctteunbff^t&ie bcfinben. ©ie mc^rex 
(ien 5(iien ne^men be i; i^rci* jtirje unb roc; 

niS^m^tr&mpasnemcnt ntii: «in &i< pr^ Kci 5* ® eiten ein^unb nur toenf^r 3 6t^ 4 0ritcn. 
3u uetfc^iebcnen roevben aut^ fc^on^o&ocn 
gebvandjt/ unb jn einev Flauti dolci unb 
aSioIeit, Sine 2fiic: Vieni a mo doke 
og^ettOf roivb blodburc^ cine concertiren; 
be SJioline/ tmb cine <inbeie burc^ einc 
Oboe solo UqUittt. nJon fogenanntCR 
3(ffonipagnemenc5 aber (inbet man ni^ti 
uncerbenSRecitativrn, 3n etnigen ^rien 
fommen Md) fd;on ikmlid) (unge unb nic()t 
leidjtr ^aff^gen tior. Uebtigenj ^crrf^t 
bur<^e gonje SSet^ ^fteifevj gute^ un& 
mimnfcr fflge unb anf;nc^me 5)telobie* 
9b(^ f Snncn ison bcflen ungcbvutf ten SSf w 
fen gcnanntronben ; 1) ^6ntgf. ©inifd;c 
^ammeymiifif, (iflnie jum!Z>tucfegeFonix 
men, mk ^atti}€fonf ^^vfhpf. @. 
137, uerfic^eit.) 3) Seteoflta, auf Otto 
Subroigi J^o^jeit ; bcfl^t .§r. Sapellmeittep 
9tetct»arbt in^pavtit. s^Motettoiia 

VioUni, Violetta, Soprano solo e Fon* 
dainentn di Sigre Kenardo Gaesare; 

befinbet ft(|» in meiner ®ammtnng. ^et 

^e;t baju bcgteift ben gi&gten ^^ei( bef 

43(len ?ifa(mg : UBic bev ^irfct? fc^if^et 

nac() fiifti^fm SSafTci: u.f.nf. ibeit loten 

SSei'rf : 3c^ fage jn ffiott meinem Jelfi. ^flt 

ev a(^ dtecit^tiv/ unb oKe Sbngen ^rfe, 

bemSn^fllte ncit^.fe^v jroe rfm^gig unb mitf 

unter malenfd>ge|e^t, j. ©. 50,4. ^cinc 

^f)iiinen finb metne ©pelfc^ unb SO. 8, 

!jDeincSlut^eni-aard)Aiu,f. ro. 9Kit bem 

SfJamen,RenardoCacaare, pflfgtc erfeu 

ttc @ad)cn jn untci-rc^ieibcn^ cf)e cr nac^ 

^^ambnig Fam. S&n^tTc^einllc^ ifialf&bici 

fct'43ftc^fa(mnoc^ im 1 7- Sa^r^unbr rtc 

gcfc^tiebcn. 4) @evcn«te : ©a j um ben 

Slang fireitcnbe griebetidbnrg^ Jiiebrif^*/ 

Ui'S, Stifbrii^^buig unb SRofenbueg. tOEfl. 

i736,itlju ^openfiagen 1794 mitvielen 

feineiOpevnunb^unbertenfeincieinjrlneit 
Zvin, bevm@ctilo06ianbe im gener anfr 

gcgangen, Sufeinen im a. 2e^ angcffl^; 

tertgtbvutffen®erfenge^6retnoc^bie^^Ioj 
tme ;Srtnbli($ grog :f. a 4- n)eld)c JJv, i^ns 

peUm. JpiMer in fccn aten %^ti\ fei^ictr 
Dicrftimmigen tSJlotetten un63(ricn in^^^ar* 
titur, ®. 3 — 10, €ingerfl*t ^at. Sloc^ 
aber ^aben (11^ in J&ambnug (fine f^Smtiuii; 
lichen fowotio ol^ .^ ii n b e [ « fftr bad ba; 
fige I^wter gefdjcie^enc Opcrri, nin fiep 
Itc^ tD^Km^Mnb Softer, er^ftifn, ^rrr BSB ^ Kei ,K«l Kel 3« A^ fdjricb mir 1 8 1 o,ba^ cv ^cffe.fle ww if)rem 
Untetgange }u tetten. ^ie ftitb bei; ifim, 
aid c(nem tenfen&eniSAnfilfr^ in gutcn 

; Koitii C.O ein cngtifdjcr fiiit^en; 

ompomfl/ [djeitit in gegcntttivti*iE^ 'SttitaU 
Uv )u stf)bvtn, itibfm von fcinev 3(v&ctt bci; 
ttlementi JU fionCon Hymns gqlot^n 

wovbtn finb* 

SdUv- f-ima.2eF, CLellerl. . 
£ e I U V (^nbreal) t^oforsQtiifi ju J^tis 

belbeig umS 3. i *\^6, gct>6vte imtet »ie gu; 
ten Sompcnifteti btt bamaligen 3eit, f, 

^cinj ©atpv- Pompon. 9i- III- @. 

. Keller (Giovanna). UrttCV fcieffm 

fd)cin&aitn- gr<juenjtmma/3lamcn i|i 
i790ju©tengcfli>ci)cn roocbfn; Sonata 

per il Cembalo, f, 55 ogle V^itcSoi'tfe^. 

feine* S0lufit^93etjei(t>n, ®. 24- Ob nun 
bie in 9teafidb« SSerjeic^n, uiucv £ e I ( e r. 
boc^ o^ne 33orncuncn^angcftt^mn£ubnv 

einigei: temfc&cn Sic^tei- C5>clT"ai^ of)nge/ 
fi^vgegen e&enbicS 3^1)1. gcbiurft) biefev 

nitmUc^m ^etfon an^e^&Een/ i|lnicf;t 6c; 

(annt. 

Keller (Godfrey) fin bml^mtec 

£ompotii(l unb ^(amei iff )u Sonbon/ btUt 

^m um< 3. 1700 bflfclbfl, SGi^tcnb ci- 

ueiftftiebenf j>rafti|'c&e aCcife ^eian^9al>, 

orbcitetc fvjngletd) m eiwv DDlIiWnbigen 

a(mueifwng jum ©enciaibafff , nj€l^e obct 

erjlnac^feinem^obe, untev foIgcnbemXi; 

tel, jum SSiucfe befbi'beit murbe; i) A 

compleat Method for attaining to play 
aThorough-Basf upon eUlier Organ, 
Harpticbordt or Theorhe-Lute, by 
the late famouj Mr, G.Keller, with 
variety of proper Lessons andFugues, 
explaining the aeveral rules throngh* 
out the whole work ; and a Scale for 
tiineing the Harpsichord or Spinnet, 
all taken troio his own copies, which 
he djd design to print. Xjondon, by 

lohnCulJeii, Sincrt jipe^tftt ®i«tf bie'j 
ffdSSSfrfibeforgtc'Peatfan jti Sonbon. 
^lenfenburg gicbt baS^fttum etner 
bicffi- Tfu^gabcn^ Lond. 17;!. 9, am 
SSa^ifc^citilicf; ift bamit bit erffc gctnc^ttt ; 
bfnnbiejtuevte tarn nur aid ein ^ttf)aHg )ti 
'Dr,,^pIbet'<Xraftatt ^erouf. ^am tini 6emeift mil), bobct^: bag tici bev 
jmeijte Xidftatgcwsfen fcij, mc(d)cr in cng; 
lifc^et: ^piac^e ilber &cn QSeiKialbAg fit} 
gcbcucf t motben. , ©cine ge&iutf ten pvatti: 
fc^cn Scvfcfinb: 2)VISonaiea5,cioe 

3 a 2 V, Tromba o Oboe, Viola e B., e 
3 a 2 Fl 5 Oboi o V. e B, C- ^mrcecbflm^ 
bf9 9tpgcr. Saf)if(^cinlicl>ein 9la(f>jiic^ 
beiSenglifdtenOLiginaB. @ie (inb bccSS; 
nigin Unna jugceignct^ <i(fo wo^l urn 
1 708 juei-fl et fdjinten. 3) VI Senate a t 
Fl. e B. C- 2tm|terbam. beij9\ogei\ 3ft 
cifl uad) (einem ic&e ^evtins^efummcn. 
3lac(> 5a$<ilt{)er unb .^an>f itiS. 

Sclletmaan (€ S- X) ein gftetfl/ 
tn«unb,TODi(^nic{)tiv e, 3"i'i|^ in 3?oib; 
^aufem feawet fc^un f.i? me^icrn 3^!)i^*ii 
tnit«0*ilf^ fsinet bn;bfn '^vtlbciv Soitepicw 
no'« unb anbere Xo(tenin|hiimcnte, 93ott 
einem i^m gelungenen S3ei;)uciK in S3ei fer^ 
ti9unjeinfSiSogeufIiigfBgie6tci' in einem 
3t«fta^einberfieipj/muf,3ctt. 3a^irg-HL 

(egtev^^in, 3l6Jlig^ SQcifa^ien bepm 
93aue clneg foldjen 3n|ltnment^- 

S e n n c V (©acib) — 'Sie 2(ugga6en 
feinefi beiiebten /^^Letili^enUntertirf^tS im 
©eneralbofle" folgpn alfo nnfeinanbet ; bic 
ifte^ 1752 ; bie itc m-t iclema ixn$ 
3Jombe,i737; bie 3(e^i743; bie 4te^ 
1749 ; bie ste,.i767; biefite, 1773 ; bie 
7te/ 1 78 1/ imbiie 8te^ 1 796; fltlc ju ^*imr 
bmg, Ueber bei iOJcnge ber 2(uf!agen ^af 
ben fid) bie Jpei\uiggebeL' enbfic^ liei'vedjneo 
babielefetemif bem ^itelfiit.bi* 7tc wrr 
me[)rteauggc9c&en ttirb. 
. ^c(lner(®.^^0 lebte gcgcn 1795 
}U ^ann^eim aB ^ofmcifrer, unb f^attt 
baeiii fcit 17S8 me^iete SKomane^ ^iflo/ 
cifn^e unb anbete SBeife ^erou^gegeben/ 
wotmitei ficfj aucf) folgeiibe fjfcljer gef)6rige 
bcpnben: i) Untet^nltung beym Slauiec 
mit fiiebevn mib Qiefang, O^ne SJlamcn. 
311 jum iweiucn 9)ial nufgefegt wocbm. 
i)llebei bie S^airtftevifrif bei Xmavun^ 
i£bejifa[liSD^«egiamen. f. ilCfteufcU geU 
^enrfcbl- 5) 3been ju einei' neuen J()eoric 

bcif4)6nfn finite flbeifjaupt unb bet Jon^ 
funfi in^brfonbere ; ein ©cbflntenfpiel/ i» 
^33 c I ^ teutfcfe. aJIagat. 1800, 2fug. 

* ^ e I ( n e V (So^ann e^tijii^p^J— SUoit 
feinen^aDionen wurben ,jbie<£mpf!ntniif ' BSB 3S KeJ Kel 34 ©ets^ieibung fjieiDon frthn man in Bei: 
muf* &oiic|))on&. 1792. @. 166. nad^le/ 
fen. ^1311 feinemUntei'iic^tf im&tymaU 
ftafie nfAiin ju2eir3i3 bep^eitel, 1796/ 
bit 7te ^tiiflagc^ mit 14 ^Oiilefcun »om 
J^(inil)iiniciT>vid)vcrmc^rt SflJcmi mftii 

ti\'i}n' icbiavt a&ai^fapte SCcifc^cn fcine 

SSeif- iu ^anfal. Unfcr tcit 31ciugfciten 
tcr^idjaeimcffe ijoii 1797 cifclnen untct 
feinem Srtnmert mcbtv bcv nciie "litel; 

SflfTcli797- ^ffin^tfcfjemlicf) a&a ifl bai 
namlicf>c2Bei?bomtt9cmei)nt. 55on feinen 
praft. ^eiFfn fiitb nodf foltjeube eifdjiei 

ncn; O^XX neucOc^jelflfltfe^ nimlit^ 
II Iric^teimb fiirje '])i-dfubim, 14 lfi<^te 
C^oi'alUL>rfpieI^ i o mit brr i>oIIen Oigel 11, 
-t^iiomigifl/ fine S^nt^P^ r ine JiigC/ i 
Oigclqimttm Wr a^Pafoncn unb^^cb^l/ 
1 S^oidfe im "Xrio mit 2 klame^en uwbpit 

6cv ©olKec, 1789- 31 @awn in Jol. 1) 
SlciJC Oi'3c((tficfc, bed i7Ktt58?ctM itff 
^^eiL 5)armjiabt, 1793, 3) Sonate p. 
leClav. av< V.erA. Offcrtbacft. Op. 18. 
4)Sonatep.leGl«v. av. Fl*ou V. etB. 

Op- i9-3)acm(la6r, s) <£flffc, fine S^fl- 
^ettefflrbiii^Iflu.iJeipj. 1795. 6) II 5u/ 
9enmlt4^in6fn»€&cnb,i795. Utibnoc^ 

Dific uttgebt'UcC tc ^eft/JSantaten* €i' jlQi'^ 
ju€a|Teli8o3. 

•Sellnt r(PatjIufi) Szaliolozensrs, 

fin 3rt|lrumentd{mat"if«<*Jc6te im 3. 1 6 s 7 
jw SRftin&eig, unb eiwrtr&fic^ burc^ feine 
i%un|lbie^(f)tunQ bti bafiqen 'Pu6UFumg. 
Kelly (Eari of) — Sif fer 35i(mant, 
beiiufc^tmf^i96iffcnft^aftin*il[cnt()etlm 
Itet t^eoi'etir<$en unb)>t-4)Etir<^en^iU|If Ut 

fag^ aU iigenb einei- bet eiflen 3)ru|if;53tO' 
feftbren feincr 3eit jii Sonbon, wugtc ttoi- 
feincv Stetre nac^ iBeutfc^Ianb iaum bic 
SStolineju t^ckUcn, 3u ^Zann^eim a(et un/ 
tetiia[)m er (tint nnififaKfc^e Sr^ie^ung, 
imb ftubirte^mit^iilfe bed (iltem @ t a m t ^ 
bie ki>mro(Trton unb ^iotint mit foli^rm 

i:?, b. JffrPu»ftI«. Ill, Jft, ftcigcimaCifer, bagcr 6fp feinct Saiilcfj 
funft nflift Sii^fanb rine^tdrte auf bei* 
ajioltn unb cin QJenic jur^omponttott jtig/ 
te, mit bem fi(6 fein baji^cr^PiofcffDc ber 
JSunttmcltenFonnte, 3m 3- 1739 wat cc 
fd)Dnto6t,l.©urne\vVo), VL SBon iKx 
ncn ^ompcfittor*cni>nbe((6nDd)j)cfjmhen; 

13 Feudal timfis bbt't BamjuetGalh^ryp 

Cine ^pdtatcUOpcv, rombe am u San* 

i799/rto*»onrnncvSompefitii?n4u£Dn* 
tonaufgefilf)rt. Utib ODrt t]ertDd)rneii 3n^ 

fltiimentflili^if en ; 2 ) VI Sinfojj. Op. t, 
fionbon, bci? Pre|lon. 3) Periorlical 
Overtures, No. ij. 17. 23. imb 38» 
Sbenb, 4) Vf Trins for . V- and B. Op. 
i,€bv'nb, 5) Airs and Duetts, fiynbon^ 
bei; ^loDcrip, 

K e I i y (, , .) ein »om Doi^eigc^enbcn 
tcifdjiebencL- -ilomponiit at&eltec mit fa 
uielem ®[ftrfc fiiv bai X^eatet jn Uonbon^ 
bftfi fid) Teine 1798 fluf^ tfjenrer gebtoc^tc 

Opevette, Adelmom, or theOutlaw, blog 
TUfiicrt bei- fd)6!:ei! ^Dlufif erl)iclt. aSafjr* 
fc^cinlicft mag and) \^ol}l bic 5 te 3?«mer in». 
lDongen2litiFelbie|em Kelly jnc|c^6ien, 
K e 1 w a y (los,) — <£v wav ein ^dfif 

(ei'be^^eminianj^ imb ber^^iftftneu 
ftevbeSje^igeit^Jnigi von Cnglanb, 3rt 
feinem (Spiel aiifbei'Ofge/ tibcWieg ei fiafy 

feincn €mfdKennnb ^Pf)flntaftf rt ganj, ofjne 

Oibnung unb ©ijmmcttie, ©ie'Ji:l)er tjinjr 

gegen (tauc^te er fettc^li obei- gar nic^t jur 

Sompo|itiDn. tinb melfeic^t ^itt^ er itic et^ 

ftafi^eiftuSgcgeben, ^dttenidn 33adj, alS 

er iffiuftfmeifler bt^ ber ^Bnigiti rvnvbt, 

felbiger fogleic^ ein Sfflerf0onQtpn bcbictrt* 

Jte I m a i»,berficf) nic^jt menigeriOiunfmcif 

peveiner QSajefidt jit feijn fi^tjJte, giflubtc 

nun anif ^onaten fjerau^geben ju miJfren, 

(ErtftnteS^aber feine@ono«n :wren bfl« 

elenbeflc '^ad)wevtMi ^itmanbem gefaU 

(en (oiinte. ©ennoc^ wav er in Sonbon uoir 

aaen,S(omeri(tertffrnerSf it teril^mt, roe^: 

gcnfeinerncttenimb fmigcn Huif&bvun^ 

ber fd)merfien ®r(irfatcif($en ^fllamer^ 

fonflten. jrevd'cfrbaueite aber fein 3lefc& 

nur nod)fo [ange, biS 5B a eft feine DJianier 

nnb bie ^Sianoforte'^ efnft>^rte. '^nxn c p. 

XeljC^XIatt^dni) ijon 55flu§en, ein 

braber'^onfilnftler unb^Dmponiji ju 3lnf 

fange be« 17. 3«if)r^utibcrtS, roelcftev «(* 

iCanti>r|u,®oranflflr6/f)ittte bicitompofU 

' © ' tion BSB 3S Kern Kern Kea 5S tionittSwIImeriernt fflmnms 3,i6i6 

unC IjeiaH^ftegtbfn; i) Isagoge Musi- 
cae. 5)icje iuaijH$ iinje nfiSfitidjon 
foldten gcwot&tn^ bap fidj felbtgcv cin^it 

ti)€\oni S^jvenpK 173, i^Smcn^iaf/ 
?at, d<' Arte componendi, in ^|t. Vlud^ 

fcicfcivljam^pvinj, imft jnsftcTOfgm i)er 
bavin cnc^alunen gVi)nbUcf>en'3<0Vn)~ct)(ift^ 
gaiii ob;:tefd)tie&ni. Sied {01(1. mtir abcr 
i6?)4mUycil>Lannt,f,^pt*n3 ^ifloi\6fL' 

lUiii), ^S, 137, 3) Operetta nuova, oSer 

Dinrbi:3Palinarunj, aiif cinc Icic^tCj fcuc^ 

logeii-'Kaniei wn 3 ©timmfn g^fc^t- 
EfiPiiS/ 163&' 3" t^ft 3«f"d)rtft an fceti 

fciefibrigen t^eiiene^ti fceit Scptagcn. 4) 

PrimiTiap' Musicales, obtr Concensus 

novi barmonici, aud 00na rctt^Surrabcrr^ 
tDIaftei-fltcn^ ©fllJeften^ JfUemaiitcrt, ©a/ 
g(ial'^e^t, Siiien^ SSolten, ^Scicnatcti unt) 
gjatabanfceti ffir 2 35. ©. unb ®enetal&, 
6e|rf5enb,Ulm,i6S8-4. s)Exemtatio- 
nijoi iniisicaruiii a Violiiio etVIolada- 
gainba Semiceiiruria, coiuplectens To- 
co-^eriaa IVl-Ke-z^ Parergon prirnyni. 
August^e Vindelicorum, 1669, $oK 

JDieg SBcrfbcfa^ bev @w&tti4tct <^ci7 
^ D c) ju 3Scvft&uifl^ i)l abcv tua^rfttsdJilic^ 

bai^ildmtid)cExercitiunitTiusjcum,iS64, 
gol. wel^ci 9B((ltf)cv aiigcffi^rt f)au 

5atfi<^cv^T799 l^iH* (cine XII Son^i, 
with Pf.Op. i*£onbort^kij^]>ie)lo»geflo; 

t^cii, tcfannt gcmarfjt 

Don^cmpelen (SBoIfgang') Saiffcl. 

SSnigL n)irt(t(^et ^ofiaf^ imb Slc^tctibar 

bn) b[-t MniQl Ungavifd)eti ^oflanjlfi; jii 

SBiert, geb. jtt g)iw6uri) 17^9^ Devbient 

fotro^I rocgen feincv @piac5inard>tnc,. ttld 

locgcti bcr barftOer ^cvauSgegcbemn If^v; 

leidjcn @*Lift, eincn Q^Inb untei- unfern 

flfuttirdjen@ci?iift|lellein- ©if fuf)vt ben 

liM: ^^Ud^Miimui bet menfc^((d)en 

fpicdjcnben aRafdjinc, 50Iita7««pferta/ 
fcJn- ®ini,i79i.3t. 8- 7lii4 fiahjSjjfi* : 
LiBMecanisme de la FarolCt auiri de la description d'unc Machine parlanta 
eteiuichie de a? Flancbtsi. iJSie <0r. 

J)i. Sljlabni Krjld;eif/ ifc biefe ^3Tfa/ 
fd^m U^v emfac^^ mobuid} jeber aitiftiliice 
iaai 'on'ti^^mlid) nadfQtaffmt mirb- ^ac^ 
foU gar fciiu Xau|d?tiTtj baOfi; ®tatt ^n/ 
bcu ; i^iclmc^i ^c^ic ^c, -* e m p c I e « bie 
ganienuc^aiiiri^eiStruic^tung terfdkn in 
bci" f I ittiil^nten @d>iift ff^cgmau bcfannt 
Qemadjt. <Sv ^avb^n^itw im ^ptil i ^04. 
^e m p f e r (, , Unter biefem 31amcu 
fi%'t 315e|lpi)al mTdnem^nouitdtenj 
SSetjcidjnillV, Oft. 179a- ©- 3- cin j«^3>tti 
viiSgettiKljenf^^latjieifonieitagan, 

a K em pis (Fiorenzo) ein 3n|tnu 

mentalijl ju^nfangc beg 1 8-3a^il)unteiW, 
conbcfTert Jl'rbcit ficfi 1714 untrr ^ett* 
ton'iSBcdafrenfi^aftju Jonbon, XlISo- 

patea V- Vioiadagamba,eB. bffanbCtU 
f,Ha wkina Hist, Vol. V. p. 82. 

Kenh(...) ^Qint|l 1798 im Oi'dje* 
flcir bev gio^en Opci'jW '^mi,f)at unte^. ftttir 
fccitt ron feiner TivUit flec^en (afTen: 1) 

XUpuosp. Clar. et Cor ou A. Op* 6. 
Qiati^, 1797- 3)Recueild'Airsarrang. 
p. 2Cors. Sbeab, 3) Kecueil d'Airs 

irrang, p.sCors. (fbenb. 

*Keiincdy (Mis*) — ©if flai"6 J« 

Eortbon im 3. 1 7 8 1/ iiad)Bem fi« i o 3a^ic 
D0it)cv i)on jiueij gvagcn ?iRalrrn gemalf, 
unb DOtt jttjci) STa tfoifS im gv6|Jten 5o' 
lio itt3tupfccge|ti}cf)en woLbenroar. 

KtinnU(G.GO — ©eiiielVSoUA 
V- Op. I. ju Ci5ttirf; gcjlodjen, 6cfi|t bet' 
^I'.SapcUni, Sleidjavbt. ©icfer fagr; 
bte Lanier btcfe^ ^si^ni nd^eie fi$ 
fft)ir bcr bc« Sp<>iU ^enba; mit ber 
tnafe man me^ieie ©c^njtci'igPctfen mtb 
it>entgcr cblen imb fliegenben Sefang bai-t 

in, SRod) fii^rtXrti eg t)Ott i^maWgefto/ 
(|)cnan;VITrio asV.eVr, 

*Kenny (lohn) ritt ciiglifc&cv %Oiv 

fflnfiIcvunbwa^vfd)einIid)Sagottt(l, iftim 
3. i74SaufbrmSagott6(afcnb in^upfcc 
9eflod(cnn)Dtbctt» 

Ken t(Iflc.)^— Swt biefem cngLivii/ 
cftcnEomponijlcn finb auc^ "oc& in I'i^eil/n 
XlIAnthcm'a ju Soubon fleftoE^en wov; 

ben, f. Prestons Catah 1797. iDe^ 

gUit^en jwei; emielne^nt^emfl^ nac^ C 1 c- 
menti*s Gata). S>A< d^rfgc wn il)m 

f.bada*£c}^* BSB 37 K ep Ker Ke 36 Berber Oofjartrt e^ritlop^) wivb im 
flltni iijti) neuen ^f iliti, ^^. I- @.i s 3- ein 
tveit&evfifjmtcr ©wbti uiibAii'm^ntmi^fu* 
$ettamu.i£L'maiMieb,)ii^It6tAHbniBi(i-9nm 

1 5 , 93iai; 1 6 5 8/ u- flatb ju 'Sevlin in Bcfag; 

ten 3(fmffin ini Sf&r, 17 ' 5/ *"! 55. ?iof)rc* 

S c t' g e [ (® irtui) roav einet bet uov|rtg^ 

Iicf)|lcn II. ben*il?mtc]ren Oigpibfluci- m\^% 

i6l9.f. Praetor iiSynt,T. II.p.2o5, 
*^cil (3o^«iirt ffafpfli") — €i- ift 

ttidjt in SSien, fonbciti in ^DJldndjcn SCJ 
(loiben tint bE^tn&ftt, luic fein QStabflcin 
ttott^flfaimoc am lEfetanOitem bcr Hus 
§utKnfrfiirf)C bcttjcift, ?[n biefcm flnbduf 
ber linfc'tt unb tcc^ten ©eite folscnbe 
bre^ ^^ornlnoten unb baiunt^r bai iat 
Kinifc^e afioct Seni cinge^aucn^ flU: 

;z:^zEz fl»f f^in ^o^c^ 2((tci' Q5ejici: 
SeuL ^ung. 3^o4 ^in in ber £ltet<)f 
tut 6i^I)ei' un&cfflnnt gcbliebencS 5K|t. 
wn fcincvScber finbct man in'iiflcg* 
Sfltnl- nnKV bm Xitel fln^iff^^vt: Com- 
pendiose Relatione, Don.bem ^onCiA.' 
pnnct, 3 "J^^^ilc. 31orf) ftefag 1764 bie 
iBveitfop^fcbe^anblungvun bcffen ^om; 
l^ojition in 93l!t. II Kyrie, ein^ a 4 voci c. 
Org- , bai anteic juflleic^ mit 3n(tt»in£n.' 
fen ; fcatin nod) IT Missac, cine i ^ voci 
e 4 Sttoco, bic anbere fiit 2 ^l}bvz ©ing/ 
fl(mnKn,4^ori)unen, cSBioIinennnbOrg. 

*Etom|>mnmi6^flufm3erc^t ^«tw. 3n 

HawkinsHist-Vol.lV, p. 97. fittbet 

manaiK^noc^eincCanzonafiiv bieOvgcI 
MnbeffcnKikitcingeriScft. ?lu(jfr biefm 
wiib autif) noc^ unterben J>anbfdH'ifCfn bci' 
€^mf, ?3i&Iiot^cf jn 93Iiind)cn, Cod. 59, 
deffcn Mesia pro defunctis aufBc^attcn. 
de Kerle (lacobui) efn Si>mponi(l 

bcs 16. 3fl^r^nnbci"t<^ gc&. ju 3pcrn in 
^lanbetn^ tx>av ^anomfn$ am ^om ju 
€am6vav/ unb ^ii t uielc fcmcr SBf tfc in bctt 
^tftiif gegcbcn^t^on benen noc^ folgenb; ge/ 
nonnt roeiben (bnncn ; i) Misie. 93cnc/ 
big, 1 S 6 1- f 1. SdI, Son ber?Olanici'/in mU 
c^cirbiefc gcfcfti icben finb, fagt B ur n ey 
Vol, ni. p. 3 1 2- feinec ©cfdjic^te ; fie ttsi* 
ve erorfen"imb iminttrffliinf, 2) Freces 

' tpeftialispro talubri Concilii genera* lIsiiiccBssuiOScncbig, 1559.4, 3) Car* 

mina Itelica uiusicla moduli^ ornata* 

€bPnb, 1570,4. 4^ Cantiones ^acraa 

3 et (ivocum; gbenb. 1571. 4, 5) U 
primoUhrocapitoIodelTriLimpho d'a* 
moifl delPetrarcha posto ia Masica a 5 
TOci.Sbcnb. 1570.4, 6) Modu)i»acri 
5etti voc, cum'Cantione contra Tur- 
cas. i)3Jiinc^frt,i 572, 4, /^Motetti a a, 

4 e 5 voc. et Te Demn lifudaoitis a 6 
vocgbcnb. iS?3' 8)VjMissae'+et5 
voc/et Te Dftum. &t\\b, i$?j, 9) 
Cantio in honorem generosi acnobilift 
r>n- Meloh- Linchen, a 6 voc. 9hU"U* 
beifl/ iS74t4- io)i\Iutetae 5et6 voc 
qiiibus adjunct! sunt Ecclesiastic! 

Hymni. 5);ilndjcn/ i575- 4- it) IV 
IVIisse, Fland. 1583. gebmcFt; licgeit 

nod) auf bcr 35ibUotl;ef ju ^Sffincftcn- (i 
DraudiiBibl. 11. 2iJflltt)et- 
deKerlon. f, Meusuier. 

&CV n(3ovi«* ob.SftegoLiuS) bei ganb* 

giMfcn ^pt^ilipp beSOJiofiruilthi^cn <^s 
peUmcifln-jii^flffel inbenSa^venisiobi* 
36, ev^ult 24 ®iiIbenQie^flIf nebff toSAU 
ben Jpci'&eig^Selb f&v ]T(^ unb 4 ^Sih^icw 
fnabcn, ®fincSapeIIebetlanbin i^cnoui* 
|tcn^©ifvibu« ZoUni, 1 ?iaf?(^Antf 
geiv 3i>rtUiJ®flum, I Organi|ten unb 

io5)rufitanicn,niEt3nbcgnfF^'^" 3Xtomr 
}>etevn, i Xrommcnfd)(egev unb i ^otns 

^Itffctr, ©ct gunjc .sfapf(b^taflt foftet* 

jaf)iIic^i9i®aIbeu-f,®aUcne£affeli)c^i; 

^onf fin tiler. 

5Ccvpcl(tSivO- 93on biefm fiflutenU 
ftcn bf 3 1 6. 3*i^ifjunbertd Befi^t bie (Itfuvf* 
9>ibliDt^, ju5}IiSnd)en nodj gfi^i'titft ; Soinfl 
pofitioncn frtibic finufc.iBtratjfcui-g, 1574*' 

^)on -terpen (5ncfcrid)^Mgo, Sicu' 
' ^eviO— ^(fo nic^t -O- S- ^- Seipen, (Ec 
fDlIfeit i79ofeinenuovigcn?fufent^altmit 
^ainjueitaufc^t^a^en^^aUbctbiefenOit 
tDa^rfc^einlict) au^ roicbei-^evlfilfcn- ^icc 
not^eimgefeinermii 6efannt gmorbenett 
SBccfc ; i)ij)ie Sidt^fel. Operette in 2 ^ft. 
aufgef. )H^?ain j 1 7 91. 2) Cep^alu^ n^^roj 
a-i*/ ?KeIobvflm- 1792- 3) 2(bel^cit vort 
?)ont^teu.auf3ef.ju5:i;flinj,i799- 4)So- 

nata i4m- Op.4.?fRflinj^geflo(^. S)VI 

Ariettesisvoix.fSbenb. 6)VI fiieber- 
€&enb. 1797. 7) VI Sieber tson ^ rt w 

t&iffon. ate ©flmml.i^cilMnn/ 1798* 

© » . 8)vir - f BSB 3i* It cr Ket Ke Key 4o 8) Vir Var.p. le Clar. itif: SBicfommen 

tj0» bcv 3tii(te. ^^^cifiionn, 9) Vf gr. So- 

nai, p. Clav. av. V. Op- 8, &>inb, 1 799. 
10) Concert p, le Ciar* av- Accooip, 
Op- 9- tgbcnto. I goo. 

:s£-cvtrcirt C-0 maftcf<$em!i(^ rin 
6ci[rfd)cr SontilttfHef im HuHanic, mitzv 

kcifcw yiamen Prestons CataLLond. 
I7y7 Qufftljit: VI DuctU, 5 for '2 I1, 
anfl 1 for FK and Claridet. Uf6t't(}i'tT^ 

fittbe id) biefen Sflamen tiur noc^ einmal, 

vnbjmat mm ben troin6o!ti|lcn l»et} tev 

fomirt:benOper ju^)>aii<i798. 

^ ci- u t K^- ^0 ^^" bUfem nod) uii^ 
ficfnimtfn ,'ttomvoniiifnfin6 ge|todjcii : VI 

Torzetti a it V. e Vc. f. $ t a C 9< SaHl. 
t799. 

in 03;Ddfau. ?Hod) (tub ^on feineu ^lt:6eit 
9C|iocbe«: 1) ©fr ©evfjfluberei", cine 
Stufjlfdjc Opevettc im^(fl»iei'auSj«ge> urn 

1790. 3)VITnos p. :! V, etB, Oj». 1. 

©ei'iin^ 6- pummel urn e&€rt biefc 3eir*, 

S e V J i n g e V C- • fin XonMnftici ju 
95tCJ!&m9/t)at bic Opfitm: ^it SUumu 
nation, inaKii(iE gefe^t. f* ®of^aifc^. 5()ca/ 
t€r;^a(enB. 1796* 

^effcl (3i>^<inn e^iifliait Q5eitram) 
itflntoi ju Si^lctftt, gcfe, jii gcngciifdt) in 
^^iktngcn ami % 1766/ tarn 1794 aW 
fiibflituiitct ^rtntov md^ 5ifln(ntf)Qufen 
unb von ba 1 799 al^^fjoibtrettoi' unb-Htam 
toi'an bfvTtRbt'ea^fii'clK/i^srcif^ aud><tl< 
Dlcttcu ©c^iille^rnv nac5€i^I<6cn, ©djoit 
4ld®mbeiit^atcrju Seipjig gcfc^ruben: 
Unt€tt:tcl}ttm®rnrial6arrejum(kebraud}e 
fftt8ef)munbfiei'mnbf,&ipjig/i79o- 8- 

wtmel)m 31«fffl9^' c&eii6. 179^- 9^ 8- 
3(ud) ^nCctman imtfi* feincm i^amcn bfn 

«5. ^pralm intOJ(i in ^3>nMifflmmIunflcn* 

Kcal ern a (WendcUnus) Can- 
tharobolensiaThyrigeta, C^fi6t WCitCV 

nic^t^, aliwn ^atmewuv^im Bc^a^arj/ 
fcuigifc^eii t^iinngcn), Ic&teim i6.3a^n 
l^unCcct imbi)at fidjCutc^ folgfnbcaSBat 
aid ^ilc|}enfDm)M)ni|l (efaimt g^mad^c: 

Caiuionea super ICvangelJa Dotuini- 
calia et Sanctorum* lion 3(bt)ent bii 

Dftcin ju qcbvfluc^n, Uebfr bic 3cit bcr 
^u^gabc ftnb atiet bte ®e(e^t-ten noc^ urn 
goSaijieimStreite- ©vcmbiu^ gicbt 
i;o2, ^inge^cn Se^nei* C5S3 Qlibat ©rucf)(j^L* fciffe^ SBetW an. ^atin aict 
flnb fit cinig^ bag ed: ju ^it£rn&ei>i in 4, ge/ 
biucftroorbcafc^. ©icfcn@ueit cutrd^^if 
bet nod) jufc^t bad 33ftjfic6nii^ ber muf. 
f&ibliot^ef ju ^Ii!ind)en/ mo bie#® f i E, tfeu 
5 ©timmcn, ju9Bi£tenbci'3 ijsa in4, gr/ 
biUif t angefu^it iriito- 

i*on ,w;cglci(€^tifiDp^) ^offefietdt 
anb ^ilcttautju SBien, gcb* ju ^!)}!antua 

am 9- 3«'f- ' 7 i 9/ wat Mt()eL Jjoffammctf 
toncipti^^OiS ct 1781 oMgcSwUe ci()ielt. 
.$1* foil nid)t mil fehc gcf^Cltge $antafien 
fill bc^6 Sovteptano gefe^t f»nben n>ie baf 
3a^r6nd) ber tonfimil bemeift; fonbcrn 
ei'^at f(d)aud»al£«bvamattfd)eu©id)Ui' in 
veifd)icbcnm ^tilcFen f^vi tt^eauv gf jeigt. 
kf Olf cC3oI)ann) ein^nibtofud bet 
geologic unb Cantor jn^icgcnulif im 1 7- 
3a^i|junbcvfe/ ^iU von )\incv Ihbnt in ten 
3)iucEgegcb£n: ^Otufifnlirc^ci ©illfom* 

mftiy a Canto solo con nitorneMo a a 
V.eCoiitiD. 3ena, i668< 1 Q5og. in S^f* 
Segkt C3(>^a"» SBil^dm) Oigrtiiiji 
unb @d)i'cl6emeifta' jn.^frlbioim, i)at fa|l 
in jebcm fctner nen-eircfeienenen SiJetfe 
aucb cinnciic^ Jfilnugeieigt, 3ni3. 1787 
ga6 cr ein fie^rbtic^ ber itim|l,fd)6n unb ge/ 

€c r79o 2(nt^cil an ber he\) ^ogler f}tvt 
aufigefotmiwnen mu|itfll, fiovvefponbeni, 

SSeitet^En|ctgceci-|icf)al0Scmponi)tbuV<O 
fDlgenbc !SBcrfe: i) SiJiittcm&ergifcfje* 

vierflimmigf^ €f)oral6ud;* <^[uttgiiibA 

179). gr.<f.4. 2) DiveitiisRmena bo- 
ciauxouVIAngioiBespJeClay, aveO 

leurChor^graphie, 5>armftabt, .1796, 
^ettc(2l"I&i"e*t)— ajort biefem 6ef 
vfl^mtcn Organiften matftt ^racg no<$ 
folgcitbc ^ompofitiortcn in1Di|t. befannt: 

i) Concerto a Organoprincip, c. a'V» 
flClar. Tymp, iCorn, eVc. a)Coa- 
ccrto a Cembalo* 2 V. Viola, a Clar. 
Tymp-eB- 3) XXVI ^Labenicn fiSr bie 
Or^el. 4)IIIfleiiieunbIII grotlr ^tilhi; 
biaftUbieOrgeU 
SevvI^f^cr'C3i>^«nn Sforge) Ma- 

giftter Philosopli. vt Arttum liberalium 

Cultor, gc6. im9Biimm6ergifdjcn, kbit 
gegcn bai £nbe be« 17- 3«&i'^unbert* 
al< fin grower !Beief»i'fr bei fanonif($cn 
@d}reilfai-t ^oigenbe ^erfc^envon feinev 
gctft a>crt<n bieg 6eii4tisen: Aggra- 

tulatio BSB 41 Key Kby K 1 e «2 tulatioMuBlco-Poerica inftiS)i hUinU 
f(^fnDifitichiaiinb eiium Canone per- 

petuo won XVI ^i*c4nren UH^ XVl SJio.' 
linen wn i>cifc^ict)ener 3)lclDbio auf ben 
Getmtgtaa 6e« i'6mifd)cn ^tBmgS, 3t>j 
)>pf> L alg benig. ?Wn§i69i. ©jefci' 
Canon, fieffcn irrt f)tiifA : Laetare Cae* 

sar, laetare Rex, laetare» gaud^, ex- 
iilta, dominare in medio inimiconiiiH 

t(^nn,\ai\x ber bahix} bc^nbltc^eu f urjf n ^nr 
TOcifung^fluc^niit isfi^timmen un6 mit 

men mit 5 1 1 loeifdjiebencii ®ttmmen nuf^ 
gffi5^rt m^iDen. a) ©(m* in ben j)vcvctt 
ISiortcn : Ora et labora, tiiv^s unb n)o()ff 
tbi!€ffl^K £^ri(lfntf)Hm^ nci»ft eini^m in 
4tui>fci:gfjtocl)encn(^iun6iI5cL-n unb nA^; 
ficf^rn i^oi'^lien. I ^ogenm^ol. .^ievfliu 
fcetmcin i)inbLC9€it'Mf0nftfmeny einen 

Canon perpetuus ron 8 ^^timmcn rtiSm; 

iid; 1 2llcen, 1 '^cnoi'tn, unb 4 ^Jtolbagam/ 
ben, iSbev tie 583t>i'te : ©a 3lbani t^ci^t, unb 
Cua fp^hn, tt^cr xcav bamali ein £bd/ 
ttiann ? Unb 1) in Diet '£irfeli®9(lemcn, 
ctne sftimtnige Arietta, button 4 ^tinn 
mn uor; «nb 4 ©timmen riicf wrirK it^tn, 
iJbcr bte 3Sorte ; ^ 

. ®r«iff M ba4 ®«Tr unb T^p nitht ftkul: 
Aftn ^'braEne Saub fikgt btc In6 ^aul; 
fl>U %tnti^ titiin ^tflmen r<Tidt: 

, Wtxti<tit tat Oclne nuc g^iccu/ 
bn^ blelbti 0ut<6 *D}uc6^ tA&etj; 
Cin ivtueu '^d>a(fna ®Dtt %tiaUt, 
Unb t^r auf l^n felft {loffnunt} tleCIt* 

Se9ElevC3*®OUntfVbicfcm97atticn 
fjcifliit u"gcnbiuoeinc23eiLileid)imgber itas 
UAnif^cu Oper mit bet franjdftr<$cn. fSicU 
Uidjt gelingt efi cinem mc inci' Scfeivbcn mit 
tetlotm Qcgamtcttf ti Dtt^wo fi^ biefet3(uff 
[a^i6eftnbct, n^tebetnu^Jfinbit; }umac^cn. 

KhiAel (Giovanni Giaromo) tin 

5tontrrtpnn(tifl b^i 1 6- Sa^r^unbcit^, ini6 
xoaf^vfdfeinhd) ein ^c\xtf<i)ev in ^tatien^^at 
in ben^^tiKf 9cgf6en: Libro I, de Madri- 
gali et Motetti k 4 e 3 voci- SOcnebift^ 
1591.4. f. Draudii Bibl. ct. exot. 

A^ilnel (3of)ann) ein SJeltpncfler 
«nb uovttef(li*cc ®!t[&^ovnifl, gc&, ju 
itteifeife in ^i^mcn.hiclrfic&om* 3,1788 
aU ^ap{an in ^5^mifd).'^amni^ nuf. f, 

©mift.t».5J5f)m,^eftXIL ©-145. 

jt^irm C^avT) nad) anbetn ^^^m; 
ttn ie|t le^enbet 2lti{ttumentali|l/ vitUii^t ju 3Bi*n, ^(i! fic& feit f utjem bntdf fofgenbc 
gefiidtsf S3ctfe fflt £ie6^a6ct beWnnt gw 

mad)t: i)inDuos a fiClarinett^ Op* 

i,2(ugS6urg/ 1798- 3)111 betgl- Op- a. 
&mb. 3) n ®AmmIungen linje ffliS 
^latccv, Opi 3, unb Op. 4. Sbfnb, 1799* 

4}IVIarcbede Bonaparte, av. 12 V.ir* 
p. le CW. Op, 5. Sbcnb. 5) HI Duod 
cone, a a FI. Op.tf. &enb, 1800. 6) 
Variaf. p- V, et A. sur; @in ^.Ibcfjen 

obet SJeibcften. 2Bien, 1800. 7) S*^i ena- 

taaFI.«A. ®iCrt. 8) XXI V Vatiat. 
p. V. ace, d'une Viole et B. sur TAir; 

©et 5SJe^|lein, Op, 5. 

^teiirtg C^^viax) |ulf^t ^apcUmet/ 
flet ju ^toUbetg^ qeb> }u ^ettnungen am 
S- ^U\f i^jo^heiudiU bit<^d)Uk iii^aU 
Ut^abt, bonn bie ^fabemte ju ^aik, war/ 
be i&9< )um Otgaatften nad) ^ot^ftSbr^ 
1G93 nad)^JSennutT3«nunb i6<)7C[{^§.an: 
tot xxad) ^i-Acfcn betufen. !9on i}icv tam 
ev enblic^ 1701 nflt()@toII&erg <il^ Smtov, 
n)oju i^m bei'®tflf 1711 bcn-^QpeHmcificv; 
?:ttel tsetltc^; beirn fo viel ^flpellmctlKt 
©tollbcrg an* immei aufjdfjleii (duu, fi> 
^£it boc^ nie eincftapeOe bafelbft eriftirt 
Rifling \Uvb enbUc^ bafclbft urn '^fiiu 

(^4te(i7i7/ nac^^bcmct «0(^ tutj »ot feiV 
nem "Xobe feiueii Scben^fauf in folgenbe 
SSetje gebtan^t fjatte: 

Hatlad«dttliicotii, de qua nunc TiTere pOESunif 
Uxorcm Hcmjpotu cuiictaqUA do»a dcdiu 

KoclxfiUdlum prima (Doltt^tiz aiunc» tradic. 
Pauia Brnnungae pom^it fata bona, 

r 

Bmccae post Helroaia pCHtliac p«iiiiuLu irrcat 

I>e Werthcni Domini coouibucte mihi. 
Geiia Qtolbcr^aca in grrmiumqiie manumqut 

Me ttnd«m^ hf iooe loci muuera mtilti tuU. 

^ ic rt le \x, -Sfinigl- ^Sa^h-fc^er ^OTupfc 
biieftov. ^at Se^ Satinel inZtivMt\:ant£ 
gegefeen: 3«^i(f ?ifber wn ®*t^e^ mit 
©egl. b. $fv mb jie 0tt:S6ni9in ip,©ai;ctii 
gemibmetp 

«icn6&crf. f. Jtdni&ecf; 

« i f f c t (3, 30 wat wd^rfi^einfic^ Oiv 
ganifl in obet unweit €cfiitt iim^ 3. 1 7 5 a. 
IDIan ftnbet auget anb^tn aiif^ nod) eine 
^atiMlTcunb cin ^rio fiU-bicOcgel/flfcet: 
fHun lobt meine ®ee( :c. in ^|I. iDon fcinei- . 
ai&eit, 

Siefcwcttcu (S^tii^op^ ©ottftieb) 

^ammcimujTfus bci SiSvflen »on ©ctw 

6ut3/ BSB 43 Kik . Kia Kin, 4i (utg^ unb IStrtuDfe auf bet ^ioltne, ge&. ju 
,3lnfpa(() nm 24, ©cc 1777, wo tamaW 
fnitSJaKc So^ann SvUbric^ (f, iai 
fl. Ecpjlcbte* 9^ad> ben 93cificfjciau3en 

fcei jtennet fd)emt e^ bee ©j^tt aba- in (ns 
nei ^un|l nod) tuettev Qcbvak)t ju ()akn^ 
inbem |lc i^n wjcgen fcincv Seitiafeit/ ©e; 

fdltt^inbcgtei^^eliFarcfTc unb Sein^cic un; 

. uv bit cvften 33tLTuo|'en biefcd 2tntU'umentg 
vedincn. €r i|c fdjon fvfl^e feitseiaiimci 
3eii iiuf Seilen gcmcfcn, otcu f)at boA feine 
Sn^ascmcnttfnut aiif (uvjeS)auer etuge; 
vid)tct. ©oI)ieItecficlj antang^ einc S^it' 
fdng)u^m|kitam auf, bmm ju3ta|iat)t; 

^iewaf lebtc et- cin 3at)r Iflng ju^nit^nm/ 
©teinfmt^ »)on kt)D n tiad)3ientit)ovf un6 
etib!id>gc9ciiba^gn6c beg i8oi|lcn3at>.' 
te^nad^^atletiticbtfAm. ^Utv mo cv fi<^ 
.anfangenuu auf fin 3<i^i bei; bei- ba%fn 
gilufll. itapeKf ffli- 600 X^Il ®c^fllt en; 

' S^(iku,\(i)mtci if)ma&ei' gefAEIrn ju l^cit 
6cn ; benn n>je man t)&ut,bcfonb cv fidj noc^ 
1 8oj bflfejb|l in 5>ie]ifren, €i" ifi flfcet nod) 
im ndmlic^eii 3a^it nad) Olbcnt>urg al^ 
.Sonjertmeillehv mit^oo X^lv. 3? t^alt, g; ; 
Satigett. ' 

, Kik!etua,o6cr,Quiclet, Wflu 
Conimifl in i)ei ^dnigl. Si'^tij- -Sapelle 
umfiSa^r 1650, unb roitb Jjem Met- 

Benne, Lib. II, de Instruni, Pnev- 

uiat. eiu,. IMusicus pcriussimuA gc; 

"" nannu 

^inbcHiitg (So^ann Svicbvictj) 
gSrebiiierutib Slcftoron bci ©tabtfcfculc ju 
^cmplin, If6tewov^cil>ifli8oi ju 55cvlin 

Ali^d)ulammanbibau gvfoUnu|3Cc me^; 
^ iern<S<fH'iften,auc&93tcfatTcL- dnigct3lnf/ 

fi^e in einei- bn ©erlinif^^cn muf. S^it-' 
' fdniftcn fe|?n. f, 3ntcll. 53L bet SiKtat. 

J)evbei:5iKlbiefet3(«ff(S§e^ no^ bcv Scitf 
fc^iifr r^Itfti^ gemelbet miib, 
, «iubcr(ing(3of)«nn Siicbiic^ 3(m 
gufi) Magister, ^icitonii^ ju ^al^e an beir 
®ai(cam«3.i79i, roat ju 'SKflgbefeuifl 

■ i7« gc&oi'eHy unb wutbc 1768 8cf)ucu, 
,6flnn 1770 9lcftot jn Slo^ct-'^crgcn- 
^ieraiif er^ielt ev 1 7 7 1 beti 3luf jiii- ^vtbu 
gfrflElIcnfldj©(^wac6feeij €a[be, uott too 
cu 1774 iti obtgeis 2lmt cingefc^t n^uvbc. 

. Unteifeincn Piekn©i^viftcn gei)6i€t ^if j 
^tv: Snttfjige S^eridjltgnng bcr tiuicn 
wajjvt^afienCSffctHdite bcv Altetlen temfdjett Jtivc^rttg^fange Cbes! ^rn. 0. S. 31. ^ c fj 
lere)/ befonbcvfipon D. Binttin Sut^civ 
©cffai*/ 1781-8. o^ne fcinen STiamcn auf 
bem iiteK ■ . - ' 

* Si n b e I m-fl It u C3o^ann StftSmtifi) 
— 93on ben gebtuiften SSevfcu lie\^i bu 
til^mifn Oiganiften finb nodj iiadjju^o/ 
len: lojajluju'nlifc&rc 'Eclbw imb ac^fi 
btifieunb; mit einev fiiigentcn ©timmc, 
ncben bem Basso-Generali fiii' einen Ovf 
grtni|icn,Oni3i3albc?) t^coi^/ obcr £an/ 
tcnifrcn, accommobitt unb componiit, 
1. Xf)eil. Slilrn&cL-g, 1 643. 1 1^ Hamio-- 
niaorgantca per tabulaturam germa* 
nicam composita. S^ih'nba'g, ^645. 

got, auf 1 2 ^03. iicftodj. Sntijdtt 14 tuw 
je Qirdiubia/ 8 S«5fn, i 3ntonationfn/ 

unb 1 Magnificat octavi Toni iJon * 

ajeificnin. ©ic ima. ficr, fummavifd) an^ 
9ef%tfnDiciSEife gicbrSSalt^cu a(« 
lV^iid)fi@onatcnunbffanioncn,9l(Ii'n; 
bevg, 1 65 3. fl. §01- an- * 

^inbeiuatcr Oo^ann .^einvic^) 
jule^titon|i|biial;3((fc(roi' unb ^a\\ovan 
©t. ©lajli ju njoibfjanfen^ geb, ju jSclbta 
bci; Svanrfcn^flirfen am 4. 3[pvil 1675, 
ging 1696 auf biE"}fEab^mtc nod) S^uaunb 
lumbc 1700 bafcl&ft ^Kagiilei. ^O'^i^^i^f 
Rjuibc cf JU €ifuLt 1 703 ?)iafonu^ an @t, 
^nbic^^ uut<3 3afne fynmd) ^a^tc\: jum 
Slcguicm, 2l6evnoc^ 1706 ci^icltctbcn 
3{ufnad)3?Drb()auffn ju cbtgcn 2[emtetit, 
n>oei" 1726 ami- Oft. flaib, Untetfcinm 
©rncffi^viftenfommtmbcr Gloria tem^ 

pliBlasiani(2fiotb^rtLircn^ 1714- 8.) 0- 
99.nm&cijIaufigeine5Jefd)i'eib«n3 bet in 
bet Stiid)c Ocfiftblidjen Otgd »or. Un; 
g!ci(^ meif»?iUbigci" abet ijl ein mufiffliiJ 
fc^cr $raftat,rorId)fncrnocftaiSi!EagifleL' 

ju3cnagefd)vie6fn ^at, ©ie ganjc €in/ 
ric^tung bcffflbcn, baSPiacloquiura,'^ bit 
bqi'fluf folgenbfn 79 ^awgiap^cn, un6 
bicbabeij angcfeiadjten vielen gele^rtcn (Hi 

tatcrtlalTcn uermut^cn/bflS ev fcibigcn jit 
iBovlefungenentmovftn, obciroiiflidj bai/ 

fibei-gclefen ^at,. Sr ffl^ttbcn 'tttcl; De 
Musica Lirteratia neceasaila: Tra- 
ctatushons subcisivls iisqne Acade- 
miciftConscriptufE.l^atcinifd) ^mfr. 9^^0i 
gen in 4. ©icS iOliI. bcfafi c^emaltS bet 
Mat^Sm-SReic^atb jii ^ifuvt, pon bem 
e« 2t b 1 u n 9 gcUc^en ^nb ijielfiltig gcmi^t 

^ar. BSB 45 Kin Ktr 4fi * i n b f c^ e t (2,) gc^rct m bcr S^mpu 
fcftiilc mb Sfantor an btc ^offjrdjc ju 35f p 

^nmi^a^ gcbcB : XXIV 2ieBct jum ©iitj 

mil kidjtcr ^cglfit. unfc^ene 2icbei dm 
Slai*. SeipJ^^^80I,4- 
K i n g (M. PO ein jc§t le&enbcr cttQ,l 

wn bcfprn 2(rbeit mfln in gonboner iXtlufif,' 
rcijficftnifren flW gcflocfeen anqcffi()vt fin* 

tct : 1) Sonata f- the Harpaich. W- V. 
Accomp.b.$Wflon/i79S. 1) The fa* 
Tour, Scotch Air id Litl^** P*^ggy'* 
Love, adapted as a Hondeau. h, iiottgr 
nmnn, 1797. 3} Songs and Cantata' 

w- PI, Op. a. 6. ClemenH, 4) Arietn. 

fc.^to^ciip, 5)Sonata» f. the the Pf. 

i.C£)cmentL S^Ie^tfilnbtgtcernod) 1799 

nn: 6) A general Treatise on Music,- 
particTilarJy on Harmony, or Tho- 
ri^u^h BaaSt and its Application in 
Coinposition I written on new Plan, 
t<?nding to explain and illustrate the 

Science in general, hyM-P-Kiiig* fflir 
1 ®uince. €* foil Bit* cinbcmGuldaar-^ 
monico tei @? f m i n i fl n i ^t)itlic^ef 

* K i n g o Cp.Thomas) (in imbcf anm 
tor ©ifcI)of, rtja^vfc^emlic^ in €nglanb, ^at 
irti3. i699ftnGraduale tjcrftti^gcgcbcn^ 
tOTiroegm bci" ^i\ ©djti^tcing bcffen 
Q^ilbnt&HnterfeincSanmittmg von ^ott^ 
Jfln|Her;®rfbnifl>n unfgmommen ^atte. 
96eiKvceti£fnftiL' b^cemat wu iljntmeine 
Sladjric^fen nid^t. 

' ^intiei: tjon 0c^erffcttflein 
(Mag. S^iU'tm) etn Qiele^itev nnb ^on; 

£ec6|\^iJ} in ® cgleften^ (tubirte jn SBitten; 
firvgimter^claiid^t^on^unbrnurbebafeibfi 

rrofessorPoeseos, ^Iwanf in Scofef^fii 
Archi-Grammateus obft Secretariuft, 

unb Musicus, nnb ^avb in htm 6 5. 3ti^rc 
fritted 2((tfi^ auf cmei' Slcifc, ju ?5niimgftr.' 

ten bcfl Scatttfenjlcin am:»4.?^l*^|^597- 
IIen*^lius(!tcbti^m in frinct Silesiogra- 
phiaC vil. p.27o,not^ foigftibrt £d>; 

Quemadmodum harmoniae musicae 

eximiusipsefuitartifex, itucordU «t oris, mentis et linguae^ rationis «t ora* 
tionisineo erat harmonia snavia&ima 
omiiiuQique adeo virtutum conseiisua 
concentusque admirabilis; inortuua 
estvir human unetcandiduft in itin^re, 
in pago Baumgarteu propeFrancostei* 
niuin anno 1597. ^n Zeob^^^i f)(\t mm 

i^m in bevS:ivdfc finEpitaphium mtt fol/, 
SnibtL-Xuffc^iiftmJdjtet: Nobllissimus 

et clarissimus Dn- Martin us Kin- 
nerus, Senior, in Scherfenatein in 
Wtiisaack «t Codeniz etc. cum annos 
XV reipubh Leobscbiiz laudahiliter 
operam navaijet, deinde Si^cretarii 
munuft biennioCamoviae administras- 
&et, DeO| ainici^ et Uberia suis, inVsti* 
canosuoruatico vixisset annod 2Zi et 
patev esset liberorum XIV,GIacio Vra- 
tislaviam redieua pie obiit in etc. Wit 

oben, Hufbtm Q!i'ab\ieine fi^^tnian noif) 
bic ©djeifcnfrcinifcften 3n|igiucn. 3n bcm 
©Le*lflUcr®cfangbud)e xoami ai\df mcfue; 
regicbrr anfQcnomxnen, wn bcncn tt Sic^j 
ta mb vie[ieid7C and) Mompmi\i: wat. f» 

SBcbel^ Analecta hymuic. '35. IL 

p. 47. 

^ i r d) b fl n e r C^fp^onfiiO ^ "i ^f "« 
biftinecminc^ ju 3?errt^cini in ©(^ttsabeit 
unb^an^/er bcS ^ifdjof^ iu ^m\ kbttQCi 
gen bie 5Jlittc beSij. Sa^t^nnbtct^^unh 
mAd)tf (icf> AiK^ aid JSompiunft bcFantic 

brndjIuhilusCuriaecoelestis in terre* 
stri curia,obet 7 furftc?Oliflcn uon 4@ftmj 
men^ 2 aStolinen imb G. B. 2ltig^&ui'g^ 
1 7 ; r geflcc^en. 2(uf^ neue rembu-t: e!>f nb. 
&cijficopoIb 1740, 

* « i r <$ 1 1: (ai^flnflfltm) — 3^ barf 
anc^ bitiiohnid^t^ttqi^en, bai cr(?c& a(4 
^omponifl, inber^ttret^ten Sloriebe ju f^u 
net ^3)iiifm:gie, frl6(l giebt. €« ^ci0t bafeib^ 
alfo: Ego tametsL Musicam dicta ra* 

tionenunquam professus sim; DOtum 
tamen est , me ab ineunte aetate uti 
praeclarioribu-t actibus, et «cientiis, 
itaetMustcaepracticaesummostudio* 
et pertinacissimo labore iucubuissei 
nequespeculativae Boluutmodo uiusi- 
cae me occupatum fuisie^ fiibipersuav 
deant^cuinetcompositieneft meae va<- 
riae sub ahorum tamea nomine im« 
preseae in Germaaia, summa audien* 
tium Toluptale circuoireraatur, at ia BSB AT Kic Kir 4ft. preti^b^beantur, «;tspeciniin4 in Koc 
libro '^dita«quidsct3oi, quM i]f*sciBii]« 

(mie ('efd>ei^rti !)teatai;i affatim poABimr. 

£>a^mDn(fafpielmn im iS. 3(^t)i'^unbme 
unbiJteUcic^tauc^ noc^ fm fol^ftiDfii^ ifcge; 
toicn ju SBagtjiufct 1770. 3^u SJater, 
tt)flcf)a itad; taScit ai$^amniet{d()lmdr 
|lcf Hcbjl r^mer ia()ltficbejt gamiltc in 
?&vi!d}fallelJte,ieoct8e3m 1790 non 6em 
Stii'flen mit 4<=^o Qftilben jui- 3tu[)c gcfelt 
tDuibc, mat b^mai^ Si^ifc'- '^EJim^eu ju 
SBa<if}^u|eJ. SiU ficitie iSl a i* t a n e tjaue 
iaum tM uieite £fbcnej^l)r a-ietc^^ ali [it 
buvdyb&iaxti^i ^iamin imb ben (ditvati 
jcn i^wai il)veff ffiefidjw auf immcv 6e^ 

ncmtJCL- grfifitcn, &(e \t>i>t)t tincn ©wtbli/ 
djen ttetfcn tdnnen, ^atre t^e bie 93&Lret)un3 
mitetnei fo aufievorbentlicbend^eiiiunj unb 
®eid)icf lidjf clt jUt- ?Oluti( Ocf*enf t, bap T^O 
Dbnc aUe ^nwrifung, eitte 9!Renge wn Kicu 
ttlcifliicfcn Icvntf. ^irt Xalciit etroccEtc 
bje 2(nfmer(ramfeic bej menf^enfLCunblir 
^tn 9tei<b0fiti^eiTn t>DU ^euclbtm 
g e tt^ bamal^ Somfapimlarm ju ®vcier. 
unb i^^lbedt^eim, ^cinac^ a^cv dktc^^)>vd|ci/ 
ttn unb $)iDb|t« bei 3tcic(j«|tifti ju Obe^; 
^cim. iDiefet n)fli:btqe?}!anii lug nicf)t niir 
btfungliicfIi(6e^}Ji Alia tie be\) beni ua/ 
peCmeiflcr ^ rf) m i 1 1 b « u v jii Sar(5iuf)c 
auf feme Soften bie ^vmonifa eiletnen^ 
fDnbeittlietjI^rmic^nocf) bdjti ein ei^ctie^ 
3n|tuument »)ou felfciacm f^r 100 2)uEfl; 
test wi:i€vtiqen. ^e^t Beburfte ti lucfjt, 
fk^bcpi^rem (Eifei uiib uttablAfit^em Sleu 
ge^uc IStrtuoftn ju bUben. ^ui^ rvat fte 

^iff aU t>oII<nbete ^tltifllevia, in ®e|^ll; 
fc^aft b«« *^rn. $Ratf)i ©ogfer, biiv* 
€i(^n)a6ett nac^ ^dnc^en ott. €m f>in/ 
lAnsii^^fi^ 33ovrat^ i^on eigen filr i^vS^' 
ftniment vom ^tn. Sidj^orn iief^^^^n 
fe^r gef^afdnt ^mautx/ ^.uattetten^ 
£ltiintettm unb ^onjerten fe|te fie in 
©canb, i^« 3«^Ji'ft' anf mannid^faftigc 
iSriR }u untrrl)4lten. Sion ?>}IOTic^m fam 
fir riad) SSien, wp fie ftc^ Auf bcmd^ational/ 
theater in cinei grofien Jffobemic ^bieii 
Keg, ©eigvfipteScroeigtJonbem 3(nt^ei/ 
(e/bcitmanbafeI6fian i^vDnb intern ©pier 
(e Rfl^m^ ifi ein ^onjei tamquitftett,u)e(d)c^ 
bnr wcetoigte^Rojait 6cp ifjrev 3fmve/ r 

fen^cU pirfie unb i&i'3n[ir«mettt6er»nbec« 
f^iieb, unburn rocldjem fit na^ bet 3eie 
auf i^i'et rocitcien Sleife^ bef&nbetS ju ^er; 
lin, eljcenwoUcn t^ebtauc^ mac^te. ^ud) beiv 
ti?iiibii)e'SctcLan in beu ^tin|ly S8an^4 (, 
f(^eint ildjbafeibi'r auf fll)iiJid>e 9Betfe urn 
fie ^jeibiem gemadjt^n ha^en.ba fie na^ beu 
3eit auc^ i>on beffcnJli&t U auf^uleaen pffcg/ 
te. SJon SSicn mid Um |le im Jebv. 1 79a 
n«d> ©teiben, licg fid) bafclbil pov bem 
S^nif»iv|ten IjSrcn, unb rourbe von feibijem 
nidjtnuvauiinotbcnrlic^beff^enft^fonbem 
cvw^iih fid) audjifon bem gvoO^n iCcnnct: 
i^ire6 3ntlL'iimenK/bfm^m.^flpelfmci|ier 
Stauniann, ba^^eugnig: bag (le bie 
flrfigte^avmonifafptderin bei^3cit.fey, mel; 
d)ealle@d)njiettflfeitc«biefefi3njrvument* 
auf bad jllrtcflid)(lc iibeuwunbcn ^abc. ^ott 
^ve^ben (angte flc, iii>n ^^i^iSr im^pi'tl 
1792 ju^etlinan. i[u<()l)ietma(^tei^re 
augeuorbcnflic^e^unflunbi^rsefil^bDUcr 
3fngbvucf einenfDgiDgen(finbt'Ucf aufbett 
^frntj, bag evfieDUtmalan ben^of Fom; 
men liegujfib.fie ani€nb£ mit 100 ^lUht 
vi(^^bVr berd>enfCf^ n>e(c^en bin ^bni^in 
eineColtbareijolbneU^rbevfi^gte. ^eij ei^ 
net' ^ietauf folgenb^n ^tabemt^ auf bent 
91attona(cI)CAtev fpielee fie mit fo au0ei'Dt:.' 
bentlic^v Jeitiftfelty roufitc i^vem 3tt|li-u/ 
mente fo feme dlilamen bed gutenSSoitiagj 
JU cntlecfcn unb bi«i<^te felbft bic fd)Wtetisi ' 
|leu ^iflffagen mit foldjer ©ic^er^eit ^eiiiov^ 
bag fie felbflbiefltenftften ^litifer fill- g<^ 
etnna^m, l8on^ieL*gin9ednnc^<^nmbutg. 
SBctd)e ^enfutioU/ bie naf)e an ^eget^c^ 
lunfl grenjte^fie ba eiiegte/bawoit-f ann matt 
cirie^piobe in bev hamburger 'X^eateijeit. 
fi1l'i792.No.35.u. 36-u.audbiefcrin bef 
muf. ^ovief^onb. 1792,©. 3 5r-nad)Iefcn. 
93onl)iei" befu(t)tcfie,njoid) nicftt int/Sef 
pen^agen unb ^oUanb. 3^ fomme nun 
auf i^rcn file (ie fo roo^U^Atigen unbgliirf/ 
lichen ^ufent^alt in Conbon^ wo fie am 1 7* 
'^ivi 1794 Jumet'llentOIiile fj^LItc. 35ef 
gc^ei'jteii^ewet^^utie fe^v man and) ()if v if)ie 
Sunjl bemunbeit unb belo^nt ^abe, ifi : bag 
fiebcefe9i'oge@tabur|iam(Eabebe^ ^795- 
3a^re«n)icb;cpeilieg, ?(uger betactjuiflf 
tion^ ireldje ^ ©^^wnb i^rec bafx^m Hiifi 
ent^alte^ an einem neuci^ vom ba|Tgen 
9)le<^rtni(ev StH<^*l "lit. eiirem r(i]ti/ 
ft^m^ldnjbobenperre^enen Snitrumcnte 

gemac^t BSB *i» Kit K 1 r 50 fic^t^ ^um i^eil iDiebei, €in en3lifd)et 2liu 
gfniitjt tjalf i^c^ o^ne cinigc Opevatiott/ 
fclofi vetmittelfr cine* Slugenwaflfeifi f&wcU 
tti[cMvC<i^(ii^^ wie bit 'diadcffi^t laaKtc, 
mux aUe (^eyf nttdnbe unb Saiben wifbet 
utjrfifc^cibfntonute. @o fam (ic roiebet 
jiiiAcf imcj) ©ciufcfjlaitb^ nn) pe im3^oi>emj 
bei' E796n)iebei'tn^am()ur3())ieltc.SIBd^rf 
fdjeinlfd) folgtc ^ieiauf einigc 3luf)e im 2J^/ 
Krianbc ; bcnn ei|^ im ?QI4ij 1798 me(b«e 
fcec ^flmbuvgifdjc Sovtefponbcnt^ bag fie 
fic^ju Petcreburgbefdnbc. fiinc d^nltdjc 
jcl^ma^rtiifunbbabfi; glQcFIidjeuc Sliitiioi 
\insui^i\t ^atbaesatijco.Sc^, mc^caufjUi 
iDcit'eti. €nb]ic^ Iteg (ieficf^m^^ftg/na^e 
(n; Seip^i jy nieber, tvo ft^ auf emern crfauf/ 
tm^bfd)en Ganbsute, ittScfetir^afti^te* 
bcfiinbignt 9lcifc9*f<S^i'Ktt, be«^rn,9latf)fl 
S&o glct u.feiuei'SrmUtttciibngcii^agc 
in Sftu^c jujubcinsm ut1^ nut felten wed) 
(leirK mitrtfa(i)cl)cdtetfeit t)on ba aud |ti ma; 
djmgebac^tt 3m 3- 1 808 ^am fie ben-' 
nod) wteber cine gt&gei'e, imbwie (te'wic; 
fcer^olt uot^ei-gefagt Ijaben foil/ ifji-c Icfetc 
3tei)e in <JJefcHfd()aft i^tcr ©d^rocfrev unb 
bc^ ^t-n. diath ^ogler unteiWrnmen/ 
unbtoavcben im^egiif^ bic ®i$n)et| ju 
befudjen, «(S Ti^flm 4, ©ec. ju @cf)flf^auj 
fen ctn ^vuftfiebcr libetfel^ tt)ov4n jle am 
9reii 2(bertbtf sU^t entfc^Inmmettc, nad)/ 
bemftei^vf)atmonif(fec^gebfn nuc auf 38 
3af)i'c gcbrac^t ^atte. ^i* )um le^cen 
3(t^cmi«gc ^flttc |Te ^t. 9t. ^ 1 e c uidjt 
nmn 2fuijenbficf cerlaffen. ^U mmH 
bdvauf am 13- von mc^iern «^ciTcn iinb 
IDamen tn ^i-auev bcglettet auf ben ®oh 
tegflcfev beg bafigcn Sbflev* 5)avabie« 
fe^di<^ begidben, unb i^i- ju ^ffvtn xmibz 
in ber ^lDflerftrc(»e eine ttefftic()e ^vauer; 
muOf (iiifgeffi^it, 

^ivc^l)of (STnbtcaO. ^^n biefcm 
fcf)tcibt ©c^ac^t geqcn 1687 in feinci' 
Bibliotheca muslca ; ti' fft; cin t>&iv 

trcfiTicbfi' Suftiunientfllmufifug jti ^open^ 
^agcn gemefen^ unb ^abc jmai' i>ieie t)ervf 
lic^e, abzv uitgebiucCtgcbliebene^ac^engc; 
fdjrtfben. 

^ i L" * ti ff ®ottfrieb)-jn!c^t^ufir' 
bivcEtov II- Ovganiil an bev 2* Svatienliv.c^c, tcvfclb/ am 1 5 . Sept. 1685, (lubiitc in fei* 

nci:3ud^ftibbad't{:lai:»iei' unbbie JtompofT/ 

lion bci/bem beriitjnitEnS a dj a u jd ^^aRc^ 

tDUvbe i7o9SapeIlmcifler beijm ^evjoge 

i)OU ^olfhm'®liicf«buvg unb 1711 Ov^ai 

ni|i an beu ^enebiftf ii-dje ju ClucMiubuig. 

Snbli4) muLbect 1 7 ^4 an obigeStetli: nac§ 

^aUe beiufcn^ weidjc er am 26. 3(ug, b. 3- 

antratyUnb,ungea<^teC)n?ei; ncuei10otfd)IJf 

<[£ ju ^apcllmei||eifiellcn an §i4iflen;.^6/ 

fen, ni^t tt)Sbet ijerlaffcn ^at, bis cr im 

aJiAi}i746flail>. 3tnBer »ielcn @ad)ert 

in 3Jlt^-, »ott bencn idf fclb(r verfdjiebene 

€3uttenuRbvaviiite£()Didle befibe^ ^at er 

bev aCiewgel jii 2fmftevbam ein3Gf i( nntei^ 

bcm Xitel ilcdjen laffen : TA- B. C mugi- 

caK trelc^c* ^tdlubta unb $ugen aii^ aUeit 

X6nenfiic^^laiiiev mt^lt, unb betvddjtr 

Iic6 ffvn mug.ba ei nad) bamaligen niebem 

Qiteijcn iXfjIv.gefoftet^at. ^ieiantf cvs 

giebt fi*,bae ber m-tif d Si 1 1 f i. « i ic^/ 

i) f im a. 2cy. nm- jum X^cil lie^tig iff. 

*^Erc§^offC,0— UngeqctitetM 
grogcn Slufi biefcm t^arfcniflen in^openi 

^a9enunbungfa(fttet erbafelbftMm^in. ' 
3 n f(^ (a 9 en Medaillon inStjptf gcfoi mt 

wot'benifiy^abe tc^ bennodj fcinen 93orna/ 
men nid)t ou^finbig madjen (&nnen. Si? 

ftaiby nac^ Sffcntlic^enSRat^iic^teiv (xHStit^ 
nigl.^dnifc^erSammeL'mufifug im ^cU\ 
1799/incinem 2(Itcvwn77 3abr«it4 ^m 
8,^- bff2tnnaL bet leibenb. ?&;cnfd)^fit 
iSoo.cnt^altNo. i-^eijttdgc jm^unjl-^ 

9cfd)id)tcbe6«0flrf<?n"M ^ffiirdj^off. 

*Sicc^niapcr (QJeorgc ffafpar) ein 
vom 3 5 c^ e r fibergangenei ^ele^vtet, ^at 

fine Dissertatio de Tarantula gefdjrief 

bcuy weldtebeffengefammelten^iffci'tactof 
nen,aSiftcnbei"g, 1669, 8.ein^?crleibet if* 

\.&vnb€i'i 9>eijUd3C,0ML ©• 74- 

S i i: c& n c r (3o^ann ^dnvidj) bcittct 
!t)iaEonuS an bei ^tabttivd>t ju 9tuboff 
ftflbt, geb. ju ©ud;lolje, lt)o fcin SBater ^ani 
toi' wai, bi'act^te fcittc ^c^rtlja^te im ^tc<f/ 
lenburgifc^enjU/bejogbfltauf bie UntvetfCi 
tdt Sena^ TOO ev X^cotogie ffnbUfe, fam 
bann nac^ dtubotfiabt, wo et: (tc^ anfangi 
al^ Sanbibat be* ^i-ebigetamt^ au^iclt^ 
^ieraufiumSantoianbafigfrCtabtfivAff 
unb cnbltd) i go i jum btrtten 35iafonu«6w 
vufen ivuvbe. @c^0n, al.< Cantor uin<3* 

i79»' BSB 51 Kir Ki ir 62 1^99 MUitttt er an cittern muflti^f^tn 

(iVnfrtijcSanbfc^uilftfm'n&t^igcn mu)7(LiHf 

fc^en UnteiTidjt/ X^^t'ft^^f' ^^ Cangkin, 
1 80 i/)6a5 r^^f jwf cfmd()i9 eingcridjtct i|i, 

flCflEfccn ; 2) XII Aticii jiim ^cbi-aiK^ fiSv 

Iun>3/irniifl6t/ 1800 unft 1801.4, 3n 
g3I|h fitibct man m^ ben 1 49- 'Pf^^lm un.' 
tcv feinem3>amen, 

^ii'djtatf) (Rcinero) ber gro|>en 
(5vjj©ia(onat;@ttftStti:c6cn St. Cfla»H 
FrorentiiMaluaii bitinzn ^onn Vic.f^c/ 
ttiaU getDet'cnct ci jtev ®dit()eiv ^al gefc^ne; 

^fn: Theatrum musicde ChoralinT b. i. 

f iii'ie uttb gtiinbliA gek^rre aJcriaffLiitd ber 
2(icttnifd)ctt unb ©i^esovianifc^cn ^iitij.' 
ftmitf^ufammfitgetia^ien imb in^xn^Qzs 
gebniuottic-itSIiiamiSfictn^ 6ev3- ®o6' 
ft^aK liaiigen, Soitfc&et' fttr 'Pii^ilt^en 
S&uc61)anbIung^T78^. 3(MS^i'bPra3ortfBe, 
88 ^^it^n in 4. 5>cctJ ®etf ift iti giuci' 
<plet)ii«tig fiiv'5)i6ncftc imb anttve S^oif^^it/ 
gev in fatMffiiK"'^ivd)Cii cntroorfen, beneit 
bet SGft'f. i« tf r SJotrcbc fagt : ,/S8rt^i1ii^ 
fl64tieuj3t fc!)nb roii jcueS ffifaiJ jcnci' nnfei 
ttJocfa^Kit Cbc^^6ni.i)3SatJibO, ubnjcuit 
ffijnb wit auo^ lei;bcr jcnfr S^^iW^i^f^it 
unb Uttnjiffcn^eit m S^Drftngeri/ fo jiim 

Jftermflligen@eM($tciMmb®cfp6rtbcc3u^ 
b&revinmc^ttventgen^ii'C^ett ftc^ vermeiv 
feniagt/' 

KirkmanC-) — 3Jon bicfcmfiom 

boner itompcniflertfinb mir wodj folgenbe 
SBftfc Dorgef oivmcn : s) III Son. a 4 
maini et I a 2 Cemt. 2lmtlcibflm/ bc^ 
®(^miK/ 1783. 3) Interludes ^»o, to be 
played between the Verses of the 
psalms, exprefisly composed for the 

Use of the Church, mit feeble gcmein; 

fc^aftlid). 4>n Sonat. and I Duett a 4 

m. Op- 5. fionhon^ bci) ^tetlon. 5)111 

Son»t. f(Jr the Harpsich. withV. Op. 
S. €kn6. 6 J VIII Bfllladfi, dedic. to the 
Svlarchioneis of Salisbury, Op. 10, 
€6cnb. 7)Sonat, forthePf. Sbenb. 6ci) 
CIemenli*Op 8. 8) Organ Pieces. Op. 
9. ebenb. 9) Due«a for the Pf. a 4 

maioa. Of. 3* C^nb, AirmaJr (Jriebri(* 3flfep^) feit 
i8o3^erje3l.®oEl)ai|lter.Ron^eitmct(ler, 
cinlJcUrbMvfr^r gefa(li^:c i^lauicifomop/ 
nift/ ifl bctr @o^n be^ fc^on im a. 2ct, angcx 
jcigtennnbl)tct im nidj!tni2lrti?cl folgcn/ 
ben Utannt^n ^ompomftcn ^ivma^v, 
wci\)ii4ic'mlM) jn 33Jilrtc(jen grfiorcn nnb 
(i799)5iai?fangec bnjmSilcftl- *6oftt)ca/ 
Utjti SafTef. €r mrbmctc fict) anfani,;|i &en 
SSifftJirdjarten^ nnb fd)m fjtittc ci- fctiicn (uj 
tttrtfc^en JtCurfnd i^oUcnbet/ oM i^n bic Sid^e 
jur Ionfurt(f Dfimodjtc^ bici:^niic ju uerf 
Ia(Tcti4inbjii ben^Sufcn il&cijugt^n. €1: 
mac^tc ^ieraufy alo SQtrtiiofc auf b^mSortei 
piano, grofjc Sleifc ■ burc^ 5f «nfi'ci*, 3ta# 
lien, bk @d)roeij,i^ol[anb iittb^ctftfcijlaitb, 
ttocraui^ i79Jnac()^n'(infamy nnbbai 
felb)l fetne @t(Sife, 6cfon^c^d im pvilcifcn 
S3oitiaijC Uit^e^cubcv ^JJoppElintertrallen, 
fll^ Ottwm, 'Zii-^en u*f,ro. jetgte. 'Xnd) 
ijcrfdjafftfn t^m feme ^alente bic €^if/ iiti 
3,1795 bafclbi^ a\S 9)Iuftfmn|ter bcc ba* 

mali^en Sronpittijclfm, K&igen SSnigin 
von ^reu0cn, unb bci bamaligcn 9>riiTjef/ 
jirt E u ro i'g, jefeiiien QSema^lin bes 3>iin^ 
jcn won s^otmfi.''2>iaiinfe(tf^. ange|lcltt ju 

lUCL'ficn, ?fla<f} einigem23ci'njeilcn any>evi 
fdjiebcnen Wcincvn Ovtcn, j- ^. in ©alleiw 
\libt, f)qt cv mbiiS) j» ilfifTcl tn ofeigri ©ttl/ 
le ftin bIcibcnbcS ffngagcmcnt gejimbcn, 
n)o ev tntffiefonbftc buic^ gutcn Untccn(^t 
im^efange wi jui^Seibieitttng bzi &tt 
f(^macW an ?0?nfif beptiou- Ob nnrt gle((^ 
ba^ dUf lie tVinei S8eiPe nid>c ijb^cv, al^ bii 
jum3-i793 tcicbt; (0 ^t bobber i&cijn 
faii, ben felbigc it)i'cr gefdUtgen unb (eic^tett 
?01flnif i" mcgen bn; ben gieb^abf in gc^n* 
ben ifaben, fc^oneincnfo(c(fen fii^v imta* 
ben .^in.'Kuftfi^etlcgecn ciuegr, felbige ju 
flec^en u. itiebet nadjju|icc^en^ bag id) brm 
fiefer nm:mLt?9Iflt>^ cineUeberfic^t fcinec 
^ecEc voilegen fann; it>obep ic^ notb tm/ 
mev nic^t ganj uoE-llniidjtigfeitcn, obtv ms 
nigfteni^onblettett/fte^je. €i' fdbtlvecft; 
net6icbaiunteLttDi'fomnunbctt®infoniert 
nntcr feinc ij&r^flglidjflen 3tr6eitcn. '3lo^ 
i\t iwbenmhn, ba^^man be^ bei'^u^gabe 
feinci' ^ntt bic evilcn } Slumetn g<Inj(ic^ 
dbecgangcn'ju ^abcn fd>eiut, man barf alfo 
nid)t fflrdjten, etroatf jn uevmilTen^wenn i<^ 
crflmitOp. 4. anfange. i)V[Thfeme» 

Tfti-. p. le Cl«v-. ^rlin, 6ep ^nmmef/ BSB 63 1 r K I r 64 1794/ roalju|"d)euilid) flud) ju OffenLv^dj^ 
fiHD Mum- E»cUe&te ^rirttcit ani Opcin wort 
SfllQjfl vt^ iJtig^mj «n&©ala ivac- 
*^iimmel qif&t TelbigrOp, 5. fin* 2) VI 

A'travar p, leCle/V. Nb, 6o,6i, 62. bC»S 

lourn* de Daiu^OflVnb, 1 794; ®&enfflUS 
tie ci\xise\\hi}teitit}, nieblidfftcn Axictun 
wn 9JI jia V t unb flnbel-h. 2Baf)ct"d)fin' 
lid)dtefctfSBei"fii tioc^rtut)rci'et)Dn I'cinci: 
?{ibfit, cS ([l miratwr'tiicht mBgltdj gciDC/ 
fcii.mid) au^ be i SScninivuHg tjeiausjiifin* 
tcii/ rinocfc^f iTc Memid)ifbeneH jf^aTAb; 
ge gcfirad)t ^aben, 3) III ^lauictlolo'^, 
Op. 4, Offmbflcft. 4) IV bcigl. Op- 5- 
S&cifin,bf);«^iirTmid,T7;94, 5)nibei:gl- 

Op- 6,(E6cttb,i795. 6) I gr. Sonat. p. 

leClav.aY. V.ctB.Op. 6. 0|Ti'n&. 1794- 
7)n SoiK p, Clav V. oblig, et B. ad 
lib, composees de divers Th^oiea et 
passages tires de I'Opera la i^L magi- 
que, arrangf^ea p> les AinateurB. Op. 9. 
OfftMlb.1795. 8) Son. p- It! Clav* etV. 

. Op-li.0ff£»6. 9) III SoiLp, leClav. 

^ viTUsagedeftAmateura.Op. ii.Offeilb- 
.' 1798. 10) III Sonat, p, IcPf. d'une 

difiiculteprogrcsiiveav. V- et B- "O" 
oblig, p.rUsagedea Amateurs. Op. i- 
S&crlm/b-i0«*hfticl^i799* lO^IlG^^^nd, 

Sinfon,p, plusieurs Iiistr. £bc^t^'^799- 
x2)Gr. Son. p. le Clav. av, V. cL Vc, 
oblig. pp, 7- Sbeitb, 1799- i5)IUSoiit 
progress, p. le 'Clair, ar. V, et B. Op- 8. 

ebmb,i798. 21ucf)0tfcn6.Op.i3. »4) 

fir. Symphon.aplua. Initr. Op.g.53eiv 
Un^b.^^ummcl, x8oo. 15) VI Themes 

var. p. leClav. lEbcnb, 1798* fliic^ OffcH' 
bddf im lAurii, de Dam, No, 100. iOi- 
^108, i6) Son* av. un Toccato p. le 
Clav. dans le Stile de Clementi-Op- *7- 
1803. 17) II Themes var- p. le Clav. 
Op, ifl. 185 Son. p, le Clav- Op. 19. 
1 9) XII Fiecea detacliees p- le Clav* 

Gp. lo-allc jti Jpambm-g^ i8oj; ;to)^(a; 
viciTonate mit.SJ. unb ^, iimgcaibeitet. 

^irmayi (SBoIf^ang) — SBal: bcv 
SBntci be^ tov^cvge^cnben^ o^nenidjtct bcr 
H£(neii93eird;iebcntjeit im3?rttticrt, wcMje 
a3fiAn&crun3 [\A) et'tl bci @o^)n etlnubet 
^a(. Siufci' fiircve JS i i m a i; v^ bcv fdjoti 
im a* £f.L". c\n(ie^6^vt tritb, mar .SflmmcLv »fijr?5(rian ju3Kfin*en^unb Wflt.befo«/ 
bcr^ aud) buL'd) fcine <^evenaten unb Slott 
t^mo^s belifbt uttb befannt getpcrben. £1; 
jliubiuSOIiindjen 1795- 
- *5£ii'nber3ev(3o|)tnin5^fjnipp) — 
2Roc6 mdrc f)ieiv unter fcincn ^cmfi^un/ 
gen jiim ^ejtcn bcr^aimonie/ fein ncucvr 
fuLicenc^ 3ntetDall nad^jutjolm^ n)clc()cm 
cr bend^amcn 3 9^^- ^^^ S3crt)iilnug 
bffTclben ift 4 : 7y i>bet' nrca^ gvipev alo bit 
ilbcrmn^ige ^tfte mb emai ticinn c\li 
biititinc^cptitne^ Siltciuj nic^t babn/ 
benjenbm, fii^i/^ginbeiJGoirebc jn few 
nefttjcimilc&tert3}l«|ifalicn6ai'ftber ^a etv 
Harcnuub in eiufr ^.16. vortommenbeitr 
Stitfufonate bie ^nmenbung bmon ju ma; 
d)en ; fetibcvn bia^te ejJ and) bafjin, ba|3 fcU 
bidC:5 SnteiMlI in einei'^crltnifrfjcu Oigcl^ 
mo id) nicfit Im, in bcr Qjarnifi)nf iidjc, aws 
gckadjtroui'be, ©alibfL'nflct) $iivnbcvr 
grr niemanb bacon ®cbrauc^ madjm 
molIce,obcL'tonnce; fo^atman e$ micba* 
^inroeggenommcn, :J>a^ a^ft^irnbciv 
ger bod)bamtr foganj Unrci^t mdjt^acj 
te, berocitt ber fflebtfiiic^, ben in neucrii 
Scitfn bfv grojje § a fd) baoon ju mac^cii 
weiS, ^33ianfe^ebcfrcn3trfifel, ^Benl&ii/ 
getia'ilibei feiticu €f)ai'atm- nac^^ulcf^ftt 
ft>ilnr*^t, (ann in b^v mnf, 3ctt. 1 79^/ ©• 
5 55. unb flirts* 179 J. ©.lap.nadjfc^ltw 
gen, ftcfonbcrj) a&cr ben iten 3a^rg. bet 
2cipj.mnf.3etf. ©. 277- 9^M"*) "itb 0, 
87^-875./^©ien)a^mi®runbf«S^e"ic.Cf* 
ba^ a,8et,)(Tnbnic^tt)0n rciticivfojnbernuptt 
©djnIjenirScbctv tiiQd) finbet man 
uDnfeinen gvOg^in ®tdcfen bep Xtaeg 
inSBienfolgenbc: 0©cr 5I(ic9^f^*i^la4 
voci- >S!|l- i) ©et'i 3 7. ^)>frtlm, a 4 vovu 
?Oift. 3) Motetta : ®oK. ifi Uttfcc 3wm 
ficfet If. a t voci, , 

^ i I' f d> n i g f C • SnftninKntmadKt' 
jn Petersburg mnsj 3, 1 794/ ifl ein©cutf 
fd)cr ober 9>6f)me wn ®fb»itt iiitb einuov; 
jflglic^ev ^iln(lter. Sr ^jcrfeutigt, unm a\xf 
bern/ 5^ianofDite'^ mit einigen ''J^feifeiue^ 
gi|tern in gtcn(^r9}oIIFommenf)eif, mo matt 
buid) ^u|ltiirtc bcn^KIang con einer faum 
^bibaren Q^Aw&d)^ bii ju einer feftr btt 
tiddjtltdjen SfAifc fann anraac^fcn unb 
luiebcr tjevfdjmnbni lafT^n, f. -Soc^tf 

Semn. ber ionf- ©- 195. 

S i ufi CSvicbvidj ^aUid) ^Snigl. .^of; BSB 55 1 1 4^ i t SB 1790 bu(d> feiiie 3libeit dffannt. 

^trflen C^mbnd>) iji wa^vfi^cmltc^ 
feer im a. £ejr, fdjou angeffl^i-w Organiil an 
ber ^dfh^tiv^e jii Sieebett. gc Icgtc 
1 79 J ju ^^f ilin met^teve^pto&cn t^ott fe iner 
Sfiti3feitim.Stlatjicrfpiflenfl&, Sottfciaea 
^evUn iirtb ifiti: jii bemerten : i) HI Hlai 
vicifalo'*. Op i,Offcnba(ft. 2) 1* Cei3(. 
Op. 2*€E^cn&, O^i^b^L' f^L' gcfcUtgc unb 

iinbfQLJ €l(imer gefe^tzc. J^nmNtg^ drp 

©ilntljciv 1797- 
^ 1 r |{ e n (^))2jcf»aer) julc^t Org^ntfl an 

«I« Seitctgenet fiiif itv €ommfn6c Soffen 

ifigi^jc^rc fd)on iPrtf)icnb feincr ^dfuii 

(if j« leirien, itibent cc ^idf mir aUen 3rtttiU/ 
meittcnbefanntmac^c^ biei()mnui: in bic 
^Anbe gcvietr^en, htfonbevi abet mit bet: 
SBioIine, €itb)tc^uetfcijj|frci^m fcin2}tircr 
firt cigiiieS .:^acfc&rer, auf bcm e r fid) bfliin 
^uger|l 6cm4^l)(Ue ndfr^anb X^nje fpielcn 
ji! Uvmn, Wobci) cr ofter and) Tcinem 93atct' 
ftBlag^t^ubcijeitiem^oi'frpiclmanncmbic 

tnad^c, ttcdflngtc jrt&rfj, ev foUte <ind) zin 
®d)uf)mad;ev ti^cibcn/ wa^gav ntc^r m^ 
feincm ©Innc toov, Tini biefcr aJevlcgen^ 
^cjf f)a(f i^n enblid) cin SBiit^fc^afrt^amtJ 
maitn, bcm fcinc ^aitbfc^vift unb fcin ^at 
debrctfpiclcn gefoHc rt ^«Ke, inbcrn fclbiiiei: 
fcitiftn fSaut flflerlei; ®ute^ »f i-fri-ac^, Wfltf 
ei au« i^m madfcn wollfc, rocnn cr i^ fein 
Stinb flfieiliege- ©ei* SBflter lieg tic() lUf im 
bcn,unb bieS befvcijctc ihn wni ^djuilcu 
i^emmel unb »on bcr ©djulbanf, tnbcm et 
in beffen Bicnfte trctcn mugte, 3>fl ei abet" 
tiad)2JerIflUf tixiti fjalbcrt 3al)rc* i^6f i jcugt 
rtotben mar, bd0 feineg^^e rni!Ocvf|>recfmn/ 
gen in blogett SUoitm befianben ^Q^trn^ 
i^erlieg et bief^n ©ienfl fticbcr unb (ieg nun 
nitfete^ftJifti^, bis ecgu eiiicm ^arfcbiet; 
9Kci(ler fflm. ©icS gcfc^a^ in fcinemti, 
3flf>veum*9lmia^r. 3" ben 5a(fen gmji 
it f(&Dn mit ft^mem ^iscfcbrete atif brn 
^ien% unb Oflern muf^te ev ilberafi bit 
QteUefeinel^ncttlfi'eMrtrmn. Sloc^gcj cnbigtnt Zt^vjct^vm Qins rrjii eincr Sorf/ 
banbr^Derbientc ftd) fein gntet^^fu^f ommcn, 
^ttrtc fictt abcv bflbeij untcibeflTcn cim^ ®pi/ 
ne«^ bemSdjtigUuf bcm er imt gcogem €1/ 
fer ailed ju fpteleu fu<^te^ moS miv tlingm 
wellte, b^ronbei^ abet £[)E>t((Ic. Sabeij er/ 
gviff ei'Kbe Qiflegen^fit,mo i^n feine 95^"' 
bfiungenaufbenSdiferti um^er ^u eiwtt 
Di^el brac^ten^ auf beifelben ju fpi-kn, 
3Sei;bicfcm ©eginnen lief^en it}m cnbli^ 
flugcSeufc, et-mJc^te fid) mit €cn[te jtrr 
'SlufitffiiUen. I3ai^)ia&nffinaimei23aj 
tei babc\} f(i}kd)t(vbtnrj nid}t mtcvft&^m 
fonntMiDdj.njoflre ; fc iia^m a cin ^ibX)ii/ 
(jcttb Xbaler tson fcinem figcncn 2Jeibicnj 
fie m bie tafcftc unb roanbcrtc bamic naclj 
^licg jn, um fidj beijm ba^gcn Ovganiilea 
ffafpai ^ c^ r 6 1 c IV jiirCiIeinHng bci31oj 

teB/aiifedidjeiBJouatf jut^crbingcn. ©ic- 
fetSCoifc^Iagwnfbea&ciwrwoifcn^ unbfi: 
ffiurbe nui untcr brr ^ebingutig anfgencnu 
men, ba^ev 2 gdiijc3a^vf au^bauein wofix 
te. ^Ikg; wa< ci* inSeffen ^ict: lei juc^iraren 
bie!Tioten uiiB bie 3(pp(ifawvauf bem -ftUi 
vine unb bev SfiioMbagambc. ?!}?fljtfrf!t 
SDortf^eiUradjte il^m abet bie SScrwaltirng 
bcr Organ i(lcn;@feHe, J»rl(^e i^m fein Cef): 
lev im jtuei;tcn Se^ijflhrc^ in bem ©oife 
&ioI?;34iigwi^^ iSbeitiug^ rljeil^ bmd) bic 
bcfliSnbigcUebung, bie fie i^m uctfrfiaifre^ 
t^ciiiS bmc& fete Cfinfic^t unb €tfflf>inng, 
mldft ci fic^ imOvgclbau babe^ ciwaib; 
inbcm j»ii n-Smlic^cn Scit bafclbft cin nenctf 
SBaf mit *pebale ev&auef wutbe. 3lut 
^iitte erbie llnatme^mlid)feit babe^ju ns 
tLagc«/ ba(^ cr jtrgkic^ ben ©c^mlnieiftef 
von@d;tl(crR mad>en mugte, meli^e bei;/ 
na()e mit i^m im gleic^en Zlm wavcn. 
©cnnoc^ uev^ielt er fid> bep bicff n ucif^iw 
bcncn dcfdjAftcn foQiit, bag cr na<^23et'j 
Ia«f von 7 3*^ien infl ©tAbtc^cn Siwen 
jum Orgaiuftcn, brucfc^en unb pclnifc^n 
^antoc, jiim @(^iroQcgen> jum J^of- unb 
©tobtmufitanten unb jum ©Ifirfnev (bcrtt 
rinliAglic^ften ailei biefer Ztmttt) betufcn 
miTbu S^iev biirt^lebtt er 14 giflrflicftc 
3a^re, xoibvtnb bcren et fic^ nid&t nut ffi/ 
nen €dag;©rief von bfc Seiftetgcnf<ftaft 
au^rvirfrc, fontctn ficft ain!^ cin ncuci^anS 
baucrc unb einen Garten anlcgfe; aH man 
i^n 17:10 t>on ^I'c^lau and anftnuntertc, 
um tie Or$ainfien;©teIIe an ber bflfigeti 

SJlavien^ BSB 67 Kir Kit Kit *3 want fi fi(^ bcnnoc^^ «n6 retite baf^in^ too 
ttoc^ in nd{^jrfoIgcn&ci iitadft 6ct Ocganifl 
flntb. Sv ^atre nun ba^ ^Ifttf/ unter 4 

cincit sntett (£^otal fpulte, 3ui' ndmTtc^CR 
Sctttuucbe in feiiw .Sii'^f ti» neiieiOi; 

|iimcnben^ abet audf »ielen ajntrufi |u leu 
bcu ^attc, iim bn9 SSerf, nadj icinem ®[nj 
ne, mbfituollfommencn&tanb jii fe^cn/ 
infcctnf^f>djjut3ifrbc ton 33ieaiiiu noc^ 
ficfinbtc. 5m 3En^aiMc jum a. £er. ®. 76. 
pnbet man x\Af)tu 3lactnid)t ton bierem 
1E3cifc. tSeronbcrS wai bie ^JRecfianif, roie 
bie^Pauffttflngp&rat^tfin^ unbbicSim/ 
|)ftmg am Q>]DcFatfpide fcin SJerf. J^iei* 
kfcte ft mm me^i ali z o 3a^vf lang fc in^m 

un iUmli^ jiu'ilifgeff^t mwbc; ob irv 
jleic^ in fx'&t)mx ^iifjrcii metjieie ^lo&eii 
ten fiimm ^nfen ^iiicnte ^iainy befonbet^ 
fflt bfe Si^^tm^^ntatrltompofiHi^n/ abge; 
llgt ^flttf. €m .^iH»i>t[jinbcini6 ^i?6n; 
wa*: bet rttit fciner ©relic uetbinibene^ foiu 
fcafi^trt ^ctHf, nefcjl 6 feinet ®ef)illfert 
jum Xanjc aufiViclcu ju mfiffcn. SBa^t/ 
pi^f ttiU(^ fefilte cS i^m alfo in fcincn SRe&cn/ 
(tunbrn nid>t cm ^^ f^ilftigmig im Sfloten/ 
f>|cn, nm nut bie tanjfu|lift€n tmmec 
bmcfj ncue'Xijtjp aiifmuntein ju Hnncm 
Chblic^fratberam 2$. 3uni 1^743. mit 
t^xix ^ii()me eincS gtttcn unb fTiigtgen 
SEIimffir^. ®cflud)en finb von fcintv 2lr6eit 
nirt: IlC^oial;2ieber; .^etiSSottbic^ lo/ 
6eu tvit Kv unb : 9^un fo6 mein ®ee( b^n 
^cim f, ?3?a£t^cfon^ (E^renpforbtc 
l^n^ ?91nrpurg5 ^ei)ti\S.I. ©.36^* 

Slirjinger. f. .Siitjinger. 

*i£ittel(3o^. %i|ltdtt)— ©iefcr 
c^tirStbige ^urtfllcty rodc^er im3, 173:1 

ami8,S«&t. jnCtfuvt geboten ijl, f)Mtt 
am24-9?ot, 1798 6ie€^ve,Mt bevuriv 
n>tumetcn ^&nigiti ton^teugen^ bem ^eiv 
}oge vuu ^dmatv bem Q^i'injen i^bn S^omt 
^mg unb bem ^litf^en wn @c^ttidr)burgr 
Siubolflabt/ iu bcr ^Prebigeifitt^c fluf bcr 
Oigel jn fpteleuy luo^in fid) bicfe -Oerrfc^af/ 
tcn6Io6um i^nju^fiten begcben imbt»or 
benSfltar gcfciit Ijatten. 5>ie Sicdjc roac 
(e^ ein6vfc^tnb(m ^&mb( ixlw^Ut, unb nftc^^Mtfcrg«^bet ^atte. Pom n-wn bep 
Oi.gdi)ct<ib^ bfiftc^ biejftbnigin uo(^ eine 
3eitl<mgmiti^m»ncei-f)iclc. !4ii(^fu^v er 
noc^ fort/ q1$ cinjtiK noc^ Ic&cnbe ^tfl^e 
bet aftbac^ifc^en «^c^ule^ hc\) voKfommener 
QScifttiiiffimttvhit^ manc^en b^awnOtgaf 
ni|lcn JU erjie^en. 3u einer eigenen Hvt 
von 33cloI)nnng unb^ttafc fdi- feine &<^fl/ 
letbicntebaBe^ein rooftltjettoffcnca Odgej 
malbeDon3o^»^cbaft ^afl&, ttJefd)e<*eir 
i>or(Licjemet^aIren imb Abcv fein iSIflttejr 
ge^dngt ^arte. SeigK ficft nnn bev fic^itinj 
in Idnem Slei(jt biefej "Siauvi btv ^avmbf 
nicmiiibigyfo njuibe bei- fHov^anq, bet c« 
bebc(fte,aufgejogert. ^iltben unmAtbiijen 
IjtniKgen (»lieb 35 a c^ * 3li!gefl<^t wei-^iiUfe 
eben bieii gdic&te ^ilb foUu tiaHf feincnt 
3(Me6en an Teitic Otgel in bev JiCivcftr aufge^ 
^ftrtgt wetben* 3m 3- 1800, nbdj im 
@j)4t^fjetb(te feineg Ccben* nntevna^m eir 
einegtDfef 9ldre &bn ©iSttingen^ ^anrto/ 
wtu.f<ti). naf^^ambmg unb SOroitd, an 
weldjcn Orten er flcfe roedjfeWmeife dei^nflfje 
tin gan je« 3«^i' '«ng, jum giofien SSctgniU 
gen bcr ba^grnOtgelfteunbe, ijuf^idt. 35ag 
rr bafdb|t a6et nlc^t blog feinemSJetgndgen 
gelrSt fjaht, 6entejf} bagi^^bi*<ifC^ud>,iveldjed 
ei- jU 3Itona fAr bic ^c^le^wig^^oUtleinir 
fdjen ^itdjen antJgedibeitet^at imb wet/ 
<^ei nadj ber Scir &cij ©leitfopf gebturft 
worben (({. @Ici(^ na<t) feinet- 3«F0cffunft 
ttad)Svfuvtbeaubeitftc evben ettlen Xiftii 
feint* yyftttge^cnben Ovganijien,^, nnb fntjt 
feitbem nnunteibtoc^nfottfi^ rflfjmlit^ff 
mit ber3(u*gfll)cme^tetet feiner saSeife jit 
bejt^fifttgen.^otiMefen finbtmnnodj anju/ 
jetgen : 1) SSev^nbevungen ilber baS 2ieb : 
SRid>t ID ttfluvig, nic^e fo fc^r jc, fHH^iaf 

»ier/i797- 3) ©ct ange^enbe pv«rti|c&e 
Oiganifl obcr JtnTOeifilftg jnm jnjccfmdglf 
gen@ebtaud> bet Otgd be^ ®mnvn'ttff 
rimgen in ©eijfpiclen. €i"|le ^Kbi^eitung, 
€rfurt,bn;5Be^ei>T8oi. g.4. 32@dteit 
^e«Uttb58@eiten3flo«n. 4)©erfln3w 
^enbe pwctifc^c Otgftnijt, Bi^^m 3(bt^eti 
lung. €benb*i 803 mi£ be^fBeufafTetd ^tlb/ 
nifie. io4©eiteninq.4, 5) SneueS (J^o/ 
talbudf, 200 t^eiW bejifferte, tficiW i>ieri 
ftimmig auSgefe&te €^oviSIc^ brigkidjeti 
fleine 33ot-rpiele eut^nlr^nb. 2[ltomiy bey 
^itmmeridj, 1803. Sol, 6) J^i^mnt anbaS 
3'^^vf)unb<i:t/ ui«t'ftimmi8. <Qfira(utg, Uiy 

dUepn, BSB 59 KlA Ki« e« + 

gbcnb, 1808. 8) ®roge QJrdHuOicn i'lH* 
JEfltmel- ei(iatb ju Erfurt in fcctSlacfet 

Mmi7, bWi8.2ftfl0i869/(m77'3t^^L'C 

femes 2(lfei^, dou (^c&wdcfef. 5fati wfli&e 
fr6ei; fctnevDr3anifleTi;3>cf»>l!jimq -'i^ttitv 
gel eilimn I)a&en, (jittc tfjm nidjt btc imp 

litbentje S^v|tiQ3iima^ t>on ©al&erg 
fdjon feit mefjieiii 3at)mi eitie flcine Q)en; 

tcr giflnblic&ftetv^ai'moniPev, bcrfcvtigj 
' pen, gcle()rtc|lf tt im6 kiflfjmtfflcn Otgel^ 
fpielevnid)Cnur, fonbevii audjfces biai^peti 
Cc^iei'S then fo braDci ^Sc^illet in ©fut^)/ 
iftrtfi; cine* .^iOlef/ Umbtcit/gi/ 
fcl)ei- ti. f.tt) die fd)on &c(;na^c nic^^uenu 
ger^u^Tii/ babcij abei Md) cben fo mettt; 
geniio^n wu i^m Sun|t cingcitntct ^jo' 
6eii. <s5o feelo^nt ^Jeurfdjltinfc in neurvn 
geitcn fcinc 6iauen Dvgani^en- Sine tteiu; 
tige i^iufmuntevung fiii junqc 3&gliii<)e in 
bicfer 5tiinft ! lln& bocft fann bic^^iitif noc^ 
immci" md)tfienug ton ben Ofgamftcn fo; 
betn ? ©if fe^eiin f ommcn a&ct mit i^ven 
gofcciimgen urn 200 Sa^re ju fpdr, otcc 
m6genci|l Wv bk nStfjivitlen 2c(»cn^; mib 
bann ei'il fiif tie Jtunflbtbiiifnitre bet Op 
ganijten focgen. 

J(UderC@rcp^(in) fonfl Pafan ge; 
iiannt/ jule^t «avellmci[ter in ®t4fiic(jf 

^^imifd^en Sienfrcn imb i30,itreffIirf)fL' 
SBioIinlfl^^eb.jii ^Vetaun in^S^mertum* 
% i75?^(aminrdnci"3micnbnacl)^Prflij, 
woecinbev ^tegibtu^fUc^e bei^Dmiuifii.^ 
iievaliS2(Iti)langepeIItrourbe «nb 5 3a^tc 
^ittbiu'c^ bie fateini)~d)e @^u(e babei^^etgig 
tefnc^te. ©a fitfe obevfeinc ©timme rer; 
loiV w^^ite ei Die SQioline )ii feincm 3n(ltUf 
mcnte, vcvIieS 'ptag, uttb ging j« feincm 
©cubevnac^®6^mili^^nimair,roo€Lficb 
3 ^A^relangauf^ielt unb feinSnicrnment 
fleigig flbtc, t^in-auf <iing n cin 3'i^t nac^ 
fiinj, wo ev bit 'Pt)pjt( f}bvte, unb bann nn*^ 
S3ien* J?iecmuvbe ev mfan^^ bet;nt Oiv 
^ejler bed 31ationfl(/^^eatei'^ angefrettt^ 
abev nac^ einiger 3nt jum ^apedmeifier 
bzi Jflvflen von Sfuerebeig cvnannt 3n 
liefer @teDe jei<^nete et ftd) bnrc^ feine 
£iin(i unb fingene ^me ^pielavt fo fcftt au^/ 
6«^er auc^ vom ^aifejr Safep^ IL Us (id) juv ®ndbe <tbitpn mSc^tc? iTIid)t3 
anbers, aiitiL^oitiie Jiv la cEely aUbic ^r/ 
laubnif?, ins aa^lanb ju reifen. ©iefe wur; 
be it)m (j^iCLC^ jugciagt^unb fcfjon nm jiVei;j 
thiiaiiebaratifet^ic[ta'bengetu6()nlid)cn 
*|>a[j von beiv^offanjlei), n)ojU i^m bet 
itaitet nod? etiidje unb jnjflnji^ ©ufaten 
fluf bii3tci|c fdjirfte, itc vcilteft nun fo; 
glcicft ®ieh nirt wanbtc ficft n.id> '^JJarig, 
luo ev Iicfe 6 iJKonote aufljieU Jpiecaiif 
ginjev iuieber juvilcf in^atrid), von ba ilbcv 
Siegensbtugnadj S5t)mni, conroo erfld) 
mfeirtemSien[tcbcijm®Lflfmppn ?iuctft 
becgiviebeceinfanb, 31ad)23d-itmfdiugev 
3fl^uc watb erA'rtpcJImeiiictbnjmSiafeii 
voil Xt)uniitS6fjmen^tvo i^n cibci' in fciuev 
fd)6n|tcn ®liUI)c am 19. ^3tat; 1788 cin 
Satilpebcv ^in^DCiira|ftt, f. ©Mtifl- voii 
©6^m, ^eftXri- - ^ ,. 

SlUbc (3o^rtnn ®ottIieb Timn^) 
^nc^twltcv b^viti 35u*^d:TbIei ^ifc^ev 
JU ©vcsben nmg 3ii^t 1796. ift seP. 
in bei' i)}In|mtfc^en @VLni(labt ©onw 
mi^fd) am 12. 3Jomnb«f 1766^ njo i^n 
feinSOarer, bei/feinen bemevfbflven S4^ig* 
fciten unb feineiSJigbegictbe, jum ^vibit 
geri^Stanbe beilimmte. €v ffiutte beiive/ 
gen i78oa»if bie^veu^fdjuk nac^ ©ve^r 
bcngebvtic^t^unb rd)onroo[(tcevi78S dl* 
©tubiofu* bcv ^^colcgie bie atnbemic j« 
©irtenberg bejic^en, fll^ er in eine ^xants 
t)citvcvfiet meldjcfpinen^lftn wrdnbevfe* 
SUad) feinev 58iebetgencf«ng fanb et oblg? 
^ud)t)(i(tcv/@tcae offcn nnb anne^mlic^^ 
nnb blieb fllfo in ©teSben, ginet fmtv 
©cbviften t)abe i<if vetftt vide guic Sflarfj/ 
ticfcten JU banUn, @te fiSIjvt ben ZittH 
3leuefte^gcle()rfe^©i'e^ben obev Sladjric^j: 
ten von je^t iebcnbeti ©vcSbner ®e(ef>i"tcii, 
^Sc^viftfteUern . Sthi(ilern^ ^ibliot^eFen^ 
unb^tmtflfammlevn. Xeipjig, i79^*sc* 8. 
200 ©eitcn. 

S I a 6 (• - etn^nfltumcnMlfomponifl/ 
WflcbcvfeinenSlamen fd^on feif gevQwrncf 
3cit burd) folgcnbc ffievfe bcfannt gcmadjt 
^at: 1} €m QJvatfdjenconcett. Op- i* 
9imla[\, 1786, 2) Sin SOioIinconfm, 
Op. 3, ijbenb. 1786. f- Sovfels muf. 
Oilman, f, 1789- ©• 8i* 

^ Un f e t C30 tftitufc^einlid) ein "ton* 
f^ntilevjuSien^^^at be^iSbevflec^ett fdf^ 

fen; BSB 6? Kl« Kle 62 ftn ; 1^X11 Var, p- fl yiolon* sur: 

meirt lic&ec ^(ugiiftin. SSicrt, iSoo, Op. 

,1. fl> Via Vav. p. 2 V. et B. sur : gi tlim 

get fo ^mlidj. No. 3. &enb. 

\S: I e e 6 f t g (S* <5iO Oiganifr un6 ^om 
jctttiiieftor jiiQJeraums Satji- 1797/ ^^i 

Um\t mflii fe^i &iau geatfeeitcte Otio^Ltilf 
rcn, DocI; aUed nur in iSlfr. t>ort i()m. SQon 
fdncn gcitodjencnSBerfen f6imen nuvntt-' 
gffii^n'tnjcvfceri;'!)!!! Duos p. 2 Vio- 

lons. Op. 1.1794- i)^*i«ieamitlflt3icc. 
Op- 6, (£L'(lrtvbnm 22, Sunt i Sit. 

ma(^ft'j«©ciImfcf)Dnum8 3, 1786; uclv 
fcitigetSI6tciiu^tcnBeifdjiebeneL?lVt,»e[* 
i(je (i^ B(U-dj3tid)ttg(€it &er 'CjJlcnfiii, fd)5; 
nen Xeti nnb iim&cn^ptficifen SBot-tiaj) auS/ 
jcicftncn. ^\t ^pfetfen ju bicjcn U^t en uciv 
fet'tigteum^S* '785 tci" 3n(humfntma/ 
(^ci'Salir Jip^eilin, fo me |"id) bauwU 
bcr fcflflge ?}tU)lf n^ £ u m m c v im ^alje n; 

m e i; e f fat) unb ^5rtc, fpieUert bic On»CLv 
(rtceitauj ^el'3iHit)Ct■fl5tt mh vcr[d)ic6cnc 
gi'oBe j?lat>iatm'5 onf emc3lit, mclc^c 
i\ii}t€ met)i' jn n^t^nfc^en Abiig lieg. ^a tie 
J^rn, 2&cilincv in 6ic6 nnbefeeftc, mrc^anu 
fdje 3)lu(T(mcif fo Did Sebeti )U biingcn 
itiifren;fiJWiiren btffcU^ten, itn JaD bui 
Scitmflflgjtt jcbem ®tiiifc urtwcvAnberltc^ 
ffjigeK^t raeibcn Wnnte, fclbfl fftr bie (Sc* 
ja)ic^tc bc^ ©efdjmflcfs in bcv tERufif frtu 
Mnftigc Seiten mife&av/ in6em man bainvd) 
bie in unferm S^italtcr ^CLL'!"d)cnbe tO^ftnifi' 
6cn O^tcn bev 9}ad;fommen mitt^eilen 
f&nnte. €ine ^l^tenu^r, wclc^c fc^on im 
3- i6o6KifeL£igti|l,|lc^t noc^im^untt; 
nnb SloWvalicntft&inctte auf bcm SfinigL 
©c^foffe jn ^ctliit* ^enn a&et bamali 
fcie^eitfdjcnbciiaJJabiHgalcnobcifiie&lmggj 
©f fiinge &cn O^i-en nitwit meljr SBctgnfigcn 
$t\oif}xt^inQn, old b<i«>£'f)aDd t^onSrperei;/ 
mldi^i biefed $»feifenroei( ^6ven M0t; fo 
m^^U mm wa^te^^iileiben mtt ben 
Ot)LCrtunfmtSBoifa^vcn ^abm, SBa^r/ 
fd)nn(ic^ a&ei* war bamd£ bieitunll, cine 
5^«(ic JH fr^en mib objut^ctleft, noc^ in 
tf)cer Ainb^eit. «^ici*ju fomtnt noc^^ bag 

tic ^feifcn in tf<em ^nftwcrfe 9bei- , f @i$r€i6fc^r4nfe, brr aHe nur ju ^rben!ftv 
fccn menld)lrd>en©rfciiv(niiK in firfj fa^t^ 
t)Dnbcr(innftniJIa3eolct-JtiC|inb. 

lic^et ^pvofeffoi" ba OJiU|lt an bei- itfinigf, 
«^anptnatii}nairc^u[e ju ^ptcgburg in Un^ 
gflin tint) ittitglieb 5fv i\6nigK iScbmeJ* 
mtif. ^EAbcmie iH^tod^olm, geb. juiSZef)' 
len^ iflcin roilibigei: ^SctjiKer ijon J^irnj 
6 e rg e r^ ein gittfi anb )ei)v nettei .HClanifr^ 
fpiclet ; unb in bfr®c&funft^ luae fid) roit 
einem ©c^iSler ^irn&erger* a-roaiv 
ten l^^r^ einet ber (tif ng)lcR ^ontvapuntti^ 
flen. ©mnoc^ |eic(>nen fi(& feine 2!3ei(e 
ct)cn fo fe^r burdj ben ^ludbiucf jdittidjet 
Smpflubungcn unb fjeivfrijenbcu guten ©cr 
frt)mrtcf, al^ burc^ ©ifi^c imb (Ei^abcnfjeiC 
aui- Sufolc^ei' 'StflnicL-^at a* iiSOJefTm 
©crfdjiebenrt^fi t gefctn'icben^in rt>eld)enM^ 
bet tti'cngffen @*vti(»flit, gleid)fiim jebe« 
SBoit bnvtft bie Wn|if fluigebtilcf t iff. @cfa 
ne flugEVovbentticfecn Zaientc im Unteui^; 
ten unb bie jtverfrndfiige Hvt, wie er bie 
jungen SSgfinge fctnee^jiffitut^, jebcu nadf 
feinem eigcnt^iimlitften ^^^tatuv ju 6e; 
ftanbeln recig, t>eibiinu cin VI«f|a§ im 4teit 
2fii^ig. &'i' SeiPi- muf. Scimng, @, igo— 

381. @einc SJeibien^eum bic aSci^efTef 
rung bci* X(i|ten^tRu>ntFA, vooUp Mbti 
fbnbcie bic nac5 bem ^jerfdjiebencnSei-^ilt^ 
nfffebeS ©m^mcfTerS bn- ®Iorfen ange/ 
6vfl4(P bietjffld?? ^ewcgunfl bprfel6.cn in 
2tufe^nng bet- ffiefdjtuinbigfeit flngemcrft 
jufflei'benveibient^ (evnen roir aM cioem 
ftnbern 2ttiffn^e ison feinei- Jcber, ttebfl ci* 
ncv -Rupfertafef, im iftenSa^rgange e&eti 
biefer3eitung,@.67s.u.f, fenncn, SJtit 
biefm oiUge jeidjneten lalcnten <^s&in^t 
lev uevBtnbet er al« ?OJenf* ben gefiintgilen 

unb uncigcnnii^igflctiSl^avafteiv o^ne Zm 
mafjnngunbo^nciaitolj. ©ie n%re ^e* 
fanntfc^aft mit biefem vere^iung^roi'iifii^ 
gcn«ftnfllecf)(»fce idt bcvgfitigcn 3uf*tifE 
be^^rn.Sofep^ SSot^er, «lfl»iermeu 
ftet'S am.S;6ni3l- abeL@tift31otcc;©ame 
ju^ie06m:g, wm i.iKflv iSoojubflni 
fen, bie mir burc^ ein Se^gelegte^ Gradua- 
leaiftjoniogXaFren allaCapella, t^on 
ber Seber bf« S^vxt. ^vpf. « I e i n, urn fo 
f(^4§barerblei&f. Ctfrouvben^Smlid) inetif 
ner ®efeQfc^aft wn ?0Jufih>ev(?4nbigen^ 
WQerref6fl|Hie0cn mx, iit^a^t aufger BSB C3 KU Kle U wotrfen : 06 <^ wo^l m5dflc& fcj;, eiitcn 6^^ 
D0nfunfjic)mibmet>iern^aftcn in bU^cn 

tettie ® ttmme jur anievn cine Cluatte ent; 
^idte?— ©icS ^at Wngft mein S^un^ 
3(lbrcc^t4bet3et ft^raJcrcn, antwoiv 
mc ^if I'ftuf ^i%g>iof- S 1 c i n^ intern tt fic^ 
an eincn 'Xif^ fe^te tin& e6ctt (Ui Gradua- 
le, bmc^aud jfnen Si^I^f i»ngf it gemiilg^ imfi 
bfttet; eined ^p a 1 e {t i i n a ivArMg/nuc we/ 
liigci^avtun&&c9 aUern Strange boc^ge; 
fii|[Iig,fog[etc^nieCierfcf}t'ie6. r^olgen&c nne 
Uv 6cm fflamtn ^ I c i n gefloc^enc Sfflevfe 

insert eg« "SJIufifuerjeic^n. i799/ gcfsfi* 
icn n^a^tfc^etnlicf) t^m ju: i) Funtasia 

p.ilFp, fl) XHSicbet fieym^iflmcr, 

SU in (3flCo6) eirt 3nfimmentoIitl ju 

3(mflevfiamum^2(. 1710, ^at bflfel^ &ci; 

SRogec tlec^en lafTen: i) VI Sonates a 

HautboiietB^C. Op,i- fl) VI bergU 

Op.fi. 3)VlSonatM auneB. deVio- 

lon etB. C. Op. 3. 

Slzln (3o^aiin 3ofep()) — gcfe. am 

14, 3(ug. 1739- ©iefcv rofli^igc u.grflnb^ 

iiif benfcnbc Siin|Hcv f&f)vt nnrtblcSgig 

fort fnttc 3fle6en|iunDen jum ©cjlen einer 
»o^l unb jmerfmiigig gcoibnctcn ^n|l; 
le^neanjuroenben^ fobdO im 3^*798 bcf 

t^covetifc&e^Xfteil feinel £e^r&u^« UvcM 
jum ©lude fcttig lag. 3IrtC^ bcflTcn Jfu^-' 
fla6e wiibevbertmit9le{^t fo wo^laufic/ 
nommeneti, ft^on feit 1785 eifcfticnenen 
f Lflftii"c^ert X^cil TOieber umatbeiten, 3n/ 
Bcflett ^<it ev mi« folgenbc 5tb^anbfungcn 
aid Stilc^te fetnelSleipetf unb 3)ac^benFen^ 
geltefevt: i)93oifcftW3e juiSSei-frefreLung 
bee gen)6^n(i<^en ©ingfc^tilen in SentfcQ; 
(anb. f. Ecipj. muf. 3eit, 1799. No. 30. 
©.465 — 471. 2) ilcSec bic tonjei<:&tf"n, 
netjl 3Jorfcf)Iafl einei- Hcinen ajerSnbeiung 
"in 2t6fic^t bci" ^encnnung bei tftnc, f, 
g6enb.N0.41. ©.641 — 648. 3)?e^v/ 
Suc^ ber t^coccctfcfien lOluftf in fytlematu 
f(^ei Otbnung entmorfen von u. f- w. mit 
Jtupferd, ScipjigiinbSeift^ be^ ^einfiutf^ 
1801. 188 ®eitenin4. ©ic ^upfev cnu 
fatten bie ®calen unb 3(ppliCatiifen bet 
me^vcflen ^In*infh:umentc. Zn einer 
t^nbeffViten unb wtmt^tun ZwSQabt 
feined Ee^t-buct)^ bei* praftifc^en ^ufit 
urbeitet ev gegcnm^rtig, 4) 3leuf* wcK; 
flAnbig€« €()ova(&u<$ }um^efrvati(^&epm ®otfe«Wettflc^ neSll einem ifutjen 9Sov; 
hzxid^t V&T1 bet ^^^talmuf. 3tubol(labt. 
1802^. 

^IcinC-OUntecbiefemSnamenfii^rt 
J^r- i?ammeimu(ifus ®*^i6tcing^ in 
bcm Seijeicfjniffc |"cinn' ^Q<i)evs^ammi 
lung folgcnbeis in iZ)dntfd^er ©pvfidje rr/ 
f<l)iencrte2Betfim:®i'unbiegIci" for ti)to: 
rien af COtu|tFen i '^(minbelig^eb, og en 
pwf tifl 2fnnjenbeffc fouSlaoeret i @Dibe/ 
If«^eb. ^iiUn^am, 1791. 4. Ob bie£ 
SBerfa&eri^on einem anbein afutor biffei 
3flamen*^en"ilt>rt. obei DieHeidjt cine lie/ 
fierfe^ungbf^Se^rbiic^ii tJon3.3 .Sic in 
ift/ fann wegcn ^:Oiangel^ an fQornamcn 
nic^t entfc^ieben roeebcn. 

^(cin(...)^anm JU S^miebeBeeg 
inSc^Ieften umi % 1791, roiirbe reegen 
feinrr t^eoretijc^en ^enntniffe unb feiner 
SompoHtion^ fon)ie wegenfeine^ gvflnbU; 
c^en unb audbvucfrit^oKeu @ptd^ auf bCL' 
Orgel, re^vgcufl^mt.f.QSerlin. muf. 3nt. 
1793. No- 18, ©,69. 

^ I e i n e (iinbv^ai> ein grower Ocgelfpie/ 
ler, geb. ju S!6Heb« inXf)Oriitgen nm 1 6 50, 
^atfccft&eyben iibrigen n5t^igcn 3Biffcw 
fc^flflen &efonber« in bev SKufif ju einer 
augerovbmtlt^en SoQfommen^eit ge; 
hvaiit, fo bag er \i4) wci^eenb feiner gvogett 
3teifen au me^reten ^6nts(. unb^ilcftl.^fi/ 
fen mi( 5&ei;falfe ^aMe^6ren Iftff^n (6nnen, 
9)flc^ me^reien 3a^ven fam er enblic^ ein/ 
malmiebetin^Siaterlanb ^uvM, um feine 
^lum ju befucften. ^ie Segenn)artbiefe< 
gtogeniOiitudfen rei|te bie SReugierbe btt 
J^vn, ^flionS ^flng Don SSSevt^etr^ 
bamaligen 'Jfmt^^ unb 3!eri(^cd^errn ba/ 
felbfi/ i^nauf berOrgd jufjbtem 4t lieg 
aifobenjnngen^Iein in bieAirc^e einia/ 
ben, wo ficft blog ec, neftfl, bem ^aft. 95ri/ 
mar. ®ewinn unb bem ^dfuU^fttov, 
ttW 3u(j6ver, einfanb. SJlun, crjd^It bee 
gjflftor, f>abe ber^fiuftler Reft fo ttortrefflic^ 
^&irfn(anen^boperftcftnic^t erinnern fbn/ 
ne.infeinemSe^en fo etn)ajge[)5rt ju ^a/ 
ben. Q5efonberg ^abe bad £ieb : ^cftnifju 
bit/ ^err 3efu (C^rift^ fobemcglicft geflum 
gen, bag bem ^aronmib i^mbieX^nSncn 
in tie ^ugen geffiegen nj^ren, a>et 3leftor 
okr ^abe fi<^ gar ror ben ^Itar ^inge|he<ft 
nnblftue audgerufen : Jpeit Sefu, nimm 
meinen (^eijlauf! 3((limn bri: Organifr 

fftif BSB 65 K] Kl e 6G fliifi^vc ©iMc bati Cieb: Snun lob' mdtf 
©cci; ben ^errn/ jjefpiclt f^iiie; fo fci; c^ 
ni J)t anbev$ gcwcfcn, (il^ 06. |te in cine ncue 

£?dt ^^niciu 3a nan vgeraDe ^iit fclBigen 

igtcUe It'big luar; fu Itigen bti)bc, ^a\tvv 
niii> 3lcttOLv bcm ^avoii an, bicfc ©reden 
bcmjnniKniOImfcfjcnju fibeiungen, woju 
ba- '^aron auc^ jat wiUi^ uttb baeitmo^'. 
21'UcmKi e in uci-featilc^biefe ®na&e,iEi!t<? 
toitbcv af>, nxib bes^^b fid) mcl^iA^peu^ciqtnf 
rcon'abexmd\tlanqibi\vaiif im 3. x689^ 
hi\) cinev gioljeii Opcv,tt)c(d;e Sfint^ <£ ^ c u 
fiian V. fcat^fifl gab/ unb tto fid) baS 
Opcvnl)aii6entji'inbete, imSctt^i: nmfam, 
f. bie 33j)iie6c ju ^fltiffmanni S^avs 
mjjn.£)Cflcn;ifir(l. 

^leinfjeinj ("Svani Saw) ^oiij 
Hnfria' iinb ^lauicrifl jn 2Eicn, fi*cint, 
nad> ben furj auf cinanbcv folflfnben 
Zu^saben Ui^cv ^iei' folgenbrn SB^iff, 
cin jimgci: feuiiflei'^opf untj fertiger 
.SI(at>ici|>UIer, reicfi an 3becn imb €inf 
fAIlcn |ii ft^ijn, 3rt ni'uein SScifiic^cn fln 
fleiheii ©iiigflucfen scigt ft- I'lk vbieS cmc^ 
eiiiangenc^mcS Xalentju biefcc ^om^oj 
ptionJdiL Seine SJevfefmb: i)IIlSo- 

nat. p.leOav.av. V. obi. Smlourn, p- 

leaDara, Dffeijfiflrfj^ 1789- No-3i» «»b 
3 2. 1) Variat^ sur : La ci Jarem la ma- 

no etc. p.Ie C!av.£eipiic|^i796, i)Ys^- 

Tiat, p. leClflv, sur: ^in ^Jlibcfefn obcv 

SBSfiOdjen 3C. No, 2. S&mb- i797* 4) 
XllVariat.p.leClav. suriChaateFil- 
JpdeLfatoneetcrleGluck. No<3. 5) 
XTT Variat. p, le Ciav, No. 4. 6} So- 

itate p- le Clav, Op. 4. 5ffiien, 6, €bfvl 

1799- 7) Gr. Sonatep. le Clav. Op-i5' 
£&cnb, 1 800, 8) Sou^tep. leClay.Op- 

6,S&cnB. 9) Sonnte p, te Clav, Op-7, 

&cnb. 1 80 r . I o^ II Senates p,le Clav. 

av.V-Op-S.unbOp.g-ffiJicn, 11) Trio 
p.Clflv. Violon ou Clar.et B. Op. 13. 
iajSopflt**a4 mains p. leClav. Op.iS. 

SBien, 1803,. 13) *^€ftot(J 3f6rd)ieb; ber 
^ftnbfc^ii^; bie(£nuavtun3/ oHc bvcij mit 
SScgleitung beS &\avUri, ^iefe k^ten 
4 3ti|mein, t)ori m) flti, flnbna^berSfm 
FAnbigung vpn 1801 im keelage be^^t^i' 
buftfjci^omptou-^ ju 9Bien gcfloc^ert m^r^ 
ben ; TOoju nod) ge^&> t : T 4) ©cr ^flmpt 
ffii- OJefflng mit S(auier6c3(eininfl, ij) Tr<rt4gr. Sonatas p,Pf, lytd^al^ bcr 

Sftifetin tJ4jnSuilKinb,gciULbmct. idpiii, 
i>c\) M^ml Jpaiv^Iein^einj leb^, 
i\mi% 1809 i« 3])eft^ in lltiijflm, alf , 
^iMnvonift unb ^lai)(ct-()V 

*^iciiinicd>rC3^f^& ??iicbndj)— '■ 

juJlufpad) am i4.3r«j, 1794^ ini 74fUrt 
'^c\\)v: fdnejS 2lltcij, a«dj bivfcn 0o()a 
ftaL'6fd)on 1793* 

^leirtfl?ubevC3,C5JoftIie6(£0 g^Jc/ 
djaiiifu^jiiiSalin/teit i798,fjQtcineiieiiC 
unbtcibcffei'tc'iit ^]>eOa(t)aift:n etfimbcn, 
^ii SB^vjilge beifdben (liib : r) jfr bac^it/ 
fti'umtfnt Ii:id)ta', a) ba- iO^M;a^t^mu^ 
bavnn tventviev jufctmrnctigefe^t, unb <\l]i 
bjuci'f)nftav 3)&f^aifai bie©aimi bei;ni 
3liuvitte bci- ^^cbalegaii) i^i-fl!agc,unb enbx 
lid) 4)IeiiTcn pc aIIcS. mflS xnM uon bcr 
Q>fli'ifet'3Vtff»uat'fen faiiti, unb finb bi^ci^ 
ungkic^ iro^Ifdln- im ^pteifc, f* SScidj^aiif 
jcigci' 1798.©. 3301- 

SUm?nt, f, ^(nnenf, 

5; (cm me (SD^nnn) C^urf^flfcftn' 

^ofoigamfi, rekumaS. 1593^ ^a«c nf« 
^na6,c bfl^Slilcf, bop feinc ©tinimc bem 

£^utfflt'(ieti *£ ^ t i |i i an 11- bc\) Hm Xw 
fclmiifif 1605^ fomofjl gefiel, b^g fd&igcr 
it}n|og(nd;mueifcine ibi^fantifccn aufjiif 
ne^men &efa^t too er erft 6 3at)ie Itmg un^ 
teL'^t^Itcniiiib bann i6£3ju bctn bev^Ijm^ 
teuS^tt|lifln Si'6ai^ nad)'2fiLifibmg gc^ 
frfjicfrmmbp^ lun &eij i^m bic Ovganifren/ 
^unft unb ^omvofitfon ju (nnen, fflac^ 
93eilnufbm;ct3fl^ve iDuibcct- tt)icbci'iuf 
tilcfijeiufen/ irnb bem m(iibigcn^apeQm.ei< 
flet^cinncfe @ d) il ^ juv jDnfen: ^^ilbung 
in bci\^i>mpofttic»n ilbevgcbem €nb|j^ |bi'& 
1635 bct't^ofoi-iitinti^SeDi'ge .«:ie&fc^/ 
matv li'Difmf cv be[Teii @teHe ju ©it^/ 
bena-^iefc. ^vi\tbev^n{iii^}\cbev fdgrn; 
bcL" t^tfilft cigcnen, t^fi(«fiemben iajt't-fc; 
1) Xcutfdje (jei|rltrf)e ?i3iflbriga(ieTt mit 4, 
5 imbfi ©timmen^ nehft B.C. Jrfwbetg^ 
1719. 4. i£i'^cvXf)eilwn i^m fclbflvci-regt 
u»b bem S^ui'filrftm 3 1). ffi c r g jur 
gecign^fp 1) XXXVI fitp aa^geffiftttcS"' 
gciif,bif 0ttid.5>iTdbcn^ 1631. f, ^:t)tat* 
t^cfong Crit.Mus, T,T, p. 373* 3^ 

©c^i£apc(Im-<^nnr. ©c^tl^cnrf idtc« 
Opua. 1647;, auf fcinejmb bc$ Oi-gani* 
(lenS 2Hfjf . .^ c V i n 3 « w i&fliiBcn Sibftcn. , BSB *>7 KU Kli K1 (tt Slinq C^vegorfaO em Orgcfmac^er, 

kiu urn iaS % 1495.* ^^^^ !)°t i^nttir am 
Betit 5ic von 97ic, 5 a & c r ini Som juJJ^*'' 
t»njUbt 1361 ci'Uute Oi'jjd auijgti^effi^t-r. 
^u fiiefer Ovgeliparuntet ben 6(!i;tfn ^a; 
niulcu!itf(^ fin brittc^ logmrtniUeiJ ^apj 
{[it^ser^nucDon einev OUave, aw^Avad^t, 

Ijr, obrtmUbem^me obcv mitfcn* J^fliib 
u^dve dcfpiflc tuoi&en. ^itr Xatlrn iDiUcrt 
fi&clgcn^ an biefcm Rlflt^ierc unfcrti *})c&nU 
caiifa QUid}f ba ^trtgeqtn bie ^ailni brr 
le^tn oictnSOtaTiuaU fiU* bte Sotm finec 
SahiI jugeiiinbcc tinb bvut genug marett. 

f, Praetor. Syntogin. T< II, p, 98. 

itle« (Soffit urns* 3- i786bmc^6fn 

SSrlKt&efanntjjEmatfjC: i) Concerto p. 
ilV, princip.couaccoinp. ©rejiau. 2) 
Cuacerto p. Viold priiidp. con ac- 

^ I e t J i n < t V Oo^^tiiO ein uon gJle^/ 
ccin gei'A^mter 2liifiEiiincnTi)IFonipDUi|I/ 

le6teum<3. 1797 i»i ®icn. 93oii fmien 
SSfrtm fartn i(^ afiei: miv fofgenbc artgc; 
Sen: OVITriosp.V. A-.etVc- Gp.4. 

{^icn, b. £oj€luc^ ; bmin in I^iv. 1 . et 3, 

»ftrt^ift, Offeti&a4 1798.- a)XX Va- 
»Uu p. i3- V". concert- sur I'air; gKUt 
fUvl)be*2cben8,Op. 5.®icn/6;^ojelu(^, 
J798- 3)XII Variaf.p.2Y,»ur:0meirt 

ii»er ^tngiiftln- SBicit, 1799. Xvaeg 
pl^t nodj IXSBioIinMto'i iirXJft- t)on Ittm 
att/dcidc^net abet bctt 9)i>rnamfn mit S. . - 

Slicm (,..) Xafleninflcumciumai^et 
im^. 1 800 ju ©rii^Eim bfy ©ot^a roo^n/ 
^flft, fiat uor^ev uie It 3ar)vc lam m ^cfff "* 
CafiVl gcle&t, TOO fr (td) befonbccS burc§ 
JOcrftrtigung guKifflauccfn* oftct Slfijcl 
ii!feincr«utt(Iaii(ii)Cieii^rta^at. 

:SIimertt^ei«G-)ltiif^vbiefcm3?a> 

irtEtifii&it'ttacg in f^inem ^rftal- Don 

1799 ISariatti^ncn fiir4 ^tamt au« C in 

fiJJIi, an- .^ - 

« li n 3 e n & c r g ((Sottlieb) 6fil^«c aW 

^omponi)l unb Otgani|t 6ei' ^'auptfMe 

fet. 34Cob imb ber 5ird)c ® t. 3ofjann jii 

©tcttinumi 3-»720' 
^Ungen&rWTtnctC®,)8ftB(i8oa) 

XV Variationi p. Fl. aur tin Thfem« 

d*A]cin», Op-i. ^crflu^ gevner ; ffiariat* 
fflr I gtt(t, flier ba« ^5jroIctIic& t SJflmi 

t tit ut ^ti% mi^ii V* &i^n^U . itlingenfle in(^frR^atb) gnujifbi/ 
rc(tonim*3, 1600 jii aug^burg^ ge^Sv^c 
imtii" bie *?efc^iif tciten mib ficigtglten jtonw 
Voiii|tenftiuer 3cit/ ww biViSlfngc frinet 
ini ballgcn l^omt wod) aufoef)a(tctten ^^om^ 
poitticnni&ejengeit- 'Hii gebiiiif t f Snne a 
bauDH tioc^angefii()rtwnbrn: i)Tuno^ 

diai^iiui Sacraruin Pars I. ^itlirid^n/ 
160^. 2) SynaphontaromParsl. 1.3. 

3 — flroc. ^BliSnchcn, 1607. 4. 3)Rt^ 
setum Marianum, uber: JOiifer Heben 
Sraroen 3iofeng4it(ein ddu 33 JiobgefAnx 
gen mit 3 &atnnien. ^JJlevn^, 1609. 4- f- 

@tettenff^un|lqefc^tdjte. ®. 5 39,un6 

D ra uil i i BibL Class. ©iejttJfijtc 21a*r 
gabc'biefetf ®f rfl, 3(ug^6ut9, 1 6 84, befiiu 
betfi^ noc^ auf bei' iOlflnc^nct ®ibliot^ef. 
*^ an gee (Sitcbric^ SKa^imilian) 
?OiajDv be9 bem iiKuf|lfdjen£ahbfjbertcnj 
fovp^ 1795 ju ^ieteiibutg, geb. juStanf; 
fiivta-^}^ 1753, mat aiifang^ feit 1776 
^t)efltcnSic^tet bep bcp @ei?!errd>cn@t/ 
felir*aft, bann fcir 1778 Oe|leiTeirf)[fd}?i: 
©plbat, nsoiaijf er 1780 al« Offifiev in 
3fl»f|lf*e 55(en(tc ttat- Untee bee -IJIcnge 
feinec ®c^vf ibeie^ien befinbet ficfe au^ eiiw 
untet bem^itef; ^rinj ^ormofo'tf 'SUHU 
bogcniinb ber^iinjeffm<SanafIaia ®(i* 
gc, 1 t^eile. ©a|>[. 1730. 8. tocdoii ^i\ 
Dr.gDtfcl in leinet Eitevawv jwat VfTf 

mwtKf*ftv8D(h/«eieft^ic^te; e« iit 
abet im ffitunbc nicfttfl »eimv aW eine 
fc^mujige 5>ecfif?agc. ©ie )n Dtegen^Burs 
i8o2gefiocftcnen; Klinger VII Va- 
riat. p. lePf. fc^eitten von cinem3(n6ern 

ju r";n. 

ftctfcingev jn 3fnfangc bc5 13. 3a^t^uiu 
bert^/ ^atte ju ^vami, ^mi unb dlonx 
fliibitt, bie aJIoigerildnbco befonbnS Zm 
bitn tt)u^( burc&manbci t.imb fjielt |ic^ fdjoii 
gerRumc3eit in®iebetibflrgenauf^ aH cf 
win Sanbgiafen ^ e i- 1- tu a n n m X^fivinr 
genimS- iiog nac^Stfenad>6er»fennJ«if 
be, nm mit einem atibetn ^:OIeiflnfdiigeiv 
SRamrnS ©olffram con Cfc^en^ 
6 a ct>, mn bie Steiflcrrcfcaft ju (ingen. ©en 
2(u35dng bitfti gSettflteittf evi&i)\t ^l, 
ffptiac, @pflrtgcn&erg in ber Cinfaft 
femes ^ecjtn«> in feinem 55nc^e ^tjonbec 
aJInfif unb ^uffommen bei- ^ei^zv'^&nr 

-gff " «(fa; «0& aCina^o^r glcic& 

(d)m BSB 69 Kl u Kl 70 r 

fd)on ijov^er jttJcp unb fimfiij bcr fcc|t<:n 

. legty To (Dimtc ev ben ^\d}cnha(i} bD(^ 
mc^tiUemcffcn; rocilfticfev mdjt^ wieti, 

lion fcer <Scfj6pf*m3/ ben l)immlttcfjeit 
©pfjarm/^la»mii/U.6,>]J. luhbein uon 

"bet ^. ©iVvfiilri.^fcit, tjon bev ^3j£tird)rocc; 
bimg^imb Sc&iut S^fu d^iiin, u.f-f. mit 
it)iTi fliiflf tt ipollni ; ivtirfje/ beim iS I i n 3 *r 
D'^i eti befgefliiltveibrofTfii/ bafiei'sebi'D/ 
l)n ' bctt Xe»frl Na^ian ar\ it)n ju fdjicfcrt ; 
iDflc&cL' aud) iti bfv biatif foi^enbenS^adjt 
fidKi"3^fti"^^"/ d&ccbem)jon (Efdjcn/ 
6ac6 5lC[cf)fLiliiS \\id)tt an^abm f6nnctt^ 
foiibei'n(id)tuiebcifot(pacfen miSf^n, wo/ 
Ux^ cr gcfpiodjen nnb an bicSBanb grfdjiie; 
ben baben^K: @djrii>fi^rtab, tua^ 6i(!ti 
me^t' bciinnn f)io6ei" £^i;^ brum gi6 nuv 
SIm9^ot)renbie^21cirtafft)dft?'' l^ctns 
man ttfli 2trtmci'f. dCci Opi^enS teut; 

fi:^e ^lilcb.©, 147. 
SIocfcnbvin3(5mbnd>3(inolb)— 

©ic voitipfflfdje imb Ir^ricidjc ®cl"(^id;te 

roti bem£c6cn Bie["cSWlcnn)oaeii^(mnmi6^ 

vcid)cn imb tfjStigf n ?OianiVe^^ mU roeldjcr 

imfiJ?i- 5irof- @d)nc^tPiJi oil in beS 

VL3af)rg. iitcm^AiiDc InnejSjRcfioIogjJ 

be(d)cntt^i(r,«nBn)cfc^cme&efonbetcbiird> 

n)rCtt3leid)t(>umanptVfMoSir'^>*^"^^tt'^>-'' 
hmgen ]o oici 3luiie^enbed gcroijnit/ ueri 

fcicnt\3i}n jeb^m, ben bie^enfd)^cU intcv/ 

effii%9elercrtju«)eiben- ©oUomueire i<f> 

jcben 5GtpI>f3ici'iiinibin, ^iereilaiibtmiu 

bci* ^anm mv einen Hcincn 2lit^|ag bat^on 
ju gcbcn^ roaS ndmlic^ eincn jcbcii Eefet be* 
fieirifon^nu^ Jffilorfcnljiijig* €Fi|tfnj 
intPl-eflTrcn m«|}. ?f turti- ber ®o^n be« 
^ti:bi3CViSiu@d)nafenbmg im EiSnetniigif 

fc^en, gcb, bnfclbitflm 3i-3uli 174^/ w"b 
ti'f}klt bm erfteu Untfttidjt won feinem 
HJateiv unb jwav mit focinpciotbcntlidjcm 
gtfolgp, bfiB et fdjon al^ <Eirtb nidjr niU' 

gvofip Jottrdji'ttte ill bci" Iflteinifc^cn «nb 
gnetfeifcften^ptac^egemadjt^flfrc, fonbein 

fliic^ fctjon im gten 3a^ic fifm-g bie Orgel 
lun^venb be^ (^oHcSbienfle* fpiefen (onnte '; 

fobafii^nbic^BflUcinnur iinfeir<.Oei"i^" 
®otte« ©pielmdnn nanntnu 3m 
3. i76ifam cr anf bftS ffatoiitium noc^ 
^I'flimfdtmeig, rooei-fietjm erflen^efucftc 
bcv baiTgcn Opfr in fDldie-o Sntjfirffn gw 
vieth, bag cr nad; gfenbijjtfm ©fieic m ' ^ I- 

|?arr( (ifecri 6Iie6 iirtb nut eL|T biinn/ hrti:^* 
bem it)n brr liogcn/2fuft"c^a" gcftagt ^«tte, 
Dl>crbie£Rqdjt bablcibirnrpolfe? aufl|cin«r 
^etdubang roiebet etroadfte unb nac^ J^atir 
fcTium?lfc- €1* (cvnw nnn3tft[idmr*, fo 
bflcacsncrc^eineml)aHJeu3afjie mit un> 
gcmfifinlidifr Sntigfcir fpicdjert fonrite. 
©fin muf- CBi?nitf njuibe aut^ 6aib bcm .«« 
pe(Imei|lev ^c^tuanbergei- &efannt^ 
tt^eUEjctv ba er bamalsf cbcn ah cincr ju'&fien 
Opei r^iieb, ben jungcn a: ( cf e nB r i n 3 
fogav \<i)m jnr Sfrgdiiiung ber 9>aittt«v 
ievroenigcv.roic^Hgcn ©teilen gsbrfltidjett 
Eoirtitc, Jpr, @ c& I i dj c e g f 1 ( (agf, ci' 

^abe *3c^roan&€rgec« Ifjemata au^* 
gcfilf>rt;toaibennbodjwt>^l iiom itompo^ 

ni}lenjui)iclg>roaijt3ciDc(fnrodic. Urtdi 
genS fann man licftciteinc muf. ^ifbung til 
biefcS^UpfLiobc ft|en,n>o tdglid) feme3^aj 
gination irnb fein mnfifrtIifd)eo jalcnt biji(^ 
bajJ^JtuftcruubbicSmedjttuctfiingenemeB 
@ d) tt» a n b c V g cr qcndtjrt iDurbcn. ^icu 
6ilbcfefrf(c^ind;Cnnrjtieincm mten^laf 
uicL fpiclcr, bn- jwav iii^t foiuo^J btiudi Jer/ 
tigfeit im 5yioten[eren glAnjtc, moian i^it 
fein^uije^ G;cfi*^t ^inbcm; ati tjiclmc^v 
bmcft feine anjic^etibcn fm)m ^P^antafie n, 
welc^c fpdtf r^in ben cigencn^anii naf)nien> 
ba6crflnv6f)niidjff^L'^fircr unb ttt>l(t6ni3 
anfing, Bann abzv in fin fanftQi Sftagio 
flbcvging^ njcld)c^ ftd) wad) unb n<:(d> im 
aii^bmrfe bt i t\t\fun 'Sc^weimutft in eiwf 
jflnen XSncn iierlor, Saj] if)n ^au 
© dj ma nb eivgcr be^ fein^n ^ompofi/ 
tionennic^titfiib gebiaud>t ^aben, otftxz i^xt 
iwqkid) mit ben 3lcgcln bdju bcfannt ju 
n\a(i)cn,x^cv^cpt\i(i)wn\€lb\\ 3l«(fjmrtdjjr 
le ev nodj meitci^in Qi^braudj UDn bicfcc 
2Btfrcnfd>aft, inbem crmc^veicjJ^ bfronbrrS 
fi>tdjc®rbidjte in SMufif \mt, mld^c i^tt 
buicf) i^icSdjroiimeici; filr cine n gcfiebtea 
©egen^anb baju begetjtcrfen; j. ^/ bte 
Obe: ©flmar an ©Hma/ bie cr m^^rcre 
tOiflle nnb auf KL-fdiicbcnc Zvt in ?Kii(Ui 
fifete, 3n SBraiinfcftiDCig luar tiaii<i) voa^vt 
fc^irtlic^/wocrfii* fcine Jcrtigfcit anfb€r 
g(6tc cnraib. DJiit cincm Swtc^ cr fia^b 
^ier «uf bcm ^unfte^ fic^ ganj bcr 30?n»it 
jn TOibmen, auf 3tnrarftcn beS ^npcfljiif i; 
(tcr5btcX^coricbcv^unfljut)ornod)crttflj( 
lidjcvjn fl"^'*'^"/ ""ft ^*3Hn nad) Jiffliien ja 
g^en- ^Octnfein^f^icfCal^au^elanbn'S 

€ 3 mit BSB 71 Kio KIo Kne 7a QjE^^rn^c^it^ bag cr 1 764 tie 3tFd&emte $u 
£cipjig^unb bdtrn 1766 bie juSSttititien 
tcfut^mfcnrtte, a«ifn?clc&er(c§tn'n crfid> 
tnd^efonticrc jii ben n^idjtigen ®ffc[>(lfteu 
gcfc^icftmadjtc^roclcftefcit 1772 in bet ilim 
aafierirmurn ©telle eitte£®Ubt)ct)uljc}i ju 

^ameliiy imb fete 177? j« ^ntmouev cineS 
flct>cimcnitanilci;^@cfrctaii^ auf iftn i^^^t'J 

rom aSatevlante, gcliebtroti feiner ^amiiie^ 
rcl)ten U)m E«iu SSSunfcf) mcf)v ju fcntem 
^lflcfcfi&d5 ju feijn^ a\i 1790 baiS Qius; 
*|uil(; ©ii{)tbt{nitbcv eiferueu ©tan, etv 
fd>tcn utib fo einen fi1vd)tci:lic()en lEmbrucC 
•ufi^ntnadjtCybafienblit^ 179^ bie iScv; 
nKrruns feine4 93ev(lAiibe5 mit^[>Qct! ®tdLv 
te au«&rad?. Jfbev quc^ in bicfei-Seiftcffab.' 
wefcw^cit, in betrv ba(b aB SRicfjter, balb 
<iu£ bcm.;^ m c IV bem "i)}! 1 1 1 n ctcv bem 
5>fl»te in i^rett ©prflAcu beHanmtc, 
jeigtcti fidj rto^ ©put-en wn )f incn miijif a; 
lil'c^en X^lenteii unb jtennmiffen ; inbcm cv 
mil«nter@tanjeii awi Pergolesi's Stabat 
Mttter faiig^ obev ju altgiicc^irc^en iicbciu 
6ie4lcgtied)ifd)en9]neIobicti cinffud)tf, 3u 
jincv ftnbcin Seit rw^m cr feiri StUwv anit 
iiitattbeiv fc^Kei barflufroieber, aUv auf 
cine fonber&aic 3(rt^ jufflwimen, urn/ tuic et 
fagtt, bcnaftfti Sig^njung^toit, fcenPros* 

»eg%n,D«^a^nemann Cam einun 
|tMcwiebevjuajev|lanb^ 6ei) bcffcncrflcr 
3(nnd^eiund tv eirten au^evovbeiulid>en 
<^(tn()|eigte/SoIf«lteber|u bict^tm^ in^iu 
|if JU ff ^en uttb bmn an frinem ^lavictc ju 
ftngen; adeinfeinpolitirc^eu '^ob jo^ bem 
hdc^ feinfh p^i^fif<ien 6Alb nac^ ^\,^, intern 
ermn ia,3iini 1795 ju ^annoi>cr llar&- 

f(^on bal a.£ev- an. 

' «I6ffler ober ^Upfflcu (^e^. 
Sriebvidr) — (lm& J4i ©Kinfuvt im 3a^re, 
obev furj wv bem 3a^rc 1792- 

«lcpp (...) Unt^r biffcm Snameti 
mac&t^ipaeg in fememSfltflf, 1799 &f' 
fflnnj ; VI Quartetti d a V. Viola e Vc. 

fflift. 
Srofc (S. ®0 B5flbifd;eittrid) ein je&t 

|u Q)ctert6nrg MenberSta^Jiciitty ^nt bnrcO 

ben®tic^ bcfanntgemac^t: i)Anddnte 

Av.XII Van p. I«ClaT« Op.i* $ct(r«r r+ t\Xi% 1 79 5- 2) Concert in B p. le Clar. 
av. 2 V. A, B. 2 Ob- ct a Com, Op. «, 
(Ebcnb. uhb OiDtba^ 1 796. 

^ i fe (S^erge) cin Oiqelmac^er cfjcr 
mnld JU ^^I'ieg^ bwm im 3. 1668 bat 
SBcif in bei" o^angct. Kiidje ju ©cfeirribj 
ni^. won 1 5 ©timnien fiU" 3 \Kanunfe unb 
^Pcbal,ncb|i fiQji^lgen.f. ^reilawfiOiatttr. 
V. Ol!). ^.85. 

JK ( u g cC«. ^J'Oigfliiift art b€v ^anft 

mann»;EiLd)C jn Sifiirt umS 3- "795/ ijl 
aud).^ompotii[lme^rei*fi£^cral''S}or|>iefe^ 

tt?fIdjca&crmuMnd)i|i. 6c(annt gerootbcu 
pnb. 

Jif n a f e I CSofpp^^fopoIb) einXonf i1nff# 
Ietvn)af)iTcfeeinlic& ju 9G(en, i(l bmdj 6en 
©tid> fol^enbCL feiner ^ompofiti&ncn bcs 
(annt,gc:uoLtcn: 1) VII Varjat, p. le 

Clav. sur le Cho««ur deg Papa^eno^s : 

3ld)I"d)6nnjilIfoinmcrt k. SSicn, &. €ber, 

1799. 1) VI Variat. p. ]a Harpc, »urU 
Ter?, : Pria ob*io l'imp*;gQo. Ctcnb. te» 
5t'ac^/X799. 3) Recuejlp. laHajpea 
croclietft, CaL-i. 1803* , 

* K n a p (William) cin engliM^ci; &Us 
vifugnnb^cmpottfjljn ^odIc^ gab im3, 
1 7 5 3 ein SBerf feinet .^iic^engerange f)€t.' 
flufi, benen fcin ^i(brti|i in einchi aitec wn 
54 ^a^icn wrgefe^t i(l. f, Bromley 

Catal. 

S n a u t G • -)cin0r3elmac^cr an«^n(^ 
tellMbt^ 6auetc umd 3. 1 740 in b^i^crf 
bev ^ctev^fitc^e ju (Ecfnvr einc nso^KJin; 
gcnbc ^enfc^enilimme von ?&!ef|tng, f. 
aiblung^ muf, ®cln()vt5. ©, 478- 

*^ne£5t(3iifti" JJcinctdj)— ^tcc 
nec^ bte ima, £«, fe^Ienben aijc^iidjreii 
von ben @erd>dften imb SSeyfen biefcij n>ru7 
bigen unbfleif^igen^unfllci'^. 2fl$ ©ing^ 
mci(rei6fijfeincm?tmfe untemc^tct erfei; 
m Si^glingc nad) 5Bo.qIcvS pfnljifdjei: 
^onfd?uIc, €v ge^Jit il&t'tgni^ untcr bit 
fertigen OvqcU, ^lamaniib SJioIini'picUnv 
^nd) ^at ec i\x feinci^Jaterflabt ein itonjert 
ctiUtjtcty mlri)c6 1 790 meni^](tenfi nod> im 
ffidn^ie ixiau. 3n ber €iniid;tnngbcffclbcn 
war ba^Scfonaeic^baO baiin nnr 3®nlcfe, 
ndmlic^eine^tnfangfifinfonie^einfogcnaniu 
t*^ 3"tci^mfiJ0 unb einc ©d>(ug|mfonic 
gcgcbcn mutbm, Sicfe @tiicfe afici- njuiv 
'ben^agSuot^erffei^igpiobirtunbgebnicf/ 
If 9l<(^ri(^ten bav^n autf^egr&en« SSa^t; BSB w Kna Kno 7^ fdfc ©mfome a 8, »rfu me aubac &Ui' ben 
^obbctf^Pi'hiicn Scopolb von "Svaniu 

fa-ri^ir, Seme fcicBcL' ^[i(^gal>t'bcdfl,£ci'. 

c^rj'cljienenni SBerfi^ &iTtL'!)rii in fol^jcn&cn : 

I. A n m ii f i f a I i I d) c n @ d) i i fx 

nie u.f-n}. ftiibi't man and) nod» in bcu 
gflfjtgdu^cu »on 179^ UTibi79a bcvmnf, 
Sorrefpi>nbcnj. :;) Semctimflj(idje*i €Ie/ 
mcntflvweif fccr^flimonie anC bcS ®cne/ 

tnng^iunff in ^iilMn^uttc) nut cinn toUi 
fommcnen Alennmi* iiOfi-Jparniorticn nacfi 
aSttgteifdjai ©innbrS^^nju le^rcn unfc jii 
Ifttifn, mit ffhi \>kkn f)flimonif:^cn 'Jcibcl.' 
IenimburaErifdjcn3?otenbci;l"picl£n fccaiei' 
tct, jum®e&Lan*^c ftii 8c^ici% ^Infangcv 
unb ©ciibtere* Si'tte 3(&r!)eiltmgniit 16 
JRorentafcIn, 2tuf Soften bcaSSeif- gebt-nfft 
ju 2(n3*i&uig &f i; J?flmm unb gcftoc^cn ijcrj 
'-5ot3lavT792- 9 55o3cn?min4. imb 4 
SSogcnSflotcn in got, 3) ©effd&en 2 tc ^6; 
teething, ©tuttgaib^ 1 79 3. mit 1 2 3?otcni 
taf- 4)Scffc[&eu 3tc ifbr^rifnnci, <£6cn6, 

1794. mitia Slotentaf. s)35cf|cl6eti 4te 

linb Ic^tc 2tDt[jcil. Sbciib, 1798. mit ^^ 
S^otentaf, 6) Sicumilt^igc Untcifudjimg 
bet ^jorne^mjlcntirfadjcn^tt^ai^um bie'?}In/ 
fitin ben ilttgcn fo vidcv mcnrg obfr gav 
iiic^t gca^tet wiib, f, miif- ^orrefpcnb. 
1 79 2. @.i 80. u. f. 7) ^(eincti alp^abcti/ 
fc^jc^ 91B6«CL"&in^ bcv vovnc^mftcn unb im 
tcreffantcilcn 2(irtfcf aiits bcr miififalifd>cn 

^ftpovtc.uim^ 1795- sSJogen in 8. SicS 
3B6i'tci&iid>,iDcId)c^ &ci'93cL'f. fi^r 6a^ ,,%a^ 
fd)cn6nrf) fiii teirtfc&c @d)iilmci|lef" aui$Z£ 
ov(>citct^iit,entfjd!tgflnifui"jc !m6fal5Itd)c 
SifMtungcntJen 106 jtunflro&rtcin, j.^, 
3(6fc^nitt, 3fc«nt, 2lccoi'b, ikfthztif u. f. ro, 
un& ffl wegen fcinev Qiemctnnil&igEeit aiic^ 
BfnjcIna6gc&iurftuiorbcn, 3n fcct'SSDiTCf 
brmftdjt utiii bcv .^v, SScvf, m>rfj ^ojfnung 
ju eincm ijollfliinbigetn.fmtffii^ili^cun unb 
mitmc^ictm^ctjfpielen crldntevten, un« 
(j6c6(l rtSt^igen mwfifi7ltr<(jfn 3B5ttfrbiic(>e, 
8) SJolIftdnbigc Oi-gcffcOiilc fflr Xufdngct 
imbSeii^tcre. gtrfte 3l&t^eilung, fcie Unt 
f^tngSgnlnbe DcrOrge(fpteIfunfl citt^altenb- 
ficipjtg,bnj95ititfopf^ 1795. gCScitenin 
SoL 9)3fife(&ert jrtje(»tc3f&t^i(un3,&ic 
^fnntnifj bft vonif^mftm Otflciitgiflri: cnt^oftenb. SBetib. 1796- t^i^eitcnin 
SdI. iDiefc Sf&t^eilung en^ilt uon bcc 
4iftcn&id ig5flnt0cttr etue iOfengc t^oti 
OrgcIiWrfen- i o) ©cifri&en fcrittc XBf^^ii 
lung,cnthti(tfinet^eDretird>;pi:actif'dw ^6* 
^oriMung Ahcv bai &}ovalfpicl auf bev Or; 
gef, tn t^cnfldjt foiuof)! nuf bni pvoteflanti/ 
fi()nt,als fatJfoftfiTjen ©ottc^Mcn^. QUnb, 
1798* Sol. lUber^anpt mill tv, nad) Ut 
S3ouiebc JUL' iflen 2f&t^nlwng 6«« ganjc 
SiSfvFin 8 Sf^e^ciimigeu licfcin, battDtt tt& 

noc^ fl^rigcn fflnf »om®cncval6ftffe,PDn bcr 
Jjaimonie &bevf}auvt, imb uom ^rilnBrrett 
imb fngitrcn ISorfpielc t^anbclit matctt, 
II) Jfb^anblunq i. Oh bit harmonic in 
bcv 517atiiv gfgtilnbct (cij. f. 2lflgcm. miif, 

3Pit'i798*No.9.©. tag. lO^l^^^"*'^ 
lung 2. Ob bic aitcnctwatJ »on bet ^armo: 
nicgmMi6t^a6cm€6jiib,No, ii.@,i6i. 

13) ^b[;nnblun^ 3- 'SQa^ jnr nUm^^ltgcit 
Scvtfdjicitung in ber jtcnmnt^ bev ^avmoi 
nic im mittlmt 'B^itaUcv icpgetragcn fjobc, 
€&enb. No, 2i.@.3ii. i4)3lbfjftnb(. 4* 
S^iewfit man^einjii^iigf mJF bzn wtmx 
(ten Ggntbcif ungen in bev J^armonie gef ouif 
mfn (ci;. i£ticnb- No, 34. @. 537, 15) 

SJeifud; ccncr ncncn ^^cdi ieberSo^I; mb 
ltc0clfldngc,»oi"fn befonfccuS bic v^yfift^ctt 
llL-fadKnunb bie vcLfcfeicbrncn ®rdbe bc$ 
€on; imb ©iffDrtiicn* bcf Sntcnwffc auf 
cine anfd>aitlid()eunb&egretPic4c^C{fe An/ 
gf gf 6cn wet ben, ncbff cmei^ Sinleitung i« 
bic t!e(;vc bc5 Slanged iibcr^flupt, f. €6cnb, 
Sfl^ig.TT.©. 348- 361. ;85- 455- 449- 
46^. i6)itIcfnet^co«tif<^f^(a»infd>ule, 
filr bic ei |tcn2(nfdngeiv luoviti bie2tnfimg«j; 
gnVtbc |fon>af)I bci* ^uftf d6er^aupc> <t(« 
bed Ala^ietfpicknj m£&c{bnbeve anf ctn£ 
fa^lit^c 9Bcifc gete^rt wctbcm i |tc ?fbt^eiL 
5)Mnctjcn, &• gflkev, 1800, 2te2(&t^df. 
gknb. 1803. 17) ^urjtf ^DcanWftitnnj 
beverage : ^ai fdrSovt^eile ^at fid} bie 
ptftcftfu^etDiUfif t>on btt iCnn^enbimg bef 
SJogtcvfc^cn &i;fl€md jn Detrfprec^en? .f, 

S:ctp|.mur3eit-3fl^rg-IU.@.7a5.74»- 
1 8) Ur&ei- bie &ttmmung ber mn(. ^nftm^ 

mmtc tl&cv^oupt, unfeber Orgcl ini&cfDtt* 

bci-e. f. efcenb. Sa^tg. V. @. 519. 15) 

3fCgemcmcr tnuf- Satcc^iSmuS, ola fi{v' 

jf V 3n6cgviff bev flRgcmeincn SSnfifle^ve/ 

mit ben n6t^tgen!norcnbeijfpt«Icn tetfc^Wi* 

55i&cwrfj, 1803. 8 !&09fiv ingv. 8* 

IT. ■w BSB 75 Kn Kn e 76 ' fiirficn fflcfflng, aU o«c& f&v 
5.tt|ivum£ittc: i)3)Jufi! am Sicijcu 
m3fcitSfe(lcfftr@ma(ltmmen unb bicOiv 
geLSpcpav 1789. 2) III Duos p. 3 FL 
ft*uiie maniei'« tree facile a eiiecutdr, 

©peUiV 1791, 3) ^cr et^t ^Pfalm ^a^ 

muf. Aiottefpontctij, 1791* *S- 77- u-f* 
4) Magnificat, itomit ci" ben jrocvtc" 
^ixii won 10 ©iifatert im 3, 1791 S^- 
ro«nn.f-muf,.ftoitTf|)on6cnj 1791, <^. 55. 

!Da man fcicbcm.nidjtd wciteu »on bcm 
3)iacfc belfcl&cn gcljBrt fjnt ; fo t|l e^ roa^r; 
fdjeiitlicf), 6^6 fcaiJ i^ot fiujem wntcv bcm 
^itel cvfdjiciKJU 9E?v(: Sobg^fang anf 
&oit; cine Scicvlicfcffite^itantatc, |oiuof)l 
fili.bie .Sitx^e altf bwfionjmfaal, fdr 4 
©in^iifmmen^ 2 23. 9yiatfd)?ic.«^iimbm'«^, 
fc-^6^mey 1798 urj^aitimtv bas nimlu 
c$c ^Betf i|l: 5)^lcine ©flinmlung wn 

§( ©aminlun}! aUer ?(itfn i>on SSoc^ mib 
gjac^fpielctt/ Santafieri/ ^crfpiten, Suact-' 
ten uni S^gen^ filr geflbterc unb um^cii&te* 
teSlamerrunb Oisplfpiflcv. ifi^cft^ bie 
fjavic tottfirl C cnt^altpub. i^pcieiv 1 790- 
7) 35eifelbcii s^^eft, ^^e fjam 5:cinaitG 
cnt^alt-^nb. Sfienfi, 1791. 8) ©eticlbm 
5tS Jpcft^ bie ^aite loUflrt D cntftaltcnb. 
C&6enb. 179s- 9)5>afflben 4^^efr, auS 
Abm-CbenN I79V 10) ^eijclbcn 50 
^eft, ani A mod. S&enb. 1 794- x 3>cr; 
ftlben e^^cfr^ fiui? Kmofl^ ©aimftabt^ 
179s- x2)i)CEfefbcn7*^eft, ou^Fbuu, 
56cnb.i795. 13) 2)etfelbfn8^*^eft^au* 
B bur, 'SKiinctjcn, igoo, iJiefe ^anblung 
wvfpvic^t bie ^cvcti'iffencn ^eftt wm neucn 
utib oerfieffect ©tebei (ircftcn ju (afRn. 14) 

SDnatep.lftClflV.av. V. etVc. *5arm^ 

ftabU 179a. Sommtaiic^inbet'^ibUot^. 
ber®cajient»&r. i5)2)ie6nid) cmSon^ 
nfmener wttevbroc^eite ^ti'tenmonne^ 
eine m«f.©4>ilb«una ^iifberOtgcKSatm; 
(tabt^ 1 794- 16) Orgeiprfc fiir 2[nfdn*?ef 
imblSciibteve- i3.^eft. Scipjig, 5. ©i-eit^ 
l!opf, 1796. i7)5:ieincpEQCtifcf)cSlAmer*' 
f<(mle,fbW3^1fAi'biea0eLCLfrcn 3fnfAng,civ 
ii(S fiiv €n»«S QSeAbwe, 6pflcf)en6 rowDt)! 

t^etU Mugeui/ Icic^tett ltn^ anstm^iitrt J^anbftflrfftt, but* bie ge it^J^nlidjen !Ciir/ 
inib 3)toHrDnartcn, mit&n^gefrfetem 5'*i' 
grrjciyc unb ausgefdjL'iebciien ^pielnmtiir; 
nn/^oim-rn>- ^JJ ^^% 1799, itf ;^eft, 
iSoo* 3ount4^^ffXi8oi. 'McjirSIiln; 
^enbeij Jiilrei, ^^inf iiHcjenfion be^ iftc*t 
J^et^e^pr^bcfrnm imil. 5<i9ig. ber Seipj, 
mul- 3cit, @. ^18. 18), Ber lateinifdje 
^ffllm ; Dixit D')minus, bc^T^ii .^tompw- 
fuii>n T soo fccn .iiiiS>^erE"f5fcn ^pvci^ i?on 30 
Sufntcn3cu^ijmi,iirmri[)rr(^rtuIid)aHc()9?j 
bi'ucft, i*j)(^1'o:jl'5 Te Deuin bnvc^an*, 
ffu" aSf)5:'e, futrmifcb '^nb bcutrdj. irt 
(fitin^mcn- Otfe«b*id>, isoi, ©ieac^t- 
@inii|rimm.'ntiici>tjiaji:t(9pnbuoni7 3n/' 
jttnmentcrt bcji!*iccr. ^er<^i\ 9Jetf- f)flt 
e»Sbemitatfcv,5ifln J It. unb brm eiflm 
Sottfnl Q^onapoite jiiacciiinet. 20) 

IV Souatint^s p !e Clav, ig02. 21) 

SSoHfhinbigc 'Sammftui^ rfjcil^ gatij tteu 
(ompoutitev, tl)et(^t»ctbcffetter t)icr|timmij 
gci' *£^ofnlmclotirn, fi'ir b^S neue 35rtvtenK 
UvQifd}c ^a\\b<ic\au<ibi\d). Sum Oit)eirpie/ 
kn imb fSovfin^en in aflen rntcrliinbi) djcn 
Siud)m unb^Sdjulen au!ji'd;iiet3enb gnabtijlt 
iiei'OL'bnrt, 91cb(f einer j^uecf m^pii;en <iin^ 
Iciiun*), in ichcii :"Kubui(cn cimjet^ciltem 
aictjiflfi'unbeirtcm mit birfem^erfc cng 
vcvbiinbcnen 'iit\i)i\ni]c, ^ei'flii^nc-^ebcn von 

^ ti I" i ff '" *» n " "tttJ ^ n e cb t ©mtt^aibt, 

bnj ^]MntIeiv 1799,4- zo^citfin ^inkis 
timg unb 3 1 8 ©citcn S^ortilf imb 3legij 
ftct'- "Sine Stiynfton bic|V^ €f)oraIbudj« 
finbetrnflninbcf Ueipj, muf- 3^t£, Sa^rg. 

I.®. 86a — 869- Sic eiru'icfjrmig be* 
Stjotrtlbuc^ii ju bem ne uen Bibiacfecr &cs 
faniibiicbc t?on 1801 ^inawn i(t 4anj 
aUctn ffin 3fiiif. 22) XXXXVIIt ^!a* 
uicivSBorfpifleflUg alien Xonnmn, I802. 
^tiefe((3o^finn) ein ^ompi>nifi uoti 
fiaiiban in bEvObci;8aiifi6 gebilrti9,bWf)ete 
im 16. S^&L■f^un^crt4 a\i Stapellumpt 
finbwig^, €f)»rfiirften von bcr $falj, 
nub fiat urttctanbevn ^eiauiJgcgoben: t3 
XXXII Cautioner 5, Get 7voc, aiilvii; 
berg, 1571,4.'. 2)'Cantu8 choral ia^mu' 
sicia numerls 5 voc. inclugui, Norimb. 
1575. 4, 3)Cantioiie3piae 5 et 6 voc. 
tamvocihumanaet quaminatrurpeittis 
inusiclaaccommo'^atae. Norimb. i 580* 

4., ?5ucnei) .mac^t jTOrtv Vol. IIT. p. 

254, bie ©emerfting ilber bleg SJevt e« BSB 77 Kna Kni K n i K n o 75 ffp hai ft|ir obei- ilttfie, wa& cv Q^fc^m f^nt 
it, wain 6ie ©mgitimmftt mir trii3»|lui; 
tnetit(iifdit|crtticen; e^ fd)cipfti akvinef; 

fiirf 2Iio!f«, o^Tic Qicians f)atfpitkn tbns 
ttfli.f. GcineriBibU unlv- n^Dr au- 
di! Bibl« Class, p. 1611.1614. 4) 

Zmfd)t Steblfin, rocldje ben me()vevti tffnl 
trn^rauc^ vnbSaiiff biefa-^dt l>cfd>i'eu 
ficn^nbanjei^en^niir; ^timm^n. ^taitfi 

Ittl^CVail^lDixVariat. p. Pf-Oe. 3. Cf 

tji5Bufitmei|ler Sep einfmSiflf^ii in^pokiu 
jE nei fcKDemJ f. Mad. 31 i 3 f)i Hi. 

* K n c 1 1 e r (Godfrey) bcr feenlftnUi 

ntgl. 93IaUr^ mltbev 1723 irti/S. 3ii^tc 
ff inc* 3(Ucr^ flflrb^roiib a(rf cin *>oi'jil3lic^cir 
tmttwfpiikv t^onffinen SanbtfleiitciuLittrt 
Mc iDlufif/iSitmofen flciccftnct. \\ B r d m- , 
ley CfltaLunb S^axQtinS VoL iV. p. 
314. SRofe*. 

£iibn),)"^5)i^rct«£l3cmein6clic&t£©d)Lif^ 
JlcUec imb and) gcfdjirftc miif. ©i(titnnc 
(Ifltljom 6, ?Oifliv 1796, fll3 06i:t()flupt; 
maun unj @d;o(aid) bet- 9lf(d>d|l{ibt^ic; 
mcn^unb J5a'jo3L2Bcimavrfd)ci,^taninKv; 
^evr. 5c mar flnfangsJ fine Scitlong i^cf/ 
jmiffi iinb3lflcffoi ba\Sneg^/ usib ©om<S.' 
wnfammefjuCaffcl; ()ie(t ft*^ baraufju 

nouer iittb nnbcnr^t td auf^ bi £ cv ju obi^cn 
^ijftcngclflngte, 3ii Rtneji ^cmii^iiit^ni 
jam ^eften bei- ^Jltiftt »eibte«t Hodjfcinc 
Uc6cffct.uit3bcrOpci ,,bcu^flliiSmfln/' a«5 
bcm ^t(ili&\\i\d)cn iixi ^cutf^f, nad) bcv 
9!Kiifif @ a I i e i" r rf/ fltiflcfil^n |u werbcri. 
Uf&crbicd t)flter fjm unbam'Ca iit fcmcu 
®d)vif£en bet' iOtHftf gcbfldjt, ©0 finbct 
nui^n J. 3>, im 7. ©tucfe fcincu ©iflmrttitf; 
gifd)en?>Wttft cinrmci|lcf^aftc Uttb kfeiid' 
wcrt^e€tjavafrci;0djilbeiting bci grofien 
@ jngci^ S A L* i 11 f n t cbcv vielme^L' 
53 1 6 <^ i- 3fuf^ in fcincm QJuc^e^ ^,ii6er 
benUmgang mtt5Rfnfv^c«/' wovoii ev 4 
3fufTaafnfrIr6te,finbcntt)ii" in finem 3ftx 
fcf)itttce : Uebei bciiUm^ang mit^&n^km, 
flud)bie^onfiin|llcrnt(fen?ergrflVti: njt>er 
tJoneinfmgvotjenX^eilcbfrfdbeu cmekrt . 
nic^t fd;nicictjc(^aftt$, abf i Icibf c iiuvju : tivffrnM^ilb.nitwjLf^ badm^n b0«$ fa 
ju i^s^i'je" iic^mctt miS(f>tf ! SRatt fiubct 
bjefcit Zbfdjit, aucb in ben ?(n»ileu bcf 

* K n ig b t (iVIrfl,) f fne cngltfi^f ®itt/ 
gfim,6lil(>acum<3. 1670^ unb waifiru 
gaucutirc bej ^mg^ ^arl It. ©if i$ 
wtiittieUeu gnnaft utib Mft Sa6rt 
1749 ^i"rIict>gcfiod)cn,a(s3J«anc,w«Ictf 

, Dor cinf tn €ruf ipr tnitct. 

jStnitUv (Sfttbtea*) r^emflffgcv Orgv 

- nil^flnbn"55cwi"fifii'(^t|u^ainbm:g, kbtt 
«oc^i7i3aWSEmemiig, imbt^at ijafAtc* 
b€W^ fiU' bie Oigcl gcfc §f. 3d> felfift 6cft^ 

norfj fine Toccata a\v^ B bar Wti t>incr 

aVbrir- 

^ a ( t f c Im fl i c L" C?dm6ftt) 35encbif ti/ 
ncv iu 0&crrt(ta(c(>, ^at ftc^ 1803 bin* \>ic 

StuSgak folgenbci-SPJciffftW-fempottifUej 
tmtit gcmrtcfet; i) a>cutf(^fr fitrcftcH^w 
fflngjiirfjctligm gjlrlTc, veu 4 ©iRgflii:u 
mcn^ 2 -OSinei'ntiflc^^cIicfcfn^miffojij:;'/ 

tiitnbev OrgcL ©traoiing, »8^? t>c>; 
<Sd>mtcb. 1) IX Allemandes p. le PC. 
3)XIIVanatp.lePf. 

Kuock(NicoIaas Arnoldi) cin^oEr 

Ii!lnbifif)civi>ieUfic^tiii}C^ (e^enbfr Dr. &cr 
i)tcd)tc,^dt ^fiau^gegricn: DUpoftitL«9 

der meiliwaardigst* Kerk-Orgelen, 
welheirt dezGven vereenigdeProvin- 
tien, euwel byzonder in de Provimie 
Friesland^Groningen en elders aangft* 
trotFenworden- Kunnmide dicWeth 

verstrehhen tot cen vcrvolg van bet 
Werkvandeii He«rLHesft, Te Gro- 

ningeu^byPet. DorkemW, 178S. 4- U 

ISieuwoNederlandicbeBibl. T.VIIT. 

@t. 7. nnb Boekzaai der gel, Waereld. 

©.146- ©-312. ^L Dr.gci-fd 5^fl 

Al>evbc|]tn€iitri4tmns fdr mtnbcr jwccff 
mAfiig, al^^effeiti SSJcrf. 

« n b (^aul) ^dpeOm^fr i«® ituttf 
Uvg, gc6. in Sgn* tm i&. 3<^tr^unbefto 
witDfll^eittWo^evfa^cnerionWnflktgw 
x^mtL r*iCa«|>« ®euf(^, Cbrou, b(< 
Sicfitelbcig*. 

K n o ep(Luder.) Orgcinift unb Som; 
^i>ni|l an bcr ©trtj^antfitrc^e |u f&rcmcn 
in bet SRitte betf 1 7. 3Q^r^nnbaM,^ar ■;»on 
fcinci" "HiW ^erau^gegcbftt : i)i)aC:iiL- 
wn, ^iUavbtn, ^aRmcn^ ^afiraiaben, 
^rien^ 2fQem«ttben, <^t)ui:antqt tmbSctra^ 

6anbcft BSB 79 Kno Ku u Kob 80 1652.4. 2) ©afcibeu 2teiXf)cH, voti 3 
unb 3 3ntTiunK ntb(t cincm <55- 3>. ^bcnb. 
1660. 4, saBalt^ci. "■ 

« n & fc I (. , OrgclB^uci unfi 3ii|?iu; 

, ntfntmadKi", tjntfeine^unpbcvf^^ Oigct' 

IjiciE fid) um 1 794 i'l @ncf)(tfn auf, 

f n ^ n r t (Siew^eii) eiii3>ilfttant, 
n5i^^ifc[)cit;lid)jn 2Bicn, [)«t (ic^ fl(o Sloni; 
jjonifr tcfnnni gemndjt, Siu-rfj: VlUVa- 
riat, p-2Fl-Sffiicn, 5. 4trmia, 1799= 

Kn o X (. . .) cin cn9ii|VI)ei-Qiclcl)vJci' ani 
mifei'm3eifa(tCL','^atgi'ti1n"tt'&cn; Essays 
moral aiidUtterary Edit.J-ljond, 1779/ 

tvofinfcer t^fbnindjtcr g3fn(tf nUeint^civ 

jrtglidje^ "Glutei einpfoljleit uni'&> CkJ) i^^i 
3tItL'L,ju initiri'fjnlteti iinb firfj ^3i)V JjiuMii^ 

fe^im3uut)S3ci-ac^tLm3 iu fd)iV*cn- ?]iaii 

' pnbctbiefc (^reUc im 19* ^tM bH J^mu 

■nfcua'ildjcn iBtnga^in^ wm % i?8o. ®- 

" Knox(Iolin)cm Aoiuvniimiftip te« 
ifi. 2i:it)i[}imbeir^, brfttn 'pfahuciibuct), 
gcnatuU Tbff Common Tunes, in ben 
'^xv^cn in^di)ditlmb nod) gc&i^udjitd) i|l. 
€9 beile^t aiig 4t£iimmcn, bcm 'SriPKl 

:linbbiCxO'^L"monic fon^ot^l, aU Mc SitAtid- 
fciUm®af3C,t"D(I bfiri95eif. ©l)ve madjcii- 
*&ci>allfr7iufmaeraiiifnt, nut ber ^ a jn-' 
tiufi unb ^imiei; ii)v^n rateilanCU 
fd)ett^irc^cii9cfan9 in i^ren^tJcrfrn bc^an; 
fcdtfjaben, ifrboc[jbicfcr^pmpon((l bfi;Mi 

yUiiangnuf, 5>i-flgnv. 3>.nK @. iS4» 
^ni3pfcr (Scb^rnan) ,«antor mb 

aSoi^Ul^inbc ara 6. ©cpL x 6 5 3/11)0 !>in33fl^ 
tci'/So^ann^nilpfct/SantoimibOugaj 

!iift waiv tt^iib iintci' btc mi trcfpic^cn^ontf 
pDiiiiictt unb gi'oficn ^f^iloloijen grjaf)lt. 

* jDfi jb cben Bic^^olen im Oxtc (ageii, fll^ if)n 
fctne93Iuttci" jiii- 9Bc(t bwdjte; fo muf>tc 

' mail i^n cin^Beitlang in bemSelirr vol- ben 
©oltwtcnvciborgm ^(ren, e()e ev getaiift 
ttcr&crt (onnte. Unb auc& bfltin nottj mui5te 

' iBn ti^ .^cbflinme in eineni ^oi&c in 6c« 
£Qad)&ar^/?.iuotrflgen^ bdmitmo" fnrtec 
nidjt gcton^v iviJrbe. 3n f^incm je^iitm 
3af)ievctliffjci" fcinf 93i\tet(lib^ nub traf 
ungcfifit 4 bfiufcfif ^Jlfikn bflt^on cinctt 

tectiiebenen/ a^ei gde^vtni "^ann an, &(t (^niftfr^tt?Bi*renrd)i|"tm fffit'Wrft&racfttei 
nnrfcl)Itcc^it)mrtnuntmict)tf iiitt-L-.^^Itu 
fif, Dnei^nuniel&ijcflufterovb^nrlid) lic&; 
te; )o fat) fviid) gen6t()tgty um \i<i)bC\vi\i 
it)£irCL' jU btlbcn^ iv6d;cntlid> rthdje 3)cn] 4 
?OlCiIcn JU ^jiiGc nad) Jifc-jcn jU idrKni :-34; 
tci'ju iranban, S:nMicf)EanuT nad? icip; 
Jig, WD ^L" fu gli'icf Udj nur^ won bfm bevitinni 
tcn9tcd)t3gclei)rtcn O. 3oi), ^pftilippf 
inS^^rttufliifgcnDJnmeininrfi'brn- ®:t!i 
Sic i[3 unb gute^ ^ctrngeii'madHcn t^n bci^ 
biejcm fcinL-ii SffiiiJicr |"o btlicbt, bail al^ im 
3, i6s7ba5barigc^antiMatct(cCiu auiv; 
be, beifc!6e i^n fo nadjbnVflirf) mpf(ti)h 
baismflniljmnoc^ in idbigcm ^afycc bie|c 
©telle x\bet\U]h 3Bif rfl!>mnd>ei nudj Bie* 
■JlmtveiiiMltctt)atte,bEicugcnmtcianbein 
cine2>cnffdmft>oI^ei" in bet'Shlt^ic feincr 
Sfl^tc it^^ib^ ivelc^e urttei" 6cm £itd gcbiiicf t 

ifl ; Rectoris arad, LipsietistR pJf>gr. de 

laudelVlitsicae, in bouor, Seb*)ir<Knu- 

pfcri, philotogi extmiit Musiciijue ce- 

lebeir. c.boii item Musici diroctoiif^, et 

cantoiis ad D.Thomae b^Mie uiftrittS" 

sirni, Lips, 1676,4. ^v ^aib ix&mlid) in 

et'cnMcfem ^^Y^^^ahvc, iin4^(lcnfcincS 

?iUct^.- ^i>n Jcinen^t'ifen.nDn bencn ahc^ 

,in§bc|"onbCL"e feine .^iidjen|tflcfe gcitnjmt 

wei'bcn, finb foigcnbi* gebniiftwoi-ben ; 1) 

■^Jifibngal fiU'4^in:'jt,ii. 5 ^nil'i'iim, jm* 

gcyei" ^eL■ i?i3n 3 f»- Oi f 1 g I (. bev ® tabt 

iirivjig TOifbcr fibcilflfTcncn ^agbjjci-cdjtigj 

fctt/idpjtg, i6j7.iSDL 2)l'Hrnge5)infim 

galicuDon 2, ^ nub4!!3i>crt(inmmen allein^ 

unb Gaiizonetten \}on I, 2 unb 3 93ocalj 

(timminnuit3n[lrumettti'n.2npiig, i66j. 

4. in cigenem SBcilflgc- 3J Missa, Kyrie 

cum Gloria a c Sopr, A. a Ten.B. 2 V, 
5Viole edContinuo. befaub fid)in 5JZff- 

no(& 1 764 iii bcv25i'f itf opfifd)cnJ>anbIimg. 
^obcliu^ (Softann 2fugiittinn^) — 

5a5aUf)ci"me!betnoc^Donbiffcmbetfit^nif 
ten Sompomflcn: <it ftabe bie t>on So^- 

35n^. ©(^icfcrbecf cr ilf^a* ijcifdjic; 

tenet ^of)ei".^:UiptctrC^ri|Kid)c Symbola 

Ki'ieitigte^ahtaten in bcn^fi^uni?!^ 

unb 1716 in ?OE»ftf gcfefec, 

Sob lid) t(3o^. Anton) — 5)ian fjat 

(jiid; Jiocft yon i^m im ©nicfc ev^altcni 

QiraWl'c^eS ©cig.'S^nbament^ bfli (id) 

mr^r tn 3ei($€n unb S^oteny al^ tn viclen 

«ue3f(inntcn^iH4t«uaen ftlv fc^rodcbcic 

£e^vJ BSB 8^. Kotf. Ko e fia 1 7 8 8 • 4» 

Stod) CSnton ^I6re*0 wc(*cr iim« 3- 
1745 ft'^ J?ocl)f^i1ii. ^cmtkbtifcfefv Sia^ 
|)cUnm|fci" llrtL^fc^ (e6te ooifjct, urn 171O/ 
{i(g .*Kompo!iitt jii ^^if ^lau, \\>o cv flu|;(i- an-' 
bfin ®e(c9pnf)dt^;5)Iuf(frtt mb ©cvcna; 
ffH/ flucfe i)ei'fd)tcbine Opcrtt gcfc^t t)at, 
ivcld)c b^malS j^^ilic^ auf 'Diarcint in Oel^ 
oufgcffif)iTt iinivfteit, f. gKatt^efoni 
(Ef)itnj?fDibtc ©, 295. un& ^unimaiig 
6cri5^mtc®c^(p|Tcr m^JIiitt^cn. 0. 148. 
f. and) untcn ^c^ 3trt, So^. ®e6. ^ c^, 

*Sisd) CSianji^fa aiottiann) — eic 
(tait ju ^ic^ben an biv 5fu^icf)i'Ung im % 
1796- @itmad)tet)if aflc 3t(crftc in fccr 
!ffiic(ani)rrfjeti Opcc biefct^ 97<imcniJ. 31)t 
93ilbui6,a(9 ^Slilc^mdtii^en, i|t r 778 gcflo; 

(luAnblicfj bcufntbe im& ffei^igt ^ih|l(CLV 
H3io(miil ii:tfrSi'iLfti. @djii»ai'ibiu'g;niu/ 
fcD[|ldfctLfdjcti .^^ai^cHi*, ^atfid) feit bev 3(ii5/ 
gabe t)c£a,&f;i:, auf mcf)vfad)t7(vt nm hit 

*Sc»fiin!r wifeicnt ju madjcn gffudjr, mic 

fol^oiibe you itjin |)evaii^3cjicl)cnc 3Bcvfc 
kiUiiftn: O^Jarurfjcmctiiilcitiin^ jut 
mur€ompofition,3>ntfcviinfile^tev^l)ei0 
mitplcgifrciii&CL'nUcCL-cv^^nlc. fieipjig, 
179^8. 4)3otivnii(bei*^oii(nn({, ^cv; 

aiisgf gcben von^O-'J^-^ dj- GtfrcjJStiiif . 
€i'fMvt,bei;^cvfav i795*8. D()nc 5ic 16 
^dten lanjjc 5BoiTc5e^ 14^ ©eitcii. 5) 
©cfTclBcn Jtes ©tficf. €6cnb. mb ju 
SSiaunfc^ffieig im'OJIupf/^Oiflgajin, 1795* 
fi ?5ogcn nc&fl ? fflotenbl^ticrn iit 8- 3ui' 
3ett cine v flKjjcmcincii Siliic unbUnfvddjt/ 
irtrfcit iniSffbcbeu mnf. Eileiamr I'djlng 
fid) .^t* S dj ineiBiitrel, unb fing an, fciiic 
Dot'V^t^igen ?(b^Anblun^en imb ^Cuffiii^f 
ftflrfrocifc ^fvauS ju gcbcn, urn bnvdi) bit 
goi-mdnaScitfc^iift auc^frembcnScbevn 
©clcgen^cit jugfkn, bas Sntcrfffc biefci' 
©ammlimg bm:^ ifjtc^JeyniSgc jii tjcvmeftj 
icntmbg^mcinnii^igfv jn macfecn. 3i6fr, 
gleidjrnmaleotjgavttirt lefcnbcg mnppuf 
blifnm mehi cuiflirte/Obft al3 ob bif@tafltd; 
fcegcbcn^citen bie S6pfc nnf^^ig gcmad)t 
ff&tten, anbcvt, aii politifc^e Seitfc^viftcn 
ill lefrn ; fa^ ficf» ber ajrtlegev gfn6t^igr, 
fd)onmttbcm2tfn®til(fe jn cnben. Urn 
-jt^ abci lii^erjcusen }u tinnen, bap bic$ bucc^au^ nt4)t bte ^t^ufb ether uttjmetf; 
mAgigen SBaijI beibeaibeicctcnt^egeniidn; 
bcn)Av;nmg^tcittod)bci3nf)altbifrabe9f 
ben ® tiicfe folgcn ; i) Ucbct bie ^cmai*- 
litjigungberX^corie. 2)UebeL'bcn9)?i>bcf 
gcfdjmacfinba-^onf. 3) Cfiff^^tdjte bav 
fctben bcij ben SGiifcrn bn ajot-jcit. 4) ^c/ 
jniftoncrtimb'Jlnjeigen, 3m itenStilcfc: 
i)UebeLben«J^aia(ra" btv @uIo-'Unb9vu 
pienjlimmen- 1) Uebei bie S^otljtDcnbig; 

feitcirteS3eit^n0bcr3iV£ifiiIanonbcrX6f 
ncimbflbei' btcridjtigctSdjm&r nnbSOci'/ 
ujgflavi bei" SUotrc^I jgc. 3) ^icytdge jit 
bemftciberfc^en 'JonEfinftlcivEcriEon ri>m 
Jpx\u D, S f) I « b n i. 4) Soitfc^ung bet 

©cfdjic^te bcc ^^)^i^iP• S> llf&a- ben fZi)af 
iflftci- beg 2!ol^jIicbctf. 6J 9)tigccllaneeiu 

3tt bm grfni-tifdjen gclc^it. Sntunjjcii 

1 795. No. 34- nnbi796'No, a, (inbbiw 
febeijben ©tftrfe nuSfil^trlic^ icjcnfiit, wo 
bei 2Gig6cgierige cinige bcv bai-tn a!igc[)aiT# 
bcUcn ffiesen(l4nbe nod) yon eincm anbei-n 
®cnd)tSpun(te an5 brtiadjtct finben Wtib, 
JJi- J*oi^ abcrjcid>nerrtt^ nic^t bio* al* 
t^cocetif(^cr ®d)nftfre(fcr nl^mlidj a»g, e v 
i(l anc^ aW ^omponi|i mcftretet gvbgcrn 
aSale in feinniOdterfirtbt befannt, wo ft 
iffendid) anfgefi'i^rr ^at: 1) ^rnnevfan.' 
tatc^ bei) bci" @ebi(^tniilfei?ei" be* Si^cfleti 
fiiibwig ®iint^etv 1790, in bet' 
©djlofihrc^e jn gtubolllabt; 2) ^iintatc 
beij ber glilcPJi^en 3"nlfffnnft brr beirbeti 
5>rinjcn, 1790, luovm bie ©oloflimmcti 
wn ben bci;ben jungen 55vinjef|inncn^ wn 
benen toil- je^t bie dlteve aid legiercnbc^ilv^ 
ftin in^onbetg^flufen jn bcfi&en bae ©111* 
^fiben, jm- ?5en>unbeiung fdjjn, bte £^6ie 
flbei yon bei ^offflpedc au^gefiJ^vt mwi 
ben; 3)^Siama, bie ©timmc bei- 'Suubt 
in i^ijiiecnfl *^nine/ 1790; cbenfaKd von 
ben SiSifK- -Sinbctn am ^ebiivt^tage bc\: 
giU'lnn flufgefilfjit, nnb me^rere bev 2tvl/ 
weldjcabevaKc^ altf ©filcfe atif befonbevc 
330t'f41[e ini S^i'llen^aufe^ jm* aUgemeincii 
^ctanntmac!)un3md)tgeeignetfinb, (Snb^ 
\'\d) eifdjicn fein nnS naif) gerabe fo nfit^ig 
ge»orbene« iEimfriuSirevbud) nntet- bem 
^ite(: 4) ilOZufifaltfc&eg Seicifon^ R?eld)ed 
biet^eoiftifcfjeunbptflffifcfte'ionfnnft^en; 
c^clopabifd) bearbettet/ alk altcn uiib neticn 
^nnftro&rtei" evHivt, mb bie altett «n6 
nfttcn 3n|rt«meiKe befc^iiebtn entfjilt, 

t)on BSB 63 Kftc Ko Kot 84 tern jiitgetn, igoi. gr, «. aaip^afe.. ii 

fibfv tie £mrUt»tung utiC bcii ^ii^ult bU(tf 
f&evti fiixltt mm im 3rttrUi3«ii&l* bet 
£clpj- muf- 3f it 3n^r3- II L e. 6. 
iEotb (3eremfaO ^itt SontrflpunCtift, 

flei: uiit iSiibr(>ni:cf tor |ii €)on^el■<^aufe1l^ 
. gcb. fmOftofecr 1637/ wirf* ^ict 16S2 

fcuidj fnnc 5a(enw inT)r|on&CM 3ld)mn3 
gffcit ju Ijflb^rt, inborn cr, au6fi:"b€m, 6<i6 
7 fEittciSmbenjon (autci giiSptc^en, ffirfl; 

Iicl)c» iinb ftcrioglic^entOfPLl'c^^Kcn'PfF' 
1 6 8 5 ju o6i9cn3Bflrbcn empoi-flttg, *rt meU 

iScn feincii ^ontpoftfioiun ^at matt noc^ 
citien 1 666 in ter ^Uftgwi Officm in 'Pfltti; 
tmv ft«f ^ @f itcn In 4- stfti'wtf ten j ftimmu 
gen ^iniiergcfang, wddjeu 6f i; 5em£eic^ciu 
Itcg^n^uilTc &f^^ O^rafen Jlnton ^ tl at ^ e t 
in6fi'^icv"Dd)fmii3W T*om ©ronbe t>cn 
fc^onfen Kirdje e>t. emcii fiiifgirffl^it 
ivoi'tett ifl- ^r fiH)rt »cn 'iUf I : 'Jrawvige* 
3l(jfd)ie&tf.Sie&/ (^cfpc4<^flmciff. 3^ie 10 
pijteit ©tiop^flt fine wecfjfeljmcife fcer 
SiUfi(» Sv- 5ajittft?e uiib bcm tjodjfceligm 
^ertn in tn (*Jiuf£ in ben 3Ru«b grUgti. 
ffiic ®tropfjcn 6cf (Brdpn fmb sfitmmig, 
imb bie 3tntmovtcn bit \)ti'\lovb€wcn ms 
fcrm ®rfl&c bhi fiii 5 tiffc ?(Kinnci'ftim.' 
mengcjefjt, 55ie itte unb iiK ©rcopfjc 
fpiet^en, alfl 5 flimmige €^6rc, bic €mppn r 
tungciibcfigonjenllanbeSa'u*. >*ein Snj 
fiinmcnt Ififjt ficfc boOn; ^ftrcn^Iantn-^ing; 
f[immcn.&cwegcn fit^ langfAm, in fc^ri-fi* 
rf)cn Jjarmonifn fiMt. 3(ro €nbe (tcfjt: 
„^uf giiiibtjift ^egcfjrcn fcfetc blefeSGecg: 
paulus F- Reot bic Melodeyen fl&ei" le- 
remfts ,ftof&: .^ofcant. 

Sod) CSo^amT^c&di^ian) juk&t ©i-d!!. 
?Ke«6ifdjrr,ftapcnbircfcor,gfb. in 3i"mmein 
un»eit^??ii't^lf)aufcrtin't^Sdn9en,amT6. 
Suiiii689/t*ff*i^tcecfllid>bic ®(ftn!c in 
5)^0^1^ anfett, baiin 5 3a^rc lung bic §n 
^laufentwrg.^iciaufwicbev 1 ^ahre laiig 
bie in5)I(i[)i^auftn^ luibjnJai aW '^v^HH 
bp?®in3d)oH- ^irwnfScjog ci- ftie^lfa/ 

bemie in Sena^ wo ets Sa^tc bic 'i^ccloj fife (btbirif. SJann wutbf tv 1711 tu^ 
®c&lat^ tmSoigtlanbeait bie bafige <2>^ni 
U ali^attalanveni 6enifen,unb ju gif ic^w 
Seit. M X^nror unb ^tif^% bep becSdfT. 
StcugifdienSapfUeangelleflt. 3m3,i7i9 
crf»icit ei' bie etlebigte ^HeKe eine( Sigurdlf 
JCamoi7< uub enb(ic^i7iS/ mdf brm 'X&/ 
fiei'Bm bc« JCapeabirettore Sie^ic^^ obi^ 
geSBiSrbf, inweldjerer imSannau 1757 
ge|loi'6en i|h 3IIa*t^efon eignet i^nt 

^mat bie£ompoficion einciJ3^fgAtig^ ^*i>it 
itirc^cnftficffn jii^ welt^en ftd) bcc OrgaJ 
niftauieiiti3IimMfc^im3. 1714 an; 
fi^iifftc, f.C^rcnpf- e.iii- ejJiftaber 
tca\)vfd}tinliii}et, bag biefc 2(rfecit obigem 
Mnt. 3llir, ^u c^ in ^te glflu ange(j6i't, bcc 
urn biefe Seit bAfeibfi fd»oit einige S^^ve al$ 
^ompontflgefililfjet^dtte, ^e^wegen irirb 
flfeccbiefei ©ebafcifln nidjtftjenigeinn/ 
terbie^ivtfecnfomponiflen ge^fircn^ob man 
glcid) Don feinen SSertert teine 37(ic^itc^te» 
pnbcf. 

flfil>erC3ot)ann?cicbt«()) ^Oltig.unb 
SHeftor am (^i)mnaftum ju ^Jera im SSoigt.^ 
Icinbe, gc6. bafeibfl am 14, 2>ec. 1634, ^at 
i>n f(^icbene:3>roben feincv muf- ^enfttnilfe 
unb iVinct 2is!be jut ?i)iufif,3e3cbem (£r 
Iic6 niim(icft bem bafe(&(l 169} Dcvftov&e/ 
nenSflntot-anbr-Qlcic^rn noc^ 1695 
burd; <£i)riflidn Stiet)n«^ ©d)mtbt tine 
^Pamitation ^aUcn, n>Djn cv in einem eigen 
baj« in 4. gebiurften ^piogirtmme ; D« 

Musicae quibuBdam admirandifl, ein/ 

(Hb. SR«cft bcr 3eit lies Dr. OJ I e i c^ c n 
bid ^rogramm^ nebft efner Sobcebe nnb 
obgebAd^ter ^ParrntAtion 17 14 jti ^red; 
bennocfreinmrtljiifrtrnmenfeinemSSfltcrju 
<Ef)ven abbiucfem Dr. e 1 r i d) S feefag 
bie^Pfogr. Drcftd. 1695,50!, f. 93lor/ 

pui:9fi^rin55vief-©.IlL@.62.:aiififr 
biefem^an6cfta«c^iS:6 6 ev in fcinemBre* 
ViftrioMathtiniat. etPhiloAopli, in ti. 

run®, 16 — i9-vonbct?>]liifif. €rfliit& 

am^,3fltt- 1696, 

fi6bcr(..0 einSJivmofc auf ber^^o/ 
6oc,»eI^fifid>ju SJiiSnt^en nnfcv bcr £ei.' 
timg be$ bei'iil)mten (e Q^tun gebilbet 
fiflt, i(la«(& fel&tl ber AonipDuift bcv j^on; 
^ettey mit benen et fid? ^6ien t^i;t. @cin 
iebi^n'TtnfntMt ifl unbctannt. 5m 3- 
1 800 Uetj cr (td) abcr ju Jjambnrg ncbfl \tis 

ncm BSB 85 Ko e Koe as nmGc^tMs^r, bem lOiDfah^rKiflen J^rn.- 

. ^6^1, f, «(!^L . ■■ . 

. ^bf)lt r(C[^tiflop^ ®ottIt)6) Dr'Sflnifl 
JIT @d)ei&enberq, fiittbigtc 179S i?oii ("eineu 
3ti:f»ett jum Srticfe an : ^(^^ante mit 1 2 
SSaiiajioncu filc^ ^Iflttiei'. f. 3rtteU. ?5(. btv 

ft 6 ^ I e r (®oH[ic6 S^cinvxd^) ©tabtmuf 
fifii* jti 8etpji3y^atfic(> feitT789b»rrd>ticvi 
fcI)irDeiufIeine^erfffiik-Siei)^aber&€taunt 

fcc^ SlaiJ- It ?:fKiI- Sted6cn:i789- 3) 
©frfeIbfn3r5^nLe6cnD.i79?. 3)2>cif 
ScB bcc Cicbenten, SJtomanje; ^tb^x eitier 
©ctmml. 2icbn' fiirS &iw, rtent.- 1796- 

4)HV,lSonatmes av, Hoodeauic et Ro- 

nianc.p. ttFJ,€knb. 1790, 5)IIIS(a/ 

t>in:fonatctt.S&en6a79J.-6) VI3Kcn«ct/ 

ten unb VI ¥*o(D»oifcn fixi kavmvalmfi 
m(^^^^^icnb.\7<)o. 7:)VlDuQn kaFU 

Op-o- 2npji3, 1797- 8)93at'ta£ioncn fiSr 
iSi6te fiber iibtUfbtcX^emft, 1800, 9) 
2>cv fcanlilcfjc iHitmv ^aliabe am^latfiev 

Jll (inflcn.i 8oii 10) III Parlies p.aCort 
sCliiinctLetaB. i7^- ^ iijPJaUirp, 
laFi-ouXlT Airs- foror^ av.yar,'Op* 

1 6, 1 goo, fiiib o&igct' No. g, vorausjgeganf 
gciu 125 ©ammliiH;; »on ^IflDirtfti!lrfen> 
iVDvnntcr <iiic5i)tcit)anbi,(ie fixZnfinc\ev^ 
1800 angefAnbigt. 13) Aod&nte av. 

Var.p.leFp-etFKoljl, 1803, , 

Sola^nbefitib in £cip)ig bn; ^A^ndge/ 

fioc^rn : 14) Nouv, DivArttssementt 
p- Fl, scule (av- V- ad lib.) Op.^g. Cah. 
1, fi. j5)3Duo»conc. p-2 FLOc-y^- 
^6)3Duo5 conc< p. 3FI. Oe.:j8. 17) 
6 Walnee a 4 m. p, Pf, Oe. 44. 18) 
Kondo <L tous left tons ma{. et min.. 
p. 2 Fl, Oe. 45. 19) 3 Duos' couc. 
p. 2 Violons. Oe. 47. ao) Petit lour- 
ual ouFieces favoj. J^Op^rai iic^v. , 
arr.p.Q TLIjiv. i.2« 21) Theme a.v, 
Var, p. Fl. princ. aT. Orch. Op- 56, £2) 
Walz. EcosB* etFoIon. p< Pf. Oe, 60. 
a3)Plairir»p- F].etGuit.Oe. 67. ft*) 
Miacellaneesa4in. p. Pf, 0«. 75- 

, «6f)l ev(3o^anu€btifli(m)fm0f8e(,' 
baufv f^u Hvmtfnvt am SSiaiti, ban^u im 
S.r759imSBiiijbur9ifd)cn^lc^frlE6oiac^ 
tie erftc f^ovovgel K^t (An^lic^ fln eine 

fEcmernc *SAule/. iinb .bie |n i^en.aa ©Mm/ wenjf^vijflUQSifgcnntfvti^St^nerfeni 
treppe, filr 1100 ^u(bfn. 2)anrt 1 760 bit 
jwcotf S^ovorgcl »on,i5 ®*(mmcn, fiic 

gooQJuIben, grrnei' in bcrafclbeu 3afnc, 
ju Bamberg in bit Ohcvpiai:vtkd}c, eitt 
^ci( tjon 36 ©ttmraen file ^ ?iKannari! 
amb 'pcb. mit 5 95*S(gcn^ fii* 3000 p, f, 
©p'ortfcK Ot9fl^t|L@, 125. ni- 

X&ffic V Oo^flttn 'SiiBib) 9>i-off flsr jii 
3f[tbovf jti anfflofie be* i S- 3nljifjunhnt^, 

^atgffyyticbcn; Programuia, de Scal- 
diftv^tve Fo^tis gentium Aicforli vetu- 

sriAtimifl. Altvlorff, 1 7^4. 2 9>09, in 4, 

■iRi^l'cr <3of)flnnJ?.cimami) ^aigr 
gri|l. 2tnipadjifc^cr^icmim23iolini|t tiiib 
JtamnimStegiflraf or , gcb, jn ^fnlpitcft 
1686/ fiubUw fcin 3nfttumcnt Pnj bcm b^s 
tAf)mmxZovcilt bcfiidKc bamuf JBcttcr 
&ig, 3lom imb 31eopd, woiauf cr obige 
®KUe in fcuicm-SSiiterlflubc eitjiclt. 
, S 6 f» U r C3. 250 Untci: bicff m maiwn 
futb geibdjen n^^vben: £inigc befiiniue 
€^m"a(mc(obicnnnc^ mctncm ®ff<^marfe- 
3liUnbev9,,i789. 

ft6lev(3,q5auOf-«6^In\ 

«61lnei:(.-0»a()rf(^clnlic^ ^iafior 
ju ©olflu gegcn bis 3Jtiftc bc^ 1 8, 3al;v; 
9unbm^^l)at fcitie auf bad bajlge neii ct/ 
iaucte aScrf gc^altcne Of^clpccbigr inbcti 
Ovurf ge^ebcn. T- E « b w i 3 ben SnK^teitt 
burOrgein.©. 5, 

S b 1 ( n c r<^cni^ai't) iBiir)chn)Ij(it ge* 

fd>twbcn; Specim-Acad^ de Principiit 
Hartn9<Tiaeoiuii(;ae» IjOndiQiOotho- 

rum, 1777. 4, befanb fi<i} mm ^evru 
iSd)ibnini(« ©ammf, 

S6(Ucr(a3.\g;,i!0finUii6efaiinrc.:, 
^atbnitfi'n Inifctf: ^*immlung uon £ier 
been mit i^j;elDb.iicbitantci'nIeid)fcni^anb; 
jtiicfi'n f. -ftlau. jum ^i\ien bcrTlbgcbranb* 
ten in Sfuleneoba. 1791, (}- So'- 3c3jL 

Sinfoni^a 10. Ofi.a.Jjjv, i-i795.f.*J, 

©(nnlenbui'gtfStif.i.SuIjcr- 35- II- 

SSnig C-0 ein Orgefbancu ju ^6(« 
um^3. i790ft>«fr^niHciftntt)eif nnb 3nj 
tonation bsv nhf)i-ne C^ourtain nl^mt* 
f,^luf»*"H"icfp, 1790. @- R8. 

ftSnig (3- ^10 cin UrtbcPflnufcr, ifl 
bet Sompomfl t^on bcd.)!anja^®amm; 
Inng vevmiff^tcr Eirtei, Xltomi/ 1790- 

^finig BSB 87 K.o« Koa 8S .« 5 B i 9 C-R- ®0 UtiKr itefim atrtttw » 

j.^uljci', ©-11- ©,505^ an^Cipbw mit 

von JE6ntg^(&w(3^I)anit^i[^Im) 
— Otgatiiftart bei-9)tarieiificc^c uirt^ctCx 
mcitlerjufiiificrf, ifl juJ^ambiirg am 16. 
tOWij 174s gc&oiciu 0ci»a3at<ri',3o5^atitt 
€^it|ti>p(j © ut' d) rt j: b, meldjcr |Td) bamaW 
in tJicfec ©tfltt mit Unteitic^tgebcn auf 
&cm^ti3i?tfit ei-tid5r£c,fAf)ttctu!fenfi!inen 
jivirt;tctt ®t}()n/ rou fdne iJ6rtgcnjSml>et^ 
ffii^ JUL" <Svkvnuu<i b€v iSIiifit momentlicfr 
jiim S(aDieifpic(ni unb jum ©mgcn^fln. 

mcifrec aoolvt) Sai'l ^ im j c it, Orsfliiift 
imb 2Ceifmei(tiT ju i&bt<f, 6fy 6etn ®oKr 
an, o& fr i^m fcinen ijjiftrigcn ^e^n 
tlbctJaf^rtWoUc, ttm i^it ali ©iSEant((lcii 
6ei) fcini*r lAfjrli* im^erbtre oiifiiifil^tcH/ 
6cn a^bcubmufrt lu gcbiau^en ? mit bein 
Bctjgeffigtm 93etfpied)cii, tieu fiua&tn in 
bcr ^3iU(if fluf^ ©etU flttjuffl^tcn. ©a 
^u n J t n ciiV giitei QJdgn' unj) Ojrgdfpic^ 
Ici" luai ; fo witvfcc tiefn" ajoifurfcftlag an; 

<jmismmen,mtbfcf)crtim^ei6r« Hi«3 &f^^ 
jiingc ^iiiig^lSiv in fcci- 2C6eni>miift(- 
'Jdlcin alii ©^ingci' Unnte cr nui einigc 
3a()rfbKitnt,n?cilbic@timmctfnfi^t»ffnb, 
5>cibme[jL' nn^tc if)n fcin te^ici bctjm Oi"; 
g:I)>icIcn,n)ct[eibuid)6ftcic^ufiSlIe vom 
^iobagirt fu"^ gcn6tl)igt)a^, (i^ ctncn &is 
t\\ilfcn ju ^Qlfprt. ®fl« ttovjflglid) ft&Snc 
Oigelroaf in&ci?}liinfiiEivd)f rfiferc bm 
Sflnglint! jimuTC]rttcn5lc(i5e/unbat^6rtc 
eguid)tuirgettt, Wfrtn mandjc oft jtocifel^ 
f)aft warcn^ o& 5 u u j c n fcI6(l obet fcin 
@cf>illfi' gcf^Mcft [;abe. 06 et nuti glcicft 
ba^.0au«tcii^eo2ct)iCLfl nad) ciitemfcc^^-' 
ji^fjiiijcnXifcnttjahciKtlicB; fo &iic6 bo^ 
untri&cnbcticinegcnaiic SSctbinbnn^/ unb 
bet Cdjfilei* HnmjliUtc fcinfn.fie^m' im 
Di-gelfpiclcn, Wobiitd) cificl) immet mc^r 
tjcivonfotttntnetc, 3n bi^fei ?>eiiobe ^arte 
er SJcranlafTunj), fid) ttiic& mit bem 9Scolon-' 
ccK jn6cfi4<Sfti<(cn, fiJv welc^^S eu bama(S 
.Sonjcvtc un^ Solo'^ fmc. 5n bcu ^olge 
phcvf}(it ctbip^3ntlv"ment iisifbcr aufge; 
flfbeuunb fcinen ^Irig anf b(i3 Oigclfpict 
unb bic ^ompofition flilcin gmanbt ^'ut^ 
fd)itf b CL" itt bcv ^^itm^vn'c Slftvicifadjcn. 
3m 3. i773Wiiibci£mi3cuwm©c^(« 8^ gtrfi^rt ua6 6«biiri§ jw S%mi3 fdnel 
Xmtjgatijuntojigltc^- JRnn owi' i§m ifu 
fueunbfc^flftUdjfSSerbmbung miti? 6 » i g rfi 
i&w fe^i'nil§litfy, mil bnfflbe alle @w 
ft^rtftciibcm«^mxH)iit)vcnb man bep bent 
jf ranCf n aSetfut^e mit ^^dbein unb aubcin 
?Oiitt*Infln|iclItc, urn biccrfforBcnni &lk£ 
fee t wicber JU bclcbfn, 3lld abcv aUf'Sii^fte 

ttcrgc6rn3n3ar,unbbicmiCb£rSBct'fmf;rmi 
(ieflc tjccbunbcnen ©au/ unb Kcdjnung^; 
gcfcfcdftc einen lfjiitigen93tflnncrfobeL'tfn; 
fo rtbertrug man ban jungcn jtint^v^j 
(in) b(e 2lbjun(mr ini3. 1773 mit bcc 
ftc^fin 2(u^|ld)t/ feinem Se^tei* einil im 
Jlmttjafolgcn, @citbem3-i78i »ntisfll/ 
tct er nun nad) J^un jen ^ ^ebe bic)Vf 
!2(mtaactn. ®ctnt)0iji)glid)flcd SScirbieitft 
bcflefrt nirfjt foujo^f baiin, bug ei- mr^ierc 
gtSKcve unb ficiucvc ptatoncn |nm i^e/ 
brauc^ bn| bm 3(bcnbmuflff n Detfcrtigt unb 
mit ©cijfalf aufgffil^rt ^af^ ol^ isiclmt^^c 
bariuvbdgctjuntfi fejntn90tirbiJrganf^» 
fc^macf on ^Infit buvd) Svitc^tung tint$ 
@inginflttut^ ucrbt-citet ^at, xctidf^S n}6/ 
d)mtlic^ unter feinec ©iceltion jufammen^ 
f ummt, unb bie bettcti93lufi(en grofjmTOcii 
(let ei»flubfrt, SSJat f^cbem allc Sflfjie, 
roertn giiH^c ^ufifcn aufgcfil^tt n^crbeu 
fjHtf n, bcftiSnbigSlot^nm'^ingeiv bie man 
tiDm2tu^(anbettcrfi:^tetbenmufitc; fo f6n; 
nen jc^tbic gtSptcn ?iSu(ifen i>on 4 ^ i; fc 0/ 
^ J a r t u. a. gi6Otcntf)eiI0 mit Sicbf)ai 
bmtfc^i'gutbcfe^tWfrbcn^rooL'unfeL-^civ 
icnnnb ?)amcn aueben ei|iett3ii(flrt it 
Siibetf finb, 5>iitc& i5bev^Auftc fficfdji^fK 
ttJitbci a&9e^fllt£n,feine3(rbcitcn jum'S^riu 
dcaudjufetlen. Sriflabetondj befc^eiben 
genu3,fi^ on bem ^ci}faiie feinct SKitbiii; 
gergeniigen ju laffen, o^ne md) bem Slntj; 
me im ^u^lanbe ju ttacfjtcu. 9>ad> 
einem burf^ ^vn. ^anbib. ^fauritit 
,flu«©rt^on) gilfigft eingefi^jtften 3fuffa$e 
com 6, Mpril tgoj, wbi'tlid) eingcvilcff. 
3M ^r. Dr. ^rjlobni nS^mt fon)o^( 
^in,56nig(Jl3m'tf@pid, aliaud) bic 
^ont^m )3rranIlatttften3Jeibcfretun3en an 
fcineu Orge!, o^nc jeboc^ ^injujufc^eti, 
n)oiin le^tcvc be){e^en. f. ^od)4 3oui'n. 
b. Sonf, ©• 195, 

fidnigfpergcr (R, F.Marianiis) 
— ^(fonitfttmitb, fonbern mtt p ^nt fitft 
biefei: bi^nbrnic^eiEomponiji gcfc^rieben. 

f. grin BSB h Ko e Ko* Kol 3^ f, .ffrif. ^tiift ©- IIL ©- iS, Cr Uitt 
gUv im £{o|ley Q^idfKnsrn untcrit Stc/ 

ffi5ttitm9.3>fd737, ^at uttter attbern 
fttcf?t^iff)fi' s^^hisen ^djiiftcn unb Qlf/ 
ttcf)tcn oud) in bad 6te ®t^<f bti teutfc^cn 
5I1C1 Eiiv 1787 cingetJUcf t ! Uefiet bm ® u; 
(IfDueftojr SRdIU. 

^ 6 p p e G . ,) citi OvgclBoucv imft Se^i'^ 
ling ton ®ot£fvieB ©U6ct'm«nn ju 
^i'tt)ba-3, t)at \eit 1750 uerfi^if bf ne ^ir; 
4e« mit fd)6ncn 9Berfcn ttftfe^n- " 

S b lb 1 1" (ScoigO ^ompoiiifl nnB Jto/ 
jfl&fiULit 6ci @c6iilc ju @t. Sorenjen jii 

b)eurt/ get, fca)>I6jl, rouu&t nac^ fceV 3cit 

ifioiju2f(t&otfai!fl9ifter/imt)^flt i«bc« 
fflcucE gcijc&ert; i) Tyrocinium musi- 

tain- STii5rii6ei"g^ 1 5 89- 8. a) Disiicha 
iuoralia 2 voc- S6ert6. i'599- 3)Bene- 
«Iictioiies, Oratiarum actioneSf 4TOC. 
£6cnb* 4* f, Draudi i BrbK Clasa^ p, 

eid.£cy.X^lV.e438. 

' S6vuei" C*.) fin ©Uc^itiflrumcnt* 
mac^ci' j« ^icn um 1 75 5> macfrte iim biefc 
3ei£ bic vou ^ a m p e T )u ^i-e^bett erfun; 
bcucn unb Don 90 c v n e i- betfcrttgten 3tt' 
DetUion^''-^5t'ner Aud; juSQjm iii gkic^ei' 
SSoliEommen^citnac^, - 

^ 5inerC€^ii(tifln®cttfvieb)Dr. 6ev 

Q>f)ilor- titb 9{ecf;te imEf^ppraarion^tat^ ju 
53iedbni/ geb. juCcipjig 1756, wurbe (m 
3. 1784 ftW ObcvfonjifloviMrnt^ nac^ 
©itfibcii fierufcn, itjowilf cv 1791 o&igc 
€()iTnflc[le eL'tjJdt. l£t ifi maf^vfcfteinlic^ 
fctiSUnf. einei' ^frfjanblnng im 5tcn®til/ 

rfc bev^^oren, S^ifUg- 1795- No. Vl.tton 
©. 9 7. &t J 1 1 1 : UeBer <£^flrflf ici;5>^iffelf 

I«ti^ in bev SQln^xt, voi^z ju benen tiic^t 
leidjtju fSfcnbcn 3l^thfe(ft gc^iit, tvoifln 

bic 'tonfilnftlcri^ten-@(ftarf(Tnn verfudjcn 
Unnm. (E^njcSrtfjumiSrtfd^en^ bic^eflfjc^ 

lifer (iegm ficf) gefaden, btcienigcn <ftuntl/ 

tvei'feanjttjei^eti,a^oniiid fie i^vc <tb(traf/ 

tett@iS|cgejogen ^dcteti/ bcimit bev ^on^ 

f ibifHcr v&n bcien 'ifn^ ober Unanroenbbfliv 

ffit fic^ SKecfjrnfdjaft ju gebcn im ©tonbc 

u^iiEre, ^ann n^ilcbcev ben^tn, 9}{)tlofoi 

p^en fnne ptAftifc^m SvfA^vutigcn miff ^iffr«nb'ffI6igemii (^ren"3t6fIraWDnm 
vctgleicffen. ^icd mdte bad r injigeiSIittW/ 

mbburcf) mit berS^ic w<i) bie mufitalifc^t 
3(efl^etif fln©c[iimmt^eitgen?6nne. 

^^\R5vti«t(3-S0il^elm)^of^^iinigv£V 

wUrttnbSl5tem!tjuWeU)«im 5-1798 
nfld;|lcf)cnbc ©tilrfe wn fcinev^ibeir buvi^ 
ben @tic& Ccfannt gcmacftt^ wefcfic eincn 
fectigen ©pielei" rei tflt^cn ; OXITIVflr. 
pJaFJ/ar. acc/deB.iurTair; ©frUSor 
gelfdng^erbmidffct. Op. i. Offenbach. 2) 

XI Var- p. la FI. av- ace, dc B. lur Tair : 
tiei C0T,pm non mi aento, 0p,2. €&cnb» 

' ^ofyaut. f, «o^ott im a, fi«, 
' &P ^ 1 C . — 3twget benen im a, Ser, 
ang^jcigtrti HMtuttcn ^at cr ncc& 3 ^alit 

Sa^enbe bcrglcic^eiv Op, 3* unb^* ^^9 
3m6auU 3u3>«i"i3 tle^en laffEtt. Cr fi^eint 
pc^jgegen 1790 al* bcutfc^er oBet &65imi/ 
filter ZonfAitj^letiu^^at id aufge^allcn jii 
^aljen, ^ep^taeg JU Sienfinbct man 
AiTC^ tin Concertino a 9 in ^ft. tintevbie/ 
fern JRamen. 

^o^l(Srflnj) cin Jtomponifl/iule^t 

umi% i79o-R«isrt(»iiIPommifrdt'j« fieitJ 
mti'i^, gcb. ju £luatiei:u& in ^tJ^itien 
1748/ njacflnfanggguittl. Sobforoi^ifdjeu 
@d)uI/unb932u|Tfbiicftoi ju55ilin, reocc 
me^rcre ©tilcf e fiV- bic KiLd)e unb.%ammfc 
fdjticb^ nieidjc wegen be< ridjtigenSa^e* 
unb guccti ^efange^ nic^t nut: in ^i^mm^ 
fonbetin aud) itrr^n^Ianbegcac^tetwuiben. 
f.@tfltifti(p.©b^m,^ff£XlI. ajicfleic^t 
ifie^mo^fgai bei tmvotrigen ^ttifel anger 
gebeneunbftftnnre^DmpDtuil. ^ 

i?'ff f) KSeopoIb) ^fli flc^ »ov f utjem a(« 
iEomponitibefanntgemac^tbmrc^ bie^cvr 

iiu^gabctionVIQuatuora cone. p. Cor, 
Vioion» A, etB. 1802* 

" JKo^lert C^lnbveaO jute^t g>rima.' 
TiuiinCcL'Som/unbSRifoIflifivdjcjU'Piag, 
Sth, jn QJr^dli^ ^7^o, bl&^etc in ben 3^^^ 
venuQrt 1740 bi« 1760 ali cinefbec uoiv 
(reftli(^)pen SSiolinitleuQJb^men^^tinb ftat6 

Aol^e (i£ciiectin) ein ^iircf^enfompof 
niflju^nfangebe< iS.^ahx^uniQvt^r ^<^t 
von feinei ^ibeic in ben ibincf gegeben : 
DiTiit porointiSy nnb Vi Magnificat, 

miltoielenSnflrumentert.Jtng^bnvg, 170T, , 

SSoU £ffie]ct)e^l£j:emplai-{ic^^uc^ npti^ flitf ' 
bcrgj^ilnt^nw^iWiW&cttefinbef;^ ..« ■ BSB 0i Kol K o'l aa JCammermuflfud jir ^ot^Nm 179^, sab 
jur felfrmScit^ecau* : 93er AtifterHrigcH fdrfl 

6fitmurCie v^tQen i^m i-eincrt €^c^Kiftait 

1 794 fommt M^ tint ate Samm(, Hm 
felfetni^or, 

Uti 3, 1 794 aW^anbiDnt berSani^i-al/ unb 
IBcrgmeirroificnfrfjaft urrt "lOlitdHrt Bcr 
litetai', (Bcfrdfc^. jti ^dlberflabt, f nau^ : 
SJcimifcfjte ^Jfb^anblurigeny BefonbtrSSctg; 

€vtte*©(lttbc^en, ii«cbnnburg/i794, g. 
pterin bepnbetllcf) flucb eitie '^fe^anbiuttg: 
Ueber ten ©au Wr miifif fllifc^chSAitfnlm 

' ft 1 6 c (fiuBwig) JtammetniKfif lis if tiB 
S8ii}]inifiint)crJt5nig1. Xa'pdk jii ^eilin 
1798, i(lbcriiltefte ©o^ti beiSttorbicefj 
([^r^ mib ^atitotd }ii 'Pot^bnm^ nnb tin 
esc^iifcc xfon btm bcifl^mteii-^in, *^ a a rf. 
3(uici'folI/ n«c& befi^rii-Svanj !Sm 
ftc^eiung^ SlaDierfonatcn im ©i-arfc ^nv 
fliUgegf &en ^Q&en. 3twf fcbnt 5«U fflbic* 
cin^nibetuoit oMgem ^o^.^atV^a 
abet bitfc* C 11 b w i g ^ imb feiner ® onfltcrt 
jn ff in^m ^Kuflftjcvjccc^niffe gebnc^t ttfdrb r 
fo tj'nttte e3aud&wo^ jenec felbil feiui^ in 
tcfTen SOoinamert fic^ ^i\ 5 v a n j ituv gei 

*m§a«e, ' ■- ■ 

ftolbcnfc^tag (3- 30 cm Sompo^ 
Hilt xmi 3- i7c*o, uou bcffeh 3fi"beit fld> 
noc^wt'f<^icbene^ unterberriSfifft^lnffe b^i 
©tabtiicfttct* .^ci'beg j« ^^l^afebutg 

tti ?0^(l. 6efaftb, 
" jtolfietei Cffai«dttn«) eiti 03t5itc^ 

uttb.«onn)i3Hi(l iitbcm ^e«cbiftmei:.«lo; 

jleu ^nbedjg, obrr jum ^ctl;©ergc itt 0(»f r/ 

tDAi;evn jiiJlnfatige b?^ 1 8- Sa^i-^nfibertS^ 

^atme^fWf fcitisvSJeifc in beu^Jnicfge^ 

geben, t)Ott bcneu noc^ folgenbc tln9cfflf^rr 

wetbeii fSnncn : i^Partus primus, crtt; 

^iSU VI DixitDominus Unb VIMagni* 
ficali^ voc, coiiccum 4 vocib, a Ca- 
pella. Zw^ibmS/ i70»*5ol- 3)Partua 

secundus, entfjAlf in flie^ T^eilcn^ fur^e 
tinb Ifidjte Introitus Burd;^ gtinjc ?flf)r. 
Cbenb.i703-M 33PartuiIV,etPar- 

tui.Vf ent^ilt XXX Offertotia Fcitira M*?fbWnt6i^^fingf}en. HnbXXXber; 

9lei<^CTi y^m *P(tng|ien &(3 wtebf r jtim 316; 

vmt, i&t 4 ^Singllitnmcn^ a ajiolincn^ ga; 

gtftt tinb 49*ipicn|liittmen,f«ntmtB, cout. 
€6crib. i7i9.?ot 

* U r CSafc'ob) dn Oi-g? Ibfliiev bcS 1 5 , 

3a^v^ttnbciK, nnb aifo tintv icv ilteficu 

aintei ben brtahntcn, 3^tn roiirftc im 3- 

1 49 7 b4*ft(ti SBcrf in bet 5JIflt'tPnf iicfjc ju 

^bnij^bfrgjur 3tf)>avnmr))erbimgen. €d 

fjattc I T '©ttmmen im '^an. imb 4 im ^5e; 

bftl^ untev weld;en fid) aud^ rih ®em^t)oVn 

6efunBent)aDcn fotl, welc^e ©timme nac^ 

Znitm er(l im 1 6. 3<i^i"^Liii6^i.te eifunbtn 
morbrt) (fl, 

Spl (man n (3(iiguft Jriebricf) ff^fu 
flop^) Ovflflnijl an 6^v ^Snigl- beutf^cii 
Sflpelle@t.3<iiiie^Jti^i>nbDtt^ gfb.jnSrif 
ge(&o|M feei^c^annoueir 1756; wo bamaW 

fein SBfltci' Ouganitl nnb ©c^ullc^t^ft' njav/ 
fiic^ce ffin ®lAcf in Sni]fanb^ mo er Qud) )u 
1!DlicI)aeri782 0bi3e'@tcllcer^ie(t, 55icreL' 
t^dfigc ^pnh lAgt e«firf> fcirbem 4uf>rtft 

(ingdcgertfVijn, biirrf) feincjebcr bic*Eng; 
liSnber mic bcm, tvti^ beucfdjer Sl^ig unb 

beiufcfje *ifnrifl in bei 3)I«{if hetuorgcfiiac&t 
^iibcn,bcUmt'inmi\d)cn, ^ici i^ be\one 

bei'Sinfeinem Essay on practical muai- 

cal Composition gefdjf^fn, ©nOet; ge/ 
fj6rtcr"a«(§iintetbicft*igigcnSDmponiftcn, 
Hub wcun aw(^ feiiic prciftift^cn SJeiEe 
beutfc^fn^ bnrcf) *^ a 1? t' " ^/ iHJJ j a v t J 
«nb anftctei' Jlrftfiten Pcrm5(»nKn 0()t'cn 
von minbcvm ©exalte uotfommctt follten ; 
fo f)iibcn fic botf) o^ne 3i»eifel 6e(j bert igngj 
Mii6a"ni^rC[luollenQje^nIf, Uc6et'bicij i^ 
eiaucO guun SJiiteiv inbcm n feinc 17^6 
gcbotnc 'todjtciv 3">^«iina ©op^ie^ 
unb fcirtcrt 1789 gcSorrten ®iJ^n, ® c 13 
Xugnfl/fecmtfi in fmigen ^(auiafpiw 
\evn q^hilbet t)(\t. ©ig jnm 3n^re igoi 
t)ixM cr nnc5rti:^atfcL Sei'fe in 6en©i'urf 

gfgelicn : 1) Essay on practical musical 
C6mp0^1tioii, arcording to tbe nature 
of ihatSciertce and the Principles of 
the greatest musical Authors, Vol L 
London, ^796,bemDr. ©utneij juge/ 

fijliKt.^oL 1) Essay on practical musi- 
cal Cornpoaltion etc. Vol, IT, London, 

i799v5>>I- bfm,ft'5nigeDon Snglanb ju; 
gceignct, SnbiefemSanbe^flnMm: r) 
Of th9 Flan for a pi^ce to be compo- BSB S3 Kol Kon Kop 94 1 

icJi A^of Sonitas;' z)o£ Sjmfho-' 
jiiciit 4JofConccrtoi; 5)of Fugue* 
in general; 6) of sinipleFuguea ; 7) 

of double Fugues 1 6) of CanonA ; 9) 
oftheconatructton and resolution of 
Canoosi le) of vocal Muiicj it) of 
instrumental Music; i2}of Styleand 

national Music; tetc^Uc^ mit ^e^fpielen 

fe^fu; ©ovurtttr |t(^ auc^ to^ ei]tf bnr VI 
Trio's fiH aSlflw. iinb^rtnl gftnj abgc; 

fliffgcfefetljflt- 3) A practical Gui3ft to 
ThoroLigh-Bass. LondoQ, igot, Ser 

unter brr gfbcr, ©trf SSJetC i|c barauf 
1 807 )u Offctibad) 6cy3tnbrc'y crtglifdj imb 
bcutfd)^m5DLfct)6ngfflocf)en,jumitt>ctjtfn 
?Kttlr «n«i trcm litff cvfcfewiicn ; A Pia- 

etical Guide to Thorough BaAs, writ- 
ten byctc, obev^'J^iaftifdjf 3(Tildtutt9 jum 

3[nlntun() \\l nod) ben &runbfi(en fe itter 
toi-^cv fc^ori jii £onbon t^crfluigfgf^*'^^'^ 
New Theory etc, 6e«rSfir*t- Serner an 
piaftif^tn 2Berfen : 4) VI gr tfHicfte?iebet 
niit neiicti vtat^immigcn <£^otaImflob{en 
Hub btm ^cnfiflftflg. Op. i. Sfipjig, tev 
^teittopf,o^ne3cif>r)a()0 tmawm 1788. 

5) IV Sonatas for theHarpsichoriOp. 
C- London, 6) An Introduction to tlio 
Alt of Preluding and Extemporizing 
in six Lessons for the Harp&ichord or 
Harp-Op/g, €6crtb. 7) VI Sonatinai 
for thePf. Op. 4. €6cnb. 8) The first 
Beginning on the Ff. Op. 5- €&en^ 
1798- <(. Sol* 9? A grand instrumental 
Piece, adapted for the Fp. Gp.t>.$6cnb> 
10) A Divertimento for 3 Ferforjners 
ontfnePf. C&enb-'igoo, 11) A Sinfo* 

niefor theFp. Op, 7. mh^ finer Xnalvfe 
bicfetf SHJevK. &£n^, 12) aJlc^me ein; 
ielngeflot^neSieber iUv englif^e %mu 
gjie^iere bergle ic^en beutfdjc^ m^ in 9)?|l. 
©0 auc^ €int fetjr wflflimmisf 3n(ic«mcnx 
talinu(if, iztitett : bee @4iff&ru4 ^tn: 
Unreigans be^ensIifdKn0|?inbi(($fn (£om/ 

paaniff^^iff^/ t^e^diri^iwtl mitt^rtMiunir i 

Qtw bfi'bArinmrfommrnbrn muftfaUfc^eit 
QJi^Ifteifcn, ^SJlflntjfrgl-DbtgeNo. <).0p, 
6.J}mmu Xuger biefcn eigenen SSerfen; 
ifdt it «ucl> 1 799 2i(>^^nn®e&aft. ® a c^ tf 
moifiKmpmvtti Slwuv, mit CrHuterun/ 
gen^inSuprerrlic^ jti Sonbch ^eraUSgegrf 
ten. ^er 1 802 jii^ambiu-g rtn bem pxiiS}s 
ti^miBSerfein ber^ai^avinenfiVc^e fle^ew 
H Drganilt^Qteors^^vifcop^ JC i 1 m a n n/ 
ill fcirt iSvubcr. 

d e K n i n g (Lodewyk^OrgelSauer 

]u £f tilm in ^oUttnb^ ^ac batf an ben Ou 
3e(mflcGer€^ri(t-^(i (Up 1770 uetbun/ 
gene 1 fifil^igc fflJevf in bee ^tc^mitivt^i 
;(u Sfl^jmegen^ beffen ^rfu a&er fel&igcr 
.%L-ant^rit« u. Tiluvi tc^^cn aufge&en mu0r 
te^ aiigf noniincn, unb irt 3**t vm 33fl^ven 
anfgefiS^rt. €*ent^iilt S7*Stimmcn ffie 
3 ^<iniJrtfe,»onC 6i^ jnm brepgethnc^ei 
nen f, utib^pcba(,nc6(?3 ^<ilgen, loSug 
lan^tmbtibr^it. f, Hesa Oiapos, 

de Konninck (Servaas) fin ^oU 

Mrtbifc^et Somponifl, melc^er jn 3(mffav 
bamge9fnbflS3,i7iogr[foL'6cniff,fdjeiHt 
cin ffeiBiget ^fianngewcfen jii |>vtt/ wie 
fo(genbf< QJcrjcic^niU feiitee ^eiff mil 
tozi%m\i^e aDebev S^oger unb (e &ne ju 
3fmtlfrbrtm gefl&djen woVbcn fwb; Mit 

i)HonandacheMinne en Drinck-Iie- 
deren, S'tJfiJ ^^eife. 2) Motetti, \jon i^ 
2, 3 unb 4 ©ingit'immcn imb a 3nitriw 
mcrttf n. €in ?5u^. 3) ^rio"« fiUr wrfd>ie/ 
bene 3nfirnniente. Sroep ^fl^cp. 4)XH 
glfrtenfowflten mit bem @enerfl(&ag, 5) 

DeHaltandsche Schouburg en Plug- 
gen Danten,neven6 SangAiren* (filf 

ZbtiUr f ntf)fllten ^aUem unb Uvun. 6) 
tf^6vcjur?(t^qiiebe«m«(nf. 

itotttjf e(,.,)nn2JieIini(l ju g>ia| 

mn 171^/ wftfftf^ Sranj?>fnbfl evjlcr 
otbeiitlii^er JJe^rer. 

KonwaJynka(PauUs)e(n Uitgfli' 

^at im 3- 1*73 JU 3ffia, Wfl^rft&einlit^ 

al^®tubent^bem3t<itf>®(^i&et feinem 
(pinner, iu S^rrn, tin Basso solo oon 
Viola diBraccio»bru<fen laffen. 

^ a p f OlicDlanO eln Orgelmac^f r Den 
SnAcn^epg/tjerfe^tebie (in.f(o)ter}niS2eif ' 
niagen hii^tv geftanbene Orgef im Sa^p 
i546nft^9lfipn6erg- f.<SSut^tni.pQ'i 

ligr-MeinTngens- p. 243,- "''''•■ 

»*PP («»P80 fin ««*p«tilt, ^rtf. BSB 93 Kop Koft Ko u. 9Ei niiget ^i^n wn fetrtev iti'Beit br tatmt qv 
xnad)U .. 
^ p p.r fl f (^ C- - Wfl^rfdKi^Ii^ 33u/ 

t^igcn ^teimtnijfett Kiiat^cn : t) Arioso 

con Var-p.ilragottosolo, con 2V. 3 
' Ob. iiCof. A.et B, Op. 1. sr) Concer- 
to p-ilFagotto» con a Cor. 2FI, 2 0b, 
flV*A. etJJ, Op. a, 3) Concerto p. a 
Baflfions av. aV.A. B. 2C01 s,£ Fl, Op.3- 
K o p r z i w a C35ett jcl). genawU II i"/ 

flea/ jnlefetStefmunbOraanfftjii SitD^ 
lib, g?b. ju ^Stblodj in^61>inert am 8.5t&i". 
i7o8,&i(Cictefic(j in bci- benl^mccu SoEI; 
()opt^fd)Crt ©djuie jum |>5»t' 9"fcn Oiganu 
(icn imbSomponijicn, ^iclt fidj bnt'aiif vtclc 
Safjie in 'pva^ auf, bi^ ei- bm 3luf ju obi^ 
gcr @teUe eutyielt, in wddjrv ei libcl" S7 
3fl^i:ebi« an ("einenXoMcbte, ©ciueJ^om/ 
po|ltiotien irarett in feuiem SJatciIanbe uu; 
tcvbemSlamcnUi'tica 6etar.ni wnb be; 
(iebt- f. ®taeifi,t). S5i^m. ^eftXII, 

Kopriiwa (^flil) cin ©o^tl be* 
90v^etgef)cnben unb bei ri^mtf V Ov^amjl ju 
Sitislib, geb, bafelbfl am 9. Scbi* 175^/ 
toivb untevbiebcjlcn^i^illev be^ vetenjtg; 
fen^cgertgejd^It, SRac^bem ev fceffen 
©(^ulc \>eila(rcti &a«e, ging ct ju feiiicm 
altcnSSflter^fcemcv aurf> im ^mte,abei' and) 
6aIbim5:obefolgte, iubemcv fdjon 178S 
bcti 16, '3Sta\) an bee Sungcnfudjt flaib. 
Jtugev mef)vei'cn jntcn^djftlan unb^ri)ii' 
levinncn^ todc^c ct ge jogcn, ^at n flcfj «udj 
flU^tomponifl nfldjftef)cnbei Sajeife mdjt 
wcrtigcn SSufjm eiroovben; aW: 7 Itaifc 
S)Icflen; 3 Offcitorien; 3 3(mn; 12 
©infonien; 8 j^onjetKfflt* bie Orgel unb 
no(^ wk Q5rfl(uE>ien unb Sugen, 2[brt' 
QUeg in 9}Ifl, f. ©taiift.i). ^fl^m, ^. XH. 

Koprsiwa (So^ann) ein Qinibci 

un& @cfti5Iei beS yoi^etgetjcuijcn 5? ail/ 

geb, |U Sttolib, i^ffbiet untet bic gute^ 

Otgamilcrr unb folgte feincm^vnC>ei*np(^ 

tcficn 'iobc im iimte. €benb. 
S f e 9 a r t e !i (2abn?i9 i^cobiiO Dr. 

ber X^fofogie unb.^PiTbigetin-ttltentivt^en 

fliifbei'Snfel SBilgen^ geb* ju (SvmSmfl^* 

len im3}2cif lenbur^ifi^^en am i,|ebiM7^S/ irnfeicte aiif ber 3(fa6emie jti ©reif^mafbe, 
pciuatifjire baiaiif 1735 jn ®(iremij aiif 
bfc 3n)VI Singen, iviiibe 1786 ^dtov ju 
Sajolgoir^^t^ielt i79A'Cineii3iuf nacl;3ti; 
ga, i}in^ aUv roieber nnf bie 3nl"cl aiiigen, 
ffio ct ju Jlltcntiicjjcn ^Picfctjet- iinb 1793 
Di,beti^i:oIogie Tuwubc. Unb iDemnciu 
au4) »on biefem mtiibigcn ©deliirni nnb 
fdj6nen @d(tE nid)[Viat*eiu m t\n\\iialif 
fd)c^ ^uniimei't anfjiwcifen f)afccn; fo 
glaubeidj/iuii-b c^- bennocb aucb in bicfer 
©efellfc^aftwillfonimeii |>pn,.baiuii'feincr 
?9iU|"e fo mandjea |dj6ne e5ebid)t fiH' ben 
©efang jii banfen[;aben- Solgcn^e fann 
id) bMm ncnncn, mefdje in bem 5tcn 33an/ 
be feinev Sl^apfobicn/ iJcipjt^^ igoo, uov* 
«ommen: i)2obbetXontun|l. 2)3iy; 
b e n « 3lIe,vanDcivSrjt, 3) S n ^ v c d e' 6 
i^pmne an bie ^aimoiiie. 4) ^ope'j 
Obeanfbic5:onf*infl. 5J©mai'f« mn; 
ftfjli)d;c Obeanf ben Xag bet- ^eil ffecilia. 
^ud) fartn man no<^ ()ie^ei' rectjuen fein 
SSiiuxna, ©c^anfpiel mit ©efang, 1780 
getriuft in g. 

Koslofsky. f, Kosalowsky, 

So^mann (Su^tiim ^Sitl^clm 3fn; 
bvea«)'531a9-mib^}iiiifenov bci? ber KvtiU 
Ievie;^!abemic jti ^eilin^ n)av anfangf 
Cefjrer an ber latemtf^^en ©rijuJe cor 
@d>njeibni&^ wurbe 1790 SJcagiiiei- iinb 
179J jucrrtSouuerneui beij bem oblidKn 
i(abe£tcnfoip^ ju ^Jedin, woranf ei balb 
obige ©teUe cxi}klt 3m ^e6ruar/©tiicE 
uon ben iSenEroilfbigfeiten iinb iagc^ge; 
fdjidjten ber 3)?rtrE 5Siflnbrnbm'g, 1796. 
No. i^Am^ in bem ?3i^irj.'@tiicf. No, 1 9, 
pubet man beflen "^Inffci^ : Ueber ?f{iqf}U 
ni'S ^ImnnO' ®Iucf3 3tlcc|1c nnb^OfiJ-' 
unb Madame 9J i g fl tt in ^erlin^^rndj; 
(IflcJcineoSrief^, , 

\>on So^pot^(OttD ffail €r&mann 
Srcij^r.) — 9?a^ bcr Steifje fcinn- untcn 
folgcn&en SBerte, geJ)6rt er unter bicfici; 
gigltcn imb cifinbung^reidjften5>ilettanfen, 
bei'cn fid) ge^jenroditig biclrtunfl jn rilfjmen 
^au iiud) fmb feine ©ingfrilcfe gi6pten/ 
tljcilsmit ®ei;fa[I gefrfint roorben. O^ne 
Sit^tifel [|itbie^andj ber^all mit mefjrcren 
[finer Snftnimentalfiilrfe^ irornnter aU\: 
bod)feine^lamei7©erengtc,0p. ig^mo^f 
nic^t ge^Sien mbdju, inbem fefbige jmctr BSB 97 Ko a Ko t 96 von ebcit fo fliojicm ^?3IangcI an Ostoiionnc 

S3on f?iucii ©injfnicfm.w.u-ca nodj jii ncnf 
mti: i)StnOratjjniim^ iweldjc^ i7S7 J4i 
SGciicbig niit ^^cvfi^IIiiel)5lTt min-tc, f. muf. 
SnM7S8- ©. 174- ^) 5^ctla im& S^v; 

??l;h 3)'2>fi' iSiiiisdjenniarft ju Jtinit^r, 
0))cmtL\ ©avfiii^ciqiod>fnf(U'3.Siatt*Oiu 
vcmkeuiibffivfdnije. Sctpj, 1795. .4)111 
licScff. ^lau. i|lc£icfciun3. ©L'rttuifc^iV. 

1795. 

If. Slit 3nfli-iintentf, aUc gc|rof 
(ijcn: s)VlQu:u.aFl.V.A.etVc.Op. 
^.Offenbad), 6) Conceit p.leClav. in 
C.0p.6.S&cnb. 7)V19nat. aaV.A. 

ctVc. Op.)i- ebru&. 8) VI ta-ql-Op. 

10, ©l^ficiV 1790, 9)Gr,Sereiiate p. 3 

V- 2 A, aCorjsVc, et B. SbcnD. 1792' 

Op. ir, io)Serennta p. il Ceinf)> Ob. 
£ Cor. cii Baasetti e Fag, Op, \ jj, ©aim^ 
fri^t^i794. it) CoinposizioTii sppia 
ill'aterNosttfr^consi&tentiin 7 Senate 
caracleristirlie con un Introduzione 

peraV. iOlj* siCor* Fag. Viola e B- 

Op- lo.'Cin'mltnbt/ 1794, i^)Concert 

ppl'Oboe, av, gr- Ovcii. tJDcnft. 1794- 
15) VlSiiif. agr, Oicliear, Op. il.linE) 

ij.'SiiL'mitabt, T793, iinb Op, 22. 23. 
24- 2 5,^SL"iiinfd)^i?eig, 1795 — gg, 
K OSS tow sky (T.) 5"fpfftoL' frcr 

fran&i3t>t'^n\jii9Bair^auaItf^^iyi:[Iinci|tcr 
tcfllcfetctt .S6nK)^uoii^0dm^ fcem eruud) 
tiad)9liii;lanb folate. 3l"[S bte'fci- iVin J^cvc 
nidjt i^mgc bavauf in fiiefcm 2an&c ttail)/ 
DCLfeitigtc zvbic Iinuevntiifif ju beiTen for 
Innicm ^cjiui6nt(Tc. SOic[Icid)t ting fiicfc 
9)?ufif jsut)fr23ciic^iin3 an ("cinen gegen/ 
ic.H-ttgfn el)i'<:ni}oIIcn *^)oflcn 6ci>; ti^enig^ 
^ccnlJi|l^^vt)OVillg(cdJc5ffia't^,6cnm^lli^L' 
bamal^ jugc|tan6fn .^ntte, tntni-d) bcmcf 
fmiDoibctt, brtfi fieamig.Slor. 1804 ju 
^ictcrsbiu-g &C9 bet* 2;obtertfftKr beij Oc/ 
n^fjmfen @ioino\>id)t won ba- ganjfti 
-Saireii^Sopelle, mobci; Mad, ^3}?ai'a bie 
Solopartic &bei'mi)m^ wiebnljolt njiirbc, 
Sciti796,6em3fttpurtfr, urn tuelcficn cr 
Df)ngefa^r tifld) ^Hcvibnv^ gefommeti 
f^ijn mflg, (Inb nadf\t£i}cnbc^^ei'U fill 2ie6/ 
^aficL" uDn \tii\ct7Mcit auc^ se({(jc(rcn Wi)r/ ben: T)R€cneildsCliansoii9frinc, et 
iral-Op.i- ^p:UTSbm:g. ,3>Hecutril <\^ 
l*61onoise9 p. Ic Clav. Op, 2. ^'tenb. 3) 

Suv^ammlumj&cii^I. Op, 3.Q:t>eub, 4) 

VI PolonoiseB a grand Orclj est. .Op. ^Jr+ 
Sbiint. 5) Folouoiscsp. le Clav. Op. 

5, Stcnb. 

Kottowsky (@joi-3 2Eil^c(tn) — 

Pav6jii5>efr*i""ni6 3. 1785* 

*Kotzvvare obct Koczwara 

- ^ 

bel'gar^u■ft£of)nci33et^ic»ltcmfllv fam iixi 
3. 1791 i« SiMibDH aiif cine ("d)n6be unt> 
)'d)5nEiI_id)iraiVmnitfec6cn, 9?Ean ^atvfv^ 
frinciJnK Q;t5flf)iiin3fn vun bif|hn.Uiifvil(e ; 
bic iuaf)ifd)cuiiic^fte fdfcint folgfnbe jir 
fc^n, Sdivnifln eiiirm tcrafrcn ©eisfcmf ■ 
&eit«gc,fl(S^o ^luflifl auSbet Opa-, rt)» 
cr mir 25ci?f(illc yiflpiflrt l)auc, in cine (utli/ 
ge ©c|"el(fd)afC gjntj. JJjlh- Ir:j3 et- fidj 6eijni 
^nu:fc, ivie ei- \d}m nic()i"ma[^ nctfjati ^atf 
tc, au^ifuri*ucil an Cici- ^tiiOfrtt{)ilie fiuf* 

^enffn, Ste ©v^S^^Sg^'/ ^^^ beiten bic 
tye|"dl|"d^ift(je|lanb, mocfytcn a&a"6ie^ma( 

wenigei eilctt, ifynmiebcr lo^ jii fdjnciben, 

urn Cni5 3m]!nlgcn, rJinpXiu'nidjm i)i{U 

gfttiuib ci'T^irfi'n jn fd)cn, vcci)t (an^c ge* 

nijljm jii ftiiJii'ii, 2((^ ct< i^ncn mm ^iiCsIic^ 

3eft firmftv if)m tvicbf l' ^fni& jn l)e(fi?n,wai: 

unb&licbcitDbr^fD, 6rt|? ct'iiuf fciiie^^oeifc 

wtebeu jvini Sctcn jii bringcn itnt', 2Bcnrt 

ber^ilnfrici'|Trf)imbraneO}?ciird).^cirunfa' . 
I'pfjc inib U!igcfitf?tf2Bi'((tl(»gCy fo i-ftdj uttl> 
vonicfMnfie lUiiLjcu^ ftijn ni6ijcti, prci*' 
Qi€ht\mbmi\ybvai\d}m iaiit, urn fidj 95et;/ 
falluiib'^teuiibeju eitucL'&enurrb ju ei-^afr 
ten; fot^iitcreScntrocbci' av,i ^ang ntit^ 
3lfigtm9 jtir c[n^\d)mifc\\bci\ SfBen^mt^ 
unb bciiin iff fi fin iDtenfcij o[)nc (Ei jicfjunj 
unbSftilir^e; oba-et' fiV'.lfCie ©djitJtic^c 
feinci tiili'nte tmb 23ef6iat|Tc un^ fijd>t flc^ 
anf ^DftfM feinei' Qie\mbi}Ht, ^ifve mb fei^ 
nc^ gctni^.intcrefTant jii mncfeen.nnb btmit 
ift cr nur ein ff^fli'Iatan in feinev Sunff, 
3E&crin jcbem Jatle mngiftnein folc^ed'^ej? 
tL'rtgen in brn'Jdigcn jcbe^SBerniSnftigcn ^erf 
rtbrcfecn, 5n bem jrt)ci?fcn5^tfe war nun 
^o^marii gemiij- nic^t. ?Kfln mt^ciic, ^ 
an6 bcv nitljt ffeincn ?fnja^f feinet geft&d?^/ ' 
nen SBei-Ee^ roie t^ot^l fie in Snglanb aiifge ^ 
nommcR rooiben f^n^. Slfisi- n«p felgenbt 

(ftibbaDon inSeHtf(^Ian5 Orfflnnt jettoi'jp 
© t>es: BSB ya K o z Kra 100 4f . Ccn: i) VIEnglishSongfl,£on6on. 3) 

; Hi Serenade* p-V. A, Vc, et aCors.Op* 

X, tint QJiaLbini gctncmf^aftlic^. 3) 

Grande BntaiHe Lmitee sur It; Ctav. av, 

ace. d'unV.Vc, ^tTambour. fionCon, 4) 
yi Trio'a i 3 V. et B. ebenb- 5) Vl Uu 
QUii}^n, Op.9- (E(icn&- &) VI Uuos p. 
FU et V. tSbeiib, 7) III Sonat.^p. la 
Clrtv^av- V. Op. 34ȣon6on^ '79*/ ^^it 

Offcnbarf^Op- 34, 8)111 bcvg(. Op. 35* 
fionbon. 9)lUSonatiiiesp. leClav.Op. 

Kozelucli (loh- Anton) — ^n 

fcem Sobe bev ^iid»cniiilSrfe &iefc^ giogcn 
©Icillei^ i|t bei ajftf, beg 3a^i-I)ud;g bei- 
^onfunjt^njo m^slidj^nodj miinieiv<3ls bti^ 
a.Ucr, 55fifcl&e ciijnet *^iil itojeludj 
aodj ilberbieS bic ^ilbungniefjievei- brazen 
©Aiigci'ju^ njcldjc^^iatj bffiftt* Sflui* 6e; 
^ ftaucttcr, batjn'nidjt^uort femeti 93tci(tcrj 
(Wcfcn bmdjben^rutfnKgemein bcEiimu 
nifld>c, Sugkic^ lutjmut' tie iedjtci bcf/ 
fd&cn(i796) im 1 1, S^^iMi^ cine fati^e 
^tamcifpideLUUTOdrfjciiialeidj iiifidjtme 
jroc^ ©iiiiicfin ctivaiun lie^**. ©cm 
DratDiium: la Morte d'Ai*eIe,n?oiaii4 
^r,Ur. g^Ubni y>erfTd)nti)ie(33Dinc|f; 
Iid)Cfi^ br|"bnter5 ta beti^ljfi'Cii, gcf;6itjH 

^c, \w€ id) ()ici: nod) i^ort fcineu SfficiCeu 
namfjaft madjcn ffltim SSi^i)Uvc IVineu 
itompofitioncn befi6t»0i.^fit*"fl. €v i(l 
tttd)t 33iu&tf t' worn folgcnbctt/ fotibfiii imv 
mit ibm A^emanbt, 

. *Kozeluch (Leopold) — fam im 

3, 179a ald^aifci'l-^offapfllrnciflei, mit 

1500 @;tilbett &ci}alt, an ^Sioiavti 

^tcHi'. S5flgi3Dnfaftfn9BaEenan5Jio(m; 

^MQi'mten, bffonbei^ abcr .Slax>fcvfouflfm^ 

ju 5ffiipn, Offcnbacfi, ^Pavisi, £onbon u. f, iw. 

i7g9&emtd biij 5o95cLte gefloc^en im!) 

me^imalS roicbcv nadjgciioc^cu luoiben 

finb/bcrocifct^inWngltc^^ tyiefcfjufTe iiodj 

immetc|cfc^dBttiicvbni. Utibuni bcnSitfr^' 

^abcvit i^vcn?5cfi^ noc^ mclji- jii n-kid)^ 

tern, ^t fein ^lubev gu 5ffiicn ciucu eioc- 

ticn 3li)tcnuerlflq nc5|l ^tcc^eietj augelcgt, 

^ol(ienbe&ei;bf^etfci3etbKmnnod>{>efoiu 

^ fcersangejetgtjirnicvbcn^o&fiegdricb itrdjt 

ina 9^iibliEum gcfommen (tnb : 1} Sufiit^ 

"imb^&lDfetrwi.Sineevnit^aftc OpeC/ fluf SSefc^ftcv^aifcnn 932(1 via t^nefia 

iii5)iU|i( flcfefet ; ifr aicv wit jui-Jl'ii^fil^ning 
gc(omiiuiK 1) ttin^gi-o^e jCantate Auf Bic 
^iiifeiEifiiumg, ji\t 9>iflg 179=; er^ie(t 
uiel^n ^5?ci;fall- SSon fcineu gc|iDdjfiim 
aeev^cn ilHb noc^ jii meiffu: 3) XU 

Ariettes ital. fraii^, et allcmncd. lirecA 
deMetastase, misesen Mus. av. ace. 

deTf. 1799. Solijeubc^ SBci'f mirb ton 
im mcifrcn ^lavici'mcijimi beiiufet: 4) 
e ic(c^tc hti\at fill' ?(nfa!ii)ctv fiu- b. ^iiiy., 
mit bepgcfilgtei' gingfrfe^iing No. 1. unb 
2.8dp3u(,K.HflfjneL 5) 3 Sonatas p. Pf, 
5itcS2S.,bev .Raifaui ^)on5LanEific^ ge; 

ifuac^ci- Oofcp^ ^yiml}iai) ®rif(5; 
Orgflnifciii©ccfiid>t'n feci; @fllj6m"9,gc6p 
311 53trtttidEofcii im Ottn^i^vtcl am 30.3^10, 
i75-yf*im mfnnem 9- Safjrf fll^Sing; 
fuabe ill ba^ .sSlojlci- SiJtftcii^f H tn;PflfT"ait, 

faiuoiii'tc Barauf mcljiere 3*ifn^ ^i^ ^i-' 
1773 Dbigc^KlIf ei^iclt. ^^iei" fuchte ri^ 
irt ^inianseliing cinc^ fie^rei-^ ber Sompo^ 
fitioti , bind) bic Oiilfe bfiS ^cn. ^iii}, 

I^aftjii R>eibcn^ biect bann mtt ^Jlcii* fiu^ 
biite. 5>ieS f)at fo uid gefiudjtet, bng zv 
1803 bficita fofgeiTbc .Siii^cnrijd>eti felfrfl 
gefdjLic&enfjaae: XXII ^JJcffcn »on VQVi 
fd)icbencL' ^(ii^frt^riing imb ^tfe^ung; 

IV Requiem; XXIV Graduale; XV 

Offertoria; IV lawetamfd}^ Sitaneyen; 

IIToDeum; VITenebiae etc,; I5Be* 

fpfrdeBeaiaetc. ; XX 2Jcfpci;.§i)mnm 

untnoct^mf^iere anbeie fiiebcv, 3(((e« iit 

2)ilh(2i^ad)bcffciieigenf)aiibigem^'«frrt^cO 
S I a m e L' (©coi-g Sirbroig) — €t' war 

flctorenjii -^flfriavSieii^flU^ imSSflttcm; 
6eigifd>cni73i- 5>mc^ fcinc Sifnbung, 
bic JGentile auf fcje 2BinbIabe ju legcii, f 6iif 
netibiefebernetiSrtcJdjcu eifpiivt weibcii, 
csEflnti nicftttfaufs33cntilfalini, man ^Qt 
ctii kic^tc^ ©piclcu unb 2Inrptcd;cn mi& 
trincnJf&gangan^ SBiiibe. ^upct biefcm 
^atci fliid) erne nfueilit uon 55ortepinm>/ 
Slai-icrenn-fimbPrt, rodc^entcfitfliBgcral^ 
eingm6tjnlid)Cj>^'lfli>ieiV tiirbboc^ fo(iaiC 
flItJcingtollei'SIflael fint, f, fiitei-. bi$ (<if 

^ itcimerCSo^ann^PauQXaflcntnUriif 
mentmac^ct ju ®6ttiTigcn, feit cinet fangett 

^ilnjllcr BSB xoi Kra Kr a 102 1807 gcgciuinfflIfd)CiSC*iciiW)t»onft(:iCL" 

lien, 6a|3 ft rtcc^ aKcibiiif)^ trt tern glilcflu 
djcn ZUn Ube, ivoiin ct tie 33cttc[Iiiiuicn 
von 55iJ»^f^L^ten iinft ^Jaiiic^OfCcit juv 
voUfommcn|len Snuicbeii^ctr, ipie et xiw 
met gctfjati, fcefotgcn wiirbe* 

Sidmerfi^off (So^atm ^i(^dm) 
piipilcfliitei" Oliielmadjet ii\ ^DiilTclbolf feit 
I go If , ^(jt in tcm ndm!ict)eii 3a[)ic fein eiv 
|tc^ 93ifi|tetwtif flllt'in u^tfettiget. ©ic^ 
t|^ bic Oi'^cl in bcu ©f. I!am6ciii?iid)e Jti 
Dltjcnburg, iion 46*£rimmen fiU- 4 OJta; 
nnafeiinb^Pi'bAl/ ton C, Cis, bi^ Dmjge* 
(iiic^en f, mix 6 ^l^dlgen, to ^ng Idn^ s 
gtiBbteit, f. geipj. muf. S^nt Sa^ig, HI. 

@. 53 9,tromrtnflHct)OicSi^()o|'uion bkf 
fe^9Bei'fiSpnCtft. 

5Et4utcc (^P^ifipp ©*uub) .Cantor 
Un6 5Jiutlf MreEtoc anbev 3lnncnfiid)e jii 

2fug^6ni-9,t)eJ>.barv(0|lflmit4'-2l'iin- 1^90^ 
^ntlicl) fciiirfvlfinen giferjfab Sleip gang 

fccfon&ei'fium fcieiOiufifinjeitLer-SSatci'ttaCt 

tjeibicntgcmarfjL DJo^^ctjcft obigcG '^(mt 

er^if (f^ ecrittitcte ciittfcffctt 1 7 1 2 bii^ cc|le 

fijfentliclje Sonjeir^ a*clcl}et? ci' mtt JpiUfe 

fcinfi @d)rj(cv unfi ctnbtvabeci&mten fitefi/ 

^n6ci-6efc^re. 3"* fi^^Kn^e^5.^^^l■ea\^idt 

€iobige ©tcDe, n^Oinnf a- ffincn S'n^ J" 

ver6oppelttfc[jicn/Urji«nd; Ctc.stiidjenmntit 

in 3l'ufna()mc ju biiugcn, Sf uci&effcitc 

ba&SJinaecijoiv f&l)vU bic -ft'nitfaccii flatt 

bcubifS^ci (icbvand}tm SSiotctten cin, un6 

fimmeltef(ci)cinen gropfn 93oi't'at^ terfel/ 

6en, &efonCci'^ yon ielerrinnn. Sufcfet 

foniponii'fi: crfel&|i flanje Sa^t-gtiiigc itnf 

alk ©onn; unb '5f iU^if!t% ncic^ ben Stcimcu 

beg batTgcn ©dnilfollegen, M. ?0*irf)- 

£ e i e 3 f 1 93i a r g g r fl f. 2(udj bei;J?offj^' 

jeiten imb anbein S^^muflgen Deifeljifc 

^idntci' rtidjt, mitemot-A^ftiiMtcflufjiu 

wniten/rtJ0itrcB^3)iarggiaf an Sianicn 

inct)ffi"[;Ienfic£\ CDiefeSompofifionniyeiv 

i'ictf)enin?ai' e&cn nidjt bfl^gifipfe @ciiie, 

iinb it^nben ten 5 c i e m a n n i fA^n roeit 

na*;inbcfren tiugfnfTebod)6ei;, £ufi unb 

©erdjmiirf fin Ollufif tn.ber©tdbt j» ver; 

fcteitctt- 3(nd?fcin.^onjcrt^aUc feinenfie; 

\icn'Sovt<]m$,mo\'in cv &ftn-€ groge Ora^ 

tomnrou Xelcmann aufeine ZvtQab, gcrcidjtc. 3tni$ lic)lcn fic^ ifteH ftembe 
93ii'tnoren fjici-tn ^flien, 33iciJ ^on^ctt (ft 
cvfr gegen 1779 Jcirber ringcaangen^ .£c 
^atadd) baa SScibicnjI^ bnfi er, mif 3iflC^ 
unb J?il[fe bc6 biimaligen ^t^dferS iie(j ten 
©.n-fi^lijm, SL-iebi-ii^ 3UrtJ, eincd fVi)r 
giitenO]hififut'f|t*inbigen, 1717 bencuau/ 
grltl'djcn €^0L'nf;(>Jffcin3 lefji" XKi-b^yfcvte, 
6eureitgeL-amun'3iitgrtnj in Unorbnirng 
gefoinincn ni;b ueifalfiljt ifi>rtcn war. 
©icKi flciyige 9?i(i:m |hu'6 ntClid) 1741^ 
unb l)attc ben a^fii-tigcn ©c()f'ci- r, unb 
t\tx<ff biefem ben Dr. ©lof^u 37ac§^ 
folgcin- 

^laff (9?;u-fjacO ctn ^omponii^ be* 
17- 3ar)t'f)tinbcrr.5, wn bciTni :?libcic 
geyeitag p, u.be^Synt. Minor, bet* 
iite38effanfi1ijft, n^oron i3&fL- ntif noc^ 
fotgcnbc gmtinijt ireiben fSnncn: r) bie 
mmi \)]tu|en^ rait g ©rinjincn u- ®en. ^^ 

S>i[(in^CU, i6t6, 2)Miasae 11 voc.Op. 
6, i():j4. 3) Sacri Concf^iitus 7, 3,4 — - 

7 vocurn, i;tai3en&6nrg,i624. f^. D r aud* 

BibI, CI. p. 1621, 1634, 1643. 

it V a f f t (Knton) Safi^ofc awf bemSJiof 

JottccUogcgeniuii-fig jJ^mmrmmfifn^ bedr 
legitTenbrn '^\\v\lcn Don iio&fonJt^ ju 
aSicn, ifl cin CSdji'it^t- uon -Oatjbn, imtv 
^<\\\b xmi}n; ncb\l fi^iuem @of)nc, 37ifo£ 
kvafft, iinem nid)t minM' gi'oyen lOJci/ 
Iter aiifbim93io!o]Kri^ in ber:Kape[Ie be^ 
gi1i'ftenCyt'a!5fliro^Di§, ^njbc ))ahen. 
fid)nudjnmi79oaiifi()irn3tfilVnun'Jt"usr 
lanbc yiclen5>fi;fan ern^oifcen, unb roui/ 
ben nodj 1 796 ffit' bje fr|rivi.i?if i[la- il}vr.S 
Snfrfumentii gefjalten, njf lite sBien auf^ue 
wcifcn t)«IJt\ 3lniJCi*einem Nofturnoa 3 

von biefem %\ton .^vnfft bcri ?:vrteg irt 
Si.-n in 9jifr, ^n (jaben i\i, ^ai lt and) 
bmd) ben ©fid? befannt gemfldjf : j) lit 
Sonar- p.il Vc.coiiB, Op. i.'$>nlin, 6. 

t^nniind, 1790* 3)nrgrDt5e@ortnfenfiSr 
ba6?Gc, mit 5>iriiffir, eineij 35- 0(frn6a*^ 

1799* iDif^rere Sn^d^iiMen »om 25)itep 
iinb ©o^rte gidjt fdjon tn^ q, Ser, im 2(rti; 
felSraft oifne^ovnamcn, n>d*PL" flber 
3fnton ^ei(!en mnp, 3mIV-3at>rg. bcr 
Scipj.nmr.3dt©, 765, ffinibeDoncinrni 

^oiiflVo!!i^entniang@tu«tifli"bgemdbc:: 
,,bflO bev bnfigf J^a-^og im3«Ii 1802 i^m 

triUantcn S8ioIonteIIfpie|er ^vafft fi^iS 
2> 3 ©fVfl?; BSB 103 K ra Kra \ik ®tiag&uv9 mit looogKSc^aft in feinc 
SJicnjlegenomtiicn^ci&e/' Obnutifjiamit 
tiefciflnion^ o^evfief^en®D^J^ fflifol/ 
cber nod) cin tvittcr tiefc^ 37amcrni ge; 
!iitn;iu fci> ijl Uei; bici>r hfonifc^eii 3tujcige 

gen^ ffif rtn man ofjtie bejlimmfc jceniitniff*:, 

tij jilt" Stterfltur cigncr^ ^m)\lm(i}nti)isn 
, fdjveibrit ffiitl, iDei'skicfjeii SRoti^en, iwo 
fiftcvd flucfj nicfjt einmal ^el■ Sl^nu i)^3 
^iinftfer^vidjfiggefc^ncljcnili'/ gic6t eS in 
ten jcfeigeu S^^iunalen ju ^uiieatcit, bic 
intd> be\) bet ^lu^aibetiimg biefed ^etf^ 
bfmi vnmvvt f)aU\u SScrgl. (B i' fl f f t, 

5eI)L'ubciiygeb. 1780. 2Bfl^manfpn(t t*oti 
itjm n)fiS/ enttjiSi! bCL- i>oihciyc^tn^e iinU 

^rflft (So^amO ctn ?Oiagi[tci auS 
6cm 1 7- 3arji:I)uii6eite, f)dt uad) bci S tv 

an^gf^ebcn.f. Brunnelii Elementa 
muAic.plao. p.32- 

Scal(®f"jc[) eiflfv fSiDlinilt imOv/ 
<^cperbcr Oper nnb mc^veicv giofien ^iv; 
(^n jii 35vag im 3- 1 Soo, tuitB tioii 0« auS 
filfi citt )cf)v feitigci' nnb gelcOmarfi) oiler 
©piekv gpi'w^mt, f. Seipj, muf.Seit.Sa^rg* 

11. @. 505- 
■Svamev. f, ^inmci". 
Srflnici'(5i'ani). f. ^fDttimei". ^ 
S t a m pi G . .) "^wfift'it'eftoi" &ei; tiJttii.' 
Ccnibfw ©(^nnfpicleiv^ruppcn inUngarn 
unjS3-i79o, ^atww feinei-^ompofttiou 
fliifo X^eater gefcracftt : i) (Bcfdnijc i" ben 
Sigeimeirt, imb i^jiim^oifpiel: €ifoU 
aiefflnbcr^elgrn, f, ©otlj. 5^eat ^alcnb. 

1796- ©.148. 

' Svrtrtj C3o^flnn Snebticft) — 5Seij 
feiner5(n(leaur;g ju SJeimniv al^ -^cvjogl, 
^ottjt^L'tmeiiletvrombei^mfogletc&juiUn^ 
terfffi&ung ifti nun \jercn>ffifen ® 6 p f c 1 1^ 
ba^©ifettpnumi!i6ct CteOperfccijm bc^fU 
gen X^catcr fi6evttflgen, Unb wie gliSif (11^ 
babey bie ®ai)I auf if)» gefaUen id^v, ^nt 
bic vorJiV^lic^e 3tit bcwiefen, mit mldytv jn 

SBJeimatfcitbei'Seit/ ^^^ Cer aU ;cmeincii 
SBcifdjerung/bieOpevnDom *^eijogL Di; 
rfjeilCL fecgleittt roorben flnb. Uf6evbtcg ^at 
. er (ictj Aiidj bitid) btc^^ompofition rtie^rciev 
QirlTflnge unb (S^fiit, fetronbev^ bcm^ fiir 
ben ®vo^;Scp^t£i/ um Oa^ &a(lgc ^eatci' vfvbtcut gemflc^t. 2rnrfj ift bie3tomflnje : ?fn 
bemft^6nflenSn*i()Imd^nicL'gcn/yc[djeci'i(t 
bem 3:^eari fllift^en ^()enff;euct' 
gcfrtt ifat, fdreOtrfjfrrci iti Siimmeiiunb 
im ^l^uictau^juge 1 799 gefcoc^fu woiben. 
€n6lic^ iTnb an^ biefe Zakme auf em fiU' 
i^n fef^v ci)cenualle SCeif^ 6cl(}l)nt a'oiben, 
inbcmcr i8o^ benJiufjum ?>U'cf£DL' bet 

©niugurbter.^offftpeKe, an3iim(!cfg* 
©tcdfy mit i5oo@iilbe;i 0^cl)n(t n^idt^ 
ben CL-aucf) angtncmmni^at. 

K I a a i n s k y (, , .) mai)vfd)€inUd) d\l 
S[6rnH|[i!i^pciL'i^^ isonbcm maiit)in unb 
raiebev\3on 17S6 biis gcgcnroAftig m?Oiu^ 
(ih>crjaLl)rtiiTfn einc ^Jtciige Don Jl^tf"^ 
bno o angcjeigtfinbet ; ale : Op, 2, 4, 5. 6. 
8- lo.irnb IK jebe^ t»Dn VI 5>!H}i fhv 3 
Sl6tem Ue6ctbit^ nocft mit SBogel gef 
meiiifdjaftlid) ; VI Duos cone, p, V- et 
Fl. Oj>. 22. 

Krassa ("..,) ein ^otiftltiitfcr int> 
SSii'tiiofeaufbev^^imonifa ^iv'^avi^, lieg 
flt^ bafelbjl 1796 im Lycee dtfsAits flitf 
feiiiet'renjolKommiicfcn ^iTt'moiiif^T, n^t'J/ 
f^e ev Instrument clu Parnnsse nLitnitC^ 

^ 5>^ren; woiauf i^m ft'iv ba^boppche23er* 
bwtt|l, bie^ 3ii(hunientyei6eft>ic jii f;abeii 
tmb bie fdjmeifren ^ti'irf e bfii',:iif f)>ieien ju 
f5imen^ eine tOIebaiKe jncrfannt roiube, 
aSie tuenig a6cv ben ^i^ofatnien, n^dcfjc \jort 
giaiidamS iSfiec^eirlidjc Ki-finbungcn cif 
tSncn, ju tiawen iff, bemeifer cine tinbcre 
tffcmli(i)€ aiadJL'ic^t i)i}n ba^civ melc^^c ei; 
fMvte: mflti t)abe bie< 3n|tL'nment ^6% 
ungef^icftjumScbtfliit^ebeij Sffendicfjett 
Sonjeitenbef^mbcn.f, Sitcr.3t"njeig,i796, 
®' 374- 3nber mnf;3firr799.No, 26, 
@, 404. wivb cbcnfall^einc^ ^aimDnifflf 
fpielet^y 31cimcn5 ^ v a tTa o5ct ® r fl t"f*ir 
gebac^t^ roelc^ct' in bem Sc^^t'KO^'ii^ U"J« 
T79ojii5)tflbi'ib^L'icfti'fanber@pitaIfiii 
dje/a6ev ein^fifjme t^on®cbfu't irav-Sicfst" 
i)aw an fcinevuoti i^m fel&fr tifrfei'tiJfcrt 
.^aimonlfa <iurf> ein^pcbflJ nngebLnd^^ ii^el^ 

t^?S ei" mi( bcm Iinfen5«^e fpkhe. €r letHC 
lu mcttctjaniiniSKufihi. fniiueStimbcit 
lailg anf feiticm Stil^iuniente p^antifircn. 

Zud) fpieftc et ba^ Joil^pi^"'^- ^itfen feir 
neii mnfi!fliir<ftfn "tfllcntcn foft cr cinjig 
mib affein feme ^virjkriutiibe in ©pflnieti 
jnijeib^nfen^flben, SCieffcidjt i|l bie«bfc' 

oam(ic§f^ oon^^m o^en tictee (fl. BSB 105 Kra K I- a 1 06 ift an^ atu0d}tv <^d)vift\teiln, ba cr in 

fcinem Eseai sur la naissance et «m ]a 
formation desvoyolles, tit Ccn Oliaer- 
vationft sur la physiijue par Ho/Jert 

Supplement 17S1- p*3 58. intffcfyaiite 

^ V a u e C30 .^ofmiiilEue in ^SevnBurg, 
ga6 be^^dijitfl mSfipji^ f)evaM : i) So* 

natep. la Guit, et V". Op, 1. ft) Sena- 
te p-la Guit, Op, 2, 3)int)icaKAb»^cn, 
5)obn(jifcmit ®uit, ©eglcifiuig. 

Stxawi (3oJ>p9) — (nidjt ^c aufc. 
Kit mat\ii}\Xr unb jroar i>l)nc33oLnamcit, 
tor 10 3af)rcii ()iti uub wiebci genannt 
faitb^ unD tvie er ^Ifo aud) nut- im ii- U%\ 

aufgcrommen ttJfrbfii fDiintO^**^'^'^*^^^^''^ 
id) feinem 'AitifcI^mir^Alfe hei unteibcflfH 
vonfcinemScbfii bcfantit gcsooibtneti n^: 

f)etn31ac()tid)tert, mei)i"cre 4mJfi5t)vlidjEeit 
unb^mcrefTejiige&cti fadje. ^v lonv im 
3. i756ja3Jtflnn^eun3ebovcn,iiiai©cfefu 
Uu »on 93o8Ui', imb bcfud)tc mc^vere 

feincn @ifcr itt SilViituug ^>oijilgIii^ci" 
Sennmifle fofefjiaudjeic^iiefCy baGiiivnv 

fc&iebettcn fceiitfc^en 3outna(en fcinav als 
ciiK^jungen ®e(e^rteii^aiiftici^frf)nmc^c[; 

ev 'SJlHfif feigner 6I0S ai^ ©ilcttaiu gmic- 
6cn. 5)a0 ev jie nad) bci- Scit jti fciitcm 
^a»ptgcf(^SftiUiif)lKy bicSbciisiifrefoIgtn; 

fca'3iifatl» €tnjuiigcv©djtDcbc^ mitiufi/ 
c^cm ci' julcfet (fubii'tc, unb bcm er cine a\u 
fc^Ti(i^e 0iimme &e\bci gelie^cn f}atU', 
war im 55egvi|T, tie ?lEabcmie }« rcrlaficn. 
JDa abiv Kin ®clb jur ?&ciaf)Iimg fcinci' 
©c^uibnii^t jmeidjtc; fe berebcte ev \cu 
nm^teunb^vrtUiS, ifjm nfldj ^flmfeiirg 
jiifolgfrt^ woereinffi (Initon SEec^rdjii 
finbcti fioffte. Sa a6cr bicfc^O^ffniing in 
Jpambmrgfe^l fdjlng; fi> Iie0f?c^ ^t a ii« 
gcffllfen, feincn®L^it6igcvtio(^&iSnacf).^o.' 
pnifjag^njubcglatcit. Umfonft, aui* ^ici: 
fanb fid) (ein®clb» ^m 6Iie& nicfets iit)n9. 
oB mil nac^ *£tocft»o(m ju ge^ctt. ^icj 
gcfc^ci^ 1778* 9Bt%cnb fcinci Zufent: 
^aUefiinStorf^oImiunvbeei aOev ron bet 
SJorticfflic^fcitHub bcm C^Iartje ber bafigcn 
gvofienOperfotjingcrifTcn, bap fr fictjuon 
©tunb' an tifv ^orifim|l g^uj tvibmctc, 
Utittvbcv 3^it wmbcn feiiic '^filciuc bcm ta-^ilbuiignnLfjr^rtilicJivfifcm Unb fdjon 
^attcfrbicSan^Mftf vcid)e£flnb b(ud)io; 
gen^ <tlrc nub iwinc iOi ctfter mei'fe jliibiit 
nnb ju I'cincm Slu^en Dcvitfanbt^ alt^ ber 
§,b\\U} urn 17HG felb\t \uid} ^taUcntim 
imbit)ii, uliifeiiifnSEipcdmcijtctv niiutfcu 
net Kcife^SffcLtfc^aft you 9lom bii md^ 
SSicn mit rnifjm. J?ia'fanb,^raug nidjt 
itjcntgci", jauDtt mflncbci'Seitc nodj mci)t 
^un fen a^Ltmg, ali fd&fl m Stalien. Cr 
^iclt fid)[}icr alfo norfjftnrScitlan^aiif, 6(5 
cv btcijdau&nip urtb Uuteiftubuiig ^dtK^ 
^SttigiJ ju finer nenen 3tcifc nadj^aviS fVJ 
^icft, llniniinbie buftge gi&ije Opcv nac^ 
<tllcn itn'cn X^citcn genaa K^nrtcn ^u kvncrr^ 

U cv aiicft jugffid) cine fc^iuebifc^e Opct 
aiif, mitnjcld)a' ei'6n; fcinci' enblic^en 3u^ 
viVEEunfrin^tOff^olmgleicftfdmbc&ficivtc- 
3(iif lyic maitnid)f*i(tf3c SJeife cr nun fei; 
ncn> .^ofe DcrmirteJl^fcinev crlartgtfni:Q/ 
(cnte^ 6a(b <\H anft^^ict bei QJcinjcn iti 

S5 g 1 c f IS Tl&mcfcii^cit^ nnb Mb butd) fei-' 
nc vuitL'pfflJii^n Sompofitioneit^ gebicnt 
Ijat, ift theiU fdjon BePannt, nnb wivb tf)crl* 
burdjfolgenbefi DSetieic^nig einigct fciner 
S2cifc&cttJicfcn. 3fuf fi>Idje SScife Bcfintb 
ci fi(^ in bci'^rttt feincv fc^Snen 2auf5fi^n/ 
al^ iE)n fd^on ber Tob evcilte. ffe fttn6, nad) 
6(prutltd)en 9ladjiid>fen vcn ©torf^olm, 
am 15- 35ef. j 79=/J"i" flUgcmcincnXvflua' 
bcrbaiigcntOIiiftffieimbc, umfome^ty ba 
it)tirci«6ifberce,rcbnd)c5 ^eij, fcin unge/ 
jwimgcne^ ©etragen iinb fein ge&ilbctet 
(SefdjmnfF jntn flngcncfunlknOJefctlfc^flfr 
m mib trcucftcn Jrciinbc mad)mu f, 5Jiuf. 
Sett, ^al 1791. @- 15. 9Jon feinen 
SGcifen ESnnen folgenbe genaiuu n^erbcn : 
i)©ibo unb2l"enca6^ grofie Oper; \vci\)vs 
rd)cinlid) bie, mcldje ei jn ^iiaviS ^letfcrajjet 
l)attc. 9lnc^ rtnbem tjefgt bcvtifcl bicfet 
fd)n?cbifd)cn Opee : ^Keheai inCaitl)^ iiji 2) 

Music wid KonungGu5t£(fdefj Tred* 

ie9Begrafning,^3iflttitmviBI^,6n;Xvae3 
jn SffiteiT. 5>cefe n<SmI(d)e tvauevmnftt i|t 
aba flud) imSlauierau^iugcgcfloc^nt^n"; 
flu^gcfommennntci'bem^itel: SorgMu- 

sik vi(l Hogit Salig HfinaKongl.May t> 
£onniig Gustaf III. Biaattning i lid* 
darholais kyrkan den 13, Apr, 179* 
forfattad af KongK Capellmaftaren 

Joseph BSB 107 Kr a Kra I OS loaephKraus, Stockholm och KongL 
Piivilj^f^ieiade Not Tryckeiiet- 3) 
Stella votVietc. a 4 Voci, :*V, sFL 2 
Cor-VIob, B,eOrgano. 9}jjl.|jn;^inc3. 
4)^ir, Son pietosd etc. a Soprano, 3 
V. 2 0b, :i Cow :iA-3Fag. eB. No.a- 
iit l>cm Premier Cahier des Oe- tie I- 
Kraus, a Stocjiholm, ch«z G, A- Sil- 

rerstolpe. 5) ^n)d)wticm niii>ie "Ai'tni 
fi5i'gruOe Oi"d?cjca\ OJiji, Sep Xvac^- 6) 

^OC Au5 6t Chaii&otis , pour \e, Gaw 

rnfI)4ltcrtbcutfcljo italianifdjc^ frnnj^lTf^fji^ 
«nC fd)U5tt)i|'t^t fficfiiiigf^ inib macfjcii tie 
3tc9i»mcr Inbem cvfrea Xpcfrc feinci jjc; 

ci sopra ; ^?]trtrTC lU^uttct |)at (iJiiiifr. ?3Jjr* 

6cp^t'ac3. SjItiterineUaspour Aiiiplii- 
tryon ; conip, p. Mr* Kraus, arranges 
pourleFortepiono parlVIr. Ahlsttoin, 
Stockholm de I'iraprimcrie de nius, 
prlvik duRoi, 1793. ;i)Siiifon- a ^ V, 
a Viole, -i Ob- ^i Cor. 1 Fag, Vc. e C,B, 

i|lNo. iAmci-\icn^cftv fenieL-gqiucIjcncn 

SSiciIC- 10) 11 Sinfaniea gv-Orch. ?Jtil. 

beijXi'flfg- lOlIOuveriures a i6, bn; 

9o'''9el)6it. 93J]1 hcxj iiacj}, 12) Con^ 

certoaVioUnopi'incip. flV. 2 Fk 2Cor- 

A.etB.^Oifr. iB^jQtiintetto p.Fk a V. 
A.etB^^pfli'iG, betv]>ipi;cl geffDcl). 1798* 
Op- 7. i4) VI Quarteiti k 2 V. x\, et 

Vc-'Sill-bcij'tinea/rtn&ancijbcijJpammcI 
gcjlodjcn. 15) Andante a 2 V. ; ri. 2 

Cor- A.e Vc. OJiit-b/Ji-aeg. 16) Sonata 
aV, soloeB 9Jift,(Jbcilft, i7)Cniitre- 
danses a iV. 2 Ob- Fk 2 Cors el B.Sitl- 
<£6:;ib/ ig)ll Senate p. ilCenib. con 
V.9yt]het)eiit). i9)Rondop. ilCemb, 
^Oir^. ebcnb- Hud) mxb if)m in goi^ 
iitcvat "Die ©rod)flic : ^t^ai won imb fibf t* 
SKiifif. f. 3. 1777* SLftUffnvt, 1778, 8. 
iigS-iiigccigrtct. 

kvan U C • •) S6nigk SnpnmctitcttJ 
mncbet ju^eiliimmi796/^eifcvti9ctalle 
3trtcu uoii 3ui3cnfiDii^f)6tttci'rt, nud) bie 
tjon *£arl '^.iirirt&micbt rctkfleitcn/ 
ttJic audjSiivnitionstuompctcn mit3^9^n 
\mb ^vMi^nx, t^ort A bU F, n)D man aUc 
^nlbcu'tSnc nut bci-J^aiib nef)mcn t^xin, 
itic &n;m ^cmr, ©tcin in 2ftig^bUrg 
iitib 53S c g g £ 1 in (Eail^iiif) foUeu Cic £11 flncf)bieyci"dnbcttcQiijcfte beS ^^^Xobea^Se^ 
fu " ijon 91 a m I e r in ^tufit gf fcfet^ toobci> 
ct 'SflcmannS Stecitatioe beijbe^aUct! 
^flt, ©cinrafttjic^ ^lobc^ja^r 1111770. 

*Sv«ufiti 9c6.@aIfin(St(tti2fnn« 
fftip^refma) iva^tftfjetnlidj cine ctjemalige 
^iletMntinju 'AugtSlmig, geb. bal'dbfiani 
afi.Snii 1716 iinb9efroL&nu764am 21, 
@(pt. i|t DonOiotifr- £ i dj ( e t gcmfllt^uni> 
t)oti Jp a t b, nm ^laDici- ft^^nb unb cinm 
S!t)pL«l ipielcnt, tH^i<|)fct' gcfcoc^cn* llntcf 
Cm bacimret' feefint)lid)cn SQcrfcn fomnrea 
fulgenbc mituoi' : ,,'^st)v &ct;m ^latfiei* mie 
fanft ut'iftridjnc^Stinibcn, roo pub icfj end) 1 
ii)i' Ki;b mit ii)\: ba^in !" SSielkic^t citi 

^ *^ c a u f i n Oungfeu ^5JInrift) eine ©1* 

Icttautin ju ^Jdig^bwtg, g^b- bafdbjl am 1 5. 
Tlug. 1741^ unb getbiben am i9.©c)*f. 
i76i,i|lcbenfaatftton3tiibi". @o d>ev gc* 
malt/imb i3du ^ a t b, am ^liligel fii^cnb unt> 
fpificnb/ in 5£ui>fcv gcfioc^cnivoiben, 

^ I- fl u g C^tMiebict) — ^O^upfbiref tof 
U\) ^ctlomo. uiib nidjt 3, ^ r q a g, tuie c u 

imci. Sei*. nnd) bcm 0]lii|"ff;21imnnnd) wix 
i7.89angefii^L't n^otben ifl; itjnr ein hdi'j 
ti"efflicIjcvA'omponifr/ftit^ii-c^emib''i^car 

tcLvunbimSalibiu-gifdjengcbDixiu ©ciil 
erftc^ Qrngiigcmcntfanb cr al^SflpettmciJ 
(tn- bcvniv^cuiogeS^lcmcnS in ^fii;cnu 
j^ici-niif et'itbefanbcu fic^ urn 1785 &n;ni 
aSfimai'ifdjcn ^oft^cfltcr al6 ^9?ufiEbii-Efjr 
m\ Ungcad)tei \mev SSn'bUi\\te, foil n; 
i)om@d)icfralcvici-foIgt^ cin \zf}i bfluftigcS 
2ntei- bavdjlcbt ^abeti nnb ba-tit^ gefrofbctt 
feijn. SBon fcinen uielen SGetfen, uon bw 
nen a6ei" bntcfjnnS nidjtt* gcjlodjcn i|lX*^t'"'i 
md) bie 6 bet? .)^umme( gc|Ioc^eticn SSeoIuu 
(iuaiuttengetj6mi obigcmSof^pf) Sv au S 
an,) ttJ^icH nodj folgmbc juncnncti; 1) 
vide ©infotiicn, 3) mc^rcvc itali^tiifc^c 
imb bcLitfc^e 3fiien fili-^ X^cfltciv 3) cine 
gvogeSantiite, ..fcie-^djSpfnnii/' nac^iCciJ 
*^ofptcbigevg.^od)b rtum ti ^oefle/ luel; 
d)e CL- fccm SiH'|tcn \)on@c^it>rtr^biii'g!©ort/ 
bet^^nuren um 1789 im93l|L jueigncte, 
unb weld)c nod) bet ^r.Santot ^ e i m a c 
bcfrtg^ 4) bie Q5ilgrimme anf ®o(gat^a^ 
na<^3?o)l^ *Poefif, njeldjc bey ^teitfopf 
gebturftift, audjfjfltctbie teijben Xfjeile jf BSB 109 Kra Kre Kr e no ^ r a « g C3- &iO Untev bkfem mamm, 
mld)n ni*t btix \'fX)\mii]^l)cn ^apcKmeu 

ftoc^ni worfccn; Xll V'nriat. p, V- et A. 

BUT ; "SSenn berXaij fd>iei aufcigc^f. 2Btc:^ 
1799. 

fceitete umfcic3- 1475 uttb i4'so^mb\i\H£ 
nem@cf)(ilfeny iSl li { n e r^ mit wkmiSiul)^ 

feit* ^[udjfv&i^iifte baS^pe&al ijon A tie 

a.f. Pr a etor. Synt3{»ra, T,1I, p. m. 

imt angencfjmftcn DeurfdJ^^n Xenorfdngei' 
fccvS^it^ r^it 6*^ni rs-2(ptU 1795 amJpciv 
|ogI. %i)tatn ju ©mttgai-bt engajjirt, i|t 
gc&- ju^icijfcfbr 1765^ ut^^ Swat 1787 

^tcb^ CO Ccbrtuipu'Icr 6n; bcr 
J?ofmanm|"rf)cn ©efedK^nft, hat ba^Ova^ 
toriiim: .*K6iii)j SflrOitd^atnetjaiv obcv tei: 

lOcIdK^^^ni 26. 5)1liij 1796 J» ^egmetnrg 
jiim ei(tcit Altaic aufgefil^tt wurBe, ©n i» 

^icbs )"d)on inSnittgrtibtiDar; fomtig 
bif^ roo^l cin aiibciei- fei;tt, 

^v e6g(3o^. SSottfrO— ^ofbrgmult 
unb ^iSiiifitbifrttor jii ^([tenbui'g, hat noc^ 
biutfcii laffeti; VI 5)tueilimenti>'g anfi 

S;(fl\ite^2lltenbiii"9, 1796. €rftavbi8o3. 
21nfcmc@teUe ifl ^i-,3i>^. e^rti^^ai^- 
tfjcl (f,befren2tVtifcl)bcnifni roorbni. 

^ V c 6 c C3of)<Tnn "Jofeine) cin n>ru'biget' 
SSatcr be* &eti^^mtcn 3o^. S 11 6 era i 3, 
itfliiutc^tOrgattiftjii^iatfldbt, imbflcb. 
ju^cic&d^cim&, cinfm ^einifliifd>cn Sdl-' 
fe am 7. Suli 1 690, ^i-&cfurf>rc &ie@ct*u^' 
Ic jti 5Bcimav m ber 2t&fici)f,q»f 21^ibcmicn 
jiige^cn. ©a cr abcu 1710 i5on bcn®c; 
tirf^ceii ju ^wttflftribt bcii Siuf ju i[;iet' 
ojfcnenSautoivmibOi'3ani(tcnjtcUcerf)icIt; 
fo naftm cr ba$ ®esvij|C fi5i-g UugiMviffe ' 
fln. ^ierJiefieni^rt flfeeL'SBif^bcgicibc uiib 
Siuiflliebc nidjt &ci; beni (tc^cn t)Icibcii,iUfiiS 
ninbcrSuii(tbflma(^ Icifrenfonntc ; oicf-' 
nic^rfing cr timi cv(l rciiht imSinft:, an bc\€ 
Clavier unb tie .Sompofition regelmaijig 
untev bev Scitmig bee luflvbigcii 3o-®Dttfi'. 

SJfllt^cp im aBrimaijii ffntivciT, unb ti'tVft Iki, imgcaditet bev hi^iS^mvU^cn 
SBcqc D0iiSuttd|iabtnac^2bVtmfliv bcxw 
iiod?l>iS jnni j?^?- ^^^v^^ Unb ^icimit 
nodjuidjt^ufncbcn^ fer^rc ci aud; alt^bonn 
nod) bft^ ^(aiMVifpi'lfn ""tci- Bcr 3tnffi^f 
iini()bc^gtoScn3of), 0c6ii(f. ^flf^ fi^iT, 
bct'iid)bnnifllB nl^.^'^on^mmefftev juScu 
tixav bcfanb, nnh jjvftr nnma- fo, bfip rr T^u 
luiiSelbiBcgtiac^ jebn- Untfiiic^t^/©iimf 
be madjcn mugtf. Snblicfi fa^ ev bodj 1 711 
fcincttSleifibm-dj bcu 3iiif an bie Oiafliiu 
ftniftdk jn ^utrft^bt^ cincin aScimaru 
\d)m ©tabtdjen, belo^nt. ^tcc lebre cir 
no^ I758,f(fl3tcfl6avbrt(; i^n fcinQjfjtc^t 
f,x\ xyalaifcn anfflngc- ©cine cv\lm .itompo; 
jitimimbc|tflnbcnqrJptnit^eiIgm.Sird)nT; 
fnlcfcn. 87a(ftber3fit^aramc^racfun|Tj 
»ol!e£f)ordIefilrbicOigd gfff^Wcficn^ bie 

ben ^Jleijtn- im ^oiUfflpimEt bemcrffd 
lalffn. 

.« I c i & c C5Dfjann(roniflb)3u(e^tSiUftL 
S^cinbnrgjfc^cr ^apcflnicijtcr ju ©alien.' 
fffbt^gc&.jiiSor^a i72 2,a'^trlt6ciicL"|Ii'rt 
Untciticfet in in' tOlnfif aaf SSerflnlaffurtj 
imb bmdj llntrrftilfeung eiitcg gcwifTm^a.' 
lonS D n © t c i n^ lOoMuf cc fi<i} nad) beti 
^iU)Tcni imb untc i- beiUeitung be^ brnlfiini 
tcn(ijeoi"3 ©euba roeita- augjn&ilben 
fudjtc, <5r ^iflt fid) bainuf gcraumc 3cit 
evfr jn 55eflmiinb bann ju 3)i'ceben anf^ 
tiiormifct 1765 nad) ©uttenflcbt tarn nub 
obigc0tc(le, lucldjc forfcn Spi\ ^nnjc 
Dei(a!Ttn Ijatte, cv^iclt* 7{u^cv ben^irdjfnr 
fTiltfni^ bic ct* ^m ^Imt^mrgcn jn bcjergen 
l)rttti:, f\at cv and) tuc^ine ©tnfonicn, 
.'Slrtvinv itnb SGioIutfonjei-rc, OjiintcttS^ 
Ojiaitetts unb ^m's ftU' »ctfd)iebcne 3n-' 

(?vumentcgcfd^iicbfn.S'i'flarbim3-'7So^- 
unb ^intciltcfi cinan etfr t"ie6cnjaf)iiqcn 
©ef^n^b^n jcfeigen bafigen^ammetinni^Ei:* 
unbaJiDliniffctt^^in.^JcniaminScfivSiifb^ 
I'irf) ^rci&c, rt)d(^cr fic^ nun jienSt^tgr 
faf)^bnt23ci1nflbed93atciflbnrc(j ben Un/ 
tartt^t^ bf n evbci) ben^^erccn 3( 9 1 ^ e nnl> 
Ovuft nrthm^ JU ei'fcften, Unb ba^ bietf 
indjtD^nftlnteiftiUungnngebovnfv^oIftif 
tc iinb "^I'ntancn gcfdicften ifl^&cwciffn ff^tn- 

iievfcbtcbenegcfnngcncSBeifnc^e in bf V.Rom/ 
pofitiun^fomD^lDonlOofa^filgSntlnntifnr' 
talmiinf. Sft^im3nteII.©L beS V.5iil)vg. 
ber Scipj. mnf, S^it* 1803, aW gejTo^eti 

flttiJcfii^ltC Concerto p. Hautljois, p. 

F.Krei- BSB 111 Kits Kro llEL ,i728yit>uL'iRfetticmbIiiI>cnbcii 3(Itnv gc/ 
fleni760/iy?5ciM"^*iies»om'effIidjcn©vicl5 
ayfDcv33iolini!|o6mii)mr/basfclt)it fvcmt 
fie3}Ie[fcct nfldj^Bicn letfrcii^ um ifjn ja 
t)6rcii. 3lucfj itaifev 3 f c p ^ Wflfete iflii 
gattjbefonbevo, inib rod^ltc i^ti itimSoLv 
fpiclci' in bcm fieincu mii|ifa[irrf)eii ^onjer; 
t^, \\>eld)c^ ev t^glict) aiif feincm Sininiet" 
^ic(r. SSielleic^t gefrf^al; bi2$ abet- nicljiv 
tvcil fid)befiOionai'd> an ivw ^lusbiudjm 
feincS watmcu ii:ini|teifcrij^ ofcei' an fciiKin 
Q5t^(trc&cn^ binti bid fkinc Orc^eirer oft 
UDvfc^Iid) *if6rad)tc Sonfiifion micfcci' }U 
^cbcii, feeliirEiiieniroHrc. Tflxid} lev ^£it cvt 

■ njait et ftd! ale aJoifpickv glnd) ^jio^cii 
Jltuftm^ r'> C»a^ man i^n J» SBieti ali fta© 
^oIIEommeiilte ^^}iiijlcu in t3cr ©ii-cfttond; 
^im|lanff[el[tr, ,,aBcnn eu fcin DL'i-t)e)ti!r 
^ivigii't/' f)ctptc5 imSnfji'but^e bcr5:oi^' 
fun(ltton 1796^ ,,bnnn finb at(c©6i)en 
nuvein"5ogcn/a((cX6[tc nur einX&n/Unb 
d(ie^ fd)eini von 4]Ictd)cni 'S^net bek^bt Jii 
feijn, ^a gcfyt nidjt tie ficinltc S^ilaiicc 
tietloiett/ ba^ inimevflidjjtc ''^iaiio fdjuset^t 
in In- gcnaucflcn ©tiiKnfoljc jiim t)6d)ttf u 
^ovttf obei" ftsiingt buic^ bie flavffcc 
©djii^ungfrnft t^on ffrU'cmifcU jUtSvu-e^' 
mitdt^ jc nadjbcm c5 bie fficlcge»f)cit ci'fo; 
bett/' llnb bifiJ fiMinte niati nod) \>o\\ cU 
i;nn68ji^^L"iijcnffimif facjcnjma^ nmyict 
in. fcinem Sugcfibfcoeu ^abcn nit6rVit)icn 
i6ntien?@i(raL!inibIid)rtm 3-©cc.i797^ 
nminncin ^laiibe^ imb f)in£ev({efi/ aix'ect 
cincm ft()L" 6cti'Adjt(idKn SSctinSgcn, nod) 
cine @ammlung SSiolinm von bm beflcn 
^fllcffieittytDcIdjcman il&cLiooofl. fcfjdfe/ 
te. SSolifcinen^ompofttioncn^afJcic^uuv 
ciiiceinii^e Sonata i V. solo con B. in 
9Kfl, in '5i"aea^33ei"jcid>ttiffe gcfuiiben, 

«r c i t ftCQ^'iif) — 3e«^tfd)cinlic^ S(5^ 
KniiljnS^iniy mvb ivegeii fcincv Snfli-u/ 
mcntalfompofittoncit i^on 5)aii6e gc^ 
i'fl0mr, SBcnii^fren^ jfiiget bie 5Jiengc beiv 
feI6en^ weldje feit bev^tuogaDe be^ n. Sci\ 

, gelioc^cn nioL-bcn^^jon feiiieni^^fiD. "Jind) ifl 
fvfeittcmal^ ©djviftflflletaufgcticlcn^tt^ie 
iolQtnbci ^fi'jcic^nig au^a'cifct: 1) ^n; Wfifling, ttJicfl[(eX6ne anf bcv SfSK tra- 

, versieic vid)iiq jii ncfjmcn flnb^ nc&tt i^icu 

gc^SLigen^encmtungcn^ \>onic. ©icivb. 

^Djdud)^i799.Siuc3lcs:cttfiontm:i,3a[;i'g. 

bci^cip^. miif.Scit- ®. 33- fagt mc^c tott 

bi^rfem ®iTtc. 2)®djtilc fiStbieS(6re^ U' 
b:m ^pida- bicfcS Sntinniient^ fc^i- nilO.^ 
lid), rurtol;! fijr /^itiqcr, fll^ atid)3nngc 11. \, 
n?, (f. SiucK, ^L jui' muf. 3cir-5flt)vg. (11. 
©- 58.) 23ic[Icid)tmTt euivfriinbcmir'5:ij 
■ tcl juf^oi'^cujicijenbcf 3Lnmci)'img. 3) VI 
Var. p.FJ. soloc, B-Op. i, ^launtdjn?. 
X795- 4) VI ben^L Op, 3. e6enb. 5) 
XII bcn)l,0[». 3. ebetib. 6) VI Diver- 
tiin, p. Fl. Op. /|, eijcnb. 7) XTIPoloii. 
P-2FI, Op,5.5benb. 8)VIDuetti ai 
Fi- in Liv, I n 2. getf^eilt, 5Bicii, b, ^or 
jcludj* 9)"T bccgl. Op. 10. lojXII 

Var. p. une FL acn. d'une Violc, siir : 

2liSc^a6erInnb3C.Op. II. 3Bun, 6,^0; 

JClad). 1 VII Vanp. une Fl. sur ; 5m!t 

£ud)bcs2c(>cn(«. Op. 13, Cbciib. unbScip; 

Jig, 12)XI Var, p.uno Fl.Op. sur; 14. 

(Jbenb,i799- i3)TflDuosp,i F!, Op. 
15, Sbcnb, i4)XII Var. p.uneF!. sur: 
5i;ioIcifinb ofcijiiil^ fo Iafrii).?^riinnfd?R\ 
&-©pc^v, 1800. is) III Duos p. a Fl- 
op. 24, 9Bint,6.XL'iiC9, igoo. 16) 'Set- 
^rompetenfroli fiU- i ^ob, 2 5t[ai', 2 ^bfn^ 

2 Jtig, I ^VOmp, i7)Marciaper i mor" 
ti, a 2 01>. 2 CI- 2 Fan;. 2 Cor, et B. Op. 

52. 31iU' bicfenXobtcnmiitfdj unb^Siomj 

pcnitofv ba$ clcnbc|lc 93tad)ioci'f/ o^nc fjar^ 

mDUifd)c^ o[)nc ilji)tf)mifd)c^nintnifrc/ jflt 

fc!bfio^iicC^L'fd)Jinari:^ iUD]iibocft nid)f ciiu 

mal 5BilTcnfd)aft ju gc^Bfcn fdjcint, ^flbc 

id) i^onallen bicfcn Slunicrn fenncn (cine tt, 

5])aiitbcfienbic9lcjen("entfn fiber teifdjie; 

bme bicfci Sycvtceljcn fcin ims^lnlltvici^ Ufj 

tM3^f^1i^^^P*^> fortiafi ic[)glfm&en, bci' 
^Dtcnficdjci- f)ci&c^nnJS teitf) unb fiu 

«cn31anKn auf bicfeniiidn gfmil^&iaiidjt- 

geniev finbetman noc^ imtct fcincmS^aj 

men: 18) HI Trios p. 2 FK et Viola 
oMig, Op. 5 6. 19) XII Duos p. 2 Com. 
Op. 50. 20) VParlitea iClar. 2Corni, 
sFag-Op. 57— 6o,unb63. 2i)Vlgr, 
Divert.pFl- 8o!o, No, i.0p.6i» 22) 
VIbergI, No. 2. Op, 62, 2 3)5>ad fd)6nc 
^vUrfjcn/ioSJflLiat.ffu' i S(. Op, 64, 24) 
III Quat. p. Fl. Clan Bas»on et Cor. 
Op. 64. 3 s) III Duos p. 2 Fl. Op. 78, 

1802- BSB ii3 K r e Kr« U4 1 802. 26) Xn Ovigiit. Sfuf^ilgc file i 

^lompcfem Op, 67, 37) Concerto p. 
Fl.Op-70. 28) fiVariah p. Fl. Op- 

^omptoiu i^m 1803 fojav fi^ott bic Op. 
113, mib ii4.iJoni"cinev^t}mpof(tioii aiu 

a9)iS^itPoloQ. p. iiFl. Oe. no. Seipj, 

Ij, Si1f)ncL 3m 3, 1 807 war cv nii^t mcfji- 
aiiifiefccit. 

♦fivcmDeig (Sflcoti) ^ fc6tc noc^ 
1718JLI fiortben ali ^finigl. ^^pfmiififu^. 

nicri. 0.1044, 

*^i'Crt9c(C®Lf30tiuO fin fieloBtei* 

3n|hiimfnMlmu|i(ui unb walji-fdjcinlic^ 
£ai)teui(t, Ic6tc gcgcn Eja* €nl)e beg 16. 
3t'^^rE)imtciW- S^befi^e fem^^ilfcrng m 
fc^t fau&?vm .^olifc^iiUt, niit bctUelicLf 

fdjt'ift: In vivam Dn, Gregoiil Kren- 
gel, Miiaici excelicntU, Iconem, imb 

baiimtcr: 

EiTigiem picuira qiiidfin prjcclar-i, Gregori, 
IiL'it'Tr hal^ea^ Tiunr, reddidit bta tuiinif 

BeA fidibiis qiiam dtiLcc cniu^t ^ou Cons ApeUci 
rinxeril, aut mirn finxexil arte iVIyroii, 

Or^ihcOf qui lrzxJi£e feraa ct &axa ^lUlatur^ 
Tc' melius, dubito, pcrhOnuifSc lyra, 

Aiiilco veteri occurreiift GoiUcii, ]W. 

Atiiln C^'^l^giiis Uratisl, Aiinu 1592, 

i^.Ien, 5Jtari ^at mic^ ijon fcmri2(r6cit 
gcbrucft: SautenfriiiJe ucrfc^ic&cnn "iCit, 
jcbi^Saaf boppcUcSBcife gcfc^t, Stanffmt 

rt. b. 0. T 5 84* Sol- f.DraudiiBiiiJ, 
Class, ^ki S^eit befitibct ftd> itod) auf 
bet'^ilndjncv StMiotfjef. ^ v c ti g c ( rodf 
au^gianfenfrcin in €djlcficn gt&flvtig, 
^ L- c n J (J^ciniicft) ciii Org^lmarfjcf 5e8 

I 5- 3tifji'^HHbm3, bniictc 1499 bic fll'i'lit 
Drqel ill bfv©t ^lafluflftictfc ju ^rnun; 

fdjivcig. 

-^ y c p ^ C - O^ff r^^' ^omponiii Bf fflitb 
f(c^ i79oju^arig. €u ift Wfl^rf(^cin(ic() 
cin ^Sciufc^er. 0& abcr ber ?0iaji(4nbifc^e 
^(jcrtmv'jllmaijac^ fcincn SRamcn lic^tig 
gcfdnickn £)at,mib 06 cv mc^tetroft^v e b fl 
^cif^cnfolt ifl vov bcv Jptinb nicfet ctu^jn-' 
im<i)m, 3'i 5inri^ ^ot ft folgenbe fciiicv 
^ompofifiorimauf^ ^fjeafetgckadjt; i) 

Les Fouxtlc Mediae, ou IcRencontie 
imprevu. Op, buffa 1790. 2) le^nne 
d'Arc a Orleans, Op. buffa, i7jio» 3) 
Paul ct Virginie. Op. buffa, 1791* 4 

ir s 3 -Roitjevtmf ifiev ju ®6ttingrtt, f. fc i e 
53 d I, cincpctiob. ©Ac. ben f7, 37oi>. 

^cc0C3o,^a)m :!(Ikcc^O SJiccfapeaj 
mc[jtctjii@tuttgflrbt,gcgfttba«gnbc bc5 
i7-3*i^i'^«nbcitg, ^at Rdjburc^tic 2fugf 

ga&c folgenbei SBcife al(S ©dji"ift|^c^ci \\t\b 
itcmponiit gejeigt. i) ®eitlltd)c S'onccrtc 
uoii 4 ^ttmmcn iiub 6 ^n\t):. ^tutUiavbt, 
1681,4. 2)3>ctfiJ|5e 3?ome3cfa^, obeu 

tcurfd^CflubilusBernliar^j, mtt5 StiitU' 

mciigpfefetSbrnb, 1683-4- f. Comel. 

aB«ugh. Bibl.^Math. p.34u 3) 
Majiuductio novo-metbodica ad Ba»- 
5um generalem* ^licnb. 170K ^oL f- 

^(bhingg muf. escla^it^.flite^lufl. ©. 
634. EHot, 9. 

Svetrd)mrtiC®ottfmb)— SieiS ifl 
bet 31rtme beS 9Jeif. bev Oigc{i*£inii?cu 
^imgtfpie&igt, SiMunv?i3*flgijtci- unb^Pa; 
^tirpvimi3i'iii^in@fiilt6 umr704, 

^v^tid) m a V (So^^nn). Sottbicfcm 
mufifrtIifd)en0d;rif(fic[[eiv bejTen ^chmis 
lcitixmS% 1600 fi^IIt, ivcig mon roeitct* 
nidjtS.alfl ben ^ttcl feine^ 25ev(« ; Musica 

lalino-gcrmanica. Lips. 1605. 8- f- 

©iiljevSX^mie, 1787.8, 95. IV. ®. 

31a- saSafjvfdjcinlul) Wflrctt bie'Jfaftfttc, 
rocldje ^ a u ^ m a n u nntn bim Xittl : do 
ComposItione»iiiib^3>lin J, utltec Me- 
]opoeia,f, @- los.imb 273, bev SEjrcttf 
pfovbte nnfi^^vcn^ 3f&!"d)tiftctt i>ott obigem 
aSafe. Sffifllt^CL- til^i'te bdtf gebtucftc 
SBcif <iu<if art, a&cr imtci: bem 3?iimen : 
3o^. ©ictfc^mai' imb bem "Zitdt 
©ciuf"dJCi9Ielopoejfl,ubfrSompotiir/^unil 
:c,2np3ig.i6o5.8. 3m a. Sej;, ift bicfcu 
Svecfdjmav mit citicm So^rttin 3ttt; 

bvetiiJ, bcu looSaljuebaina^ IebtC/t)Ct7 
H)ed))"cir tuoibeiu 

i; t e t f d) m a I' (3o^fl»n) tin Digef ; 

6auei^ au^^djmcibni^, lebte in ber i|ten 

^filfie beg i8.33^t'[;unbci'f^, imb ^JcrfeL"^ 

tigteunwt aiibeiii foIgenbeSSJcifc: i) jii 

9?ci;|1 bie 3rtcob<.'Orgd i)on 54 ©timmcrt/ 

2)j)ii©(tivdbni^ iV" bie©omimfanei7 

Digcl, i^on 30 ©timinen fiSr 1 3c>o J^lt', 

3) ju ^citfdjilfj 1735 fin SBcv-e v^oii 35 

©timmcrt. f. ©pouTf ^^ Ovgcl^i|l. ®. 

64.68,85- 
^ u e u f c V CXbflm) jiitc^t ^onjcvtmcif 

(tev jii 2fm[ififcam, gcb, 311 ^^cibingsfcfb 

am BSB 1 15 lite Kr e ii6 am a 1. 3wni 1 72 7/ wfir Uv Siten ^vuiev 
bc3iintenfD(3enben®c org 21 tit on. €t 
tfiflc im 3- 175^ ^i^ SBalb^ornijl unb 
SSictuoff aiif fccr SJiotiiie nac^ Si"fli^(t*i(§ 
nnb vonbQ tiac^ .^oQanb/ too eu ^u 3(mfteiv 
Cam bic iSonjeimici|^cv.'®tcIIc er^ic(r, iin6 
til an fetneii 5o6, am 19- ^pi'il 1791/ 
iilfjmlitft^ »a'U)flltete. 2f?od) gcieidjt ei 
("cinemi^crjcrtjurS^ve^bafierfcinenifltt-' 
SCvnQ5tiibci" ju fidj md) 'Hm\iei-bam feeiief, 
unb il)m ntdjt nuv fclbfi Unf*ivid;t fliif bet 
9)toUncs^6,fonbnnaudj bie &elten Secret 
in alien ^l>ngcn t^mn6tt)igftiSi|Tcii|'^af/ 
fen ^icU, nnb i^n ytkbt n^d) anf fcim jto/ 

pennacl)3wli£n iciiirfw, bamit ev 0c^ bas 
fdbfl auf fcincm 3"l^nimfnte, BefonbciS 
ibccinbcr^umpotTtion^aud&ifbfn mbd^te, 
^i"CUferC3u^onn^att^a«<)33ioIi; 
. nift inbeiDovmrtfigett ^npcllc ju "Dlaiiij, 
gc&, juSengfcVtl>cv2Bilijbut:^ flm i j, 3>ct\ 
T763, er^idt ben crffcen UmcL'tic^t tton fou 
mm SBatciv (tubim bann fcin 3nfli'ument 
iU6bel"onbcvetci;5?ifl itin @^mibtjn 
SBiirjbuio nnb f nbfid) ju 93;ainj tc;; ^vn. 

©(^ icE. «vn-rttbafcl&|ti735 int^icnftf, 
Wrtt4bci"i79J,wcgcnDcL'fni!j6fiT^KnUn.^ 
vn^cn, jn ©crJin, nnb fm 55ct]i-iff, nfld> 
ijonboii juge^en. Cu fptflte fliid) auf bee 
(iJmfavi'c luib (ang fctjt- nngcne^m bfljiL 
3m 3. i8o7lcbtcauncb£i'jn?Jiinnj als 
^liyaimflnn. ' - , 

Sv*?ufcuCQi^t^i' Snton) be^ uovigeu 
?&iuBetv SSioIinift imS. 1807 in lev S:bi 
nigL ^a^>cEIciuii3nbott^ geb- ju Scncifai"t() 
am?i)lami77i/^JCL'&mbctmef€i9ciu(jflm.' 
litres im 2lu6bi-iirfc mtteincL- aMila'oibcnt/ 
lic^cu Scitigfcit anf fancm 3"|ti'iimeiue 
unbfanb bamit aufcinaSvcifc iiflc^55crtnt' 
vzid) fo tjiclcu ^ci?fari, bnfi cr ju ^nii^ aI3 
SJJitglieb bcu S6nifll.S:iipene aufxjcnommcu 
n^uL'bc. ^te cinfaUenbf 3tet>olutton in 
'(^taiiffcid) nfitfjigte'iljn after, nnc^CngJaab 
jU flucljten^ iDo et fo jjli'icEltd) tucnv obigc 
©teCIc^ucvf^altL'n. ^imt lucfg, b<t(^ er ju 
^ai'ii3rd)oiu»effct)tebcircO|>ci'ettcn9cfd)L'ic-' 
Cenf)flt; nm foe^ei- i[i jh ^Uiibcih bag ct 
fturf» uiandjcfi fiU- fein 3n|'tL'iimciU an^gc- 
atbet!ct^^iOenitJitb, Ujn^S. 180: licrief 
ci: flud) feiiirn iftngeni ^rubctv einen fc^on 
bt:A\)en3}iolini|lfn/ nad) £onbon- 

.^ r c II B c I" (®eoi3 2t"ntoii) — SSon fei; 

ttcu Sompofiriouen w&vm norfj anjumeiv fen; i)©ie3fw«6reitnn8bci^mifi. 5>n>.' 
log jU ginmeifjung bc^ ifllainiet 37fltiunaL' 
XEjeaterrf 1788, in ?};u|lE ge^fet* 23nj 
5vaegi»®icn finb ant^ no<i} Vf Quin- 
tettiaFl,V. Viola, Vc.cB. in^fLi?Dn 
befienaiBcitju ^fl&cn. 

*ceu|6«i*9(<Jrnfi3fnbi-CflO ^^tt; 
tor JU .^clbbm-g im ^ilbbnt-g^t^ufirdj^n, 
8c6.bafel&|Um7.3uIii76i, tvifUlt biefi 
©telle 1781, imb i(i ber Aompom|l m-; 
fdjicbcnerirt aftctn SUmnnflc^i fliifgcnom; 
menen Sieber. 

fiicn&et- C3(ugufl) cin SBgling bc« 
SftatiohalinflituM ju ^P4iig, unb @o^n t)on 
bcm folgenben^ evf;ie(t bafejbjt isoi tsott 
bcm 93ItnirrcL' t^aptal ben ^leig itn 
!SioltnfpieIen. 

*5rcn^ev CStubofp^) eiflet- 33ioIiniff 
unb ^liifiifii'cr bf^ Oid>ffrcL'^ beu Opera 
comique ober bei e^emalEgen Theatre 
itai.audj ^piofeffou in betatmS(fl||e bci 
SQioHn im Slationcilittftitnte jn Qii^ii^, geb. 
in Sentfc^Ianb 1767/ 9ef)5iet nicfjt mir 
untec bie evfien SJiitnofen feine^ 3n(ttur 
ment^, fonbem anc^ ju ben 6cltc&icn ©iiig/ 

unb3iiffrumeiUfll(ompottiflen«nfeiTi(3eit^ 
dlteiS, gv iftcin^ bet fiil^ getciftcn ®c/ 
nie^^inbem et esmitet 2(nton ^tami^ 
frfjoii im^nttDenrtltei" fo njeit 9c[nac(>r f)atre, 
bflper 1780, irtfeinem ib-S^^i'^/ i" bcm 

Cwacert spirituel ju *pffi'ig mi£ cinem 

ajtolinfonjerfcuon bev.ftompofition fcine* 
53lPi|lei'3 €rft*mnen il&ev fcine gcrtigfeit 
^ln^ Stdufe 6ev Ue&ernjinbnng ber gfCfitcn 
©c^roietigfeitcn eircgcn fonnlc. ©fl aicv 
feincSltcrn ntc^t im ©tnnbe mnren^i^n jil 
^aiiuTOCtterjnuuteijlfl^cn; ^ nn^m(Tc§ 
bev ffitaf2lvtoi^ ganjfeineL'an^ iinblicj 
i^n t>om ncuen burc^SJ i 1? 1 1 i untcindjten,- 
©a^ ^ 3ti^ie bainac^ i)on Mad. ^lava 
JU ^fliifi gcge&enc mciftufiibige ^onjcve 
ga&midjbem jnngen jtrcufeev ttelcgen; 
^eit, feinc weitern goitrd)uittc in bcr ^unj^ 
j« jeigcn imb bie 2(ufmetf fa mf eit bei- ^aii; 
lei' f^6nen ^(It vom nenen anf feine %<\t 
Unit jn tidjtcn- 3e ftft^er cv anf folc&e 
2Beife tie mct^anifc^en ©djirieiigfetcen 
iSbeuwimbennttb feint>orge|tecftc* Si^I ^vf 
mdjt^attc, bcilofiil^ct fucfiteei- nun auc^ 
feine 'talente jut ,^ompofuion 6i(ben- llnft 
fc^on i7S4fiTcfiicnfe[n eiflev jugcnbiidKt' 
SJfifiic^m VlSuo'3 fiiv SSioIin unb 93to/ BSB 1*7 Kr 6 K r e 118 lottcrif- Ungfeic^ tt^ic^tiger iifietfinb biej?; 
Higcn SSBcvfe, wc(d)C itac() bev Scif, cttua |"cit 
1790^ feme 5)tUfe bflib bcm ^(jcateiv unb 
6albberS)ammctgcf(^enftfjflt Untcr bie; 
fcji ^abcn bcfonttuS frine biamatifdjen 
9Bcv(c nicfjl iiiir in9>fli'i*/ttJcfiSi" fte 3cf(f»m^^ 
icn wavm, fonbetn smc^ nuf bcii iovr\cl)m£ 
(ten ^^^cateinSeutfcfjfanb^ mit i^i^eife^ccm 

i79zi)i€(t crfic^ cine SeUfang jii '^Ucfjcn 

AUf,it>o^mi^n uicllcit^t bamal^ bieSlcwo* 

lation «uS 5>flviiJ t>atriebcii ^actc. Ut;b 
fliidj ^iat)iil6igtcn€in^etmifc()eHitb5rcni; 

bcfcirtct:^iin(t^ roie im^ ^v. ^on ^H 

in fcirtfn ©nvi^ffilgcnlticlbef, &'ni? nc»c 

^tiiiflLeifcnrtc&5>ctit(<[jIfinbuntcnMt)m fv 

179S mitcr bcm Qicfolgc bc3 franjCfifcOeu 

Gcfnnbten ^exnabotte, rcddjer ba; 

malS nflc^Stcngmg- 7tiii}l)in'l\cm^ii}m 

bic fficnigcu, wclcfec i^it in ^Piiiiflrgefcll; 

fdjflften jii f)6ien ©elcgcnfjeit fatten, woKc 

©evct^tigfeit iuibcifnt)icn- SRod) mc^i: 

ii&eii'rtrcf)(L' CL' mil bitfm fmnx S:urifttrtleiu 

ten tn^Stattffui'ECf *Pii(>li!umy ali tr iu 

bem ndm(id)m Safjtt rt6er fflianij baf)in 

fan?/ unb [\d} bafel&fr metjtmftig mit rtii^cr; 

oibeiitlic&emScvfnKe fjfiien lie]?, 55a cr 

bie Entree ju bicfen ^onjeircn JU 6 imc6 

fltij'c^tejfo tpurbebn; bicfaOicIfnfjnt ein 

bnfigcL".^aufmanrtybci'fon|Iba|cl&tl frtr cu 

nen ?3Iufi(;2u6^abcu gflit; gcfiagt^ 06 au*^ 

et bag ^ciutge ^onjeit befudjen roilLbc ?— 

y,3?nn/' anmoxtttz cv, ,,bcr5!iaimfjei0£ 

^ t* c II & c t* mib iiimmt cinen groOcn X^a/ 

Iei:;^ieBecuflbcf®voi5t^flICL'imbnflt).' 

me cinen ^rcn^eiv bcnn mo^l ! " — fflac^ 

fcinct Suffirfdmft nac^ ^pautS lief? cf e^ 

(?^ fliigclcgcn feijn/ fcine bcijbcn ®uii^n 

anfcinc fcincr^^nlcn'tcrofii-bigc^Vt juoeu 

njalten^ unb ben ^eijfall beS Publifum^ ju 

Dcvbiencn, 55cronbci'6bi"ad)tee^untcv bic; 

feu ©emii^ungen fein c^vent^oKer Simfl-' 

fjimpfmit bem23ioltniffen 3lo be m bcm 

aBtrttCL'\?on 1 799 bis rSoof&weit, btigeS 

in ben bafigcn grogen ffiefellfc^flftirn jam 

gutcn tone ge^Sife^ ^Qiteij ju nc^mcn, 

imb fid) filt^ cinen biefeu beijben SSiituofen 

jn ciflSuen, 3"t folgenbcn 3a^re er^ieftf c 

i}onbem^attonalin(lttuce ben ^Infn-ctg jU 

cincu Slcifc nacf) 3^capel/um bafefbft ^ai-.' 

(itmenunbanba-e mnf, SKannffiipte nnf^ 

jufammeln. 5(iif fcincv 3iflcfieife tiaf ci'iu Syon ein, aU gerabc ber Songi'cg Don me^f 
vcicn fjurtbct'f SRaiUnbeL-n^ unter S3 n a; 
^avtes SSorfi^c, bafelbtl ftatt fanb. 3fu(^ 
birffv glAnjenbcn SStifammfung entlocftc 
cr tf)ien ungetljeilten ^cpfad in eincm 
^onjeite^ meld)e« cr bflfelb|t gob, woranf 
fi- imSanuflf 1802 ju p^nie njicbeir flui 
langtf. ®aS ei abci ton ^unflnj^KFcn wS 
3tfl(i*^n mttgebiad;t Jiat, bavon it? nid^rii ht$ 
tanntgctDoLbcm 

aiodj glaube id> bcm Sefei cintgc St^gc 
ron feincm ^nntlc^arafwt ntd>t tjoicnr^af/ 
ten JU b'llvfcn, tve(d?c ic^ i>on bet" S^beieine« 
SnnitgcnoiTen Mi lOiiindjen befi^c. ©ie/ 
fcv fagt: .,©ie gRiimer bc^jajio tti Ijt 
rtUd) ganj bie fciniijc. ®bcn bev jtaifc Xon 
imb ebcn bc\: langc ^ogcnihnc^ d)«inftcii(T; 
icnuudjfcin ?l'Ucai'o; wi^bci) rvbie frfjiuic/ 
vigflcn ^PaiTagni bcutlidj unb mijseroibenN 
Iid)i'enu'*om'dgt. 3m2fbflgio jcigt eu fic& 
wo mbglid) no<^ mc^i aB iOcciirci' fetned 
SnfaumentiJ- SictJ fpicit cv fo fdjfin unb 
mit fo vid)tig gcf(lt)Icen unb burdjbAd^tett 
'^Olanicten, ba^ e^ fd>roci' ju bcgicifen ifr, 
\mc ti ifjm m6g(td> i[t^ fcinc Slanict im 
^Qoitiage beiJ Stonbo fognnjucvleugnm ju , 

fBnncn. Sicfefcinc^onbo'efutb na»$ tec . 
jefeigctt ?9ii5be, gi-Stjtent^eils g>i>lonoifcrt/ 
ai-rig, moiin bciwn, urn bo(^ quc^ eWaS 
QSoftiifc^c^^mcinjiibringcrt, meitlenSctne 
betPiet bloficii ©aitcn mituntet gcjnjicEt 
TOirb; ivobn;c5iSbWgeii^fogcnan ntdjt gef 
nommen tuiib, ob fie ju bev cbcn [jciif^r^cn/ 
ben^rtrmonicge^Stt. Slit bicfen btiHanj 
ten SittnofcnjXalentcrt ucrcinigt n- rtbci' 
fludj bie cineS fi'udjtbaien Hub t^dtigen 
Sompuniiien. ©enn luofjf me^cmolS i)at 
eiin€inei9?iidjtgflnie@infDnienobcf eiti 
^onjeitroncipiit. 55^ibpi; iflci* cin fo!cf)CL' 
cnttjEifiaftifdjei' SGcrc^m' uon 9);ojavt, 
imbwirbSffei-gfofe^v^JDU bciTcn^onipofu 
tioncnbcgciftcic, bai3 ci- fidj nuf bci ©telle 
riiebetfc^cn !t!nn, um cttua^ in bcr Hvt bev 
fo then wn ?3i j a 1 1 gefjSrtcn iJompofi/ 
tionniebcujufcftmbcn. ©ofoCI et md) bee 
93tojflitifdjen©infonie, Op, 38., incincv 
3iiid)t eiiie anbetc^ ganj im QJcfc^mflffc 
6ei'ev(tfi"n, i>ctfci-tigt l)aben, ©ey bicfcm 
irtfdjenSSeifa^ien bkibt iljm mm ficylic^ 
lucnig 3eit Obi'ig.bon ]o nSt^igcn &cbvaiidt 
vow feinen eigcnen unb ijon ficmben 
^dtifen JU mocf)cn: njoburdj fcinc 3(r; 

bcit BSB ng Kr Kre Kri IfiO ^erd SBeifcn C6niieii nun fdgentie Q^t 
tiamtt ronWn : 

, L giU- bat 'X^eatCV. i)Ieanno 
d*Arc a Orleans, ^aii^, I790- 2^ Lo- 

I79i.©ie0uvert.filfi0i'd)efi, ftctj^nm^ 

a5aS@tiitffiriO(in?tf6 iu fcei- Ucbcife^mig 
(iitcft fliif bcutfd)cti Xf)catev« gcgebeH, j) 
Paul etVirginie. 3 2HtC. Q3aii3, 1791, 

UiiKr 6cm ^itel : Unf<$ulb uiib Ciebc, auc§ 
flttfbcutldjrn'i^eatein. 4) LefrancBre- 
Ion, Op.com. 1791. 5) Charlotte et 
Werter. 1791- 6)LcDeserteur de la 
jTfontugne du Hamm» 0|>. com, 7)Lc 
Siegedel.ille.Op com. 1791- S^At- 

nHicliDsatAmtogiton>t5ii>]^eOj?cc,i794* 
9)LaIouriictideIVrflrflthon, I79J, Jo) 

Lo lendemaio de lafintiille deFleurua. 

J795. ii)LepetitPage- 1 :j(ft. iSoo. 

12} Flamitiius k Corieitto. Op* com* 

i8oi.mU37ico(Dgcmcmf(&ftftlicfe- 13) 

Astianax. 3 3((tc, igoi, i4)Le Bri- 
gand, Op. com, 3 2fftc t794' ;5)Iino* 
gene oulaGageure indiscrete. 3 'ilttC. 

IL '§{iv bi^ .Sammcu: i) VJ 
Puosp- ViolonetVc. ^^ani, 1784- -) 
VI Dno3 dialog- p, c V. Op- 2. €&cn^, 
3)rnbci:9l.Liv-i-3iiid),&.91%lL 4) 
m bcvgL Op. 6. ^aiiiJ. 5) Etude do 
Violon* ouCj>pricefi> Recueil i-et2. 

^iWii, L Smlifliilr^ flurf> OlfenNc^^ 1 796. 

6) A'lrs varies p. a V. Liv. i. Qiatid, 
i798,anrf)b|fcnlJrtcf), 7)Sinfonie con- 
c^irt. p* fi V, et Vc. princip. av- ^rcli< 

^aiiS, 1/95/ lytL'b fff^t: gcri^^mt. 8) VI 
9uat. p. ; V. A. ct B. Quarts, b.Smbaurt- 

Op- I* 9) Ouverttire de Mar^ithon a 
I'usagemiliCaire-No. 9, ^flii^. Sl^fiU* 

©laohijlriimcnte, ^P^ttfcn imb ^uommclii. 

io)XI Concert! aV4 ptiacip. av, gr. 

Orchest. No. I — II. ^3^ari^^ 1791 — 

1802, 1 1) Symphon. concert.p..i Vio- 
loiis princip, a gr, Orch. execulee par 
j'auieur et Rode, ^aii^, 6, ^^IcDctt 800. 

23ou ticfcai Ocra^nUCii.'SantTuicrfir ftnbet 

man mcEjtcLC 3?adHic^t im 2tm 3<if>t>l- b?v 
i;cip3,tnnf. 3ciC, ©.713- 12) VINouv, 
Qnatuors p-2 V. A. etB. dedies a M. 
rleycl. Op. 5. 9>an^, i>. ^Ncyrf, 1301, i3)ni9Jio(mquflffctten. 2Btfii/6. Zvaes, 
1801, roatjrfdjciitlicf> ctn Sla^jiid;, nucfy 
Illbcugl. Op, 2, Offnib, iSoi, 14)21116 

Pot-pourri, ou Air, var.p, Violon, av, 
ace, do Violon et B- 15) Sonat© p. le 

Ptav. V. oblig, 1 802 gcftocftni, muibc 
geiii^mt, ficipjig^ 6. ©leirfopf u. Jj^rtcL 
16) 3|ievaiic^ ^litrtiDciter unba- etfrfuc; 

nenen Method© de Violon, par les cito- 
ycnaBaillot, Rod© etKrcutzer, mem- 
bte$ auconservatoiredd muaique, re* 
digeeparljaillot, adoptee par le con-« 
servatoirc pouf strvir a I'etude dan* 
- cetetablisscment. aParifff auMagasiu 
de Musiq, Faubourg - poisaoniere. 

1303, 24Livr, 5)tf fe* :ffia( ifx in fraiu- 

i6fif<^criinbinbeiUfc^ei^Li<3abc6et)Stl^/ 
nflcifc^cncti- i7)Gr, Cone, p.VioIon, 
Op. i2.bt\)M^mi. i8)Vt Airs varies 
p.2V,€&enB. 19)111 Sonaiea facile* 
p,V. av.B.Let.A, ebenb, 2o)XVIU 
iiouv. Caprices ou Etudes dti V* 

^rcu|nciC. .,)— ifl bn wv^^ms 
mclte3?ame^ mit tuddjcm btv t»>t^f tge^eu'' 
tf an mc^rcifn OtccH binmnt roDififn ift, 
roeSmcgcnninn ii)n auc^ ]^^Qn im a, Ecjl'. 
ftufgcnommen ^at, 5r ([i abci falfc^^ 06 
i^n gUic^ooL- f uvjcm «^r,v, J? c {3 abeimalS 
gchaitc^t ^at. 

^reujci(5iaiti) fc^emt flrt^om|»o; 
mfiumeS, i792iu 35cr(m gdcBt ju ^«tf ' 
ben, SGenigpeiitf finbtt man in S^vn- 91 e i^ 

diatbt^ 'SKilf- iOajric^Jtt- Snpplcm. L 

@. 15, folgcnbc ^ompofitioneu in SJIfr, 
utitev bicfcm Sftamen (ingegc&cn: r)Sc- 

renataaj], 1) Concerto 4 Corno princ. 
3) Concerto i Oboe princ, 4) III Gon- 
certi a Flauto princ* 

Si c Vf i g CJricfcricft fiubltiig) ^^lofeffoi: 
bci'^icbicm 1799 iu®ittcnberg,fcitmc^r 
icien 3at)icii ^o[i% nnb 3t6titgl ©ac^f, 
fieibatjt ju^if^ben^ ftftiicB toiler ju Mips 
Jig bic?fb^aftb(mig : Arisiotelis de soni et 

vocishumanaenaturaatqueortutbco- 
riacumrecentiorum aecrctia com para* 

ta. Lips. 1793. 8. rocldjc l^^i ju met 
®telte untet ben afultifdjcu ©djiiftflcUcm 
6cicd>tigt. 

S V i b c ( C3o^^n" C^riffop^) Otganill 
JU 9iHm6iug in S>6§men um^ 3, 1700, 
|'djrie& ; 3lenei"5fncKS_©lumen;QidvtIcirt 

in BSB ^•2X Kri Kri M* in 6 Soncevtcti/ a Voce eola con ix V. 
iG*in^cn^i7o6. aufzo ©ogen- 

« V i e 9 cl (e^nttianSnebdc^aSil^dm) 
\fia]i|c(li|Hevm ge^. Smanj;SDUegiitm ju 
Sic^bcn^ i|t 6cr ^ctauj^e&er mt()ifrei' 
©ammlimgtn »on gutf n Eic&etit unb (Se.' 
fibgcii rcrt tcv jtompofitioj! fcct *Oi'n. 
£fl rt unm ti n / © dj ii |T e r ^ &eibeU 
mann, ^of^Orgmi.Xeu&cuutifc SBeim 
Ilg.flU; ei'flf ©amml- Seipj. 6- ^leif; 
(Dpf^ 1790, tntf)&tt 30 Cieber. S^^pte 
©ammL <56cub. 1792/ entf)dlt38 Siebev 
'bt\)n\ ^lmn\ ^cnifiv 3tpollo^ tine mufi^ 
falifdjc 3eitrd)nft fill Slflt*. imb Qiqans. 
ficipii^, 1 796- Sol. 

* JS r i f 3 c V CafcaoO ^ ^^"" ^»"/ "^'^ 
SSJd.Itljcc meibet/ nuv j^Safjie flit ger 
IDCvbcti iji, fo fAIlt fein ©tbuitdja^r aiif 
i634;bcniui fiatb 1666. Umo3,i656 
ttjflva'iioff)iiic^t in bci"(£t)nrf,^apclle, 6a 
ft-nocfjtit bicfem3ftl;i"C al^ ein bcr fmjcn 
JSilnfte ©efTiffener f)ti'm^<ii: 1) 3lvic 
fflr a CDi^c^mtfrimmcn, ncb|l cinem Slitovn. 
von 2 SStcleO; ouf 5* Sotrfr. Oleavii 
MagUterium, Sfipiig, 1656- 1 ^ogcn in 

SoL aidcl) fcinem 5;obc folgtfn nodj a) 

XVI ?lVten uon 1^ 2/ 3 ©ttmmcn^ mb\i 
U)renS\itoiHel(£nauf3S8, iSStoIcninib 1 
SCiobn. famt B- C ■©teebcn, i667.55dL 

^ V i c g e V C3o^<itin) ein jiingeiev 35t'«r 
bu" tton bcm wnten folgpnben So^flnn 
^^ilipp/ unbjulc^t 5)hififbue(tovunb 
Orflflniit jnSittaio gefi. ju 9)rttn6erg am 
i,3an- i65 2,fiiI)ltevonSiigcn^*iufemcn 

bcfonbein ^licb jur 3)t«fif feei? fii*, ungex 
adjtetei" bey feinem23atci', einen Xcppidj/ 
niat^ci', fcinc SSfianlafTimg 6aj(ufanb. St 
mfim i^lfo bnj ^cinv. ©cf^iv emmev in 
tei' ba)igen ©ebfl(bei@d)«Ic gl^id) anftingd 
Untcnicfjtim®efange^ too er auc^ eini^e 
3nl)ic a(52>igEantiftmit im£^ore bicntf- 
!SJeifci'f)iH fing ei' Hi .^Umev imwv ber 
Seining bc6 bn'\\t)mm\ ffi, €a|>. SB e cf e r 
ail, trcldjc^ ci' fliidj, in SScibinbnng mit bcm 
©efan^c, \>on 1661 an^ gnnje 7Sflf>i"e long 

mitaKemSlcifiefoi'tlHtf' Snbltd) ging ct 
i67i,umaiid) bie^ompofitioniegdmii^ig 

ju liubiiT n, jif feinem ^rubeiv 3 1>- ^ ^ i/ 

lipp, »flcf)3ct6, ©a abev biefcv^mbev 

im feiijcnbcn Sa^tc jum ^ofoigcmifteti 

nadf ^ax)xmt^ tcriifen lyufbe ; fo folgtf er 

j^m mclit mri bn^iiti/ ftmbevn fiii!^ tiuj t^fir/ fl«finbffien^mtc, ba feibigrv ttiift( langc 
bftiQtif jumArtpelimeifici etnannt TOutbe- 
€in ungltlcflidjeiv abn- in ben bflmaligen 
Sfitennur jugcwfi^niidjcv 3roi|i, ber fn^ 
aud) in bi^fcr jKapelle niue i ben 3tftltdncm 
unb Srucfc^m entrpann.enbttjte |'ic^ bamit/ 
ba)3t»i>m AapeDmeijlfr anbi« jumgmng< 
fi^n alkSiculfc^ei^ve'Simfffton na^men^ 
worunter bann aucf) unf^r <$ t i e g e t roc^v, 
€l gingmm jmilcf ju fduen "lEltern, unt> 
nil^tf fine S^id^itg f^'t^^ fl^te ^Dtuge^ bie 
meittetiJtird)en;®?fangeaiif3licevcav;2(rt^ 
mit 1 iiiS 3 ©u&jeEten, filu ben ©rucf, aufe 
luarbcitcn; roelctje* ^Jljt- i^m aber ent? 
tombt TOQibeu i|t. -^iei^itf ging ft nad^ 
^alic unb t?on ba nad) @Lfli§, too i^n ®iaf 
3leugumS3- 1678 ju fcincmjSflpeUmeltleir 
ernanntp^ weldje ®tfUe ct fa|l 3 3af)i"'= 
lang bLtlcitete unb iJiirEleic^t/ bet; bcr ung» 
meincnSicbe feincS ^ertn jur ^OJufit I« 
bcniltnig bn)btl)alKn ftabtn TOiitbf, TOcntt 
biefci" nicftt geiiorSen Wtuc €i' TOanbtc fi^ 
mm nadj ^Gcil^cnfds^ icfil eu Jpoffnuns 
^atte, ba)"elbft55im|« ju et^fllten* Jjtcreif 
^ielt ci' ober i>om^£rj&ge if t) r i ft i a n jtocij 
55oKn nfld) einanbcr/buictt lueldje i^n felbir 

gernad>€;ten6cL'gcinIa6enlicg, urn fdnei' 
bflfigtn .SopcHc iJoiiu|It^en. 2l6ei' a«<^ 
fiiei blieb er mir ein 3^f)t'/ inbcm i^m im 
3. i63r.3aniunuci'l)ufft, Dom 3lat(je bet 
®ec^^;©tabi3ift«u bie SfeRe cined Wus 
fif biieftDi* u.OiganiiUrt nn bet bflfigenSw 
fjflnni^Eiic^e angcttagen TOytbe, ©« et n?c; 
ba-Jicunben^ nodj ^cfamuen in bcm iftm 
bidder ganj unbefanntcn Silt'ix biefcn 31ttf 
bciMiKlTen Eonnti' ; fo folgte ft fel&igem, all 
einet gJulic^cn ©dfiiif nng^ um fo TOidigetv 
unb filial tebflfclbfr am 5. 3lpril Teitte ctfle 
^ufif auf, 3Bdl)tfnb feinet bafigen 54. 
j^^Ltgen 2(mttSM^iung^ TOufite et fid) fu 
we( ^Idjmng ju eiwetbcn^bafi i^m 2o3a[)rc 
nftc^fcincm ilntiirte^ auc^bie Otgnniftcnf 
©telle an bcv ^etvU unb QJaulf itd^e Obet; 
tv^gen luuibe. S64^ienb biefct langcn^eic 
fjatctetne5]iciige^itc^cn|tilcfe^ ^Pnvtien^ 
€^oi'Alc n. f. TO. gef(^nc6en,TOouon a&cv nup 
nntcnfolgenbegebrttcftivotbenfinb^inbem 
betaJcrleget bcifclben fetne ©riirfeiei; ijevf 
ipadfUU, imb er fi^ jnm©elt>fh>erlrtge nic^t 
entftbli^gen fonnfe, 2rm 17, 3u(i 1735 
ging ev noc^ in cinem 3(!fet pon 84 3fl^i'en 
inbi<9?dMnitfAj|tfiv^)e., Unb ft($ i^n, be;) 

feinev BSB 123 Kt i Kii Hi r 

feiner ^wac^^eit/ nac^ftet' ^icbi^t cEii 
^itutiC) bat/ Ikhtv md} ^aufe jli cje^c it ; f[> 
Qiuiuomtecv: 3dj trill mem Icbtcfi^tiVf 
nodj-mitft^Iagen^ ®er ^cirt yx bicfem 
©t^tfctcfli; {iUeineSBcge finb nit^t ewxt 
Sajcgc, utT^tneinc (Jicbauff it firtb n^t eaie 
©ebanfen. €r pvfilubirte^ieiauf nod) fca^ 
Sifb : 3(uf, mein ^ci'|r, i-fiftc bic^, 3?)"^^^ 

bcri;ii"^^,mbcm ciotigcm gLCimCe nod) 
fagte : SScfovge er tJoUetibg 6ie (Communiott 
in 3eM3lAmen ; icO roabe ido^I nidjt trie; 
bcr^Ei-emfommen. 2fmfolgctiE)Cii3JJovgc» 
fcufjmcr: 3c& i)ai>t em fdjiueveg auejuf 
jie^ttt ! @oK ^eiff e« mil tl&evtoinbcn ! Utib 
ol^^c «m 6 Ufn'bnifluf fcitt ^Kovgeiigcbet^ 
vtmdftitt, tvaf i()n ctn ©c^IagPuD, <£t 
fantftainiebeiv unbncf: x^cviv f)ilff mir! 
®einc gcttutfteti 5ffieif e (Infc ; i) ^Jiufifa/ 
lifc^e Sige^licfjkitcn/ in <E^i'i(iinn 9Seu 

jeni 2lncni>on 5&t5 9 ©ttmmen,Srfliifi 
furt unb Seipjig, 1 484. 5oL a) VI ^^ln[u 
califc^e Particn, fcefte^enbc inMtmmbin, 
eouvtwtcn, ®aviibflnBeiT> 5)aublen mils 
CJiquctt, «e&fl eiitgemifcfjteii^Joifreen, ^Jii; 
Ituftten ilrtftQirttiOtKii.flllcu 8U81)fl(Jeiti Ui 
aiawti, auf eiitcm ©phtet oBei*£lauUf>oi7 
tto}iifptelctt,nad) einer aricufctt ^idniei- 
aufgefe^t. SRiitnbeLg. 6ei)®.?[)i, gnbtm 
1G97. 68@eitftimq.goI, 55e»dj ^at jcbe 
9>«L'tiei^iceigenc©iriEenja^L ©a^ afiaf 
^atbei* SJcrf- 6cm ©diBiievifdjen ^Eotlegio 
mufico inSliSrtibeig jiigecigiieL Unb e^ift 
cben ba^jenige^roomit bci- irilibigeS nbtev 
feirtc ci (tc ^robc feineJ iteucifnnbcncn 9to/ 
K«brucf»mit btnjcglicljni5:i)|>cii abgelcgt 
^flt^unbbiefogut uttbbeiitlid) aiidgcfaHctt 
ifl. 3) 2(nm«t^ige fflfluicivUcbimsen ttt 
9licercatett,^i'd(iibicn,git3eti, cinet Cia- 
conaunbdnrcdiif($'})eba(gmd)tetmToc- 
catB.31di'n6ei9,i699.6eij ebenbcmfd&et?. 
q.^oL ^att^cfoti j^tEbiefm Svier 
g c c im^apf(Imeiftctv@.-t42 .unter bic 6c; 
ften JSontcfipuiiftiflctt bcv bftmnltgcn Seit. 
a(ud) m ®«(jf v« ^^cDiic wiib tv im 
2(i'tifeI;!8ciAttbcl"Utigcny al^ 'DOiultci' 
<mpfo()len. f. (S^icttpforbtc 9b<^ ftitbct 
tncittbcffen rocitWufttgctf lUtf^cil fl&cv ben 
0trfit jiDifcften ©«t(flct»f unb tDtfl t/ 

t^cfon, mb£5le|rctnCrIt-Mus-T.lL 
£ r U s e IT C39^annai.Dn^i(ff)cin>^o^n -+ fccS fetgcntcn/ Jnlc|t ^flpellbu'cftoc ju 
aSri^enfcl^/ geb, bnfcl&ftqm 13. ©fpt, 
1687/ ci^iclt anfangiS ftmof)! jn Jjauie niS 
iubn®tabtfd)nie nom bamaligeu ^ontcv 
3o^, tSam. ^ a i; e r gntcn ltiirci'itd)t, fo; 
tijo^Iinbcr ^iifif al^ in flnbctn 523iifem 
fdjflftctV^i^'ii" i704fliif baiS bflftgr ®pm; 
najiiim Earn. 3)ieS »edief3 ei 1 706^ nm bie 
Slct^te in Static jn ffubiien. 3n bet 3eit 
fcinctf 4ifl^iiS*^n aufentf)alc^ ba]'db\i lic^ ev 
e6 abev nidjt blog ba&ei; 6cn»enbcn^ fonbcm 
fttibifte jugkic^ bci; tcin b^:^fcll)|l Icbcnbcn 
bctd^mtcn S^dmu tai Alctyiet" imb bic 
^ompofitiDU* 3?ac()bem cv nun audj bic 
2((abemic ju Seipjig ein ^Ibe^Sa^i fecfiidjt 

^atte; fam eiivicbaMindfiiBcirienfd^/ wo 
il)n bEL' bomalific regieicnbc Jpei'iog 3 0/ 
t)ann Qieovg jnm Stegicitmggj^Jtonfi; 
jl&iia(; unb 2lm«/^bt)ofiitcn cvnanntc, 
Ungeai$Ectcr»mnauffoIcI)caBctffbel"^im|l: 
nid^t lueitei anjiigc^fiien ft^icn ; fo tmb cp 
bO'i) bt\)^n bie 3)lMtlf mit mc ^rcicm ffrrift/ 
fll^ gcw6^nfidj 6cy 'biUttantm ju gcrdje^rn 
pflcgt/ inbcm ci' fciticm SSafet bei; bcr 
^t;djciimufi( imb fcc? Xflfdmnfifen al3 

iSIfl»iftfptcIetgctu5^n(ic&6ci;jii|fe^cnpfIcg* 
U, unb and; 6ci; tf)m bzii ganjen itucftiS ba 
^ompoiTtion mc^imaie buid;|iubirtc- €nb; 
ltd) vcdicfi ei" 1713 bai 2lbrofaten;®efcn 
ganj,tt)m'bc ^uforganilt/ unb^ nadj btm 
3t6(cIJettfeinci 93atci^/ 1725 ^flpcUbiLL-fr 
tot an beiTen ©telle/ in wtld)c\; ev 1740 
nodj Ie6te, 

^rie3ei(3o^ann5>^i[ipp) ber^Satct 
bce^oifjcigc^enben/juIefetJpr- ron^ nnb 
^Cfjcgl. aBeiRcnfelftfc&ev kapeKaieitietv 
iviiv qeb, ju Slflrrtbetg, am 36. |cit\ 1 649, 
unb fingl^cfton tm ac^ten ^a^ie bai ^\a)>\c^ 
untei" 3o^- ©vecbfel^ 2lnfi5^i'ung an^ 
3nglcidj Icftrtc cv untciCcitimg bc^ bei'iifjm/ 
ten@fl&iicl © c^ fl^ awcft me^icic aitbcte 
SntUumcnte fpielcn. ofjiie jcbod) bie@djwlc 
babet^au^jufc^en* Untci* biefcn manrtic^; 
fattigcn Ucbungcn ^ntfc cv bai 1 6- 3a^v ctv 
teid)t, 3nbiefcmuod)jflitcn3ntct(am er 
anf unbctannte ^cu*in(alTMng nac^ .i^opcii^ 
^agcH/ jn bcm bafiijcn SSuigL •Sammei'.' 
Oi'ganiiien^ 3or)flnrt © c^ u 6 b c v, bci' miif 
jngteiit tic bentfc^e ^PetetoEivdje alS Orga; 
uifijubcforgen^atte. ©ief^ ©tcttc mu^tc 
bcL- jimge ^ t i e g c iv fi5r Snfoi matiort iinfe 
ilntcrtfalt^ flauic 5 3ci{n'e Jang fcefc^fn- 
. - --^ ' . - Qii BSB 1'2S Ki K r 1 12S Sjft jur fel6£tt Sett &cr &tiil^mtc 3litt« 

t^DfeaI^itapellmei|ler6efanb; fo benu^K 
S t i e 3 e I" btefe ®c(cgcn^cit, a«d> v">n 6tf ^ 
ffm groOen aKeiftei Unretiic^t^ iinft jwau 
mbcL'^ompofttion/jugcmegeti. SBd^icnb 

bicfcrSeit ivfli nic^imalS ficrSaU cin, wo 

i^m auc^ i^eifc^icbcncmfll '^ienfte anbot- 
©a abn feine CEItcin mit feiueu t)<iu«lid)m 
SliebciIflfTung in bcm enrfci-nten Hoibcn 
incfjtiufitEbeii n?aien, au(iE) cnblidj fcintn 
jiinscni 55iu&cr 3 ^ a int nac^ Sopcn^a; 
gcnfc^uftt"/ umi^rt abjti^olcrt; fo nfl^m 
ft- fcine Sliicfvnfc libri" ^^Kanb unb tie 
3I^cin;£diibEr, bffa^ imb^bitc fl((ee33iev(* 
»>Ai'btat,unb tamwifber iti feiiici' €Itein 
J^flufcaiu €v eiad)tete ei nun frtr fcitu 
sp^jIicI)t,fcineei-Ian9tc.^unftei[tbcn?SJitri-n 

ffinci" JBatei'i^abt ^5ien jii lalfcn^ ttjcldjc 
if}m »tcf)t mil- bic afte eviebiftte ©teUc^ fon; 
bcin auctj tiibefffti ?Bfliteqdt> ijci)>iqc^ciu 
©a cr fid) rtbei aiif rulc^c5ffifi)c nirfjtbinbcn 
Irtflcii moUK ; r^^ fi^I^tt f I" licber bcr Sinia; 
fcimg bti ,S(apdlnicittei-iS *Jo|er ^u ^aijJ 

fcv Sfi;cilirf;fcit fapte bet 93?orEj]iaf ben 
©e^lug, fflnfngcincfigcnf-^apffle ju ^aU 
teti^wobetj Siicgei" foglfirflicft ipay, fo^ 
g!eid>eiftal8^flinmcL'Oi3amft,unb,babnl6 

baiaiifffoUt |ifli&. fln bcfTni ®tcHe aH 
^apcltmetjlev, ciitannt jn wabcm 3]tc^t 
liin^e bairtflc^ reijle cr im ffiefolge feinrr 
^eitfdjflft nfld^ 2infpfld; tmb ©nitfgfltb^ 
iVfoeinitfttmiv bic brtfigen fcmlbmtenSa/ 
pclIeiit}&rtc,fonbcm aud) mit ben bafi^jen 
gicgeiK^iSnfllern.nnem Samuel €fl p ri; 
torn, ^ciniic^ ?3Zarf imb 3o(), 2ltbr. 
5?rc0, ©efanntr^feaft mat^te. 3m 3fl^r 

i*l7ij^3 ffiti'^fri' ^^^ ?}iai(graf, mibeu 
fiicSvanjofcnjuSelbe, ©ie U«tl;4tigfcit, 
ttjorin Sriegc c bobiutft vcifc^t wcvben 
mui^te^ bia^te "fjn «wf ben Cinfall, nacft 
3talien ju leifen, roctfroegen cr fcinc €nt; 
lafluJigf^beL'te, ^iEitni}itltevixocivmii)t, 
bagegen edangte cv bie Silautnifjy mit^ei;/ 
fce^aftimglctncirSefolbung, jiueifen, wo/ 
!)inci"wollte,©0gleid) n<j^m er ii&ci-3^ilfm 
im/Kmibnii mxb %})^c\ fciticn SJ^g ge; 
tabe nad) SSencbig^ mad^te bfifef&ti mit bcrt 

tiimais ^lA^cnben QV^^n^iin^Hmf Vint fentnfiUei", €flMrn. 3inni, S« 
31c n J i fleigig ^Befannffdjafc: ja fiubivtc 
fogarnoc^beijiHorcnmflnei bic Som* 
poflrioit, o^ne (ic^, dW .RapeUmeiitev. be« 
£evnen^^ufcl}dmen» Snaitjbemeriiuftlolc^e 
2Geife s^onare bflfd&ttj«3f6t«4.t ^**"e/^ 
ging er tibcv ^abua nad) ^ologna^ roo cv 
ben®io.50tai", 93d noticing €ar(D Sc 

nato?flffoniunbanbercbeviW;mteiiJJan* 
ucv aTtcrofy unb bann Abet'^eii^ira iinb $lo« 
renj nii(^3lom, ©amol^ le&tm nodj Bcc 
gi'O^e Siacemo ^a v i f fi m i, beivfleigigc 
Zxtu^ai'.'Ubbaxitxi iinb ber fnnfltioKe 
©ern/J>aiiquini bafelbft, €rcm|"djIog 
fid) tilfo Dom neiien, n^ieber in bie 0(^ule jit 
ge^rn.imC iu>av &ei)m 21 6 6 a t i n i bie-^omr 
portion, imb beijm'paiqruini bai Mas 
ctcv ju jlnbiien; jngletc^^iett crfleigigtti 
Uiiigang mit bem SoggiA/ ©mminn 
Qa, ©ianfetti, ®ratiani, 3ttflreU 
I a unb if ! t c^ e i, lautec ^Jiitnnccn.roelc^e 
fic^ entroebcf ali SBivmofen/ ober oiS St^me 
ponifien unb ©t^tiftflellfi: fc^on fifrfl^mt 
gemac^t fatten. Urn bic ^tirert^Omev in 
unbbevSleapeljnfe^en^nnbbcn altcnbafir 
gen^rtpcHmciftei: Siflni nodj fennen ju 
femen^ mad>te ev aud)^ e^e ei' Stt^m tieHie g^ 

nodj fine Heine 3leifeba^in,it)ovfi«ferbaufi 
bag gnbc feinegUiJai(&6 in 23enebig ahu>avt 
ut€. Urn abev inbeiTen nic^t mOgig ju feijttr 
fthg evba^&rubiitm bet* jvompofltion ^£9 
f^iticm al«n Sef^rev 91 f e n m il U e t tsont 
neuenaity xo^be^ ev fic^ noc^ imMlamzx^ 
fpielen untet bee Seiruug bed ®iot>; 3t Of 
t) e 1 1 fl.banmligenOi-gfliuflcu aii®ti0Karc^ 
flcigigilbte. €nbli<^ mfK ii)n bet- S&^fc^f 
fetw^ ^Ociin luiebci ou^ Stalien jucild. CEf 
itfl^m nun feincn 5!Beg flber ^dint^ten, 
Siain unb ^tetjcimatf nfldj SBtcn, wo cc 
jwei^mal bae ©lief genog, t»om^ai|ec g e 0; 
})olbqe[)6rtjn weibcn: einmal in belTen 
^ammci befonbei-tf, unb bai anbeicmnl iot 
©cijfcijn bed ganjeUi^Dfe^* ©eij bitfeiffic/ 
Icgcn^ntei()icl£ ctnic^t nur bit g«u6^nfi/ 
<^e gotbne ,^mc, mit bem baian ^ingeuben 
iEflifcilgolbncn^ilbnil?^ nc&ft 35 ©nfa* 
ten, fonbern rombeautft rom^aifeir in ben 
3leidj^;3lbelttanb er^o&en. 3?ac^ bic)flr 
ghlc?lic^en 33egeben^eit^ reiffe er unwev^flgjr 
lid) na^ ^ai;t'eutt), uni feine voi-malt^en 
aiftpeEImci|tevbicn|Tebftff[bilwiebev|U tievf 

fe^fn* 9((eln perfct^tebenc Umfl4nbe t^^iv 

HUtUtt BSB 1^7 Kr r 1 i£a U'ttetm i^mbicSmcil ftin 2fmf^ fo, bap er 
6aI6 tftrfluffeirtcn 'HtfrfjicD fobevte. 91arf); 
temci" feifeigen ei-^aUcn tjatte, cii5ffnetcti 
fic^jroatin^tanffULt ai[^|Tf^teti ju fdna 
f&ff^i&etuttg; &4 fr abcv Hebn- an eiiieni 
.^ofe angc|tcll£ ju fei;rt nii'iiVfcljto be^afi cu 
(id> ert^nac^Eaitel/iuo feiitei- bte^apcHniciJ 
fleiftettc ttJar tete, ^iciaiif nbet- nacfj J?alle in 

ftrdcov )ii feinem iQii:ccn)>e[imei|reu \u\b 

fem^fi'tit folgteev aw^ ju eiiiem guo^ien 
•^of/Seftenflc^?)t'etfben, 6ci) roe(cftei- QSe/ 

SofjannOieocgll-, »)or beiXofe( ^6j 
rcnlitg. 'Ofvjog So^fl nn?(bolpf)voix 
SBciljenfcW^ ctnei' bcv atirocfcnbcii gvolini 
^ei-in, ^utte i^m f}itvQe^ixt^ mib bot iljm 
fctne ^apeUmeiltevfleUc m, wenii et iftm 
itad) ^ei^fnfeli: folgen woUte, ^Sv i- ic g c v 
l^atbic^nnbcr^ifftnod) bafcllifc bte 3luf; 
Jtiige,ttott^flufc«UJS,niiit miv bei;m^cii 
jDge S^i-iflian ju Silenbevg/ fonbcrrt 
cu<l) betjm^fri09e3(»to» lUiMd) ju 

vcifc^ett. 3frtbf#Iefetcrn Dminii^fceifo; 
garweleOpevn mib^XflfcImuftfciinidjt ma- 
ii&evfenbcn, fonbevn and) 6ftcv^ fclbft nuf^ 
fi5[)ren. SnbefTfn oeilangte ifjiibct £^mv 
fiiifl3ot)ann®eoi"g III. iiadj 5>red/ 

mn'orgattifleri. ©cine bicginnh'ac gute 
J^f i'vfd)aft licg i^n aber an fcineiiaS^c^fcI 
wfitev benfen.aiid) OejUtigtc [()u bet Sladj^ 
folger fcitteS ^ei'iti itt fcineu 'iUmtem, fo 
bag ei i)eni®fig€iifclfifd>cn<^au!V, bmd) 
fcinganjeS UbiiQti Scben f)i»buit^, bU in 
eie 40 3fl^ie «1« ^apeflmeifici" gebietic^at, 
<gnbUc^ (iai&fi'flm fi.^^br- i7=S/ &ei;nfl/ 
^c 76 5a^vc alt, ®a« er flU Opei-n an ben 
Jpof na* 5>vauuf<^iDei3 gelicfcit^Af, ifr 

nidjt bcfahnt, Solflf"^^ ^^'^^ ^on fcincc 
^ompoftttonfinbjH ^^flmbtirg aufgefufuet 

ttorben; i)5)n SiSttt|lt'Ciibei'3;mic. 2) 

ter X^eil- ^tlc Bvei) im 3- 1 6 9 4- Solgcnbc 
ff tnct SBcufc (inb nun tiorf) gcbi-iicff etfcdrc; 
ncn: 4)XUSonatea V.eCont. Op- 1. 
Sfiarn6cr9/6-€nbter,i687- 5) XU Se- 
nate a V- c Viola da Gamba, Op, a. 

€bfnb» 1693- 6) 2(u*i(€feue 3(itcn, €rr ^rjfif- €(ien6. ^OJatt^cTon tanwtz rtJ 

nenXM bci-fd6eu luitefbrm Jitd: ?[ufix 
ei-lcfcne 2(vien, aii5 beu bfcijen^SmgrP'df "^ 
glOL-fly <Jecrop(S unb QJiocn"^* 37ui-n6ei-g, 

1 690. (t< S^'-/ fciiiitf flb^t nidjt bf^flnptcn^ 
obbie^ titietbcr ctngen ber^beii, obci' eiu 
neuev biitteu Xfjcil bauon roAic. ^a^vj 
fd)cmIic^TO<iven^?Iofn, Seaop^ mib ^t'o; 

' obec ® cipenfcf)S flcfd)fic6fn f^citte. 8) Siu- 
flige 55elb;3)IufiE^ auf ttiei blafEnbc, obn- rtiir 
bete Snfttumenrc gnic^tet, jiim i>i?u|i bcr 
<tn ^5rVn uttb im SdCc fldj ftufl)rtlr^nbcn 
^^autboiften. &znb, ^Ifo-eincjcfjt fogc' 
nanntcJ^armoniei^Knfft ^ie etit^ielr 6 
Ouiseitfiicii mit i^rctHiJiiiteiK 9) iJJiiifij 
ffl(tfd)er0eelenfi'iebf^ puWica-et iit Xeuf/ 
fi^en unb fiateinifdjcn ^Pffllmcn, roie auc^ 
onbevn Xwten,Oc|lc^cnb: 3n io©tiirfen 
a 3» Voce Sola, mit i unb 2 SSiQiincn, 
tf)ei(* oMigatt tfjeil^ aOcr Ijeneplacito^ 
mci)len« ju dllcn Siitcti ju gebiauc^eit/ 
@ottjH®()ren^iinb bf m 3?f d)ftc« jutUe; 
trnng bcv ®otffcfii«)Ent. gi'i^e SlufTag?, 
Sntiiu6eig^6Ei)€nbteiv 1697. 3ii?ei;te be/ 
ricfrtt^te 2lu^. Cknb. «nb licip^i^y 1707. 
itt SoL 

^ u i e 3 cE G , 1!3ioionc:r(iil uitb .ftam/ 
mermuiTfuS. DbenviciijnJ;n,2[nbre' in 
frinem SSfrjctrfjiiifTe Don 1799 timliit: 
-^onjfi'fmct^ev be^ ^^cijogg vou©iidjfen; 
5]teiniiigen, ifrgeb, jiiS^tbi-fl m@nil>Mb^ 
amis, Sum 1750. ©c^on in fcfncm 6. 
Sa^ifDCiIoi" CL' feinen SJatfiv woinnf fid? 
rciHe'i0tiumnad>33Itiningeu lOflnbfe unb 
i^n ^ai\I6fl juu^c^ulc tfklt. S^in roiitbe 
ct im 8-^3fl^vc in ba^Smqc^ovaufgcnom/ 
men, nnbtjom izAii j«m l^.^<^^v^ bei? 
bet ^^ofmnlte aU ^S^^ngei- iinb 93ii>[ini|I ge; 
^tandjt. 3ti^ fid) bi-aiif bet ®unfrfj 6ei; if)m 
tTfitc, nodjme^rcL-e^, auc^ auj3rL" 53lcitttn; 
gcn^ JU fe^enunb jii ^iien; na^m cv al«r 
tOiunfuiJ ©ien|?e 6n;m Sanbgrafen von 
J?cncn;^f)iIti^piJf^aI, bcm civ S^it feine* 
tiin")dl)vigcn^ienr[e^, jroqjmal nac^ J?o(j 
lanbjii fMiim^cfcgcn^citfanb, Sn^Su/ 
te unb 0v:^5nc, a^eldjc^ et' fliffbiirfcn ^cifen 
tonncttlcintc, cmecftc in i^m chu @4"' 
fiufjt nnc^ me^uercni (M^niiflc, St n.i^m 
alfo fcincii 2t&j"c^ieb, imb gingnad) 2lm|lerr 
^am^ woftrogM*^ nlJ ctficr J5ioiini)t 6c9 BSB 129 Kr i Kri 130 atjcv itui" cin Saiu- vciflolTcn, aliS rt tie 
Sieii|tctr^ ^BlarqiuSc on Xrtilf aivfttii 
na^m,ii^c(cf)Ci f\>cbm iiarf> ^pnn^, fcincm 

I)rtHe cr nun Hi ©lAif^ mit &cm fiinaein 
.^iic SiipoLt (jcfannt jii matm, tinb 

ciiiivie ©rim&cn &efftii UiuciTirfjt ciuf bcm 
S3it>It>iK'c[I jugenic|3en- ©ntb txiytiuf nn^m 
i^m nict)£ nnv *§c- 3 « V" to i dj in feme 
xniififnlifrfjc Qiefcaifljnff auf, fouOci'U ct 
!vm'&cniid> nod) ju mff^rfini ^iit)fltfon; 
jcrtcniii9>*irt^3C3o>Kn. 3l'uf foIct)C SBci]e 

feinei' '^'bucife nac^ 93ci'Iauf be5 er|icn S^ih' 
vciS^ n?ie5ci" £n Die ©ietitte fees ijomte te 
gjlontmoiflttji finual enipfa^l- 
gnblid) na^m cu ttuc& run biEf€m.^eiTn2l&; 
fd)(c£J^nmftin93arci'[3nB tviebei" ju fefjcti, 
ujo ci" audj fov^lcid) vom i^cijoge won ODlei; 
tiingcti in Mc J?;)ffapeHc aufgcrtDmmcii 
luuibe, llnb lOfnnman and) von ^Jlimiiu 
gen aud J^hl it i- i e g tf in SCnfcrjun-i fanei- 
innigen^efaiintfcl)iift mit fcincni 3n)hu; 
mciue nid)t volic^cvcdiri^ifcit tvibcvf^i^^ 
icn licgc ; To wflibc jctci- 55!uf m cin6 fcinci: 
.ft^oniCL'te bod) ron fciner n»i;aorbcntlid)en 
.^nn|ttVi"iuiEcir jci[gcn^ <^i:ine ge|rDd)encu 
aScffeimbfiitJ^ic^er: IV Sonatep. Vc, 
con Basso. Op, i.Otfcn&ad)^ Jt795. 'H 
Concprtl p. n Vc, c. accomp. Op- 2, 3, 

4, S&cnb, yon 1795 tn^ 1798- 

^uicgftein C^ffieldMOv) lebte urn 
I54o|n3t'n3o&ui'g, imb jv^t> ^^ u dctcIS 
unb Jlnbetei .^ompofifionen iin ©riicf ^ei,- 
aii5, !Dicfc3?otenm«jrfnbamfil^jfdjon fci; 
neSotmrc^npibcn3ft6eit me(ji, fonbern fie 
licft*inbcninbciregIidjcnXi;pen. f- Qtcu 
ten^,«iin|Tgrfd), ©, 43- 

deKrifft(W.B,)— ©iffei' cngL 
©ilettantjcic^net firt) iil^ foldiei grtrtj &e/ 
fonbei'^ fomofjl burd) frine Jrrtfqffitim 
^IflDiftfpielc, al^ bind) )Viiie Sompofitio; 
nmaii^. 2[nd> r*^i"dnft ev fit^ in Ubtev^v 
nid)t Mop nuf .stlauiafad)i?n fin, fonbcrn ev 
fd)teil>t in aHax ^t\)Un; ©infonien fiii* 
ganje Oi'djcilciv 'inb fogar ba^ Stahat Ma- 
ter ^at fL' in ?3Znfi( gefe&f- OJierfwilrbig 
ifi norf> feine 3{n)> nfti:^ 55eutfdj(anb, auf 

njelcfjfievftc^am 17, Scbv. 1791: iS" So' 

6(enj,uoL&fm bafigcrtJ?ofi% in finfi21(fl/ bem£cni[timgcihetlrcm55n;fnllertufctnem 

fcc(?5o!tauigcn Sortfviano mitpincm Sou* 
jcttc Bon fdnci" itompoilrion ^fim lieg. 
'iiiui> bie@infonic, mdc^e jiir SiSffnu^g 
bzv liiaicmit \i£qc\)zn mub^^ wav fdiic 2ii; 
htiu Obgleid) i\n 3- 1 75 3 jii fionfcon O^oii 
Op- 9- r^i^ff SCtifc flctiodjcti iDar ; \o tann 
idj boffe ntiL'foIgcnbe mcnige^aiiijer bcm im 

<i. to% fd)on angcici^imt^ bnuon ncmtcn: 
1) Siege of Quebec, a Sonata for tha 
Ilarpsich.-vykh Accomp. foraV-Vcand 
Tyiiipanoad Libit, Lonclon,byBlaiid. 
1 79 1. Sol' 2)111 Son, f. tliellarpsict, 
w. V. and Vc. Op, 9, €bi:nb- 1793- f, 
^lul'-ifoiTcfponb. 1791.©, 101. 

S,vim^vef)Qff {^sot)ann gSil^elm) 
prii^ilfgimv DLgrlfaaiicr im ^cijogtit^im 
OlbmOni-g fcit iSor,ge6. ju 2;ii|Ttfl&oif^ 
&au€te i^'oo, nfic!)bctn cr »ot'f)fi" nicijfctc 

aiki« jit Olbenbuvg in bic©L 8cim6cvii£ 
fii'd)e ein mm^ ^^cvtwu 47 ©timmen, 
fOv 4 ^Xiflnnftlc ron C> Cis bin f bif i;fle|ln' 
d)en^unBcinfm;cij^cbii[v von C,Cis bit 
A eingelviidjf ti^ init 6 33dl^K"/ 1 oS^r* (angA 
5 Jug brfit^ fceicn Creij *oon 35 OJrnbeit 
S3inb bloa ba^ Jpanptmanuflf nnb 'Jicbaf 
mit2Sinbe unrov^cti- 37ftd) bem QJutadj^ 
ten bei iiU'Ucbcrnaljmc be^ 2B^i-E^ nmnnr 

ten :^i\u\mv\iMibiAc\h IfliU Md) bicS^BeiC 
fafr [0 leic&r^ ii^ii: citi JottepianOy fpifleiu 
Sic 49};anu4ile fann intni nidjt nut: fiimmw 
Hc^, fonbcrn qud; unf jebc bflifbi^if Xft mit 
cinanbetviafoppcln. ^Da-'Jonjebei^titn* 
me cntfpiidjt i!)i'cni JRanictt nnb ili)aiattc\: 
uoUfoinmfn. 3iud) fef)itffiCem5B^ffcnid>C 
on 3Sinbc ; 10, baij b<\^ C^anjc ben Sinftd)^ 
tEnnnbbcr@efd)icfUd>fcc"t bcsSJ^itr, ^vi^ 
nicL-^boff S^ie mac^r — ©a ^i£:fe 
afloditiduen bnvd> tie Seipj- mtif. ^Ht, 
3a^t'g- III. ©.529- ucbff bet- yoUtliinbi^ 
genT^i'PDfitionbet^ajcrEsbchinntgeniQdjt 
iDorben finb ; fo mfigen f^tfi noc^ cinige ^iv 
inneinn icn, nad) mcinei- Jlnfic^t, iibet bid 
SJcif Bci- neuctn 3fU folgcn. SJcnn 6ie 
€vfn()i"img Icfji-f, ^af5 brci; ^annafe ^ac 
nitu m65lirf)fn SScidnbcmmgen fcarbfeim 
fSnnen ; fo fd^int ba^ mmc nuv flni]cbrad;t 
jnfn^ti^ umbcmOrganifrni Ocn (JJebinticft 
bfibm; lUu'ivten jn cv\\i}r\ycvm/ nnb b\H 
ttmfome^ivtufttn&if ^£a|ifn if}vt qe^h'i^t 
Cilnae 6tiben, ©inb fie aber vcrMrjf, ft 
€ . . bat BSB i5» Kii Ki Kr o 133 ^at Uv Orgamft tin Ccfto fdjlimmeie* 
©piel. 2)®ofebr cin SBeif fcmdj 31o^iv 

mn &ocft I T 3to^ilveitc iiuv t>mxi md)t ju 

m6d3tefoni^ftn ba« flltc t«5in'irf)roort Ums 
mpit i^d^nrtiTWafe fmi> jnatmciEe, 3) 
©ie 3;iini) 4fiidJ^it €iml>eln^ nocf) *ni!5fi' 
ben ^Tiittutcn, t6nntfn woljl tucgbieibcn^ 

4)^ut'C^cin^r&£ilEoppd nit cj|p!0^1ttuttl 
wdvcnbic 5 tIeinciii©timmcnim95<?baU 
ci'fpait nJOibcn^ tmb bag ^Pebal f)Atte bcn^ 
tiodjNi&eijgraDHiien, 5) Mud) bicgiofnu; 
tie, 16 3u5 r"i Unfermfln«ale^ fcfjcintnidjt 

^rinct (3o|cp^) iM^rfc^einfic^ ciii 

tioti ill ^racg ^ SSctjcic^tu i). 1799 fol; 
ge nbc^ bod) nnv in^Difl,^ nngcgebei? tueibeii : 

VK^uart, aaV.ViolaeVt:- III Tiiog 

aaV.eVc. ^m3.l8o7tt)i^l■ctnid)tmtlJ^■ 
^ I' 5b e 1 . f i» Ovgelbaiieiv If &tc urn 

ronSi6nei' Oo^ami) — (tati) JU 
SRAndjen, ocgrn bai % 1790^ Si luai^ 
md) @ d> ir 6 a i- 1^ Urtfjctfe eti? angcitel>( 
ncv S^olofptdn^ niu- ju tvin6cln&, ©ciu 
©ogen&ev^^mmiv bie@ptfecn 6rir @tiu 
ten, iinO feiit SBortvag Deifi^r turd) bfl^ 
ju ^JSufig (ingebrac^tc Xtmpo vii&ato. 

^i-ofjn(^aSpflt ©flnici) Oiganifl an 
lierJ^auptfu'c^e©. "Petnimb art bci 3o; 
5tiniu6fird}ejuJ?flmC»Vf]gegen 1790, ^nt 
»onftmcv3ltf)eitiubni©LUif gcgebcn : i) 
VlSonatcn fiiii.^tauiciv bcm ifnbcnfcn 
C.5>.e.^ad) gcunbmn, m&(lXf)cma'S 
lUcr beffcn Slnmen^ nnb iVincm^ilbniij. 
.^am&iirg. 2) VI tkim ©onateii fiU-^ 
&(flu.J?amK in dgcncm SEalage. 1787- 
q,4. 3) VI peiiotifdje JEIauiCD©Di?<imu 
(E6enb. 4)©ii)mif!Vnient ooti ti ^amt 

©lacf empfinbt!m€&eub. %, Sio^n 
lagt ^ie uttb ba mcrfen, bnfi er feiii '^mwbs 
lins im ^oiitrapunft uub in lev tanouifc^en 
&<f}vtibavti\h 

^ I' in m c t (St^inj) vcvmais SSliifitbu 
xitm tct) bci ^fluitapeHe be « StUflenCSta/ fi:iI!oiDig jn ^itrn, tt)itb uid>t uur unfei* bte 
iJorjiVjIid) gutfn i3iolin(>icIei' gej^^I^ fon-' 
bei'n<n[d)jn tmrrin bclicttftreit ^Dmpo}:i/ 
fcen fiii ^ieS3"(tii<rnertt, njie fo/genbc id 
nicniijicn 3ai)i'cn von tijm grftodjene ttnO 
nad)vKriod)citc 6mA(^iIicfic Siija^l von 
aeeiFciikivcifct; ale: Op, 1, IllSJiolinr 
(luavEf ttfiu ^Paiifl u, Offeribadj, 1 79 5-Op- 
2, HI 33iolln^lI0'^,D|fcnb, 1793- Op- 3, 
lUSSioliufluaitftreiK S&enb. 1793- Op. 
4.inbfigl. ei)enb- 1794. Op,5,JIIbeu 
gleirtjen. (56enb. nnb ju ^i\<i6b\ii% 1796, 
Op. 6, III 93io[itibuo'g. e&enb. 1796, 

Op. 7.IIIaJil>linqll^l■tmen.<^benb.I797- 
Op. 0- III Quint, a cV. a A, cVcSbrnb. 

1797. Op,g, VIJ Variaz. aflV. Sbcnb, 

unbjaSapjtji, ^797- Op. lo. Ill 53toj 
luh]i[ai'mtcn.Offenb, 1798- Op. 11. HE 
Quint, aaV. ^A, e Vc. <^bmb. 1798- 
Op. i^.Siafon.a gr. Orch.^5enb.i7g8i 
Op,i3.Qui*rt.aFl,V.A,etVc. e&fnb. 
179s. Op.i4,VllIVariai. aV, etB, 

sur; ii @d)i5|}cLl 3c, £benb. 1798. Op- 
15. Sonate p. !eV. et B. ffbcitb, untSBien 
b.^iaeg^i799. Op. 16. Iliajiolinqnav; 

t^tWtt, S3ien,r799- (©inbaiigi?eifcftietcjf 
neu ungcbrucEten^ |?ai( 6cfc& ten (Serena ten 
mit nic^iein cbtigoten 3n|liumentcn avt 
liingiit.) Op, 17- Quart, p, Fl. V.A, et 
B, Siett/ &. Sfrtanft. ©edgl, Offenbadj, 

1799, Op, i8- ConcertinoiF}-Ob.V« 

concert, 2 A* 2 Cor, Vc; eB, Offenbadj/ 
1799. Op- 19. Ill Quart. p,2V, A, et 
B. Suite de I'Oe. i6me, Offenb. 1800, 
aucf)38icn,b.?>}Iol{o. Op-ao.IIISBioIin; 
qiiattetten, 1802- Op. 21, II Quart, p^ 

Clan V.A.ctB.Offnib, T803- Op. 2a, 
III Duos p. 2 V. Seipjig, ^>e^) ^S^^neK 
Op, 23. Quartett, p, fi V. A, etB*i8oi. 
Op, 24, III bei-gl. Offenb, Op. 25. Ill 
Quint, p, 2 V, 2 A, et Vc- No- 1. Olfenb. 
Op, 26, III SSiolinqiiamtteiT. Offenbfldj. 

1803, UfbcibicSnodjo^neSlumevn, VI 
Duos p.£ V.Livr. I et 2, $an3^ 1800, 

VI Variat, pi un Violon. SJien^ b.^Oje/ 

(jrcfi. Itebi-igcntf l)at ^m, .Srommera 
2(ibeit nn 3icic^tl)um nngebcigtev 36ccn^ 
SJi^y Scii^i'/ tieuen ^nimonift^en SJcnbuu; 
gen u. fiappauten^Dbiilationcn inneinSe; 
^aItgenng,umbie2[iifmevfraiii'eitbeiQ.uai7 
tetfnt.'Sicb^rtbciauf ffdj ju jic^en nnb nm 
ftd;baianmit^al»n jtifbrntcn^ n>enn im« 

<iiK BSB 153 Kro Kru Kr u Kr ui r^4 Eiiimal in hen ?noi)it5cen;a3cr^et(ijnifri'n &er 
gropcSniime ^ a ij Cni au0cn blciben |"o((tc^ 
UutJiroctfcitmanbaL-an^rDtjatman^'rom; 
nicrtf 'Albeit ennofbct \d}k^t aiiefdl^ieii 
gc^Si'ty Dbfi mfin i|l ivAtji-enb bcm J?6rcii 

veil vicbihtu! fn;ii, fil^d} \ml uon fcitict 2fi7 
6cttgcjtod)cn itoiCen: IIlDuos p. 2V, 

Op. 35. 1 80 5- Soiwita p, il V-C-Hcc. Ai 
Viola, IV Conceitos p, le Violon, 
in Quait. p, 2V, A, et Vg. Op.:54^ Con- 
certo p. ClarJn. Op; 36- Concertino, 

Op. 3^. 

it r j> p n c J (fycoig), SicS iff tsev eigmt; 
lic^c 31amc bea 536*)mi)"djeii .^omponilfen, 
weldjcr fcfjuti o&en^ imtcr © i a u b i i IrtJ 
(inifu'tcm S^tinictt Cmpatius uoigrfom/ 
imnift f.©tnti(l.»*Q36f)m,^fftXII. 

^L'i>^^pi'tisft(SB.)Unm' bicfemSfla; 
men miYba\ i^oi im^ntcH. ^U jur muf, 
Scit. nicitctlL^djciiangefilnbigt: XII tkint 
i^oini^uettcn, ®a!)tf^ciiilid) i[}berolJi/ 

gE ^ p p i" a fc[) bnmit genicput- 

fpiden»Ju2Gifn 11111^3.1796- 93("^ biti 
i\in f)a[U^ic i{)rc.SinbalcIbft initaTid)tet. 

55ic6elJbct;^6c§tCl^&^^ tton imb3u(?u 
ne, bie ei hncit^ fcf?oii jicmltd) wcit im 
.^lauiafpieleti fiebra^^tfjatteiv fefetcn imn 
itjre SHnfci^tun^jcii uikcl- bcv ficimtig ber 
Si^^iikiii ^Prti-abieiJ mitct font. Set 
©o[)ti, 9^flrDll 31ic. y n ^ i- u f f t, ^ingci 
gen ^attc [cbuti cm ^paai'!ia^ic fiil^ev 2Jcu; 
fdjicbciicg (oniponitt unb fjerau^^egfOcn, 
wo^jon al^ gc|bd)cti angcfu^rr \vcvi>c\) U\v 
ncn : OSi^t'*'^' ''"^ ij « f o n t a i n c'd ^ijAt); 
hmg, bic^iii-fe,ffliS5(!au. 3Bicn,&,®i)cv, 

1800. 2) Vnriat, p. le Clav, sur; O! 
Numl possenti, He Axun S&enb. 1 800, 
3)SunatepJeP£ Op. 4- SC^^"' 1S04. 

SQdii bey i^3iuitef gicbraiidj fdjoii i>a$ a. 2er. 
eiiiige SHadjtidjren, 

^lUgC ,.) <£in ^ompo!ii|t gegni baS 
% 1700, von bcfTfTt 3lV6e(t fic^ nod) uei; 

fdjicbcnc*iRompDfifioncti in ?]ft^. nnteu 

fonbcn, 

^ I- u 9 C . .) 0ige(6flucv ju J^flUe in uttf 
fctm Scifaltciv ^rtt ini 3. 1 78 1 fin bcr^Oicrx 
fe&mSCvSomoegcl cine flack Diep(»wtHt untcinommeiT^ bann 1781 in bfe^ot-i^; 
Eii'dje ^n ^alie ein neue^ 3Bcvf von 43 
©timmcn, filr 3 3.1ianu*ile, imtet 3luf|'idjt 
be^ ^vn* iiU'F ev6flucf. €^ cnt()iS(t 

1700 *Pfci|fcn imb^ar^ nft|{ bcm ^fjui'c, 

1634 XJ)lt'. S^follff, r- & S- ©en ff* 

Oigdpu'bigttoori 1784. 

^ r u g (- , .) sXantov in 31if Bcr<9StIbuRf 

gen im Sitilbccfifdjcn i so i, ift cin ©djillcc 
bcii et)emal(3rn iOi^tfifOiiv SJeimar jn 
Erfurt, t*on rooct on fcin'^nit l>ci'nfenn?oiv 
ben, S^iev ifat cv e^ batun gebiacfit tJoS cm 
Oigd-'Pofitiu won 6 ftei)i|retn in bic®c&ur 
le anjf fanft unbi^ingcpulte vafn'ti^t roovf 
ben finb, ttjo mm ba^ ^SHIb^eim i)"d)C 
lliebeibudj flcij^ig in &cn ©ingilnnben ge/ 
l>tflud)troub,roo&cij ttc^benn immcrmc^r 
vfie I'nnei Sd)rtlcr im ©tattbc fceftnben;. 
bicOigelbfljii^ufptden. 2Uid) ^&\t brefeu 
^antDi" cin tkinci ^}>riuatfonjetr, Jft-na" 
ppegteiv t^dtt bcu (on|l gem6()nJic^en .'^itv 
djenfcntatcn, Sicbeimio bem ncnen SBalf 
6ecEifd)en ®cfang6ndje, meldje et befonbcv* 
bflju in ^ajJiifif fffrt, an ©onn; nnb "St^tae 
gen flnfjufjil)ien ; wokij bie 9>umei' be# 
Sicbc^ fill" bic Semeinbe jum31fldjfcfeu an^ 
gcfdjiiebcnwiib, 

,«vng CSBtlfjelmtrongotO^ii^ Utt& 
^Ptofclloi' ju 5SittEn&er3^ imc^ficr ^Pi'ofcp? 

for bet $[)ilofopf)ie jn Sianffrnta. fi. Dbec 

imb jn .KBnigt^ljerg, nnb gcgenroi^rtig 

(i8ii)ju£eipjiiT/ 9c6.jn ^abii bex) ^iu 

ten&eig am 32, 3nm 177O/ ^at im 3tett 

3a^ig, bevSeipi.mnf.Seit. ©• 57* ei«OT 

2lafraf?unteL bem'iitclftngeiiirft: Sinigc 

Semfiftmgeniibev©ptac^c imb ©efang* 

€1 i}at in ncnctd 3cil audj fine 3[e(t^etiC 

fjcvniig^egeben. 

Kruiffts (Ian Perk) Orgnnifi ait 

bet icff^vmirten jiiidje ju Slaaiben in ^oU 

(anb^ hat, ali im 3- 1764 feinc Orcid bm"c& 

etnen'T»nftftrfl^[uu&Lauc^6flvgtmacftfUJor^ 
ben roaiv (ic felbfl wicber jii iSianbc ge* 

6ifld)f, @ie £ntf}Mt iS ©timmcn fiJt j 
5)^an.unbein an3e^4ngtc«^}>ebaL f-i^cff 
©i^pofit. 

SnlgcL(3o^Of- eitSgct. 

• ,S r fl g c t Oo^ann Qiotttcb) ™ 5Bai' 

Dr, unboib, ^Prof. bet "^Ubic- jn ^altc, 

ge6. baf. am i5-3wni i7"5- 3tnpeL'bem/ 

wa^ fdjon im a, iej:. ron i^m angefu^tt 

rou'b, ^tit etfl«c(? 3efd;iieljen ; De Orgimo BSB *35 Kru Kr u 136 fcctlnMisccll- BeroK Toiii. YII. 

laf,flrn a 8- Otti $ 4^ A^nlov \<i)m im txiu 
ten fiffeenfijaljie bcij&c'Jtiyni trnvd) bieSlfit/ 
t^v;t iinb fui'j ftatauf fltic^ fcmcn 93fitci"/ ei; 
nvn bii|lgcit 9lfltf)giicfiyatitfe», ©eiri 
@ticfvarciv 37ameii^ © t i m m 1 e v> fccii er 
i^tei-auf eihielt^ <iab bie SSeianlaffiittct^ tag 
itrumb^oiugewi^^iiltrij mii-tcr blin; 
fie @ t i mm I c v smannt luiirfcc. 2([5 cr 
:i'rtmDuc[)S, fd>ieii ct nuijcioibemlUfje 
_ tcigmigiUvSOfufiE an ficf)b(icfcn julaffcu, 
wcjJwfgtn i^n fciii ^mbeiv 55attf)oI 
itvnmbfforn^ ^a{tov in 'SQalbw, bcm 

^omponittcu iiiSofSberg^ fibergrtb, 6cv i^u 
flnfau3«nufbevSI6tc^tannmifi)erSJioline, 
im& enWicfj nnf tern iEltiyii?ic imteiwiegp 
©iefc^nfa'wmentc eilcviitc er mit foicfjcr 
^efltntoeuitb tric&fie mit fblc^cm SlcilsC/ 
b{tf3mhU'jei"3eitfeinc®cfd)irfHcl)fcit,Hit^t 
fiiir im ^piekn, (l^nbrrtt fo^au mil) tin 
a?omponi«n, allaemein fcEfnnnc unb be; 
wimb^rt rouiCc- @09ai'£f)ui'fui(t 2( ti 9 it (I 
uon ©ac^fcn I)6vtc bayon, unb liefi i^n tw^ 
©leefecn fommen. .§iet miic^te et bem 
€^urfiii|ten uub tern gflttjen ^ofe fi> vici 
aSeignftgcn, bflg i^jm bet; S^utfiirfl aiid) 
ftine 3Meii|lean6oty n?cnn ev in ©icdbcn 
Blei&cn rooOtf- 2l((ctn ^Lumb^oin 
fct>ntciicf> ^>iel ju fc^r nac^ fcinem SBaten 
lanbc itnb feirtcn ^f Annten, al^ baf] ei- fic^ 
l^iwauf ^ttc einlrtften fSnncn. JBicliiic^i' 
fiUcn■tt)ie^cu jni-iScf nfldj Siegnife, luo man 
ilfim foglf ii^ Rac()fe*nci3uvflif (imft (ev xoox 
cr(ia3 Sa^ie alt) bie Organ iflenflc0; an 
fcci- Qietm^aiilfiic^e fikittug. ©iffem 
^mtc ^at ev nun nic^t miv gflnjc 5 6 3a^ve 
^nftuvd) ajo^botgeflanbcn ; funaein iv ^at 
(Tcfj anc^ in biefer 3eit nM> nngerbem,tt)ei(S 
6urd}bie^itoungnu^n"evguten'5onEiW|?/ 
l^'^t^tiHbmd) fifteie t)it'€ftion bcu ^ofle; 

giimufiviimbenblic^lVIbftiiiud) bic Somj 
jjofitiun DieIn:0trtrfc^-um tie it;uu(t un& 
feine SOfltertlabtuerticnt gtmad;!^ bi« i^n 
im79,3n^te {cmSZUn-^, am ii.Siini 

venborff* £ighi|ifc&c gScvtmaibigf. 
P. II. C. 3- P- 393. roi> iWid) fein €pitar 

p^ium bfr Um mil) ju fiafim ift »a« 
abrv ntt^t<?tfue4 entf)4(r. ^vumS^ovn (l^jbiiO beti5f)mter 

J&Dfoi'snnij'i bc& Jjei^^ge Qieorgc Slu; 
bolplj juSieinife nmxfioo, tjattc gtoge 
5Kct)cn biirdj ^^6^men, 53ii:t;ien, Ungavii/ 
Scutfd)(iinb nnb bit31icbcvianbe <i(3Srtnfi; 
Ici" genuid)t,unb flflrb btcnfimt am i4."2tpv!l 
i6r7,nrtd>bemfinuv 31 '^ai)vcselibti)<iU 
te, f. U. 2G a ^ r e n b 1 f f « Stgntfe, SKcrfc 

n?iil6igf>P-Llib. i.G.i.p, 169. 

Krumlowsky Clohanii) — €c 

Wfliein guo0ev.*iinffl*r mif ber 5Btol b'a* 

mom-, unb fjar ftd) jwar langc jn ^i-ag flnf^ 

gc^alten, (am abev julr &t in ^^in-f.^icnjle, 

nad)©i"c6ben,ici}ct auc^ge[forbeni|l. €1: 

TOavcm^fi^metonCJicbuvt. f. ©tatifl. v, 
©6^m-^tftXII, 

9106c aiiniUcr n?aijuv£Iom^ iti9>6fjmen 
gcboicn, unt juyov, cl;£ cc nad) ^paiid fam^ 
3,5ftJ)v in^icnften betjm SfSvl^cn €|terf 
^aii;,nTociffdjnid)t nm- nadj .^ai;t>n3 
?01n|tnnbilbeie^ fonbetnaud; fclb|lvege(; 
maBiS^n Unteitidjt in bet SiompuiTiion bctj 
felbigem na^m- <£i'!t banii (am ci nac^ 'Pa; 
vi«, nJon"fo»if[egute©d)fllev imb ©d)^; 

lennnen.untei- bcnen fe ttie®attin mWSled^t 
oben an fte^ct, gebilbet unb bk Sicb^abct- fi> 
ieid)lidj mit gutcn .^atfenfac&en tetfefjeri 
^atwiefofgenbc^fammaiifdjcSBevjct^nig 
an^meifet- '^ie'iivtfcine^Xvbei.ijso^^at 
fc^on baS a, Sef . bcmcrft ; bie Uifac^e abei' 
nic^t- ©einXobfoKudmlirf) btcSoIgc bcv 
Untifue fcirtCL" jungen wn if)m jiidic^ft gef 
liebfen &min geroei'cn fmi, mli^e ifm ucr* 
laffen wnbfidj in&€\dl]'d)aftil)ViS firnqm 
£ieb^abei'^ nad) Eunbon gcflud)fct ^atte. 
3n ben feincm i4tfn imb ijtenSJei'fc 
ijovgefe^tcn SebitafionSj^riefen (janfccit 
€L* ron feinen neiieu Stfinbungen an bev 
t^aife nnb von anbciJi mnf. ©egcnfldnbeit, 
©einc SBeife ftnb^ ^ie im a. in\ angsfiltjr/ 
ten imgeiTdjuet: XXXII ©oitatcti fiU' 
^.nfe,mit^5)£9t^iunic|ctnn"£SioIifr- ©iefc 
mac^i'n in imgleicfjen Eiefcmngcn^ bie Op, 
I. 8. i3,i3.'X4- 15- j6' 17' nnb i8.ai[^; 
affein Paii3^ k^tcre 3 ii&f t' fli^d) jn Eonfton 
geflcc^cn- 3nOp. i e.tuii) 1 7, f ommen©Of 

natencnformedeScenever- VI grotJC 
«onjf m f^v bic S^aiU, mit bcm wllen Ovs 
djcfteu, madjcn bieOp. 4. 6, 7. unb 9- flU*- 
5ia« betfflben ^at 1 e c a c e fili-S Staf 

vkvfi^evict»tc{un&jft1^(^nbon ftec^cn faf^ BSB 137 Kru Ku c Xiud Kuh 158 (en. nSInfon, p. JsIIarpe, 2 V. R 3 
CorsetB. Op- ii.^Pam. lIDuosp, 2 

Ilarpea, dont la seconde peut s'excicii- 
ter surlePf. Arranges e» Sinf. coiiceit, 

av. V-FI-B, aCti'ictB. Op 5»$^an^. 
MarlbiockuJa H;ir(H'. Confton^t. tjoi'ii^ 
1796, I-^'Amanleabandonnee, Air pa- 
rodie€ni:riJni;:aiactenitaUen, sur TA- 
dagLO dt* rOeuvie 14. pour la Harpe, 
av. uii Violon €t B. fldlib.'Paiitf. 

^viimp^olj (Mad.) bcS uoncicit 
©fltfiH/ an^ l*il»(i^ qch!ivti(\, foil in beir 
^nn^,bie^av^ciu fpicicn^ nid)t ftur a\lc 
flfii'i^cn \l}vcS ^c^d)icd}t^r fortbein and) alle 

inBett3al)U"ii^i)on 179061^ igoo^ wo (ic 
ifjrSiilkumnuin c&cuio^iof>cc^aufe^ii ju 

rem ®ntreiiin QJaritiiicfdje^ciT ii'fti. SSJc^ 

-^ I' u m p f c (, . :) citt Orgf (fttrwcr ju 

55fc^Iini,i»eifci'tidtci7oi &a^3Gcif ititcf 
bafigcn itinl;ai'incnfiid>c, i>&n 14 ©tftn.' 
men, fiU' 2 ^jian. im& ^^cb- mif 3 ^«Igcu* 

"■ SlMlHfln^el 05)c£Pi) J?&f;0i'9ani(t 

imtcrbicfevtigjfcnSpiciev, fonjo^il ui ?X6/ 
fic^t beuSiige, al^ bcv S^&nbe. tVQ^i'i" j 

Siufe C<0 OpeimcgtfTcui feci; tn 
CJiUCi'mQiiiifrfjctiSdjanfpicIcivffiffelllrfjnft 

wiibfllaeiiiti^^^tigei" «nb ficiliigfi- ?3inim 

flefdjilbcvt/ bcfTcrt^i>mpofiticn?n benSicR; 

ncrbefiiebigtcn, fon^ie fein het|lic&et @>f.' 

fang bcn9iid^tfcn»ct cntjiirftc- €i' feaftc 

in l)cmfc(&cn 3a^i' fill fcin ^^entcv mif 

Q>ei)fat!cgcfc^t: O0;i5i'C jum @d)fiiifp- 

atagnai- gobbuocf. 2) ajolfdglficf , SBoifp. 

t>ct;m Si-icbrn^fd){ufR\ 3) ©cfangc jimi 

©djoiifpicl Zvtnnunq. f. ©ot^aifc^. 

^^cat-JRalenb, 1797- ®' 217, 
^u&rtfdK,,0"^(tflvb9e9eiU7Som 

fetitcm SSatf ilfltibe iiiib 9m&^nli*ctt?t«f; 

cnt^aItc,bcrO&cvIau|X^tn ten bflvftigpftt 

Umfiniiben. 

li^nifc^en Opcvnotd^eft^viS *m6 Oi"3oni(i an : Ici ^tiftmvd)c Strfl^Df jJi g>Uij, nmi % 
1796^ i|t ein ©rf)ill?i i^on ©egctv unb 
luii^ fcit bcm Zoie btcfrij grogcn 5ilci|rci*, 
rociicriflet itimfr^ mit bcv ei bic Otgel 6cr 
^nnbcIr.Bcv iu^ci^tc © r g c t gcnatmt. ©ic« 
i)ln&ci'm(^tfcinciiijigco!Scit)icn(i, 61^ tfE 
audjiPiCii^cLQirf bcr^<iiinomfa tmb ^cm 
goLtcptrtiio. ^bm fo uid 2(d)tun9 ^at cc 
ftdjflUd>aI«^ompoiti(hiif[nTvevOpcin|liJ-' 
cfiv ^allcttc^Orgelfonicrfe mibSi^gen m\b 
an^et'el' Biidcintni^iinimnfac^cn jii cciPfr; 
ben gciviigt f. 3i:il)tb"d) bet 3:o,nf- ©.113, 
3m 3, 1800 i)^nc ci bic 3?iiefEtfltt bet 
OpcingrfcQfdjaft aiifgegebcn. 

SubDff^fvC-0 5rt3&«ifl itt5)tcit 
f!cn bc^9]MLf3riifnr. (i!^i'i|tiatt Cub^ 
wig ucn ?&i'nni>ciitMirgy ju Seilin^ ou* 
fccni ^Jtagbctiivgifdjcu gcbiJnig^ luuvbc 
um^ % i7 ionntzvbU<ivS^tm 2Jittm>feii 
fcinf^ 3ttfrninicitc^ S^i^It- SB a ( t ^ ci\ 

^iicfltcinfOJwfuon^blil^etcjuSSictt 
^[Ltjietmb unb ©cfdjjlfeei' bn f<i)incn Mnff 
(ic, bcfunbei'^dOcL' bftXonfimft^ um* 3. 
1796. eL9c^6itebflfc(6fliinta' bie erflm 
33f?Iin|"pidcL' in 3fbftd)t btn Sunft unb bctf 
03ffilf)(tJ. ttcbcibtcS 6ffrt0 cv aufscrorbtJiJt;? 
iict)£ iiilcnte nv.b brfoiibcvc @t*irfc im lln^ 
, fi^()icit3to!jCt'9}tuf(fni^ Welches et bn; bee 
Sdiffd^vniig b£iOpei?f jrii i tin3lueifpeigi* 
frf)cii ^afflfte Wii^itjaft ctiDicfeii ^a&cti foil, 
^icicg ffifjit aiic^ cine G^Ilopade fut* 
.5(ameivoiibcfren.^ompofitt!>tt in^^- in 
fcineni SGcijcidjniffc mit m. SSSa^rfdjein/ 
iid) ftbcf ift csi bicfc iilcinigfcit nid;t alletn^ 
wai biriGv lufiiblgc ©Hcttflnt gcfdjricbett 
tjatf.3*if;ibud;bettDnf. ®,38. 

-^ u f f tr e i 11 (®riifi)on) f, bni vov^crgw 
^nibcn 2(LtifeL 

Snge(mattn (So^amO ciu Sonttas 

ptmfti|lbcS i6.54^"^*"'^^i'^ in^unig^f 
bcug in ^PieuOcii, voir beftVti ^khcit tioc^ 
rctfdjictfuc^iidjcnfompDfitioucn (Tt'iig^/- 
bifcgy i5J^o9ebiiicfi}inbct €f(nvf. ?5iblip/ 
t^d jn ?t3ii5nf|)cn nuf6clunI}Lt rocibni, 

^ u () u(3lnf. £,) — ©a feine im a. Sey, 
ongcftitjrfen 5Bcl'?c nidjt jw 95ati*,rDnbcm 
in93iann[)dm crfc^ienen fmb ; fo mSdjte c* 
flnc^!uo^(mitfcinem3(ufent^aItju^flLiS, 
wenigjtcn* urn i7tsM^)t nHju lirtttig fcijtt. 
©eitie ^(avievfactien, i}on benen abci: mcif 
nc^SGiffen^nic^t^ inJcanhTid) geflodjm 

wovCcn/ ftattcu 1794 fc^on bic Sfl^l bf* 

geen BSB 139 Kuh Kui Kui i4o gten SJeiH twci^t ^df faun abcr ruic 
folgcnbc anfi1f)icn ; i) III ^la^icvfonaten 

cf-sp, leClav.Op. 7.€6enb. 3) 2)ei3K 
Op-g-^afcL 

ponift ju *^ufcft6ei"fl in ©djlejiciv tombt 
nod)im% 1795 i« fcni©a1m, mirf.Snt, 

SCiilijmt- 3lac()fL"il^ei"n@d)lef(fd)en2flac^; 
tidjten, ^atte ct fii^oti 1789 anf^c^bit ju 

* ^ II ^ n a u Oo^flttn) — Sa3 doii i^m 

ftcv Disput. de TriadeHarmonica ^attt 

^yti^l £i' tnit in '^okn, imC rcrfpvacl) c^, 
tucim er roicbct nactjScutfc^lani) EAme,mit 
3lnmcLfuiigen in ten ©lucf ju je&eji. ^cj 
fanntftmaOcu ijlbicdabet nid)tdefd)e{;eit. 
Itebrtgens ptibet man noc^ ^^^ a 5 n a u* * 
vwi i^mfel&H bcfd)iicbcti£68cbeii/' im XIL 

^ttJif bCV NQvoruniLitterarior. Lips. 

i732.'3Didj|ccf)etrancSiogtaptjieiui 3Kn 

nalium LlpsieoAium SecL XVl. 

S 1I c$ e n r f^ a 1 (^ofjajmSeorg) etn Oiv 
gani|i ju Sloibljfliiren uniS 3. 1700, ^at 

(id)bui'c&ttetfdjicbeiie Slauiet; uiib Ofgel; 
iWjcn^fcoe^nm in 5)1(1. fiefcinnr gemtidjt- 
3dj felbft 6f(t^e untev bem Seamen ^lu 
f) c n t ^ a I eiii ^rdlii^tum nnb cine Siige^ 
niic Q)ebaO womtt wal^ifdjeitilid} beird&e 
gcmri)iui[T. !ffialt^cu, 

^flt^lcf (3o[)ann) gagoKill itt bet: 
tCRainiet Sapclle 1 790^ fjat nad) bcm ©o;^ 

t^aifd), l()efltPiv^aIenb, ijon 179^/ ir" 
VDit^cigc^enbcn 3a^ve bfliJ ©ingfp.Ttjrt^ 
fia iu 9Snfif ge)>fjt 

SC&i fn c V (,. .^—bcvi^m^v<^^f)^tfd)on 
feitgciaiimev Seri-53tcti ttucba- rcrlajTni, 
inbem gcgni i786S3cL'U^ii:bfnc^ tfon if^mjU 
'35avij ge(io<fccn rouibc, 2lud) wiib ci fdjan 
{fit 1 793 JuSiMibon unter bie bcflcn bdftgeti 
SIfltticifpiflev gcj^^lt. SBon fiMneii gclto^ 
djenen ^ftfen f&ttneit folgenbe gcnannt 
wabeii: VI S<>nat. p. le Ciav- 'Jimi, 

1791- Vlbcvgl. Op,24U.f.n).b(3 0p-9' 
1788^ oUc ju ?5aiig bei; fie 5)uc- Op. 3- 
bflvnntcv finb ^BioUni^mirtetfcn. 

, Sflffner (^^^am ^atob ^33fluD — 
Umet:btcfem9)(imrttfLlf)itXtnei] in \dt 
nem SBeijd^n, ^kn 1 799 n^tft ci«f So- 
iiatea4iiiUQg5e(lo£^en an. (£^ i(l bUS bevimfl,SGjc.6mit*angefji^rtc tjotmaliiie 
Otganiji tin be r SJalpiivgi^fh^tijc ju SJlfliiw 
tEvgunbnacbm^Iige *^of(fmbali[tbefi^]Jtj 
(teticon iaji*, wo n aber nic ^apcllmci/ 
fteuroar. Jolglit^ i|lcvaudj bci SQata' bci 
t)ort>ei'g€^enben. ■ 
a; il f) I (iioicnj) ?3;iiiif biieftov am ©om 

jn Hamburg umiS- 1770/ M ""t^i^ *^»' 
fiem5Cetteit and) ba^OLatoiium : La Paa- 
sione di Gesu Chrisio^jon ^cta|tflJ 
f io, in 'i)JiU[lf gcff^t nnb am 22, ^XMrjbef;: 
felben 3afn'e«~ 6ffcntltd) mb mit ©ei;fflH 
aitfgcfflfji t, f, ^ i I ( e 1 3 3lrtc^vic^t. ^ani> 

Siit)n(2fnbrcaO-ft^"tor nnb BdjuU 
(odcgc jnffiSinjig in ©djleju^n umiJSfl^t" 
ijgo.gcb. bafclbft am 19, Samiar 1730^ 
^at augfi- mibcin nic^t l)te^cv ge^SLigm 
SJvmffc^i'ifWn and) f)cfamjgcgc6en : ©ing' 
gcbic^re Abcv bie^onn-'unb^efitag^cvan; 
gclien^ i>crfcrti.qet unb in ^Stwfit gc&i\icftt. 
©rcilau, 1768-8. 3tl alfo ©i^^tcv unb 

jtomponitl a"9f^'*- 

^ ft ^ n a u (Sotjann S^iiffop^) — SflS 

ff^oialbnd) bicK^ ficifiigen ^Jiaunci, xoqs 
tion am Snbc fctncS ifififcl^ im a. SJcj:. nDc^ 
bieDlebc roar, gc^Sict jn ben Do[f|ii1nbig|ten 
unb veidj^alrigflcitybie \m bcfU}c\h i»nb w: 
teifi:^eibetfid)»an alien iSbrtgcn nidjt nnu 
biivi^bie3(nga&cn bci ^Pi-ovinjiaL'^t'Oiueu 
rfjungcn/ ronbcun audj in^befonbcic bui-c^ 
bie iSbiidje 31'njeige bc^ ^ompoiuilcn ic^ 
^etobiC/ba n)D ct flngjumflc^en getuefcn i^, 
obcrbod)rocnig|teti^ bc§ '^firei-^ bcffclbcn. 
5)rt6 bie bi^^eviqe JScinac^iIdgiginig biet'ei' 
Jt'njcige in ben S^oraftuldjevn nid^ti wcnU 
gcv qB g1eid)gil(tig ifl, ^abcn bie .^in, 
edjnftfieUctvwcIt^e in bet^ffcfcidjte beS 
.^ti'djengcfflng^ gcaibcitet^aben^j.^. cirt 
.^ e e r TO a g c n, letbei* mv ju fefji- enipfnn^ 
ben, 5)efti> nicIjiSnnf Qch^vt^vn. k&i)^ 
n a n, bafi ev ^ievbmdj bie ^a^n geferoc^ctt 
^At; rt)af)i'fdjeinlid> ^at ifjm and) ^ierju 
S i r n b e r g e r bie SSeianlatfting gegcben^ 
ber mit ben ,^ompofitionen ber t>efgangenen 
3ft^rt)unbeitq("o»LTtL'antunbbcfrtnntrortiv 
aK mit bencn au^ bem gcgcnro^itigen.SBa^ 
mil' *>on.aItcu Sfjoralf^oniponiften w^i 
fommcftfoflte/tyetbe id) tienlid) in gegenr 
TOdrtigem©eite6cv&itngen* 2lnbeic m6-' 
gen ein gleidjeg t^im, ^ietfeic^t fommert 

I6tr bann am Snbe jn eincm €^oralfompO'' 

niftcn/ BSB il Ku i vtiti t)on 5frt "Sicfjtevn fcsifclbcn fl^ifjiiiiici,' 
fpn ^a&eti. ©ie ^aimoiufcfje ©cgleitung in 
bicfcm S^otrtl&udje fdjrei&t ficfj nod) von 
^ i t ti b ev 9 c t ^ei'; obn- i\lm\\i3\itr\i an; 
tec fccfrcn'?fufjT^tt)frffiti^e( rooibctu lUs 
6ert)USiniid>fim9 iinC»Q^crd?flffml;cit bc^ 
©aiijen fl&cv^flitpt pnbct maw eiiic ledjt 311/ 
tc unb mitSiufidjr ijcifagtcDlf jenfion in bci: 
muf. ^oivfrvontJenj 1792, ©,41 — 47, 
a)erTitelbefrclbcnijlfolt|fnbci: : SJicqlim/ 
inige alte unb nciuiSljoial^efiiirtge^mir 'Pro/ 
t>tnjiaI/ft6iDctdjungcn. ^ctlhv im 33ciiage 
fce« "Kutoii, 1786. 230®, q.4. Ijeflrt:!^ 

6cn jTOCijtci ^^cil, *£i*nib. 1790- 274®* 
^, 4, 5)ie baiin uovfommenbrn ncaen 9)icj 
lobi*n pitb yon £. ^p. t£- ^ a d)^ Ciuan j^ 
^flfjaaU/ @n tterm(trtn, Jjavfen?^ 
S>oIciS, filler, Settit, 3lcv; ^ol/ 
&c, ^olc^ niibStfi tfc^ev. €^oialiJDiv 
fpielefilt bieOt-gd unb bad Slctutei, @C/ 
fcnnmcltnnb^ctftUiJgcgeben^ ijort ic. ^er/ 
liii/ o^nc3af)ujat)l, a&cc 1791,64 @eitcn. 
iDicfe23ot'fptelc(inB t^eiltf noni J^cvnu^gc; 
fcciimb tt)C((^DDti^iin6etgcr, @d>(t; 
U, SBierling, €'P. €. ^^adj, J?at7 
fDro^4§, 2co.^ai3(ei', (^JattevmanH 
ju:b Olei;. Sflet^ finbe id; in 33i^i;u^ 
SOinf, ajerjcic^m 1797^^^^^^^^- ^fl^; 
nan' 5 cinige ncue mciftimmtgc Sfjotal- 
gcf^ng?/ njelc^cS cin 3tad)tiag jum S^otfll; 
Suc^cjnfeijti fd)cint. €v ftaibju 9>a1m, 
aliS 9}f ufiEbiicf tov imb Santoi an bf t'^ict;! 
faftigtcitefiudje^ am 13, Oft. 1805, iinb 
wav 1 7 3 5 itn 9}ittnefclbif£l;en gc&otcn, 

*rtt)ttei (3lmbvofmO tit? jam 3tir)rc 
1 soo Orgaitii? at: bcr ff^atf- Jpeffapclle ja 
Scipiig,emd)rctcimni^mitrf)cn3n^iTynebfl 

bem nan Derctt>igtcn^ftpc!imei(teiv S-^- 

J^offmeiftcivgcmeLnfrfjaftlidj jalictpiig 

tiefeitbem antci" bcv Siima; Bureau i^e 
Musique, bdamM€ ^anfl^anblung. ©iej 
fe SSci&inbung citjiclt fid) afecv nuu bi^ 
1805, ba ^m ^fi^nel bic ^anblang 
<)anjfl[Iemil6a'na^m^anb^i\^offmci^ 
flcr nflc& SJicn javi^cfEe^m, ©cincm 
Ifiblic^cn ^iih|tcifeiv fcinci- €in(icfjt in bic 
^omPiffcnfdjaft^ ffincm ©cfc^mncfe an& 
fcincu Scnntnig mef)verei' Snflmimmte ^a; 
benttJir dncSDicngt f^v baS^anftfiabiam 
mitfjtigtvS^rtfe/in f oiref ten ?(a^gabeit ja r Ku l4jB fcflnfctf, i.©. 3-©c6.©ac53lScrEcfar 
Oigel unbSlauiev; cine ©ammlang von 
t^cnbniS SSioIiaqimitmen ; beSglndjm 
i)OTt {Ql D j a I'F^ SScoImquavtettcu nnb 
duirttcften anb ^lauiciwnfcn; fctnfir 
lUbcvfe^ungcn nab werfntlic^e tSnbcf^ts 
lungcn bcr nici|fcn ©d)n(cn bei ^aiifcr 
SOitifif^onfciDfltoiiamg , acb(l mr^rcicn 
bcnffdjcn Originflffiabten/ nl^ i)ffiL^ bfit 
®:tang; Sligfjint'^/ ^ictfcentt; 
n t' (?, nnbfiie 9i a l- i |"e u ©ffanglc^ve ; z) 
fiii'6i\(iina": bie@c^uleu uon i^Iemcii; 
li, 3*®-tiamcLv Q)Ie,^cI unb 
ed)id)r,nnb oon?f,e-'3Sfilfcv; 3) 
bie Sf ifc ilbei @cneivillja|3 aub .^armonie 
ton 3[l6iec^tg6etgcr, Don ^Qt^l^ 
uwb Don tOJauparg ilbei btcjagc; 4) 
fiiv bic 33io(inc : bieSc^alen won 3iobf, 
^rea^cv anb Maillot/ ton Scop* 
?0iojaut,93cnba aubgtorifU; s) 
bic23ioionccItft^aIe\>on 2> a ill 1, £ c »« fi 
feniv Catcl anb^ianbiot; 6}fftrbie 
Siiitc: S)et*icane*«, bcfigUic^cn ^m 
QQti unb SBanbci'Iid}^ ®c^u!cn; 
7) fiU' bic ©aiwrre: 3>orn^aib(3, 
® a tfj m n n n fi anb anbcrc<3c^affn. Ue*- 
bcif)aMpta&PL'enrf|dltrciaacac|lcr A'afnlog 
uon 18 1 2/ imgrSctenSoIiO/ aaf 10 ©ci.' 
ten, btc^njeigc cincv^JIcngc ber fjetilic^/ 
(ten Oi'iginatocL'fe flrtcr 3l'i(^ fflr ©cfang 
ani> fllfc 3n(tLiimcnfc^ vou © e c t ^ w c n, 
ff^cvabini, fflementi^ €&ctl, 
'^Otid). anb 3of- <^(ti;bn^ ^immc/, 

^cffmeilteiv^iojftLt/ Xe.5];dU 
Unv 3lcafomm^ ^^ i'^ ISig^ini, 

7i, anb S5. ^ m b c 1 3, © p ^ t, © (> nr 

t i a i. 2 in rt fdj e P, ® a a ^ a C a. f. n?., 

n>cld)ef(^buid;fdj6nen,bcatHd}en anb four 

icfwn ©tirfj anSjcic^ncn, nnbrocnigtrcn* 

in btcfci Jpinftdjt phnc ^Probe aafgcfa^tt 

iucubenf6nncn. — 3n)ar Knnten ^^Knadjc 

i;i6|i bicK 33oifid)t in bci SBa^il bcv Stmp 

tDcifC/ aabbiefcSoi-gfalt bev i&rei"2(nefiatJ 

tangjav blogcn SJlaaiji'egct^iiafei'an/ 

jalotfen,()etabfe^en, S^rtv benn <^bn ba^ 

flud> bloi^c faaMnnifc^c ©pcfnlfltien, 

al^ ^eiT ^A^ael bic ^lu^gflbe bicfcS 

neucrt £wfon^ fibcina^m, beffen SQeilcgi)/ 

fo[lcnmcf)itregroBc©ad>^anblangennidjt 

ja iSbcvne^men roaqcn roolltcn? 9Bcnit 

f(i^ ()icv ^rif SiJ ^ a e 1 bcu € ^ r e ana 

t>e£ 3fnbcnCeu£ bta S,&n(tUvf^ 

welt BSB 1*5 Kui Ku! iH writ fltina^mj T'J gcfc^a^ e^ cffettfiai^ 

rinjig tinl) aUtiti au^ irahiev unb idytzv 
JEtinflUcbe unb leincm ^^un|tpatvist(d; 
mnt; €igenfd)nftfit, tudc^c ifjnilficL' alfc 
%fbcnfltd)feUni a-f)o£^m, fo Da|^ cr bid 
feltcite SJnf Cem tenfmbcn Auuillic^a; 
6et 6et' ^eserirortrtigpit unfc fiJnftigctt 3eit/ 
Qtifcirie bem @r^cnf}anbewiii'bige 3lrt^ in 
fcie^Sn&fflab, Unb fomSgc^ mv mv \ts 
mal^SSeignflgen obec 9?u^cn aus bii:("ein 
SGe'vfe fcl)6pf^ e^ biefem Aunftficunbe hawi 
fen ! — 35iefer Sunftcifet^ ueriunbcn nut 
Dicc&tfd)flffcnf)eir^mb feeronbEfg nur^£cnJ1tJ 
ni6i)Ditbcv®iitc bfv mand>evlci) mufifalij 
fd)en3"ftvumcn£f ^loomc^mlid) bei ^ o l- t e/ 
(>irtito'^, i>on bemii in tdnff'^nnbiuiij 
6efldnbt3 eiti gi'oSet ^ovvaxf) uon rnt^hreteti 

mi rtubern ?OIciflent, Bcrcit |Tf fjcn.^at ifjm 
&a^ 3iUi-aiKn bev ^mnei* utib Sifb^abfv 
ber 3)infifcrn)DL6en. , ^, 

5E iS ^ 11 e I Otngufl) — Si- ^fl£ iion feu 
nru HxUxt jtec^cn laiTcn: ©onateti obcr 
^ai'tieii fiU" eiuc unb riSSioIbrtgambenncbfl 
tern ©encvrtlbaffc, 1693. gol. iOit^icic 

fcincv ^cvEc tiffiiibert jlc^ »odj imOJii(i>ym 
ju *£allVl^ H30 ei' von 1695 6ig 1 700 jtflnb. 

'^it^n £ l(3of)ann ^Oiidjad) ^i" 2^'^^^- 
tiijtnnb SDiolbagambiii^ war onfang* am 

<im.^ofeju^fimiuv too ci" bti^ 9^tflbifat 
flIiS<^tmdrei"^itIt,imDenblid> 6et?m5clb/ 
"^ IHJmfc^all glemmitig ju ©ivflbtniit 
^tenjlcn. 23bn ^iei rocnbefc ev fiit nnd) 
^flm&uig/njondncunactmfieScit pmw 
tifiit ^*it imb vcrmiit^Iicft auc^ ncftoifccn ([t. 
QJi'^]cn i73o^atfri>onrcinfL"?l'i-6ci£|lci:()cn 
lafff n ; Sonates, a 1 ct c Violcs deGam- 
bc- 3fm|Iinbam^ ten 3. 9i0k]cv, 

Si5^nfia«C5>-) — tiJdjt^nrjfiKiJ, 
ttJie im n. £cv- fCibiucPr ffc^^n gcbliebfii ifl. 
3R(t aHcm iibi-igcn, watf bafcll>|t nod) i^oti 
i^mgcfflgtwiib/ ifat c<)Vine »o(lfommenc 
SRic^tiiifeiL '3^uu ^atu id} flnjiimeLfen 
l^ergf fTcn, bab .^ af iti^ unb ^iU)nftuS 
6icfe 'Jjiffeitrtfiou gemcinfcfiaftlic^ hnbcn 
brurfcnlaffen, ©cnu fo fc^ieitt ^laiti)ti 
fbn^bevflein^dnbeu fjnrte^ @, 522. fei; 
mi ^itifiiUii ; ,, 5G. (Ji, ^ a f t u « unb 
©. * ti ^ It f i u i, cirt yiaav gcic^itc Santoj 
ie« imb Organifrcn in ©eilin^ tua^ bicfe un; 
tcir C* 2l« ® d; I ( dj t^ dts admirandb Mu- sices eiFectibua ^a&en btilrfen (ttfTcH/ tm 
manbflffibjlnacl}fcf)cii/' Unb fe^t ^inju: 
//3cfa f)a&c fine bcU'5d)tlidje2(np()I bicfer 
■i(vt©ifTcffrtttonen^cfamme[t, Die ben ire; 

niii^ln Qjelet)vten beEannt fci;n ti^eiben; 
rtud) faum bem SHanicn narf>, S^ |lef)et 
abci'bi^iueilenin ri)ld)en fkincn Sdmftm 
ticlce^ bfl^ man in gioOen umfonft fircfet/' 

^ il m m e I C®einl;arb £^L'iitopi)J ^]it'e* 
bigci i8or ju 95cfeniobe ini Jpo^nireinr 
fcljen, uovfjet' ifiettov ju ^cbemiin^en fcit 
i796/Pi'tvatifimi:>ov5et alsAanbibnt beu 
5.f)fologicbci;na^£io3a[)iThngju3;rt^I^ 
fjaul'en^ Don mo ei unten ver jc ic^nete 2Bcr^ 
ff jum^iucfebefCibntr. Um6 3, 1796 
Wrttei einet bcv biei? -Sanbibaten, weKtc 
bcL'StrtCriaf^ jii ®6ttingf n, nad? bem '^&/ 
leknbeg bofigcn.ftantoi^ dtu^botf, an 
bcf^entStcUe entfdI)ItL\bf ven jobei jur $10; 
&e fltJcr eineilci; Pocfic einSiidjenililcf nebjl 
einem 4[Ttmmtgen €l)0i'a( fe^ett mugte. 
©er^^u. ^Blufitbiteftot' Sfficimav jii €1/ 
furt,bcnibcr3lat[) biefe brfij ^^robejlilcfc 
jugefc^icftt^atre, um tt)n fetnSntadjren baiv 
{tbcv fdClen, unb bfl^ ^ejtc baiuntcv itjd^fcrt 
^n (atieny evEanntc in>ai" J?m. ^ I'l m m e I tf 
^ompofittonfiU"6ici)orjilglic^|lc; bcfonber 
vc 2Jevf)dlmifre bvarf)ten cS abn bcnnoc^ biu 
f)in, ba|3 er bic|> @tct(e nic^t ei|)tc(t, ©einc 
gcbiircften ©adjen finb : i) 3faof ^^imS 
©cbic^te mit ?31elobicn fdvo (£lawiei\ ficip|, 
2;) VI ^^lavicffonatcn filr flngct)nibe imb 
feitige^pidei-ijbcnb. 178S- 3)Sflt®c^ 
frtug unb ©picKSaffel, 1796. *£nt()dlt 11 
Siebeu nnb i Siomanie mit 7 93at'iatLonen- 
Sm 5. 1 799 foHf »^ wiebev etneSammlung 
£i:ba' angcffliibigtfjaben. 4) i))lu(iEflIifi:^c 
gcicL"(tnnbm;u\^eft,atJ?efttt);iibe igoa 
angcMnbigt. 

.fti\mmcI(3o^<inn93aIentin) cin 3nr 

(lrnnienta[fcmvont|t blii^etc ju itnfangc 

be^jS- 3nf)i'[)unbcrtfi^ ira^ifd)einlic^ ju 

t^ambnrg. SJiacft bem Xitel feine^ bicv fol; 

gcnben Serfs fd;etnt n htx) feinem Sebcit 

5)tc()rei-efi ^ei'an^gcge&en ju f)a6cn;'berttt 

bic^ fulgte ev(l nadj feinrm Xobe unb loau 

bctitelt: S^cucu ^Dliififalifc^er ajovvatf) in 

©uitcn filf^oboeii itnbJ^ivnci, ^^nmOut-g/ 

1714, 5ffiflltf)cv. 

Sflviinger CSsn- Sionj Sflt.) — 
nennt fid) auf folgenbcm SJeifdjen : SpQ<i)t 

futflL ^cdjf unb^entfc^meiffeLcfc^et ^at 

pcHmCT/ BSB 14,5 Ku Kui Kun J 46 xid}t jimi^ingciimit ^anieitit, unb bit 
23io[iti jii fi^idcn. ^iig^burg, bei; So^.^ac. 

ii(^fiii4- 9Jon@, I — 52.f)attbeit ciitt 
Jt'flij unb 3(iuiojjrt uon bet ©ingfimft- 
©nim l>ijn ©,53 — 7^. vom23toIm|>ie; 
[ert unb liefm lu^kid) f6v fceijbe^ luvjc U?/ 

72 — 95. fiiflcn CrfltSrungcn bev nSt^ig^ 
^cu Suiitltt)6ttet. f< @ i' u 6 f L g S&eijti^ge^ 
©t.H.©. 29- 

ge5fnbcrT,gegetiivdtttsCi8o7)5Rw(tffciief; 

9C&. juSBfit'jbmg unt^ 3- 1760, toav von 
fei»em93aicifiii' bic 3icc^t*3c(fl^itt>eit be/ 
frimmtroclc^c ci- flti^ ttadj olfcn X^eileu 
flbfol^irt ftflttc, 3)a abtv fcirt SBatet- 6ei; 
beffen ttorjflglicOa" ZnlaQC juv 93tufi( nid)t 
mtcilics, ti)n and) in btcftr ^wnfi gnlnb; 
|(c^jiiunteiTi£^teii; foDvacf^tecd t^ei(^ ble 
I^cftigc a^eigmig bfg ©o^ne^, t^cilfi and} 
bit 3lufmim«tiiiig voine^mct'ti(6ntici" enb; 
liv^ M^in, bag ct bic 3«ii^i?i"ubenj m^^ 
gft&, imbfic^gdnjlic^ bcv 93Ju[if roibrnftc. 
€1 dun brtrauf nac(j9)Mnc^eii in ba^£(»ut'f. 
QJdUtifc^e Oi'c^cfrciv wo cr Onlb fold)cSottx 
fd)vimmad)£c^ baf? ci iioc^ im Uflmlirfjen 
3fl^v£ feifier SinfrcIImig fc^oit ciiicOpetette^ 
,,bie ©i-aptt/' mi( fo tielcti ©eijffllL* In^Ru/ 
fif f£|tC/ bag fte in futjeL- 3^ic me^tmalj 
nad) f inanbcr gcgeben tt^utbe* i£i- n)iinfcf)tc 
iiunmitfeinert cilitnfltfn Zaknten feinem 
SJcKi'(aiibei|uMmcii^ unb Pam be^tuegen 
iticbct nadjSSi!ii"j6ui'9 jurrtcf, SIcib imb 
^^G^gtUfj^ veteitelccn aBci b^lb btefc gute 
2fbfic^t. unb nftt^igten if)n, feiu ®lilcf in 
Slegcnebifrg JU fiic^cn^ tco ct and) foglcicb 
in berbiifigenSapcIlc qU ^ofmiififcv mit 
cinem angcmcflencn ©finite angcftfltt 
njurbe. 35uic^ feinen Sle ig anb ^fenflcifec 
ciiuaiB fi: ftt^auc^ fjiei fovicl3iiti'«t«en he\} 
fcinem^ofc^ btigi^m bie^om^Dfition ber 
^ufif flufgetuitgcrt routbe^ Wfltftc juu 
5ci;et bee ©egcntvaitSaifei- 3 fe p M IL 
J11 Siegen^burg aufgefit^ct wcrben fotltc, 
3(iid) btefeJ 3tuftrftg« entlcbigtc et (Tc^ fo 
cfjvenvofl, bag bcr^«ifcr, biefet tafftnivte 
£tiitfl(enneivntc^tnutf>16flmcl»terc ®hV 

ffe bAvon AUf bm S,lmm birigii'tc, fom bmi i^m AUc^ cine Angemelfene @tf He t>evf 
fpiad^/ n)ntn er fid) ttac^ SBicn ntenbeit 
tDoUtf . ^iti gefc^a^^ unb ei ev^ielt bafclbft 
cBigc ©teEIc, iwldjer ft feirbem mit iiielem 
glciijc^ jumSftn^en feinei- S^glinge, uorgcf 
t^anben ^nt. @tine Aompofttionen foKcn 
buvd)audpInnmd|}igge0i'bnct, unb mit ci; 
ncr glilcf lichen 5)Ii|"d)iin3 ron ©miejilgcrt 
imb fonti-a^nhftifcften ^iln|tctt tcaibciteC 
fci;n. ^Ole^vcre ti-efflic^ geai'bcitptc^iicfjenf 
pc& foUen (te^ baiuntcv ^efonbei^ auSs 
jficftnen. SBon Opcrn ta^etbtn i^m, auf^cc 
ber obcn genanntm @ r 3 f i n, uoc^ in belt 
t\)€<it€thknbm\ jngefd)neCfn; 5) 35ie 
3(Innunajton; fliifgff-ju3Bieni792. 3) 
SRoficrtunb^lijle. Sl)fnb-i794. 3(uiia* 
biefcn finb t)on fcineu Tftbcit, md) ben SSeiv 
jcidjittiKH bet 'aKufifwtieger^ gc|Toc^fn; 
4) vrgiebetfilv ba« fila^jtet- SSien^bet; 
Sui'ibecf, 1789* 5) XII bcutfdjc SiSnjc 
fiSv« Slay* roelcfee im Steboutcnfaflte ju 
?ffiicn aufgefii^ct motben.aSien utibSJutm^ 
(tabt, 1792, 

j£ il 1 1 e I (^afpaO von ^anVui-flbingcTt 
im^nfpiic^ifc^engebilrtig/ lebte umbie^. 

i5746t* 1586/Unbipatbevcvfle^i'pfffTof 
bet 9];ufif unb jngleic^ Cantor unb ^lu^xU 
biicftoi bey bci'Jtfabcmie ju3fltboif. ?ilail^ 
be^' Scitttjurbc et ©iflfonu^ ju 2S6f)vb, wcU 
d)ti Hmt et abc^ fvei;njtKig veilaffen itnb 
jid) noc^ 2lngdl>ui'g begeben ^abiw foR* 
©eine^cfcfticftte ift in tiefeSSnnfcI ge^iSUt, 
unbmirb feltjiin 35i(U S7firnl>eig< gel. 
Set- iicmlidjttfvWotienfijiS^U. 

^ u m m e t C , ,) eiti Jagoltift auS'J^ictf^ 
bfttj ItcS iid) 1799 )ii fieipjtjj ^6iTn, unt> 
n?ui'bc nwgcn fciticrjettigfeitunb feinesS am 
gencf^men Xw^i urtcfv bie t)Ot'jiVg(icf)tteii 
^iJJcijlfv bic\€i 3rtfn'ument5 gerccbiict, f- 
?0;nUftt.i799.®-4i8. 93on i(nn fina{)Ctj 
.^il^nelvcilegt; 1 a Pieces p. sBassona. 
Oe- II, 

.^unflmann C3. ©.) ^rtufmunn fit 
iSfecmnife- ©cin gifet' fur bie %ontim% 
feine Senntnfg bet ^ompofitioU uub feitt 
&i-atte^.$lariei-fpie(i)eic^ncu i^n unter bctt 
^untifi'cunbentil^mfic^fl MS. €inc©inf 
fonieyoni^mwutbe in£eipjig mit^cwfalt 
aiifgcfil^rt, 93onif)m finb ign bci)?>i;ciw 
fopf unb ^iittel gc(roc^en ; 6 CluabnRett 
fi'iiOt^eiler, 

^ « rt t c (. . ,)tixi}>i>xtt^ffiid)ex1Iii^m^, 

gc6. BSB *47 Kun Kun »*a ' gcB. in 95S^di(H, Irtte Unqe 3f t( itt ^wg, 

ten. Si'^fltme^m-cSonjetttfflifcm 3n^ 
(Iriimcnt gcfcfjvif&ew^ welcfjc fciiiem ®e; 
fc^macfe utU> Uincv ^ettncnig S^tf mac^^n^ 
t»on^fneha6clnieecw^d gebruift worbert 
i[t. f. *Swti(t- 1'. ©6f)m, ^eft XII. 2>« 
gcit fcinev ?&IAt^ fc^eint in fcie Sa^it wtt 

S;uni (Xf)omai 3tnto«) <— ttivfi ju 
^vdg^ X60 cv If be unC) gebcten i|^;&cp fcinen 
^aIentcnQl«^ompDni(l,fluc^ unrev bie Us 
flen^lflDinfpicIci-gcid^Et^ 3m 3- ^799 

frcr, tuoi« er &ic ©timmcii aujgefc^t i}atu, 

. mit utelcm ®evf*>Hc auf. iOie^r aBciv flis 
b«rcf) bicS aUcg/ fdjmit er (icf) buidj i>inc&-; 

fiiitsung fifgOt^cittion ciiicn9lamen in bcv 

gjlufifiDcIt gmfldjtju^rtten; aiirfjfcf^ci^t 

cr feI6(i tinm uoijilgliefeen SJevf^ (iiif 

b{c3®et( JU [cflen. 3>ic^ 3nffr«nient. wcl^ 

-nuibap ba-^Qflcn unglcicfe f>6^ct ift, foil 

bcv 5KuftE eine^ yotlcn Oic^ctta-^ fe^v na^e 

fommcn, bflS^rciScnibo unb ©ccvesccnbo 
auf cine ^ttirciijrnbc Zvt anSbvMcn unb 
cin OTetfteitti'idinpDJcdtamSmM^ u. in tcr 

gufammenlHiingfcijn- ^Sf^at 21 Svegi^ 
frer jufo!gcnbci'5>ic^;*Dfttion: O^ompia; 
tiouoii F bH brev3c|lL^ a. 2) EaatenjHg. 
3 ) ^c&cl jwr ©^mpfung. 4) 3f oDprlii jwm 
gi&tennjett 5)5l6te4^u6- 6)©iilf(an 

8) 33ioIa ba Oiamba S Sn|j, 9) @iffl6t ge*' 

bcrft,iS»i;- io)Sl5teo|fcn8S^J!5. lO 
^D§ift6tt yom ciu3c|tvid)cncn c 6i^ bieijgc; 

(triiena,8S"6- i2)S^o,ott iijup. 13) 

SBaIb^oin,8 S«g, i4)&(aiinmobcL'4^o/ 

6cc jum GEJjifc^cn, 8 S«S. ' 5) ^ebal wn 

' C, 16 guG, 2 5 Xflfceit. 1 6) EaHteiijng beg 

^iebftB. 17) Q5cEjalfop)>fl in bie l!abe bc« 

OugdrocrfS, 18) ©anftcc Xicmulant, 

19) @cf)weHci'- 20) iJJebfltticiftdidmg. 

2i3@peiLDentiL ©ie:3 alleit roiib bm-t^ 

jtuct;^{atiievctmb$ebatin$emcgung gc; 

fe&t^ woju n&ei'v roic ev fel&pgeile^t, ait^ 6«9Jemron(l gcfdjicfteflcn SDirtuofeu, cine 
^efonbeic SQpvA&ung in bemOSet^rnuc^e uni> 
bcr SBevbinbung bcir ©timmni unb bcm 
Deif(^iebcnen baju nfit^igen SBoitcagc ge; 
^6it. Sic Svpnbuitg bicfcS SttfrntmentiS 

fc^vcibt (icb worn S^^tf ^ 79 ^ ^cr, @citDcm 
ct- abci' ba^jenigc/ Wai cc bamafj reifcttii 
gct^atte^abgcgcbcn^at^ ijt in bcitSa^rcii 

DOrt 1 796 bi* 98 micbcicin neneS unb ms 
: glcie() DoIIfommnei»eSfei"tig genjoiben- ©& 
gldn^nb unb Abcvror^cnb abtv and} inu 
met' bieSBirfnng biefc«3itftrwmcnt* ffijn 
mag; fijblcibu^bot^, uicaUe^bLigcn mic 
?Jfciffer?TOer( wtfeimbcnen govtcpiano'g, 
tin mdtjfciigc^ ©cft^dft ffir ben 95cfi&eiv 
c^bctidnbig in bi*aucbbarem ®£anbe jii eij 
^alten, wenn man bcbenft/ bap &ci; jcbec 
ttcrdnbcrfcn icmpcvatur im.3i^^mel■^aS 
©aitcnmer^i.^. bctj me^veicr ^d(tc, im 
5onc [Ictgr, inbcfi, ant bet ndmlicOen Uifa'- 
(^c, bfl« g>fe(fenmei'f im %om [intu llnb 
fo umgcEc^i't bey bet 3Bdume. Sine anif 
fil^i'IidjEi'c 93?fdjvci6un9 biefc^ Snfii'U; 
mentij giebt ev felb(l, ®. 88. bc« I- 3*i&vg, 
bec2ctpi,muf.3cit.,©teroiebeLf)oltenSQeiv 
fuc^e im 3n(li:nmfntmbfl»c biac^ren it;n 
1 799 anrfj auf bie Sipn&ung cine^ ©ogen^ 
(la^jici-^ obcv ©ogenffiigf 15 ^ n3elcf)ei' a&eu 
^sonbcn SSoifdjIdgcn unb bet ?OIanisr bev 
^rm S!f)|abni unb {Otci;ci- madicf) 
abmeid;r. .®ein 3u|lt'umene ndmlidj ^at 
65 iaffcn^ ttomContmF, bitf jum bvct;; 
gepti^encn a. ©icfe ^ajtcn biaut^jcn 
fflimibetiS^ttjm&cvben^um ben ion juu 
^Mufpvflcbe jubringcn^ bcfTen ©idifc nnb 
@d)ro4c^e fibiigen^ ganj Dom mermen 
obei minbctn 5)iucf e beS Siugev^ ab^dngt. 
'^nd) bit 3jtccljani( imb^cnjegung betj 330*' 
gema^men^ i|t i^iel einfad)cr unblcidjtciv 
a\& an ben bi^[)cv bef anntcn Sif^tinnenten 
bicfcc 3li t, ©cine eigcne ©cfdneibung bas 
t)onfinbet man im 2ten 3a^ig bcv 2eipi» 
muf.3eir. @. 475- ©cin ^p^Jgmalto^ ift 
1781 ju^^iaggcbcurftmoiben, ©citbcm 
i}at er nod) ftetau^gegebeti : 2) III ®efani 
gc fSr baa Sla^jiei, ^Piag. 4- ?) XXIV 
bcutfc^c 8icbetmit^(aricibfg(eitimg. 2eip; 
Jig, bc9 ©leitEopf, 1799- ©c^ ben jkw 
fc()icbenen 2(ttf(i^rungcn biefet fiiebcr finbct 
manfetnc Slovnamen balb mtt €t H., balb 
mit£. X unb an eincm btitten.Otte^ mit 
3* X angebeutct, toobuic^ bag Sexifon 

bci;# BSB i49 Ku Ku n i5» it^m^t um tin ^Mt Tivtitti reic^ct gcx 

ftmmcntQlfompomrrju^cil6ionri,f>MfcU 
gcnfceSQfvEe Don fcinei" ?ftbeit ftcc^jen Up 

(en: i)XnPiecesp^gCori* 1793, 3) 

VI ©nmmlungcn ^on idnjcn f, iSlab, 
i793;nte^t"eve a«c^ t^oUflimmig. 3) III 

Duos a 3 Flageolets. Liv, I, 1796, 4) 

VJ Trioipour3Cors,Liv.a.^etl&i'onn^ 
i3oo, s)lll f^uatuor&p. Cor,V.A. et 

Vc, Op. i.Offi-n&flcfj^ igoo.' 

it u H J e n (St iebtic^ gubiuig ^cmil) — 
gegcniudrtig SStiigl. S^tiuifdjer ^flpcllmei-' 
frer ju Sopcn^agcU; ge&. ju 8fi6ccf umd 3. 
i763^cinfr iinrei<i»ovtteff(ii^flEn^ibMlj 
Ici^fcijf^uort ®eiten feinev Som))Dfirion^ 
fcmcg ^Imcrfpiel^^ fcmer jRuti|ln)tfretiJ 
fdjaftebafeinc6«^cv}mS;{)at6cniii>d)me^;- 

rerc 3a!)ie iiiit cincmWiOL'igen ©dfirffalc 
gctampfr, t)i^ fdbigcd en&ltd;, gleic^fam 

fine |o cf)vcnw^it ^eife belofjnt ^at, ^^tit 
Sji'cubnttme i6) abtv bUimal inn\d, urn 
cineuiOlf^nn fflvmtducbeii j« Iii(feii, bei 
fui)fin;ffmemiHenfij yidSl'rtfpiiidjc auf 

ticaIlgcmeine^odjact)tini3 ei-tuovliftt ^t, 
idj mri;ne ben -SapcKmciflf i @ dj u I j, irel; 
djci mil' f urj uor |>incm tc^it nodj folgcnbc 
biDqtfll>l)i[ctc 9la<^r:c^tcn von JJin. ^ u "' 
J c n cigenE)*inbi3 cntn^Difcu m\b iugefc^icEt 
l^flL O^ncuuncmSSDi't in bicrcm 2tuffa; 
fei?, bet' tern ^ci'jen feincd S5f ifflffcri^ fo ijicf 
e^i-e mrtf^r, jiiuev^Sttbetn, fet&(lfetne ciqc^ 
nc ^^etfon nidjt^ in ber cr evi^l)it/ weibc ic^ 
fcinen 2[iiffaE» of)ne einige Untci&ved^unii 
niitt^cilen nnb bfltSjenige.nja^ if^ in mcinem 
&crcitSyovl)enicifaJ5tcn 3(itiEci md) otit)a 
fccntcifcn^mcit^eg ftnbc^ (im ©d^^lnflTc bir 
©djuljifc^en 2fiac§nd)ten anfjingen. 
^/Sniijen^ fett 1795 ^apetlmciftet in 
^open^flgen^ ^at von ber 3eit m mit ct.' 
jt*unlidjem§lci6ei?if(cfoiuo^lt^catta(ifc^e 
fliS geiftlid)c '^IRufifengffdjrie&cn, 6ie mci; 
frevfjaftau^gefii^vt unb mit gvogcm 95ci;/ 
falE anfgefii^rt roorben fmb. — €1 fann 
je6t of)ngefii^v 3>3flf)i' alt fetjn, Si ftubitre 
umi7g4 in^iel, unb Icbte wt mit bem 
Q>tof, €1 fl m e IV TOO ic^ t^n pevfSnUcft fen/ 
ncn leirttc unb oft ©elegen^ett ^atte, fcin 
fcttigctf S!ai)ieifptcfcn, fc^ncUfg Slotenle/ 
fen^ bvillante^ nnb 3ef(^nt<ic(t>oUe4 $anM/ fiKtt/ feine grilnbltdSctj Clnfidjten in b(c 
5EompofItion^ bieerfltftbnvc^ ftgnenSlrig 
cvrt>ovben^aiU,fcit\t'}iuiavbtitimi€nmara 
itfcdtxtHvt, mitcinemSBotte/ fdin groficS 
<^enic JU bfTOunbcin, ©cij meincvZfnfiinft 
in aopcn^agen 1787 f*J"b idj i^n bafefbff. 
&f}atte ii^mni^tQlAdenwoiiw, bie ciftc 
3((fompa3nipcn;®teI(e bei; bn* ^apclle ju 
ert)flltcn. €i' blitb 6ef]cnnrtgfac^tet b^i, meil 
cln flrtgene&mct Siifcf t>cn Steunben^ ^u 
bencn id) atlc^ge^Sctc^ ifjn air^open^tigcn 
fcfielte. gr nnfete feme S^it^ fic^ im; 
mev tne^v in bei jtompofition feltjiifc^en, 
(tiibitte Pfi^tg 5iartLtm-cu, unb fomponu-tc 
vcrfdjiebenc ®eIfgen(>eit^ufWcny in benett 
cin flr6Dfi'ft3fufrt>anbuon^unflunb Jleig 
t)5i'&ai* R)nv/ ats mm m folc^cn ^luftfcn ge; 
wS^nlid) JU fuc^en unb ju finfien pffegt, 
@ein ct jlci' t^efltralifc^er 23eif»c& mai" bic 
Oper Ilolger DaneKe Dun ^ a 99c fen, 
bici79D untcvmeina- ©iieftion «uf bem 
Strttionaft^erttev flufgefil^rft unb mit gtof 
gem Q5n;faK aufgenommcn wutbc, 3n 
fcicfeu Opcr, wo 6a« ^at^eti^e, ba^ Sm# 
pftnbungdDolIemtt bem^o^enunb niebilg 
j^omifdjcn abmdffdtMQtc ^ n n j « n fc^on 
einen 55£n>ei^ al> »onfeinem cii^tigcn III-' 
t^filwib®efil^^ won )ciner ^enntnig befl 
^ftenteveffcftS^ unbi^on ffiner fruc^t&avfn 
ffrfinbung. ®tn roW>ei' aJsifncft licg bcti 
(flnftigm ^3}tCiffef a^nben. ©a i^m aftei^ in 
itopfnftagen bic3fu^fidjtfnjn eimvfc\ltn 
©telle ttciTc^Iolfenroaicn^unbbaOifoimi* 
reni^mf^f laftig toatb ; cntfd^fog ci* fidj^ 
fein ffililcf in anbeir^ ®cgenben ju verfuf 
d)cn- Sf ging auf mcin?{nrat^en ndc^93civ 
lin, \\}o^cid)avbtii)n mit offncnVfrmcn 
aiifna^m.unbaKcs i9I6glid}£ti)at, i^m beu 
bovtigen Zufcnr^rtlt leii^t unb nu^&ar fiiir 
Bic.'jvimfijumfl^fn. ©cine ^fgievbe jn 
avbeittn tt»ar Uifarfje^ bag er ein ©ingftficF 
von etnem bovtigcn "Utimv in ^Jiufif fc^tc, 
biiiiafecL- ttjcgcnbei genngfjaltigen %mci 
6cij bci ?[ufffi^iurtg fein QJIilcf mac^te. 
^unjcn fanb&flib md)^ev ®dcgen^eit/ 
ale 93Iu(Tfbiceftot mit 900 ®n[bcn ©cfjflit 
bei) bem ncuen (le^e nben ^^cfltev in Svanff 
furt fl. 93?. angeftetlt ju wetbcn. ©iefc 
©teUe^ero^fei^mbenSSott^il, bag ci' 
aufi gcnfluc|te mit bem ®rnic OT j « v t d 
in beffcn ©ingftiicfen feefflnnt ronib^ mit 
bem ^(^ ba^ feinige bulb innig vevweftte, 

©ie/ BSB i5t Ku n. Ku xga ®tefem HJovfeKbe arBcitttt er ttuit mit fo 
gliltf Ui^f m ^vfol^e nad>, bag, aldecetUc^e 
3a^venftc^^eL/ebcnfalI«iAW23lmTfbiirftoir 
ficij 6^1' ©ctjaufpiektgefcllftftaft in 'Prflg, 
fciu ,,aJinjerf'cfi" fluffcagbonigcS^eatcv 
fciradjre, ba^ ^^^raget ^^ublifum ti mit bem 
lautcfien®evfaaeaufna^m,ot>tt(tca(^tetfoI^ 
d)e« fo fe^r bmdj bic 5)1 o j a c t fdjcnSing; 
ftucfe t)eim&()iit it^ar, bag in lanjiev 3^tt 
teiitatibfte^bovt^attf aiifEomnienf6ntien. 
Urn biefe ^eit oi)n$tf&^\: war ed^ old id) we/ 
gen ^r^nf fic^f eit urn meine Siitlaffung \n 
kopen^agftt an^fftlten mu^tf ; unb ba ber 
^Snifl e« mil" atttjcimitetlK/ cinen 37a(^fol/ 
gtv ju evnenttcn, fcljlug i(^ ^unjcn w\y 
^eL< imtt ber bovti$eii c%4)»e((metttei(fet(e |ut' 
@a£i jfaf ti0Lt betJ ^ofetf iittb bei ^open^af 
ftettei' Q>iiljUfum£ mit €f)ie» t>Dr|}c^t, 
©(^abcmiiv bag bie trefPi<^m SJctff/ bic 
ei< toi t audai&citct, in ^ctitfc^Ianb ni^t ]c 
Utawnt wcrben, a\i fie eiJ of vbicnm. €r ifl 
mitcinec Sucftciini^ eiuci fe^r bva^tt 
©iSngeiiti/ i?evf)evvat^et,bie fowo^l auf bev 
^vatttfuvtct, qU ^vdo^tv Sififjnc al«crffe 
©ingerin ftigagirt war/' ®o weir M^ 

©d)uljenS ^fltibfrfjrift. Sev Holger 
DaDsks wutbe jii ^Dpfuf)asen vDtIt S^j 
brufli" 6tiS jiim Stmiu* be* c?89- 3«^ve* 
mit immcr glcic^em ^cijfadc ang«f)6vt. 
Siigfnc&iii&eiwteber SlapcUm. ©cfjiiij, 
buvc^ bfffen ^t'D)3mi1t^ige ^emi'^{)urtgen 
€&cn bteg@trtif fluf^ baftge 5f)eati'i" gcf om/ 
men ivau^ nuuiUfv^voc^en am t&ofe ju 
Sniijcn^^clteii, um i^n fflrSDpcnt)a/ 
<)ni jfi l)c^alten. Zhev umfonft ; jt uit j e n 
fah ^(^ gcnSt^itjt^ im 3nliu« 1790 ju ^civ 
Ijn fcin®IiicF ju fucfun, SBic fctn- and? fjicu 
t'cinc Xalent? gffd)ii^t wtivbetMinb wle fe^r 
c^ fid) insbcfcnbt ic bcv ^r. SapctJm- 91 c i-' 
d)ai:bt angflegcufcpnlteg, fd&igcan ba.' 
figem ^ofc gcffcub ju mat^cn, bn\jon finbet 
manciiienl^ienbe Si^i^lung jir bft'95ei".' 
(in. miif. ?]tonflMrc(>t\ ©, 2^, gDlgcnbc 
feiuet t^eit^ gcbrucCteit, cf»etf^ nod) angc; 
biticFtcn 5ffici?C; nntcr wcldjpit et auf fin 
Oifltoiium fd&(i bcngiSistcn iBext^ Icgt, 
f anrt id) niiit nodj nciiuen ; 

a) gflv ben ©efang: i) Holder 
Danske, obct Ofccvon ; einc binifc^c 
Opcv in 3 ^^t, Clavier a:iS J. mit unteigc' 
fegtCL' briitfc^ci lle^eifr^urtg ^eiatidgege^ a)^tcaSfinlefe,Openn 3 ^rtten.fiU'Piaj 

^79? gefi:^iic6en-gi5tgS?(a\>. gffiodj.1798. 
3) Hemmdighetlen, (bag djefjcimnip) 

DpcivfiSf^Dpen^agcni796, 4)£iei>ci mit 
5>eg!cit, bei^Iao- ^lixii), b, m^igeii.r 794- 
S).^i;mnc auf bit Jpaimontc, Q^oef. v&n 
©ci"|len6crg/ mit cincr SSianctte t)on 
£ i p <, f- Sttw, (£6enb. 1 794- 6) Sie2liifi 
crpc^ung^ Ovatorium von ^^om, ^ftaar 
nip; jut ^aititui au4 bem ©aniftfjcn 
flbfife^t, t»on C- ff, @ c& m i b £ D- Q3 1) if 
fdbcf/ wdc^i UcbcrCe^ung Im Simiii^/ 
(iiSct be« bcutfc^icn tBIagajiniJ i^on 1796* 
No- 7- eingeiacftifi. 7) gin jwn;tc* Ova* 
tonnmoon Z^aai'up, bdniff^; bcffcit 
5:itcl noc^ nic^t ftcfannt i^, s) Ora^eduk- 
ken, binifcfjf Oper. 1797- 9) Igkeyen, 
ScAgI.1797- 10) Erik Ejegnd» cine gror 
gcbdnifdjcOpm i798* ii)J?aitc[u^iba' 
@d)6pfung,\Jon ^ a 9 g c f e n^ bAnifdv mib 
von @d)inibt To-^P^ifelbef miSait; 
f(^e flbccl>§t, 3n i}>aitit»r gcbvucft, €of 
pcn^ag-unb.^ambm:g/i798. ^ii^Scitcn. 
3)efgl. in 9>attitur unb auc^ f^i-d ^tauif r* 
Sflrid)^ 6. 31Sgeli^ 1 goo. 1 2) Natui ens 
Rqst.C^ieStimmebei* 3latui0 5)4nifc^c 
Oper T799. 13) Of\imi Jpnifc; grogc 
bcutfc^e Opeiettf, in 3 2fffen, »799. 9?t?c^ 
ungebi-ucft. 14) ^Tjmne auj <kon, x-m 

fefet von K. Sili'idj^ b, 3^*^gcH,i 800^ ifl nur 

fdlS Sla^jicr, HymneaDieu, paroles (le 
C. F. Schmidt etc, ^ari*^ b. ajigiicite, 
1 800. 15) ^vaiicL'fantafe auf ^apdlnu 
Q>ii}uli'i Xob, iSoojuiffopcn^flgcnim 
itonjertcfftibicSontdnlllerwiHwcn, (bai 
c&cnbem SJciflorfccncn fcineSntftc^uug jit 
t^fi'banfcn ^atte^) aufgcfil^rtj wobci; bic 
fAmmrlic^cn 5)titglicbci- ber Sfinigl- ^ar 
pcUcinXraueicrfdncncm i6)<lanMc jn 
gc9cr bed nenrn ^ai)v^unbmi, fiiv bie bat 
n\^(i}t^o^iv^t, (filtweld)c bcr Svonpiin^ 
l^m fine golbnc U^r ncrc^rte) 1801. 17) 
©ic .^eimEunft. ^ine bintfdje Opcr.ju i?o; 
pentjagen 1 802 jiim fi[ienma( aufg^fufjit- 
i8)©cu Srobcrer unb ber S^iebcti^fiUjl. 
CineMiiifcfie^antaw^aufgefufjrf 1902 j« 
^open^agen ; fi3r ml^c n \>om Sronprtn^ 
jen fine fl&Ibnc blau cmaillirte SlJofe jum 
©cfi^eiif cr^iet 

b) giir Or(^e[ievr Opuvcrtnad> 

bem BSB 153 K u n K u V Kur Kfh 154 im Xf}tma hex- Om. Jur 3fl«6erfi8tf. No. 

c) XUiiietfflc^fn, 1) VI ©ona; 
tinen fiH*^ ^IfttJiev. ©cvUn^ 1791 ^ebiucft* 
3) Q5f)aiit(Tfic ne&(l SJariajiohm fibn-; 
O^neSicb'unb o^ne SSelu; fpiefte tx mit 
flflgemeinem^eijfalle 1791 |u ^etlin, im 
^oniCLtfaale fcei@tflbt Qiat'^ itl dUv nit^t 
gebincft it)i}i'ben. ^uc^ mar rr bama(« 
iOiitar&eitcv an btm jur feI6tgcn3<it ctfcftief 
itencn nmf* 2Bo^m6Ifltte. 3) II JSlftwicr/ 
fonjeutemitbaju gf^6risfm ?((fompAgnef 
jtictit, in 3)?(i» fi^rt 5 1 a t g in f^memSJciv 
jeirfjiufTcan. ©oc^f6nntcn biefe aut^ron 
^om,3(ntDn^unjen let^n/bafeitilBoiv 
namebabeij&cmctftifl. 

^iinjett Oo^ann ^flul) ^ttflt ju 
€nbe 6e* 1 747, 5<i^ic3 nodf aU ^iJlitglieb 
jii 9]iifeUv« muf. ®ociet4t, f. 3)1 i^; 
let«©i6(to(5.©,IV. @. 107. etff im 
3, 1773 rouite fr Dom ©djlflge geriS^vt/ 
iporoiifcv 1781 (lac6* 93ergl. ^6nigi; 

^upp lei'Oofiflnn ®eotg)^ €r ifl 
em Sfleffe unb gelding ^jon bcm tevfl^mteti 
@tetn/ imbftotiO mic ®c()iebmeijctr 

juglnt^er^eit luangSbiiig in ber2ei)ie. 
€i- i|t QUdf BcfonbcrS gefc^irft^ alte SKlgel in 
Sovtepiano'^ umjuwanbriti iinb 6ic fffjicnr 
ten fallen bdtanbijjHrfdnftenOfMve ju 
evfc^cn, 3fiirf)Htfcyti3t eibie fogenanntc 
©tanb;@tafe(;^avmonifa mit tjiilfccit %bs 
ncn uon 4 Oftaucn. ®eine ii&eit ftc^t 
ftfeeibeifeinf^TOitfi:^fl(ev5TOdtnfld). 

t^on ^mj&etf (Suanlein iOJagbale; 
nO<?i"Ciunge©iIettflntinjuSien, wmbc 
fdjon 1796 6flfel6(l fiiv bic i>ovtreffIit&fle 
m\b angme^m(te Sla^jieifpielcim ge^alten. 
SJeimige ifjvcv gixB^it Sci'tigfcit in 6ei;bert 
*^dnbfn, trcigfie jeCe ^affage mil ©eut^ 
liftJfcir.aiettigEeit un6 *pidSrt|Ion jn f)firen 
jugcbcn. Urtetbicilieflfiegtit, nnb^atfo 
<in auf;ciorbcntlic^e(S pJcbAdjmig^ bag fie 
©ijmp^onicn obet anbcre groge ©tflcfe, 
tie i^r gefaKcn, nut ein paavmal bi^iud^t 
gchai't ju ^flben, um fcl&igc foglnt^ fl«f brm 
goitcpiano gcntiii nadjjufpielcn, ©iefcn ^ai;bn gf^ulbigct/ inbcm « i^c feine 
gvofieSlflDiftfonate, Oeuvre game, oiif 

tern Xiul bevfelfien jitgeeignet f)au ^itU 
leic^tnjflvei biefrl&e^ bnvdj Bcven meiftcv^ 
^aften SSortiag fie fi^ 1 799 fo grofien^e^f 
faUerwai'6* UeBeibie^ ei-flcii-tefieauc^ bei* 
t»ev(iov&ene I)aut»c 1797 p)v erne bee 
sai;eiui';Kompont|tinnen* 

^uvjiDeil C--) ein Snjlcumencaf* 
fomponijl urn i799/ tva^rfc^einlic^ §11 
Sffiicn. ^oni^mfi%t ^vaeg mfcineni 
93erjci*mffefotgnibe©tacPe, aHe inOKfl* 
an ; i) eine OrcftefteLv®infonie. a) lEitt 
Cotijertino filr obligate SStolme unb ^krif 
nette mit bem ilfitigen Oicfteflet-, 3)€irt 
SSioIintonjert. 4) €in Scatfc^enfonjeit* 
S) ginHJioIoncclHoniett- 6) €in Ztviitt 
fiii' €(artnctte, Stole unb Sflgott. 3m 3, 
fgoGroai'cimc^t mc^tamfie&cn, 

^unnD5orrfi)C5o^«nn3?epomii() 
jule^t C^oLTcgentatif tern $ragei- Sc^loffe 
imt in ber33encbift^;Sii(^c auf bemJ^vabr 
f(^in ju ^ptag^ ge6. bofei6ft/ wav ber @o^n 
SBfiit^ .8 u t en ^ r f f ij/ TOeldjer a(« einer 
bertti>r[i'effIict|ten5enori|len an beu bafU 
gen ^ctiopoIitanftL't^e im 3. 1771 (!av6» 
ffliefcr f)ielf icl&(t ben@o(jn jiir dtnfif an, 
tvel^er anfang^ an ber iO!cttopolitan!h'(^e 
Mnb f>z\) 9}iaiiabe?QictoiEa Xenorifl n^uvbe 
:inb f)ieLaufo6icie©tc((enet^ieIt. 5rflaL"6 
abet'fdjon 1781 am^i^igen girfeer, Untet 
femen ^tnteclaffenen Jtempofitionen wecf 
bcnlig^lefien unb Vni ©infonicn ange^ 
fil[)ttyWfld)e man mit ^epfaU aufgenom/ 
men j»at f. ©tatiff.\i.©6^m.^cft XII- 

« u J J i C3tnton3orep^) ein Somponijf, 
1796 JU 'Peter^Om-g, i|i ein ©d^dler tton 
bem tJerfbrbenen von S^itttvibotfr 
bep bcm er^ auf ^o(ien bzi ^rafen @ 6 e f 
m€ ^ofdjentin, bte Competition (lubii-te, 
imb c^ bavin {et}v totit geBttc^t i)(iien fi>ir, 
(Jr f)ai ©infonien unb ^onjerte fiJv atlc 
3n(trumenfe nid)t nuv, fonbei'n au^ eiiiigc 
Opevn, aW ^, Belmont mib ^Dnjlanje/' 
unb meftrete bentfc^eunb italidnifc^e^ncn 
lomponiet, 

^!?&mC€avO f. «&pm. ^, BSB 155 t «b L' X b Lac i56 L. ^onWnfllcr fyat gegcn 6aS 3- 1 7 9 7 i)ti'wit 
gegebcn; Nouvellc metUode pour ap- 
prendre a jouerduVioloh eta lire la 

No. I.®. log.njenn ficr 3lame nic^t &a/ 

LaVarre(UI033ioIimfl imOidjCJ 

(la- bcr giogen Opev jirPflriiS «nij 3rt^L' 
x8oo^ ttieitr ^^Alei; ppti 33totrE/ unl) 
^alvon feincf JCcBett 8efannt gcmac^t : III 

X}uoi cone. p. Z Violons. Op. i. Lir. 

I, 'pavii, 1800, III bergK LIv. 3, unt) 
IIIbcrgl-Liv. 3, 1802. 

La Barre(Tnlle)em®tutflm[i JU 

nettnt (Ic^ Profesaeur et CompoKiteur 
deMusiqucfluffeinenSSJerfcn^ bcxtn ev 
feit 1790 fdjon mef)i'cre fcuidj fecrtStic^ 
fetfanitt gemac^t^at, JoIgciiCc fonncit tw.' 
son gcnfltint wevten ; i)-NouveUcMe- 

tfaode pour la Guitarrei a Tusage dea 
personneSfquiveulent apprendre sans 
maitre. Oe. 7. a Pam, 1793. 3Jie(Ietcf>t 

tad ait^f&^rUd)|le SGSft! ilbct biefen Qlegen; 
(tanb* ©etneSttmmiing ber QSiiitarre ifl 

c. h, g> d* a, 3) Recueil pour la Guitar- 
re,ouLegon9 graduelles faciTes pour 
perfectionner les Ecoliers, qui ne 
chantentpast Oc. Q, aParis, 1794, 3) 
£trenpes de Guitarre, ou recueil de^ 
plus jolies Tomanc, et couplets qui 
aient paru dans Tannee 1787, auiris 
-d'uQeSonateavecYiolon oblige^etau* 

tres pieces^ par etc. Op.fi. ^attJ/ &. 
^aidon, 1788, - ' 

LabatC) TOa^if(^eiiiIic^ cin je^t 
fe&cnbct ^onfrtnfWev ju ''^avii, wn bcffcn 
SfvfefitlllflJiolinquflrtctteit ci-ft ju^ari^ 
bei^Sm^auIt, unbbavauf 1793 ju Offetix 
iftac^getlocf^enwotbenfmb/ aid Op, k 

wn €^i"- Swnj £ a 6 c e, leiioii^nger 6eij 
c&eit biefem ^^eatcr, unbfoU 1798 bcmti 
wleunbmitunttv fe^i: gute SQiolinbito'^^ 
%i-io'«uni>0^iiabi:D*5 u, fiergL gefc^viekn ! *La Borde. f, Bordc, 

l(\ditv (3ofep^) ^apcamtijiei* im 
Sleti^^ftift^cmpten.UHb iSu'tUDie anf bem 
engiifd^eti t^oune^ gcb. jii ^auftettcti fici; 
Ttug^burgam 5,9to\>. 1739. war non fci^ 
nfm 93amv cinem ©ovfrmififflnKti, bet- bte 
-^&6peimb^lrtimfCfc jiunt (lur tiad) bcjn 
@e^6rC/fl&ctbcmiocljgurtiIic^, fctjou com 
7ten Sa^i-e an ju gteic^cv ^efdjafrigmtg 
fliigcljalKn. SHit bci- aSiolin wuifcc bn'2(n; 
fflttg gcmad)t, roe[d)ct 6ei? jtine^metiBert 
3ii()vcn nod) bie^o&oe 6ci;gfftlgt mutbe; 
urtb-fluf beijbett Sttfrtumcntett bioc^te ei 
an^ btv^o^nhalb ("urocit, bag ct- ben SBa; 
teit'ev nlletifeinfn 2(iifjrfli'turtgc» fudftrg 
unterpiifeeti funiite. ©le^ ©ffc^Jft fc^ieit 
aljn-bmjuttgen&a<^er in bic Sdnge fiJu 
fcinc ^i'&fti JU gcvinge. Si' n>flnf($tc m bei* 
,-ftuufl meiwt' jii fi>mmen. unb faufte fic^ 
betjttfegen eciien 3(a^jUj an^ ^ j a r 1 1 
23iolin|i;^ule, movau^ n bic Svempfl una&; 
la^igiSbtc* Unbbaet' fi<ff nac^gerabc anf 
bf r S3ij>line tnddjtiger fd^ltf ; fo fyitU ?t ftc^ 
nun gum ©iabtmuffPflntcn in 3tn3e6nrg. 
2fud) (^^ufte ci fic^ cin Jugott^unb ubte bicS 
3nfliumcntfof[ecgi9, bagev e^ Mbme^c 
ftWnuimttteMjligfpiden tonnu. ^ici; 
auf tiAt cr aU ^alTonift in !^ien|ie bti 
.Saifcil. 9Jitgajjifctjen3afan(ci'ictegimcnM 
juStifptucf^woer ba^QIflcf^atte^ an tit 
nem bnfigcn ^ijte iinb gcfd)icften ^iUttane 
urXf 9^amen# QJevfluer, weJc^eu bic 
ifompofition Oci^m ^flpeKmeifier i£am^ 
metloc^et ju ^Ofautt^eim l^ubti't ^ane^ 
itidHnut' eincit ^tcnnb, fonbetn fogai* ejuctt 
£c^ixrinbm&i'unbiegcIujm'Sompo)itiDrt 
jufinben, ©i"cv3*»^vf barnadj uctlieg etr 
bcniHcgiment^bientluttb ftcgaB fid) xvicbtv 
nad) Tltx^ibni'S/ ^0 \f)m ^iultni eine 
©telle im baflgen '^omfapitelOy<i)€\te\: 
»ctf^cifte, 2fi,adjjmfi;3a^ren unteinn^m 
cf cine 93u"tiiofert;3lcife in botttgec ©cgcnt) 
^evum, U€ ©tvflgDurg unb ^Safcf, unb fiin& 
julc^tin bei-^apeUe bedStafcn t)Dn S5r 
nig^cgg ju^nlenbovf 5Mfn|te, ©icfc vci; 

iDfdjrflteet a&er nflc5 3 Sa^if" mit d^nli* 
djen bc^m gelBmaifdjaH ju ?ftfc^f)aurcn, 

Wi) ci ofecv nac^ 3 3fl()tc» i^bji ben i56iij BSB ^67 Lac La x58 gen ®Iirtevn tct ^ppeCe c ntUffen wutbe. 
©anunc&enim ©tifte^emptcn eincmu/ 

miibnviinbbie ccim3. 1790 6f«i«ii 
Sfl^ie long juv S«fL"ieC»en^eit feineS gilvtl^ 
fl6t3,tinteL'olJcngemdbetcm€^ata(teivtjft' 
fe(»en ^aftc. Tfiigci ffinem ©wbium 6e* 
cnglifci)cn ^oin«, roe[c^c« ei mit Sagott/ 
gnffenolj^etjlei'jufpielen mctg, aupei: 
fcincn Semil^iittgcn , feinc tfjcovetifc^cn 
^enntnijfc burc^ tie ®^riften etne^ 31 i c; 
p e f, 9)1 a u p u V g Mwb S8 g 1 c v ju emeu 
fern^unb flutter ften Sc^iflunben^ nseldje ev 
fliif be* 3lbtS ©efc^l an 7 ^mUn fluf 
5B[flfiin(liUmcntcn gcben mtiOte^ ^atte ci: 
fid) and) fefjr tJiel mit bei' ^ompo(it(on &e/ 
fJjrtfiigft/unbtticlfiivSnfliumenccgefc^ncr 
6en/ bcfonberfl ^onjevtc fir ben %(i^ttXt, 
tic^o&oe/bfl^ englifc^c Jpot'rt^ 6te ^lari; 
netteunb SSioIine, be^gleid^en diiawt' ' 
ten^ Ctuinietten unb Oftetten fflv befogfe 
Snjltumeiitc, Uc&erbif^^atcvflucfi ,,(Smf 
ma iinbSbgaiv" ein ©uobranin, fiir ben 
Q$efaitg m ^uftf gefc^L ^onaUcnbiefcn 
t|lct&et6iit^ei'noc^ ncc^t^j^eMucft movben. 

f.!0liif,^oiT£fpi>nb.2lnguli, 1799- ®. 45- 
8 a *ul t ^ (Tfnton) — iDiefei- pei§tge 
Sompom(fiftein 3^ia3eiM)oiiQ!c6mt, unb 
^attcfcinenei(len3(ufent^alt in 3n)ev&i'il/ 
ctm roafjifcf^einlic^ f^oii geficn 1780 mit 
^<Kniwiiw\d)X, nio er no^ gegenrodrtig 
(i799)mit^*c^u[S^iinttler mi)oijfiglu 
i^eVTlfbtungftc^t. 3n fetnet 3ngenb wau 
erein feltenef^Iacinilt. 3lid)t«6c(t0njenir 
getn^uLbeerauc^ untev bie gucen SSioUn; 
nnb -^lapieifpielci- geji^lt. 3>em Slariei- 
fdjeint cv fic^ nnc^ TOeitci-^tn jii ^^aviS ganj 
aitgfc^licgcnb gen^ibmet ju I)a&en, ©anj 
neHfvlidj ^rtt cimtt 2, ^bam gemein; 
fc^nftlicfj ein aSeif OCev bie ^(4tiieiv2(pplii 
f amc gefd;iif 6en rinb bflfclbft ^eraii^^ege; 
6en, bem man im baflgen^onfertifltoire ben 
Sjoijug jneifannt ^(tt, bail bie SSgfinge in 
fel&igem bainac^ imtciTicbtet roerben foffr 
ten, ©ei'Xitclunb jugleic^ 3n^rtlt befTel/ 
6en ifl folgenbev : NouveJIe methode, 

ouPrincipegen(fraI Judoigte pour le 
forte-piano, suivie d'unc collection 
complette detous les traits possibles 
avec ledoigte^ encomtnen^ant par lei 
plu» aises juaqu'aux plus di£cUfeSjtet- mineeparun dictlonnairede pasiagei 
aussi doigtes^tires des auteurs lea plui 
celebres, par L. Adam et Lacb- 
Tilth. aPam, 1798. ©einc ptflltifd)cn 
SBevfe fatten gegen biefe* 3a^r fcfton bi€ 
i5.Sfium. etreic^t^ n)o»>on ^ict VISScoIinr 
quartett«/ Op. 7; "VI SlaiJierfonjerte^ 
Op. 9-«iibio; Vl9VDge@infonifn/Op- 
It, nnb 13; XII fonjet'tirenbc ^fauiew 
tric'd mit Sliolin^ Op. 14. nnb i j, fiUe ja 
5>flri«getloc^en^nm"angefi3^rtroevbertf&ni 
nen. Ungf^tdj gt:60er ifl abei bie Stnja^f 
feinei' ffii'd ^(at^ier atrcingiiten urib jum 
@tid)bef6ibevten ©infonien^ OuwrtiJpeij 
nnbOpevewen anberet Sompuniften. 
Q)et; ^d^nel in Seipjitj flnb gefio^n ; 

a) Premieres Lemons et 38 Pieces 

agreables C^anb(lil(fe mi( 2fpp(ifatm.O 

de tout genre par gradation, le tout 
doigte, p. Pf- a Tusage des elevea du 
Conservatoire deMuaique, p. Adum 
«tliachnitb« b)Aira deDanses do 
diverses nations : Turque » Russci 
E^pagnolei Hongroisef Allemaades et 
Anglaisetp.Ff. comp. p. Lach ni th,- 

!£)a tlbrigend auf me^t ern feinet SSetfe ba$ 
I'aine feinem SHamen ange^iSngt i|l ; fo 
giebt c< wa^rfd)einltcf» ntx^ einen jungen 
5;on(iinfHer Mefei Slomenrf, Diefieft^t einen 
@o^nuoni^mju^vJ5. & i\U Tx<ii alfo 
au^ nic^t gerabeju bcfltmmen^ob bn.^Itere 
Dbei'betjUngeieSat^iut^ ti iff, Welc^er 
gegenwAitig aiicft filr bie^aVifet ^tmt 

arbeitet. SS$a()L'fc^ein(ic^mageJbei'Ie$teve 
fei)n, Untev bieH'm 9lflmen i(l ndtnlit^ anf 

bemTbeatre Montansier }u $at-i^> gff 

geit \ 799 b(e Opemte anfgeffi^it roorbcn : 

Le filsj denature, 2(udj finb hit aug 9)i 0-' 

J a r t « Sflubeifbte^ bem gigmo, ©, 3«fln 
unbberCiemenza di Tito jufammengcy 
ftoppeltenunb 1801 jugjanSatifgeffl^iteit 
Let Mysteres d'lsii fcirt SBerf- ^dn 
wnr qber ju ^wcii mit biefetn Slirfrofi'f« 
\\i6)ii wenigev aid jufiieben^ nanntf bie 
Oper S j3 d) n i t ^ ^ Operation^ unb ben %U 

tcl : Lei miseies d'ici- f.®tfltift,\).^6&m, 
^eft XIL . ^ 

S a rf m a n n C3fb-^cinridj) ^at gcfc^vicf 
6cn: QSebanCen ill>ev batf bcy^itbccn ge^ 
fimbene golbene i^om. -Hamburg, 1735. 
4. ^o()l nui' antt<fuarif(&en 3n$altf. 

von SAcf net C^. St.) nxi^tft^eirtfif^ 

eiit BSB 159 La Lae Lae Lag xGo eitt ^CiletMnt, ^at als fcine QfiicU in bfn 

SJiuct gegcScn: VI Siebev. ^amljiivg/ 

1797* 
Lacombe (laques) eiti c^fmaliger 

ffdt folgenbe jiim X^cil tjic^ei gefjfiiigc 
SKJcviettCiau^Segc&cn: i) Dictionnairo 

portatif deft Beaux-Arts, ou Abregw de 
cequiconcernerArcbitccturejlaScuU 

pture^la Peinture, laGravure, la Poe- 
$ie et la MiLsique, avec la dcfiiiUiou 
de cesArtfl^ reiiplication des Termes 
ctdes chosed tjui leur appartieunent, 
ttniemblelesnoniB, la date dela naiB^ 
•ance, etdcla mortf lea circonitances 
l«»plu» remarquables de la vie, ct lo 
genre ptrticulicf des talens des pei- 
ionnes quiseflontdistinguesdans cca 
diffeien3 Artsparmi Us Anciens ctles 
Modernea en France et dans lea Paiia 
rftrahgerg. ^aitfi, 1751. 1753- »759'S. 

SDi? jrome fciefei ilu^gaben Hjuttic 1758 
in^Stfllifimfc^e ii&crfe6t. ^V- Dr. goiv 

fcl merftbobeyfln; bft^i^^ ^^^t &cv 

allevSeidjtigf cit, bbd) © u I j c i" t; 6ie 93ci; 

flitlaffimg ju fcincm aB6vta'bud>e gcgeben 

^afcc. 3) Spectacle des beaux Ana, ou 
considerAtions toucbant Icur nature, 
Ituti objets, leurs effets, et 1eur3 regies 
principalcs- $niia, 1761. 1765,233^11^ 

ftcin II. 3ft in fe^u fctdjtcn ©cfprdc^tn 

Lacroix. f. Croix. 
Ladorner(S,) cin jcftt fcBenber 

^ontilln|lIerju»Pan^/ fdjdiufrtfl/ ben^tn.' 
fan^ibni^^iib^n fritted SSoinameii^ ntigc^ 
vcd^net^bevfolgenbeaufcyn. 3nbcfTcn^nbc 

i<i} tftn imlourn, de la Litter. d# Fr. An, 
VL p. 117- 0> iinSgebtiicft unb jtrar »ov 
folgfrtbfm feiner geftoc^eiicn SJeiEe : III 

grand. Souates, avecla cbarge de cava* 
]eric,p.Clav-0e-4. g^ari*, 1798- 

Ladurner (L) cin Qiaiifcv ?Diu 
Wn(llct f)at fiiL' bafige X()eateL" gcfdjriebeti ; 
i)L€s vieux Foux. Opcrctrc, a) Vcn- 
eel ou lo Magi&trat du peuple, 1794* 
$ZXMV geftodjen: 3) III Sonat, p, le 
Clav,av. V.etVcOp, I. g.\ni5, 1793. 
4) [II Sonat. p, Itt ClaV' av, V- Op, 5. 
^&cnb. 1801, 

Laelius (D.Daniel) ein Satitcntlt fl«5: Testudo Spiiitualis, ^Lflnffuit^ 
1616.4. Sie^aEciE €ntf)i€lt bicioh\^(^\i 
fcifc^cn ^Pfalmen nac^ bni fvanjti\]d}m 
93JelobUnfilibic£fliue. SBtilr^cr. 

£dmmcrf)iit (©0 [cfitc 1797 ali 
i^ofmecfrer 6ci;m ffiiufen von ^ibad) iii 
er&ac^,t?tJnnjon' von Tiiner Sompofiiion 
biiic^ fccn ©ttc^ Befannt mac^en licfs ; i) 

Gr. Sonat.p. leFp. av. V, Op- i.Offm/ 
6ac^,i797. 2) IlSonat. facil, a4inaias 
p.le Clav.Op- 2,S6ctifc. 1798, 

SiSgei-Ooftann) f-Se(?a-. 

Lsietiui (Jacobus) cin 0JcIe^r(a' 
flus cincm iiugciui||cii 3ciraleeiv »o» £6rocn 
gc&iUtig, flat cine Ste&e imter bfrti 3:iKl 
^efflii^gcgcficn: Encouiium- Musices. 
9]la|hnc^t,i6**,f, SwertiiAth.Belg. 

unbValer. Andreae Bib} Belg. 

Laetu3 (Georgius) HidfiQiammat 
Uniiu 3fug^&ur3 imS. 1545, ^flt ciinge 
3a^i'e ftil^f L' eine Commentatio muaices 
hnauSgegcben. f, @ a 1 6 1 i n g e r g ©ebic, 
SQor, f. Concent. 4 — 8voc* 2(U3^&tivg/ 

Lafond (...) em ^offntltttl^DOlIeu 

SBiolinift unbSBgling 6c« ficviJ^mten 91 b e^ 
lieUpc^iSoo^n 9>tiiig^unb jujai* fc^on in 
fciiiem i5.3fl()re mit bcm laLiteilm 35ei?/ 
ffllle fiDev fein t»&ttrfffTid)c^ @pie( ^6i:en, 
ffr baif alfo ni(^t mit bem folgenbcn vfiv 
wccftffit njetben. 

Lafont(...) eiii roegcrt feiner fei-tu 
gfn, i-eincn, mttcn unb cmpfinbimgguotfen 
S5oi'tiagc^6mlf)mter junger 93ii"mo|c tfuf 
ber SSioIinp^ fam 1791 Biif <^rn- ©cr* 
t^aume, fcinnii tJf&mv iinSSfanfmd) 
nac^©cuifd)(flnb,njoft'j«J?amliuLgaIIgw 
meine^ewnnbciungm'egte, ^v foUm^ 
bev Seit rci»fm fi^^icr nac^ £il6erf gcfofgt 
fci;n unb fic^ nod) 1795 bafelOfi aufgc^aU 
ten f)aljcn, 

LagardeC--.)— 0"! fl. Sc*:, f. 

Garde) letfc noc^ 1788 J« 'Pavi^ al€ Sur* 

jDtendant de la Musique t>€i ffiiafcrt 
b'^l" 1 1 i £J, fiildjMaitre de Miisiqufi fiec 
Enfans deFrance, 3u fcineii bL'amfltilc^eii 
SBci-ff n <iel)bvt aurfj nod; bit Opcr, Egle. 
ii <i g f n c L- (Sance()Oigant(t juCo^bi^rp 
jn?rtTfiUi3e fccs i7-3a^i'()un&cur^, gcb, jn 
^Dlrtrc^purginbei" ©tcijeimavP, Warjtjfe^t 
JSom^onitl bc3 ©rafcn uon fi f c n |t e i n^ 

unb {)Qt iJon fmm ^i\iUn ^aim^gegf t>cn : BSB 61 L ag L ai Lai Lam t6^ 1) Melodia funebria 6 vocum^ Vien- 

pae, 1601. Sol- 2)Sobole5 Musica» i.e. 
Cantiones Sacrae4 — Qvoeum, 1603, 

(EiUt)iilU8 lntcinifcfjc^efanae, 3) FJo- 

rum Tesftaeoiuin seining, vocibus qua- 
tuor per niusicos uumeroei dissemina- 
ta, per *tc. Noribergae, 1607, 4. f. 

Dta ud. Bibl. CI. 4) 3?cinpc tent\'d)t 

£iebctmit4®timmm,3ifiLnbciii,i6o6,4, 

Lag oCGiovanni del} ein^eitefiflneiv 

16, '^af)i1)nnbmg, unb [jut (icfcftiic&cn : 

Breve introduzzione alia Musica mi- 
Burata. Venezia, i 540. 8- Alberici 
imCatal. degKillustri Scrittori Vcaet, 

L a h a r p e (T FO — SUfcr hnAf)mf 
tcunbnocIjjLi^PfliiS i>l6{)mbt &ck\)vtc i\\ 

ftudj bcu93crfarRi- bcS Lycee, ou Cour» 
de LilteiratLire ancicnne ft moderne, 
par etc. Tom, I — XFL 'Jiavi^r iSoi- 
31,8- SiibctTetlTomeXILCbap.G. at 
7<()iinbcltcr»onnHeu3fiteti beiOpeivauc^ 
Don bci- italidtiifdjcn. Ueki'bic^ imm-fudjt 
eLbieSlciiniMTgcH in bfrK&i<ic" fva»i6ri> 
fdjen 'iOiiiftt iinb in cinrm ©iipplemcnte 

i^cfonbcidbicMcmoires sur la musi^ue 
par Gretry, 

Lahouasaye (, .,) 2^cf bc^ Or; 
djCjleiiianiXtjCrttCfl^yriquedeFeydeau 

ju 'Paiid, iVMibc fdj&ii 1796 ijom J?rn, 
^anonifii^ ^3teijcr irnfcr t^ie fiftcn bnfu 
gen JunfiSiqllei inib SStolfnij^cii ge^Ujft. 
Sin glcidjctf iob mbcxfal)vt i^m in bcm 

^fltiffl" liidicateur Dt:i*ualique 1798/ 

weiien feinei au|]ei"DtbcnrIic^en Xalente jur 
iDiueEtion, 

La io lie (Franc, de), SBon biefem 

Somvoniften be^ t6, 3af)i'^iin&ci't3 hnu 

mch?3Mobienvor in cinct 15301^1^ 40 <>> 

Mngl.8.gcbi'ucften©ammfiinguon®cfdn^ 

sen in i>:i("d)iebencn@pmd)cn,jucl*^efi(^ 

nod) fltifbcf 3mfffiuci'3Vi&Iiorf)eE bcfinbet. 

La ire (Mr, de) obei' Delaire, eirt 

fhinjfiftfdjer 'lonffinftletv ^ot gefdjiie&en : 

Traile d'Accompag^ealent< *Part^, 
1700. 31tldj bc4R OU3 seau Diclion. 
njfli' ev be r erfti', roelc^cv bic Regie de TO- 
ctave, obci" bif .^mimDnie awflcn bucrf) bic 
5onlcitct Auf; unb nieberfteigentni^apno; 
tcn(mun\bcnSt"^njofcn) befflnnt irmd>tc. 
LaisC,-)afrcv'Jencni|I feci; betgw gcnOpci'jiiQSavitf im3-i798/ jog fc^otii 
1780 bic ail^tmcine 2td)tun3 bet" baftgm 
£i^b(;aE)et' bnidj fcine i^oUeoinb ang^nr^me 
©fimnie unb buvd) \mtn gefc^macfooUert 
SBoitrag fluf fidj. J^i\ ^c<\\ellm. Sleit 
d)aibt fanb, bng eiDeu baii^mten 2)n^ 
uib im Jln^biucf IT npdj ilfiemaf. 

*Lalande (Micbael Richard dc> 

— limfii\)Hid)t Sladjiidjtcn i>on ^inepi 
Ecbcnfiiibetmanima.Stc. |,Laude. 3mi' 
'^Pro&cvonfanev^lf&dtfinbetman^ in St^ 
ziiaitgclnng cinei' tt^idjtig^Ln .^ompofttioh/i, 
fcinI)ctii5mte^Nou]; Oinou* dites, ii^ 

l)Ci'^35alin.mn).3nt. ^793 ©-ig^- ©ci* 

ne ^tntcildfTciieipSiDtcffciiti^c^a- fatifte bcp 

5iiniguon§i'flnfieid>DOii be/fey ^inKtlafis 
fencr 28iinuc fill- 40000 im\ f- Gaa* 

franc. d'Ainsteid. 1726, No. 5J, unb. 
1728, No. 89, 

Lalemi (,_) m ©fJmpcv in bee 
.^Drnpoftticn, unb bflbci; cin eingebilbcta: 
?)3ini|'d), gfi& bnirfj feine ^ubcleyen bte 
SQeuanlfliTung |ii bcm (SiJiilcfeiDom ; gis 
gcf)Ct fltif cinfiami aus. Unb nfldj bcm P^iiU 
?0t a tin r i u ^ ii^nrbcn ^n i^cmv3^it fd)kd)^ 
U (^efaiige gciDSIjnItd) 2alcmi-'®t;f4ngc 

gcncnnf- f. Garzoni ;Piaz2a iiniv* 
Disc. 4*^- 

*Lal oue tte([eanFrancO — ift 

n>dd)e^ in Boivina Catal. 1719* p, 

J 4. nngefiiljfl: mivb, 

Lainaniere, f. Maniere, 
Lam aria. f. Maria. 

L a m a rK (- . .) ein fianjSftrcftcr (^c* 
Ic^mtMni&3ffi(|uEav ill cin ?Jiirg[ieb be* 
niational'Snfrinuiin ^iTfii^^iinbjmaL'Dorr 
bcr ^Inflc bCL' mftt^ematifd^enimb )>^i?fi/ 
fd)en 9BtfTnifdi.iften, Cfi- Befdjdftigtc firf> 
1799 mitbec ^^BtflWriebee %mi, unbilbcte 
gii6b*:m5n|iirutc cineMemoire, in melr 
c()€L* cv feine mandjeflci; ^fobac^mngett 
fl&fv bicfcn®cgcn|?anl> flnfgefqmmelt^flffe-! 

f.Iourn, delaluter.de Fi- An,IlI. p,88* 

L a m a r r e. f, Marre. 

Lambardo CFrancesco) cin neopo/ 
litftrtiWet^omponift, roelc^er in bcj Ca- 

paccio Forastiero, Giornata.1, p. 7, gc/ 

Lambert(, ,,) cirinoc^ unfeefannrcr 
^omponift ju iian^, tjon beffcn 3ti-i>cit 

^Ui;^' ^799 ^i>^ Koadeau dedie k 

S : ^ rUu* k r BSB l€3 Lam , niiif-3eiC-3a^ig.in.@. =49. 

fi fl m & c V r OoO^nn ^einric^) — ^tU 

nt im3, 1774 in ^crTtfatJcmie juSctiin 
tOfgWffene 3[bfjftn6(im^l : Reraarqucft suv 

le temperament en Musi<jiie, tVllibC 

nidjt^ xm im a, ^£x. gf fagt ijl, 3 S^ifjir 1>A; 
lnvfonE)eininbrniniinilic()fn3a^vc in tic 
Memoites bet ©eilinev Afafcemic ciugsv 
ratft.Uc&ei.'ftic^'ge^fttennoc&fDtj.icnbcrvftff 
|id)f atu(tifd)c 3(tj^(inMurTi}ert bici>* 'lOIn^ 
t^cmfttifci^ {)ief)ei" : a) Obsfirrations snv 
left Tons d«s F!ute», ein fc^v itUfvefiniUfi*^ 
^iifl'vl^ in Bfn IVIt:moir. de TAcad. da 
Berl.t775* ?i)Surleson des corps ela- 
Btiques, in ten Nov- Act. Helvet. Tom, 
I.j>» 42, '^)Surla vitesse du Son,itibfn 
Mem, de I'Ac. deBerl, 1763^ 5) Sur 
<]ue]quea infttruinens ecoiiatigues, in 
. licnMiiii-de VAcad.<!eBeiL i763,iucU 
ri)C voi'trpfflic^e 3(()f)nntlung audj ijom 

■G>eii£rdjcii&fifc5t,mit"2inmGt'fimgcn, 1796 
«|"d;icnen(|t, 

LambertCMicheldeSaint)— iSott 

ffincmCebengtf&t baiS tr.ilef. fjinlflnsitc^c 
Snac^i't(fet. Seine 5aicr(c finb : i;)Traite 
cfel'accompagnemeutdu Clavecui, da 
rorgiie, et des autres Instruments, ^as 

. vi^, 1680 imfc 1707. 8- 9^i>8eit iiait 
%) Frincipcs du C'avecin. QJflri^j 1 701. 

ftvumciue. 

Lamb ertini(Giov, TomBso) ein 

fiomponJi^^^Iitl^ete ja ^encbig 11m tie ^^liu 
te Hi i6,3af)r^«iibcrrt, tint) t)at bflfel&fl 
1569 btc fiefeen ©ug;95|"fllnien a 4 voci 
tiurfen IfifRn, f, D r iu d, Dibl, Class- p, 
i649.3(«ii&ffit^benfi4rtiKjjaufbci<5f)iuf. 
S&ibfiotI)ef ju50iiJncfcen»on ifjm: Madri- 

galia4 voci- Venez. 1560, 

Lam bertua, jTOeiJtet 3Ibt be^ Q>e; 
ncbiftiflcvEIoftei'^ @t. Sam-enj ju SiittiAin 
Uin'i(ten^ilfUbtii^.^a^vf)unbnti,l)at 
bai Mm bei ftciU ^ e t i 6 e i- 1, ffrjtnfdjof^ 
.wn€6Itt^6cf<t)ciekn. unbdnen miOIiifif 
Sffe^ten fiobgefhng aMffelBigen ongc^An^t* 

f, Reio er» de claris Scriptorib, biefc* 
^loflerS, C, L lib. I.' in Bern- Pezii 
Thtsauro Anecdot. novus. Toiii.iT. 
P. I. ' iG^ Lamiras, ein Q^oet tlttb 6ail^m£c: 
^onftln|ticir bci alun ®mdfciitaniti aui 
^[jiflcien gebflrtig, bliiftcte noc^ wv bem 
.^onrciv mibfoUnidjtmubie 5>otifd)£ 
^oiicU't eifiinben Ijflbcn, fmibern auc^ Iqv 
®i(tc gpTOcfeii feijn/ mel^ei- Jiijkic^ bte 
Xpiuf: jn feincm ©crfinge gefpielt i)(\t, f. 

Hist- de la Mus. T, I- p. 23, 

Lamotte (,,0 3^^ Ovd}c[t^t bei 
Tliearre Lyrique jiPjJari^ 6efini?et (td) 
179S ciuSSioIinili biefe^ Sflnmen^- Ob c< 
aber bevRi&tge i|l, vm bem bai a, £er. meift 
tcrc 9ladjiid)tcn gictf^ obeu eiti anbciriv^ 
fcfltfoii ff^Icn Cte 2firtd)iii^rcn, 

Larnpadaiius (loanncs) ein^OMf 

Mn]Ueivb(flf)etf mii^ 3. tjoodis ^itiei^tCL' 
©iingcr ju -Sonflaiiriuopel 3» bei" bflfi^jen 
Q^anikU'v^Alfttcfje mai^en nditilid) bam^iS 
mfi: ®&\}9ev atigcfrrllt, jmep jtu* vcc&tcn 
iinbpnjjutlinfcu, iDeieifrrjui' redjmi 
(jief; mit feincm giicd)ii'cfeen SR^men Set 
Q)i'inci|)ft(fiin3ci^n. bei in>etjte£ fl m ^^ a ; as 
r i u tf^mcli^c* oll'o iiW^ifdjCiiilicn^ L'^tntiJj 
nflmeimfere^ Sampabariu^ ronr. €i' 

fjftCdoMusicarecenrioriim Groerorum 

gefdjrteben^ roeldjen Xr«!ttit b^iOfbt 9JJ a vr 
t i n i in iOIfl, imtcr fccmiiiel : T^/holoyU 

tc 5> u I nci; in bet- 5t5nrgl 9>ibliot^ef ju 
5"im cin griecfeirc^ea 9JIfl, aUiJ bem J5- 
Sft^vEjunbeitc gefimben, motin mel)iei'e 
^^ymnenunb Eo&gEfdnge vovfcimen, roou; 
ilbcr 8 fl mp a b a u i u« nl^ JEcmoontjl beu 
felbcn flngcjetgt wflv. f- ^ lu n e i; Vol- IL 
P- 48- 

Lnmpadius C*.) ciii JCantor JH 
Sillie6mgin&ereifmi,^iSlftcbc5 i6.3^fn"; 

^unbei't6i,^atnadjftcf)enbe^ 5Gcifdjeti ^etv 
audgcgeben : CouipendiuinMnsice5,tam 

figuratj quam plan! cantu-^, cd formam 
dialo^l, in usunt iiigoiiirae pubis ex 
ertiditissimUJVIUfiicoi'um Scrtptis ac- 
curate congeatuirt, qualeantebac nun- 
quam visum, et ifiui'rexens publica- 
tum. Adjectis etiam rcgulis concoi' 
danliarumetcomponend* ranttis arti- 
iicio ; sumniatim uuinla Musices prae- 
cepta pulcherjimis Exemplis illustra- 
to, Buccincte et simpliciter comple- 
ctcna. Bernae, 1539. S- SBfllt^Ct 

f^vt etiic Jfiipflge bie|rg Xi\}!mi,'^mh 

iS37*7^^SfU in S* an. ]\ J^a\ofinS, 

Vol- BSB 165 a in. Lam L a u 16G Vol. TL408,nvIc&e(e^tfrc fi(^ aurf) nod) 
Atif bet ^X^'ftuljncv ll^iuf. S&i&liot^ct Uf 

LamparelH (..,) warjifc^einficft 
ein jc&t j« Parid (cteiiCci itc[lia\\i\i)evZo\u 
(jJniVIei/ yon tern iind)|rcf;enD£jxIctiii3tci/ 
m\ fi5L' ben ©tfang gefrocfjcii iroibcji ; 1) 

Ka^av.acc. deFp. pjri^i^gjj (in; 31li; 
tecmann-SteiSanimL 2) VI nouv-Ro- 
iiiHiices» av. ace- de Fp* ute ©nrnml- 
e6cn;?, 1799 t>cij£o6ci;. 2Soju nod> atle 

3) Le Diable emporte Tainour, Ro- 
mance. ^bcn6.i799. 4)LeChiendela 
Seine. Romance. (fb^tlEi, 1799< 

Eampf CSiift-iid) ^Iborp^) — jufc^t 

logte ju ^Svemei^WfliMjcb, iuSctmelb am 
i<),'^^bi\ T68 3,unb.|tu6iitcaufbcm®ijm/ 
nfljiumjH?5t'em:JMUocf audjlViueit^Iiof; 
tiU de Cy(iiba)ii aufiailJciteEe. SImciUdI)! 

tic^ 53cvEd)cn alfo iiiita' TeiiK (iij^enblic^e]i 

3lL'bcit-:nf)cj5f)ktn3Cibc;i mufi; )o wuube e^ 
budjf»ii"fi"fj!f"omn!cii, bciS eiSnia^rnut 
in^^oU™^ ivirbev flufyclffit/ fi>neci-ii and) 

iiiUg; o 1 i ni The.s, aiiUsaer. T.ga, p. 

867- mit ^[ii]5cuurEt h?:!i'fce. ©et t)6([i3e 

5itv'i[)Cii3t: De Cyuibalis veterum Li- 
brillL in quibas qunKCunque ad eo- 
rum noniina, dirt'erentiam, oiiginttm, 
liistoriaui, ininistio.t, ritun pertinent^ 
elucidantur. Tra j, ad Rlien. apud GuU. 
aPoolsuin, 1703. 18 ^L>3etun 12. XUt 
beibicSfinbct man itriCatyl.Bilil. Fabric. 
P- IILp, 35. No. 429, ciite Dtilincatio 

tract, de Cymbal i» veteruni angcjci^t. 

3[uDfv bicfci' ficf;6i'ct nod; muei' |nncR 
©dji'iften ^tcfjct: ExercitDtionum sa- 
crarumDod(?cas,quibuftPsalniu3XIjV, 
perpetuo Cammentailo cxjrlanatur, 
immistis varirs ad sensum S. Scriptu- 
rae hieroglyphicum et antiquitates sa- 
crasspeciaiitibus. \lmiS%i720, S^an^ 

britp- zi.uDnbcii lfuiri|d;cti@iiiijetTt. 

* fi a m p e CSd^^^iui Ji-ifbnd)) — SRad) 
S&mnci/^ ©cfdndjte.Vol.lV, p.672, 
D€ilie6 cv 1749 ^onboit^ iinb i)wlt fid) 2 
3rt^te jU Dublin auf, J^icvanf lUtiubfc ci* 
(id) i750Tiadj l£bmbuig,ivi)Cifi(0*b^n fo 

fteuiitcbttlifp/fllsfc(ton im 3uU 1751 fin Sicbcr Kin 2e&cn im 59- 3a^i« a&ftlij* 

te. gJiflri fjat feiu ^ilbni|3 fcfjL- fdj5n in 
fc^Wat'ja' A'unft^ iro et im itomponii'cn bcr 
gntTnT/m'bcitcnuTOi-gelfi^cnb^vovg^jtctlt 
irii'b- Sci-OyiginaJtitfl feiitco im a. ^e;c- 
auijefCfjitcii SBei'fiS lauret: A plain and 

compendious met bod of teacliiiigTho- 
rougii-baas after the most rational 
niaiiiLeFf with propeirules for practi- 
se- London, 1757. 4, Si^idj bicfem !)at 
a"noc^l)n'aEi^jC3C&cii; The Art of Mu* 
aic. Loudon, 1740. 

Sam ))eC3o^*iJmi>ba'®cor3Sm*brirf>) 
— fommtimG>ot^fltfdjc»i^eatciv.SalctibcL' 
WW 1796 ©- r49.unt)i2i- untabeijbm 
Sfiamtn dov. Qv i\l g^b, jit SJol^nbiUtel 
i744,bmatiu^iim&iiL\j 1779 bats ^^ea; 

ttT jum eqrcn 5JtjK^ fam urn 1788 »acl> 
©d)roebtn»ba5feafi\KJ?ofri)nitet^ mib foU 
fid)fcitbet'^i'emuiii3beifdKu aU pviwtU 

ivanbt fjabcn, mo ei- itudj flcyciituJi'tig ioi 
*kiauicil>a'fcn mib tmSctJftige Utitm'ic^t 
gebeii foil. 2l'm^cv fcinen im a. 1%. angc; 
fiitjiteti .■ft'Dmporificncn f)ctt ev md} in ?0?u/ 
fit ocfc6f: I'ii'be, ein ^Pi'plog^ unb bic 
Xfauei'mufif iti ®afoi"a. 

Larapugnani (Giov. Batllsta) 
— b^fanbfia? r744auc^jti Sonbon, moct 
feine Opeiit aufr'uljrte^ tocfcfje jivav nidjt 
eben in cincm groijcn ®ri;lc gefdjneben ira^ 
ten, abcr angcnehmc rnib nuirttcrc ^elos 
bif n lutb ^t'lUnge imtljieltciT. €^ maien bie 
Opern Alfonso 1744/ unb Shoe 175,5^ 
flupei eimgeticiiijdncn^lneii jippaflicj 
CiD'e, 55cijbefnjbima.i'a\ nucfj \u<i)tat\t 
igeftif)tL f, ^^Siii-nei; Vol. FY,. 

Lance (Mr- le Chevalier de la) (fCf 

(lcnttM^rti3 (tgo;) jn SSi^fMm, iMr voir 
1 790 Offiriei bn; bcv S6ni3b Jfattj. @av* 
be, ccrliep w^^tenb bcr SteDoImion Sieti.fe 
unb93.ner[anb, mib t)ic|c fic^ ciiteSdtlattg 
jii SianEfitvt a. ^OT. aiif. n?o ei gejwanf 

getM^aiv fid) \>om ,^\awvMntzmd)t ^u 
eindf)icn. 9lad) ber Srit ^t tr ficf) nac& 
©cbleiicn gcreaubt', luo er 1797 auf ben 
QJiitettt eines €belmanng kite, belTen^ec^.' 
tctr PL" im ^lavicte nntcituie^. 9fJad;|lf ^cu/ 
bcfdner ^otnpofifionett ^atcivbuic^ ben 
©tic^ befanntgniiacf)t ; i) Romances et 
auties Chanjg de Zilla. ^flrij. a) IH 
Sonata p. Jc Clav, av. Y* StCttb, Op. ^. 

S a^ 3)VI BSB 167 a n Lan iBg 3) VI Air» var. p, Ic Ctav, <£bi\\b. Op- 3- 
Op.i^lttticfttfccfrtHJtt. 4) Sonate biil- 
laiite p. leClav, €6cn^ Op. 5. 5) III 
Sonat.p, le Clav. et V, Op- 6. €6eni), 
Op,74l?inc^t&cfftjmr, 6) lIISonQt. p. 
le Clav. av. V. et H, Offcnbarf), Op, 8, 
^793- 7)Grand Concert, p. Ic Clav, 

Op. '>SLanEfai^ 1794, 2) HI Trios p. 

JeClav- V. etB, Op. 10. Ojfenb, 1795. 
g^PiaintefleVenussurlaMort d'yido- 

Dift, Cautate av* Ace. fiePf. 2 V- A. et 

B^^iJKnutJ, 179S- 10) RccueildesAlIe- 
niande9,Angloi3esetc.p.leClav.SJicn, 
1798. iiJTheoieav, iii Vaiiat, p< le 
Clav. igoi, 11) Air Russe av,7Va- 
liatp. leChiv, i3)Quai't. p, leCIav, 
av. 2 V, etVoOp. 13- i4)Il gc. Trios 
p.Clav. V, et Vc.oblig. Op, 11. ZUQi: 
burg, 1803. ^djrni J788 wai' em Fro- 

itm Thear. Fran^, cii^ogtit jW ^mt f* 
unffn Laiicez. 

Ijancette (Snlvatore) — U^^CU 

gc^en unftLX ^eit ju iiiiUi/ im& wax tva^iv 
fctjeinluTjtja-ncIjmlidje^ lucMjcrim a, fie):, 
untev Lanzciti nodj cinniftl roifommt. 

*Ijaii cez C- -*)Pto£e&&eur de Vio- 

Jon.n^ieeiimta- fcinem^ilbtiiffc jjenflnnl 

line fee^ giojjcn Opci'tt.Oi'd)e|tcvg ju ^aii?, 
unb jmaiflU t)crv(mcm tci SHci^e. 

Lande. f* [.«a1ande. 

Sanbsraff O^fyann Srtebri*) eirt 

©d)Iop;5Qippad?,emcmjubiefcv^tatt jje; 

t)&uBen 3lmt5flfcf*n, Am ai-^civi683/ 
Icvnte bafl -Slamcr 6cv ttfincm aSoifa^ien 
imllmte^Snflmend^SiugefcJt mb m 
(jicit 1705 b^ficii ©icUe^ mfc>)Jcpcv jiiglctc^j 
SoUn&oraror an bafigci- ©djiilc ttjurbe, €v 
toarbcreinjige, roelc^r fic^ urn 1730 ju 

uitb RSiU'Dc, nad^beni cv fcinc '^cmtci 42 
3a^ic fang ufvwflttet ^atte, am 4, 2(pril 
1644 mU cmfr.*Pflrcntqtii)nt)Ci|talien. 

Landi (Stefiano) cin Sonii)iJm|l/ 
Uhteumi 3- 1 619 fll^ ^apettmeifter be* 
©iWof^iy^«t»ua,rtfl*bei-3nt umi634 
ftbet ju 3t»m,ftl* g^itiilieb bcv$a&|tli*en 
^apcCe, SBon folgcnben fcincr gcBiinftcn 
'^erfe finbct man nodj SRad^ncf)!; i^ Madiigali.aSetiebig, 1619. a)LaMor- 
te d'Orfeo. €&cilb* 3) 11 S. Alessio, 
Drarama Musicale, itt 'Jiavtitnv gebtuef L 

'Siom, 16 54, 3" tier (ange!i23otiebe,roe(c^e 
abie^m 3C£iEcDDrgc)Vijt [jflt^ fagt ei-: bag 
bic3titoineUejnbicfcmi)Eama fiiv 323io; 
liwm cic\(i)i'i€bcn xodven, moju trrbeg bann 
iinb xoann ein^ail Mmc.Wflt^er fid) 6freiS, 
,um bed fcf^fined Sffift^ millen, mit eincv 
biefci 3 Stimmctt inOftfluen obciQ-iiin; 
tettfoii6cioegte. f. ©utucy ®efc^. Vol 

IV- p. 97- 

Landinus (Franclscus) cin 6e; 

tu^mtfc 6lmbfi' ^pt)ilo|"op^ «nb 3l|h'olog, 

fililtjete jiiSloicnj um* 3. 1380 unb surtr 

jiijlleic^ 9Sfiniofc aiif widen 5ii|huincnien, 

weSmcget) iijiibcv^Snig von Sypetn nnb 

berJpei'jog uonScncbig mit beniSoiScer/ 

tiani^bu^vtm, (Ei^at»eifd;kbenefeincir 

^ompofitioiun fjcvaiidg^gcbcn. f. Poc- 

ciaiitii Catol, Scriptor. .Florenc, 

p. 50- 

Laodriano (Carlo Antonio) — * 

2tl5 ©opiflnitt, Wii'btv in PicinelH 

Aten.dei LetteratllVIilan.p. 106. Jlini 

SBunbeittaie ct^oBen. Urn mci\tcn tiium; 
p^ivtc ci" fllS ®diiger liet* ben Seften, roptdje 
bei; ®elegeii^eit bes ©eijfagcig 6c6 .?ierjog« 
t)on ^Paima^ Oboatbo ^aincfe^ dnt 
gefreUt n>iirben^ bie i^m giof^f ®efdjenfe 
einbvarfftcn. grcr^iekbiiL^aiif jn^Kailanb 
bic Oigflnir«n;@tctIe (m @t. 3laffael, too; 
6ci) etjugleic^ am ba]Tjjcn ©umc al^ ®(Sni 
gei" flnge|lc(It rombe, ftar6 ab^u fc^^on im 3 3 - 
Sa^i'C feincg Ultev^. 93on fcinet 2(v6ciC 
finb iiebiucft icoiben ; Motetti a Voce so- 
la- SJIailanb^ Tt655- ^Jiefcm nac^ m6rf)tc 
ev roof)I fc^weilid) nodj 1 680 geleBt ftaben, 
wieima.2ej;^adj bem 2a 6 01 be gemel/ 
bet miub. 

Ijandrin (Dcni.) eiuc SRirfjte bcS 
S^aiu ©tipovt, jctdjiictc fid) 1785 tni 
Concert fpinmelju^Pflii^^ aMi?tnb ton 9 
3aI)L'en, biivdjeitie )\Hmc (^cfdjicfftdjfeit 
aufbeniSoi'teptanoau^^o^neiittg^ringjleit 
bJL' @d)i;)rtd)C obcv Sdlte ber .^liitibfjeit iix 
H)vtm 33ortiage bemaictx ju lafTeii, fo, baj; 
Dem- ?5 ei t^ e a n, i^ve Se^veiin aiif bem 
Slilnel, rtcic S^ve ijoti i^r einamtete, f, 
d r a m c I' « ?l3lagait!i bcr 3Snf, Sa^rg, II- 
©. 919- 9}ianueL-glcid;e mit bicfem^i'fi; 
{elbcno$ig€ti:GuomiL. 

Lan- BSB iSgr a a La I7« Lanfranco (Gioran Maria} da 
TerentioPannegiano, cin^P Ullf^reu Mf 

tc[icnXonl?^i£t' uti6 ma)TfflIifct)cn @c[)iift; 

fcf5 2Jeimutf)ung, .ftiiinoi- obei- ^rt(?cll/ 
nici(icrciin©omju*5icfcia. ©em Scif^ 
irel^^e^ roe^eti feints gelc^vtcii Sn^oIiS 

roucbif, fiitjut 6en Xitcl : Scintillc di Mu- . 

ftica, chemostrano a leggere ilCauto 
fermo efigurato, gli accidenti delle no* 
temiaurate,leproportloQi, i tuoni, il 
ConlrapuiitOy e la divifiionc del Mo- 
nocbordo) con la accordatura de vnrii 
instiumenti, della t^uale nadce un mo- 
doi onde clascun per se steaso impara- 
re potrale voctdila,Ao1,fa, mi, le, ut. 
la Brescia, per Ludovico Britannico, 

1533- <42©fitcnin4, 35ic5 9>iid> ifr fo 
felKn, baij (f ina uiifacvau^ISubifrfjcn civ 
(ten iliteiatoven^ trebec Saboi be, iioc^ 

ciitmal Q>aL Martini, fin Sremplav 
fcauon rctjcittcrtgrfanntju^flbem 3Jiiv in 
Seutfdflfinb i|t c6 nocfc jii finbcn, unb jTOai 

biirrt? bf r ^v. Dr. g 1, f e ( ill ©tanb flcfe&t 
ivovben i|l, imSnidjt nm ben bUl}n nod) 
iiiibefaimtcrt votlftdnbiqcn Xitel bicfeti 
aSfvf^, fonbcvrt fliidjnodjpcifdjicbcnc aiu 
beieintetefTanteOlac^iic^ten wn bcuCin,' 
iicf)ttin9iinbbem3n^flItebefrLi6cn,@.i77. 
Hnb278.fcineiSiteiat, bei'^iiuft^jnfc^eiu 
fen. 3nbef)f n jft cf! fi>iibev5aiv ba\^ uon bic; 
fern gerd)fl&tcii SCeifc rocbct Siigldiiber, 

nod)St"a»ijofi^» "nb 3^(1*"^^'*^'"^ aiibcic 
^luiJgabe angebeii f gntteii/dl^ et^eii biefe von 

iS-3^. ©enn njctm SBiunc(» bic 3rtl)i-f 

jo^l 1538 angic&t; fu licgt offcnbfli cin 

©c^ieibefe^lcv in (einen SRrtdjricfjten brt&ci; 

jum ^luitbc^ tnbem cr ^riijnfef^t: ba^ c$ 

WW ben nrtdjfolgcnben ®djiift(tellcin ^Aiu 

fig imb mitgvot3cm Cofec citirl roovBcn rod/ 

tc^roic j,©. Dom Vanneo, im Recane- 
tunt' di Musica aurea. 3iom, 1538. 

<^d)roci'Ucf) <)&erm6c^teein^nc^^ in jenem 
Scitalta-, in bem n(imlii^en Sa^ie fmcv 
€ifd)cinung in cinem anbein^eift cititt 
tt)0rbenfevn. 

*£fln3 (J^ijacirtt^UiS) f. ba« n, 2w\ <£tf mug t^ I c I' n V m u iJ © e e r 9 Fjetgen, 
nnb (ic])kt alfo bft^, roae btifclGit siUt^t 
luiiO, ju bem roettiL: nirtcn folgenben JlVti-' 
{elSanginsJJ, ©,785.ima,£ej:, Sincii 

^t;afiiuf)iiiJ Qkbt c6 flfli" ^^id)t. 

I^angbaiue (Gerard) Dn bet* 

Xf;col-niib^pr(Spofitu^juOj:fDi"b tmCoHe/ 

gto^faiiW-'9^6' f>^^ iSatton^iifein Sffieffr 
moilanb 1607, ront ein gcle^ttei: 3Kanti 
unb inme^rcLvn2B(ITenrc^aftcn cifa^wn, 
wie fftnc ©v^i'iffcn miiSiDeifcn, unb |l:ai& 
am 10, Jebi". 1658. SSon femen@c^iiften 

gef>5it^iff)i:i:: Account of English Dia- 
oiaS and dramatic Foeta. London. 

1691. Sabicfc^'uSjnbcIrtngenad) fcineni 
Xebc^jii^fe faUt; fo i\t cfi nja^vfcfteinltc^ 
bie, roi*:36ci(>ci' melM^von &)CkvL&ilf 
b n umgeaibcitete ^fu^gftBe biele^ SBcrf^. 
L .T n g d n (IVichard) — SJfln feinfrt 
gelTDcIjcnen SBeifen t)obe idj nod) gefun/, 
ben : i) Songs, 2 Boohs. Sonbon, IJe^ 
9>iTf!Diu 2) Canzonets, Op. 7. Sfienb, 
3) Divine Harmony, Book 1, cnt^dlt 

Dcijnatjc 60 5>falmcn (n ^^aitittU", mit einci* 
gagDmobcf 58ioIonceII|Timmc. 2>ei'fcl6ert 
jmevtc(S^nc(j; ent^dlt bie folgenbcn An- 
thems etc. fionbon, bci) ^lanb. 4)XU 

Glees. iSbenb. 

£fln3C((C.)£"^f'oi'imb Septet feei 55c*' 
vebfaniFcit ju ^r^unfc^metg, n^^i^rfc^etnf 
[id> iim 1784/ 'ft bet' ajcifaOei fofgcnbcu 
Svuff fdntft ; ^ttifdjc Unteu^altnngen, 
obci- bicSQeueinigungbet'^^ocftc nnb ionr 
fuiilL Sine SBorlefung^ in beutfc^er imft 
cmitifcfjerSpfac^je, bieauf ^efc^I be^ tej 
gicrenbfn ^erjog^ ton ^I'aunfc^weig tnt 
^ili)tf. giogen Ot)ecnfjrtu)"e bdfelbft gc^flU 
tcnrooibcn,i>onu,fMc. 

*£ange obcr Langlus C>&ia"Pm;tf 
nmis ©coigin^) — itjftr geli, jn t^pcl&ei's 
im95ranbenbnrgifc^en unb^at ^ettm^jjcr 

gcben: i) Cantiones Sacrac4,5, (J et 
6voc*Par»I.9?flrnbcig/ 1580* ajSet^ 
fe(6en jrocijter Xfycil €t>cttb. 1 5 84^ ^ei;bc 
^^eile linb bem SKat^e juSte^Iuu bcbiciit ; 
Ui) rocldjcu ®c(egen^cit cv melCet/ ba^ ii}n 
einunuei'^offre^llnglvlcEfdnen^tenfianff 
jugcten gen6t^igct^a6e. 93ort Tcinem txaiu 
rigen Snbc giebt fd^on baS a. gej;- nntci: 
Langins Snaf&L'ic^f- 3) 'Stcnxo gcjicttc 

-Triciiiia. €rfuit^ 161 8- 4- 

nill BSB 171 La La n 17& tctijcfjeii Sicfcw/Slammen " t>fvfd)ict)cne 

^)3;eIofcUn tjcifcftigct ^rtt. S^iJ a It ^ c i. 

San.fie (So^nnnj em ^cnebiEtinnv 
ttifencft jtt^t. ®alleiiim 15. oba'i6.3a^r; 
^unbelt, i|teint)oiti'cffl(cIjcr 03iiiri!uo gc 
ttJcTctt/ unb[;at »telc-lfieIo&tni il8ei' fciitct 
unb anbnci" OiCrniS&viibcv @eqiicnicii ticv; 

fcittiict f.Iodoci Mezleri de Vi- 
ris illustr. Monaster. S, Gall- Hb, 1. 

in bet Jftuni^timbcnFitcfjc jii 3toc^li| ein 
SGei'f i3on 16 ©timineii ci'6auct, ru^ldjc^ 
1732 tton®, SBIjfi^cn lenotiUt luoiv 
bcii i|T. 

SflitgeC^o^- SafpaO .Santot ja S^iU 
bejS^eim in bci jnjei;teii JJalfte bcc i y.Satjrj 
^unbeiliS^^atfjaau^gcgebeit : Methodus 

nova 6t perapicua in artem musicam^ 

6, i. vcrfjt 9iiinbiicf)e 3Cnn?Pifiitt3 roie bie etJic 
?OiiTfif mit iitlen Jiujc^5n3cn©ti5cfm anfg 
flUci'IcidjtL'fie unbgewifTclte nad) fjeurigci' 
ncucflcn 2fit fi^igcn Subjectis in fuvjct 
3citlici;iuhin3enfci;. 91cb(lei[icin?lnt>an/ 
gc bev jc^o <icM\i(i)lid)\tzn mufiffliifdjeti 
SB6rta",ro(Cfli(df jmlle&imgtiflfelidKrSu/ 
gen unb jum 'icvtc bicnenbct SrcmpcK 
^iI^e0^am, 1688, 64 ©eitm iti S. 3iV 
^L-flgeii imb ^fntttjoiten. giT^jcint ber 
n^ndicfce jii fepn, njclcftet im a. £ci\ fl[5 
^ompoiiiit untcr bcm 3lnmcrt Cliifpflv 
gang nngeffl^tt luirb. 

*S«ttqe (3ofep()) ©rfjflnfpielct am 
^LfncrSRafi.MiflltbcatCL' unb bvamatifrfiev 
^&mpon:ft, ixidjt o^nc X^ilciu ntib ^amtt 
iiiffe, gcb-iuaSth'^IJiif^ 175a, Earn 1770 
jnet'fcnufa 5.f)fafctv iieitiiiib ftti; baifliif mit 
bcv folgcitben beuAfmitcnSiingeiin/ ^avia 
'Untonia 3Gcber, imbfc^vitbgegcn 179& 
6ie5)Inrif jti bet- Opsmtc, ,,?fbcl[)cit von 
5>ontf>icii/' tt?e(d;efluf mcf;tvi'cn bcnt\d)en 
*i(feiiKrngegekn icorben iff. 31it|icv bcii 
bcpben ^dCniffcn, btc mm in^iipfLTVi^n 
i^m ^at ^dngt ci* and} alS ^aadcr genia(t 
in bet ©nlffd? be ^ 97at, Z^eau ju SBcni, 

*ii n n 9 e (fiiitfe)— bicffiattiit bei wov^eu 
ge^enbcn unb Scfirocileu bei Mad. 9)to.' 
) A 1 1 ift nidjt in SSicn^ fDnbein ju 9]iiann^ 
l)cimgetoreit. ©icBetrat 1779 bna ^M; 
terjumctjIen^^flIc^(am^>ia^iuf'n*id;BiLn 

unb wui'be bflfdbjl 1791, ufld; meftmcu SJlcirctt/ J»*m jweijfentOiafc fjlt* bie gtofjc 
Opct mit4oo5)ufaten jiifjilic^ engagiit- 
Itm 1795 pmati^itcfiebftfeI6ft6[ot5yfnga; 
givte fid» a,in im folgenben Sa^re alg etjte 
©4"9fvinbcvm ©d)v6bcifd)cn Jl^cnrcvja 
»^am6tu"3^ ww too fie 0|tcvn 1798 jum 
neucnbcutfc^cn Opmu-iljcdca- ntic^ 'Jim; 
ftcvbam mit 800 ©ii(atm @c^!:tlt, freijet 
3Qcf)«u;ig uub 1 ^eiie^jcn at^ging, ©ec 
93eif- be^ 3nf;i&udj^ bn Xonf, i»on 3Bifrt 
tntiutrft ein jii i-ci^cnbc^ ®irmdlOe rott bic; 
fer@dngmn,a(Sbftg[djctf bcm Ecfer ^icr 
ttOLcnt^fllten biivftc^ wenn ci" fagt : „ ®o^( 
bci;iivOuipofitcTir^ befTen iBrrfe fie ooiju; 

ti'iigen^at! eni^iib A6et'fc^n)etigii(t) babei; 
gettinncn. 3t)i"®efrd)(njii'b bem fctnigeit 
jtiuoifommen/ wiib i^n flbericifdjcn. SSer 

fd)6pftfoidj£^5iicaj[^ feittcm^ei'jfny wte 
fie? unbnjcffcn^Sne&emeiftein ftd) unfej 
m-^cricnfoiimmberitc^ddj, tuiebic ihvU 
gen? aSeld&e Jtlnv^cit De^ Xon^, itJcIdjca 
fdrwc6enbe9Bac})rcnunb9Sevl6fcftfn,ii)fId)C 
©djartivung, \tcld)c fd)inelienbe IkbcLgAnj 
gc bwd) bie ^iKofltSne^welcfte peilii- ten Xiioj 
Im unb Eiiiife, mcldje reine beurlid;c XdlUi' 
t)oment[re^en6en piano bi^ jum frtSrfftni 
Sorte uiib n^itbci jiinVF jiim fleibcnbcn 
Qiiano^ n)e!d)cS9tecitati» toU 2fiac^bincf, 
SHJdime^ 9Btif)rhcit, Icbenbigci' 'i(e[tf;efif ! 
u^f.tt)." Zm ISiiixidjUitZ^tatH' t)<it [\t 
nicgc[lanbcn» 

fiflugc (^ftt[)aiinn) ^ofl"5ngniit unb 
<£d)auiVic(erini(i5);i1nd)CiT,gc6-ju5?Iann; 
l)cim 1774/ t|i eine 0d)i1iciin bei" Mad. 
aUenbling ju ^Irtnii^eim, imb betiat 
1 793 iai i^earer jiim ei"|len ?]tale. 'iind) 
biefe UMib iregett itnei mnf. ^enntniffe, we-' 
gm i[)i'n' I?c(Icn iinb reinen ©timme won 
betvddjtiidjrm Umfange, unb wegen iEjteJ 
gcl'^maffvollni S3t)itrngeg geviUjmt, uiib 
foil imJltagio unb JiHegvo gieid)|lrtiEtei)tu 
3ni3. 1793 'f)*it He in ©efcaff^flft i^i'f* 
?Batefecinc3lcifc nac^Stalien- f- 9>erliti. 
maf. 3eit, won 1793. @- 30. CEtgentlic^ 
gab e5 uni^ 3- 1790 iw^ @ii:geitiincrt 
"bicfc^ 3?nmeii« ntif bcr Slliindjucr Silljne, 
bic cine \vav eine gcb. ^ n b e t, unb bie 
rtubeic cine geborne © t fl m i ^^ Ointtin beS 
Jptn, Snug, ^ovnifren in bet ?Oirtn(^neu 
SfapeQe, cin^fibunuen Ovd)e(tev;fflIufiful, 
iuojn ftudj fciu ©lubev, Si^fluj Sattg, 

gleirfjfiills J^ovnift^gei-ec^net wciben fann- 

' ©ie BSB 173 L a a L a I7i S>ie hcpben Zanpi in OllJilnc^en ^aUw <iBf u 
nun uottLcfflii^e 0d>iufv(dfiin«cit, 

Langiui (Franeiscus) fin 3^'fi^tt 
in ten ©nicf ge^cben: Theatiuui Soli- 

tudiuis Asc6tiGae,aivti Doctrinae Mo- 
T^]eA per ConsirleiatloDea Melodicag 
ftdnormam sacrorumExeiciliorum S» 
P, Tgnatii, a 4 voc, et Instruoient, 

Znpbms,U\)^ott€i',iYi7, 4. Scfinbct 
|ic^ n&dj fluffier €[{)uif,^^:Wiot^efiu'Siilti/ 
(^Ctt, SSergletdjc D&cn©e(a m an. 

Langiu s(Hiet.GcorgOf. ZiWQC. 
Lang]eCH.FJ0;imfl,2a.Ansle) 

— Q)rofcfTi>ir tici" ©ingfc^ule am 'Sl(\tmmU 

3n|ltture Bet -Siinfre jli 'pavi^ fcit 179 5/ 
t|l nact) Bet 33ev|Tdjctwn3 be^ t>L'ifiiJigtcn 
ifltrfi^mifit^ jii SJtonafo in SMficu 
pr&orfn^ imb I)rigt mit Hm SSuinanjen 
Onorato. 5m 3.i 796 genog ei bie €[)uc, 
^Q6 ffin 9)flmc, fluf ©efcl)l beS ©Uefto^ 
xiwmi, unttv ben ^omponiftcn DeS iten 
9tan3fijuQ3«ii^6ffemlicfe mit fliiiS^eruFcu 
nmbe* Uebci't)aupc \'d}mbt man ii^m ba/ 
fe(&|t giogeCinjidnen unb ^eniitnint/ fo-' 
roo^l in bci' X^eoiic, al^ ^PiflfiS jn, 3n 
lefeteicrfoll aauc^&emtac^icnuollc ^Pro^ 
bcn^ inme^iercn Pei^ig geaibcitetcn Mit: 
c^enfiBcEcn abgelcgt ^a&en^ welc^c a6ei 
bmd) btc 3vei?oluti&n un&ifliidjbai* gcwpr-' 
tenfinb: 3ta(f>beife(&cn^ncci' jivar aud> 
iiocf) ueifd)icbnie Sefr^ef^ngc imbOpeccttcn 
flirigcailicitft; boc[)fc6cmtcifid)mc[ji mit 
fcer t^coiefifc^en ©i^iifrficllcvci; ju bcfc^df,' 
tigen^ wic folgenbe SJcifc bewcire n, in n?cljf 
djceu no4).me^i" fibei'anbere@egcn|lAnbc 
^ei'auijjngc6cn ^eifpt trf)t. 2luget bem/ roaS 
6fli a, £ey. t»on fcincn SBctfen angic&t^ f6n; 
mnminnoc^meiterangcjcigc tuei-ben: i) 

Traite d'Harmonie et de Modulation. 

^aii^, 1797. SoL 95cij becTfnEfinbigung 
^ejfo(gcnb£n^et:f^, f. loum.dela Lit- 
terat. de Franc, 1798- p. 126, wnrbe 
jmar bcmtvUt bag bie ©cujfdjen^ njclc^c 
gute 3ti(^teL' in btefev ^ac^e n>£li*en^ gecilt 
fjittertybeetfSerf in i^ic^ptac^c iibeiju; 
(iflgen, £< mug abet benned) bamit )1> ^a/ 
(ii3 nic^t (ugegangen fe^n ;.benn fc^cnge^t 
ba*i799-3<t^L'jti€nbe, o^hc bdgpc^ ir; 
scnbmi> ciite9?adjiic^t ut>n bicfrtUcIieifej, 
ftitnj gefimbtn ^&tu. ?fiidjm6ditc[icmo^( ii&cif;iV6i5 pi;n^ ba eS nn« ni<fit an grilnbli/ 
a)en bciJtfd)en5Ber(m libcr bte^armojiic 

fc^ft, a) Traite de la Basse aous le 
cbant, precede detouteslr^s legles de 

la Composition. 9^aii^,6- Slabetmann, 
1798- ^Sc^tc viellcid)! nod? c^*?^etneL"Ucj 

bciK&ungioert^fcviK 3)^*^^^*^^*^^^ ^^ 

Icsfouspareiichantemcnt, Opera Dal* 

let^^rtii^yb.Sc^UC, 1791. 4) Roman- 
ce sur laljiberr.e des homaies de cou- 
leur, 3n bet' Mus. i l^Us'^gf^ fie* ^ ^t- 
uat. cingeiiirff. ffnblid) 5) Nouvello 

Methode pour chitFrerles accords, p« 
H,E. M-Langle, ancienpremiermai- 
tre du Conservatoire de la Pieta aNa* 
plcB, ct Bihliothecaire duConservat, 

de Fianc Paris^ igoi, 8, 2$ ®eifett 
Xm unb 9 Supfertof. Sf arfieitct and) an 
cinem Compendium fttr bie ^ingfdjnlc. 
f, aud)bcn^iti(el Yriarte, ©iefer bia^ 
^tliifilciitacbam accept. 1807 auf fcir 
nctn i!anbgiiEe bci; ^avii, ati ^ihliotfytta\: 
befi^'onl'eiuatoi'tnmS,,UnteL'|cinfnf)evaaiI/ 
gCiicbcuenSSeifenimnnteman andt einen 
^j^iafratttonbcvjuge/' Si'TOai nodj ein 
©f^illet be^grogen Leon. Leo, 

* L a n g I o 1 5 (Francois) fin ^ud)* 
mib .®upfer|tid)/^(Snb(ei: }u $aii« urns 3- 
1630, iiMiibc fe^t' gcri)()nit, wcgen I'cinctf- 
funfri»i>ll?n "Spiels auf bet Musette (tlzis 
iicn®aifpfcife)imb auf me^recn Snftnu 
mencen. ^ein^lbni)] tftv&nben 6ct>bm 
bcnllwucn Dan2)i;f unb 55cf«c ingr, 
So(io ttcifeitigt. 

£ a n g m ti |"i u « C®ottfricb) ein ^omp&r 
iiilT^juIe^tMlammeivSSermaUeLr unb ^ag/ 
f ingct am*?^ufe jii ©fenac^^ geb, jn &\kbm 

am 3, ?(pnl i684/ t^i^f' ficf) &3d5»i:e auf 
bcL' 31fabemie juSeipjiganf, wurbe 1710 

md) ^i\m(x^ jn obigen @ce[Ien betiifcn, 
n}cKineL'i732noc^Iebte. <£t'^atme^ieicS 
f^lr bie .^iidje tmb Sammet'^efe^. SB a (r 
t^cr, 

*LaniereCNicol) — ffrwar 156S 
in Stfllicn 3cbovcn,unb bwc^te^ ncbp bera 
C p e i" a V i 0, bai fo eben etfiinbcne Sic ci/ 
tati^ aii$ reinemSJatei'Ianbemitnac^ (£nj/ 
tanb. ^atotinifd^tt a Dpeiettrnobcy 
fogenanntc ^aiquen mi^ n^elc^e er urn 
1614 filri ^^catev in 5}I«fif gcfc^t ^at- 
S8Dnbcteinen,\)on?)cn3onfon'« ^^oe^ 
(te^Witban^bvAiflic&sefASt/ tmg fic 1617 . 

t)0m BSB »75 an Lap Lap Lat -176 bom Sflnifrc im Stilo recitatlvo fc^ 
gcfc^ticoibfu. @einbonlf;m fdfc|^i\anal; 
tefi^Hbiiitj^iitflt nocfe in bcv 5Ru|Tfrd)uIc 
JU OFfoit. f. Hawkins uiib Bur- 
ney' s Histor, 

deLania (Franc. Tert,) ein un&c^' 

^flt gcfc^liefe^n : Maglsterium naturae et 
artis , opus physico-mathemat, Bii- 
xioe, 1648- Tom. L II. J^ol. ©aS rotJ 
®urf) hci IL Tom. ^anbelt de Sono. f. 
5oifc(6 Sitcintur, 

de Lannoy (.Mad- la Comtesse) 
gc&. Comtesse de L o o z, n?a^i'fct»Cin(ic^ 
Cine cmiijiivtc SJifcttantin^ irfcld}e jicft gc; 
gcnnjirtig in^ftutfdjlanb befinbct, f)at in 

ace- dc Pf, QJeilin/ 6, pummel, i798* 

MriittyiihblJCijbeiDa'tjeii gei'iS^mt, 2) HI 

Sonat.p.leClav, av.acc. d*un V. etVc- 

^knb. 1 793- f: Snpi. m»r- 3eif- S^^vg. I. 

^. To8* 3) Romaiiceeacc- dePf- oude 

laHarpe-Part. 3. ©e^flUidjcn beifdbm 
rart.3, igoi. 

Lanusse, fiU (,,0 Untcv bicfcm 
Sfiamen finb i Soo jti ^atiS ge froc^cH ftjoiv 
tJCtt : VIRomanc. aV. ace. dePf. ^m^, 
6. ©ieBcv. 

dftci burcf) ueifdjicbene ilfloieiv iiitb ©tug.' 
fadjctt hctartnt grmac^t; aliJ : 1) Sogcn/ 
^icbci'-Sre^bcn, 1788- i^VI Sonat. p. 
le CUv- d'une Execiit. facil* Op. 3. 
6raunfcOiu.i795. 3) XXI SSiuiaUonm 
utifi: God save the King- f, ShV- Op. 
4. SbCitb, 1795- 4) Senate a 4 mains, 
pp. 5.€6fnb. 1796, 5) VHI SSariat. f. 
!SIau. lUcv: Sicutcad) bed SelienS. JJam 
UDW- 1796. 

Lanza (Giuseppe^ 9SirtUofe nuf bcv 

fe(&)t 1 79 2 fledjf ti lafTen : VI Aiie nottur- 

ne COD recitatlvo con accomp. di Chi- 
t'arr^ frances* e V. a piacer. 

Lapicida (Erasmus) etn iSompoJ 
nt(ljuil"itffln3cbcgi6.3a^rf)iirtbett^, bcp 
Un Oirtithoparchus lib- II, C. 8. ^nnci 
Microlog.vil^m(id)(lcvn)flf)iit. 3fud> ftii; 
tetman noc^ tioit feinev Ttiteit WcIoiKti 
inciiin" urn 1548 gcbtiicEt^n ©ammluug 
mcJtlii:^ct Eicber a 4/ weicfjc fid) nucfj duf bee 
Stvifauifc^en ^ibliot^etbcfintct. LapisCSanto) ^ WAV ju QJofc^gtia 
ge&oicn unb n>ii-& vtm £ a ^5 d v b e untci: 
btc guten ^ompotii(iett getecfeiicr* 

Lappi (Pietro) eiH fficu^lic^et im^ 

fangcbciS i7.3rtt)rl)(itibfrCrf aU5?o;^cllmeu 

tiiiD f).ii fcit 1 602 cine ^f^Iejige 0011 .i^tidjcn/ 
fadjcn t» bcnSriiif getjebeii^ tooddh n&cu 
niii'folgcnbe gcH-innt rpfrben fflTincn: i) 

Litaniedella Madonna a 4>5) ^i 7 ^^3 
voci. aj Salmi concertati a 5 voci< 3) 
Misse a 3, 4 e 5 Choii. Venet- 16 16. 

(iiib 1794 aiif bcm ^rfjfoffe ju .Sopcn^a^ 
gf n init Kibiamtt. 4) Sacrae Melodiae 

T^Cf3 -* 6 yoc. decantanda^, una cum 
Sympboniis et B, ad Orgatium, §l'flutf, 

1621,4* 5)Compieta a 3 ^^ 4^'***'*" 
Op. l6, SSe^cbig^ 1626, 6^ Rosarium 

musicale- SSftiebig^ 1639. ©ictf SGevC 
cntf)Mt cine Missa, Salmi, Magnificat, 
Litanie, TeDeum, uoti a unb 3 fi£^6ien» 

' L a r b a (Giov, Leonardo) eta Aonu 

(jontjl be^ 1 6. 3al)i:t)unbei-t^ fjat oon feinei' 
!^t6ctt bnicfcn lafTen • Canzonette Na- 
politaneag, SScnebifl/ 1565. f. Dcau- 

di i Bibl. c1. .. 

Laroon (Marcellus) jufc^t Sa^if 

tain unb ©ticttfiiuju Otfoib, \mv ein ge; 
ii6tet' ajioIonceUifl^ imb f}at me!)icve©olo'* 
fiU"feiti3rt|h'ument gcfdjrtebett. & fraib 
jti Oxfovb 1772. 0eiii23atev iiiar citi -^Jlai 
Icigeipcfen. f. Hawkins Hist. Vol.V. 
pag. 126. SJlot, 

Larrivee (Henri) — f. Arrivee 

ima.fiei:. St (iarb ja9>t^i't5 am 7'31"h9. 
igoz^utigcfdfti 69 3ii[)i'fa(t^aB^iinjIIeir 

uub fllS^pienfdjgleicb gefd)d^t. 

Lasale tto 0..) SOIitglUb bet" So- 
cletedes Scienc.et dfii Arts jii ©I'CltO/ 

ble,(aii 1799 in ciner ©i^ung bci bajigen 
I-yceeeitte3l6^onb(iing uoi; Ue6ev cine 
nei;e Hvt uon 37otcn, befonbcigfilr Sompo; 
nifrcti fieqnetn j« gebriiiidjcn. f. louinal de 
la Utter, Fr- Aii.lLober 1799/ p- 509, 
Sn^Ijcie ^ailjtidfUn t»on bev 5&efd>nfferti 
!)eitbiet>i yl^oten ^at man nic^t n^alren, 
Sncinci jwcptcnjGotfffang bafel&fiiSoi 
^anbeltei-; i)Uct)erbciimiif. 9ll;t)rf)miia. 
3)Url)er tea Uvfpmag bti C^efaageg, bcv 
^cpfLunbbcrSlSte, 
£ a f f a CStanj) cincv bet fififteti Oiganif BSB i77 Las Las 178 (ten ©S^mettS, 9^6, ju C^orenf^^i^ i7So^ 
Uht€ 1788 jii 93tof«Ljott) al^ €^bciicbiftu 
tier- f. ©wtttt. w. SSS^m. J?«ft XII. 

£ ft ft a (Sarcp^t) tih Stiftrumcnwwc^eu 
jti Q>i'«3 «m tie 3af»re 1788 bii i /^fi^ijevi 
fn-rigte Sfliitrn, S3iolinert unb^ftvftn t>on 

Doijrtglii^er ®iUe, f. ©tflti|t, is. ©6^m- 
jjcft VIIL 

' £a6ei:C3o^an«©aptifl)e^mf,*^i>fi 

imbSammcifdtigci'ju aJIilnc^cn^ gc6. jti 

©tciiifiidjen im UntmDctreivcidjifc^en, 

jtantDor^ev nmS 3- 1790 aK Xcnoifdngep 

tutl^iobcn fetiicfi gleigcj unfc fcmci-Xfl/ 
(enteaftgdcgt, (Dnbevn auc^ an feiHcm©i>^; 
t!C cincn voijflglicffcit S(ai)icvfpiclci: crjo* 
gen, itjclc^ei fic^ ftfjon mrtincm i4,3flf)te 
in dncr offnulic^crt 2((a6cmic ju 9Sicu 
1794 niit 33cyfa(Ie ^6ien lafTeu fonntc* 
93i>n bcnSJcifcnftceSJatcvS Wnneti, nac^ 

foIgcnbeOpercttm nngefti^it luei-bm: i) 
©ft^ njilt^cnbeJ?cciv mit flaifen Sinftlcit- 
O ©tegliJcflii^c 5Ka«fcrftbe. 3)®ev«a/ 
pcamciftci". 4)©ieriuge®itm)e. 5)35ic 

litHU^igcJftftC^t- 6)©icMarcliande dea 

Modes. 7)5>cv3iibc, 8) ©ir^wffiigung 

bnliTue/SBoufpid i79i,TOi>iUR)a^if(^cin/ 
iidynad) bcrScit noc^ mefjveve gefommcn 
flnb. 31itc& ffiu bic ^iicfte ^at ev mc^vcvc 
^liEffcn^ bod), ft)ie man fagt, mit minbeim 
©lAtfe^gerdjL'ieficit; Suvc^ ben ©mcf ift 
ft6eu mv folgenbetJ kfannt geworbcn: 
SSotl|ldnbige ^nlettiing jut @ingfun|t fa; 
!Do^(ftlv ben ©opran, al^ auc^ fiJt ben 2ilt. 
9Kilnc&en^i798-4- 

ijon 2rt0i> oBer SajjnS (^crbinanb) 
julefet Dbnlopellmeiflcu bc^ -^ei-jogS 231 a/ 
y i m i H a n i3Dn ^flijcvn ju ^JJiinc^en, wur 
cinSo^nt^emgvogmOiUnbo beSap 

)"o^ unbbcfanbfic^anfftngS, um«3- 1588/ 
aWSapeltmriftev in ®ienfien be^ @v«fen 

»on ^o^cnjotlein unb ©igmtjrtngcn, STlac^ 
cinem SEcife, roelcfie^ ev tm 3. 1604 f)eiv 
cm^gab, befanb et* \id) fcfjon in biefem %^i)ve 
ju^JRftndjm in obcngcrtrtnntcr ©telle, u^f/ 
d)e cv and) Wfl^ifc^cinlid) bi^ an feincn Xob 
teflcibetf)at;benn no<i) aflf cinem SBn-fc^ 
v>zld}ei ev 1633 jii gJiiinc^cn fjeiauflgob, 
ncnnt cv (i^^ ^ftpeltmcijlfv beS •O'^tJt^gg 
93t ft y i m i I i fl n. 3(ttgev be i 2lufisabf bcv SfBnfe fdne« SJfttcrS, wcfcfte (r 1604 ju 
3I!i)nt$en nebfl fcincm ^ruber 9t u b 1 p ^ 
gcmdnfc^aftlic§»erftn|lftltctc^ ^ftt cv tm^ 
folgenbc eigene SBafe ^evmiggcgcbcn: i) 

CAnHones Sacrae 6 vocutn cum in* 
Btrum. @iai^ m ©tcpermnif^ 1588- 4- 
befinbcnfidj auf bci ?3;flncfjnet 5Dibiiof^,cf, 

2) Apparatus Miiflicua Qvocum, variaa 
easque sacras et divinis officiis aptaft 
contplecteus odas, coiicinnatus a Fdr- 
diiiando di .Lasso, Sereniss. Maximi- 
lianiutriusqueBavariae Principis su- 
premo Musicea Fraefecto. Mouachiii 
1632. 4. , 

*La5SoCOrlando de,cigent(ii$ 3lo* 

lanbijen) — ^icv nod) einiqc itttcreiT*itiEe 
Um|Wnbc <xui bem '2Um bcv^Qlitfye miB bet 
'^ilbung bicfcS gtogen -Siin|ilcvjS/ n»cl<^e 
wiv gvSgtCttt^citti bem Thuanus ju banEcti 
fjabm. ©0 ttJie £ a ffo im "jlltev bic 2Bdc 
mit feincn ^ompofitionen in SBcvmuniM* 
vnng fe^te ; fo bejaubevtc er fcfton in feincv 
Sngctib bUSuhBtcv mit feinev ^immlifcft 
(cli&ncn &timmc. Sft^cr Eftm ei, bftg et! 
noc^ im^nabcnaltcvfemen eitcin bvei?mfl( 
cntfi^vt rouvbe, ^©urf> gcfcjia^ bieg bft« 
k^temftl mit ir)ieL* ^cWiHigung ; inbem i^n 
gevbinaubo ©onjaga^ bftmaligcc 
.^aijferl. QiencvftlunbaJiccfSnig uon ©ici* 
Ikx^nad) geettbigtevSampflgnc frevtoillig/ 
im 1 2 . 3a^ic fcine^ 1iitci% mit nad^ SSSiaypf 
Iftnb unb ©fciften na^m. S^ft^bem cv ftbrji* 
im I i. 3a^reff ine ® timme Dcvloren ^attr ; 
fofofgtecibcmS^onftnntinu ijaftvio^ 
to nad^Steapelimb^ieltfi^bftfelblt ungc^ 
fn^v 3 3af)re6cpm'i!DIftri)mg be Jft5cvj« 
auf. I£r^ntte nunetma bai io» ^(^f)v ctjr 
vcid)t, ft(^ ev fic^ nflrfj 9iom jum Svjbifc^of 
wnSIoietij luanbte unb bafelbflfo iamc ben 
?Oiuji?mei!tomac^te,bi« ev nad)6^ona; 
ten al^i£ape[lmeitlei be^ ©t.So^iinn £fl/ 
teian angepcUt, lunvbe. ©tefcm ^o^ctt 
^attcev2 3ft^velrtng i)ovgc|ianbcn, o(S er 
bemS3ev(angen feinev alren &tevn, tfjn }u 
fctjen, nidjt Idi^ev njibcrfte^cn fonnte, «n6 
cineStetfe in fcin SBatevIanb, abn' uetgebf 
lidj, ti)at, inbem ev fie ftic^t mefjv ftm ?eben 
fanb. 31imuntevnn^m ev, in Sefcdft^aft 
bei Sulto SAfave SB v a n c a t i o^ einc Steife 
nnd) 5ift»(vcid) unb^nglanb^nnbbltcb jn* 
Ie^teinigc3ft^i'f in ^Ititroevpen, wo cvfic^ 
\3ic{e2(djtungcmaib. ^icv waves, woec 

>569/ BSB >7a a i L a B xQo x569;fl6«Wfl5rfrfjeiJifi4^Pi55^6m9tuf 
|ui0^cteApetlmci[lci';^tc[[encicf»'i)2ilnc^cn 
fr^iclt, itiitJeldjcrcrficfebiii an fcmenXoft 
fo ati^ivovtrentlidfcn 3tu^m ermbt&en f}at 
©enn €arl IX. -Kfiitig uott ^lantvzid), 
|ut> tf)n )n)av ein^ nac^ 'Pan£ jii fommcn 
unA bad ^t»f toiium fciner JtctpcKe }u tJ^etv 
tic^men. 3llIfm£a|To famnieba^my. m^' 
bcm \\)nfd}on auf ficm ^albeit SGcjjc bie nm 
\5cvmiuf)ctc 9lad>ndjr oom Xobc 6e* ^5; 
nigs wiebec jur 9lilrftcf)r Bcnsog- ^ian 
fagr^beu-ltfinig feij wegcn bet |d)«fflid)cn 
SSIui^odjjcU, flnbjict r«^lb|l tfjdtigcn iinf 
t^cilgenommenI)rttte,5^aj unbajfldjt »on 
feiiicm (^etviflfn gcqudltwfltben^ ^li gfo/ 
f^ei' Siebfjnkv bet DJliiflf Hub <iM geii&tet' 
(^An^fvfanb rran fk'utem'iQiUfiCf6ov bad 
(jMijigC/ waJ ifim in biefem troftlofcn 3"'' 
(Iflube fiinbci'iing Vfifc^affen tmtxtc, unb 
man fe^te aflfJ^offnunci aiif bie guolicjiunft 
brg 1: i a n & Dy bcivu^ic ^ a m f i n d ^lau&c^ 
bic ffiu^pfalnwn unb finigc (®teflen au^ 
ijcm JpiflO/ iu bUfem ^ii^fff^ in ^Jluflf ge 
fe^t ^at i^crjiig 5S i i ^ ^ 1 m, bci- ©o^n 
imb 3lnd)Mgev '5(Jb cvt^^ fciufd voiigm 
^«i-rn imb ®6nnf i^^^fe^te ifyn foglcic^ nac^ 
fctner ^^icbcifimft in t!3?iiiKf):n in )Y\nz 
wxUyw ^i)tz\\^ciki\ xoUUv ctn. ©cr 3- 
^tiinij mitb j^flr nUicmein ftlr fcineix 
'©tcfbcwg amjcgc&cu. 5)cfrD ucufd^ietfnci' 
qfcev iitbic'^nvjci&e fciiic^ ^bc^ja^u^, in-' 
iwmeintge M'M/ ^mtei-c iS94"n6J?fl|r; 
f iiU 1595/ ongc&nu 0o tiid ijl gettil?/ 
tag ec I59J i^ocT) fc&tc, inbcm man nprf) 
fcinin bicfemSa^rc mt?>oIj 3cfd)mttcne^ 
©ilbiiip I)nt, in bcffcn Untafdnift &M 
urn bie S^eilftttgeiutig bvi icbet\4 biffed 
ttiiibigni nltcn?0lannci geficcen wirb. 3fn; 
ffvbfVflUgcnicmen Sitbennb temi£nt^u; 
fia^mni^ mld}t gafTobnid) fcinc?}teu 
jlemeifefi'ir bieSun|t cmerfre, iflfclbige 
i[)mnodj fi^imnitf^e luefcntlidje SSnteflVf 
rmigcuunbajfcuoEfPommuttgcnttttlctt'SDanf 
fdjulbig. ®v tt)ai'C*4.S&.tt)iit 3iuine9 
Devpd^ctt/ njcldjer biccrflcit c^romatif^cn 
g5atTagcneuij«fi^l)icnn3ngte, unb 6rtbutc& 
tie ^tOEiPtonie in bcr ■OJEobuInfion nm 93ie/ 
!c3 »ei&eflVi'te* Uiigleic^ gvo^ev abet ivat 
fcirtSOetbienilnmben ^S;aft^ inbem ei^ reie 
£Scrfmei(icr melbcr, ben SB u ft yon 
mf^r flIiJ a(ftti(iga"feij bamaii b^ftetftnbm 
"^riEtjeidjcniinb^aCtattenauf ^nffp.ndm; lic^bfngftAbenuttbungfrab^n^ar^ rcbu/ 
ciitc, unbfit^jut 55cftimmung bct^ewc/ 
gung&logbernof^ fiblidjenJajfiLtctv Alle- 
gro, Adagio u, f. m, ticbicntc. ©ic^SKcnge 
feiner ®ci(e, rodc^cfcirrsss mit ktcini-' 
(c^en^beutfdjcn^icalidnifdjcn unb ftcnj&iu 
fc^en tcjtfen, ju SJencbig, g^iiri?, i\)m, 
^ntiDCvj>cif, £6itJen. iOlilndjeii unbiJliUm 
feetggebtiicftworbenpnb, iHfemSitaaioL' 
me^iimStanbeaufjuji^len, 53tc mcifrcn 
fil^vtnoc^ fia&orbe nntei- folgcnbcn a&/ 
gttiivjten ZMn an : i) Theatrum mu- 

iicuni; 3) Patrociaiumtniisarum; 3) 
MoteloiumetMadrigaHumLibri; 4) 
Liiber Minarum; 5) La Fleur dea 
<;han«oni, tvtwm man tm afiEifd Goudi- 

mel Mif^iiidjtvt Bladjiic^C fiJibet, unb 
6)feijii)M feinen05fjnm i6o4r^iidj fcir 
nem Zi^bc jam 5)iucfe tefSrbcrtc^ Ms,^- 
numOpuamusicufn(f,baSa.£er, im^it. 
8a)To)n)Cl(^c«afIftn7 ©(idjciflatf wav. 
®ad mad nun t)on atlen bicfcn bnv(^ 
ncuern ^tidj in ^Sartitur noc^ in imrevn 
^dnbert iff/ 6efte^ct in folgcnben: 1) Mo- 

> tettfl ; Dixit autem Maria etc, A 6 voci, 

nad) eincm 2{bbtutfetion 1 5 ?<, f, £a b 1; 

be VoKlLp. 96, 2)Motetta: In con- 
vertendoetc. aS voci, nac^ cincmJtbbtu; 
ifetJon iS76,ffOenb.p. 98- 3)Motetta, 

f- F aolucci Arte praticn. Venez. 
^7^%' 4) Maclrigal : O d'amariBsime 
etc- a 5 voci. f, S^avotini Vol. II. p. 
501 — 505, j)Cantio; Alma Neme* 
etc. i4 voci, f, SB II r n e i; Vol. III. p- 5 1 7* 
^ t: a u b i n ^ aba f A()t-t in ff inet Biblloth. 
CUj», folgenbe wiiflic^ gcbiurftc Sffievtc 
an/motaud man Oe^f t, bag vor aoo^a^vcn 
bei 97otenf)anl el aurfjtiif^t fdjlcc^t gcgan/ 

gcnfeynmutS; 6) Musira nova omnis 
generifl caution. 3 voc, 9!3tiin(^cn,i 545. 

4. ttcim in bLffe S^i^i'i^if^I (i^ nidjt etroa 
ctn ©t'ttrfft^lei" eingcfd>lic^cn \)aU 7) 

Madrigal. Lib, II. 9Iom, 1563. 8)Caii- 
tiones ad 2 voc. 3Kj5n^Crt^ ^56+- 9) 
Madrigaliunt, Lib, III- 5 voc- SQenebig, 
156;. io)]\5adngaU 4v0aLib.nL 
Ital, €6cnb, 1565, ii)Patrocina Mu- 
sicea Pasaio 5 voc« et lectloues matuti- 
nae de nativitate. Chrlsti, 4, 5 voc* 
Para IV. ^fiu^jen, 1565, Fol, regal- 
i2)Libri 11 Motettorum 4) 5— lovo* 

cum. ^Pai'i^/ 1366. 13) Lectioaea IX 

ex BSB mi L a a L a ft iO« cxHiob 4 voc. 2riiUn6ci"3^ 1^567- 14) 

Motettae, 4 — 6 voc, €&ctl6,is68. 15) 
Selectissimae Cantiones. ^binb, i 569, 

i:t6 ^^iid)cinoCcL@timmem i6)LibcrI 
sacrarum cantionum. Lov. 1 569. in 

4©ilc^ctn DbcL®timmen. Siefc ic\M\\ 
Slummi isiin6i6fuib r794j«^i>pm/ 

l)ftgcil mit uei&t'flnnt, 1 7) SacrarumCan- 
tiouTim Liber, 4,5 — Q voc, SSjtictiil^ 
1569, 18) Magnificat 8 tonorum. 

SlilriiberS/ 1567 im& 15 71, 19) Cantio- 
nes 5 ^oc. ^iJIOniijcrt^ 1569. 3b)Can- 
tion. sacrar, Fascicului5 voo. cum III 
Dialog. voc. stents* 15 70. ^i)Libr. 
IV Cantionum Gallic. 4 et 5 voc. £6/ 

itcn^ 1570/ luotuntev rac^tei-e von €9^ 
iJiiani be SRotc. n) Moduloram 5 
voc. Librini- ®6cilb. 1571. i"3) Li- 
ber inodnlorum quinis vocibiis, ^avii^ 

1 57^/ i" 6 55ac^ern^ifl juSopen^flgctt mit 

mh'flnTlt. 34)Livr,V de Cbansons 
nouveliesas part, evec II Dialogues. 
S6njrn, 1572. 25)Faacicul. Cantio- 

num aacr. 5 voc, CfDciib- 1571. 26) 
Cantionum German. Pars IE. 5 voc, 

SJiflndjcn^ iS7a- 27) Cantiones VI ^ 
voc, Latinae et totidem German, Ital. 

Gall,ar]junctosingu1is dialogo ftvoc. 

£6l«m/ 1573- 2 8) Mutetaruai, Opus 
novum V Tomifidlgeatum, quorum i. 

2i3,et^iiirLlucemprodieruiitgrandLSAi* 

niii pro choronotis, SOJflndjfrt^ 1 573. 

SV.lOi;fllS<5L 29) Liber Motetamm 3 

vocSbenN i575» 3o)CantionesGer- 

man. Pars I. £&crtb, 1576, 31) Cant. 

German. Pars II. et IIL €6cJt^, i ; 76. 

3a)Livr, IdcMeslanges dea Picaiun- 

etCantiq, a 5 part. 1577, 8, 3 3) ^X 

Lectiones exlilstoria lob, 4voc. Lu- 

dun. is66-86rocn, 157s. 2Jencl)i3/iS7S 

nnb obmSJlum. 13- 34) Patrocinii mu- 
siceB pars g ; continens Magnificat ali- 

qTiot4».5et6voc. ^Sftnc^en^ M76- Si>I- 
VD^aL 35)Motetae 6 et plurium voc- 
3^ftin6cig, 1579* 36) Cantiones eacr, 
6 vocSbenb. 1575 unb^Sdndjctt, 1582. 

3 7) Cantiones aliquot, 2 voc,?OiilllcI)Cn^ 
1577. 38)Tbeatrum music, cum alio- 

Tum sacr. Cant, Jetplur.voc* 1580, 4. 
39) Cantiones6voc, selectae in uaum 
Academiae- ©tlflJJbuvg/ 1 S8o. g. 4^3 

LiberMi8ftaruni4ctflvoc. SUflra6a"3y i58<, 41) Fasciculu* aliquot stcn- 
rum cantionum 4 — 8 vo<^'*5b^ltb,i 582. 
-42) St(ic^Cfltigerfefeuc(uv|c^9Ute^ geiflli/ 
d>e\}iibwcftlid)^ PieOleiii mit 4®t{mmett^ 
fojm)Di'fuSvanj6fifdKt®pirtarfj miggan/ 

gen, jc^unb a6cv mit ^cutfd)cit 'iexten, 
Dtib mit be^ 3(ut()ci'^ ^cmidi^^m^ in Xnrcf 
grgeben, tsmtt> 3o^nun 3>nt)Uv roil 
^c^manboiff, ?JiiinclKU, 1581. 4. 

43)Cantionessacr, et ptofaiiae 4 voc* 

€l>CrtD.l582> 44) Cantiones German- 
5voc. in ono opere. Slrtrnbctg, 1)83. 
45)Mi8ftflecum Canticofi.M. Qmodis 
muaicis variato, *J>flliiy i S83- 5?Pl* 46) 

Cantica »acra, G et 8 voc. iOIundjen, 
1581. 47)PBalmi poenit. cumPsahno : 
LaudaieDomin<-dc coelist 5 vcCpS&ertb* 

1584.4- 48}Canticavaria.Q:6enb.i5 85- 
49)Tlieatrum llioreuiiae lamentatin- 

nes et aliae plaeCantlones Svoc.Sbfnb* 

i585-4-^Ltd>SianCfmt, 5o)Magnificat 

4, 5ettivoc, SSiirtc^en, i538.5*>]. 51) 

Lectionea Hiob cum Cant, aacris 4*5 
et G voc. cum quibusdam piis Ferdi- 
nand! Lasfii cantileniB-fftftmbcvg^i 588* 

-52)@fi[Htdje.^ftirmcn mit 3 ©fimmcn^ 
mldje tiic^taUcin Ucblid) jii ftngeit, fonbcin 
auffalleilei; SiiftLUim. ju acbiaud^cn, t»om 
21itt^cre urtb feittem @o^n Stubolf)^ 
componii't. ^ihc^cn, i588^un^ Sfiti^*)/ 

15 94- 4- 53)P''*abnisacri5voc. 5)2^11/ 

djcn, 1598. 54)^eu»WeimbSrrtnj6fit"dje 
0}Effin9mit6®timmcTL'iOliitiAcn^i59i, 

4, 5S)Cantione5 German, et GalJiae 

bvoc, 'DJlilndjcn, 1591- 56) Flores 
Cantionum GalL et German, ti voc. 

^ g5eiib,i59J- ©iffe Ut}tm bvcp Sliiman 
fiub waljrfc^ciiilid) ciii unb ba* ndm(rd}e/ 
niivunm'DcifdjicbfnrntitcIn. 57) Libri 

VlVIotetarum6voc.?0Ifltld>en,i59i- 58) 
Cantiones Ital. 4, 5» 6 et 8 voc-2l"nt:Def* 

pen^ 1593- 4* 59) Motettae 6 voc. 

0Jl"A^^ 1I594- 4' 6o)Tresor de Musi- 

que contcu. de Chansons Franc, Ital. 

Carmes a 4, 5» 6 p^rt. ^bln, 1S94- 4. 

61) Tresor de Musique, conten, 7 

Chansons a^,,^. 6 part. 1576. 8* unb 

23cncbig, 1594, 4. 62)Csntione5 sacr. 

6voc. ®r%iS94.4- 63) Thesaurus 
musicus Caution. Gall. Ital. Latin. 4^ 

5»Gvoc, 1595, 64)Cinquantep5eaU" 

mesde David avec la Musique A 5 part, 

Vingt BSB 183 Lai L a ft 1S4 -Vingt autieiFftcaumes a 5 et C part, 
par divers, Muiiciens.^^f ibdbetg, 1597- 
■4. 65}Cantionessacr. Lib. IL Orlan- 
dict Cypriani de Rore- £6l»en/ I599- 
;66^Propheliao Sibyllarum 4 voctbua 
chromatico more contectae, et per Ru* 
dolphum, eiu8 filinm typis^ datae. 

3(u9«f>ui'fl, 1600. 8. ^fllan cittiiicic ficft 
Bc9^iEfem5a5flfeatlba^^ tuntf ic^obcnuson 
feincm crffcn ®cbi-a«c^c ^ct ff^iomfltif ha 

mwtt^<A^* 67) Magnum Opus muai- 

cum, "^RfSnc^en^ 1 603, in 1 7 Solipb Jtt&ett^ 

tuotiit fliid) 4 01" *i i«" ^ ObfiifiSv 5 ®tim; 
wen mit ttDttommen. @o beft^rcifet ftie« 
^crf «0i^* ^- ^ I' c 1 1 n in feincn ^enEmJl^)/ 
liin bei'S&ndjbintfcvf, in ©mcin. ©.33. 

t^e,^t oiitnium (]U3s edidlt lectidsimae, 
vulgatae dcnuo studio superstttia iilii 
Rudolphi de Lasso. 5}Mnc^cn, 1611, 
gu. ^oK 69) lubllus ii. V- hoc eat: 
Centum Magnificat 4, 5, 6, 7,8 — 10 
voc.compoiiiia,?0Iibc&cn^x62i. 3?0(^ 

finb fMgenbcSnmmlungfnDon feinsn^a; 
ijfigalen o^ne Sa^rja^I gcbrnrft roovben, 
wUtidft aui btm u&mU(i)€n &vnnbt, xoei^ 
xozscn man je^t noc^ auf ben ^iujif rrcrfcn 
fcfl* 3a^i" bfu 2Cus3a6e anjujetgeu iinferi 
(ligt. 7o)Madrigflli4,5, 6voc. 5i-an(/ 
fjirt,b-©tciiu 7i)Modiigali V, avoce . 
sola. J?ani&iU'3. 7^) Muaica uova^ do^ 
vesi coTiteiifiono Madrigali, Sojietti, 
Canzoui, Villaiielleed altrlComposi- 
tionid'OrlandidiLasso, agVoci no- 
vainente da esse composte. ^dnd)en. 
Sflg noc^ ctn srofici Xijcil biefci- SBetfc, 
wcmg]icn^ bie Oiigiiiala&bidcf c ba»on^ auf 
fcei" e^»rf.'33ibliot[)e( jii 93Junc^en anf&f^ 
Ijaltcnnjcrbcn, i^bci; bem ^D^enSJm^Cy 
ttjcldjcn bci" "^ii'nu1)iicv J?of bamal^ nnbmit 
Slcc^t auf fcinc-Sompo|Tiionctt (fgt.% (cidjt 
juciarfttm. fSicHcidKa&afinbcnfic^untcr 
ten bflfiscu 76 ^v^tibci; ^aiibfdjL-ittcn wod) 
manege nitfct minbn- midjtige, ja isiellcidjt 
gri'flbc bicjfnijcn fnnevSB^th, auf bcrcu 
fiddttigen 5>cfi.& bcv J?of bamaJiJ ficflanb^ 
tt>cfinJcgcn(icniid)iui:^c buvd) bcn^fucEge; 
mcin gcmndjt twrfccn bmftcn, ©c^mi fcinc 
ySiifipftilnien, Codex B, gcOcn fjinlnngj 
Itcf)cn ®i"unb ju bicfci- 93ei'm«t^ung, ©ic; 
fetwegeii folgi^n f)icr and) nodj bic 3liimci'n 
fcci ^^antfc^viften, wclt^c £affo'i? jtom; PDfitioncn^t^ciBaHfirt.unb t^ct/iS mit ben 
©tflcfcn ttnbever ^Drnponiflcn tcrmifc^t, 
enttjaltcn. T^Ufc ilnb ; LU.B- Sie /SSudj 
pfalmtn. 3>ie fludfii^ilii^c^crc^mt»Kng 
fciffe^ 'Jivad}tmvH ^crnrtc^. Codex 1 u 
Missae 5 et 6 voc. t^ou Saffo uub 

®enff. Cod. i4-Motetti yonliflffa, 
goffa unb Stub. 2 11 ffo. Cod-17. Mis^ 

sae 5 et 6 voc. wn SaffO/ &ahv\ti, 
SJento unb^lorio. Cod. 3 u Motet- 
tae a 4 — 6 voc. yon S a f f nllein. Cod. 
flft-Motettae 34 — 6 voc. yon Saffo; 

3)aftt' unb9>Iatt(cnmfl((cr. Cod, 
23, Motettae »on2affo allcin. Cod. 

fl4. Motettae bcS^jL Cod; 40- Missao 

beSgL Cod.49.Mis5a9 be^gl. Cod. 50- 

Mi&sae b^^l Cod, 51. Misaae uotl 

Sflffj?/ Corfcn^ii tg iinb €omtoi«. 
Cod. H-Missae »on£a ffo, @ablic(, 
^PalmartJ uttk Cocfen&utg. Cod. 
53,Missae i?onSiaffo allem. Cod,5(i- 
Magnificat bc5g|. Sicfcn feinen SScifcn 
^at man in aficn ©djriftcn^ roo i[)m' mir 
gebac^cwovbcn, unb in ben unjdf)Iigen auf 
i^n veifeitigtenS&bgebic^ten lai ^etbicnf 
tcjlefio&iiiib wUc Qieviii)tiitcit roibctfa^; 

vendifTen. 5tiisbeifd6eii afiet fdjcirtt fic§ 

fcin <^mv ba gutCt^etjog 2I15ctC von 

©avern,6cfonbei'iSjugfci9nctiuf)a6Gn,um 

e^ alfi 2flationaI;Sun|ln)ci:( ju c[)i"En^ un& 

aH einen ^eiDctS icv gioiscn Soitfcfjiitte, 

tt)cIc&cbieSun(ibnrc^ fcinc ^egfinfiigung 
anfeinemiOofegemfl^t^iit, bem3(nbcnfett 

aufju^croa^rcn. ©tetf finb tie 7 9>uBpfaIj 

mett^ auf ^^eigamcnt gef{^i'ie6en, wclcljc 

noc& flegenw^Sitig auf bet- €!tjuif.5?iMiot^rf 

ju5Rflndj?nflufbc()alten t^evbfiu Umber 

S^adjtvcli nidjt btn geringflcnSifeifel I'tt'iiS 
juJafRn, bag man ben i)bii)\lm ®m^ auf 
bic^ ^unftwcif gelegt ^a&t', ^a( mail e^ mit 
ben2lbI)iIbunc|eiiaUe^ bcffcH/ tua^ nur bcr 
Srtatfon fldjtung^roiiifcig, c^icnwcit^ imb 
^cilig wai, befoiitt, Unb fcbon bic^P^ac^t 
tic^3CeiiBevnmad)tben?Micf aufbenSBcit^ 
bcS JSnncrn mifmerffam. 3cfe glaubc bcx) 
mandfcm Scfer *t>ant ju ijcrbiencn, lucnti 
i(fti^n ^ici' mit &em3nttftrt nnbTteiigevn 
bicfer mcifmiJL-bictcn©e(tcn^cit nH^n bet 
fanntmac^cworiificrman nic cine befriw 
bigenbc 2[u6(unft gcgcben ijat- 3fuc^ ic^ 
rofirbccSnodj&cijbci ima. Sfr- gcgftJcnen 
fmrsen 37a(^vic^ ^aben bctumbcn laffcn 

millTcti, BSB iS5 JLat L a fi 186 lin iti@tanbgefF&t ujovbcn^ emlOtc^rere* 
lTa\)0n )u fagen. 37ac^ felbiiiei: ntmmt baS 
©an je 4 Si>Iiob«Snbe eiH/ dde in rot^enSaf* 
pan gcbunbcn iinb mit emailiiilem u, tt«i'f 
iscigolbecem ©tlbti- befdjl^gen, fo bqg auf 
jcbenSanbfiffi. bicfe^QKctaW gaedjnet 
ttjciben. S^bc bcv 4Scfen,jii bcpben^eitcn 
berSdnbe^ iltmitfe^i- \'d)tn geavbeiuwn 
SfirociiKpffn/ unb *ic 2)Iittc ber Xafein mit 
bem alteu »ai?ciif(^cn SSJappcn gcjievt, 
3ebfnS5anbtJcrnjaf)ten3fiIbctnc unbueiv 
gcibere@djl5frcL,n)oj»4filOeinc mib tjcr; 
golbctc ®d)lufrpl gcl)5i'en- ©er eip^ bev 
licy&cn grof^cu 55anbe, bcteji jebci- 3 ^panj 
Rcn ^oc^ utib fiber 2 ©panuen hcit ill, unb 
ttjdcfte ba^ 3^otcnrocif fdbft enttjaltcn/jeigt 
fceym^iiffc^lflgeti, ©eitei. ben mitgro/ 
$in lot^en unb'ftladCTi ^ud)tt(3ben g^ft^m; 
fcenen^itcl: SeptemPaalmi poeniten- 
tialea auftjiiriis illustriss. Principis Al- 
bertiCuni-Pal, RlieiiiuiiiusqueBaufl- 
riae Ducts sacri^ loiaginibus cum tex- 
to congruentibufl copiosisfiime exor- 
uati ct in duos tomos divisiT Anno 
MDLXV- ©.3, 5)cf^cvjog lilbti't, 
(lii Stittei uom golbncn Jlies^ in ganjcr gi; 
guLv umgcbfnuon t)CL)l$iebfnen ^inntiU 
bei:n,rtUbeia5ci6t)ett,3)tflBigfeit/®fve^f 
ftgteit, ^01 lu^cL'jtdEeit u- r,nj. t)erv(i<^ ge^ 

gcften Don alien SSappcn bcv ©aijeiifdjeit 
S(a|iav$iiiIanuTnmib©tiftet> 86 an bcr 
3fl[)I ; fetnet beti^ffiappen bev Oiiaffctjaften, 
35 an bet Sfl^l; fci'rtcv ben SSBappen bcv 
gi-egen nnb Flcinen ^t&bt2, 34 An bev Ba^l 
imb enblic^ijon 79^av(tflccfen. ©. 4- 
€tne pvAdjtig gemalte SOoiflclIimg/ roie bet 
^et)og lax audn^artigen ^efanbrcn Tint 
btenjevt^iMlt. Urn ifjn i)mm (If^cn einc 
93tcngc 9tittet unb 3Bad;e, beien iC6pfc 
niei[ien^mitoidem21ii6btiicfcgema(trmb, 
©. 5. 53fi' Sttijflit bicfeS ftflen ©anbe^, 
cber bie^lnfangsteom bcr ev\im 4©ni5*' 
pfalnten^ mtjtauf baeSRoCentreif fdbfl folgt, 
6iiJ0, 3 2 1. @. 222.D&cn.3>ie^inevoa 
unb nntctir^tem ® c^n^e bie 93JnfiE nnb bie 
2}tfllcie9. Untnbiefen ©iibetn ^d)t cine 
gro§efiob|i"ljnftaufbie.ftiiniiltf6e Be^c^ev; 
iog$ 2tl&ftt, in lauintfi^a' ^ptac^f/ 1 

TOotin nntev flnbetn gefagt wirb^ bag cr 
jroav ein gvoget 9Sefd)fi&ct imb ^efbvbcter 
aQer SiHnile unb SBiiTenfd^aften fei;, bag 
abet in«6cfonbfte bieiJUufif unb5bZa(et'e9 
fic^ feinci^ @c^u^e£ )u evfteuen ^dttcn. 3u 
bepben @ei[en brefet ®cf)rt^ ftnb bie bet;/ 
ben ©ruftiJilbet ange&t adje, i)be« Orlan^ 
bo be Eafl'o mit bevUmfc^tift: In cor- 

deprudentiarequlescitsapientiaet in* . 
doctog quoque erudit. Proverbior. 

XIV. i)®c5^3IflIet5Tohannes MhcIi- . 

cljii, mitberUmfdjiift; SoIiDeo honor .- 

et Gloria, cujuftbonitatihaecquao re--, 
ctaa meiiiventasunt adscribo omnia. 
Si quid erratum mvenitur, error mens .' 
sit, noQalioru(D«Iudicium salrumma- , 
neatecclesiae, 0,233, fle^t lannfl bi- 

fiona, Ue&et retnem in bai fSSnt gefc^tten 
(Befc^idite (Icfiet: Unus ego fiucm libri 
monstro, Ue6ev bem aaswitti gete^ttcn 
©cfic^tc fleftet; Alterius ego initium. 
ptaenuncio- .^if unit cnbigt fldxber ev(te 
©anb. 2)et 2te©artb»3ong(etdjer®riJ|)e,, 
ent^ltaui 1 89 ©eitcn biefibtigen 3'^fol* 
men in nac^fi^fgenbet Olbnung. 3t'iif bee 
@« 1 . bet nAmUnde lanu^i blfrons, mft bfir 

Uebeifd^vift: lanus Bifrons uti primi 
tomi finem monstiavi sic secuDdiToini 
totius hujus operis initium praenun- , 
cio. Inceptus est auteni hic secunduB. 
TomUs die lunae post lacobi, Anno 

MDLXV. e-2,©evm1mlic^c5;itel.imc ' 
flufbet i.@dtebc9ei'tlcn^flnbe^, ©-?• 
iDet^njogfi^etib, Urn i^jn^ernm (Ic^n 
feinc'Piinjenunb9]lint[lei^ atte nadjbcm 

fieten gemalt, @, 4, T>ei ^etpgi^JJntter 
ne&it ("einctOicmntjlin fi^rnb. Urn fie ^ernnt 
bie ?)vin}e|]inneiL 1^-5. ©aS ©aijcrif<^e 
SBfippen^ mit ben happen bet bAmciIigen 
1 6 Sanb|linbe umgefien. @. 6, hi6 9- ZUc 
SJappcnfc^ilbc BeS bamali Potiienbeii 
©a9enrd)ert lib^H. ©. xo. ©as 3n^n(tfl/ 
SQerjcidjni[3 bicff ^ jroeijten ^anbetf, an bef* 
fen einet @eite bet *pabfl mit mc^ieien 
^atbinAlen rnib SRifd^ifen fnicenb fl6grt)iU . 
bet i|t mit bet llntetfdjrift: Tu supplex 
ora, ©egcnii&cvamSlanbe fnieen Aaifer, 
Sfinigc itnb 5ilt|lcn im^ainif*, mit bcr 
lltttetfd>ttft ; Tu protege. Untcii am Slanf 
bcpflfigt ein 'Hdnimann, mit bet Untetr 

fdjvift: Tu quoqui? labora. @. 11, 9|l 

bai(nfAnijb?«339tenn>^rf«. 6ui89.0tl^ 

b« BSB 187 Las 

tit ^^offapcrte MrgeflcKt, TOLi^rmb hie 
givetigt gff)<ilte« roiib, @. iS6. gegen 
flftcv: bit n<1mricl>e Sii'd)ey wAt)ienb 
50leffc bavin gefjalten roitb, ^2RaR ficfjt 
me^vccc ^licfcet in 90tte<>eiciifcttt^en SSer.' 
tid}tLingeti/ nnb in ttx^Siitte flelieu dUIc 
?iJtdnncvu^b^lla&c^,ucl:nmt^lidJ^ieJ?Df' 
fdnget/meldjejuftngcti fc^citifn, '2luf ci; 
nem Qiuite mit iotf>cm 'tndjc hi^mQcw, 

pe^t; Et non impertias Musicam. Ec- 
clesiastic. XXXIL @. rS7-€msii>9n" 
^mI, f^hn bzidiiit, mWl^cm cin uoU; 
fiinbigc^Jtonjeitge^dltenivitC). !&ie ^n; 
flmmeutt/ fcie babei; gc bvflttdjt wci'fccu,.fiii6 
©etgcn^ gl6ten^ Sagottf, ^^uiflimeo^ Eaiu 
ten iinb©4(rc mit 5 ®aiten, 3fiirt) fi^t cine 
^Pctfon flit eincv 2lit uoii^lflmeic (viclle idjt 
cinem SlfgalX babeij fte^cn ©ingfnaben, 
JDie mff)ieftett bcr ^RitiVieleiibcn, wjat):; 
ft^finlic^ tie bamalige gattje ^offa)>dIe^ 
ttagen €^vfnicid)ert an QJdnbCKi aniUv 
©ruft. sSflLiUer flc^ct : Sicut in fabrica- 

tione auri signum est Smaragdi^ 6ic nu* 
merusMu^icorum in jucundo etmode- 
ri^to vino. Sirach. C, XXIL v. 8- 9. Unt) 

unter 6cm GSemAl&e ftcEjt foliiciioc^ ^m 

|dc^ni^: Auctores iimaices praecipui 
etexcellentistimi: iJlacobusOliiecb. 
fl)lo0quinus Frat. 3) loamies Matt- 
lot* 4}Adrianu» Willaert. 5) CI em en » 
Tannequin, GJCiprianutRore, 7) Leo 
Papa. 8) Certoii Wetdelut, 3) Nico- 
laus Gombert. io)IohanD Kichcfort. 
J 1) Thomas CrequrloLi. 12) ioban- 
naiOckenheim, i^i^IjudovicuB Sea* 
fel- i4)Aiitoiiiua Kiumel. iS) Tho- 
xDaa Holder. i6)Sanflrin* 17) H^nri- 
cua Uaac ig^PetruadelpRue- 19? 
ClirifitoptiMoraUs. 30) Fetrus Man- 
cicourt. ei)LupuaLupK 22)Iohann 
Courtoya. aSjiSchecconiu^Ejuac- ai)^ 
Clemens non papa. &5) Claudiu le 
jeune. 36) EiaamuaHoterod^iiius. -2^) 

OrlandodeLaiauft, iiDtCdiDtti'fnqltb wv 
btitttf)albt)nnbtvt ^Qf)vcn bu Etc&litigtf/ 
(cmponifictt , obfi* tDeiugjlcuit bicjeiugcti^ 
fceren SSn:feam 93Iflndjncv Jpoft am iwit 
ftcns^tknunbmfQef^^vt mivbcn. S^om 
91 6Bten 'X^file beifelbcn ^nbn man in bitf 
[i-m SJciEcunb tt)nli fc(jon im a, £ev- tne^.' 
ten^uitimftiauiSfwmfSievbelot^nuv 
xn;}^ man it)n mm ^cvbel^t fuc^en. L«i iQd 31ur eittigc bicfcv 9Iam«n tuf tben bem CciVi* 
mitmit^iajiima|[cni)3IoIe ttotfommen; 
aI^:3o^.^:3UttIoc,2fO Papa, l^om. 
t^oijer^ ©anbtitt uiib ©djccco; 
niue €pUi\y VDn t-ciun wcba- unfi-ic 
flUen nod) neucin fiiteiatoicn ctxt^a^ m}\i:i\ 
uiodcti, aBofltcibcrSfliinK ffri^Smii^ jtc; 
t c t c b a m H ij imtcr bicfe itoinpanifrcu tcu 
cuftenSfalTc fommt, &(n&£ mil- cin StUi); 
fel, Siad; imfiTcr 93cl"tt)L'Ci6un^^ f)fi[U c^ 
nnnnjmer/ (t£.^et mnn mif bcr ©- 188. 
benOi'Ianb u^ ingcmjcijignr, ^n bcr 
vcdjtcn.O«ni)^a(t fr cin jufammcngcioH; 
Ui ^Papict jum ^africfjfdcirn, \mbjn btt 
Sinffn feincn ^tittj unb bic Spmb]d)ul)e. ^t. 
f}atemOJolb|Eililfln cintm \u:i|j.en "^anbe 
umtjcn^^ale^cingcny mit betUc&eif^iift; 

Lealjusquealamort, Urtfcr ii)m\icl)t: 
Imago excellentissiaii Musici Orlan- 
do diLaasus suae actatia4f> anno- ©, 

189. 5>a« S5rufrtilb bes5 5RiiIci'^ bicfpi 
SBciftJ tn)c& cinmflO mit Bev Umfd>nft: 

Effigies lobannes Muellchii Pictoris 
monacensis aetatia suae 1jV< Ao, ^ 

MDLXVIL Unten frefjc nebcin Sob awf 
Dcn^ci'iDg imO btn Oilanbo 6i Cftfro, 

nioiHti bie SSDifc tJoufommen: Apnd se 

fovebataudiebatqueceleberriraumpec 
Europam Musicum Gdandum do 

Las9o, 2)ic&ci;bm rioc^ iibt'igcn ?$anbe, 
roelt^cnnrin flcin ?o!io, il&iiiiemJ glctc^ 
pvnc(>ttJi>n eingcbim^cn nnb aiif ^pcigflmt'nt 
gtfdjitc&cn fttib, ent^altcn blo[) blc'^e^^m: 
&uiigen imbSi'tHvunjicn allfi' in ben Oeijbcit 
gixgen Q3anben iJOLEommenbeii Scmalbe 
imb2)iiiri?iien,3IncftinbirfenFommcn-nDd) 
fiilgcnbc^ilbniiTcDDi"; amSnfec tc*i|tetr^ 
bkfcv ©anbc; 1) cin ^ilbnit; mit einec 
golbncii ifcrtc,n»ridjc jtvn;mal nm ^en^)?al5 
veid)t,nJJM-ancin®o(&rtuif ^^ngt. mit bcu 
Umldjrift: Samuel A ijuickebeTg Btlga, 
bancPsalrtiorum declarationbm fecit* 

2) ©.13' ^ilbnifi 5)?atf[)iaS 'Si-iei^ams 
mcVfbi:^'^d)vciUv^, Unb am Sntc be3 
ja>ci;tcn9^;iiibciJ&i^ta" Siflannigcn flc^ct 
mail 4 Siiiftlnlbciv fl'^-- i) Casparus 
Xj i ud cl ius, lur- iitrq. Doctor suae 
cclsitudiais a consiUis etaecretis. St: 

^att? bie lin\\id)t \V>£v ba^ gan^c SJeif, 2) 

MathiasFr ish am mer Monacen. in 
membraiuA totuni hoc opus propria 

nutau cxcipsiu Qo fle^t im Oiiginalc) 

3ln4 BSB iS9 a i Las La u 130 eimv mi^tn ^d^nw urn 6ct» J^al6 ^n$ciu 
bicfc S4n6e befdjlag^n i)at: George 

S e g h k e i n< Ungarus Aurifaber clau- 
Btrisexcrriiavit, 4JCaiparua Hitter, 

nun, 6a6 mart biefen ganjcn 2lpp«flt sjon 
^tuiifgemilben bUf«m ffljerfc bcijsefiigt 
^flt, urn 6en £ a ff d beftomcfiu ju c^ccn^ 
otcLt^rttmanmeflcit^t fcine ©Ubniffc bits 
fem.ftiiitfttt)ci'(e angffclilofien^ nm ttfrmit/ 
u\^ 6f1ffl6en 6er SSeijjelTenftett cntrificn ju 
ttjetbcri un6 fein 2liibcntcn ouf tie SRflcf)* 
TOcIt ju tuiimien, n)ajgkic^)wpf)l mm 250 

Ii<^ abet xoivb b'wi tttii^erjise imb naive 
€f)i-enben(maIba'Jttm|t&a*fitiji3e in fft; 
ncv3lirt)Iei*cn, 

I- a 8 s o (3luboIp^ wn) bcv 4Itcic® o^n 
bciS DOL^etqctjenbcn, geb. jii ^JKfincfrcn, roav 
Oi-.^anill ^evjog* ?02a;cfmilian tton 
©avern, unb fdjeint. Hod) ba-^lnja^I fcincc 
gebtucEtcn SBcvECy mt^iercn^&cvfflU gcpiRi 
ben JU t)abfn^ a[g feiu ji'tngetei ^vubci' 
g c r b i n rt n b- So'scnbc feinetSBctf e (6nj 
nen md) gcnannt roeibcn : 1) Cantiones 
4vocum. iOIilndjen, 1606, 2) Circua 
Symphoniacus, ^ugjburg, 161 1, 3) 
Modi Saaiad C^onTiviom, sacrum, a fl, 

3 — 6voc. ^flnc^m^ 1614^ 4)Virgi- 

iiRliaEucbarjsticaS,3 — ^ voc, 161 5, 

SBftd^et wrmutt»et, bag bie^ mi* 6<^r^ 
tjoift^rvjc^enbcm eincvlcij ^fficif fcp* f- 

Dr aud, Bibl. Class, p. 161 3, 1623. 
5)AlpliabetumIVlariQnunitripliciCaQ* 

tionumserieadmultifariam a, St^y^' 
cum harmoniam. lOidncffert, 1621. ^iii 

aeevE ent[)tilt57@tflde, nnb i|t bem 9^if 
t'djof iJonSi'etjfingen 50cit 3(bnm juge; 
jc^iiebf n, ^Ett)ifcf)cinli(^ ^atre ci un^ ben 
gv5!;tm ?fntl)etl an bcv ©ovge fflt ba* 
0amnilen unb Oibnen bcv [aicinifcb^n 
SSJetfe fcincs SGaterS, welc^e nad) bclTen 
tobeDOrtCci;ben^viSb«n untev bemXitcI 
(jeifluSgcgebfn rouiben ; Magnqm opus 
musicum Orl audi deXjaBSO,Ca- 
peUae Bavaricae quondaoi Magiatri, 
complectens omnea cantioaci, quas 
Motetaa vulgo vocant, taqi antea edi- 
tflai quain hactenus nondum pub]ica* tas, a fi— 12 voc- a Fer(!inan5o 
SeFenisiimi Bavaritfe Ducis Maximi- 
liani MuGiroruniFr&efecto,et K u d o 1* 
pho, eidem Priiicipiah orgaiii&; au- 
thoria filiis g^ummo fttudjo collectuntp 
et impensii ecxundeni typia manda- 
tunu Monachii, 1604, Jof, 

La 8 us, cin nltgviedjifc^ev ^M iin^ 
3Ku(lfag,flfb-juJ?ermionc tn2((^flift/ gw 
gcnbie 58f{c Olwmpiabc, obcv 543 Ja^vc 
tov^,®,, i|tbcttr|lcgeTOffcn^ wc(d)ev tin 
©udj iJ&n- bie 27iifrf gcfc&rfebm f)CiU €1: 
n»av nidjt nuv ^^eovctifet, fonbevn auc^ ein 
Dttvjflglicbev QJiaftifer unb bet *£vfiRBet' bfc 
SDit^yram&cn; wmis\tmifii^M er fie (t? 
bet ^Poftu unb SKu|if ciir, wic^ I u 1 v <& 
ttf vfidjevt- 3(ucft tseiimfjvtc ev bie I6ne bee 
gl6te- Ue&cif)aupt, (iigt Siogene* 
£ a e 1 1 i u d, vf ibie ntc cv imfer bie 3tf^( fcei: 
fteIsen2Beifcn gcfe^t juroctbcn. 

L a t o n n i e t (. , .) ^at JU ?onbon U9 

SSvobnip urn 1 780 |led;en laiJen: Airafor 

the Fedal Harp, 

La tour (..J iintct biefem Kamm 

finbg^ftDC^cnn^ovben; XIIKoDdeauxp. 

LatourfDem.) ev|le 0(lngenn am 
Q>tivi|>v Opevrtc^eatev^ fain 1796 ait bie 
©telle bn' ?0; a i I U V b, @ie befi&t einc 
fdjSnc voUtSnijK uiib 6tcg)^ime ©fiinme, 

d e L a t r c (lean)genanntpGtit loan, 

fin Somvonift bctS i6-3a[yi^unbetW/ ^ot 
von (cinct 2lvfcctt in ben ^vurf gcgcfien: 
Motctti a 5, ij c 7 vocu 2>il|Te'lbotf, 
1566.4. SJa(t()cv. , 

L a t r o b e l^Fr ) rtn jnngev ^{ay)tevi(l 
imbgutce 5:i)mj):uifl fiiv fcin Snfltwnient 
Mi KngMnb, bcfanb fid) 1793 J« ^fitir, 
fc^jeint fidjflbcv nad) tzv3^it itac^ £onbon 
gcroanbt jU ^nbcn SJon feinev 3(i'6eit (inb 
gebvurft: OXliaSaviationcn filr« «lai3- 

£eipj, 1794- 3)Sonate p. le Clav, av. 
V- ob]ig. Sfienb, 3) m Sopate p. le 
Clav, Op. 3. Sonbon, i79i. 

d e L a 1 1 i (_ .) untei- biefcm 3Jamen 
feefanbfidj 1798 Pin gagottfonjctt iniOijI, 
he\} Ivaeg ju SJien- €beubflfeltfi ftanb 
1793 *>m iMi, OpVint{)eatev cin ienocijl 
tUfti Snameni, 

£ a u (Sail) — Uhu 1 79 6 <ifs ^JvofcHbt 

bcv ^U^it an bev jelvaterinQalaw&cfacn 

Uniperfttitt unb «ltf JSapeUtnett^ev bet 3agb^ 

mufif BSB >9i L a u La u lya mtifif 6c9 tern ^aifeii Sdgevfovp^ ini& jiu 
Qkid) 6eij bee 3imniIotfc^fn ffiavbe imb 6ci: 

@flrbcjii3>ferbc,juQ)cicvsDnrg^iin&df^&' 
tct miter bic bajigen uoijflglic^tten uiib DCr.' 

fcienth)oII(len XunWtifrk ivinbcm ei- ganj 6c-' 

fonbein knt^cil au bft Ocf6iberung bfr 

SJeiuolIfommung bfi- bajigen Sagbmufif 

^au ffrtDaifc^on urn 1784 bcijbei'Sflgb^ 

mufif bc6 ^elpthavfdjaUi oon Stflfiu 

m n) tf ( ( als Snpetlmeit^ei- angeiteUt^ imb 

ftatiefer bfl^ ganjc E^oi beni Siliften ^ oj 

tcmfiti iibnlieh tam and) ev mit in bcf/ 

fen i>ieniie. 9Kit biefem *S^ure^ tueldje^ 

fluj 36 unjevticnnten ^ei'loueu tje)lanb, 

^atte a'bic@jwbe/i7g7f?c^ in bcv ^ritn 

vov ^aifzv 3ofep^ II- imb bcv .^ntfnin 

iCftt^ftriiia ^&vcn ju laffcji, bex) wflcfjcu 

fifdegen^eit et uom ^ai^cv icidjlid) 6c; 

f(feenftwuvbe. f, ^iniic^* u. bev 9tu|j. 
Sagbmuf, 

*L aubanus (Melcluor) iiilcf}t 

SJleftov j« ^vieg^ geb, ju ©piottii^! iti 
©rfjleficn am 1 o, ©cc, 1 5 67, mav anfangfi 
3le«orbafcl6fi,^iPLrtuf,ftom'eftoviuOJol&; 
berg, bann Q5rofe|ToL" bci giiec^. imb lat. 
©piat^c urn ®i;mnft(Tinn ju 55anjig, mov/ 
ftuf cv ofcige ©telle ettjielt, in tudc^ei ee 
amr.^ai)i653 fiav6, 3ll(tcbiu« ^at 
cin wn i^m uevfcitigte^Sdjenin/ bie ptae- 
ceptarausica ftefvcffenb, in feinemEle- 
mttntaUmusico, p. sii.etngcn'tift. 

ea«6f Clinton) — ivnv id 95i(5)r in 
^65me.ttge&,^ fam bnnn nncfj ^Jirag/ tuo ev 
flnfang^ ben Sf)or &eij bet' ®allti^f iicl)C iinft 
fcai-fluffcetj ©t, S8eit in ©oni fcifisirfc, iinB 
(Iflvbgegcn 1784- <tvf)atmUi<ic^d)i'ieicn, 
roa8o6erti>egen93Lrtnge(^anveUKm ©afec 
i6en in Mnem ^o()en2Bei t^e gcEjalten lutvb, 
@tati|t. i>. ©6^m,^- Xfl. ©ct^OiacuCein 
©ingfpie(i)oufiflu6e, fc^ieiiu if)m jn gcj 

^6ven. 
Saucer CSofep^ 3Cnfon) Muaices 

Director Dilingae ad Danubium glo- 
rioBiMimae Domus Auatriacae, tfat in 

unfeim3^itflItei'fo(genbefemei"95eifcbiu; 

(fenlaffen: i)XVilI23cfppvJ?i)"i"'^"'Tiif 
4 gem6^)nl- ©ingflimmen, 2 SSioJ, Ovgcl, 
23iolon unb a SJa(bI)6mevn, mit angering; 

tern ooliflimmi^tn Te Deum unb Veni 
Sancteetc, 1786. 2)Sacrificium Mor- 
tuotumaeu IIIMisaae Solennes, bre- 
veitameUf de Requiem, occasioac ex* equiarum ft^licissimae Memoriae lose- 
pliin.,LeopoWiII-,Roinanorum Ln- 
peiatorunjetEliaabethaelmperatticis, 
in inaigni Ecclesia .coUegiata D. Petri 
ibidem rite per&olutarum decaDtatae, 
iiuncvero iu lucempublicam editae'i 
vocib. ordin, concinnentlbus, aVio- 
linis, Alto-Viola et Organo necessa- 
riisj 3 Cornibiis vero, 2 Clannettis vcl 
Obois et Violoiie partial obligatis, 
porttm noa obligatis. Op. IL ©p^iJClv 

bc]} ^ofileiv 1 79 2- in ^iimmeiu 

L a u d u a (Victoriu*) ivnpetfmcijti'u 
an bev^fltfjebialfirtftejii ^S^^iJiim imigS- 
1 597"3f6. ju Zkavm ®icilUn,l}at))ot\ fei; 
ner ^vbcit in DenXit ucf ^cgeSen ; II primo 

librodelVIadrigaliag vocijCoiiDialo- 
goaa voci. ^p^imno^i J 97. 4. f; Mou- 

gitor. Bib] SicuLT.n. p, 172, 

tant (Mag. Sofjann Oijjrtfdeb) jule^t 
5>J(iot art@£- 3ionJfiU(t jn Sitfait^ ge6, 

jii SimiJleBcn im CtucblmBuvijifc^fn/ ^n^ 
2o,2)ef..i683/ttwbimjU'i3Jin'|e6urg mii> 
Scipjig, roiitbe 1708 JEfonicftorjn ClueS,^ 
linburg, 1710 ^ofdiaEonniS ju ©itfiiit, 
n)oi:aufevi7i5 in otigc ©telle riicfte/ in 
roelc^ei'eiam 3o-5JJ^!J 1721 (laifi. Un; 
tevanbevngr6(janSi6eifcn^at cv gcfrfjuie/ 
6en: Q.D.B. V. QuaestionemanTur- 
rium et'Campanarum.usua in Repu- 
bUca Christiana Deo displtceat turn ex 
Gen. XI. et Nnmer^X, turn ex princi* 
piis politicis rnodeste decidit, atque 
indultnarpplissimae facultatis philo* 
sopliirae in Acndemia Lfipsienst ad 
diem VIII. Apri] MDCCIV. suam sen-, 
tentiam pubUce defendet M. loh- G, 
L a utf, Qucdlinibuigens, Sax, res pen- 
dente loUanne G ;i n sauge, Tanger- 
miind. March. Lipsiae- Lit* Brandea- 

butgerianis, 4. 24©eiten. 

gcgebcii : JRlciuieiiiebcifammlnng, Silen. 
1786. Sol. gcfluc^cn. 

Laura (Dominico)6(ii^efe nad) bent 
€ei"L'eto (ilS eintv ber uorjrigUd^i^e?! 
^omponiftcn in Stalien iim5 % 1 600. 

Sauiem&evgCDr-'P^tev) — ®v ff. 
ju3io|bcE am 13. 'Mm; 1639. 2(uf bpin 
^£itrIeinei'4ten'^il€ga6ebeiMuspinachia 

von r^42nennuvfft^b^netiienSSafa)Tei' 
6etfeI6en. 

L a U' BSB 195 L a u L a u 1 94 Laurencini ob^vLorenzinoC, , ,) 

— cingropctSfliitenifl jiiStom^ quipro- 

pter insignemteAtudiitis experientiam 
Eques auratus Komae fieri promeruit, 

n)ie ^ef^iL'bu^ in beu aSoti-ebe \mt^ 

Thesauri Harmonici mel&et, Sie!>i' 
fiaureniin; tt>ai' M ©efaibu^ £ef); 
vex, un& bl^fjete qcqcm bai ^nbt beS 16, 
3a^i."f)unbcirtf. Uiib fowtit ()d[te ci mit 
tici'cm^ti'tidi im fl-Scv, feine Slic^tigtcit, 
SBcnn fltev &*i|"cibrt nod) bem £a&oibc 
jiacl)3cl"agrn)ii&^ tug et 1603 eineii The- 

Bauium harmonicum ^evaUdgegcBen t}as 

dc; fo ^at fid) Uaboi be gfUit, inbcm 
©efaibu^ bei-ajaf bicfe8 2Bn'N'i|l, in 
roeldjf m ei wwi c&iuObigce ison fcincm 2e^; 
rer mitger^eilt ^flt. 

S a u V e tt 1 1 CEauventiui) — ffai6 1 71 1, 
©eineSiefici' fiifjvcn ben £it€l ; Euangelia 
melodica, b. i, ©ciftlidje Stebciunb Eobr 
gefqngc wad) tern &inn bev oibcntlic^cu 
®onn; unb Scflt^g^'^w^ingflien unb &c/ 
Earniten tOItlobicn cingeiic^tct, ©icmci:^ 
1700, 12. 'itl^iOiUfifii^rc^nntefatetBfi) 
DtefcmSScifewenia ober nic^tS get^an jU 
^alicn- 

Laurentii (Filiberto) em ,ftompoJ 
titftDDti unfecfannta'Setf/ fjat Motetti a 
Voce sola ^ci'au^gcgf6en» 

Laurentii(GiroIamo) citl SfitKi^ 

^ci"uon©oIogna,6li5()ereaMcmcr bet ei/ 
fun S3io(tni|lni Stalicn^ umg % 1 720, roo 
ev n6ecfd)Dn&cp3fl^vmTOar. 2Jon feiner 
3[i'6ett finb gc|toc^cn roofbcn : VI Concer- 
tiasV- A. Vc, eOrgano.f. Le Gene 
Catal. 

de Laurentio (Marianus) cin 
^mftet u»b SunoniPu^ jii SRoti in ©tci; 
l[?n, lilii^ete ali ^ompontfi unb ^eLdu^ge; 
ficuuiclci" feincv SBcvEc «m^ % 1620^ von 
beiicn man fl&er nur no(^ fotgenbc angejeigt 

ftnbet: i) PrimolibrodiMadiigali a5 
Voci,conunDialogoa8.^encbig^i6o2, 
4. 2) Salmi, Magnificat, Falsi bordo- 
ni, e Messa a 4 Voci con B. continuo 
peil'OrgaDo, Op, 5, ^^(llft'no^ 1624.4. 
f, Rocchi Pirri Eccles. Syriac. p. 
220.iinbMongi tor Bibl- Sicub T. 
ILp.4J. 

Laurentius (loiephus) ein xtctt 
lianifdjCL" ffielc^vtcv ju Succa^ IjatCollectio 
dePraeconibus, CitharoediS| Flstulis etTIntinnabulia gefc^ilefefrt^ mtd}€ in 

Gronovii Thes- aiitiquit. grace, T, 

VUL p- 1458. 3 S'^liiiHuucu aiinimnjt. 
T, IX. ibcnl, foininf auA) cin Jvaftat tjou 

deConviviia^Hospitalitate^ tejisfriaet 

■treni5,t)onbem|iH)enSJaT"a?TcL", in bc^Tm 
10. ii'ap. tie SlJamrn vci-\~d)ii::ev.ev alrm 
£iebeieitlaitn)aben. ©eicrite Jrafntiil 

aLid>inUg oli n i Thes- ant. sarr, i oin* 

XXXIT. p. nil. cingi^'iltft- 

L au rus(Dominiciis)SapeIImei|tft 

JU 'iBiLintua, <]l'&, ju $)abnu, b(j5f)m «nt 
1 5 50^ unb l}at |>I)L" vielf QBeifp tjon (eiiifir 
3libeit ^ciau^gegeben- f. Bemh. Scar- 

deoiiius Antiquit. Patav, Lib. il- 
p- 163, 

fdjeu S^animcinnirif"^, einet bfi- ft-iti^icctt 

unb gcfcfjmacfyolfciren JiitlayieifpieliT, itl 
f£it mc^mni3nf)ren aufSteircm 2ni 5- 

j794frefanbfrHri)tV!i(;i)d)cmIicf) ba^gnni 
je 3a^i" i)irtbuLd? ju^amliir*^, t)on wo M<fy 
juci'(i fcine 93ci'bicn(te ini dbrrqcn CDcuric^r 
lanbc befunnt toatben. ^aO) bei ^nt iivns 
?etc ei'ju itupcn^agen nic^t njrniga- ^n;* 
fall fin. Qj^gcnn? ill' tig, 1799^ befinbet ft 
fid) JU 55ei-nn, mo n tin Slavia-fonjcvt fiiir 
bcnSiuif au^ai'beifetc. ®einc bi^^er ganj 
etnjein erfd)tenfnen,*^IiiyicL'|"jd)en t>e|?et)m 
in felgcnbcn ; 1) Grande Sonata p, la 
Clav, Op. I, ^iimbrirg, ^795- 2) IX 
bcutfd)c2tcbcr uiib 33afiationfn fHvg i£laJ 
Diei\ Op. 2, ^flm6ui-9, 1 79 2. 3it»n;fc 3tii(r, 
5£5n[g)5berg, 1797. 3)Roiidop. JeClav,. 
Op- 3. ^ambuig^ 1795- 43Ron^op. le 

Clav. pJes Dameft. Op. 4, ^^Jiilndjcn, 

I797- 5 — 8) IV jRlaDieifonatcn, jebc 
einjfln^ial^0p-4.0p. 6. Op, 7. unb Op* ■ 
8,aIlejiiJ?rtm&urg, 1797, 9)©fr Qitd* 
unbfein@tab,f. ^iat). ^6mg^bevg, 1797, 

io)VinVar. p. leCiav. sur: ^c^ ffllfe 

bid),o@c^[f iei'yVonSl e i c^ a t b t.^Xliincfjcrt; 

b. Jalmv 1799- XI. 1 2)11 Grand. So-. 

nates p. le Clav. O'ebf ein^dn) Op- 9. unB 
Op. io-^ani6utg^&, ©S^m.f.Sfipj.muf; 

ScitSflfU'.IIL®. 120. i3)ripet.Ron- 

deauxp, Pf.55ediii^ b. fflt5benfct)iS§ unb 
©cilev. 

-- Solgcnbcfcincu 3Ba'fc finb bei; .^fl^iul 
afc^ienen: i4)Six Variat. p. Pf. 15) 
Senate p. Pf, Oe- 20, 16) III petit* 
Rondeauxp.Pf, Oe.aj. 17) Gr. So- , 
Qi nate BSB 195 L au a V Lav h^w 196 xiate p. Pf. Oe, 14. ig) Polonolaep, 

Pf,0e.i5. i9)Gr. Senate p. Pf Oe- 

. fifi, 20) Capriccio p. Pf. Oe, 32. 21) 

Urn b, 3, 1 804 iriic^eu wad) ^ien, iim 6fv 

trapunft jtiittibtL-fti. ©eitbem kbt n in 
fficilitial^ ciner bet ic\Un unb gefcljrt^rc/ 
|lcu i?t)rct bee 5<5vtfptano, 

*i: a u I ci b a d) (3oi>ann) juIe&tSieftoi" 
wnb (ifd&nteu *Poet ju^eilGtonii, aeb. ju 
SUbou m 6ev Obeilauji^ am x6, 3imi 
15^1^ (lubimiMiKcOJIcIandjrljot; ju 
Sffiitrenbeig, mtb f^m^ nac^bem cr juijot 
•^dfrnf iiicLbci;m (Stafcn Jp ^ e n 1 !) e gc' 
Rjcfeitroai^ fL-(i 1553 in oBi^ic ©tcUc^ itt 
tt}t1d?f I fr wi '5f tiJmmernil? i'[bei- feme tvo/ 
dencpoetifc^eJlbei am 11, OEM 593 flaib, 
*^i',Dr, Jorf elyat ifjniuegen folgenbct 
©djiiften imtev bie miif- ®c(jiift|lrUfi' awf; 

gcnommeti: De Carmiuibus veternm 
Germanorum.DiftBertatlonealL Tenae^ 

1696, i698, 4. ©anem Iobe^iiif)te nac^ 
tniilitfn bie^ ncu? 2luflafien fef^n. 

Lauxmin (Sigismur.cl) cill poltiu 
fcbcr 3efuit,fm^ ©amotiitien, war StffMv 
Dfrfd>iebcnn' ^Si^Ilenien unb inbMy 93icej 
^tomnctfiluon Sitthnum^inmeldxi'^teOe 
<iju aSilna flm ii,@cpt 1670 im 71, 
otoeu nad> anbevn, im 74. 3ai)ic feine^ SK' 
tciS |iatb, (£r ftnt untet anbein gcfc^ric' 
fern: Ara et Praxis musica, SBilna^ 
1664. 4. 

LiBvenu (L.) tDa^vfcbemltc^ tin 
%vnt6n^Uv jn 8onbon^ Ijat bafelb)^ nmS 
3. 1795 f ine Snowti|led)f icu eiiidjtet unb 

}en VDn SS^le^ auf ffinefi ^Ulufifverjeic^j 
mfren,i*on bfitcn ba^filiiSS- 1800 bmiW 
cinen fleinen^Sogtuflnfflfite- 

L a V i g n a (Vincenzo) fin ?onMn(I/ 
(ct audjneapet n)dd)cn ^Jacfielloisoi 
ter bfift^ien '^l)eatei'j®ii-efcion ali ciiieit 
no(ijuni}en.%omponi|ifn empfo^Ini ^tt^, 
fdirifb mfelbigem 3flf)ve filt &J^ X^cam 

«Ua ©ffllfl bie Opera butt^ ; CaMuta per 
Amorc, OBsia : U Medico per forza, 

welc^e beij 6ei ei|ten Sfuffil^iung fo au^ge/ 
jciAnftcn ©eijfa[Ievt)te(t, bafi «r flm €rtbc 

liitt©<jn(in trnpffln^en* ' daLarinefta (Bernhtrdus) tin 

fe^v i^elel)rtei ?K6nd), um^ 3. 1523/ ^at 

CoLfpendiosa explicatio artia JLulHa- 

naegefc^neben/mQiin a aud> in 9 JCapu 
teln ven mtif. ^e^enitdttbeTt ^anbck. ^ttt 
3n^alt bcrfelben f, in S r ( e ( ^ Utaau 

Lavo&at (Pierre) fin jtomponi(l, 

lebtcum i7ooju?iuiirqugncunb i|i buvc^ 
foIi}cnbc^aBei( befaimt gerouiben; Con- 
cert desDieux pour leMariae;^ de S. 
A, S.IVlgr.mi3enMu9i(|Uf par P. L a* 

V o c a t, iuat>on abev rrnv be r Xert t)oti De- 
requeIeyjie,jnCOijoii in g.gebrucft \x>oa 
ben itt f, 31 b e 1 u rt 3 ^ foitgef- 3Htr. ^, 
II-®, 665. 

£ a TO d 6 C- . ,) ^« Eieber bnjni ^\awi\ 
^iUcm, 1790. goL ^ecau^iicgfben. f. 
?5lflnfen6m*9^ Sufj-'^uW ^^'f- 
©. 305* 

* L a w e fi (Henry) — roai' em ©djfl.' 

Icr i^om <JoticuariD iinb cv^^iclt 1615 
fciiie@Kll€mbeiit6ntgl. ivnpellE. 3B% 
vcnbbcu 9tebetIion fijd)te er fic^buidjUii^ 
teitidjrgcbcn inuonie^mfn^diifcrn juer/ 
^alten^ fam abev fogkidj tvicter^n feinc 
voiigc@KKCy fobdlbCari 11, ben I1)vd5 
bet^teg. (£v fc^tieb noc^ ju bieftr Jcijerlit^/ 
f Eii ba5 Si6tiunii&i?tnt()em^ tt^i'b flbcr baI6 
bouauf,am 2 1 , Oft, 1 66 s, 2(t((^ bem® u w 
nevmadjtei^D^a^e, benftmnb ju befft n 
gioficra Stu^mcin beffen ©eifen ju finbfn, 
unbcr \)evmutf)ttbaf}tv, crmilgtf i»ifl€mj 
pfe^lmbed in femem Um^ange gf^qbt ^ar 
bett, i>aia\k gvoficn nnb fcfcftncn ®n|lcv Ba/ 
maligev 3pit auf feinc ©cite gfbvflc^t^abe. 
©eiii Silbnig, welcfee^ jmeij (Engel mrt Sou 
bfcien Erfinen, befinbct fid) wor bem i\ttn 
%^cikftimv Tixicn, Jolgenbt frine i SJt rfc 
^at cr ^eran^gfgcben : i) ^fbbien ju 
©anlij<'<'PM[rtien.£on6on^ Tfi38-m5of, 
3ttjei;tt 3(ufIagE- ^bnib- 1676, 8. O 

CboicePsalraespul into JWuaick for3 
Voices, by Henry andWilliam La wes, 
Brothers and Servants to his majestie. 

Sunbon, 164S, ?01ttt>erf*ifbenenwn ftU 
nen5icimb£naufbenIobbe5!aJi[I.8an)e* 
in ?3iUii(gcfc|tcti Steqicu unb 9 ^anon^ f. 
4U.5 ©ttmmcn. Don^aSiK.Sfln?^** gin 
g>aaf gefiUigc TOelobicn wn^tinvxd)^ 
^ompofition mi bieffiSanrmlimg finbet 

man in B ur n ey's Hist- Vol, lit p. 406, 
3jAyre«andDialogueafori, 3 and .^ 

Voy-- BSB 197 Lftt? L ea Lea Le 'ga VoycfSt Londoiit 1655* *"" Lib, IT, 
€6en6.i65 5.— Ljb.IILSbcJib. 1653, 
5) Coronation Anthem, itl'ifiifr* S)®'"' 

jdne Cjefdnge in me^icin vetmifcbtm 
©ftmmlungcn. ©ein Gomus ifr, bei' iJJlu; 
fifnat^, jroai" nie gebtucft tDoiben, toc^ ^nt 
tttmanim Hawkins, Vol, IV, p-53* 
6te 3iic : Sweet Echo, un5 noc^ jmei) an* 

6cveimBurney,Vol-IlI-p. 388, «nb 

Lawes(Wil]iam) — Wflt bei' ^ftcrc 

SSvubev be* ^jot^evge^enben^ geb. |u ©flliS^ 
Bun;, URbfrf)ieIt ben muflFalifc^en Untci7 
t\d)t ebcnfflU* »om S p e V a L" i 0, 2tnfang« 
luair ev im S^ove ju €^ic^e(tet angtflcU^ 
wui'beabevDon ba &albna(^Sonbc^n beiu; 
ffn.iwci" ifioainbie^fimgl-^iipcUcfam. 
iDiefc ©telle (egtc ev abcv 1 6 1 1 iriebec nw 
bciv al* eu jum JffSnigL jtammetmtififits 
cvnanitt roucbe. ©einc ^ompofttionen, 
wtldjt in Sivc^enfadjen, ^((eafft'gefdngcn, 
befonbeifl aba" in Fantasias fi5v9StoIen nnb 
(inbete3n)imniente beflauben^jinb gi-Sgren/ 
tf^eil^iti g^bi'ucften ^frmtfc^ten^ammlun; 
gen mit eingeiftrff rooibeti- Cine feinev 
Q}falmf iSielQbiett gie&t unfi % u t' n e v ^^^ 
Vol. III. p. 405- 

L ay ol 1 e( Alenian) Oiganifl jn 8i;on 

in bev 'iSlitte btiiS, Sa^t^nnbe itj, f)at ^en 

auSgcgebctt: Chansons etVois deVille 

a4voicei.2i;on,6.®imon@orliev,iS6i. 

[.Vernier Bibl- 
Lays* f' Lais. 

L a z a r I G . "fin ^eiflfic^Ci' nnbSomr 
ponijt^au* Qiologna gebiStrig, bhlftete 1 73° 
ju 9JcnebigflI«Sflpe((meijler fln bciSii-d^e 
SiSiati.flHo^utt&n'tSa^L'e fpatev, aW bee 
im«-8e):-ftngefii^«e.f- 3Jemei^ Sladjv, 

D.3taLe. 57. 

Leach(. ..)— ^(^" feinev Sompofi^ 
tii>n (inb nod) gegen igoo gefludjen roon 

ben! 2) Hymn and Psalm Tunes, for 
the Use of Churchefl,Chapfels andSun- 
day Schools. Book ut and &d. Sottbon, 
fc.^ieflon. 3) CollectionofHymn Tu- 
nes and Anthems, adapted for a full 
Choir,publi8hinginNumbera. ®enb. 

Leal (Miguel) cm€iftevcienferm5nc§ 
Urtbgutev Somponift.gefr, )u 8ifTa6on, (ia( 
1 6 4 5 jii TdiTDbd^a in feinen Oi'ben. Uttter 
feinrn t)iittedafTtnen ^ompofitionen jeic^f 
net fi^^^Mbn"* cine Miwa a novc Co- res mi, bit fcffv gerc^ii-^t woi-ben if!. Q:r 
ranube jtile&t ^JJiiov tim6 ^ioprt^ ju i^i'Ti/ 
boiu f.Machado BiblLus, Tom. lU. 

P- 474- 

Leander(. ..) jmei; 55tilbct' unt) 

5EBa[b()oi-ni|Tcn biefetf 3?ameni3 ^11 I'ottboii 

umS3- i802,fdjL%ccmanbaKlb[t(il?\>oiv 
jfliili^f 2Jiiiiieren aiif i^rem Suftinmenfe. 
LearC.,,)jpett"Uii6 03iabamc, cv af* 
aJUtnDrea«fbem®aIbt)oi'neiniO a\$ Horn/ 
ponifl fdt bie* SHft^'Umenr, unb fie als ge/ 
fc^macf/ unb ftni|tpo[te ©-Sngeiin, tamat 
T 798 von Dliir>hinbnflci) SciitCdjhinb, unO 
lie6enfif^jn^ambuLg,licipjtci,3>Lf^laii u. 
an anbein Oiten nidit oljtie ^J^cyfall ^Si nu 

i£i; fpiclte^onjmc nnb a^mrret f ti yon )"ei/ 
na-eignen.SompojTrion, nnbaMijift'bfl^®e; 

t)einini|l, aLi^l"dncm3njimmcnrejn?n;bi$ 
brn; 'X6ne jn^ktcb ^eiMU^jnbnnqcji. -^ 
©iet)ei'i'icr[) btud) Jlnflanb iinb '^ed'ageit 

tine uoine[)me(Sfbiut nnb ffijieb?mg,iin& 
fpielte^jtiglctd; bai Soi'tepiano mit uicleni 
3(u^biucfc linb giogcv S-^rtiyJeit, lUbcv 
aii£ biefe 93oriilgc mirb ©,91. bev Seipj; 
m, Seit, von 179 s ai\ifuf)vl{d)ev ge^iinbdt. 
L e h 1 a n c (. . ,) Opern-' nnb 'Panto; 
mimen;-?£omponi|lflm Theatre d'Emula- 

tionjn^aniSi798,fj^um|>lbiijrm3a^t'C 
bafelbfl ttic^t oftne35ei;fa(f aJEfgefil^tt: i) 

La fausse mere, ou une faiite d'amour, 

Opevette, a) Rannucio. ^antom. in j 

Zften, f, Indicat. Dramat. I'an VI. 
L e b 1 a n c (Hubert) f, Blanc 
LebretDn, f, Breton. 
Lebrun. f. Briin. 

Lebsdeff. (.,,) eiti vufflfeteir^ortf 
riinfi(er;ttjelc^cti798mitbeilc6ren51ot£e 
t)on Snbien nad) Sonbon gePommen niaiv 
^atte im SGeife, n?ie man uon bahei fdjt ieb^ 
eineSammlung &on3U"ien inJ^inboflani* 
|"d)evunb ^engalifcfter ^Olantei' (jnau^jnj 
gebcn. Sfl ei bev ©ptac^en foTOo^f, qH btS 
mufitflIifc^cn2(uS6viicf5i35IIigmd(Stigmar; 
foetroaitftemanuon ttjm 6ic Silt^ucctnnj 
unb©ai(Ieanng bcr6t^ je^t no(^nid>tt)6[Ii3 
befartnten neuen'oiientalifc^en iOlufif- S)ic 
3(vten |inl> nadj bem,-Utt^eile bcv Sennet' 
fef)i' mefobifd) nnb pat()etifcftyunb^rt(ten ba* 

^ittel jmifd^cn itaUdnirdKtunb Tcbottifc^et: 
SJin[\t f- ^t'ambnrg, JKomfponb. 1799. 
^ No. 46- 

OS J *^ cin BSB »i)9 Le Led too fceiTcn JlV&eit noc^ auf Bet D^lnd)nei^i&(to; 
t^cE3eCt"ucftoufbi:iyat)i'tit*et6en:C«nzo- 
-nette Neapolitanc a 3, 4» ,5 voci-Venez. 

157^.-4- 

1594 Sili'fiL iiiiiU'temt)ei'9i|cI>cL'^ompDni|i^ 
gcb. trnt£t|"cfj(qii&e,nflTinte fid> roitjeiv urn 

pfii^ &ct Stepublif 3]iJin6ci"3y mi& ^at vide 

8fnannnttci'biint6nnciviuelcf)c jam "ift^U 
tiod) auf bcu'D}timd)ncv ©ibliot!)eC ailf&e; 
tttatil't wcifcm ; i) Motectae Sacrae 4, 
g t^t ^j vocum, ita compositae, ut non 
solum viva voce cuminndUsime canta- 
ri, »i'd etiamad ocnnis gfsneris instru* 
mrnta optuiie adhiberi possint. Au- 
tou^Leonh.Lechn ero. Addita est 
inline Motecta oclo vocum, ad duos 
Choro*, eodera AutOre. Noiibergoe, 
i575-fl-4* 2) Sacratum Cantlouum 5 
et b vncum. I»ib. Let II, Noiibergae, 
15S1. q-4- 3) Epithalaniluoi £4 vo- 
cum, auf fine* "Jliigebui'iiiidjen ^pfltrifiei'5 

^Od)iut. S(>enb. 1583. 4) Harmonia 
panf^ayrica, illustr, Principi Anhaldi- 
no, loachimo ErncatOj 6 vocib, com^ 
positaetoblara. Norib. 1582. Jol- 5) 
H;,riTjoiiiaeinisce)lae, gbenb. 1583. 6) 

SJttiTcu ffiv s «it^ 6 ©timmen^ nebfr cmi? 
gen anf bie ^ome^mjien Scftc wn 31t)ucnt 
6itf iiiiiitati^ qebviut^lic^eti Introitua. 
Cbcu&. i584> 9-4' 7) Rpgnardi Trici- 
nia,riffait bcuif*^eti33illaiiclli!n v>on 3 @timj 
men ; in 2 ttjeilen. S&nib, 1586. 8) ©ug-' 
g^jolmen fiiv 6 ©timmfti. £ben6. 1587. 
S) Uie ^aHionfij^^ifiovie »a(^ bcm alten 
Ifltcinifdjen jticcftcn^iS^oifll mit 4 ©*inif 
mertcompDniiL Snflrnberg, 1594- S^'- f- 

Draud, Bib]. Claas. 

Led ere (T. B.) ©cputU'ta" »on 
gjiaincj unb i!oite.'©cvamnieiiE bet;m 
«orp5 legislatifjirPfln(Ji796,watfi:^on 
tioi'^fi' «or»jenttJ/aKiti]lieb,tin6 mniJte, urn 
in -ildjt^ei'fldmttg im& bcvOJeffmi)cnfi:ftaff 
ju entgetjett, uon ^atiS Pildjttg mibau 
ggaljicrtO Bicfcr Sntfeinimg Don 6ffcntli/ 
tfjeu ®efd)dftm mac^te cti)fn*£utn5mf )u 
einem giopcn mufifaficfteti SJnfc, axizitett 
a6cri795 nui/ meeimefbete^ bctimoralu 

fc^en i^cil &f1TPl&nT flngy«n6 flbtvaaft i§u J fccm 3t'u*Sfc^iiire beg fiffcntficfien Urttcrrii^M. 
©fl abf I" biefer ipebei von Pencil im itjtta^ 

tegc9ebeneti53oifdjlaflen®ebiaudjnia*if, 
nocft flu* i^n tmr eiivi^nte ; fo ^ab [!)n Cicir 

SSctfiifT^i" »ermct)tt iiub veibelTeit imttc 
bem ^ircl in ben 'hvud : Essai *ur la pro- 

pagationdelaMusique en France, sa 
conservation et ies rapporta avec le 
gouvememftiit* APariidel'imprimerie 
uationale^chez lansen, place du Mu- 
seum, r796.66@nfen in 8,^ie|aXra(; 

tat^cbtmUemerfuL"jen®crd)id;rebfr?Jtii/ 
pf b,eij6en£()m£'ren, JlV^vprnn, ®ticd)ert 
imbiibiijjenbcii5t)mten935ifcrnan, bn; bej 
nen (le ftl* €ti^2 ber Jleii^ioii iniB bei- 0i( 
tcnflnge)ef)eniDorbnu)l, ^ieiauf ge^et cc 
ju bcm ffmffufTe abcv^tucldjen (ic aiif neucic 
SaSifergejjabtljat, U\)ml<b€i' <^ckqti\i)c\t 
ci" untci (inbcrn &ct)fluptcf ; /,TSn^ ® lu cf i 
5Jiu]1f ju 5)aiti5 ben ©lunb jui -^ewoJution, 
fo luic b(ti (Encbe^ien b^r^ircfef nsefange bi> 
QJclcgenfjcir jum 93i^tt[)€e;Snege in bm 
©emiit^cin ge^eben^abe, " 3«9leid) fnd>t 
evbai'^ebfivfm'e tcv\elb€n f{\v biej^mnjo.- 
fcn ju ctajcifen^ unter anbern aud> bntdj bic 
fogenannten Sloderer in Sliebci * ^^oitoii^ 

bemKiniigeSSffc^dftift^m^enbbif Oc^j 
fen bm ^flug jif ^en. unfluf^Bilic^ ba&eu jtt 

fingcn, 3flun beitei)^ ev fcniet bm* mel)ie; 

ve^cpfpiflf, bdg ed butf Sficif bet 53iufTf 

fell, nni biu'c^ SScrgnflgen jui- Hui^bnns 

«Hci fiffemlidjen imb 6e|ortbein iiigenben 

jiifil^ten;biit5fieaberauc6ba^eraKerbmg« 

etu ©egenftanb bev 3tufnjci'f)flmfeit bet' 

Oi>iMt^it\c\), xt>eld)e beren (^cbranc^ nnb 

5)ii§6i'flin^ bmd> nfit^ige ©ef^fee einjii/ 

f^ianftti ^abe- 4'^i'""f"»cei-fiic(>tevno(^^ 

in luiefein bie gegeniudtHa befte^enbcii 

Dpernnnbflnbeie Sffentdc^cn 5}rufifen in 

Jrflnficid; bem 3bea(c aWQ5ef6tbcmng^^ 

mittef jiif aSoflfommenljeit bet- @itcnt 

gfeict> fommen, obercd veiff(){en mfidjten* 

^abitie&cifiift (cftiuei(ici) in widei'SciU^ 

frfjcn JpAnbefommcn m5c&te; fonjrtiefinfi/ 

ft)ig, ^ieieiiie futje Uebct ftd)t bc<3n^alr* 

berfclben I>evju&iingen, ©ic ent^dU aUv 

fomci'En>ilibige2l>iefbolen/ fb ii(fttige lUis 

fonncmmt€ imb leine ©vunbfii&e^ bag fie 

ttjo^t veibientc, aDgenieinei- befannt au feyn. 

8 e b e V e r Oofepfy) regufu tet i;^ov^eii> 

3(u3iittinet'oibcns in bem @t. ^\d)a^li^£ 

f loftet in benSSSengen ju lUm/^inbJJvofeffbv BSB SOI Led lite Le£ ao2 bauuttgS; anb att£jcin©iid)ein, flud) folgcn; 

|cid)teiteartiiJ)oImifa'en. Ulm, 1756. 4. 

Sotti^eiJni, 6je "Sinsfunt* in furjei^ 3eit ju 
nlfinen.UIm^ 6ei; 35ofjIav 1796,4- 2) 
Cin (Jfefanji auf.cn Mj*n UiefiesbuntJ. 3) 
VI ^Jieflcn, fuiit, Indjt imb fangbflr, t)aupu 
fdc^lid) jum Qic&i'audj bcr &;5i€ auf bem 
Sanbf unb bee ^laucnFIdiU'c aufgefc^t. 
Stug^&urfl, 1776- Sol. 3wcHt^ 3fiifl<i3C, 
C&enb,i78i- 4)*5tM#*3ug (i^ina; Opc; 
rcrte m 3 2lf ten- U(m, 1777, in K. jroai- o^ne 
9JlufifgeOiucft, von rocld^ci- ci abcrebcm 
fad^bctajeifafjcrift. 5)V 9Sefpciigiimmt 
Vftnbcun ^\ciinun, mld}e ba^ 3»i^i ()(».' 
bnt£^i>&ifommftt, cinim befonbciii i»3iav]; 
nificat/ unb eiiicm "Stabat SKarer, fHij, 
Uid%fiwbai\ U|m, 17S0, ^?tjl. 6)^Sluii; 
falirdjei' SJorrat^, bciTc^etib ane r g SJcrfen, 
1 7 *ptflCLimbiiIett, OJIeimetten, ii-io, 5 @a; 
untcn unb cine atic iirPflintut- ^Uijeburg, 

i78i-5o(- 7)35ic jnngeniKefiutfn, eiiisf 
f^iniic^c Opa-ftrc in 3 3lften, ©cv Xc^r, 
Uim, 1781.8. ^eybctf, tcjct unb ^uf(f 
»on i^m. 8) ^antatc, f, ©c^Ujcr^ 
@taat0anj,.^cft io;«)ojuctaudjbtciJJIiu 
[if gemad)t f)aE. f. \0i c u f r U gcL 'Jeutfc^/ 

Iflnb- 55icfciMVjiibt9e®ctfl(ic^c unb bvaw 

SiirtriIei'|trtcbimOtM796. 

tcbeiiOPrtiilu^J^ fin ^ucft^dnWer JU 
©n-dlsbtirg^ ()fit ^et-nu^gcflpbeii; A^irc^nu 
gffflngbuct*, barinne tie filinc^mften unb 
bc|len, and) gebr4ud)Iid)fien Eicbci- unb @e/ 
fdnge jufirtben, ©tiaf^but-g, 161 6. 5)aS 
SBeif itt r5t«3^t bicf, nnb bic fftnfSmten 
JU benSloten |Uf)en fa|t Singei- bfeir wn 
cinanbev/ fobaiibte^emibivije^ roic®iliv 
fel aufifattcn, f. ^Cblung* muf. Qiti 
^, 669, 

Leducf...)— bfr ji'inieic; (fAm a. 
Scj:.2(it.Duc)geEj&itr i79Siii bcnftdtt' 
(len 91otcnwvle3eniy TOuitf- unb Snftiu; 
mentenji^i' blein \u ^mi^na^ "^aa^^ai 
bt be r anfe^nlic^^en gebvucf ten JSJetjEidjiiifre 
feinec SliebeilrtQe, 

Ledw;ch(E,) em ir\inb\f<f}CT (^c; 

Ic^vKt imfet'cr 3cit, §flt gefdjviebcu : Aati- quitles of Ireland. Dublin ar 5 London, 

1790. 4, 502 i£dt^U- No X, ^anbclt cv 
in bicfcm SJaEc : UcbcLCie^:i3iiJ)"ifbciaItm 
^iteU/ rote fte tjoit iljt'cn ^^artt-u cultbtrt 
iDflvb. J?ifif«3t?c mnadnbctn : bafj bic 
tDiuftt bcv altcii CSinmo^nei" 3t'lanb6 bio* 
inbnnCB:|flngei|)rci" ©cMjrt^ 'nib Stebct 
beflaubcn f)abe^ icn^ ftc Pheateath pbet 
Peiteagh,b, i.a"(iif)Icnbe'3Kufif, gcnannt 
f)&ttcn, 9Geirci!)tu kvnten |7c aud? ^In^/ 
infciumeute feuiicn, tic fic Stuic ober Stoc 
ttauiuen. GEin? bcirdben imc bie Goll- 
tromiio, obcvbie nua^fanbifd;c Xfcmpcte. 
©ic5 mat batf efjeiuc^oiti^ bcffcn fid) bic 
35t\ucn, aionntiiiucr unCi Sn^ildnbei- 6c/ 
btcuten- 2) ©ie Trompa, wfld>e btU' 
ncuanXrotiTpeteg(id) ; bic* roar brts fiie; 
gccifdjc 3u|h'umcut Bci ©adjIVu, Si'tinffrt 
unb a^oimdnneL", 3)Pioban*ala^bic©acf; 
pfeife. ^^L cinjigciJ ©aitcninjiiument 
roai' bic Clareach, obct bie ^^arfc^iiad) bcni 
iScif. reutoiufc^cu obcv fc^ttjifdjcn Uv; 
fpiung^* 5l■l5^cvf^anntcll fic yicUcic^t fd)ort 
bie Tiompan ober Xronimc( unb bew Cro- 
talin. ^^i'c dlfc|teu bcvCt^mten t^arfnrt' 
umS S. 1330 wareu O'Chn'ol uu& 
llL'uiK/ H)cM)e wa^ifdjcaifec^ t»ou bet 
i^vi)llid)rn ^Inifex) ifne ^airf^n na<^ bcit 
(id)t biatonifc^cn X6uen^ ben Si'Uitbfd^frt 
ber ^aimonic gcnidg^ fc()on fatten (iinu 
men fetnctt. 

Lee . ™ eng(ifd>erj?umponifl uiti 
fcicS Seiraltcis, ^at umS 3. i795 fle^ctt 
(afTcn; Progressive Lcbsous for the Ff- 
fionbou^bei; Slolfc. 

Lefebuie de Wely CAntoint) 
fin je(jt Ubcnbfi" J?omponi|t unb Profes- 
ficur jii ^aii^, gcnofi bafclbfi 1 796 bic GE^j 
rc^bayfan^lame^auf^^efcf)! bf^S)ii'cfro^ 
liiim^/mit untci bcnSompontftcn be« jtvm 
ten Slangs* fiffcufltc^ au^gerufcn luiub^, 
S5onfcincn SBcrfen Hnnen gcnanut vocvf 

ben: i)NouveauSolfege, AVeniec et 
a Paris, 1780. 8, 23 ©citen, Sr jcigct 
batin cincn nd^ern SBcg jui ©olmifafion* 

i)IVSonat. p. le Clav. Op.i. 5)an*. 
3) ler, 2flieet ^meRecueild'Airsp.l'fp 

Op.3. 4.5.gbenb. 4) 2tmi,3)cc. 1801 
!a^ n in cinei 6ffcntIi(^eR@ifeung bcS bafir 
gen 31ariotta(.'3nfltf*its oot : 2(b^anblnng^ 
flbet bic ©iifungcrt bet ^33lufif auf bic 9lcrJ 
ven^ei; ben ^vanf^ettcn be< ^zfiifli, jtt 

bcrc» BSB 303 Xjtt Ij e g Leg So4 ^prcn Untcvfu^Uttg ©a6n(iet unb 
C^atfe^ cL-nannt wuvbem 

LefevreC) Oiganifl flu ©aint 

ftgen Conceit spirit. mcfirercfcinfi?01o/ 

t£ttf n flllf^ n^OVDTl cin Quain bonus, Con- 
ierva me unb Coronate gefbc^en finb, 

Licftivre (lacques) ipar ^5nigl- 

^ainmcimurifujS^u jim^ umi % 1613. 

?>oibc jtucij AirsimitctiS&anbc cinjc; 
riictt ^at. 

Lefe vre(Xavier)23irtuofc fluf bcr 

.Slniitctfe ini£).Si3mponi|lfiU-fdn ^nftiu^ 

ti|i in Dcm Or^e|teL- bet- gvol^eii Opei jtrJJaj 
v«,un£) ^flt etiie ^Jtengc Don©tiicfen aUn- 
Zi'tf&i fein 3n|U«nient bmd) bm ®tid} 
Utawnt (\en\ci<i)t, rvown abet nnv folgenbc 
9cnantitttjeit)cnt6nnen: i) Spnjnmenbe 
©UD'tffiii 2 5^irttmetrcn:Op. 1.3.4,10. 

Op. A. iinb B. Pctits Duos facil. Liv. 1. 

ct 2. iebzi 35eif jti 6 ©tiScfen, aHc ju ^a; 
Xii t)oni79T &t* 1798- a)Ziio"5 filu 2 
SkitmtKn unb §agott. Op, 5 . unb 9. ]tbci 
ju 6 ©tiSifcm ^pfltitf, 1793 unb 97. 3) 

Recucilde MarchcB et Prt*redoub]e» 
suivi d*uiie Marche religieuBe de Gos- 
sec. ^aL'iS^i793, 4)SnifoD. concert, a 
Clarmette et Fagot, '^mi, s) V Con- 
cert* aClarinette. €6enb, 1)011 1793 hit 
1799.N0. 1.2.3.4. 5. fmjeIit]fM,-'3]lit 

No, 5.gcmqniibcrS(et>c,weli^ftt3 1799 
iin 3lat(onaI;3nfKtufe blit^. Cm ^^^tei^ ouf 

bet SlavimtU. 6) Methodc deCIarinet- 
t€> par A. l.efevre, adoptee par le Con- 
servatoire, Paris, 1803. Obbic^A, a(S 

93ovn«m^ roicbei cintuaiibcvn Scfct) ve 
onjcigt/ i(l ttic^f bef^nnt. 

Lcfevre {Madame) f, Du Gazon. 

fief f 1 t^So^ann gjIatt^iaO — wau 
figcrttlic^OL-grtnifijuaiilriibeig, 3"ftincn 
ima.Sejr.ntigefrt^iffii gcfloc^encrt 3Bafcn 

ge^bvcn nod) : i) ©onatc unb Sugc" ffirS 
JSfftD. SniSrnberg. 2 ?5og, 5eL 2) Diver- 
timento musicale,consisteDt8 In iFar- 
tita da Cembalo. <£benb. 

, L cgat de Fur ci. — Cf- bflS fl- 
Ecjt.) ^at nodj ^ctau^gcgcbcn : Seconds 

Solff-gciavecbaisecbifiiee^coateDaat des lemons dans toui les genres, dea 
duos et des ariettes avec paroles. ^Af 

vi*^i79o, gfWflijtirfclbertScitOtgamft 

ju ®aint;Sroi;^ be (a ^Sietonncrieju^Pavi*. 

£ e g ( It e i" (©aniel) f. Eagfnciv o&cti, 

Le grand, f. Grand. 
Lcgrenzi (Giovanni) — jule|t 

JEdpellmeificL" m @f,3Jttiicunb am ^ott;^ 
fert)(itoi'iQ be tOf f nbicAitti )u 93encbig, ge&. 
)u Ulufone, im ®cbieK wn Bergamo, mau 
einct bet beii!l()mte(trn ^Oleiftet bcf rtltcn 
®cf)ule. ©c^un obigc6ei;be 3lcmtct benseu 
fen bizi, weld)e tjon jetjev niiv ben veubientl' 
ijotletien 53tn|lfvn ju ^f)ril rt)utbm. €v 
I)atbn)iia^eem^nl(>ffi3a^i'^unbevt in flcf 
tcr X^itigfeit filv bie &uti\i jugebvac^t/ unb 
eine 5)Ienge QJteiflerivevfe^ befonberS file 
bie^ivd)e, (leri^u^gegeben. ©eine ev|le 
fiaufbd^n, aid San|tfei-, ti-at et* old Ot-ganift 
an@L3Kanai9laggioi'C ju Bergamo an, 
aSon ^iei- ujiiibe et nat^ Jeiaata jur ^apelU 
tneifteiv^tede an bet* Siic^e nello ©puitD 
famo beiufeu/ wo ev ftdj "oc^ im3. 1664 
befanb. Snblit^ ei^iclt eu obigeS^cenfld,' 
len^ in melc^en i^n 3. ^i). ^ v i c g e v fc^on 
1672 ju SSeitebtg anuaf. ^6v bai baflge 
X^catev (jattc ei fc^ou feit x 664 geavbeitet, 
ttebei:bied^ateifemen3tn^m buic&b[e<Ei7 
ji€^ungbevbcybengvof5en'3)Iei|leivbcg2tnL 
Cotti unbbe^Staitc.^a^pai'in^m^t 
wcnig i^eime^it, roelc^e beijbe, nni feiiteit 
Untei'L'idjt jn geniejjen, in bem Sa^te 1684 
ju SSenebig in fetncm ^aufe roo^nten, SJoti 
feitien SQeifen fftnncn m(t) angegcben 
wevben : 
I.gfiu bie S i I c^e:i) Concerto di 

Mes9a,eSaimia3,4 voci^on V-SSene* 
" big, 1654. 2)]VIotetti a 2» 3 e 4 voci. 
gbenb. 16S5- 3) Una Muta di Salmi, 
gbcnb, 1657. 4)UnaMutndiMotettu 
Sbcnb. v66o, 5) Complete, Litanier 
Aijtifone a 5 voci,Sbenb. 1662. 6) Sen- 

timentidevoti a ftetSvoci, £benb. 7) 
MotettI sacri a voce sola con 3 Stro- 

inenti. Op. 17. SSenebig^ 1693. 2?te« 
Uku fciticu SSerfc ift nac^ [mem Xobe ^etv 
auJgctommcfi^bci'airoroa^ufc^einlt^mba* 

U- Slit bie theater jn SBene/ 

bifl bie Opetn: i)Achii]ein Sciro, 
1664. 2)ZenobiaeRadamisto, 1665, 

3) Tiridate, 1668. 4) Eteocle e Poli- 

nice. BSB 105 Leh Leh 20^ nice, 1675. 5)A^one in Cipro» 1676, 
6)Germanicosfil Reno. 7)Toti]a. 8) 
La Divifiione del Mondo. i|)'LisLmaco 
riamato daAles&andro. Lb)Antioco l1 
grandei ifiSji, 1 [)FaU6aniA. i'i)Ot- 
taviano Ce«are Augusto, ifiS^i. ij) 
Creso. 14) I due Cesari. 15) Anar- 
cbjadelV Imperio, i6?3. i6)Fertina' 
ce,.r6S4* f. JLa Borde- '^ 

Ilh '2in ^ammet f SCantatew 
unb Smlvumcntalttilcfcii. i) 

Suouate per Chiesa. iSeiicbiq, gcbiucft 
1655. 2} Suonate daChjf>sa et Cnine- 
ra4tre,^bcn6. 1656, 3) Una MuU di 
Suonate. Sljenb. 1664, 4) La Cetera, 
conseciata a] nome tminottale della S. 
Cea. R. M. di Lfopoldo I, in Soriate ^ 

Bj3et4Stroin, 0|>. 10. 93eiieOi9, ^673. 

5)X(^autate a voceiola.Lib. i, SJctiff 
bi\}, 1674, 6)EchidiRiveren2a etc* in 
XIV Cantatea Voce sola. Op, I'i. Lib. 

z.^mtbiQ, bfij ®iaf, ^010,1679,4, 7) 
Suonate a ^ V, e Vc. SSmfbiij, 1677, 
&ne feittet Opnns flmrt ^at B u me y, 
VoUV.p- 157, im .SlaDierauajugc cingc; 

© otb c unb !5tivnevj, 

Se^niann(,..) 3ttjtviimf ntma(t)ev )u 
^ctlin nmi % 1796, vctfertigte S(6«ii, 
J^oboen, ja^ort^ ^[aiinetteu u. f. w. 

fi c^ m a nil (^ntoti)^ttt Orgd&aiietbf j 
16, Safji^un&crt^ju ^w^tn, ucvfeitigtc 
1 549 bif Orgcl inbcr Q5farrfii(fec juSon; 
jif^i^on 31 ^fimmen.f. 3)iebt <^atttileit. 
J, ©cnerolb. ®- 165, 

£ c t) m a u n (©lafiuO cinOi-gf (6aucr ju 
95au%enimniitnUd)cn3ntdter, bauete tm 
3- 1543 cine Orgel iit bee SSSlatientii'dfi 
ju SttJtcfflU. f. M-Xob. © c^ m i b t Chron. 
Cygn. ©. 59* 

*2et)m«nnC?^ntlian) tin ^mber 
be* Utttcn folgcnbcn 3mm(i nuc I fie^j 
mann, marjMlc&£ Dr, bee ideologic iijib 
®upcvintenbent ju Stetj&eig, unb iieibienE 
al4!X>i(ettant, unb befonber^ wegen inner 
^aleine in bee ^ompDfitio^unbfeincr^Cj 
mil^ungen jum ^Seflert brr .ftiic^fnm^iflf 
^iei ciite ®tc[Ic- gi wair qcft.ju ©djciben^' 
6fi9 in ^Olciftcn am 2. ^cc. 1643, (cgte 
ttuf ber @<^iile aud) ben ©riinb in ber >9Ju*' 
fif/foboft,al^fetn SSatei 165? in bnSeip/ 
|i^et;'$^omftJ''0c^Dlet)et:3eUi(^ctite@te[[e UDm^cftorffliM^Heibat, i^mbemio^ bet 

afnntof bfljii veihalf, tocil er bey ifsm im 
©inqcn ipoljl beflanbeiT Ijatte. 5v folate fluf 

bieffi ©c^uk fctner 3?ciguna jui^ OJiufiB 
gnnj, ftubirre nidjt mi- mit Jlcits BenOiei 
fang unC »ei|d)icbciK3ntii umente, fonbcrtt 
ld)tieb aurft mctjucic 2(iien mib ^^Jlorettert^ 
ba cv fic^ ^u einei iiantoivSreUe 9cfd>trft 
mac^enn)o^t^ Urging niini663 rtuf bic 
bafige^fabjmie-unbbanit 1665 nad)it5it; 
tenberg, nso CL" imfolgenben ^afive ^Mie 
ffcr TOinbc. aiacbbem ev bte Uniwctritif 
rnlalfen ifatte, wmbe ei feinem 93atec,C^ertt 
*3>aibi' insSdjeibcntcig, fub(titiiiit, J^ict 
fuf^tc et bic ^Slu^c, weltfce it)m bey bet' 
itmi&fi^^inrrg, ber bamftlS {dn SSafcniotft 
fclbtt yoi|rcf)eti fonnte, iSbiig blieb,ai:l;cr bet' 
^[Cbei^otjIdngfeiiicrJiloOegieiiLtnbt^efte, 
nod)^urajabciTeiun9 btc AtirdjenmuiTf in 
©cfteibenberganjuiwenbcn. ffr (c^te beg' 
wegcji nict)L'eve 2lncn auf ®oon^ unb S*)l- 
tagciit^^Jtufit iDelc^e fobann untet {mm 
^(ugen anfgef%t murben. 3^13- '685 
ro«rbeer@uperintenbentjii2lnnflbcr9,unb 

i697juStevbctg,reoerim3^ 1713 \tavK 
©eijleinemmciwigcit unb oibentlidjen £e/ 

ben tt)ar immer fein ^Dfitin unb feine^ergi 
cither fein tdglic^er unb iiebflei- 3^ itt^citricb. 
f. 3lanfft« Seben mb ^<i)vift: aUn 
©(idjf.®oHe«8eI- @, 580, 

S e ^ m a n rt (®ott^elf ©flwib) Snfh-U/ 
mentmadjer jii ©redbcn, gcb, jti ©erfciti^j 
bei)3>ie<ben 1764/ flJuibe, ba n wn 3u# 
genb auf gicge Sufi )u biefet Sunft Bejeigte^ 
vow feinem SSater bei; bem beiii^mtert 
SB n g n e I- auf 63fl^t'e in bieSe^regegcbcp* 

91fld)bcm erft(^ nunfjicr^inMnglid^egei* 
tigfeitimbScnnmifTc crnjorbcn, ctablirtc et* 
fid) 1 790 felbfi/ unb baut feitbem ^IHDierc 
nnb goitepiono'f fc^njo^l injliisel' at^ ^ff^- 
»ieifoim/mit 4bit 6 3^gcn/ TOoruntci bie 
^armonifa befinblirf) (fl^ forfcpiano^g frtp 
100 — 150, unb Slfluiere fiii 26 — 30 
%t)k. ^m% i796(irtfitcfe erbereit^ am 
5o|tcn3n|h'umente.f, S{dbe^gef.©re«. 
Seaman n (Smmanuel) ^Btubcr worn 
obigm S^ r i fi i a n, geb, ju ©djetbenbcig, 
wax iJUIagiitei" unb Slcftor )u 2fnnaberg, 
unb fd/iieb aW fDlcf)Ci; Programma ad 
Acium valedictoriuiD, deMuaica. 3ttl 

2 c ^ m a n n C3»5<itm Off org ®ott(ic6) BSB 207 Leh Leb Lei 203 ■^ @ci(hem id) fcie ^tviintv ©iitgdjiStt 

miin id? iuu Steuer bei' 2Baf)i'fjeitgf iTcf^ett^ 
baR lie aileg Iciticn, tun^ |E ron cinem folc^en 
i5Ci"nufcJ)trti.0anfrn juii^ei' iJ^iiteunb.Stia/ 

tottiS 1*1791 unb i797»on i^ticit get)6i'r 
^nbc^ iciiiA'idKig unb piomt- ©a abcrJ^r fi: 
6ch mann iiiqlctcfc@angmei|iet bci; fcen 
(Et)SiC!i bcr gfoiienOpcfijt; fo fnrni ©iel; 
Uidit etrtrnttl fm jufaUcgei- Umflattb eben 
biefc £^oi)angeL' auf6cm2;f)Ciitei in Unoib/ 
nunggebL'ad^r^abcn, n)a^ ^aiiii eiiien^iu 

tifer jU bcm Jlueriille fluf bf" t)ictan im; 
fdjulbigcii ^^iiuS e 1) m a n n mag ©dcgciu' 
^eitgegeben ^aben^ moiatif im a. l!c^. am 
€tibc \eiiK6 ZvtiUli gcjirltmiut, 

Segation^L'atfi ju Deffau, um$ 3- 1801, 
i?oi1)fi"8ic»teiiaiit bey fcci-S^uif. 3nfante/ 
vie,ircjroainiiv^ieb^abcivt)at flbcu m fci^ 
ueii gebimficn JdiSaibeitimgcn bewiefcn^ 
iiaii a- c^ n(d)t nuu in Cct atunft baS ^(aoicu 
JU fpielen ju nicljtgcmeiricv Seitigtfit gc/ 
Ovfldj^ fortbctn aucb fic^ gute ©rfamitfcbaft 
mi£ £)Liii .^otitiapunfte unb ben Stegeln bej 
mncn@afee^cvivoi'bc»I)flt, 5ol}]ciibefmb 
bi^^ei' bmm gcbiiicEt rooifcen : i) ©cfdngc 

9Rettse/CWaumi793- 2)©ea^:[RiSbc^cnS 
.«Iagcuon@cfjil(er.SJt3i5(amennain.' 
fi(gef,bcij5aieitfopfunb^aftc[,i8oi. 3) 

XlVariai.p. le P£ '^iigiSbni'g, b. ©om/ 
&ai% igoi, 4)^efdngeam^la\)ict-2np/ 

jig, i30 2.q^^t>I' 5) itietnc ©efiiiigc, m, 
-SiflD- 4. SB. bci;^4ncr. 6) SixMarches, 
quipeuvent s*executpr kussl bien en 
Entr'actes a plein orch, , qu'en liar- 
monie p. 1, instr. a vent, Sbcnb* 7) Six 
Marches p*Pf. Sbcnb* 

£ e fj m f GC€^ti|tian) ^etjogl.'iQ^eHenb. 
®(^R)c:t-inJfd)n.ftammaf4nger)u£Libnjig^; 

(u[t,gfb.jti@*n)mn 1771, |ti(6it'tcjuei'(l 
in SHoflDCf bieX^eolofiie. ©etn^afent flbfiv 

ba^fid) im miififadfdKnSacbe immfi v^oiv 
jiglic^ au^ieicfjncte^bcivog i^n^ ficft bcr^JiH^ 
fi( gdnifidj ju mibmcn, 5>cr mrijici-^afte 
(Scbiiiiid) fcincL' voUcn unb angcne^mcn 
©Qtlpintme,bci) feinei Jmii^fnt itt?)anaf 
flen imi> bci; fcincm uorticffiidjcn ^X^ovta^ 
mcnto im Picl?eabf ji ©efangc, mndjen i^m 
ben 3ti)ng fine£ mbifnjlvi^IJftt ^dnget^ Se^mfeCC^i'ifiineSBil^ffminc^atrjfti 
tinO 9fb- ©tolte, bee Doit>ci'gcf)mbcn 
©attin, gcb, ju *]5i'eugircI*;0Jimten um4 
3.1774, turn-be i^m- gi'oijen laknu mi 
gen 179'i tjom Jpei'joge roniOiccEicnb«tgi 
@d)tt)eiin jut 4*>fr^"9^i*^ angenommen. 
©ieuci'^ci;iat^m fid) 1798 mi£ bfm tJOiv 
f)CL'gcf)enbcn, unbijlfdibemmit 9iccbt bcu 
<S!oli nnb bie Sinbe bei- bafigen ^^pcUe, 
SfcUmfang itn-ev ^tmmlifdj fc{)6nen ©dm/ 
me i\l t?om nngtrih jcbencn g bi€ jum bt'ci;ge; 
fliidKncng, miibei- gifigtcn 3lnnc^m(ii:^/ 
teit unb ^i-dcifion, 3f)i" fdjmeJicnbei 2Joi"/ 
tfflg bti Adagio unb i^te jut^erotmbCf 
vnngljinmiienbeBravourim Allegro gc; 
ben ii}v tai Sle^btju tinex ber erilc n ©rellcn 
untcL" ben ©dngetinnen unfcre^ SeitaFtet*. 
2lu)5ei,bem {piilt fic bai iliayieu fe^v giit,unb 
befi^t Die afoL'bedidjen J^unftEemttnifTe cir 
net^iituofm. ^UQkid) fpielt ^t, neb|l i^/ 
i'cmSf>e.]atren,bic|ldi'fflen imb fc^roerftcii 
StoUen in alien Opern unb 0d)aufpie[en 
aufbcm bafigen gefellfc^aftlic^en Jpitft^ea/ 
Ui\ too fie ft(^ beybe ben ungetfj^iUeften 
95et)fa!l, audj ^ici-incirooibrn f)abcm Ste 
aiacbficfeten tjon bicfcm miSi-bigcn S^cpaa^ 
rC/ welc^e ^ici- roSvtlid) betjlicf^a (ten morben 
finb^^ttbcn bie Sefev ber &{ttz unb bet Scbev 
bcS jilngcirtt^in. 3)i a i p u ig ju Eubroigg*' 
lufl^u banfen, 

2 c f) n e i ^ C^airaiatt^dujS)— i|T tua^i-.' 
fc^jciiilic^ fc^on langcnic^Eme^r am^ebcn^ 
baecfd^on 1719/ flWCtebcntei' SBioIiniji, in 
bet' 2>i'e^bnei' ^n^cfie ftnnb. 2l"ui:^ feiii 
©otjtty 3(nton Cc^neiS, ge^Sttc not^ 
1781 jn h^w hvavm S3!(j(tni|ten bicfcf 
Sapellf. 

*£eibni^ C^oftfnebSSJil^dm, »a/ 
I'otttton} — 3lud) in feinen Epistolis ad 
diversos fommen^jei'fdjiebcne ^emeitun* 
gen liber bie X^coi-ic berXfinc uoiv befon; 
bci"3im 1 54ftcn^Liefe be^ i|Tcn^anbcS^ 
an® ol bbflc^, vom r7,3(prili7i2y wn 
bemim*«^r,ff. 8,©d)ii6Iei cinen iceit; 
Idufiigcn Jfu^jug niit 3(nmevfungen, in 
No, 23. beiSpei^erifdjenmuf-SoiTefponb. 
1791, wn ©, 177. bij 189- mitgetfjei^ 
let l)at 

£ f i b i n g C^eoiq ©ictvic^) cfjemaliger 
Ovganift an ben Siic^en ©. Ulric^, ©-'Sla/ 
fiu5 unb @. 'SKagnui ju ©launfcfcroeig, 

geb. (u '^Mtn in bti (^raffc^aft ^a^n, 

am BSB flog Lei Lei 210 am2^.^thv. 1664, war 5n" 6o^n cine* 
SHittmeiileL'S bci- fianjfilirc^eii Eeibgaifcc^ 
tvfldjci' |td) im 5ojii^i't3cn ^liege, utircv 
^cijog ^cin^a I'O son SJeimai, fci)f 
itD[)(3€^iiltfn^tte, ©a ei" fdjon im jaiv 
ten Tlltci bc|'uu£)cte Xai^nte jiiv 'OJJuftC ait 
fidjbemerfcnlteli; foiibeii^abiljnfcfu^Biitn' 
im i5.3flt)rGC)fm Uiuci-fidjte tJcSOv^ftm'' 
|lon3(ico6 356(fc^fitju©iaunfcf)met9/ 
bcitecijoti 1679 M^ 5 3at)iclart3ymitmc; 
(fmSieifie genof;, ^iecaiif t^at ff 1684 
eineSHcifc nad>^iimbm'9, um bie bamai^ 
&ei'il^mKn &nfi3cn'iti5n|l(ci aiif ftetOugc^ 
Slcimfe unO 56utte^ubc^ ju ^6; 
ven. ^j^itnb fctnc<^ batt^en 21 ufe ml) a I ted 
€if)iclt ev ciucti ^lief ison feinfm Sc^reiv 

vflcfjufommen, urn t^ti&ep fciticr-liJian^ 
^eitju«ntct|ltlfeen. *£r folate fogleic^, unb 
ba J^i\336ird)C noc^ im fdbigen 3flf)i"C 
flaib/ cvMclt ei &cn<^ii fietjbe Stellcn an @t- 
llU-id)unb©Iaf(ud, Jpiciaufltiibittecinoc^ 
tie ^ompofition bcijm i?Qi3eIImci(tci' I () c i; 
(Cr utibett)iclt<iLic^ bit Organ tflenfleUe an 
ber SOiflgniiflftLc^c. 2*iefe bucpfacfce ©e^ 
bicmmg^at ctbid anfcincn Xob (ct |iflt6 
am lo.i^a? 1710) vfl^mli^(i umtsaltct, 
tinb wit ^lamtu unb Oigclfiricfe gcfc^t. 
@em©ot)n,0£toantflnSeit)in9. folgte 
i^min bcn6evt>«^«fi(tf"3i>mmny ifl aba* 
auc^fdjon am 16. SStax) 1740 geftoi-ften- 
SJalt^er. 

Lcjeune(,.,) ein ^atifer Sompo; 
nift/^at ftc^umS 3, 1791 brxvdf tin Re- 

cueiideKomancei etCbaosons. Op. i* 

QiaiiS, befanntgcmad)t, 

L e i g h t o ft (William) — ©fv ci; 

gentlidje XiwI fciucr ©ammlung^ roclcf)C 
bietioi'jilflIid)(icneng(ir(^fn@eriSnge bama/ 
ligei'Seitfttt^iflt/ war: The Teares or 

Limentationi of a Sorrowful Soule- 
Composet with musical Ayrffs and 
Songi, both for Voices and divers In- 
struments. London, 1614- So(, ©if 

^omponiftnt bteffv 21iien wavtn: Will. 

Bird, Dr.Bull, Oil, Gibbons, 
D o wla n d, Rob, lohnaon, For- 
de, Hooper, Kindersley, Nat. 
Gyles, Coperario, Filklng- 
ton,Lupo,Peir5on, Tones, A!f. 
F erra bos CO, Ward, We el ke s, 

Wilbye unb Miltou sen. ^U(f^ er fc(6(i^atte mc^vcK 5J31c(obif n buju gefc^iiw 

6cn, f,Burney Hiat, Vol, III. p, 136- 

L*)over(.. Jcin?t6k'juParii,^ar 

bafel&li 1791 ffittf i£ompofition bCL" OpcL' 

Paulet Virglnie aufi theater gcbiat^t; 
fo &eiid)fet fceu i^}Iaildnbi|cbe Xf)cai€v:'iiU 

manac^filv 179'. ^aabtt im n^mlidjen 
5at)tc Jtreu^eiiS ,^ompo(itio» bicfeu 
Opei' ju^atis mU ^et;fa(I aufgenommcit 
tt}Oft)eni)l; fomagficjotet tJwUcidjt ba 
©idjtccbicicv Opcr ffim. 

£ c i H" i n 9 (33D[cf mai') — ffv mrtr gc5, 
JU ®eb|TAbt beij 3Vutt|Ubt iu X^iliingcn, 
Itubirtc JU 3ena imS ujaiB um^ % 1617 
SleftDt ill ©c^f^Ien bei; JTlaumbmrg. 3ni 
3- 1619 njntbc et ^Pfanev ju 31o[jifl bnj 
SBeimaiv unb fnblic^ 1616 'Pfarifr j»i 
^uc^factf)/ W0 ev aud)/ lant bii barigen 
Siid)enbuc&d, i637jtaib, Stibcflcn wifb 
ev anf fcin^n 1618 ^n €ufiiit gcbrurftcn 
Strenophoniia nod) iKffror JU 0d)f6Icn 
gcnannt, ISif He id)r t|i btc^ aba* cln fpafcieu 
SRac^bi'iirf- ©einepiaftifc^enSBaJc jinb^ 
wie 9B alt (jet hm^ttt: i) ©iWtlifb 
anSbem 26. ffap. ©ijiad)g, S^nci/ 1609, 

i)Gynibalum Davidicuiu 4, 5' ^ ^^ 8 

vocum, in Iflteinifc^en iinb beuffc^cn fitej? 
bctn. *^tt\a^ 1 6 1 1 . 3) Taedac Nuptia- 
les, in 16 lateiti-imb bnitfcfeen Jpocftjetfgf-' 
fAngenron 4^ 5 nnb 8©timmen. €ifuvt, 
1634. 4)Strpnophoniae, in ai latein, 
unb ucutfc^en 9?eiijLi^it?;®cfangcn- €ifmO 
1618, 

S c i |l e u C3oac^im 5?vicbtic^) ^eibicnff; 
uoUer ®elcf)itfL" unb fenntnif^veidjcr 3!)i(ct/ 
tant JU i^iimbuig, gcb- ju 3Bitt(tt>if umS 
3, 1740, wai" fcit 1770 3i£ba(teni" be* 
,^ambiirgifd)cn unpaitEjeijife^^ Sovvcfpouj 
bentfu iiwb SSfifafTet \)ic(f i batin fte^cnbrn 
giilnbticfjen mufifalifcftcnSl^cenfionciK 3l"u; 
get biefcm mar ci aud) eiii fci'tUcu unb gcj 
fcfimafftioflpv .^latJicrfpicIci, einfidjtrfttoUer 
©eurt^cilet mufifciltfc^cr ^unfimerfe unb 
(iebenrJirilibigfi' ffiann, bem bcr^flpcllm. 
'¥>a<i) bci) imcxi liebjeiffn nid)t nut- mit 
ganjet' gveunbfdjflft jiiget^an roaiv fonbeni 
betTfn lUt^nl «iid>beijm ganjf n Jjambuiv 
gifdjen ^pLibliSum Don jc^er iion ®en)ic^E 
roiiv unb tt)a[)ifd)rinltd) noc^ ift, 5)ieffL' 
itfflrbige?0?ann ([a^ue mil- abev fdjon 179 5/ 
baf. bagnmibMm^eSifeen betj feincu 3etJ 

twnjje; Albeit nidjt niii [cine ©efunb^cit BSB til Lei Lem L e m ai2 tit fiflrtj&i'tl'Aen ^Bi'iefe, beicn Uebeife^uiig 

mflfffn^ fftnc Sugcit fo fc^i' gcfc^«jtld?t f)its 
ten, bflgcrfeit 1791 genfttfjigt syoitenffu, 
tie Stebaftion bc^ :)iort-frp;}tt&enten unb 

lidj auTjugefcen, aJttUcicbt t)at fid) abci SieiS 
Uebcir^^itbemwiebei' iicrnunbcit, ftjas i^m 
iinfc 6er Citcvami citi jebev Cie^atft gcwip 
Don i^a'jJin>unfd)enn)iib. 

fie i t tier (..•) ein nod) unbefanntev 
Somponill:, aon bcffen 2iibeit geqcn 1800 
flut beutfdfcn Xljcatevn bie Dpf t- € & u a r b, 
in 1 3(ftert ^legefecn mutbc, 20af)i-fcftrinac^ 
ifl ficin Oe/ii'Cid)ei\ 

fiemOPftct) — sefcomt ju ffop^nfja; 
genum^ 3- 175I/ ^*>ttc 1000 Stjli. ®e; 
^alt, luuvbe nad) beS itonjf itmeifEei ^ a 1 1; 
mflnne iobf 179I/ mit 20oXt>!r. 3^/ 
Iflge wm Oid)e|teifpi€lcn befieijt, unb m 
f)klt ben %ittl *P 1 f c f fo i- &■ fpiflt fdt 
bcm^lotiin^onici'tcn ^^olo^ unb mug bie 
eleven bilbcn, it^c(c&e tiad) imb nad) bei^bci- 
S6ni9(.,S;apclIf an^cilefltmeiben, bevenfL* 
irt03cnuittDictanber3*3t}I ju untfirichtcn 
l)ftt. Untnfeincm Seamen fdt)tt Xvflcg 
notft cin TVomlo v, \e Clav. in iQIft. on* 

Lc M >JreC..) — @o fc^r idj i^n 
t>cvbcraiifnflf)mf imrt.Sev-iPC^cn bci €iv 
^nbun^.1 bfi 7 tm ©ijlbe^ si, jum ^cfrcn un; 
fevev SJAtcv ffguete ; fo fd)c i* mid) bo* g€/ 
n6tf)igt, i^m bie^3JeLbicntl IjiPi- mt^cv abt 
^ufprec^rn. Sa^oi be t)ejle()et jwai* im 
III. ^anbe^ tro§ alter ^inmenbungen 
gionfff an'S bai'«uf, bag C empire ber 
(Eijinber birfei ©iil&e fei; ; tjeigigt <i6ei" au^ 
^ai tevli<^(f it ffiv feinentianb^mann^bag n 
fc^onim 11. ®anbe ©.23, fltfftanben ^at, 
6a6 lange mi- be« 8 c m a i v e 3f itcn *^> r a i£ 
pev9,€inSeutf(^eiv i5or, imbfpiStrr^m 
3>M* ^oftai'b, fin jyiifberUnbeiv eine 
fte6ente ©vlbe^ si ober ni, juv SOeimeibtmg 
bn gSutatton^vDi'gefcftlagen ^aben. ® u n 
net), bet ben ^fl ^orbe fo genic wieber 
iui&lcii biingt, mm i^n fLanj6fircf)ci- 
Stolj unb fdlfdjct ^atiioti^mu^ ju au*/ 
fc^Wftfcnben Se^au^^tungen "onkim ^as 
ten/ fiber jeugt nnt md) mtffv »on bcv Sflidj/ 
tigfeitbiefec^ctgC/Wenn eiiiul bei Zac- 

coni PraticadiMus. T.ILlib. T. C. 

1 o, unb Mi b^^Mersenue QuaetU ia Genesin, p- 162 j, benJfffrt ; bag 3f n fe U 
mni (f- oben bcfTen ^rtifel) \d)on 1 547 
8iobctbojiii7ten©tjlbcijoigcfd>lagcni)fl/ 
be, 3luf^ Sutler, ein €ngM»bciv ge^ 
biatid)tcfdjDninfcincit 1636 jiiSDnbongrtf 
btucften PrincipK of Musick jur Sigdnj 
jung ber Ofwoebie@i;lbePha, be^glfiri)eu 
aucb 8 b f ttJ i 6 (f. bcflVn Hvtittl TOcitct 
unten). ^nbelTen fann bie^ feine tSbrigen 
SSciCien|ic urn bie *Ptun(t nidjt fc&mdlctn- 
€v root ©ingmri(lei ju 9)nfii umg3*J^L" 
1660, unb hnntt alfo allevbingd dIcI jmr 
93eu6i'citung unb adgcmeinen 3fufnaf)me 
bicfrt'£i'firibungbfv;getiagcn^abrn. 2U\d) 
fdjeint ei" cin beliebtei" ©ingfomponitl ge^ 
roefenjufeyn^roicfolgenbe feineL- ge|locfec/ 
ncn SBette bejeiigen f finnen^moju tiielfcidjt 
nod) me ^L'cic get)6ien : i)Les IV Saisons, 
ouCantates.Lib, i.^ovid* 1) ier,^.3. 
4. ^, 6, Rccuei] d^Airs ii chanter^ €bcnb. 

3m 3- 1798 ilanbflucfeeinSemaive aM 
2JioIini|T im Oi"dje[M" bevgropcnOpei jtt 

Lemenu(„,) — Wrtl' um5 3. 1787 
g3Jujiff)flnblei JU ^fli-ig. 

Lemiere(Fred^ricA.)OTitbfrcftOt' 

am i)JIuri(''^onfciDafDtium ju 'J>aviS fcit 
1795'biat^te [798 feine ^ompofition foU 
gcnbei" flrinnt Opern nidjt o^ne Q^eyfaU 
auf bag bafige X^eatei" Aes Amis des Arts : 

I^ Le5 dtiux Orphelinfi. 2) Les deux 

Crispins. SBon bieicr ill rr auc& ipidjtei'. 

3) La paix et Tamour, en lActe, 3l((e 

brci) 1798 JU'PflVi^geftocbem 4)La Re- 
prise de Toulon, iDot^on 1797 bie Ou- 

vert- agr. Orch,gc(t, 5) Andros et AU 
mone. Opci'Cfte 1794. 6) Lc tombfiau 
deIVIirabeaupJcClav,ge(l» 7)VnRo- 
manc.av, ace, deCIav- Op. 14. Q>fll'i*. 
8)Deuxieme Duo cone, p, Harpe et 
Piano, ^mii, 1803, 

fiemte- f, Se^mfc. '. 

S e m ( i n (fiauientiuO^itt itonttapuitf; 
tift in bercrflenJ?ri(fte beS 16. Sa^ifjun* 
bevtd^ von beffen i^ibeit man nod»^l)?rlobtcn 
incineu umjS 3- V548 gebuucffen ^amm; 
lung n)c(tUd)ei Siebcr }\\v 4@ttmmcn pnbet, 
@ie bffinbct ftc^ noc^ auf bei- 3mi*aiict 
3^iblioti)e^ 

L em o i n e fA, M,)!8on i^m iff gefiD? 
(^en : AirdeTyroL,,'ffiann iinbei'Siiif)"' 
variep. Guitarre, Sctpjig/ ^. SMjtnfi- 

Le- BSB fli3 L e m Lem L en 314 Icmoinc C) — (f. im fl, Cej. 

in cinfm 2l[tev von etroa 30 Sn^ien, aU 

fi'rtn^6ii|cf?cn 5f)caKv ju ^erlin/wo ei 6 
53ionate lang bcym^vn.-'iiapcUm. © dj u I J 
UnteiTicfytirti ©a^ena^m, SQadj berSSm 
fic!;a".imi( fc inc^ \}OL-tvcf)licl)cu ^e^tet-tJ jcigtc 
ercbcn |o ticl 2ujt ale Senic; be^anbclte 

eine 3]cbcniacf)p^ iin& Tpvac^ am licbil?n 
il6ei' 3[i!9bL'ucf &cf SdtcnrdjafEcn unbXt)ca'' 
teieffeff. SJictii^ un£> @lucf lea^ii 
fcinc ^JJiijlciv bei'cn SBcrtc cu fliiomcn&ii} 
wii^Ce, Sr Cling baiaiTfnac^3Caifd)au,imb 
^o\\ ba m<i) ^mi, tvo cv nidjt niii bic bici; 
im a. ficv- flngefa(;ttcii Opsin anfi ii)zam 
hvad}te, fmbnn awd) nocft untcti folqenbe^ 
ivelc^e aUe mit eimnnteintem 55eijfftUc 
oufacnommcn wnibm. ©cv ueiemigtc 
0d)ulj fccfc^lict^t btcK 31a dj fid) ten mit 
benSSomn: ,,Sfv^Db i}at tfjoanfcina- 
g4njlii^cn 3tiiebilbim3 ge^inbert. GEi |taf6 
1790/' ©ifs ro**t" a&er fin Mifiuerftanb^ 
obei' cine Seuirecbfelimii feinc^ 31amcn*, fo 
wiebie 91acftn<^t aw^ ben Scitnngen wn 

^mi^na<i) nscldjcv ci- am 30, Sec, 1796 
gcftocben feijn follK^rocIc^e aber TOa^tTc^ein; 
lit^tjomfol^cnbcn mirfite rei'ilanCcn roei/ 
ben* ©icfcv S e m 1 n e ()tii::iegen kite nod^ 
immev fott jii ^aii^, bi^ ju bcm nscgen be* 
SSctlufiS fomand)e^ qvogcnSilnfllci^ fiv 
bie ^DUfunjl nad)t^cnigett 1800. Sn^te, 
wo auc^ CL'ybctSScifaiTct' beiOpern Fhedre, 
les Pretendus unb NcpKte, ftavb, toie im 
louni. delaLitter.de Franc- An. Ill, 

1^00. p. 191. gcmelbet ttJiib, Solgmbc 
OpcmtcnfBnncnnun \\o<i)<\H fetneili'teic 
angtf^i't roeibm : 4) Les Pommiers et 
le Moulin, Op^vctte jii ^avii 1790, 5) 
LouiilX en Egypte. QJroge Opeiv 3 2[(t- 

'Sbcnb, 1790. 6) Toute la Grece, ta- 
bleau patriotit^ue. Sic fc^v belif&te 9tc; 
DoIurion^;Opcr- Sfietib. 1793. 7)Neph- 
te. Opera ser.^ai'i^, 1790, 8) Mihiade 
aMarathon, Opevette 1793- 9)LeBate- 
lier, ou les vraia Sana-Culottes. le) 
LeCompere Luc. X793. fiatitcr Opcict' 
fen. Ii) Le mensongp. offirieux. OptJ 

tette,e6ertb, i795,Wfl[)irdjcinnc^ fein U^s 
Ui ^eif. ?('id) mSgen mo^Udc biefeOpcin Lemoine ie Lim&i (*••) Cin 
Maitrede Clavecin ju^arWim 3- ^ 789/ 
roiecvinbcmfi'anj, Caleudr, music, fjjc 

bicii3af>ivp 2 44.iinae»(l^ittviib, ill nac^ 
allfi 2Ba^vrdjfiiiItc^f£it bcrfeiijgc Semoi/ 
IK, welcbeL'bnfclbfi amio.Sec, 179696; 
|ioibcni|K Sifjat ^cirtu^gcgcben; i)!!! 

Souates p-Clav.av. ace. deViolon.Op. 
I, Paris cbea I'Auteur 1788- 3lUC^ 

fcljeint it)mnDd) folgcubc^^BcuCcIjen anjiu 
gc(;-6l'en; 2)NouvelleMethode courte 
ct facile pour la Guitarrea i'usagedei 
Commen^ans. 5)^111^/ gcjjen 1790^ 

Lem Dyne(G.) O^litglicb beiJgi'oOcu 
0pcin''0ic6e(teins jii QJaii^, iinb ixoav btx) 
bei"a(tcn23ioline, im3, 1798/ ncnnt ftd> 
rtuf feinen 3cfrud>cnen SJeifcn b c i* 
00 ^n, D&flbcibcjJ obigcn Opcrnfompo/ 
ni|ien obet bc^ i^DLr^eigcfienbm Ailq»teii; 
^tn, bleibt ungewig- Solgcnbc^cvfcfinb 
untrr fcincm SfJamen geflodjcn rooibcn : 

i)Cbantd'unejeuneSauvage,av.Clav, 
^J^atii, 1796- 2tinb 3)Prejn. et Secon- 
deRecueil dea Romances, av, ace. de 
Clav. 3. et4. g>ain« bi^ 1797, 4) Pre- 
mier Concerto p- lePf. av. ace. de gr- 
Orch. Op. 5- iJ&Cltb- 1 799. 5 ) Premier 
Pot-pourri des plus jolia airi nouv. p- 
2 Violons, ffbcnb-Op. 6. ' 

Senfcv j£^ii|li>p[) 5}I(c^flcI) Sitjlru; 
mcntmac^er j» 9lubo/flabo roflv eincu fcer 
ei|lcn,n)cl(§£v bic won @ i ! b ci m a n n ncu 
crfunbcncn SlflgcU^ortcpiano'* nartjaiteu 
tctcunb tJCtbtcttcit ^alf. 3luc^ feme Stla^ 
vine follcii ben ©ilbermannifc^cn qleid) 
Eommen. fiLm&eitmum* 3. 176J/ Wrtv 
fiber 179"^ fd>on langctobt, 

Lenoble, f. Noble, 

L e n t o n ( lohn)— ?SJ a ( t ^ c L" nantt/ 
tc i^n Lentlion, iinb f^vtc cin !5Bei'( in 
>^olIanbge|toc^cncrliHo'5filL' aKeilei; 3n; 
fimmcnteijon bcffcn^ompofttioit dit- 

Sen^C^.GO ^omponit^ unb Slwitf 
t i(t, fdjetnt iTc^ in ben 3a^if n von 1784 bi* 
^794 i" ^iflLi^y unb bann ju Sunbon einc 
fuijeSeit aufge^alten ju ^aben. SSon ba 
famcvgegcrtbti^gnbe bc(J ^79^ftm ^af)t 
ve^nacft^^flmbuvg, »d erfidj^in^Ritglieb 
birr tSefeOfdjafr bcL'^ilntti-im69Gi]Tenfc^afj 
ten jii ^Parij n^nntf, unb in einem ^onjec^ 
te jroci^ neii i)on if)m gcfe^te ^Sinfonien unb 
cin^lavieifonjcvt auflcfltf/in rocld;enjgom/ BSB 3<5 Le n Leo Leo fliS fattbci'Stentief uoKfommcn ei-^idten. 3u 

vott benenAbei^auprfolgcnbfgenannrmer; 
fccnffinncn; i)IllConcerrsp-leClav* 
No. I.3. 3.t)ai>oiiba6i(tcOp. 3.unbE)a^ 
btitfcOp. 7, flbeiWiU&entih itUcjuPa; 
ligumi787. 3}lX£lautafiio'9. Op- 5. 
jtiit 3J. Op.8 mttaj. uub ^, mb 9. mir 5B. 
jcbee Op- ju J (Sunatf ti^ allc jn ^Paii&^ le&j 
tac4aud) juO(fettl)aclj,i793tmu94. 3} 

Airs varies p, le Clav, No. 70, *Pat'i^, 

1791. 4)nij{lammiiD'9,2onbon^r795' 
Siebcijbeneifien, Op. ii.mit;516K^ mb 

bicjtccmjdn^ mtt3Jiolm. sJVIbeurrdjc 
EiebeL- bci?"" itiat^Ui-- ^ambiiiti, 1796- 
©cm evitei 3Bcif iji fdjoii im a- Scf . ange; 
jftgt. 6)Pielu<leftforthePf.£onbDH;bei^ 

SBcobetip urn 1794. 7)Airvarie: Oma 
tenure Musette, p. P£. Oe. I2, fifipjig, 

^ X- cnzi (Carlo) 6iif(erigft:.Sai)etlmf if 
fiei ju'iBeiijamo, frff flW ^linitlci' in 3^^- 
iien nidjt A)enigett dtii^m eildnijC f)abFn/ 

wegen, mStutje-'^tfliibtjeilefet. 

*Leo ir/5)fl&ft jii :llom^ mat am 15, 

3Cu9- 681 evm^^it uiib \iavb nni 24. ^SJay 
683. 2l"(5fmT|TcL-ffl^fneL-©ilmaut t()atec 
inbiefeifui'jcnSett f*!f;4- i>iel juu ajeibeffc^ 
trungbei'^U'C^tnmufit. (Ei- tseifevtigw felbjl 
tint ^faImo^ic, unb tjrvfa^ me^ierc latci; 
ttifcftc »0V"»"^" '^it beffein i)}lcJobten. f, 

£a 1 e i Catal. Script. iUiistr«n)aj.Britt* 
cent, I.p. "^J. 

Leo (Franciscus) fin unbcfattntcr 
©e(ct)ttcr bctT 17- Sa^r^unbcrt^^ tfat gf/ 

fffilHCbeit ! Sapientia#3 universitntis itu- 
dium, eonCentus Aapienriae bumanae. 

5iaii«, 1656, 5oL6effcn7tcL Xit, deMii* 
sica ^anbrlt* 

£ 1 C3o!)ann f fjnflop^) bet tOatcr, Or; 
gclbauet jti ^iig^burg urn ba« 3. ^685/ 
mac^te \id) nic^t luu' buid) Hieifcrttguug 
mc^Cfi'fi OL-gelti; foitbcm aiicft aUci-Ici; 'Ki-f 
tin wn Xlawnnftmmtnun bcfaimt. f, 
©tftteit* ^.©efi*.®. t6o. 

2eo (3of)aim £^ii|b5pf)) bet ^o^n^ 
ij^uvf- 3)2ainjifcfeeu uttb ahaifgrdfl. 2lni , Burg, wai' ni^ti mniqet alititnk^, inbtin 
ft- fdjon cm (ug^nblic^en aim- me^ieie gioj 
ge ^crfc im i)}iiiinjtfi:^ett.^ambfL"g[rdjetT^ 
Znipai^ifc^en, in bev @cf)mei^ utib dnbem 
©egenben erbauet^alfc. 3"be«2l"nfpaifjj 
Ti^itiildnbentiartc er iibabie^ bie?laf|'ic^£ 
flbfiaUe t)a!t:lb|lbefinbn(()en Oigein, €nD^ 
litfe u)cn£)ete cr jidj loiebfr nacfe fcinct Sd; 
tct|tabr,imb&fluetebafel&ll 1721 ba«2Gerf 
inbctmiidj^Etidjf. tlebcittw toaun aii<^ 
fcine jKlflvici'c, ^J)«titaIeon5, @Iocfeu("picIc 

u. f, ro, jm- fd6(n 3eit belic&t. f, ©ttt; 
tenrf ^,®ffc^. 160. 

*Leo (Leonardo) — War ni^t niiu 

^apc[lmei(lci am ^onfevwatorio ©£, Onot 
ftb, fonbern niic^ '}3viitt:ipa(;0i'<(iint|l ait 

bcr^&niaLi£ape[I(ju3IfapeL ©flg fnue 
Stbeii^jcit in bte nften 4o3a^t'e bti 18. 
3a^i't>tinbci't«faHf/i(laiiger3«>eifeI,2>e|i& 
unbcilimmteiabet iit bcc'itnfatjg unb bntf 

€tibcbetiUben. SHac^bem^iccini wau 
ft 1701 gcboren^^avbabei" fcfion 1743 ei/ 
ne^ fc^ncHftt iobcs, im 41. ^ai}ve ]'mu 
TiUtvi. ^iivnt^ ^ittgegen U\^t \f)n 5; 
3a^)rc alt mcvbfn, nnb 1 74^, an cincin mis 
gefcl)irftbc()anbelten (Hefc^nsilie im 9?acEeti 
ffevben, 5)3^ a. £ev- folgt noc^ einev biiif 
Wn 9)Jevnung. Sie ©a^r^cit tpiib auc§ 
bie^mal in bctg^iitre )lcf)n, iinb idj [jnue 
mm gi'oBe S"fl/ bcm £ern" 53if<^i*H'* 
3(nga6c aUbtcfidjeiftcnnb nja^ifcfjcinlic^; 
fie juempfef)Ien, 5a5i(^tigeialievfdjeintmii: 
bie ^Sc^ilbetmig wn bem *I^araftci' unb beu 
gjlanieiv ivobuvd) fid) bie SJctfe bc^ £co 
untetfct^i6cn^iBclrf)e un^ bev n^ilibige 9^ i c- 
f in i in Sleapei unb ®icilien gefdjenft f}at, 
Unbidj ghubcbniEefEt mtiju ttetbinbcn, 
wenn it^J ifjmbiercSc^ilbciung^iev n)6it; 
lic^ loicbergcbc. ^P i c c t n i bmcH fid) alfo 
ani: ^,2cotiavbD 2 to &Uvti'afa\k fcif 
nc ?Offi(reiv uwb tann, mit cv alit 7lvtzn 
tiOrt9]Iufieyacini^t6fraMut3l«c^ flatten 
gibOtcn ^Jteiflci' in feiner Sunft ge^alteit 
mevben, ben Staficn jc ^etwoigcbvadx ^au 
QJIetdj [laiF uab angene^m i\\ .%cmpo|itioti 
unb ^cfang/ gelang i^m bag ©logc unb 
ba*iSdji'erflirfjc, fii unc ei ^zc\enti)tHi bie 
fanfteflen unb jiSttIi*(tcn (Jicfil^Ie barjti; 

flcUenrou^te, ©cin Misero Pargoletto, 
im Deinofoont©bc^O!Ueta(lariO/roirb 
ftf M i&v ein ^uflec Dom ®cfang imb Xuo; 
brucf grItenmuOVn. 37o($ bvadftc ti tein 

^oni; BSB BI7 e a Leo 8i8 gifidjfn fcpc» ©djtitt mit eitiem ©efarij 
^aitcTt/ beffen @esm|£Ottb bai @emilbe fici' 
©enjfgtmgen 6e3 ^aflViS^ obcr cinti an^' 

foi'tbautvnb iu^nnbtnOStvaufdjCS bii\:fttUt, 
\o xotit, ali £eD. ^iefiE 2lLtbei;@efaTtd$ 
ncnntman Aria d'Oatinaaione, bfvgleU 

diletta dclcarofipoaoetc.i|h ©rrSn'ftf 

ftflijung t>cibt]rc^ ju f umecEcn^ unb bi ^ Dei' 

(lanb ito UTtnac^a[)mltc^, 3lUe ^eife bie; 

fc^ grogcn 9S^in^etf finb »>c[l ddh '^tMtn, 

bie^35cn)unBeimig uerbietifti ; fluc^ gdten fie 

roiv(lid) allefiir'3)tcitteiitQrfe^ bie von ben 

italiinifc^en ^ontflnltlem mi( tJtjvfiudjt 

unb ^L'ftaunen genannt tDeibcn* Unge^c^.' 

tttito worjilglic^ ®ef<ftmacf filier^a&ene 

unbrftfjrfttbe @tilrf e ^atte^ f"? gcltirtfJ i^i« 
boc&fludjMg@d)(rjt)flfte, unbimtci fcine 

fdjBnflfn Opcrn biefet Hvt gctjfirr bie untcr 

feemXicd: i1 Cioe, attfbeutfc^:bagt)eigt. 

2Dei- @egen|tdnb bie{e^ fUintn ®tilcF^ ifi 

fin'SImfc^^ beibic@cwof)nt)citf)at;, ju je; 

bem '^SJotte ; ba^ fteigt; ^iiijujufr^fn, unb 

brr, tim allf ^ t)er|ianblic^ ju macftett/ gf i*abc 

fceflome^i-CDtuiFel^fitfagt." €« rotrbbett 

if fci" nic^t geveucnyWenn tv mit biefer©d)il/ 

teiungbiejentgf rergleidjt^ welcfje bcr ^v. 

Sapcllm. 9le i c^ a i- b t in bet miif,?3vonaM-' 

ftftrift ©-98- tton e6cn bicfem gioj^en^ilttf?.' 

Irrmac^t. (fi'iriibunmanban baL'infin>' 

bcn^ bag 8 c fid) f*:fton bet- Soim bcr 3lotii 

i)0'«^ bod) nuv inbei" fomifdjenOpeiv 6e^ 
tient^abe. 

3u feinen im a. Sev. rtugefii^iten Sffieiff n 
(Smite id) iiuit nod) folgctibe 31ac^i-tc^ten 
mibSufd^eftetjfiSgeit. ?inni '^^eil ba&on 
fttnidjbcm ©mnei) fdmlbig, 21&ei bic 
gv6ftc unb frfjStifle ffiac^Iefe ^ate id) bem 
IJcnetbeit^ti^ertbeu 9teic(^r()ume bn J^vn. 
.^apeUm. 9teid)flcbt an Serfcn beS 
Se jubatifen. ^Ue^ jufammenanSlmig^ 
feitcti &eftcf)etin folgenben: i) Princlpi 
diMuiica, epoiseguoiio i Solfeggi di 
CaiFaro. f, 4i acgS.^J^ufifycijeidjttilJ. 
SJien, 1 798^ WD a&ei ttid)t angejeigt ift^ ob 
SfbLud t obei' nnt gefd>vie&en. 

ir.Sivc()enfac()ci^troDonbi»3fl.Se):.i 
fc^on 1 Oi'ntomn angiebt; 3) Miserere 

alia Capella fflv 8 ©ingftimmfu in 2 €^t; vcn, WGvaui ^i\ 91 e i cfc n v b ( bai C^or, 
Cor munflum cr«a, in feinem RmiJtrJRaj 
gajinecingeii!icftf)ar. ^ics HBtit i\l iiic^t 
nuL ju^^cdin, fonbeinaud) i-^gi im^an^ 
tI>eon}uifoitbon, bm<i} 40 ^Anger uwtct 
Snfi!ll)cunjj bee U n \a n i^ jmav ni<^tfti)Uvt 
ficV/ bod) jui^ ^emunbeiung bci JKennei' 
aufgcfil()itmorben. 9Ber2a(l^fi^jueifa^* , 
vtn,it>ie%. .^einfe nflcfjfeinciiBlaniec 
fidjflberbietf j^unicmerf fliiMiiBr, tann ©, 
149 — 156. bes iftcn ^anbctf feinei: 
,,J?t(begaLb von .^of)entf)aI/' nadjlefen, 
OSte ^partituu biefe« 5!BetM ijt noc^ bejj 
5HeII|inbin'3)i|l- jufjabeiu 4) Motetta; 

Hcu nos mlseroft etc. alia cap«?lla a 5 

voci. Sleicbai'bt, 5)Mi8ia a aSopn 
A. T. e B. mit "SegleitHng won ©aitenini 
fliumenten, €benb* 6)llIMi3iea5 voce 
mitttoII|ldnbigcmOi'cbeflni?on0fltten/unl> 
©Iafiiti|lLumentcn. ^baxb, 7) lU Dixit* 
roovuntercinfl a 5 voci mit jiacfet Oic^e* 
(tcibeal- unb ein^ fiir 2 ijiciftimmige €t)Jre^ 

mit 2 »ei'fdMebenenOicbe|ian. tbeiib- 8) 
Te Deum a 4, mit grogem Ov(fft^n\ 
€benb. 9) Credo, a * voci, mit ?5rgf- 
t)cn©flitemn|tL Sbcnb, 10) Magnificat 
a a voci, mitScgl. tton® aitenin|ii-.(E6enb. 

11) Magnificat a 4 voci con fi V- «B. 
gbenb. 1 2) Cantata per il Glorioso S; 
Vincenao Ferreri o sta motetto 4 5 voci 

con Strom, mit uoIlftiSnbigfm Otc^cfter* 

€benb. i3)CantataperiIinirarolo del 
Glorioso S, Gennaro i5 voci e grando 
Orchest. Sbenb. 14) Motetta: lam sur- 
rexit dies gloriosa, a 5 voci unb f^r cin 

grogcd Otc^efiet. <Ebenb. alle in ^ft, tnm^ 
c^evonS^o' icigencr^anb, i5)Miiere- 
remei, a ^ Voci soli col Basso in^IOJff. i[l 

im Sopcn^flgcncr i!Olu(ifr'^rd)i»e mit \>^vt 
bvannt, 

III. ZnOiptvw^ beven bfl« a. Sex*. 8 
flnfiil)rt: 9)Sofoniflba, 1718 JuSReflpef, 
hacb ©mncij bcffen ecfle Oper, 10) 
Artaserse, irrnaiii abev ^ucnev »»v 
eirtc ^rie ^atte tcnne n If ine n. Seiner ani 
Spin. 9iei^>arbt« ©flmmlung: lO 

Arianne e Teseo, i2)01impiade, Wot%' 

in bc{i ©nett : Nei giorni tuol felici, nnb 
bieVfice: Nosbdondevienc, BoVjiiglit^ 
bewunbcrt- i3)Demofoonte- i4) An- 
dromacha. 16} Achille'in Siria. 16) 

Cirtj ricoaoiciuto. t7)LeNo2e dl Per- BSB 319 L e 0; e o SttO che con Auaore; »S) Festo teatrtia 
1739, 19) Serenata pcrSpagna, II Par- 
te, so) Componimento pastorale, II 

Parte, ai) Serenata, itt eigcit^i^n&igev 
^airimr, aber nodjunijoKcnbet. 12) La 

Z>ngaretta,Intermexzo» 1731, unb noc^ 

cine3Ji£n9ecinjcInev'4vien. 3Iortj fommt 

fiicrjW 23)11 t^ioe-.Operrt biiiFa, TOOW^n 

cbett fcie 3tebc getrefaT t)t, UcbciCieu tanu; 
tf © u t n c V fluc^ Trios a 2 V. et B. wn 
ttv reinjicn J^aimonie uon bitfiim ^^^iciftcf. 

LconacciniC-.) ^eb. JU lOtOi etlfl, 

Rjiib Dom ^p i c c i n i imtfi: Me vorjflg'i^cit 
SReiilci ber^Dnfunilgejd^It/ unb feittc 2e/ 
benejeit inbicSn^rction i6oo bi3 1650 
geff^t. f. Sflcapc! u. ©icilicn. 

£ e n a V b i CSo^aitn) cin Somponi(l 
|tt 2(nfart3e betf 1 6. ^ai)x^unbnti, vwbt^s 
fitilivbtit inanmdt^dobkn in cinet in 
L 4- um 1 548 gebrucEtcn ©flmmlung mf (ti 
(id)ci: £ieber fiii: 4^timmcii finbet, €tn 
€yemplav bauon bcfinbet |ic^ noc^ auf bn" 
3rt)icfauifc^cti ©i&lit>tl)t(. 

Leone (Eiasio) cm Sdi'mcUtevt 

^ind) btt gegeniudi'tigcit ^citalm^xcabvf 

fc^einlti* ju Xnriny^dt (jciau^gcgeben : ©ic 

Slng-'Stcber 3acmiiJ, bcm ©ef^ijmarfe bet 

S«IUtiifc()pn ^ocftc angepapt unb in ^ur 

ftf gete^L ^urtn, 1798. f- £it«v. 2lnjfig. 

1798.®- 1088. 
Leoni (Leo) — SBfllt^et fil^it 

tioc^ tton if>m «n : Salmi a 8 voci.93cnebig, 

1613. Sit nattntc fic^ aud; Acadcmico 

Olimpico. 

' Lf o netti (Glov. Battista)emtta.' 

lidniff^ei Sompotiifl 6ct »origcn ^a^r^utt/ 

(firttt)at()eraiU9egebcn: Litame a 4^ j, 

6, 7 etftTOci. 5iBa(t()CV. 

Leonora, f. Baroni biet in biefem 

SBecfc^ rod^ iiud) im a. Sey. bcij bit )>m Sha^ 
men anjumcifm ifl, ba boi t bei- 3tit. ^ a; 
toni ant SJerfe^en bej @e^er^ g&njltc^ 
fe^lr. 

♦geopolbl — ©i€ befonberc ZnU 
munterung unbUntetlfd^ting, but'd> Yczld^t 
biefct' ^aifei" tie ^onfunft, befonbci^ ju 
SBien, jur fc^6n|len ©Iflt^e biac^te^ Derbies 

nen, ba6id)^iernocb ^inj unb bA< anbeve 
bie 'D}!iiftf betreffenbfiuj betr lUn^ttme^i-t 
tm3(uffagc,»on /,2eopoIb« bei&vot 
gen St6ni, ^atfev^ witnbern^mArbisf^ Zef 

bmunb^^dten/fiUJ9e^eimen3]4<^n^tfn ctSfftict/' ficipjig, 1709. S. M^nqiwifc, 
fciiiem 2[nbenf€n ju ^^len.mttt^eile, Sine 
gut£:,531ufit jog ev ollcn Su|lbai(cifen vot, 
Snfetfmbciuiet'P^[a|te^mdcl)ecij.\^vlic^ 
narf) ctnmibctjubeiuoijnen pfTegfc^ befanb 
ftct) eitt Eojtbavefl spinet in eincm fancc 
Simmer, ftjgtauf n- feitie mrtf^igeti S^mnbett 
jubiadjte. SBcyf^finem "ilblebrn 1705 ha 
tlanbfcinesapclle, aai iSimUmzi\in, 1 
93icc(ape[Imeijl:i', 7 eopi-ani(ten, iZltu 
\un, 10 JeriotiiEcn, 9 ^Sflfjificn, 3 Compos 
niitcn, 5 Organi|ien^ 2 XfseotbifEen, 14 
S3ioiini|Tcii^ 2 ©jmbifteii, 323tclotKcU:jien^ 
2 83iDlini|len^ ^Soinctiftcn, 4^Dboiftcn, 
8 ^Pofaimiften, 5 mu|lfa(iirf)cn Siompet^tn 
unb einem fiaiitenmflc^er, .^ieiju ge^Sitm 
noc^ cine Hniaf)\ italitimfc^ef^flngmntien 
unb meljieie fogcnannte oibinaite SQiolotii. 
Stele atlc nsaien, uor ber 3fnnat)me^ Dom 
5£flt|"eL" felbft eiraminict rooiben, n>obe^ (cine 
©nnft, fonbcin blop SOeibienfte galten- 
,, 5Bantt aUe SoEIegia/' fhgt bev 5Qetf. ,, in 
9Bien auf folc^c 3(rt befe^t woiben, fo ijt 
(emSnjeifel/ ?JCienn)dtcein paiabies auf 
€tC)en." Siefe feitic Sapefle rombe flucfi 
bflmaW fill bie i3oIlfommen|te iTiber5aJeU 
getjrtlten- 23ie(e beiJSapeHijleii matcn^a; 
vmi, unb eif)ielten f)inl4nglid>, utti]tanbt$x 
mflgtg leben ju Hnnen. ©er ^aifev mat 
ni*t niu' Senncr bev SRufif, unb fonntc 
Derfc^ltebene 3ttfli«ment^ untei' welc^en tt 
abei- ba^ Glacier am ^6d)(fen ^ielt, hm^s 
mAgigfptefen^fDnbeinnJcttcifei'tc a\x<fy mit 
jebem^flnltlpi-feinfcSfit in berSompofi-' 
tiom^eineOper wmbe inSBieti gefpielt^mo; 
jn ei" nicftt eine obevnie^ceie 2ftie« gefe^c 
^attf.S&d^i'enbbci-^uff^^rungvei-menbete 
ev fein 3fuge wn bet 55*ii"titmv bie et in ber 
^anb ftatte^unbtuenn if)m eine ©telle bit 
fonbeva gefici, fo btilrftc er bei;be 2tugen ju, 
©agcgciibemetfte et abet anclj bei^jebcm 
Sel>l(lrid)e mttet 50 bcnjenigen, roelc^eu 
i^n get()Lin ^atte. &ani anbni betta^m 

fi(^bicSaifeiinJeineet(te@emaf>Iin, einc 
btgotte fpanifcfte ^linjeffiny wd^icnb bet' 
Opet, inbem pe (id) geroS^nfit^ j()tcn ISlif^f 
vaf^m in bie Soge nac^ttagen Ite^^ nnb fo 
emftgan ifjiei ©ticfetcij avbcitctt, ba^ fit 
aiicb J^^fnenb betganjcniUotflellung fcinen 
©(icf bcmXltetitev juroanbte, ©einc jwey; 
fcG!ema^fin,€Iaubia Sdicitatf^ttin; 
Se9cn,bieb«V(^f^ve^fti3Sicit mantle gnre 

Otb/ BSB «dl Leo L e p Ldp Lei A3t Oibnung am Saifetf. ^ofc emfii^rtf,wugte 
ffl&ti &isfc fctne SJoiIiebe juv Oi>f t ju it)iea 
gutcnilbfid^t^ti i^ nu|cn, inbem fie manege 
gute Siinticrung an bett Jpof,an fc^itf lid)eit 

gfli-emeganje Opcr untet bem tucl: La 
Lanterna dl Diogene, angfl&/ worm 
©jcqetie* bcm flflnjen .^ofe frine Stl)let 
Doiiflcffe^ unb teni -Rrtiffr fc(b(l/ in &fr 
Stollc MIcjCflnbev* bei ©vogen, 
fagte : ,yt)fl^ er au6 afljti mtlbev®nflfce,ntrf)t 
flljric ^d;abm be* gemeinen 2Scfen^/ fcu^a^ 
(teu nic^f gcnug feeftvafte/' ^o mit 6ev 
ungenamucSBaf. 25icfcOpn% untccitiW; 
dfcn i^mPomo d'oro allfin awf looooo 
Zf)k. ju fte^ett fam, mtigtert atle italidtiifc^ 
JeijJt. UnbcS ift (tin ^wziiei, bag mil- bie 
noc^nadj me^i al^ ^unbert Sfaljieit he^ta 
Ijetibc ©ewo^n^eit an beutfcfjen S^bfcn, 
Uim anberc giojjc Opet, als itaiidnifctje 
auffiJ^renjuIflffen/ cinjfg unb aHein bicfct 
£iebt)abcvei; £fopolb^am ^talicinifdjen 
juban(cn^a&cn. 2(o polb en, bei- ®e; 
]ii)mad unb ^cnntntfTc wn ?Ottifi( ^attc, 
tDflu biet^ }u )9et)fi&en/ ba beatfc^e @dngei' 
im 3. 1 6 60 rto^ in gar f eine SBetglcic^ung 

mit ben Ualtdntfdfen famett^ unb in Staiien 
bamciH bit O^cv fcfcon ein ffalbe6 3af)r^nn; 
bmgefelfl^et ^atte, ©a a6ct feit 1760 fo 
mandretr beutfc^e @ingei', felBfi auf ben 
crimen if)eatevn StalicniJ, ^ewunbenmg 
mcgt^at; fo f&Ht ie§t biefcvSnmb ganj 
roeg. — Slac^ bcm duabiio ^atfieo/ 
p ( b and) mcle^^f abttgalc in 3}Iu^egefe^t. 
Sie in fcinem2fETi(. im a.ger. erjd^IreXnefr 
Cote ge^Svte in ben 3fvtif. £ a r i VIv befTen 
Sflpellmeiftet Suy mar. 
8 e p ( b (®eovg ^fugufl 3uliu0 ge6. 

311 fieim&ac^ am 1 7- Oft. 1 75 S/ ^**t ^etauS/ 
jicge&en: ©ebanfen unb Conjcctmen juv 
ftScfdji<tte bet 5R»fi!. ©tenbal, 1780.8- 
^ 9 0etten. ?Olan fle^t eS bicfer ©c^iift an^ 
bag fie jit bcti jngenblic^en !8eifuc^en ge; 

Seopolb Oo^ann ^^nftian) ^mp 
\)ericgerj«2lug^6m"g^ fc^te roa^ifc^einlic^ 

bareI6fri74o bie £ofmf(^e3loienfte(6eifi) 
fort, fo ^ai; er x 741 r*^on 29 3Bei(e ^on gu; 
ten ^ei)tevn in beutlic^em @tid;e ge (lefcrt 
!)attc, 

Lepin (...) Unter bicfem Slamen 
wurbff 1 794i«35<>vifiein Concerto p. ]e Clav.av, sV, A, etB. No.c. gf(loc^fn. 
AcysctGalathee.Operette, gab eti/g? 
flufe Xi)eacn", 

Lepreux. f. Freux. 

L ft r o i (_ . ) n)a^rfcl)einli((j sin ]€%t ju 
^ari^lcbenbei'Slomeiijl^tjflttebardbft&eij 

£e ©lie 179S rd)ontJiei:5aJetfe JSIamw 
fonaten llcdjen latTen, 

Lescot (...) cin SonMnfHer Beijm 

Theatre Italien ja ^}>lU[3 17S8, i\i beu 

iEompauiil' ber pefioAcnrn Operettc; La 

Negresse. i '2lft. ''pmi, 1789 

£ceb op (^einiid)) ein Orgctmac^er 
unbKiif^fnltrctjer ju 'fim^, khu um«3. 
1 720. 5Biti er aM Or^elmadjer seitiflct 
^iit, iflmdjtbefannt.roo^fabeiV bag er be* 
3uaenOrge(rad)en gqtodjen ^at. 

Leigu C_) ein ftanj- jlomponffl 
Ifbte umij 3. 1678- |. Merc. GaK biefe* 
3at)rt«, ©- 45- imb 209. 

£e f f c i c2J. 3J ein m^u ajien lebrn* 
bn' tonfiliiftler, t)at bafelbjl befannt ge* 

macfct: Ariette p Je Clav- av, Var, |»ew 

2lt'(ravia, i797,begg(.^raunfd>n5eig,97ocfli 
fflfjrt 5r a e g in gjlft. wn i^m an : VUI 

PotonoiAes p.lcCIav. 

*£tffing(®otf^i>lb €p^iaim) jule^t 
©laurtfcftrocig^gBoIfenbiittcIfdier «^ofrat^ 
unb ^Sibliot^efar, geb. ^u ^afmalf itt 
gjommein 1729, luai- jroar nie Rentier 
bfr aitufif, ^attc abei tjermfigc feinei 
©rf)arf(Inns nnb feiner Qifle^rfamfcit |1tft 
foticf? €infi*ten in baS SSefcn bci ©iSi 
ncnii&crtjfliiptevroorben, bag evfelbfi bett 
^onMnfilein bie tjovtrcfllirfjflen SHegeIrt 
unb ^infe it&er ben @el>rauc^ unb bie 2(n/ 
luenbung ijffrer^unp ae&en tonnte. ^ie 
^mtifc f)\zvwn finbet mm in folgi-nbeti 
t)enfdnen@c^nften; i)UfBer bieSHcgeIn 
bci" SJiiyenfii^aften jum SBergniJgen, bejonx 
berS ber ^15oef?cunb ^Tltifif. ffin 95ruc^fifltf 
einc^ Ee^i-qebic^ts, in feinen fleinen ©djriff 
ten. Berlin, 1 75 J — 1756. n. 3)Ue6eV 
bie mufifalircfcen Sroifdjenfpielp bcp @*flii/ 
rpiefen. 1767. 3n beflen JJiamtung, ©ra* 
mamtgif- 1769- 3-@-2ot — 116, 3) 

Scriptorefi rerum BrunsviceD^iuui* 

^annomvi770- III Vol.SoJ. Sft^ifto; 
ufc&, £rftaf6im3.i78i. 

[i€<ueur (L F.) — SRa* neuevn 
Slac^vie^ten t|lrr nic^t ju -paiid ge^rrn, 
fonbeiu bev ©o^n citie* Canbmann* U^. 

Hbbs; ^ BSB C93 L es t » £24 Art fjir 5)Iufif fvjogen rom&e. Saiauf at>ev 

lentcri auc^ fdjon bas a. i!cv* im ilititcl 
Sueur@enc^tiafeitiuibctfal)tcn ta^L *er 
vcvior roAfjicnb fccv 3tet)ol»non nid;t nut 
ffinen %bbt'i£Xitzl, fLmDciit aiirf)^ trad 
fc^'tiTtmcrmfliv feinc ^apellmeiitavStclIc, 

fc^lofTcnmuvben, ^c aibcitete nun, m^/ 

Untcvitfi^ung gefunben I)aite/filv bic Jfta; 
tiDnal*S^fte^ beronfcci^ ahcv \\)v^ Xfjefltciv 
unb btc^ mit fowkm &l&^e, ba^ matt tf)n 
tiid)tnm-,nfld)bci£i'fdKm"n3 femei Ca^ 
verne imb femes nod) untcr © a c dj in i* ^ 
SeiwnggcfdjmbcncnTcIemaque, ju pa; 

ri^ allgemein nntei tit SieblingfifDrnp^ni; 
^len iit)ite, fonbern itin atid) iin 3af)vc 
1795, bn> €iiid)tuit3 be^ irtationalinjLu 

ffffotbtpSiurif bcybiefcmSnimutcernann; 
te. €r flvbeitetf nun aurfj in ticfet ncuen 
@;elle mit folc^tm Sifct fovt, bap ft in iHa; 
inefd)oni796 ijm§c|tc beiSlcpublif jum 
crflen 3Jlale, nnb baiauf am 31euja^i'^fe|te 
1798 atif Srtatftfucftcn fcmed ^PiafibenKn 
© a n b in jinn jmcnttn 9]Iale^ 6ffentlirf> 
unter ben Jtomponiiren bed jn^eptmSlan; 
fit^ «u«gcvufcn ronibe, ttelcfte bwvc^ i^re 
^nnfljucaJerfcbfinenmg bei3?otionfllfefre 
in birfen 3at)ien jn Pftiiaisa^ t^iig? bcijgc' 
tcagen gotten. ©eineCaveme, iDomic et: 
1798 jum jtpei;tfni0tale ali "^^fatetPom; 
jjonifl aufUflt, fanb man jn 'paw U^x aug^ 
&t'UcC6voU/'3elrf)ut unb i>oQ |d)6nfL' <StcU 
len, nur ju tiiel Sfltlc 6e« Otd^eflciiS. gin 
Seller, bev i^m, bcr (i* genbt^igt fa^, tim 
.bie®nn(i bei ^Publitum^ jn bufjlcn^ g(tr 
tt>D^I ju ilbri-fc^en nxtr, bo bie 0()ien bev 
g)anreinun cinmal an biee unanfl)6i(id)C 
S&lafen^ Tpaufe n/ Xvompeten imb ^ofau; 
nen biivd) feine SSoigdngct gewBtjnt njoi&cn 
waicrt, ^egenwArtig fcbeint biefec bem 
3tu<bvucte fo nacfet^cilige ^Kil^biancft aii 
tin aUgemetnev 5ef)let mifeiei ^omponi; 
(Icn ixoav nntcv nn^ ftuc^ an mcftvetn Drten 
jm'®pra<(>ejufommfn, obev nodjimmeir 
ol)ne£vfol9. 55oc^ roicb man enblic^ bei- 
grfunben Slnitunft tvUbcv folijcn ntAffcn^ unb ti w^re wo^I bet 5Ki*i^c mi% barauf 
j« acfetcn, meidjei'uon m\n'n Somponiilcn 
fic^ am ct|ien baju bcqnemeit irfib, ben Qie* 
bi-and} Bee ?Ma jin|h'umciU£ bluj} anf be|"on.' 
bm eifefie ciTtjjrrfn''infen. SJillig mrtre 
bic^bie<^adje eincs OJiaiine^, njcldjei" fii.^ 
beieitsim rDilen^cff^ebeiJSntiaiicn^ unb 
5^ei?fa[l^ befi ^p^iblifuui^' bif nOet. SSon 
aUen geirt^mten i^c|imufif en bei £ e f u c n r 
i|l flbet in Sentfc^Ianb nic^rtf befannt gc^ 
iBorben. ©e|lomet)r abcv finb' ed feine 

Opern;aI^: OLaCaverne ou lea Vo- 
leure-Diam. Jyriq en 5 Act. ^avU m 

^ai'tirur geitodjcn unb bafclbft 1793 jum 

CL|ien OJlale auf Kfdt)tt- Seit 1798 gicbc 
man fieaud)flufbcurrd>en ftjearein, unca* 

bcm iird; 5>ie:")t;iuba;Jp6i)(e. 2}Tele- 

maque daiia I'Ule de Caiypso, Trag. 
lyriq. en 3 Act.reprPsenL pour la pre- 
miere fois lur le Theatre Feyd«au, 

(roeili^ie 2lufr"iii)vun lauf b^m I^eater de» 
Arts bmcft Jfabalcn ^inteittieben it^otbeu 
njai)Icii- Mai' 1 796, 3n *3>artitui ge/ 
ftod)en. ^padS, b-3labcimann, 1797^ auf 

4oo^e(ten, 3) Paul et Virgme ou le 
Trioinphe d« laVcrtu, Drame lyriq- en. 
SAct. g^aris. gefloc^cn 1798- 4) OJiogc 
■Xiaun^iSiufi^&ei^bevSciiatwng bei@« 
beirtc be^ ^3Jtaifd>aaff J u r e n n e^ fill- 2 Ovf 
djelieivam 18. <^^pu 1800 in bei: Sivd^e 
bet" Sntjflliben yi g>attd; unter eigencu 
^auptbiicftbu unb bem'©e^(ianbe £f)e; 
rubini'^ mib i?ieu6er« aufgefil^iC- 
f, £eipj, miif, 3eit. 3a^vg- HI- 0. 217. 
©eitbiefemSa^feitefjteraui^bemSUatto; 
nfll^SnititHte jii ^Paii^ M^ einrr ber s cvJ 
nannten Dbernufre^ev t>or- 2n« foldjtfc 
^ieUerbafe(b(t, an bem am 8-3Kav i8or 
jnm "Jtnbcnfen bed 5Itc, ^l^iccin: ange/ 
ftcUtenTt.aneifeile, uou eiiieu giotenaJev/ 
fflmmlung eineiSebadjtnt^t'ebc aiifbcnSSeiv 
ftotbcnen, in leeldjer ei' bie ®tunbfd^c bie; 
fed grotjen ?t)iei|lei^ i^bei bie efjea tva I ifc^c 
5JJufif fo Iet)itei£^ auseinanbev fe^te, ba(j 
fiejcbcrmaun^ aI^eirtevDm"cffTi^cXf)coiie 
fibei' biefe ^JHufifait, gebiutftju befi^m 
ftiilnfcbre- St ^aitbelte abei* bann i)t>ort. 
bc$ ^Pifcini "SHu^it (Iber^aiipt, bann 
1) ton bev roefcntlidjen 93etfd>iebcnE)eit bev 
?D^ittf(,treld)e bey bev33cflamatiQn in bev 
9tcbe, unb im ®cfangc anf bem Xi^catcc 
fiRjuTOcnben wmn, cnblid) 3) vm bet BSB u^S Lei 

0tfltt firtben follte. ©eine jimic^il baxaaf 
folgenbe2itfefitbc|iflnb i\\ bcc^ompofttion 

6et 3V0!;CH Opa S)La Morr tl'Arkm, 
von O^uinai'D nad} ^Up^ocF beaiv 
bfitet, bcicn ^uffifnunij abci t)iu<^ tie jta; 
iaicnbc* ©aietre ^iiuem"ie6enipm"6e- 
©icS 3^i& jum ©rurf e bc^ fula^nben ^vi£\i 
ticSScLanlafftin^l l fijLettreftu reponsei 

Guillardaut-ropera rlfOn mortd'Ariam, 
dont le tout'de mite arrive pour la troi- 
fticjiie fois an theatre des Arts, et sur 
pluiieuri points d'utilite relatif^ aux 
arts, et aux lettrcs, par Le*ufur. 5>ari^, 

[id) t>nvd)aui aufbie ^tLeitrgfetten^ tt^elc^f 
(idji^AJifc^eri i^miitibbemSflrettc, bem 
bamflltgen'SireEtui' obcr »ielme^i©cjporen 
beff patifcL- ^Siufif.'^anfetiiatLn'Uime, tnu 
fpoiuicn fatten. ^U{c m^men aba mit 
^rufe bcv ^a<bt unb 2i|I bed ©avcttc 
ritte fo fc^ljmme Sffienbung fdt- beti fie; 
f u e ur. ben cinjigen untev btn S3oi-^f |> ^ten 
biefeSSnftiwt^, melcftergncvgie unb t*iel/ 
If ici^t iiud) ^iffenfdjfl ft gcnug ()fltte, um fic^ 
bcueigenrndc^tigen unb ei^cnnil^tgen Itn; 
teinc^mimgen be« ©aretie luibeifc^cn 
(It Einncn^ bag er, nrtf? rae^ueren eiliitencn 
^ciabnjfltbigungcn, enblic^ gar feincd 
jimcgcntfc&tipuibe. Stir nilmlicf^cn 3?it 
etfd)ien attcr^unb ma^ifc^^inlicf) nic^t o^nr 
feine ^^itmiifung, eiae©t^vin«nta' bem 

5itc(: 7)Meinoirepour I,.F- Lesueur 
— ou consciller d'etat, charge dela Di- 
rection etc- dc ^Instruction publique 
etc, contcnant en outre quelques vuea 
d'aoieU oration a et d'affennisaenient 
dontle Coniervatolre parait suscepti* 
IjJe-p^ par C- P. Ducancel, defenseuc 
ofEcieux et ami de Lesueur — a Pariff, 
de rimprimeric deGoujonfils', An. XL 

1865^ inwdc^er bei ©avette uniedjt^ 
miSjiige* unb bd Sjefucm recfttttnifjigeS 
SQevfa^ven&evic^tetunb aftenmd^ig &c(egt 
luuvbe. 5>ie* roirfte fo t^iel, bag jidj fcl&fl 
© n a p rt r t e ber ©ac^c anna^m mb ben 
gricbenimSortfeci3atov(umbabui'cf)n>ieber 
^etttellte/ bfl§ er ben 0av€^tz )'cimi 
Zmti ewtlit^ unb ^ingegen ben Sefueuir 
mUS^venTOiebci'in feme ©tcfic einfefetc, 

Wmftdtiblic^cv pnbet man bUft fiir btiS 9)aJ Let Leu fi&6 vifcv SlfltionarSnllitiit fo md)ti^tn ^n't 
fd[lc,t)ie e^fogai-niif(e6iJjiif*l"iifi6ru:i3i^v 
iinc^t f>aitert, im V, :;^4it)i\j.DeL il.ipj- miif, 
3dt-©. 345'flnMff»^^lt, Jli>ch [.I^Brjii 
fcitieii neu^itcn SBeifi-n: ij O'V^-: Dfccp 

tie SflLben^ eine groBe Ov^^i/ rocid)e cb:n£ 
fiiUabifiljeL" iintcrbi'fltft irnb junicf .»n;.i!i-crf 
iDoiben wax, mm flbci', lb ^pu' Km ,,Xob 
^bamjy" midjiIertS aiifiS I^.^Jtei' .ge# 
bifldjt roeiben foil, 9) Airs Heiiirbes 

d*0.*sian ou )es Banlfs No. i, chez 
KiilineL Jn^Mai'chefavorit" chi Cou- 
tonncmeut dePEmp. Napoleon, ji, Tf. 

dbcnb. 3m3, iS04Cin,innte iljn ctuiic^ 
^SonflpartefOiiat' ju fcincm ^rtpdlmeu 
(In, njdjbcm '■p a i fi e 1 1 fiivj Botija'bicf 
fc ©cctle niebetiielegt Jtatuv um ancbet nac^ 
3ta(Unjuti)atibem 

Lietterio(M-irino)aii3njhumcrt/ 

U\i\t, nsflftifc^cinliJ) aiio S'^iltfn, t)ar [cc§ 
DS>t (mjem i« )>iit ta befannr gcmadjr bu- \^ 

fcitteVlDuoi tarllfis et j'toj; Pi*, p. 3 

Hautboii. op- 1, Prtri5,b, f.r;c.^ tSor. 

Cetibner f. ,) ein Orgelmidjrtv f)flt 
bflfi aCaf ju Seubiiij bei; 3>iT^bcn eibauet. 

♦i;fucffeIb(3">tt'®CLa*9e)jiiIc&t^Pi; 
floipt'ima .juQJtimn^env geb, ^u Jpnt u- 
9enmX(tiiim3enflm4>o"lu^>5 ',,\iU-ivtt 
5 3a[;i"e ju^cipjij}, muibe ba:n ijoo be^ 
bet "JtebttiiTn tton®iintei'(*!;e[m ?3toj^onent 
in ber ^offapeWc unb iie^cimn- ©fhcrltv 
et^ielt a&ei' fc^on 1702 ben iftuf ju obigei- 

©telle, TOD etflii* am 24,;»(prili 726 fiat&. 
Unterfeinenmefen^irtDdrdjcn ^ri'fai ge/ 

f)brenbic Scriptoie^ rerum germ^jnica- 
rumcollecti a loa.MicHi'iuPccio eti. 
Geo. Leuckfelrio. ^vantf. 1702, Fl Vol- 
inSDl^roegen bei bunn brfimMi£ften37icftr 
vid)ten\)on bcrmuf, fittctfltur bed -}3litte(/ 

«ltcL«,muX?i.D.5oiff Ianmer(r,tjiet)eL'. 
Scut^flrb (3oI)flnn 55amel) jiile^t 
^ammerbtenei be^ ^i&pitnjni t>on 3tubofr 
(tabt.geD. ju^cilftfterg 6ei?3luboIiifibt am 
i4,3itmr7o6, lerntc 1723 bnj bem Be-' 
lii^mteti ^ofoi'ganitlen 58 g I e t ba« Stiaf 
mi% unb 1727 6ei) bem ,^ori)ertmei|leL" 
Staff ju 3tuboI|iabt bie ^ioUuc unb 
^ompofttiott. ^^ietauf fam er 7730 altf 
giotip: in ^crjogL ffiSeimatifc^e Sienfre, 
wc ec auc^ fi^on veifcfiiebe ne^ fiii bie ba\Ut 
^of&anbe ju fc^cn aiipng, bii et 1 7 3 5 o&ii 
geSteaejiiKHboIjlabtet^ielt. SOon feinec 
^ 2ft'b«f BSB 527 Lc te* Lev Lew Sflft 5£i'&dtftnfcij''l^o(^enn)oi6ai: i)VISIar 
tJiELfonaten, Op. i, a) VI Jfiicn unt> VI 

geiit^Dlbt CSo^OTrt ©ottfikfc) ein 
p^i &crfll)mttr ^Biedjinftmmentmattjtv in 
©adjfen, beiTen Xiompctm, 5>oi'au»ien uuE) 
i^Snuibefannc gemis fmt)/ (iai^ uni£^ Safjv 
17S0, 

L e V a ft » e u r (, , *) tt)atvf(^cinlic^ tsct 
^ii'ofeffov bed aJiotoncellt* am SUfltional^ 
^ti|Umteimbbc9t)et9rD^ertOperiap4ii^/ 
fin nod) juniifu SOIantt^ utiwi- beficnSl^meu 
1796 gqiodjcti woL'tcn; Air deMatlbo- 
rouglj avec IV. Vai.pJe Ctav.- 

L'Evtque (5o{)anti3Gi!^clm) ^6j 

€51n flm 91f)fin 17 5 9, idcvUe^ icfjoti im 61 it- 
ten Sfltjve fcinctf 'it\itxi feincn (S^buiMoit, 
inbetn (Jid} bamaH fcinc SIteni nt^cl) "^mi 
ttJflnbten, woeiflc^ ben ©tubtm loibmen 
folltc^ uminber;tol5t bic QiiSbenbe feineS 
toL't UbenDeit Onfef^ er^alten jii f^tineii, 
3um aSergnftgen Icinte er nnn auds 6ci^Il)ft 
ticSSioliuE fpielcn.^St mc^veveSottrdjiitie n 
flfeev in biefer^Sunftr^at^ bcftome()rnjiic^« 
fcinc £eibctifd>aff bqffti- ; fo fcfig et niMicft 
fccl'(^Iop^ fi(^ gflnj bevSJlufif ju mbmcMnb 
bcfmeqctt ba^t>ateilfc^e i^au^ ^ci'Iie{}.^ein 
cr|ie^ Engagement fqnb ev nnn ie\) bcm re; 
gievenbf n ^fivften Don e 1 1 1 n 9 e n.SIB a I; 
lerfteitt a\i ^onjertmeifler/ baiauf in 
9leic()er Sigenft^aft bny bem povtiefffic^en 
Siirjleni?oii2Raffau;®ecl6uv3, 5la 
A&ct beir fianj6)ifc^e ^ev^olutionihies bkf 
|en5ili'ftenn6t^i,«c, feine ^apeHe au« eim 
«nbeigel)en julaffen; fo t^at ei rmc 3teife 
in bic ®d)Ji»ei§, mo a' 2 Sa^ve lang piioa; 
tifirtc, .^iewnf bui^c^Tifefe eiOe t^ifidj unQ 
Ungavn, unb tarn w\x ba R?iebeu jurfirf nad> 
^ftlTau, wo itjtt btv ^iiifr/53ird)of jn frinem 
^onj*rtmci|lev ernnnnie, 9)ai$>bcm ev bie/ 
fciStcOe }3a^i'elangbe{leibett)am/ iDiitv 
frei()mDon.^flnnot?cc an« bic^onjeitmci; 
peiftelleangetwgen, fcie cr and) fofort an; 
tia[)m,unb woetfld) 1801 auc^noc^ bt; 
fanb* Seine j?ompefitionen an ©oto'i, 
5>uct«, brio's, au^itcrM nnb Sonjmen 
ftnb in ben.^Anben ftutev^veunbf an ben 

Ovun,m^fi^bi^ix <tufgE^aIten §4it« ^ *Leveridge (Richard) — €t Wftc 

gcK 1 670, nnb ftavb nacfi fic^cvn SHac^iic^; 
teni758,alt 883*^t)ic, 3n berOper Is- 
land Princes* fjaUE er flflc ^rien feinct 
3toUf tei&fifofnponitt/Unb bie04>et Pyia- 
mus and Thysbe 171S ganj, €r i(c 
jnjci;niGf fe^i' fd)bt\ gefio(^en, 

Le vesqueC ..) ein lonf flnfilet jti 
Q>ari«ge9Ctt i79^/(Mtrait ^ed) gemtittf 
fdjafcli^ ^eiaiiSgeijeficn : Salfe^es dMta- 

lie avflc la Basse chiffree par Leo, Du- 
rante, Scarlattit Hasse, Porpora etc. 

4ieme Edit. Prtris, 2Ba()ifd)einIid) |m& 
ed biefelben, U)ci<^e nm 1 78 5 ju 3Bien 6^9 
.^0t)enlettcv in q. ^ol. t)evaudfamcn. 

L e V e 1 1 C . ^^J* i^^^ lefecnber etiji 
lifdjci ^irc^enfompouiti/^af 6ei; $ t: e (t n 
JU l!ortbott nfidj|tef)enbe SIBet'(c burc§ ben 
i£rid)l>c(ann£gemad)t: 1) lntrodui-tory 

Lesaoiis on Singing* particulary Psal* 
mody, to which arc annexed seTeral 
Psslui Tunes, in 4 Parts, proper for 
Practice. fl)New Year's Anthem. 5) 
HyniQ for Easter Day, 4) Hymn foe 
Christmas Day, 5) Hymn for Whit- 
sun Day, 

Levi CSte&no) gewcfiner Orgatiifi 
an bet- ^lafiuiitirc^eju^^obogno im ^lais 
Ijnbtfc^cn^ i)at inten^cncf gegeben: SaU 

jui-Milano, 1647- 

L e V i e r (. . ,) Ovgettfluef in ^oCanft 
ju3fnfattge bcj 17. 3<*^i'^wnbccMy fjat ju 
bev in bev 3^ieuweitfb^;€apel jn 3(mftei.' 
tiam^efiitbJidjcnOrgeliJong^timmenfik 
1 9!]!anua( noc^ ein O^eumanual ntit 9 
®timmcn»eifeitigt. 

Levis (Anionio) cin 'Xonfilttfcfeiv 
tt)dd)evin fcemSJlflilanbifc^cnlndice de 
Spettacnoc^ 1791 untcv bie Opmifonif 
poniltcngejA^ItTOitb, befanb fic^ 1788 ju 
Snot)iin3talicn,unbbvacl)tc aufbaS fcafigc 
^^cflfci" von fcinet Sompofition: i) La 

Contadtna in Corte. Opera liufia, 2) 
Isabella e Rodrjgo. Op, buffa, bc^be 

1788. ' 

*LewiB (Misi) 0& ©ingeiin oba' 
^ilettantin, ift ungen?i0, €^ie^ leSte abet 

nm^3, i754i»£onboUy«mn)el^c3<itfic 
jrocijma(fe^ifcf(6n nad)bem £c6en inSnj 
pfergefioc&?n rooiten i|i,nnb jroar ineinem 
ini<®pt|en^e[c|ccn SiOcEetinb mtteinem BSB a3i) Ley li ib Lib Lio a3o Catal. of British Portn 

»ott 8cij(am C*£l)ntlopft SvanjiScua 

aSien i777y rabicnr ntdjt nut als gkid) 
feiti^a- 93ioliti::, ^ratftfeeti/ unfc SSioloneeUj 
("pidcr/fonbetnauci) useacn fciuci tiii^tgej 
meitien €tnftd)ten unt) i^etmmifTf «u t>^t 
?01u[if unb®£^funtt,rt)oDon cv berciM in 
vci'f^icbemn it<xU Zvien mb S^lmmiadftn 

ju mcibcn. CDa&cp ifl ei- im Seicljnen unb 

9J^niflttil■-'>)Jlaiit^if^^30'dJi^ft. Un&fia cr 
(id>fd)mi ettitge 3af)re in SReapfl nm J£&'' 
nijiL <^ofe auf()fllt, fo wirb fcinc 2ieb(inge.' 
Slfijungfilr bc\}be bafd6|lblil^eri&e .%dn; 
f[f ^inliSnslid)^ 9?al)iurt9 un6UntCLf)a(mn9 
finbcn. (Sriad) »^tn,», 3m^offBi fcfetiftl, 
31rtd|L'J 3?fldj aiac^ric^tcjt aii^ Sfleapel 
port i8o^ Cr-Sfipj^muf- 3dt. Srt^rg. VTI. 
0. 5 6 6.)wuvbe er bamald f^on bafel6|l urn 
tci'fcie i)0ijiiglid)tteii ^omportiilcn gejifjlt, 
un!) feine 3Brrte h^itrben t)on ^talidnevn 
fc^c gefut^tunfe gdie&t. 
£eijftt(®eov9®ic9munb)Or3d6atiPL" 

ju 3totf)en6ui:9 an bet ^xibzv gegcn ba^ 
€nbc be« 17. 3a^rf)iinbCEtS / wou i>ovf)cr 
(iio6ei:©c^mnergrftlIc,iinbai"6eirctci688 
M QJc^Af fe nutrr Dr. SB e i n I f i n ju 3to; 
f^enburg, 6ei? wclc^et ®elcgcnheit er ftc^ 
QbeifcticI^uitfltenntiiifTeetnat&y bag ei* 
1 6 9 X bie @€6fl!berOrgeI juSRilin^evg nic^t 
nut »Dn ®tnnb au^ repfliiLcn, fonbein aiic^ 
fine ne«c2(Lt»(m@tirtimc ^initit^wn (onn; 
te, tvelc^r miA einem bopp^ltrn ^egiftei- tc.' 
franb^ unb bri: etr ben ^amfn@(^aifonect 
U^kqit. f- ® p n fc U Ov^^l^iftow 

L'lioyerCA.) ooimaH SSittjIifb bet 
fianjSflfcIjen ©c^aufpielei'gcfcttrc&aft beS 
^Linjen .^cinricfj jn Sl^insSerg, feit 

i8ooa8ct®«itflm(iju.Odm&iirgv tjatbfl^ 
fd6ft ^cvauigcgcben ; i)IV Adagio's p- 
la Guitarre avt acc- d'un Violon oblige, 
1797- ^) Gr*nde Senate p. la Guit* 
1799, 3)VIHomancesp. ]aGuit.Op* 

14* 1799, ^te ibn^tn ^etfe finb ni^t 
iff flit lit 

*Ijibcrati(Antimo) — St war 

8c6. }u Sogltno, unb in fdneu 3ugenb ju 
SEien in ben SflpeHen bet Saif£\: 5 e t b is 
nanbllT. unbSeopotb^ ba^I^dgt umi 
%i6$Qanse^cUt SSon feinen nac^mflfif ■ 

gen ff^trnfleQen j« 9tom ^anbd( ba* a. Vcr. 
dinger ben bPtt |"cl)on angcfiS^ifcn^eifen 
[)at et no^ gerd>ticben : Lattera sopra ua 
aeguito di Quinte, SlonT/ 1 68 5/ rootili 

cteinenCmintengflrtg iiifforelh'tf briu 
tet ©onatC/ Op. 3. fe()r nniutcitfcenb i?ei'/ 
t^eibigt. ^eegl.: Epitome della Mu- 
5ica.93Iti,No*i797 dellaLibr. Chigia- 

na, roclc^c^ £a ©otbe ffhi tfl^mt- Sc 
war etn^c^iiler bed 1 a| i ^ e n e i) ol u 
Lib erati(,.OIJcmba!i(t im Opein^ 
Oicfje|tevjuQ>raiiim3. 1800, foiuiaeiti 
nocft jinigei' ^'^Jann ttctfcftiebene jiemlicf) ger 
lungcne QJerfuctje in einje/nen 4rien fiit« 
^^entcv gemacftt ^afien 3]Iit feinen 34ir/ 
<l>enfi>mp[>fifionenI)tngegcn foil ev bii tat 

^in wenigerglficflic^ ^^^eftn fcpn. 

2ibletC3o^0 Umer bieiVm Sflametf 
finb gegeu 179^ l^ ^ambnvi gci^ocfjeti 
TOotben: II fitcbct ftlr^ AiUmtu No- la. 
33^efr, 

Libulka, Cibulka, aU(^ Zi-*; 
b u 1 k a, f. Cibulka. 

fii<6ten6etg{i;iibroig€^nflian)^et* 
jogl. ©ot^aifc^jet wivtlidfev Segation^tflt^, 

geB- ju OScramjiabr bt\) Savmfcabt 1738^ 

war cotter ge()itmet <6eFretdr unb et|lec 

Se^efm- 3Ud)iyai" ju (Hot^a, iU ev 1781 

obige ®tdle cr^tdt. ©ajjerunter tie ein/ 

pc^ta^joBcit 'SilcHaiucn stl)btte, t)at et 

burcft mel)tcte "^Uiffiibe in ^ilfct^ muf. 

Slac^tic^tcn&clBiifen, aBj^tfc^jeinlic^ ge^ 

^firen i^m ouc^ bie Sna<^rid)ten uon ben itfl* 

li^lnifc^enOpernbe^^enba ju. €r|rat& 
umi3-i8o3. 

e i (^ t c n |l e I g e rO . O^i" &iatjct2aiite/ 
Bift in bev Sapdic 6e« fiant^iflfen €atl* 
iuS:flfrdinben3a^tent»on 1696 61*1718^ 
^ittl)mn)ettdfetteinfeiner^nnfl bet Be^ 
tii^mte @i;l», SSJeig in ben nimlicficit 
©ien|len, bet fie aber nac^ cinigcr 3eit 
peilieg- 

*oon Sic^ten(lein anf fia^m unft 
^eiltgct^borf (Step^etv)^ tsormaligei 3ni, 
tenbant bc« .^oft^caterS unb Sammetherp 
be* Stitffen wn ©effaU/ ^at aM btamaeif 
f<^et ^idfttv, .ftomponiff «nb jiiglei(^@dni 
screinen Jjo^en Slang nntet unfetn getieit; 
wdc(i5en©ikttantei)^eutf*lanbg einge^ 
nommen. @<^on fll*@tubent jn ®6ttin* 
gentratctim bafigcn Sortelf^en ion# 
jfmaUaJittnoftAUfbcvaSiolincauf. Sla(^ 
^3 bet: BSB ^5^ Li Lie S3 a ol^ tucii^ct' cv bic fi fie ba- irntm foi^eii&en 
Opnn 1795 Ju'Bam&eiAj bid}Uti% in 9Jtu; 
(if fe^tc utib fclbflmit aiiffA^ite. QicgEii 
179S li'fltci'm SiiiiiUSfffaLufc^c 5!>ieniic 
■in obig? ©teUe^ tuo ev lo^Icid) nidjt ntiv tad 
fcflfige Oic()?|tfv niit metjieven biiiccn Xoiw 
f flniilem fa|t fiir aOe SniT^rmncntt: Dtfimctjiv 
te, unb ncuc Suftium^nrc fill" fie &e|oii?tf, 
fonteinauct)cmcauiiemdt)l:e3ii^I muilfft^' 
iifd)er '^djaufpicUr m\b ©djaurptekiinucit 
|u)ammcnbeiicf. UnieiEJCiTcn i)atfe ev tie 
O^tx ,/?&ait)mcnbi" in ^^JiiifiE 3e)E^r mit 
wddjeiftm 2 6,2)ec, i798b*i6neu eibauc: 
tftafi^icrf)fatci'eirtgenjeit)errom'N,3"rcu 
n€i fiatQUf folgcjiben Opetv //bci' (teineinen 
5>iaut/' f^^vte cr rteij|t fnnpt Cyemafjliti 
fcic bcybm 4<iuptt^)ai.'u mit allgemeiiiem 
?>n?fallr fflb|Uuf. ^OMjm'PS finbct man 
^ieci^bev in bni Setpj, miif. 3fit- i799- 
Ko. ^3-artgeffl^it. ^md) rajilofc Xf)(Stig; 
feitfjaitetf mm bn^^^fifmiale bc^'X>i!f]Mv 

fd)en't^eatei-<inbct93oiftc[Iiin9of4n(Ufl&|i 

fcevfdwn'jtcnuntyermcfelti'ftcnjErLaknin 

^€rt Ojjcrn fo ^jeitdtlfommiict, fcfl|} man in 

"ficipjigmc^t roemg taron ObeiTafdjC tuiii.' 

tQ, fll« a- jit Jlnfcmge bzi i goo* 5<i^ic^ bic 

&tfcU\d)aft bai)in f{\f)vte nnb fineScidang 

6flfclb|l)picleiilieg, SefTcnimgeiidnnlegte 

cr nod) im ^"ngnji bieft^Sfl^ie^ jit ^zffm 

feinc 3ntcnbanteit;®te(Ic nictjcr, unb ging, 

tta^bfm ft \>ctf)cr nocft bofelbft [cine ^om*' 

pofitiomnbe^EieCevi'ptels :?01itgcfiS^J, unb 

bevOpnctte : (inbcc^utaHci^ut, bei;bc jum 

cvjlen ?KaU flufgcffi^vt fjntte, nadj SJien^ 

woi^mbett^r, ©flrott »on ©vaun bi£ 

©ii'cWott bei- bafigen ^oftf)catev unb beven 

Ovd)e\ttv ganj flbetUeg unb fic^ 6(og b<xi 

6(onomifctje 5^^ btiDon \)Dibct)iflt. Unb 

nocg iSozbefleibeteet biefe^telle. @etne 

tcfannten SBeirfe ftnb : O^f nail unb S^H, 

Opcfctte in 2 3f(mu ^ceflc unb ^ufif^ 

i795iH®am6et'g,citlpdutitim Dom'ilbfl^ 

unbbannbffentlid) jum Q5eften'bc5 Snfii-' 

tut« fflc ftanfc 2)icnft6iiten aiifgcfilfjin 2) 

^flf^menbi, Opcr ju ©cffui 1798 cufge; 

fiJ^rt ©Jefe murbe abit im folgenbcn 3flt)j 

vf fogAnjrorti^m um9««ibeit«^ bag nun; 

me^ro ni*t rmr aUe SBorK, T^nbern fliicfy 

Sn^flU unb ©efdjidjie ganj nen finb, unb 

nic^rt At9 bev S^flmc ilbvifige^Iicbcn i|l/ tvo; bnr^ fT< an SntctefTe aulsei-otbtntn* ge* 
wontien^flbenfoK, 3)©ie|Wncrn.^imit, 
Opetjj ^effau 1799- 3m eqUn 3a^n 
gangc bet Seipi- muf. St'it- ^tijiage No. X. 
finteimancincnOJcfang (mo feinci- ©at^* 
menbi cingetdcEc, 4) 33Jitv!efiiljUinficbm 
fpiclnfldjbc!tel)ten 'Dtd)tCLn unb m^'Utt 
bzS fHcidjatbtifcfern, luojn ct aber bip ajlefo; 
bicngefdn'iebcn^at, iSoo ju^fffau jum 
ciitenmrti aufgefiStjtt. 5) gn c gut, flUe« 
gut. 0\>zHtte, ebmb- aufgef. igoo. 

L i c li n o \v 5 fe y («2Svaf) tin ©ikt; 

taut ju aStcn, licfjbflfdbti 1798 umcv fciJ 
nemDlamfn ttcd^cn : VII Variations p. 1« 

rf.surl'air: Nel corpiu nonctc, 5^1 

3. 1796 gpl)6itc flud? cine Si^iftin bit]ci 
31<jmen5jubeu n-\icn ^laeierfpidctimifn 

fiic^tent^al 0J3eteu) wa^ifdjcintic^ 
cin?lJtbicincrjuSJien, ^at ganj ncueilit^ 
t)cuaus3egcbcn:Seimu(ltaIifd>e3lVjt oCet 
3tbt)flnblung uon bcm^inffuffc bet^ufif 
auf bfn^Srper unb i^rer 2(nn3enbiin3 in 
gmiffen Sianfl)citcn. Sflebfi cinigcn 3Btiu 
fen iut 3ln^6Liing cinei'gutcn^ufif.aUien, 

1 807, bei; 3n>*ijln" imb ©erf. 

L i c I n o ( Agostioo) fin SEontVflpunfj 
titibeS 16. 3a^v^nnbevt^ in 3tfllifu^ ton 
bcifen "ifvbeit nod) anf ber €^utf.?>i&Iiotf)f f 
ju 53Ifinc^en aufbefjulten roevbfn: Dua 

ciomatici, iibri IL Venet. 1545 unb 
X 546.4- 

£ i cf 1(5. ®coigO ein je^t lebenbetXoit/ 
(fin|tlci jn ^icn, ben man nac^ bev 2(niafjl 
Teiner ^ctauiSgegebencn SSJetfe tOQ^l ju ben 
beliebten |df)(cn fann. golgenbe f6nnfn 
ftba'nuibaponangefiJbitiKtbcn: i)©eu 
Saubcrpfeif^ Operette filr bai ^d)ilaneb€vs 
fc^cX^e^tei'ju5Bien r 79^/ iff fr^L oft rote; 
bei'^olt roovbcn, 2)111 Quatuors a:?V. 
A. etB. Op, r. Offenbach, 1797. 3)111 

Sonat, p,leClav-av. V> et Vc.No- 1, 2. 
3. bn; .^ojcludj. 4) VI Variat, p. laClav. 
sur: @ott cv^aUt ^v(\ni :c, SBien, 179S. 

5)Ca3saLiop. Oboa, ClantLetto^ Fag. e 
Corno.aBiem 6)XII Var, p. il Cemb. 
sopra ; 9Krin ©teffcl ifl ja cin ic- 95teu. 

7)in9uat- p, Fl. V. A. et Vc. Op. 5- 
2Bini,i79S- 8)IXVariaU p, ilCemK 
2Bien- 9)HISoiiat.p.lcPf,gBien,i799. 
ro) III Duo» p. fl Fl- No- IV.?ffiifn. 1 1) 
m Tertctti a Ckr. Com. % F^g4SSl[t. 

ben BSB iS5 Xiid Lie Li L im tt34 tfW^rflfS- ii)Tn Trioi p,V, A.etB. 
Or. ij.Xn^ibwq, rgoo, ^in 3tcicnfent 
inv^tmuf. 3eir. 1799- ©-90- i^tStf) ^in- 

sen i^rel nid}tijfa^enben 3iif)alt6^ lirbet: 
ganj un6 wi" einjU|leUcn- Sitt nnbevcr 
ti^ut i^m menig|teno gute 5Sefaniitfi:^afr 
mttbcn ^(ai^in|icumenten uttb becen eigen^ 

£i6lC4tuon) - D.^urne^ ncittit 
i^ti im4tcn ^5all^e feinei- Qitft^ic^tc cinen 
tiii\\h unb (tefcftmacCuolIen aSiolba^qmB^t; 
prti.jiS^lt i$n aber 1789 f**on untct Cie 

fiiefierrC .0 — (f- <m a- Sm Si/ 

Jfirpen tson t^iirn unb Xam in Sftt^m^^ 
iuig urn 1796/ unb ein @*iila" »on bem 
6ifl»cn 31 i e p c I, au^ ein (inter Aompottift, 

8ic6c«fin6 CS^^^^i"" J^zinvi^) roa^i.' 
fcf)rtiiltc^ €m0of)n bc^ ef^emalii^tiu ber^^m; 
fcn516tcin|len ju 'Anipad)^ kbt 1807 ju 
3>ambei"3 ale Dr. bet Steele unb jtfitiigl. 
95nicifd)irobei|ift'3«|iiitatJ). StirrctnFV 
ter ©rfettftnten, bergleic^en «iifa"ec^n»i|t 
rcd)tmelejuroi5nf(6enmdtcn, bem e^mdjt 
blo^fbefimegeniimUittrr^aUungmit iDfufif 
jnt^im ifr, weil fte Tfincn Cmpfinbunscn 
n)o^lt^nt,fonbei'nauf^«)fi(a"babci; fcincn 
SScLjlflnb j«m^€flcn ftCi\«:titirE 6crd)dfti3fn 
fftrtrt/Unbbcimit bet .Sun(i;Eifcifltui' eben 
fo m'ttflut, aB mitbcr Sflatuv mb Scfc^fif' 
fen^cit feinc^ iliefiliitgGinfliiimcuto i(i. €f; 
ucttilbevjeugenbfn^eivei^ fiieiuon ^at cr 
1807 unb 1808/ im X, Sii^'^-gflniie bcr 
£eipj. niuf,3eiL No. 7.u-f, unb No. 47 
u, f. beegldcfjcttimlX- 3fl^i'gangc, No, 
6, unb 7. bicfet Seitfdjiift^ butdj etnc 
fc^aiffitmige/ gele^vte urtb gef)altt)oUe Ubi 
^{inblnTigAbei: bie^tatuu bet Slbten/Z&ne 
iintevbem titel gcgeben : 55itic^(}ilcfe wi 
linem noc^ untjebvurftcnpl)iiofop^trc^.'Pi'a^ 
tifcfjeit SJeifnc^e dbcv bie Olamr unb iai 
^onfpid bet bentfi^en Sl6re- 

£ic6i(& (@&ttfmb@ieqmunb) jnte^t 
JtapeHbireftDV bei; beu iitiifl- Sleufi^^Iaui,' 
fdjen ^apcUe unb qcFjnmei- ^ammei*; 
©(ftveiber, geb. ju iSiaiifcnbeig in ^Jicifien^ 
fltnia-SuIi i672,Ie9te9(eic^ ar.fan^e tu 
net; guten<Sittnb in ber^iS^uttt 6eij feinem 
93dter> K>eI<^eL- .Cantor bed Ovti \)^av, hzf 

fildrte barauf bie®cl;ule ju ^attfifeti/ unb gingnat^Senoj urn bie 53rcbidrt )u ftttbt/ 
ten, t^mbte fid; a^ct nad> SScrlauf eineS 
^ai}i'z$ nad) 55ic5bcn, wo ei- fid) ganilic^ 
bev L^iurif iDibmcfc, n>obn) it^m feint frfjonc 
XencL)hminc jii ftarfen f am. 3m 3- 1 69 5 
ci'^icltev bai-fliifju^cfelftib imaJoigtlflubc 
€x\t bic *BtdW ei!icf: 'J[mr>^)dji"ci6fvo^ bai-auf 
flber obigc @telKMi,in ucldjen cr am i -3imi 
1727 jlaib. 5}ii^n ^af unrey flnbeinSBer/ 
fett »Dn itjm in OJtjt, ; 1} cmcii 3<i^t"9fln9 
flbei'tie ^^)an<icficn^ fiir i ^ingfiimmc, 1' 
SSioItn^n, 1 SSiolcn nub @, ®, 1) eincii 
bcrgteidjen Snbrtiflitg, fiU' 4 *SingfUmj 
men mtt *?eifc^iebeneB Snpiumentciu 

I. i g b t (E.) ein enqlifdicL- XonEfln|lIcr^ 

fjatijctanjijfgebeit : The Art of playing 
th'^Guittar; to which ia annexed a Se- 
lection of the most familiar Lesaons, 
Divertiiiients, Songs, Airs etc, f. ^tei 

ftouiS -SCfltfll.Sonbon, 1795. 

u n Eigne C^Pi inj ^ntl) juSffiien^^af 
»on feincu ^ompofirion i^ctau^gcgeben,: 

Recuei] 1 . 2* 3* '^^s fiAir^ fran^oia pour 
le Clavecin, ©ien, bev 3rtanaum 1 791V 

Ligori (Pyrrho) fin >fllfllei" tJOtI 

aicapel, rodd)ci" abn me^c bic ©aufunft 
nieb, unb 1586 flaib, ^at unWi- unbent 
SBJei'ten ^eiflu^gegcben ; Libro de Circi^ 
Theatri ct Amphitheatrl. In Venotia^ 

de Lilian C53fliDne(Tf 3(ntoinette> 
dne^ifettfinttnju36ien,bei'en.£ompDfltEa« 
nm wegcn i^rei- fi4ftigen 3luSfil^Lting mb 

©id)ci^ciiinber3lnlagc geril^mt ttjetbcH^ 
fiiit im 3n^t 1799 fted)cn lalten; i) 

VIII Variations p. le Pf. sur le Theina 
du Trioi pria ch'iD I'inipegno, SJien* 
i) VII Variiurun theme dans le Ballet 
d'Alciue-Op.!. €benb. b.^Bci'. 5) IX 
Var.p.lePf. Sbenb. 

deLilien (^ovonefTf loaepliine) 

n)d^ifi^einli(^bie®c5n?eflei ber voi'[)eige£ 
^enbcn, ^at cbenfaU^ ^ewuigcgebcn : i) 

X Variat, p.le Clav, lurune Romance^ 
SBien, 1300. 2) X Variat, p. Jc Clap. 
Burrair: LaRachelina, Op.a« (EbCUb* 

Dei? Sbev. 

de Lille, f, Roug«t. 
Limidi(Giov.Stcffano) tin %o\ts 

Mnftlci unb bnbeij ffief^^ic^tShmbigrV/ t)at 
vevfc^icbtne ^et'Ee^cn [cincv ^unpof^tiDtt BSB •55 Xi I a Lin aje ill tOtatfdtt&, feiitem ZaUMffditt, bv\i([<n 

laffen. f, Picinc]! l Aten, dei Lettcs- 

rati Milanesi. p,3 50. 

Zinc ober 2 i n ( (SBenicI) tin 3KfMvi 
Setter D.Znti^tvi m bcv DtefDimatiotiy 
c(eb,ju€o!0ifeumS3. 1483/ wau anfang* 

3aibt}cim, muil^e t>atauf, nie^cn I'einei 'SSet 
fantitldjafc mtt bev tj. ^(^tifr^ iin iSltcn 
3flt»^*:/ juaCiHcnbei-g^Piebigfiv unb cnb/ 
It* urn MTi^tofeObr. SQort f)ictit)urbe 
er 1 518 iwc^ aiiun&ei'fl eift OI0 ^Jifinc^, 
imbtiann t$2$alicv\tcv lttt^enf(^et®ci|i/ 
Jidjeiv flie ^p^llov am Spiral beruff ti, ivo ev 

. flud) ant Ti-^Wij 1 547 |tar&- Uitret feu 
nen oiden @d)viftcn gc^fiia^ie^cv: '^ie 
le^tett 3 ^^falmen t^ott O^^tin, 'Pauten, 

, ^locfen tint) beigleid)eti duf;eiUd)en ^ot- 
tcJbicnfl^obunbtouf^ottbat-innett geloBec 
iBivb,T)ectcmfd)t fcur* ®.2iii(, Cccler. ju 

■ ■jntcnburcjrSHJirfra, 1523-4. f- 2BillS 

liinbf matin Oo^artn) Cantor 311 
®oi{>a jti Snfcc bc« 1 6. 34f)i^unbritd, f)at/ 
lefemftn^erin^bem^cijoge^ 1*598 fd>ott 
3 7 3at)v geblent, fiflrb abev cr|l 1 6 j o. gt 
i|t bctjentgC/ n?e(d)ev ben bct;ben atti^en 
^aUabenbed ®atloIbj, wown obentn 
tcfrcn^rtifelbie^cbc war, bie jturfjctige; 
Tangc^ .^SefuicotlttuttjJiDeifen/' ttnb ,,3n 
bic ifl^i'cube/' untcrgeiegt, unb tn fetnei 
3ten Decade uoii 1598 bind) bm StucE^ 
in ©emft^lanb bcfannt gcmflrf)t ^nr, @el; 

&iacfil^rett ben Xitel; Decades Amomm 

riliiDei.1594, i596unb rs9S.€t'fmt. 
4. ^Uk%tetc i^ s^immiq, 

Linrt enbrogCErpold) jule^tSRo; 

t*tri«< «rtb ^qnonifu^ ^u ^ambnrg, geb. 
im^mmfdjen 1540^ fdjvicbitntei'anbcvn 

fjiflOL'ifdjen SBfrfcn ouc^: Scrlptores re- 
Tum germanicarum septentrionaliutB. 

■?vanff, 1639. Sol, Edit- loan. Alb- F a- 
bricii, Hamburg!. ^ol./Worfit fif^^nac^ 
Spvn, D-Sotfel, aud) tjeiWifbeneS »on 
ber Citfi^atuv bci-^Iiiflf beftnben foU^ unb 
(iar6am3o.3unii6i6. 

Sinben&rog (J^cinvid)) f)at'ilunicvf 
fungen fiber ben Censorinus de Die 
Katali vtvfcvtist v^mntv audf) i}in tirtb 
wiibtv wn ^u(tf ^anbrlt €tr flat^ aU 

. unbn)arctn>$atnbuiget:i)k)n @ebiirt. 
gittbnet (^tm — 3Cii6ct: fcinet Xnnjl auf bet Or^el toav etr auc^ cin gurec 
'^ai\)tmaiitM unb iStecbaniFuEf, mie bai 
voi'tiefllidje ^eif pon 45 0timtn«n im bat 
figin 35omc bewfifl, beffcn "^nlage tmb 
(^initdjttingeinjigunb aUcmt>on it)ni i)tvt 
Villjven. f. ^ b I « n g* mus, mechan* T. I, 
p. fiaS. 

£ i n b n e t (Svicbiic^) jtile^c .Cantor an 
®t. aegibi jn 3lilrn6eig, ge b, ju eiegnife in 
@d)le(tcn/Eam in |einfr3i'gf)tb/va^L'!c^cmf 
lid) megen feinei fd)6nen@timmf, in bie.ta* 
pelit be^ €^uif(li|len "Jl n 3 u ft m^ "^nit 
ben^bei't^nbann auf fetne^oflen et|l auf 
bit ^d)U);'pfoite unb \>cnba awf Die JIfabef 
mie nad) Sei(»jig fd)icf£e/ 3^ad>bem et: 
biefclbe \)edafTen ^attc, tarn cv jucift 
jtim ^atfgrafen @eorg ^viebrid^ 
nat^ Jlnfpad)/ in b^ffen 5)ien|teii et 10 
3a^ve gcftanbcn ^atte^ aH tx 1 5 74 ben 3iuf 
nac^j Sflfitnbceg jn obiget ©telle evt)ielt. €l" 
t)at viele eigene unb nod) nvf)r frembe^om^ 
pojitionen in ben ©turf gegc&en, tvk, ant 
folgcnbem Sfijeic(>ni|Te feinei SBerfe et* 

ijcUet: i)Cantione»Sacrae. 3?ilinbevg/ 
158 s* 2)n. PariCautionumSacrarum. 
€benb. 1588- 3) Missae 5 vocuju. 

SRiltnbevg/ i59i» 4* "E&fnfallg tnjn pcvj 

fd)iebfrten^omponiltcn, 4) Geaima mu- 
akalis. i\iev%f}ci\> ^&Kt\bti$, 15S8* in 
Idngl. 4- Snt^^It 64 italidmfd)e 9}iabrigai 
le, untcr atibcin aud) won folgenbcn ^om* 

poni|len : Lelio Bartan.i, loua da 
Macque, laches Werth, loan. Mar- 
Nan in o, loan. Baptist Mo 9 cog. 
Franc. Soriano, Annibal Z o i I o» 
Ginnettoda Palestrina, Alfonso 
Ferabo*co, CypHaao de Rorc, 
Baldassaro D o n a t o, Huberto Wa e 1- 

rant. 5) ©crfelben ar X^^eil. £bcnb. 
J 5 8 9/ »on Afjniicljcm Sn^alte, 6) $)evfef/ 
ben 31' X^eil. Sbenb. 1590, iw (dngL 4* 

7) Corollarium cantionum sacrar. g, 6, 

7,3^*?^'^''^^^"' voc.de fosiifl praecipuiA 
anni, quarum antea apraestantiflBimia 

nostrae aetaCts musicii Italia separa- 

tim editaesunt^quacdaoi veronuperri- 

meconcinnatae nee uspiam typis ex- 

cusae, atnunr in unum quasi corpus 

reductae, studio ct Opera Friderici 

Lindneri. Norimbergae, bcij Selap, 

1590. Untov anbcrn pnbet nwn folgenbec 

j(onip9Ui(ten ^vfieiten bavuntet ; Mar- 
cus BSB iS7 Lin L 338 rui Anton Ingignerius, Bernard 
Klingpnatcin, lacob Corsini, 
iHCobus Fl or ii«, Orlaiidus de Lf as- 
iu, \niiili.il Sta b ij i Sr, Ant. Scan- 
^ ell i, OratiusC ol u in b a n us, lu- 
lianas C artarius. ^) Corollarium, 

j?ovtfe^un\), X>it{e entljaU 56 htcinifc^jc 

pofitionrn, no* Me Hxbeit folgenfcet ktm 
tvapunfltj^i^tt ftnbei: Covstantius Por- 

t&» DonF«rdin and r^e las Infantas^ 
Vt^c^ntiufi Ruffus, NicoIauB Pai- 
iiia> luL Cae^* G abutiuSf lacobus 
Aat. Ca rd ilH« Felix A n eriu!%. 

fiinbner C3ot)anti 3jf. ^iicfciO — 
ttjurbe Bcn Jt6ni.ii 5 1' i f fc r « t^ 23 i 1 1; i m. 
ILbe^niifmritkfeincrSle^iiaun^^al^^mc.' 
Vitus eL!t(Srt,iin6 etl^iflt bU ^ilaubmTl. fVi; 
nc pcn|:on in Sfiejlpieujjtii j» Dei^?f^ic«, 
njocraut^ im3. 1790 g^fCoiBcn i% 

L i n d s ey (. , ,) Untf t btc|>ra 3lnmett 
fil^)l■r5&lo^erip in feinem ^atal. 1799 

en : A Sckeme shewing theDistance of 

Intervals London. OHie^ a6ci'Bon t^V 
fiaby 8 1 n bfe i^/ (f. bai 0, Sei'.^obci von ci; 
Hem ^ottMiiiler biefe^SlamenS vevft^^t i\h 
tmn ni(^t enti'^tcbeti mcvbeti. 

Ling (W,) cin ^onfrtnfMei' jtt 80m 
^a^, urn 1 790, ^at ^cictu^^egebtn : i)lll 

Sonat. for tbePt', with a Fl. oblig, to 
onr, and a with a Y. Accomp. SDUbon^ 
6.3tolfe, Op. 1, eJDueu for the Ger- 
man Fl. Op. 2. €6ert6. b. ^5t'i)&enp, 3) 

The rising oS the Lark» with Variat. 
for the Pf. <Bmb. b. Jlolfe. 4) Grand 
Marcht inscribed to theGeutlejBen of 
the London Loyal A3»ocialion.€i5cn&, 

£ i n 9 f c (Mag. 3o^. t^cobcv) ^Supci/ 
intciibctitjuXoigaii, tin ^Mann mh fcltc/ 
ncti SennmilTfrt^ fflbrt in uieleti ^eKrogw 
ncnSBitTetifAnften^ bejT^t, iiuijer fciner vou; 
jilglic^eit^t^vrf inbet-onctttab Stteninuv 
nic^tipcnig Cin|(d)t imfi QJctctimtfdjaft in 
bet ^onfunff^ tucd^e cv fogav Diu cb tie €i'-' 
finbiutg etne^ neum 3nth'umeitt^^ bai 
®taf^l{pidimannt bfieidffrt^at. 3(m 17. 
5)ef. i795fmmbie(ii'®vnd fctii2ttt«^t 
jiibclff fl. f, yitrrar. ^liijeig, 1797- @. 487- 

£iitiff(3o^®)0m9(Dmpomfl imb 
}U(llffc^^trtiioff auf bft' SJiotiue unb vor^ 
ii'ilid)n Orc^fler;Vlrtfil^iVLv ctleiiiK btc 
Stompofitiott beij Bern beiflfimteti 3o^ann 
^ t) e i U ja ^tvlin, tvat baiauf <il4 ^am; meimufiMiitbte&afigc^apcKc/ftJo cr bc^ 

®r(cgen|)fit cittev ^iflueimuiif/ in Hbxtu 

iz\xi):it bei i?npcllmei|lci^, iefiin ^tcllc 

»eifc^cn, imb fe(l)ii!caijffili)i'cn mu^te. 3nt 

3, i/ijTOUibe et' aW -WoiiiPitmeitlcr an 

bnr^cii?eitftfriTrfjnt^jf ba'^fciiy tson i»» 

ei' mit ^ilaubnig bed t^ci'}ogd einc Stetfe 

nad) ^milanb t^at unb )1^ ) S^^re bafelbfl 

auf^iel^illadj bev3eit fam ei- alg2Jotfpielec 

urn 1735 inba<Dpeinjid)C|lei'nfl(fe*?>«nii 

bui-g, wo ft- vni<i}itbcne fleinc @t(irfe fiiv« 

2f)cnteiv imbme^icic Snihumentalf^otw 

jntc f^Lieb, @o mit veic^en nui bic 37<i{&; 

ridjrm von t^n. f.^OIaVt^cforiiS Crit* 

mus.T. H.p 250, TDoaudj eitt EBdff bef; 

l>lben m 2fii5j»ge cinticticf t iff, Son ftif 

nen .^Sompofitiunen f6mieit fclgenbc ge/i 

nanntiiieibcn: i)<£tn muf.Q3toIog/ fill'* 

*^flmb. Opeim[}(ateivi72 5* 2)iDei'SS3crt* 

flreitbei-'^jDcfic, '3)liifi(rtn>^a(fffij, Sift 

$l*oIog.Sbf nb. 3)Canta} -1 : Lungi da me 
pensieretc. iSopr. 2 T, Viola e Cem* 

bal. OSfl. in ©ieit(i>pf^®m-;mb 4) Can- 
tata : Ho una pent intorno al Core, m 

Sopr. a V. Viola e B. €6erA. 31(1, 5), 
Cantata : CrudoAoiore, aSopr. eCemh. 

9]i|l.®&enb. 3c^bf(i|eetnc®infonie uoti 

* L i n I e y C ,>citi ^oilf iStifdev jiiCcM 

bonimb gebDtnev ^ngMnbetv Md^ete urn 
bip Sofjrc 1793 — 96 nic^t nut" aW SQij^fon/ 
cctftpteleu von vovtrcffTic^rtnXon imb augerf 
oibetitltc^fi'Sfi'tigfcit, fonbcin aiidjdWeiJ 
tier ber 'BelicDtcflen bdfigm bramatifc^en 
^omponillen. SSa^tfc^einltc^ i|l ei bee 
ndmlidK X^omo* fiinif tj^ wn bem int 
a, 2ci\ r*J5»i bic Dlcbc ifi^ imb bcr aH 1 41^5^ 
vigtv Xnahe jii Sl^renj mit bem jungen 
?9Ioiavt^ wn gleicfcm 2([teiv fo einc 
jditlic^c ^reunbrc^afcftiftrtf. SScn feiiteit 
Sompofitienen f6nnen folgenbc genaniit 

IDCtben; 1) Harlequin captive» or tlia 

magic Fire, ^^antomime. fionbott^ 179^- 
2 ) The Vortlger, filf bai ndmlicfte %^eaff 
Uv, 1796, bei)bed("e^ibe(ce6tc@trttff, 3) 
S(aricrfoniite- No. 40. Sonbott. 4) Ouf 
vei'ttire. No. 49. &€nb, 5) XXX fami- 
liar Airs for a Fl, intended as a Supple- 
ment to Bind with the Tutors* publi- 
shed f^r that Instrument, to which aro 
added remarks on the Utility of this 

Work. 6) ©ammlwttg wn ^r*Sl«bien, BSB ^39 1 n Lia Lip fi4ft Sugenic. fiSv btcOrget, Op. 6. gon6o«, 

'79 5' 7) If'troductioii lo the Organ. 
fion.oil^b.Slolft. 8) Strangers at Home, 

Oper^,SIflwa'flngjug.€bni6.b.£lcmnUi. 
9)TojiiIoii^s Opera fiJid.iildtt- geiiod), 

geitoc^, b, ^tobeii,?. ji) Solos for the 
Geiiuati Fl.t£o,nb. la)!!! Duos^pour 
2 Vc. Oj>- 27. f, 3nreUi3. 3M. bev llcipj. 
niLj), ,^iit.!Aaf)ig. IV ©. 32, tod cu abev 
9t. V i n d ] f I) gen^ttnt wiit* Ucbeit^au))! 
ftntiaitdjn 6iefcm2(L'ti?e( mancbt-*, wovj 
am \i<i) \\id)t mit Uuicdjt nod) auf einett 

i;ijsiEj,Mi Idiiuycn Uil3C, fectflit ten (jiev ucv*- 
jFiiijnttcii aSt'iten cinigcii Itnt^eil ^aben 
f6ftticf, ^luc^ berYoltniDeTtitiMbnrciit 

tie Cpt|h'iij I'inei'ganjen mu(ifali)'c^fn ^at 
milic b(fl>» 3Ii.irneri6 ju fionbon. 3ladj 
neucin D?actjnU)Wrt (\ui Sonbon torn 3. 
igo6 luuCbe titilcH jnjat nod) immet 
fllfl93iolonallt)Cfacn)unbcit, dbcv nidjt alS 
JRom^^onijtlcinei; ^on^cvt^ in tcncn |"eine 
ginjiicfec UnmifT^H^eit in bci SSiun\\ bcB iw 
ijen^Sii^efifel)imfLf&aii|r. Samtin itjm 
iVabics auii} ^Jianviel an ^cucr uiiO <£m; 
pfiftbiuiij im SBoi'tingc t)ounJU'ft,of)iicaui^ 
nui* im gftiagjku cinei (Siiiiitompofuion 
ju 9c^cnfen ; lo iilcg tool)! auSgcmac^t, ba& 
bie ^icL- ijctjeicftttftrn btamatifdjen SBerfc 
nidicticm ^iolDii«Ili|lcii, fbnbein cinem 
cnbnti Einlei) ongff)6ien. 
^ *]j i n 1 e y (Maria) (larb ale ^duMuIIj 

IciinobaSdngei'mjiifionboium 3,1784- 
S)a6 iTe nidjr ol)ne aJevbienilc in i6vci-^un(l 

5;, 31 1; b€ I nod) im folgcnbfn^ft^ie bnrdblt 
8C|tod)cn^ar, t" B romley CataKof en- 
grav, British Portraits. 

. *Jliinus, cin ©idftei besJ altttx&ii^s 
^enlanfcea ani *3Ll)alci^ gcbiiitig, (ie^Siet, fo 

»ie fcine garijif ©cfc^ic^tC/ ju benSabelev"* 

bn'Snfd>cn, 2narf>|"0i{ften folia ;!lpDHo'5 

©o^n gcraefm fcijn, bic aSeifc mib ben ®f ^ 
fangbcrfcl&fnfttimbrnf)flbcn^nnbbic£t)ia^ 
H)el<^c ei t>om 2(poIIo et^ielE/ roorauf flber 
nut ^^iUf^ntjonSlat^^'^^iiiigejogen n^a; 
v^tt,mitj©*U'mrrtitent?cifei)cnt;abcn,wc6i 
.ttjegcn tfjn 2(pelIo tm Sotn gctfibtcr t)flbr. 
STlaa? ^nOcrn td)hig i()ii Spainlti, fcin ?!Ku; 
ftffc^iilc^ wbt^ tt)f il ti- ilfn U^m UnteLtid)£e 

9C|d)lasen ^aitc. ^^ei'Culcd 6ebimte fic^iii fcicfcr Operation bctf ^]Mcftrumi, ©c* 2i* 
nu5 Scbenajcit mil b nm6 3^()vbfi ^cli 
1720 obci' uoiCQJ, iigo gel'eM, 

deft L]otiK(ledn)c()iin{;cii'Sii'i:^cn/ 
*iebtaud)en DeS ■33iif telaltei-^ fjefonbcio cr/ 
fdljina'^^eologe, gcb. jii Pontoifc 1615, 
fdjmb mueianban : Critii^uB d'un Do- 

cleur deSoibonne ftur lesdeux let.tres 
de Measieurs OealyotiA et de Brage- 
longnc touchant la Symphonle et lei 
iustrumenta, qu*on a voulu introduirC 
danftleur eglise au:^ Lecjons de tene- 
bres. i689-4inb(iaib 1700,1.36 ^^^'- 

ii^aw^ifj) CSofrp^) ^hmEvtneijieu 

nnb.*ompomttjuaBienum^3- '796/ t)at 
ficft tdjon finigc ^a^ve worker r^|mlid)fl 

imd) fetiic^ompoiTtiotrcn bffnnnt gemnc^t/ 

ivotion folifenbe genannt tDeiticn finncn: 

1 ) Bic^i/beiquelle, einc Opciatc, fiH- ba« 

Xiieaccr auf ben 3Bicben jti 2Bicn, fftnb mt 

Un^^evfflll, a)Xn Vatiaz. p. :1 Cem- 

bal.riedicatealS, Mozart, Op. i-S?ien^ 

bci)^ofmcittct'/i79i- 3)IX Variat. p. 
leClav.flurl'airrgincsHofe^ol&mibrcirt, 
SBiftt, 1798. 4) X Variat. p. le Clav. 

S3ien, bajSbct, ^799- SRodjfinbft tnan 
bei) Z f a e 9 ju 9Bicn : s) Ill^tawicifottd^ 
tenmit9>io!in- 6) iX Variat- p, leClav. 
Burl'air: bicQKild) i\\ geffltfiff. 6- -Stojc; 

luc^, 7) Vanations p. le Clav- aur le 
Ballet la Fillc retrouvee. SBicny b.Jitojc; 
lud). 8) VI Variat. p. le CIiv. aur; Soft 

ei[)flltc'Siflnj Op. 4. Sbcnb, 9) VJII Va- 
riat. p. le Llav, sur un DanSe Rus9e. 
Op,5.gbenb, lojXIIVailat.p.leClav, 
flul Tervietto di Camilla, ^itn, b. 3[l'taj 
L'ia^iSoo. ii)IX Variift, sur uoe Po- 
lon. deTOp. Lodoiska- iSofl. 12) Gr. 
Sonatep. leClav, av, V. Op, 9- I5)Gr* 
Sonatep, leClav.V* et VcOp. io. 14) 
Sine bCLtjL Op- 11- 15) VI Polonoises 

p.le Clav, Op. 13. 1B03. 16) Variat. p. 
icClav- surrairdeCherubirti; Guide 
mcspas. Op. 14, i7)'2Rinn,®^MibtniU 
Jglavncrbegleit. Op. 15. i(t)llIT^oman- 

cesouAiidafttep- leClav. Op. I'k 19) 
XI Var, p. le Clav, 6ur Pair de Dalay- 
jac; La Tour de Neustadc. Op. 20» 
2Bifn,l8o3- 2 o) Grande Sonatcpathe- 
lifiiu'p, le Pf. conip- et decSiee a Mr, 
Ant, Salieri,parclc.Oe, u7, Alicipfiic, 

cheaBreitKopieiHartd, St>ic Sefei' auf 

bie BSB 24 1 Li p Lir Lit s4a tie (I'cfff nbcn tittb fcftarfiTnttigcn ®e6atifeti 
cufmciFjani jii mai1>i^ii, n^eldjf fin biatjcr 
Stejcnjciu aiifJSa-flnhiTung ticfc^ ,^unib 
wcifsmCicSnpj. mur- 3eir, Sflljig. VH- 

fe ^iiunatf f)i;i' nucl) iinjiiiilijvert. 

Lipenius (M,ut,) eiii *]5^i(oIog/ 

1630, iparB: jiUc^t, narf) Sffcvm 3>cd)fcl 
fccf OtmiiinC) ictnci 2lemttiv 1676. Son; 

^Sitaucft foljcnte, wovin to« SJcijcidjniB 
tfi mui'ifiilif'ijni ©d)iiftcit fine bcfonbeir 
unbanfci>nlid)e .ftiaiTc au3ma*t; Biblio- 

thtfca re^liA j^IulD^npIuca omnium ma- 
teria riinii reiuui ettituloium FrancofJ 

1682. SiJl. 

L i j> p a r i n o CGtiilit-lmo) tin ^ugu; 
ftmerH'^^i6nd)unfc PciBivjci i^ivd)cnfDmpo^ 
nilt,9cl>4U bologna, 6l8*)m J" 2(nfrtngc 
6f^ 17- ?io^ri)unb€iti a(d ^ufitbircfior 
flm X)om jii Somo, iinb fjrtt nac^fte^enbc 
fcincc aSfite in ben iJiiirf gegfben; i) 

]Vladrigali a 5 voci, 23crtebi9^ 1614^ 1) 
MisBe, agecj voci con TeD«uni lau- 

damns a fl vocL 3) Motetti. SSenebig^ 
1635. 4) Salmi a;(voci. ffbenb. 1637. 
5^Concerti eLitanie dc B> Virgine a 
1 1 y e 5 yoci. 6) Litanie a 3 — 8 voci< 
SJencbig. 

£ippvflnbC5t>^ann) bci" Oigantilcn; 
fun|icrgcbfit, fjat im 3. 1 669 einc X^flUfV' 
Ob£fOi'4®ti!tirnfc"tn}}tU|lt6Cfe^t,irck[)C 

bet" ycic^cnptcbigt fliif ©d)aiffe tS6t)nlcuv 
9tuboI|labt 1669, 4,beij3ebniifri|h 

Sip pert (Sviebvid) Sail) etn bici&fr 
^cnoiift aiif bciiffcbfi Xtjcarnn^ gcfc. jti 
Srtcuburg flnbec ^onau 1758, Earn 1783 
juevfl fliift X()catcu,ffifl[)i|"d)cinltd) juSicn, 
batauf 1 788 nad) Q3evlm aiif b«^3?ationaU 
ti}i<\tn\ mldfei ci abev 1796 tuiebet \?cr; 
licfi uiib (?c^ nad) aSieii bfgiib, ffr Ijat nod? 
bfl0 5Brvbicn(l^ ati [finer QJattin, *£flioIine 
Cippcvt, einer geboinen aJcL^nct ani 
iSalin^ eincbrandjbflie ©lingeiinfilv ba^ 
theater eyjogen ju ^aben, ©cl&igc (am 
x796anfbfl*^ambut3ei^ unb im folgcn; 
bcm Stitjie auf ba^ ^Tltonaev t^eater^ 

*Li ppiuB(Ioanne8) - S(lac^ .^VH* 

ton ^ I a n E c n b n r fl, in ben H^if^^fefn ju 

e u U c I" fi 3(vt, 3)J « ftt^ finb bic im alt. Sey, ungeffl^vtenThemata musrca, len. 

t6 TO. 4, nid)t^ anim ali bie brei; mujlfa^ 
Iifdjeu't)iepntationcn, ,we(d)C ei 1609 im 
3uni^ im ©eptcmbci bctTelben 3a^ie* unb 
1610 ben 17. Oft- ju'^ittenbeig gefjoUm 
^at ^iiwe iibiigcn ^ie^ei* ge^6iigett 
@d)iifren> Abfr bncn Jlu^gflben m*m im^ 
memodjnidjtgftnjeinigifty tmb folgcnbe; 

3) Synopsis tuusicae novae ouinino 
verae atqueMethodicaeuniver*ae, ia 
ominsSophiae Praegustum naQipyo}^ 
invcntae disputatae et propositafe 
omnibus Philoinuais-Sl'erfl i 593^ bantl 

©napbm^, 1612, 8- 9^ogcn, nnb enbt 
lid^unterbem Xitel; Philosophiae verae 

ac siiiceiae 1) Praeparatio per Aluai-- 
camDiam; 'j) P*:rfectio interior rea- 
li* per Mftaphysicam, ratioualia per 
Logicam, exterior reali& per E^thicam, 
ratioiialift per Rbetoricam^ etc. acces- 
sitiii fine cjiisderii Compendiolum Oe- 

conoroicae, ju ©tia^bnrg 1612. g, imb 
juCifuvt/ 1614 inii. (jctduSgcFommeiu 
©icfeticflftfltbetLigt ein 2[Ip^flbet^«joDon 
bie Jlbfjanblnng ton bet" ^SUufif mtv 5 ?&o; 

geneinnimmt- ©aiS ©anjebeffltt -Of- 3* 
®. ® .^ a b fd} in ?CRt^. dH einCoIlegium, 
roelc^es i6i f ^n 3enfl poi-gelefen motben, 
lUbctbiciS norfji^ticv^Diifcitationen tton ei^ 
nemSa^ieunb eineilei;3n^fllt^; al^: 3) 

Breviculum errorum musicorm vete- 
rumetrecentiorum.3cnrt,imJtpnli6ii> 
4, unb 3)1'hematafontemomiLiuro cr- 
rantium Musicorum aperientia, eic- 

3£na^im3unii6ii.4. 

dcLirou (le Chevalier) cin rtorf; 
nnbefauntcr fiflnjSfirdjer @c^tift|le[(eiv 
^at ()eiaUGgegcbcn : Explication du Sy- 

steme de THarmonie pour abregcr Tc- 
tudedela composition, et accorder la 

pratique avec la th*5orie. PariJ?, 1735,8. 

f,i5. 95(flnfenbnrg< 3ufa^c ju @ii(j 
J e 1 6 '^iU ^ a r m n i e. £ iv u aibei^ 
tcte 1788 noc^ an eincm ^lemcntfliiuerfe 
juV^ompofUion. 

8i(K...) cin «anbibat bei Q>tebtgt/ 
amt^, Ft^nbigte 1 797 auf einem ^zbvntCttn 
tjfllbcn ©ogen bie 2lnigabe einei Sl)owU 
bnd)^ jii bem ncuen tut^ev s S^c^eni 
®d)aiim£)m'9ifd)en ©efflngbui^e an, »eU 
d)e^ bic ^IHoibc rodfrdnbig fliijgefi^ric/ 
ben, ft) bie S^Hff^f nlpicl?/ 3)bi«i6neu^ 

vott BSB MS Iiti Lit Lob ft4« tnefjieic 3t&mf itftirngf n^ SJcmcfurjc ^m 
leicung )unt®etttral6a|if^ utib 6) eine tuv 

cnt^dlten foUte. 

fiiflf CJtnron) Sfauierifl utib iEompo/ 
Hifl, ^^6. |u «^[fbed^etm 1774, |ltibute|U 

pimti\\vu 1 804 iuJ^eibtioeKSf wn ivo atis 
er mit fifin^n etllcii gcbuucftcn inJcvAt(aoi?vf 
foHfltcn^im 9t^« ^eft»oti9td ge 1 i'd Re- 
pertoire des ClavScinisteAf fo^liMd) ilt^ 

ein {iugei-oLbmtIU)ev ^(auinlpteler HHs 
tivU, 'Slad)btmUct^tik me^L-erct -jffcnner 
Sel)irfrtfeine ticucvn SJaiittmecfc foiuo^l 
in t^tn|tcf)t be« oi-igittellen unb lidftigm 
^a^ci^ali bei an^iet)^nbcn^t^ii ju bm 

LigteniufiCNicolaus) Cin'Jonfe^/ 
rei:j«3(ttfaii9f bi6 j6,3a^it)anbei'W, fiep 
(eit2Ber(C^eii jni- "ilttleimn^ ber ^Jlufif in 
5o34iji'cit tie flit m miiiitali]d,)ti ^n^ 
unert)6Ffe 'itn^^lfl wn 17 2luflacien tvkbt 
^at/ o^ne bLCjenigcit/ i^^n bencn mir bit 

Slac^iic^tctifr^Ien- SEin ©eroeig^ wclcftcn 

aEm^maiiaufbcff^iiQiiite imb 3?ii&6av; 

tcitgdetjt^af. Unbbrnnoc^ iff bieimbanf^ 

bflic QSIcicigQItigfeit ft'ineL- Scitgcnofffn ge; 

gen i^n fi^ ^^i^ gecjaiigm/ bag ade^, ma< 

ttJir ntfc^ ge^enroAitijj Don ((jmroilTcn^ blog 

ittbemfiefle^r^ baS ci' eiu ^ranbenbuigct 

Wnr, nja^cr}»f^lli3fr2Bfife in bet ©<?6i/ 

fationan 3ot)tinrt Gfeorg^iv bfnSi'6; 

5>niijcn be* C^mffiiflen 3oftct>im IK 

von ^onbenbuL-f)/ ^at einflie^en (nffen. 

©oialb fcin ^fidjcldjtn gebiucft waiv fa; 

^enf3 £»tf ^ii<i^i)inbUiaH i^' Sigcnt^iim 

on, brurftene^foitunb fovt, fo oft fie i^i-c 

Sle^nmts ba&ev fanbcii^ o^ne fic^ roeitcc 

um6en3JeiMfrajtibefiimmern. 3a mrfjt 

cittntdtbieS^iTliegen flci^ni, bag [iz bit 

ttJo^Ige fd>i ie&etie93oiTcbe bcS Dr.© u g c 11; 

^agen in ben fi)Iiicnbe!i Jlufiagen wiirBei^ 

mit a&gebrucf t [jAtten, ^ber n)a^ befc^meic 

t^ mi^ betin 06ct bie Unbanf&aifeir be$ 

1 6. 3a^i'^Hnbei'tMl* ob irf> nic^t, wt^^re nb 

ber !J(u^Ar8citun9 bed Serifon^, awi bcm 

18^ Sabrtnirtbeitc StSflp gcttug won bet 

^leif^Sfllti^teit bf* $uHitnm< geseh bic S;ciflenj i^L*ern)o^ftf)^tigffcn anb mHlic^^ 
lien ©c^Lift|ieIlff gifiuiben fjatte? 3(^ 
Cflt^ealfoMIannein y>o\x Scibicn|ten^ &e9 
rorfallenbcn Sdcsjeit^citen baa n^iriji-jflt 
\>ort t^vcmEcbenfcllMHn^jiibLmgen ti»b|'ic^ 
onffinSTlafcnLilmpftfii bci Slcibe* ju Ui}t 
ren. ®ewtj] mrrbf n jle bann noc^^ xt>i> nic^t 
untet t[)ien 3f itiiei'^i^anbten, boi^ unter bm 
2flad)(ommeii bnfiiL' 53ant vcrbtencn, ^ic 

ei fie Uniidbc bcs 12 i |i e n i u J evfd^ten an/ 
tev folgenbcm Xitel: Riidimcata Muil- 
cae in gratiuDi studiosae iuventutttdi- 
ligenter comportata. SBiften&ftgy 153? 

«nb 1537-8. €inc ncue Ttii^ga&e folgtc 
mit bem S^ifa^t piif bcm Xitel : Ab autoi* 

denuo recognita, uiultiaijtie nouia re- 
guliset exemplisadaucta. SSittenbci'^, 

1542. 1544* unb 15 54/ flUf bet; ?ft^au. 
Scumt wuibc cftgcbiucf t, Eeipjig/ bci>5Sic^. 
©(urn, 1545, 1546. urtb 1553. iiic^ju 
StanffuLtfl.b.O. u^iic 3a^tjfl(>I, imb jii 
^leglfltt i 575, Unb cnMic^ jii 3Zilm&eig, 
6<j» 3o^. Q>ctmO/ 1540, 1548. 1553- 
1577- is88-tmbi6oo. mit bemSufnic: 

acrorrcctius quaai antea edita. Z>ici 

le^tere ifc tuafjifdjcinlid) auc^ bie le^te Zni^ 
gabej inbem ju 2(nfiingf bH 1 7, 3«^rl)un; 
bert^ bie batin ent^altenen ^iatciien jirm 
Xf)ei( anrmgen unbiaucfi&ar ixi n^crben* 
Uebrigeiitf finb alfe 2(u^ga6cn 6 ©ogcn in 
8. bocb ift mrine wi\ 1 546 me^t' in 1 2, 

Sit^eilanb(5)etev) U^imadtet ju 
£iijeip&i>l 1 802/ ^at bafelbfl cin nzuti^iu 
tii crfnnben, mnfiEolifc^c ©aiteninpiu/ 
mcntc in leincr ©timiiiung ju cu^altcn unb 
ba^9\eigcubct0aiten ju »ef^ilten/ auc^ 
fi£^ bcicir^ fin ^Atent bniiSber erfauff. f„ 
Jeipj, muf. 3cit, 3^5^i'3- IV- @. 700- 

*Lobkowit7 ( loannes Cam- 
jKuel) — 0" ba^a, SriMUUcr Caraimiel-) 
Cr roav bcs J! a iii e u t i i Cia i a m « e I i «, 
eine« fuvcnbui-gifc^cn <5bclmaiuis ©o^n^ 
unb (tnbiite in fcinei 3ig*nb befonbcrS 
?Olat^cmatif/ ^ocpe, bie oiientalifi^eit 

©ptadjcrt^nnbUDi'jflglid) batf ^incjift^t, 
vnb n>tirbe anfaitge jn SSmcn ^ijffoiv fum 
abei bavauf 1 648 nac^ ©6^mcn/ vou mo ei' 
bann nadjSIoni bciufen rourbe* 3m a, 5ejr# 
t»eibei| bie (E^reiitctUcn fc^on gcmelbet, 
\vtid)e ev fieiauf in 3talien befleibctc, xoi> 
n ami) 168a ftavb. 2Jon feinen 5SeiEen ge/ 
^firet m?d; ^ie^fi ; Mathcsis audax-Lov, 

i64-' BSB 345 Lob Loc Lo • 246 1642, 4. n>Diin (Evfldiungcn l>clfc5ie^fnet' 

nc Arte iiuova fd^ii la Jtiiin 1669, unts 
wnta bcmiud: Ut, rp> mi, fa, so), la» 
novdMusica iju 5iJtcrt J 645,111 4. Ijeiau^. 
5)*etfn?i5:6i ll"r/^tl|3fludJ ci|d)onum 6ic|"e 
3cit mil- li&LTjcujfnDcu ©ifiuben aiif i>it 
2lufMf)mc bcL" 7tcn "^i;"*^/ nL beitanl, iinO 
juijleii) bie 3 ©oililiTel fCw l\biv\\\\^i^ eiv 

SofrfuiDi^ (-uiticvjn) Wrtv nnci" tei' 
rr|lm unt? ff tmtnipiad^tten ^ikuniiren ju 
SSJien. ©c^oitimS. 1745 bpfantei'itdjiti 

|ui!on6Dn^ unb &efudjte blebaft^cn Opeinr 

^4iTfei unb iionjeit|'rtlf«iufo ficilsigirc. 53i5ii 

fctnen jtompofitioticu ifi jttav nidjt^ be^ 
faiint. ©aCci'flbeiDoiii5:-jIi(f)eiaIenic in 
fcicfei" -itutifi 6e|>frcn fyabeMmiftt norf) cine 
©iufontf untet p^- Sman. ^ a c^ ^ STlatfe* 
Idfle/ivojuba S^rt^ unbSJftc^ tinmtatt 
Htn ben aribcrti, Mi bcm S'tcgvrif/ gefdji-ie; 
6fn ^amti. f- ^uineij Vol. IV. unb 

L o b o (Duarte) f, LiOpax* 
*i;j>6("in9ei (J^rtne) — W«v 3c&. 

1510^ imbn)Uv6cfcijDnim39-3fl^vci539 
(u Sl^nibei -3 tti .^upfci gc|iorf)cn. 

E c^ n c t (Soadjim) cin Somponifl bel 
i6-3fl^vI)iml)erW, I)ar in ben 55v«cf sege* 
ben : Magnificat's, von 4 01tmmen, iibcu 
bic 8 ^iid)ent5nc gevicljtet, SliSinbeig^ 

1578.4, f, Drau3, BibLC!. p. ifiji- 
fi d) n e v (J^arl) njai^ fQioIonceUiii Am 
^Olrtnn^eimci' Oidjefler, flaib flber an ben 

Solgencinc* 5>Uittlnrje6, im3. "79S/ «W 
ei" eben anfing, gnte5i>i'tfdjvitrc in bci Jvom; 

pofition JU jcigen- ^v. ^apetlm- 9tci; 
^a vbcfe^taber in feinem ^llmonacl) bai 
Sielbiefctioitfdjnttcnydjjicmlic^weitju; 
rflrf. SSon i^m fiiifc gfitodjen: i) XII 
Siebeiv mit 3. 2(nt. 3 n b i* c' gemcinfdjaftl. 
OffenK 179*. 2)VIi;iebev,itlc©ammL 
SOiiimi^cim, 1793' 3) VI bet-glncbcn. ate 
©amml, ffbenb. 1793- 4)llicber tjon 3. 
SB. Slecf. 3tf ©flmmL ^eilftifln, 1794, 
5)3edHiebDon Slecf. gbenb, 6)Siebei\ 

4tc@flmnil."53lflmi^eim^i795- i(«d;brtg 
^SclobtamaOiphcuftjiatet inSJlufif ge; 

L o c b o n C . f in ftitniiRfc^et ^om/ ge&ilitig, ^fttfateittifc&e -IKoWtttrt gefe^t f, 

Histoire de Mus, T. IV. p. 103, 

♦Ijochon (Charles^ — llc^et nod) 

1798 al^ ctitei SStoIiniji bei; bev i^togen 
Operju ^pau8. 2Liir)ctncm'©iibnifreroirl> 

eiProiesseiir de VioJon gcnflnnt. 

*L'ockC!VIarthew)~ ^v roav, nnc& 
© II r n e i?, fcet ei'tic utMev benffiigldntcin/ 
in bcffen Sfteatetgefdngcn |lc^ einigei gun/ 
f€nt>iiu(Senie jcigtc. £v ging julc^t jni' 
fatl)oltfc^cn Sflelijion flbet^ unb ftavli ali 
Ot^janiitbeiXbrnqiix^attfavina, 1677- 
aJonlcincngcbiinftcnSBeifcn rodrcn nod) 

nild)|«^olcit : r)Macbethand theTem- 

pest» urn 1671 JU Conbon ftufgcfiitut ®4 
f.inb bic|V ^SiufiE oiclcn ©eyfall, itnb X i; ti 
Irirfflgt im ^ragwiv ©.III- ©.150: 
bi^D Iclliige nod) i)cut jii XagC/ wcgen bc« 
2lu^biiicf5 bei- SBoite, ^efonbci^ tmeifrcn 
$SiHitatm „Speak;Biater, speak!" nnl) 
roegcnbeiSei;cLlid)feitiLSieMid)Eeitbei£ic/ 
ber u- bei-JilHe bcv"£^6it^fav fdjBncJtompDf 
(ition geUen (6niie- Sili'S <*^(a». gcfloc^cu ju 
fionbon. i)Piycbe, eincOpei" bei Clni; 
naiilt^ ini Cnglifi^c fibnfc^t nnb 1671 
anfgcfiifnt. ©evl^' @ti5rfe wmben ^ievanf 
jufammen gcbiticft, mw btm Xitel : The 

English Opera, or the vocal Munich In 
Psyche, with the instrumental therein 
intermixM, To which isadjoynedthit 
iustrumental Music in the Tempest* 
By Matthew Lock» composer in ordi- 
nary to his Majesty, and Organist to 
the Queen. Lend. 1675, ©eiglcic^cn : 
The original music of Macbeth, arran* 
ged for tbeForte Piano byIacobs.ljon-» 
dx>n. 3) Little Consort of 3 Parts for 
Viols orVioHnsXond. 1657. 4)Hymns, 

Vol. t.etlLf. gJieponiS ^fltflbi797- 

5)M^lotheaia.Londonj 1673. Wng(. 4.' 

foUbie ci(le 3lutt)eirung jum ©enccalbaffc 
irtEni^lanbfcDn, 6J Observations upon 

a late booh entitled an Essay to the ad* 
v^ucement of Music etc. Sonboil, 1671^ 

©fi felbigcSanpug cin Ubcn^iitiv jU wer/ 
beriy fo fefete ber ©ndj^dnblev fo(gcnbcn 

neucniirdbft^joi; The present prac^ce 
of Music vindicated against the ex- 
ceptions and new way of attaining 
niu<;ic,late1y published byTh. Salmon, 
vyitha DuelJura musicum^ written by 

by lohn Phillips^ and a Letter fi-om 

lohtf BSB »47 Lo L oe L o e fi^tg lohnPUyford roMr. Th, Salmon, by 
way of confutation of liis Esiay etc. 
Lond, 167^. 8- 

Lockmann Clohann) fin cnn(ifc^f r 

©ic^ttv urn 6ic '^itte 6e* 18. 3fl^r^un-' 

btvti, ijotscfdjiiekrt : Some Reflexions 
coxicerninf;Opt'ras etc, prefixed to Ro- 
delinrla , n musicnl Dr^tma 1740,4^ 

J^anCdtDom Uifpvunflc m\b Sortgange ftev 
Opei li&cr^upr- Sa^ a, Ec;:. gic&E me^i-cfc 
Tfla<i}via}tt\i von biefem wiiifcijcnSSucu 

L o d i (Demetrio) fin Samalbiilenfcif 
SR6nctj, i)cb, |(u ajcionci, bliSI)cte al^ ,^it/ 
c^ett;un6 SnihumeuraKomportifr, ju 3ln.' 
frtuacM i7,'iai)i^nnbt\:t6. 93i)a Ovevcn 
fcinei 9Bevfe fiH'bicittiitC/fcnntmaii nui- 
ta^ Ic^tC/ imtet ^em Xitel: Cauaoni o 
Sonateconcertate per Chlesa, a i, ae 
3voci- Sin anbiVQi ©onaten;3Scif von 
i^m iilju2JLwMa 1623 gcbrncftivDi^sn. 

L o d i (Gior^. Luigi) genaniu @ t c iv 
ttl n^tc rttif citicm fcineu gBfife (le^it, tvm^ 
fceuni«3* 1798 in ©cutfdJl^nb aliS cinfcu^ 
tifteu^Iavteifomjioiiijl Utannt Surocilen 

fc^jirtt cv ficft a&EV von bi. fern Jpiicf J'l fff)t' 
mltfoitmMinl^afffn, »ie tin SR^jenfcnt 

fccr miif. 3?it- 1799' @-i8. bc^aupiet. 
©cineSBevCe, miti>eiTii 3rtf)(una cS mof)! 
cbcn ft gat itdjttg nidjt ju^egangcn fnm 
mag^finb&iii 1799 folgcn^c: i)Sonatep. 

leClav.Op-9. 4mj£56, 1796. 2) Grand 

Concert pJeCla 7. i 14- Op. lo-^benO. 

1797. 3) Capriccio p. U Pf. Op. 16. 
SciVji3/i798. 4)Soiiatep. leClav. Op. 
Ig.€t)Cnb. 1798- 5)t'a Morte di Mo- 
zart. Sinfon. p. leClav. Op. 2 7*fieipji9. 

06igeNo.4.i(lDon!SJocIfl-r. Ccip. mu\, 

3c(t3ntcn.^L3aH-JI- ®-4o< 
£6&ccC3o^annStn|l:)0Wbt;Otgamfl 

juSeimttiviim«3. i730/3f&- J« Siruif, 
(jatiti bm ©turf gcge&cn: Jpo^jeit^iioii; 
jci't von 2 ©timmcn nnb ftnicial^^fi^. 
grfiirt, i6)2. SBalt^cL*. 

S6fgi'6n Canton) ein ©c^ivebf^ war 
Stcfponbcnt 6cij cinev afabcmirc^eu 'B^itJ 
fc^vift, n>clc&c untct bcmTitel gcbtiirft moiv 

benifl: DeBa«»o fundamental!. Upftil^ 

1728. 
86^1 ein (QJcovg ©imon) — 3>ct' m 

(tc^^eUfeinccSEIaviEvrc^wIe von 1765. 4- 

ifl wietct aufsdrat n^^t^cn 1772; )um hvittmmd lonU^ext, 1779; jwm vtevtcn 

5JtaIc,i78i ;junifiiiiftmi)}jiii^ nmgfcii-r 
feeitct «nb vevme^it von % Si. 2Bitt/ 
fjaueiv '797- ^cine '^niveifimg iunt 
^iot-nrpifffn ctfc^icn jum ei|lcn d)lfl(e, 

1774; jum jroeijten ^Me^ 1781; n»b 
)um bi'ttten Mak, mit Sie ikHttungen unb 
Sufaften^anc^mitti ^aUctftiden aui bcr 

Opei' ,,*^venno''vcimc^it, ^evau^gegcbeti 
vott 3- Sr- 31 e i c^ ^t t b t^ 1 797. 
fioe^nci (ijad) f. yod)nn'- 
£6^nci'C3o^ann)cinbdiebm'^ompin 
ni|l, jiile^t Oiganiil an ©t. Soien^ jii 
Sntlt'n&eig/tie&, bflfclbftatn 2i,©ec,i645, 
mflt'CinSreUlin^^ unb tvaibfir^on im stcn 
3at)re bmc^ ben Job ftinej 2Jntci"S,«nb im 
ijtcn bind) ben Xofc feiner 93Iuua" jum 

2Baifcn, t^icvaiifnn^mftcfefcinSc^iungeiv 
bet" bm'ii)mtc 93 ecf e iv feiner cin, nnb m\e 
tcnie^tctei^ninbei^Jtufi^ inbeOet iinm- 
brm Sflrffoi- ©i-e^rnQnn bie ljtcini|"rf)C 
©pifldie girtiiblidj cvkvwtt, ^teinuf t^at 
ci:cinc3ld|enarf)2Bicn, lic0 luft fliif bcm 

4^ftmn?eg(flm^SaIjtJurgifd)fn r^^ofe^ii'ni/ 
6Eijnjeld;ci ®dfgcn[>cir t^n bet Sij&ifi^of 
mttetnemfd)6ncnQjJia&fnpfenmgebrfc^enf; 
te. 9Jon ba iiitig ci nnc^ Seipjtg, itm bie 6c/ 
vA^mtcn'^ilanim-^a^fm^ tcnncn jii Icr; 
nen. Sftflt^fcinevSiiiYuffunflinSRfliuCcig^ 
n?uibe if)m jufr(l bie OL-gftniiTcnflelle flin 
S^or ju ilnffifiifbcn 'Jiniicn, 6ann|nm 1^. 
@ei(l,imbci:Midjjirtd)l!iinb«b6rffci-« 
2{&ftei6cn, ju ©t. 2oicnj rt&evgcbcii, ^iei- 
(eBte et unvcr^cirat^etbiSgegenfeinfiofleS 

Sflfjv, wocLv nrtdj im\)\a{}iu}cv UbiMi^mt 
leinct ^tiiftf , am ©omttagcfidtflic 1705, 

Te^t matt aiii^ bet- ^iidje gefft^vet mei-beu 
nnii5t^woni!(feinrtf^sXflgen,am2-'3fpiif, 
entfd)liEf,f,S:^icnpfoL"te. ©cinegebvud?tfn 
3Bei!ct^nb: Tln^erlefene Sii'4' uiiDi 
XafcI/^lJufif. 9?ilni&eig, 1682, 4. 2) 
Xiauun3^;2nft,obi?i'erbenrSreube,S6enb, 

1697. ^ol. 3) Siiaviseimae canonum 
muiicaliumdeJitiae, obei; ?OiUflC*'I*ff02 

£iift&flufdtrnli;&Iirijlrtiitenbci'Xon;lte&u:i; 
gen K- von 3^ 4, 5 — s ©timmen, S&enb. 
1700, 4. 4) <£^i". ?ib. Slegcietn^ 3llte 

3iond/^flvffe^i69j/in'5)KelGfctengeOffld)t. 
Sleumc i [tev de Poet, germ. p. 75, 

fagt f)iciVOn: iono quidem ftimplici, 
quern. taiuen modutis suia musicia 
emendavit IqIi. Lohiier. 

£H' BSB d^i) Loo 

C 5 ^ n e r (^Jlatttn) tin 37ilin6cr3er 

fteUung be^ ^])aittfllTc* flud> eine SBaffcrj 

©tiStfc fricUf/ ii"t» jlar6 ami. Oft. 1707. 
9)Jcf)icLc bctgleidjcti S^^lTeiPigdn firtbet 
man uod)im X^iergaitcn jti ^trtfiVI/Wn 
9 jinnetnen ^Pfeifen ; in ^tuttgaib ; ju tu 
t>Dli 6ei; SHiMTi in emci ©lotte; ju 'Botn; 
^eimbey^^JotSbam^ ft)rmaB bic bf#€ unb 
uolljidnbiglle. ©egcniDAitig flbci iPtibjic 
rca^ifcfjetnltc^ bw^bie in bt'i ^PanSgi-otte, 
auf bem SavtSbetgt bei; C^ifTi:! nod) flbeu 
troffeii/ tvctcfte^ bcveinernic^t flfittctt2(n^ 

friflt. 

Loeillet (lean Baptjste) 3nfhU/ 

tnmtdlfotnvontii tiitb SStitu^fe auf bem 
ieiatiict unb bci 5l6te, geb, ju @ent,&Iilf)ctc 
ju g&itbon um< 3. 1 7 1 o, ©r fpielte bafelfijl 
tiidjt nut imOpcinDid>efteiv fonbetn tjicit 
au^m6c^cntlid}cm^te()[)iibei:toujei.'cmrei/ 
ner 2Bo^nuug,TOo bie tSoiellifc^en ftottjeitc 
jiutfiiiiSnglaubaufgefii^i'ctiuuibeu.^icS, 
mitfeincmSleigf 6n)m Untemc^ten^ fjaue 
ifjmju cinem ajcimfigcn von 16000 $f. 
®terl- tier^olfeny roclc^ctf matt covfanb, ali 
evi7i8 (tflLli, ©cine gcbiucEteti SSJcvfe 

flub t i) VI Lesson* for the Harpsi- 
chord. fioribon,&.2BaJrd^ 2)VISonatas 
for variety of Instruments, vi^.. Flutes, 
Hautboys, German flutes, and V. Op. 1. 
€&cnb, 3)XII Sonatas for V, German 
flute*, andcommon flutes Op, 3. gbenb. 
4) XII Solos for a German flute, com- 
mon flute^ and V- Op. 3. ffGenb. f.S^axOi 
fiu§,Vo],V,p,i73- 5)XTISonat p. 
Fl.trav, etB,cont,Op.4, 6)VISonat. 
p.FLetB. etVISpnat. p.aFl. Op. s* 
2fmtTcibam,b.9tigav 

* £ c f d)e V (^Eafpai) — pv^Sfibli'fe nuv 
6ei)biefcv55i«pmation^ \wld)c 1705 fc^on 
jiimbiitrcn^alcgcbiutftwutbc, ©er tis 
Sentlid)c93cif,bafcl&en roar bee SSt, ^U 
p i u g. f, ben ZvU bti\tlbm im a,i!ep, 

S&we (^rot()ea Svubcuife Zouifc 
2tmaliO fiuc ZixffUv be« nod) immcr Ut 
(iebtcn hmifdfm ©c^fliifpiflert 3o^. ^avt 
£ 5 10 e, fiir wddjeu, aW er ftc(>no4> 1767 
bc^imRoi^ifc^ciiX^efltei befanb^ filler 
feine ^&ffel uifb anbett fomifc^c Girt^vDlIm Lo i5o fc^rUB ; bif fe feint ^oc^tei^gcli. jii ©cfcn?f bt 
1779/ltaub "798 <tI^CL|te "S-mgeim bey 
bet 'X^Uifc^ert ^Sdjauipu-icv^cietlfc^flft jii 
5Siaiinld>n)eig. wo fk msen it)tei" iunfl 
melciiio&eiuiintm. 

£6ffie CSiiebvid) ^uguit Sbpolb) be? 
iSIrere^Liibctbeit>oif)eigtf)enben, geb. ju 

©c^iuebt 1777/ ftaubju gleidjct 3eit alt cvf 
|ict Scnoi'iilt^cij biefcv &t\difd)a% wo eu 

(ic^ nirfjr nui biudj )Vincn vjefd^marf/ unb 

aufibiucfeooUcn SBoitiag^ fonbi?Ln aud) a« 

Somponift t)iele 2(djtuny unb ^ScvfaH cv* 

n>fli'&. Son feiner ifompofirion ifl but)iv 

befanntgewoiben: 'tJic Snfel bei 93eif£i^ 

rung/Dpcvetfe,jumeitlenmaIaufgefil[jirjn 
53raunfc|>W(g am i, 3uni 1797, (Et er* 
^idc babep ali £:ompoui|l uub ®jn; 
gcioiclnt ©epfall, ©ies namlidjc ©tilcf 
ifinnteibem Jitel; Strnflfbo unb iikina, 
andfVfwS^v, Snbre' unb ron ^il, ^at 
rabie*m 53vu^f gefe^t iSeif^^iebcttc 
2fiietivort2 5 we n < v:ompofitcon finbjii 
©taunfc^weig im .Rlauic lauSjuge neb|t bcv 
OLiverturegcilocfeen weibcn. 

8 6 tt) c O-^cimicfO 3n|tLamcntal(omi 
portip: unb 93ivtuoje (tuf ber SScolin^ bev 

55i'atfe^e unb bem *«:laijieie, qegenwiJi'tig ju 
?Si'emert,ge6.ju©eilin, 1766, 6clbctpftc^ 
bafelbfl uuteu ber Ucitun^j beff bei^mtm 
Sonjf ctmciliciS ^ « a cf, fam barauf in bie 
©icntre be^ aJIarfgidfrn uon ®c^tt)cbt, pcu 
vatifiite ^ernad) cinigc 3fit ju Hamburg 
unbroanbtefid) bam 1791 nac^ Stetnen/ 
woi^minbcm \>^m .^in. Dr. ® c^iJete 

enic^tctcn Sieb^abeL'foujevtc bie ©telle be* 
SQotfpidei'tfilbet'tpagenmuibe^ weld)cti'ses 
genwartig, 1799, noc^ immei- vil^mlic^(l 
beflcibet; ^an iil^mt feine ©idjeifjeit im 
SSorfpieleuebenfo fc^i^al^ feine Sfitigfcic 
6ev Ucbcvrohibung bcrSc^roiciigfeiten im 
^onjeirfpielem ©cronbfi<(i6ei'foH ermit 
&\{td in ben ffieift ber ^aybntdjeniCXuai:; 
tctten, bt\) berrelbcn 5Boitv<ige,einjubiingen 
wifTcn- S&c9aHenbiefengl4njrnbe)iSSorifl; 
gmifl^mt man noc^ bie ©iedetion^ mit 
tDefcftet er eine fi{at>ier)inate ju begleiteu 
pffegt, ©ert^vieBenJ^atte er fc^on 179+: 
i)©ie9)favcev*;5o^ter con iauben^eim 
f&vi S:iMicv ; i) t>ci idjiebiTiS AInttievfonaf 
ten ; 3)2JioItn.' unb jagotff onjerte unb anf 
beue ^rrinisFeifen mttSIai-iatfonen. 3^^i:$ 
beviSfit pnb uonfeiJiep 2(r&eit jjff£4>'-Den BSB flSi Xj' o a Log Lol fl5a WOlbcn; i) Concert p, le V- Op, I". 

finesaic Op, 1. S&cnb. 1793- 3) Con- 
cert p,leV, Op. 3,£6ci:b, T798- 

*26roe (So^iinn 3fl»ot>)eiit jFrfciner 

Cifntad)/ bUbetefif^unccv bm er|tcii ^u/ 
tuofenjuSGtcnimtJ bflnn m3raitcn imier 
»erfti)if6enenjiapctlmfiftern in bev JfE^mj 
pofition. 31fld> bet S^it |^<^»tb «t um 

Jcfjen, unb cini^e 3(i^)ie btujia^ am ^eiv 
jogl3ci^if^^n.^oft\ iSon ieinen gebvurf/ 
tcnSfiettftiWnncnnDcft gcnannt tvabcit; 
i)@infptiii?n^5nttflI)en^QJfl3lt4iben/2tricn^ 
S&aUetienv Q^DUi-anten unb^aiaf^anben mic 
3 obec 5 3n|humcnten. 3>iTmei^ 16^7. 
goL 3)XI137euf gfi(llid;e Soncmmmit 
i,2^3@timmcnjufmgm unb 2 33idiiifn 
ne6|l bcc (Svunbilimmc fdv bie Orgel, 5!BoliV 

fen&flrtcl, 1660,4 3)Canone», i^a, 3^ 

4biiS8tlimmi9,tI)eiUf^i'3nihumeme unb 
(l)cil« fdr ®itt3ct/ t^etltf Icic&t unb tijeil^ 
fd)mevy flbn-M, 93?arr ^empetiS Hvim. 
1664. ^ic einev ^cbitation an feinen 
^evtri/ ben s^evjog ^loiife, mb cinev 
SBorvebe, roaiin eific^ fiber bic m^WXihcit 
fcefi^niert, welcftc i^m biefe A'anons gef o|let 
t)4tttn. ©ern3flcbi3e*^emv.^cf)ii| wxf 
feitigte ^in®utaAten ii&er bU^ Sert woiv 
In ec ben SScvfaffei: beffelben : €bler, 33efrer, 
©innreidjei, infonbei^ unb al6@D^n uicl; 
geliebteigi'funb, tirnlirte. ©ein ©ilbnig 
in 4,bcfanb fic^uot^ untei be^ uerfloibenen 
QJifljov tsonSBagnev* ©ammlung. 

von 85roen(l€i"n (5)Iatrf)i(u^ 3fDd/ 
Ui) eirt^ontflnflleP/Seb, ju ^oInifd^'3?eu/ 

flflbtm®djlefien,am2o.ai5nli594/"'*^i^ 
anfans*, 1615 / fiJ^ll. 9>emfliibtifi^ei- 

SlentmeiflPr unb 5)?nfi!bive(toiv bann 1626 

QJi'ife* bev bafigen @<t)U[e unb ^ievauf 

Sammcvbtrcttoi. ©aranffameiinSienj 

ftebci^aifev^erbUanbbejILuHbbeS 

IIIv TOclc^er le^tcte i^n in ben3[bel|lan bei; 
506. €nblic^n)uvbeci@wat«/9iaf^ Ceijm 
-ftevjoge juOeW, nso cr 1648 ff^ifc, na*; 
^em cr cinen muen ^meii ^intevlaffen 
ijfxtu, bftgcinXonWnlllci and) jebcm ant 
be tn ®cfd>afte gewadjfcn fcijn fann. f, SB c/ 
I c I < £icfcer;^iflor. P. H- p. 84. 
CofcUc (3ofep^ Sftebci<^)©«UKiv Walttr JU®uI;(&ad),9eb,flm 10 Suli 1766, 
jeidjnet )id) £i1d ©ilettftut, bmd) aw^emi 
fleicigcfi^^tnijium, nic^tuui duf bemiSia* 
tJiiTeunbbffonCei-tf aufbzv ^^ratfilK fl^iif, 
bicaai*2itbltnge;5iiftvunKmmit3tcinigf 
Utt urtbQifdjmai Tpielr. fonbcvn ^at fi^ 
fludjmitber tfecorirter>)J?uAf bffvinntge; 
tnadjtunbbficirtmffjicic ^infonini. On; 
tJtiliiien, cinuie .tviid?etuti"ie€^ bc^jlculKU 
ijcifcbicbcne iOkunctrcn wnMcin^rgefc^iiLV 
6en, ffiejtodKn finb ijon fdnen ^ei^udKii 
in bet ^omuofUion; XII 33avi.i'iunen in 
D,filf^''pi-inDr"D*tc- Jn^uibcifj, b€)} Mm 
teifd>mibt^ 1801- 5i>K 

Logvoscino (Nicolo) nicJjt fltet 
Logror^ino, ntJd^mciU^et i^opioscinOt 

mz er jojeDmnl unb bciTbemai folfc^ nnc^ 

uni-idjti senUiU'lI^'n ttufjcni^mmen rt)y: ben, 
9Ba^iinnfrentierft" iiitihi im a. £ev, gw 
fflttivirb, ^atfnne tiollfoninicne iJttdjiitif 

tcit. -iBlijnveiqleic^enoc^tjievmi^waiSiJOB 
i^m ini 4Vtife( Piccini, f. im a. Sej;. ^, XL 

©.135. 9^\n^ roiib ©e(lo uitiic^tiger ifl 

BCV 2tltifel I^oproscino, 

*L o b «H u*c3o^3im) r Odft^IegeL 

L o he i(®imtfn)^DfijLganift jutbtqtt' 

gatb um 1600, SSon I'einer 2ltbcit jinbet 

mannod)i45ujen. anSo^ann ®oli&^< 

Tabulatur. Music. Organ, 1617, an* 
get)dngt. 
iof}maun(.,.) waiOrganifl ju Ofte/ 

iobe,TOa^ifi:^einIid;nm*3- 1740- 3<^ 6^' 
ji^e no* ein ,SIai>iei'Ei>njett o^ne QJegfeij 

fung unb cine^Ifluieifuite von fmevTivhcit, 
bodjbeijbc^nur in53ifl. , 

S ^ V O^tidjaeQ Santor ju ©rcgbcn in 
ber eifif n J?ii(ftf &etf 1 7.3fl^v^unbef«,nKtL' 
ju^Olflnenbrn-ggebomi, ^nbga6Donfe^^eL■ 
3ll■beitin ben ©rucf: iflens ^eutfc^e mb 
£ateiniirfje^U'd;en;@ff^ngenn6SonmteB 
in funfjefjn 7 unb gflimmigen SOIotetWn* 
®i(tet Xf)etL Steuben, 1637.4, 

Lofclienburg (loannes A) €ixi 

Sontiapunfttff br^i6, 3t>^trjiinberM, uon 
beffcn 3lrbeit fi<& noc^ auf bet ?Cttflndjner 
^^ibfiuc^eP, Cod- s i .nitb 5 4. jwc^ g};ifreti 
bepuben ; t)« anc^, wie 3B « 1 1 ^ e r bttid)t 
let, in Ben 33vucf gegcben : Missa a 5 voc, 
Lolli obei' Lolly (Antonio) — - 

i^iel'Hoct) einige ©eijtriSge ijun bem unf?c/ 
ten Seben bicfeS mei-froflibigcn SJii tnofenj. 

Un^yt BSB 353 Lol L ol «5* jigec rniif* 3rtt- @* 578- 609. unb 685- 
Srtac^tiufen fc^mft a* fi^SolIi^unb roar 
tin^en€tian€v,itb.umi% 1740. ZUtv 
1761 iiac^ ©tu«3«vM in Sifn|le fflm, 
fanb cr ben 37arbini bafelbfl, bcii^n 
nseit il6emaf- €t bc^t baiauf bcit ^etj^g 
urn eiit 3aF»t Uilau^ t)icU fic^ auf eincm 
einfamenDoi'feauf^ unbflubtrtcXag uttb 
S^adje ff in Sn^rument. SJlat^ eitiemSafjic 
fflmeiMJOtifeincr tietmcmteniRfii'e wiebtr 
imuif/ unb entiite but-c^ fein ®piel em 
fDlc^aUgememeg(EL'tlaunen, bag 31a vbi; 
n i btc @rgcl jhti^ uttb mieber nac^ 3ta; 
lien ging. ®ein ^ngagrmcnt ju ^'piUxit 
fcuraf(^cinmmbic3a^cc 1775 ii* 78 ju 
fatlfn. €i^ifltfic^barel&flabrniur33a()f 
veauf^eL&at fldjbannvon ber^aiimn tin 
Sfl^L- lltlaub jii tiixtv Sleife, ouf wddjet er 
\>tm -^in. DJjn ©ituveb oi-f in So* 
^anui^bei-9 geftanb : bag ti i^m ihStii^lanb 
nid)tl4»3fv mcfjr gcfielc^ bap fv nie roicOcr 
baf}tn jutficfEe^ien n^ilrbe^ unb bag rifti^ 
niit^iilfecinf*3(vite5, biirtfe dn SeugniS 
Ji6et: feme tamaU nod) ange&IicO fc^tt)a(^e 
©tufl^finen ^onoiafieln 2Ibfdjieb von bet* 

iEaiffrinju eifjaltcn fudjen njflibe, bafier 
fctner noc5 ciu« Sleife iS&er bie gi-figtcn 
©tilbtc SuL'open^ mac^en, batiaUlb^ uer/ 
tifntc}u ben beifittf lefammelten 1 0^000 
<SaIbmfFgcn/bie^ju|ammenfinev®taattff 
(anC uberge^cntinb ton ben ^nteieffen ru; 
f)i3(e&en ttJoQe. 3m % 1788 Bcfanb eific^j 
noc^ aI4 3luf|tfc^.'^airevl*^onjectme{(ter in 
Stalien, «nbfla& jn ©. ^Jifv b 3Cicna Son; 

jm. 3m 3. 1791 ttJ^ir ft/ "^cft Sffentli; 
c()en 3)a^rid}ten^ ncBt^ feinem ®o^ne^ ri; 
uem sji^ngen^na&eUyju Berlin, welc^^ 
teitvwcgnifeinerSfttigfeif unb fcine* anr 
()enc^men®pie(4aiif bem^ioIonceKcvom 
ivftnigcioo Siiebii^tfb'ou er^ieft- Hu^fy 
in ^open^agen lie)^ ftd; biefev jungeSSiituo/ 
fetiocb im n4mlic^en 3a^vf ^5i'en. Zhev 
vm frinem biefer Oevttv tt>ui'be be^ 0piel4 
btiSSam^ Ciwil^nung get^an. 3m3<»f)t 
1794 befanben pi^ fSatev unb ©o^n ju 
SlCien^ luo (i(^ cvpeitt Sonieitmeiflct bc« 
.&6nig£ t>onineapeI nanntc^tvo fic^ abev aiic^ 
nui bet @o^n in 6ffentfic^en 2(fabemien 
ctuf fiem aSioloncen ^6i-en lieg. 3m 3<i^t 
i79fifanbi^nno(^ Spi\ Slombctg icn. 
Sti92ea)>cf/ wocr i^mauc^nof^v^rfpieltf. nctt aud^nidjt eine^pur me^t Don aQem 
bem Sobrii^mert^en ju i^ivcn roar, wai bie 
^ama fonrtDon i clip' 6 @pjele ijcrfdn/ 
bigcI)Atte. &ol(p roar ein alteivft^wac^ep 
9]iann, bcr nic^tj mehr ttfimod^e* Sic 
transit gloria mundi! -« ^ag rr a^et 
roiifIid)eingto6er jCilnftlei* auf ber ®eige 
geroefen i|i, fiejeugct noc^ bet wreroigtc 
® 4 it I J in feinenmiv fiberfd;i*een ^eij/ 
tt-igen. £oIh; Irgte ndmltc^, in®d)u(i 
jen J unb ^itnbergeti Srgenroait^ 
cinauffatlenbe* ^epfpielttor, roif fel)r er 
fcinen ©ogcn in ftinev ®eualt ^a6(f. inbcm 
erifjn^menneti^mtep dncmlang au<ju/ 
f)altetibrn Xone )U furj n>urbe, ju i^i-ei: 
6fVt>^i' €r(limnen^ fo acfc^iffr ju menben 
n)ulJfe,bag(trmicbet:gv6pcen^ufmei-cramr 
fdenic^tim^StonberoAren^ nui ben letfef 
flen ^utf bti Xoni babe^ ju verne^men. 
^ i 1 1 e t ^ b u f mdbet m^ in frinei ^m 
gi-apfjie : Sollp fei; vm ft^Snem 5Bii4#, 
eintJoQfommcnei-^dtmannunbeinfetner^ 
arttgevnnbjoiual^t ^elfUfc^after genjefcm 
£tr |lat3 enblit^ md) einei langmiei-igen 
4Ei"anfijeit jjuSfteapd im3- 1803^ ju?Cn; 
fange6el.§fvbtletf,roiein5fffntli<&en^i(S« 
tein i?on ^ailanb awi gemelbet tvurbe. 
58on feinen ge(io(^enen SBetfen^ wn bcncrt 
ci" nie me^i, aii He Obet/timme niebevj 
f(^dc&,unb bamiben ©aB^obcvbieflbrfqm 
begleitenben 3fifti'umen£e ijon einem fdnetr 
greunbe ba^u fc^cn iieg, giebt ba< a. £er. 
fc^oniJDlIftdnbigeSnac^iidjt- ©ic bafel&jl 
angejeigtcn bvep Sammlimgen @dIo'# 
fint) bei? pummel in ^ediR/ Op, i. a^.trnfr 
3 . ge ftoc^en, 3furfj ju 2Bien finb jroe^ ^«I&c 
©u^enbe feinet ^o\o% Op. 9, unb 1 o, gex 
|lod)rn. SQon feiner Ecole p. le Violoa 
J}at man noc^ 3tii<gaben wn $ad£/ Op. 
ii,unbOff!enba<^^ '794* XII Var. p. il 

Vc. e Viola. SBJien^ not, finb rieUd(§t 
vom So^ne, 

Lolli (wa^ifc^ctnlic^ Filippo) bcv 
©D^n beSttui^Lge^ienben^ lieg fic^ 1791 
aliknabe wn sSa^ren, jti Berlin mb 
.Sopen^agen auf bem SJit^tonceH ^fircn, be^ 
gldc^enautft i794iu SPien, ^irr eif*ie* 
nett 1799 biif 2fcCadaXIl Vana(. p. U 
Vc. con Ace, del Basao. Op. a. Wele^C 

roa^rfcbeinfic^ (iefem junsrn JSirtuofirn 
Mge^ivm* BSB 355 Lom on Loo Lop 50 Lombard o(Girola mo) eirt fierfl^m/ 

teu ^onti'apunttMt t>liJ^etc in s^iiilicn umt 
3.1600, unb ga6 untcv anbctn tjaaiis : 

IVMis&e a'^e^ voci, col B. contiu. \\ 
JVI ongitor Bibl. Sic- T.L p, ^Q ^ 
L o n dicer(ErnstIohannJOljjaM[l 

i73O«rtbcr0Jiaaciu3Jiii9t)alctKn(it*^eiu 

ben fL jI^ ixtff nfccn (HtuUt^batimv in mu 

fcetifcnnenlcitten. ifiit OjTuiev bey eittcm 
fd)rtJtbircl);*cut|c^en:ffi'^iminrc,bi'ad)tei^il 
itdmiic^ bm'<i) Kitten UttrrL'Ltc(}t \o wzit, ba^ 
re i"d)on aW ad)tel)aH>j(iI)L'igci' ^nabe bem 

' ^ofmaiVd)all£ wn^ A b e n ein von iifm ge; 
fc^fc8 4|timmi9etf'Pralutium, nt*6|t einev 
?Dtcnuet,DebimenfonnH,na(^uem ei- (Id) 
f^^ott ein 3a^v juijor, rod^rcnfc eiuc« bei? 
cbcn bicfem ^eivn amjcitiiiffn un: buic^ 
ten Stfinigl. jtapcllmeifl?r 31 1) m a n n 6u 
rigimn Sonjnw, nidjt nui- erne S^ifl^^tig 
initmrlenfi'nirtlic^:n^ad;m auf um^Ia^ 
ttierf ^otte t)6ven lafleii, fijnbei n aud> bcr 
Mad. 31 c i n ( i tt einc Jliie mir bem ®enc/ 
valbaOc beglfitet f)atte. 2iud) in bcm >"oiqcn; 
bin 1724- "tib 25'3"^i"ffn"e9t(rettie allf 
flemeinc®e»uiibeiiim\bcf3:i(jBifi-,foro^l 
6*9 i^ofe^ale m bci Sato&ofudK/ buid> bett 
SSottrag feinc* €^oiaU unb f^itici SSstfpic; 
(e, Ucbeifciee fiifjite ei an{)ci\S5nidin 3la; 
mentftai^e eiti^on)fi'tauf, .^ieiaufituibe 
ci! bit bei^ben folgenben 3aE)vc nacb^Eaffct 
gefcftirft, 3lad)93ciIaufbif|Vi3nt famn 
i73owccbcrim'rtcf mfcine2Jflrci|irtbt, wo 
rr in cinem 4I«i" uon 13 Saljien bie ^e;^ 
flflUungen »!* OrganiiUcr ^^Oiaiicm^^Qlag/ 
balcnenf unb ber J^offiicfee fv^ielt, €l" 
fcijcite batauf am 5c(te aflci-^eiligrn be» 
3lntiittfeinf03l'mr^niicbet'^uff%ung ei/ 
tier t)on i^m^ieijn neu gefe^tcn ^ufif. 
aCeiteu ge^en »on biefcm junijen 93iituofett 
|)ieSnacftvid)icn nicftt. n^iib^-Scm, ob. 

■ futje€f)ronicflbevmevftDilLbigfl,^egcOfn* 

fjeitenbc* 3- 1716, 3an«av, ©. 3 J- be^gl- 
No.^fi.oet£ipp(ldbtei Sntung, 1730, 

L on g h i (Leopoldo; ein Xondlnfiln' 
0Ut SJcapcI, xombt im maiMnbifAen Indi- 

ce de* Spectac. T^atr. wix 1790 unter 

bieOpernfomponiften geji()(t. 

L o n g m a n n unb B r o d e r i p, jitei; 

luSonbon in SSerbinbung (le^enbe "iDf ufif^ 
^Anblcr, fc^on umi % 1790 Mnb M^er^ twdf i^tcn grogett tinb aii^girfiifftcun 
itunibeilag foiuolj! baicij ganj ^ngUnb, 
nldim 4uJlanb€ betanut^ faijien nod) imt 
mei" foitv bUL'dj ^uij^afrcn mtifif*Ui|c^eir 

5Bafe allfr ^lit/filL- bic 55c6iiifnilK ber 
Siebfjabfv ju foii^en. 

Sioo^ (So().mn) — €l' wau ©djulbu 
vcftoi- unb Oi'ijanitl jn titil)onufi'ji^ bet) 
^Pifl^} <768^un6^rwi'ri'd)icbfneDpe^ tten 

unb COZi'fT^nacrbi'icbVrt, '•vm: abcv tin S^^ljc 
1788 Tiid)c nii'iji am fictcm f- SMtttl. v^ 
©6^meu,^crt t2. 

L o o s e m a r e (. , ,) eirt puijiJglic^er 
Oi'(\elba\xc{ j,i ^ftetci in Sriv^dtib, ifbre nm 

basS* 16^0. f. Burnt y' 8 Uiau Torn. 

HI? 415. 

Loo semorefHftnry) — ^Cit mt^i 

rere^iidKnla^^en in ^)3liifif gefe §f, 1 
Lopes; Dber L o bo, and) Lupus 

(Eduardus Beneficiarius !i, jliipcHmei-' 

|ia' an tcv^omtiv^e iuii'Jabi>n urn 1 600^ 
^at foliKnbc ®eiff tjeiaudgegebcrt; i) 

Natalitiae noctift Reaponaori^i, 4 g 
voc, 2)Mi}isa pjusdfin nocria, fi voc. 
3) B* Mariat V^rninis Antiphonap, 8 
voLum. 4) B, M^nae Virgiiiis SaVc, 

fjlr 1 1 ®timmcn in 3 €t)5rem s)B. Ma- 

riae Ganticum ; Magnifirat '\ voc. Tfnt^ 
mapen, i6o5.gi,5;)l.r- Anton ii Bibl. 

Hispan- 2tHe 5 3ljmcin in einem ^etfe. 

6} Canticunt WagiuActt 4 roclbus, 
Antwerpiae officina Plantlniana Bal- 
thasaiUMoreti, 160;. gv. JdI. (S}Xti)Mt 
16 Magnificat o«S peifd^iebeneu XSnen. 
7)Mmae 4, 5, 6et8voc. 2(nti»eipen, 

i6ii.gi",SoI» 8) Missae -4, 5ct 6 voc. 
Mntmerp- 1639. gi\ gol. 9) Offici'um 

Defuncforum em canto cbao. LIsboa 
porPedr. CrasbeecK, 1603. 4, 10} Li- 
ber Frocessionunit et Stationum eccle- 
siae OlyBsiponensis in meliorem for- 
mam redactuf, Lisboa apud P. Craa- 
beerh, 1G07. i iJDcz PaabnosdeVei- 
peraa de div*^v8as Vozea. 3)I|l. No. Q i4. 
, i2)GincoMissas a 4, Ll^oentf doOe- 
funtos, e a Sef^uencia da Missa a 4, 6t 
R, gemais Vozes, QJtfr. No, gob, 13) 
Moteto* de Defuntos. No.Sio. i4) 
DouBVilhanoicos ac Santissimi mo Sa' 

cramento. 93i|l, No. 705, ®egen bai 
€nbefeinea2eben«, baibi^ouf 103 3fl^rc 
mHjK, rourbe etr SftcCur M (fri&ifc^&fTU BSB 2b7 Lop Lo 1j o r 255 (^fn©cm[narium<» ©ein Cc^ifv in fcet 
SHufif ivaf iflionoel 5)1 c n b e tJ au^ t£»Drft^ 

imt) fctiicu mufifalif. ®i(Teuf>:(>aft wiiiben 
tjoit fcineti ilflubSIcuten jjio^e Sofifprilcfjc 

tcpgefcgt- Stt beiloa. Soar. dePorito 
TbeatroLuft.litter, ruJL^betartismusicao 
peritissimua gcTUTtfiC. f. Machado 
Bibl- Lus- VoKI. p, 733, 

Loprosci no»|pIILogroscinOObCr 

Cotbcr (Sofjann S^nj^opf)) Aaiferl- 

ge(v6ntev9ioctunE«*Ooffl6»o(atjuS03rimav/* 
geb, am 19- 2fpLtI 1645/ fcfecuu citi fe^i" 

I)a&et'bei53iuiifflfn>fr^njufei;tt. fit frar& 
cm 16. ^prtl 1712/ tiac^bem et folgcnbe 

let ebfcR SOtufif- 2Beimaiv 1696*111 @eu 
tentns.€immmt in S3evfennm'66^£i; 
ten tiw, ben fi6vigcn Qlanm fiWm SrfWvun.' 
(jm bn- baiin i)oifommenb*nSaj6ifcrunb 
Slebcniarten, bie nic^t o^tie Snteieflc finB, 
1) ^m^eibiguns ba- rblen ^fuftf, wibef 
txntn (ingfmagKn ^Dluflfuer^cfjtetflu^gcf 
fmigt, aBeim«^ 1697. 16 ©citcn in 8, 
3fl wibfr SB rt e f b t, beffen latcinifdjea 

rc|tfn ©KUcn jum Sobt Uv SJIupf an3 
Sutfjeii aBnfenangc^ilngtifl. 

be XonHttfllcu ju 9leiipe( im 3. 1791^ 
fe^ten im ndmlid)cn3«[ji"f fiU" bai bafige 
X^eatf r baa ©fllfet irtanufif: Ruggiero 

« Bradamante* f. Indicc de' Spettac. 

teatra1,]7gi. 

L o r on t e(Andrea) — 5Et war Orgar 

ni|l an bfv *§anprtiicl>e j« 3l(ca(a^ fetnem 
©cbuLttfoiK, 3(a(ft tx acbiauc^ce fi:^on au/ 
gei-benSuibomfdjfit 6 @0fn noc^ eine 

jn9leic^cine9Rengeiinnteic^er304'"n6 5-' 
(timmigei- ^iLc^engffiSnge unb ^Jiote^teii, 
in einem ci'^afetnen ©ttjlf, f, ^arofini 
unb ScL'teli Sim-at. 

2 V e n j CX 350 S'^f^Lfl" bei- itattigf. 
Sfvcalfc^ule in55et(in 1798/ €in gcfc^maff^ 
tjodcr «nb mit bf v Jpaimonie i?ei uauKv 35(; 
lettant^ ^nt^riau^gegeben: ^gin^aib unb 
<IEmma, mt ^aCIabe von Cangbeiti/ 
buidjauS in^uflf gcfe^t- 35a'ltn, 6. 3lf 0^ 
fta&, 1799- 2fugeL'biercm^at ci' nocf;f)ei'x 
au^gegfben: 1) Obe anbic31a(^ttgaUt)on itoff 3avtfn,€&enb. 1798. 3)einn«. 
unb €je(nhu', fine 9lomanje »ou Jtofc/ 
gfl vten.!S&ci:b, 1798. O&a&cr oiic^ bic- 
Xll ^iebcL' DOrt Deifdjifb^ncn ij)td)tnn, 
1792-4^ ttjcldjc D&ne JBoinamfn fjeiaufi/ 
getommcrt finb^ iljm^ 4>bcr bcm fi)l3enb^rt 
SI Of en J jnfammen, i(r nic^t tcfannf, 4) 
S)ev©ieg bet' Unrcfjutb, einc Q3a(labc, iti 
?01u[if. Q3cilin, i8or, Sine ^Picce, luie 
manmdstfompomttnmng^ fagt bapon bie 
8eip, miif. 3^tf. 

£ V f n J i% %) ttja^rfdjf inti* cin Oi/ 
gflnifl ju^alle, ^at ^cvau^gegeben: VUI 
€^oialDoifpicIe- ^aOc, bej; ytsngctv 1796^ 

iiorenaani (PaoJo) cm JRomponif?/ 
julfftc in ^6nigl. ^nmsSfifc^en ©ienften^ 
gc&. jn 9\om, (lubirrc ff ine ^unfr unta- bem 
beifi^mtenOi-ajio 53encDon^ rombc 
bann i)3^»fifbit'cftor an bet- Sefuitcuitivc^e 
jti 9lom, bann an bcr itat^rbralfiicfje ju 
iOIeffina in ©uifien, morauf er an ben !^hc 
nigl. SianjSilWen J)cf tarn, 9Han fanb 
^ieifouieIcn(Btf"cf>mflcf an feinen .Sompor 
{ximcn, bag cr, ma^t-fiftcinlrd) anf feinert 
3tntL-ic6, um ff I&tgc uoc^ fccffci" Duiti-agcn jU 
^bicrt, anf Si ti,b wigs XIV- 5Befe^l micbet 
na*^3ta[tennac§ gu«n ©(Jngein gefc^icFf 
ttJUib^vonmocvbannim 3a^t i679fi3nf 
bcvfclfien mic6racftte. 93on feiner 2fi-6cit 
finb gebtncf t : Motetti. IJb. i. 5)ati*. 

Loren ziti (Bernard) fcijott feit 

Idngtr alg io3a^i'en93t&Iint|l im Oiie*? 
ftfi" bet gto^^n Oper ju ^ari^, ^at nu^reic 
SSScrtc an Sniliumentalililcfcn ju ^jSaii* 
flcc^f nllanen,9iuy \x\hi)tt tiht\} bcr teibigen 
QJenjD^n^ctt bet- ?D?nfiE^nnb(cLv bie93orna/. 
men in if)vm SBciieidjnifTcn iwgiuJafliit/ 
fcftwcr wetbcu, i^m bag ©cine juFom; 
menjulaffcn, baeingleidjieitigei^ 2fntonii> 
CorenjitiCf.ba^a.eeAOnuti^mnmbift 
aBette5Qn(c8(cidjeL mtflerfjenldgt. 3w 
beffin nMd id) urtfuc^en, ©ernavb* 
aSei'Ec l)ifv nnvmnifc^t anjugeben: i) 

VITriosp, 2Vio]onsetB.^aiif^i78o, 

wa^ifdjeinlic^ fcin evfiei SSJeiC 2) VI 

DuosaViolonetA,Op.3.Conbon,i7SLi^ 
unb OffenBac^, 3) VI Trios a 3 Violom 

etB.0p.4.$an^, 4) VI Dues a aV. 

Op. 5,€6enb. s) VI Quatuors concert. 

iflV.A.etB.QSan^- 6) Air* varies a. 

V-av.adVioIon. *E6enb,i798, 7)Fre* 

mier Concerto p. A. S&cnb, 1787. BSB ft59 L6r Los tot StiO S}Frincjpea, ounouveJle m^tbodede 
iDuaiquepour apprendn^i jou^r faci-- 
lement duvioloii, auivies de is Duos 
progressifs,']iaui5^ i798^unb i^oo- 9) 
Vl Duoa a li V. d'uiie difficuhe pro-- 
grcsftive. Q3an^, 1798- 

L o r e n z o („ ,) untei' bieff m Sflaiiicn 
fitibeitiiseitQfidmfd^c^irifnmit^iffompai}.' 
nemcntticfroc^niwoiOnu f. ^c!ipl)aU 
S8ei'icici)iu6. 1795- 3alLti5. @* 5, 

Lorttus. f. Glareanus. 

fiofc^etf C-O — fpiclt bfl^ Sfariei- 

meijta-^aftunt tie Oigel fe^i- g«t^ nnC i|t 

fin Bc^uler Don b^m bet'^t^mren ® e e q c t. 

3m 3. 1 796 Icbte f V nodj ju 'Piag. f, Lo- 

■ek unten* 

Lob 5iu8 (Lucas) in bie 50 Sa^ic 

Dcvbienter Sleltoi ju Euiiebuvg, get), ju 
SBadja in ^cffinx cim ig.Ott, 1508. {)at 

bn; aflet frincc *S>d)ulnvbcir nic^t niu- eirie 
tjDllft jnbiqe ^d^te $|a(mc6ic^ fo n^ie fie S u; 
t^ei' bei? fetiictn Xobc ^intcilicf;, gcfamr 
melt, unftwietletdjt al^da^ eii:ji.«je flatfifcljc 
SfficL'finfnnci'Jtit.mit'STiel^iirfji^on^ 

2o& auf 6ie'SIiu|"if libettjaiipr uHb befT^'n il'nf/ 
muntevung |u if^nlidjcn '^emfthurtgcn jur 
tBef6vbciim9 bee ©efan^eS an bcr ©pi^e, 
^cvflu^gc'^ben ; fonftern and) nocft in cinem 
feefonbein SBcifc^eu fiU bie Siletnung be* 
©efaitgJ gefovgL St flaibaUgemcingeadjr 
m awi 8. 3uli 1S82. ©ie 5itd feinev 
SBevEe ^ciOen; 1) PBalmodia, hoc eir^ 

Cantica sacra veteris ecclesiae selecta. 
Quo ordine^et melodiispertotiusanni 
curriculum cantari iisitat^ sclent In 
templis de Deo, et de filio pjus lesu 
Cbristo, de regno ipsius, doctrina, vi- 
tal passione, resurrection e, et ascen- 
sions, et deSpiritu Sancto- Item de 
Sanctis, eteoium in Christum fide et 
cruce. Itmprimumact ecclesiarum, et 
scholarum usum dlligenter collecta^ 
et brevibusftc piift scholiis illustrata^ 
perLucam Ijossium Luneburgensein, 
Cum praefatione FbiKppi Molancb- 
tboDis. Noribergae* Apud Gabrielem 
H«yn> lob. Petrel generum, 1SS3» Sol- 

Hlfowav bit eiflc Tiu&Qabt in Solfo, unb 
f<^oninbier^r'^eIanc^t^on<S8oiTebe, 
tvQ^um |b roeniger S^i^fifeln untertDoiifen 
i|l, ba ft(^ %«Ianc^tE)on fdjon 1550 
unterfc^rie^cn ^at. ^m jtvepte UniQiiH biefi'SSJevfg cifc^ien mit berSSevditbeiung 
aijf bem Xitcl^ nadj Bern SJotte cmce: : Ad 

ecclesiarum et Scholarum U3um dili* 
genter olira collecta, et breuibus ac 
piis ^icholiis illustratap Nuncautem re* 
cens accurata diligentia et (ide reco- 
gnita,etnmtti5 utilibua sc pii« cantio- 
nibui aucta per Luc. Losaium, cum 
Praefatione P. Melanchthonis. Wife- 
bergfte, lob, Schwertelius excudebat^ 

1569- O^ne Stegifta unb SBortebenyio 
©eiten in 4. ©ieiS £;cemplai- fae|i^e id^ 
fdb|t. ^3 tMf)ih in 4 'Sfjeilen 43 8 ©cfi^m 

gcniitii)ien3Jitti)bienin9loten/ njui'imtec 
fid) flbev nut' 9 bciufdjc fecfinben. Jllie flbiir 
genfmblaieimfd). ©ev etpc^efmig eincS 
jeben5e|^f^ ift mit einem <^oIjfd»tirte ges 
jitit- €ittc bvitte MuSgabe beffclbeit n-e 
)'d)ien nut mit njcnigen 33cianbeiungen auf 

bem titel; Vitebcrgae «xcud. Ant, 
Schoeup 1579.4, 2)Erotemata Musi 
cae practicae, ex probatisaimis hujus 
dulcissimae artis icriptoribui accurate 
etbreviterselecta, et exemplis puerili 
infititutioniaccommodisiHuatrata,jam 
primum ad usumSchoIae Luneburgen- 
sis et aliarum puerilium in lucera edita. 
Item melodiae sex generum carminuia 
usltatlorum imprimis auaves in gia- 
tiampuerorumielectaeeteditae.3?i!iin* 

berg, 1563. rjannmit bem 3u|'rf&e; et 

iamdenuorecDgnita.Noribergae,i565, 

.^iciauf mit einigen ajer^nbevungen uii& 
3iif(i6en vom bamaligen Cantor an bet 3oj 
^cinnifi;@d)ule jti fiiine&mg, C^riftoplj 
g>i'dtouins,jnmi3)mcfI)ef6i'beit, 1570; 
feineti57»/ M90. r3?3cgen in 8- ^r. 
^ammeimuf. © c^ i 6 r v i n g befi^t nod> 
einc Zuisabz befjviben: Witebergac, 

iG74.in4. 

S 1 f> (Uvbamxi) ein SirdKn(onipo"i(E 
ju2rnfan9e be^ 17. Sa^r^imbert?, fjat 
biHtfenlafren;IVIuaica MeIica,o6ei' 1-^2; 
unb sfiimmige Jeff ^Concer ten* 'Paflair, 

1616. 4. f, Draud. Bibl. Class, p. 

1643. 

Lotberus (Melcbior) ein beiltfrfjer 
jJompi>ntftjii3(nfarigc be^ 16; Sa^v^un/ 
fcevt^ tjnt in ben ©imf gegeben : Respou- 
»oria.fieip^ig^i52G. ^ffialf^cv. 

8 1 i 4 i u ^CS^*^*'!') citi nodj nnbefaun; 
tec ®e|f ^rtev/ flbcr roa^vl^^einlit^ aus bev 

fliten BSB »0k Lot o u Lo ^52 4;efi^L'ic6£H ; Oratio de Musica. Dorpati 
Livoiiorum, 1640. 4, @ic bcfiti&et (Ic^ 

iottz iC^acob) Hv SSamv 55ud;£)i'Uf 

rfcv ja3tu35()m'^ urn 174O/ 6cmflf)ete fief) 
fi^oii,bcn 9totciibLn[ff bfi; Cei ^asyflbe feu 
nermuftfalii'c^cn SScilag^ireiEe jn i)eifd)6' 
nevn. 

©iicbSviicfn jii initj^t)tU"3 urn r 779, 6i"ad)/ 

tfBcit3^oteiibiit[fjucineimigieid>gr6|3an 

©ci)6iit)Pit iint)31ict)tt3feit ali fern 93atCL". 

3fa^ er i|l bcL* ajeilcgeu nwncfeci: nic^t im* 

wicfctivjen muf.Seife, f.© t e 1 1 e n $i?im(lf 

gefcft,®- 43- 
L o 1 1 i (Antonio) — TOflv eiti ©c^ilfcr 

bei3 bet I'l^mten ®iot>. 8 e 9 u e ti j i^ in ticffcn 

,§iiiifeaf?d)(m3- i6S4 jU ajcnebig, uin 
benSoiiUflpjinft ju flubiien, aiifpiclt. €t 

CLjog fciiqegcrtirifbev jui <5^re fcincr Sunfl 
einm ©e ne&, ^ ffc c c 11 0^ eiiu n (B a 1 11 p; 
ci unbcinen^eff ctti- &Ubtinod)im 
3a^ri7]i bi^ 3^ i« SJcnebig, roie man 
au3 feincn ©i icfcn an tie muf. 3lfabemic ju 

£onbonvott bicjin Sa^ien evwcifen (Ann. 
aJennnunnicfetSBalttjeL' untn^bcn an/ 
gcfutjmn ig tOJabiigalcn bid n&m\icf)e 
aBeitgcmcijiit^at; fo rortrcnun r\od)wn 
bcffen getmtfrcn SBerfcn anjujcigcn : 

Diietti,TerEettie Madrigali. 23en£big, 

i705,bemSaifeiEeopoliJ bebicivt^ mo/ 
ffli f I- cine goIBneS:ertc mit einm ©nflben; 
pfenuige cv^irit. 3ti f6fn biefcm SBafc Be/ 
pnbet fic() bd* beiildjtigte Madrigal: In 
una Siepe ombrosa» wclc^e^ ben 35 0; 

nonet ni juConbonnmS^ie imb®lilcf 
6rad)te, iotti f)at &hi%m^ a\xd) me1)i'e\:c 
giUeSantatengefi^iicbcn. Sine Messa a 

5 voci sole col B. in 53i|T, i(i iin ^SnigL 

501u(if/3tvc&ii)e ju ^Dpen^agcu mit m-' 

(rannt* 
L o 1 1 i n (DO ein Xonf i5n(lleiv mflcf)£e 

Od) 1803 burcf) ben ©ticftfeiner VI Duos 

cone, p. a V. Op, 2. ais ^omponifl 6ej 

fannt< ^ann fofgten noc^ imndmlic^en 

SSflbrsbcUcnPrincipes elementaires de 

mu3iqu6 et de Violon, a Tuiage des 

comoien^ans. ^avii, im eignen SSciIage. 

Lou vet obeiLouve (Alexandre) 

clnjc^t lebenbcvSomponill imb ^latjienfi ^evflu3gfgc6en : i)In8tniction» theorl- 

queset pratiques iurTacord du piano- 
fortc^ouvrage qui apprend en trea-peu 
de terns aux personnes ]es moins exer- 
ceeaaaccorderparfaitementcetinstru- 
inent, i Vol, in 8- VQU 6 j @ctCcn^mit ilu; 
Vfatafeai- ^avii, 17^$. 1) Amelie. 

Opera en 3 Apt. fliifgef- jn ''^m^ duf bcm 

lorn. Opcmtrjeatct 1798 jum CL|ten03iak. 
SSon ber:)nnfi( rombe gefagt : ©te fci; me^L" 
fiinftUdj 4l^ aiige ne^m. 3) III Sonat. p. 
le Clav. av. V. Op. i, 2, 3, 4, alie^n Qiar 
viiSMn 179461^ 1796. 4) IV Souau p. 
leClav.av- V-Op. j-^'dtt^^ 1796. 
LouetteC _)em55i[ctraiif ju $Qf 

li^umiS 3, T786, ^at, auger anbein ©a/ 
(^enfflvbic jvammeivai(djfi5i bue bflmalu 
gc itaL Xt)catei! bie Opetettc in ^^iufif gcf 
fc^t: La double Clef, ou Colombiuo 
Comniissairp. 

Louette. f, Lalouelte. 

Louis Ferdinand, f-Snbinanb. 

Louis (PhOnnCei'biefemaiamcnfin/ 
fcet man in Xtaeg^ 5)?ufif^anbJ»ng jn 
aSicn fDlgcnbc ^unftanrocifun^jen in bee 
^anbfifjiift, angejeigt: 1) SBon fcer gin; 
gerfe&ung, ben ?Oiani£ien itnb bem (Sciitc 
bei ajoitiagii anf bcm Mlameie. gjffr. 2) 
©innbiiii jnm iepvbeQiiffe bes' Stccompa/ 
gncments. iffift, f, ^laeg^ SScijcic^n, 
aSien, 1799. ©.132. 

LouisfMad.)unter birfem 3?atnen, 
njelc^evuicaeidjt einei: ^j^iifet ©ilmantirt 
gc^6tt,fmb t>on 1 79 5 &i^ 96 gefiodjcn rooiv 

ben : i) VI Sonat. p, Ic Clav. acul. ^ae 
Vi3. 3)Recueil d*Ariettes choiais, av. 
accede Clav- S&enb, 3)Fleur d'Epine. 

Operette,n)flr fc^on 1 776 anf bem Theatre 

ital. 

Loulie(Franqoii) ein 5onfiIn|lIcr 
ju ^avU, ein ftrtnreic&ei- ^opf, fdfcint 
tie etfre 3bce jum ^flftmeffer gegefeett 
JU ^a6ctt^ rote fein nntcn fofgcnbe^ 2Beif 
beroeifl, melc^eS fia^ev eifc^ien, aU allz 
iibiigen95afuc^eiiibiefci'©adje, Sffiie fci* 
ne neue Tin jn [timmen fiefdjaffen genJcfei!, 
iwocon ev in feinem anbcrn SBeife ^an&cfc, 
i(l roegen 9DJangeW beffeI6cii nun nidjt inel^u 
au«i«mac5en. €r flflv& jn ^avig 1702, 
©ie Zitel fcmci bctjben ©cftriften finb : i) 

Elemeni ou principesdeMusiqucMift 

dans un nouvfl ordic Uei-cUir^ tres- 

3 9 facilej BSB A63 Lou JLow Low Luo aB4 r 

facile, eltrca-court ct diviaes en troU 
parties. La prsmlercpour les Ciifans. 
La teconfle pour les peraoniies plus 
avances en age. La troiaieme pour 
ceux qui sont capables clft laisonner 
iur)ft5 princip«fl dc la MuBic{ne, Avec 
l'E.itampc,la Description ctl'uiage du 

Chronometre, ^4113,1696^ unbAmflci; 

' fcnm. bci; iJloc^civ 1698. 8. no «£nteiu 
ffioft) cine friiljeve 3Ia«gabe i^at S^i\ Dr. 

55 u V ; e I bciwn imtci'bcm^itet : Elemens 

ouprincipe* de Musique, arec la ina-- 

iiierbdu Chant, abcc Df)iie Sa^rja^t 8^; 
fuilDtn. 2) Nouveau Systeme de Mu- 
sique, avec la djBBcription du Sonome- 
treTiiHtruiiient a cordesd'une nouvel- 
le invention pour apprendre a accor- 
der le Clavecin. "^anS, 1698. 3) HI 
Dtiosconcp.A. ctViolon. Op. X. *pa/ 

li^r 1800. 

L o u V i e r e (Anton) ttj(J^vf*etnlit^ 

cin55»ud)l>vufEci'iirJ>flin5,t)titbafcl&ft ij^oo 

fi^r feinc Sifintung jut SScibelTciung bcS 
Silotcnt)iucfS ciirpjfciU nuf i5 3^^tf f^"' 
Ijaltcn, *!B&iinaber bufcaSetbcfrennig ()c; 
l^efjct, i(r nii^t gemclbct njorbm. f, Hu 3^it. 

1801- No.iiS.@.95i- 

Louys(Maitre lean) eiit fvflHj6fi/ 

voHbcfTfn ilibeit nod) fluf fcer <E^nrf. ^i; 
(jliotfjcf ja33iiind)C» flufbi'f*a(tert lupibctu 
Pseeumej 50 de David. AnverSt 

I55S' 4- 

* L wCEdward) ^lofeffoc fcev ^lU 

fieunfcOvganiiiflnBccfiSnigl- ^^pelleju 
Dpfocb, urn bic ?OIittc ftcfl 17- ^ai)vi)u\xs 
beitfi, gcb. ju ©aU^bnii;, roar im ^nfii)^n 
Ctjoie, untfL 3ttifil^mn3 tcS 3, ^olm«, 
pvg^niftett an fcei- ^at^c&L-alfudje, tit bn- ' 
SKufifiiittcctictitet^ folgtefiaiauf i>em Dr, 
©tonaib 1630 m ber Oi'3(ini(lenflcIIe 
All bCL' iltjci(if(rc^e 311 Orfoi'b,uiib (\Ui6Si 
Di. SSilfon bie 2(f flbemie uerlicg/ttjurbc 

er an Uffm @tatt ^Pixfeffov, bcjjtn ®C' 
fd)Af£f n- bcreit^ mc^veie Srttjrc ueile^eTi 
^atte. 0[)iic jcmals cine SBOvbefcn; ber^a/ 
faltdter^flltcrtjutjabcn^ geiiojj ft bcjinod) 
alSTBlann wn 93ei|ta»b unb SentitnifTm 
mclc^ldjtung. giftacb juOj^forlJam u. 
SuliifiSi- €njtbet23afafl€vvonfof9en/ 
Bern 5Sctfe : Some»hortDirection6 for 
the performance Of Cathedral Scrrice* Oxon. 1661- €iii jtbei;tci-3(bbrucF folgtc 

UlltCl bemXitd : AReview of aome short 
Directions formerly printed, for the 
P^rformauce of Cathedral Service, 
vi'ith many useful additions according 
tothe Common Prayer-booh^ ai it it 
now established, Published for the 
information of such as are ignorant in 
the performance of that service, and 
shall be called to officiate in Cathedral- 
or Collpgiate-Clmrchea; or any other, 
thatreligiously deiireto be are a Fart 
in that service. Oxon- 1664.11, tOiit 
MSSeii©j(bmg, 

*Lovr (Richard) cm cngf, ^OttfiSttfltf 

Ut, lucldjer un^ jroar unbetannt geblitbm 
!(l, Bet fl&ei' betinod) nidjt o^nc SSnbicntt 
tmn genJefcn fc^n^ ba cr im ^vi^ten 'Solios 
Sormat.in ganjeiSijjiHvum^S. 170a tJou 
33. ^ e cf e t nad) ^ a i) ^/ ««ftJ »)tAd>ttgfic 
gejtod^crt tDorbf n i|h ©er geitix^ene^^ralm : 

Heat- myPrayer, (f. S I e m C n t i'SAatflh) 

fdjeiiu leoii fctiier 2[i6eit ju feijn, 

LoyseauC:..)dnfi'anj,^ompom|^ 
bru^cteum* 3- "679 ^I« Oiflamfl an bcr 
SOIaitinsfitc^e ju Xoiu* in Stanfieic^, f. 

Mercur, Gal, Januan i679.p,49, 
Loy set. f, Pieton- 

Lozek ber dime (.-0 Orgflni(liii 

girag um^ 3- 1800, itirb ali titter bcr 

gvilnblic^fleulfjeomifet: iiibcr534ufif, fll* 

cin Dorjfi8lid)n' Setjt-er im ^(aiJievrpielm 

wtibalg cin trefflidjev Otgclipielcr befc^iie^ 

ten, ^TKitbiefen JtunftMlciucniolI ft einc 

nid?tgcmcittc.Rcnnini|?&ci-fl[£ent6ini("d>eit 
5iteiatait)cr6inbc», ]o bag cr ben Xa ci^ 

tutf,J?orajimbfficeiofogut,ol3untf 
fcniJ?ai;bn unb QKojatt (etitiett fo(f» 
Uttb To nac^ ucrbiciTf er ^ier aHerbitrg^ feu 
nen ^pio^, ob id) gleic^ fein Sctjeic^riip fei; 
ner aUerfe anfjiirtgen fanti, SSergh £or 
fc^ecf meiterobcn- 

L ub i (Mariane; ttJa^rfc^eitiHcf) ei»e 
©ikttflnrtn^ f)at Don i^ier 'itrbeit |lec^eit 
laflcnt i) XII Sicber fdrS ^initv, igor, 
Sanit 2) XII ticuebciitfc^e Kicbec f. Silw, 

1803- 

S t,, L u c (fVTr. de) citi ^XQ^nZauuni\l 
in 5)ienflen be ^ S6iiig< Don Sranf reic^.f am 
im 3, 1700 a«f frincv Slcifc imc^ SSJieft 
and) nad) ©edirj, luo er fo tjielcn SBei;fflII 
cijtief^ ftag trjan i^nf>\$ inm^ex)laQtv ics 

ev6; BSB a65 Lu Iiuc Liid 366 jelVm 6c0 6;^mfuL|ien aufi)kity bey Wfldjcf 
©cfegen^ejter nid)t nut bit ^^Infihn fi&m 
^aupt mttt^cifc^ditein i^dfax, fonbcvn Mdf 
bnj bn' 5Jlittftg«afeI am 6- 3ult bic^evu 
fdjaften ganj flllcin mil feinev %^eovhc, 
iaxiu unb C^uitniTf untevfjaltcn miigte, 
Ci' ^at jmei? ^dc^ci- Sautenftilrfe^ mit ©e/ 
flIeitun3cmer^J6teo&fiJ?oboeunb6i'D^3>ap 
fc3,iii 2(mtteibam 6ei; Sloget t^edjcn laffctt, 
d e L u c a (SevcTO_) cin vbxni^^ev 
jtompomft, Mil!)efe urn* 3. 1700^ m wcU 
<fcfm3a^ic er fiin Oratcrium ; 11 JVIarririo 
<liS«£rasiiio^inbct ^Lvc^c bellit ^tctaju 
Stom jum fL-licrrmfil auffu^rt^ f, Ci- 

n ell i Bibl. Volant. Scanz. XV, 

£ li c fl ^(. , 03"* 3-1 796 routbcn unfec 
bicfcm SUamert Detfc^ieftetie 33ioItnfottjcvtc 
fJr giofie Oic^cflci' in iOi|l. bttannu f. 
S6e|lp^al< S8ei)ci4»n. 3tpnt 179^* 
©. 17. 

Lucatello (Giov-BattUta) gf^Slv 

tc nac^ bcm € e 1 1 e 1 untet bit bttifymttn 
^omponijtcn St^Itfn^ J» ^luSgangc be« 
i6.3^^vit«n&cit^. 53on WmevHibtit fiiu 
bctmannocfe in 6cS Fab. Conatanti- 

n i Selectae Cantiones exccllentisg. 

Auctorumag. 9toni/i 614.4. S>erf(^icbe.^ 
nt$ tinQti&dL 

Lucchcfii (Andrea) — feme Optt 
Adcmiraimu'bejuaSencDisiim 1775 fluf; 

Luceh©»i(L M.) ^« ficft fcit fui'J 

jembuvc^folftenbc 3njliumfiua((ii1rfe 6f; 
Unnt gcmac^t ; al^ : i) 111 Duoa a 2 V. 
Op.K 3I5ien, 1794. 2)nibet'gL Op. 1. 
^(uggbuvg, 1796. 5Jlan finbet aud) VI 
Duos as V- Op. t.SBa)>I, 1795, mclc^ci 
tBQ^ufc^cinlic^ biefclbcn flnb. 5) VI Sona- 
tinas p. le Clav- dont 3 av. V. Op. 3. 

1796. 

Ijncchini (Antonio Maria) h\H: 

t^it im 3- i7?oju2Jettfb[3, alieimv btv 
crfien jffiompDntjtm fflu bflfiqc Zi^eatev. f. 
5> u I n e i; Vol, IV. p. 5 ; 8. ffin ^wjeit; 
t^iolinili b\z\ti "Slamtni jix ^atUnb mat* 
nm 1750 f>ti'uf}mt, f. 5)ittct«bovf« 
^iogiapfjic. ©. 103, 
Su^elftuvgct obci* Lucelburglus 

(2tnbL'C(iO ^on i^m i|l roeitev nit^t^ 6ej 
fannt/ pfibagnbeiSSeifafTci- ifltJon Mu- 
ff iciepiacticae lib. II. ^eljurg mb 3cna, 1604, 8- f. Draud. BibL class, p. 
i64KUnb Lipen ii Bib). Flalos. 

Luchesi. f. Luccheai. 

Lucinda (Francesco) ^flpfllincu 

^(v beS S:bm<\^ von ©icilicn, gt l>. in bicfcm 
Sflnbe, fc^te im 3- 1692 bic OpeiGeiidau- 
rafili bne iijeater ju SJencbig. f. 3iui# 
nci)/ Vol.IV. p./g. 

L u c i n i (Fiaocftsco) — SB fl 1 1 ^ e I' 
ncnn[il)ncinfn%atjrangcr^ unb giebt fo(/ 
genbf^ 51>et( ijon t^m fln: Concert! di- 
yersinia, 3 64,cQnPaititura.0}Jaiianb, 
i6r6. unbbai2(n^artg ju btcOm 2Bcrfe, 
rbenb. I6i7.r- PicinelliAteneodei 

Letti^rati MitaQ,p.si3. 

Lucio(France8Co)f, L.uzso. 
Lucio. f* Fonaera, 

£ u rf fl ci b t C , .)cin 3npiumcntmad)rir 
ju ©cilin 1 79 3/ macl)« |>(>i'giite ^lauicLf. 
f. 95cv(- muf.Scit 1793- ®- i7S- 

Lucretius (Titus Carus) em tjj 

mifc^ci- 55ic^teiv Wi^^cfe i?ov €.ffi- in bcit 
3a^iett jTOifc^frt 97 bis 5.3 nnb |iai& ("djoit 
infeinem4J-3«^i'C. €1 ft^neb: Dc re- 
niiniiatura,libri VT. iti beren 5tcm55n/ 
^eeivnicbtttJcitoomSEnb^ »om UifpnJiw 
9cbcr^:0?tifi(()anbdt, Sr i|l ei^ bev juft|t 
tie ^leinung aufge&L'adjt ^at ol^ 06 bie 
93icnfc&en bic 3Ru)if ron benSSfigcIn ^limn 
Hnmnttlentt^abexL 

L u d e n i u s (Laurentins) jufe&t Dr." 

«rtb 3>i'offfrofbet'9ie(^tf, bci- ©ciebfamfciC 
nnb bfc ©id^tfuuff^ auc^ ^ibliotljefctt ju 
©5i'pt in Cifffanb, gc6. ju tfcffenfoii im 
.^oI(lcinfc^cn^ (eljHc onfdnglic^ in bic 17 
^af)it JU ®i"eiffin>a(Bc bic ^ocfir^ @ti 

f)j()id;t^unb^evnAC^'^at^cmat[!unb'P^u 
Iori>pi)ie^ &iS £1' |u o6igen @te(Ieti iia<^ 
©fitprbmifcnwuv&c, wo et am ai.2tpvil 
1654, ini <a. 3**^re,|tai6. Unter anbem 
ffat tv an<i> eine Oratlo de Musica gc^ 

fcfjlifSciu f. W i 1 1 « n i i Diar. Biogr, 

*Ludolf i>ba"2cut^elf CIobuso\ 
J?iob)prantifimjnfe^j«Sr«nffuvtft.?1]t* 
nis f hiu|'rt^.ljt; fHat^ mb fftc\ibent, unb njac 

gcb.juffifuitbeni5,3u"f'6^4- ^i" 'eg* 
tc ben ©limb jii ben ^iiftnfii)afte\x, fin(> 

6ilbete fic^ ban it mcittv a\if ftinen 7Ja^ngen 

Stcifeubutcfjfnffganjffmopfl/ bi*cv 1651 
in 4^CLjogl. &oti)a\\d)t ^iertfte ti'<it, mit 
teelrfjcm^fe tvaud) bt\} aUem folgenbcit 
SaSec^fd fcinct ©tcllcn bcjidnbig in 93ei^' ^* BSB tG7 Lud Lui Lui fl6S Sitibiing 6tie&; his et ju Sratiffrnt am 8. 
2tpiil 1 704 |lai&, lEi- mat tin gioljci' ^ett; 
nev fomotjl bev Ubmbtn ali bet tobtcn 
@piad)£n, unb fi:^nc& uiitet anbciu; Hi- 
storiaAethiopica. JfanEfiUt/ i6Si-Sof. 
luotm ev Lib. Ill, c-6. Lib. IL c. i8. imb 
Lib.L c. 14. Don ^Jufif ^tlbbaf)in3ff^Slu 
!3Cll "Btatciien in 3(et^iopicn imb ^nbclTu 
nienmc^tnui^anftelt, fenbcin aud)cmigc 
?0ic[obinibiefer37atione« mSTloten gicbt. 
Ludo viciC..Jeiu giitn* 3llti|t uub 
Stali^nci- t»on ©efiuvt, befanb fic^ urn 
T 690 in «^etjDgI. ^ffiilrtcmbcrgifdjcu ^k\u 
frcrt^^imb i)at f\d}, gleid) bcm bnii)mtm, 
Sil& J« ^Jiann^eimy 6mc^ feineu bcfoiu 
bei-n 3lppetit nac^ ©pitiiiai mcrfWiUtig 
gcmnc^t. Semebuvftc ftc^ eot if)m bltcfeii 
I^ifTett^fo^flttcci" fie ami) ciirifdjt uiib m 
fcinc ©djacftid yeiwjfl^rt. ^0^'^^ c**^ ""^ J" 
fingcn ; fo ftctf te €v eim ober 1 in bcn9Ditinb^ 

urtb ag ficmir gi5gtem2tppetit. 0& a6er 
fern £c6en cDen fo Euvj gcft^efen i|i/ alS jencS 

bcSSil^/ ift nic^tbcfflrtttt- f. ?>Linj 
^fltijt.Jitompom P, IILp, 226, 

. Ludovici(GottfrOf, Subnstg im 

*8 « b » i c i cSflMSrictnc^) — (f. bai 
a, £«0 njfltimS, 1671 geboven. 

£ub ori ct(t^oma^)etn^ontt'apunE; 
tifl beg 16. Sa^r^nnbei'tiJ, fcfeeint fidj in 
Stalicnaufge^alten ju^aBcn^ wo w\\ feu 
nci'3(u&et£flebtucftK)Dibeii (iiib: Hymni 

totiu8anni4 voc» una cum IVPsalinis 
pra.ecipxiis fcstivitatibus 8 voc. Ro- 

tnaei 1591 - f^)- ™< ^^g- f* Draudii 
Bibl. class. ^ 

£ubiuig,^ obet ndc^ fimi j. ©c^veibatti 
L o u d i V i g (L) n)nf)vfrf)ein(idj ctn bcutr 
fc^cvXonfibjilei juQ>flni;^i?ou bcffeii 'jtiv 
6cit bflfelbft urn 1793 tinAIafinctt-'ivonjat 
a9,No. i.geltoctjenwiubf* No. 4. folgtc 
igootionOffcnfirtt^^ nm wdc^cSeitajii 
^3iainj pvipattfute. 

8 u b ns i 9,©cf for JtiSe ipjiggcgert 1 740^ 
f(^tie&; 93ci|"ud) ciiie^ Scmcifc^, ba|3 ein 
^ingrpifl Dbev eiiic Opci ntdjt gntfeyn fftiu 
nc. 3ni sun ©t. bet SBeijtr, jut (tit. ^i-' 
(lot. bcvbeutfd>@pt'acOc, ©,648 — 661, 
Unbbfltau^ in SlJi^Ict'tf miif. 55i(jL 35: 
IL0. 1 — 27. mit31nmetfiingcn, 

LujaCC-FO einXontiblllet ju Q5a^ 
vi«,nc0 im3. 1791 t5on feiiiet 2ubcit fle^ 
(§cn : III Senates p, !e Vc- Op. 1 . ^axii. £il6erfC93tncem)etnwflifctet imb %t/ 
Vflfjmtcv Oigani|t, jule^r an bcv Slitoi^Iiii 
dje ju S^ambni% geb- ju ^pDbing&ilttcf im 
^femirc^cni6s4ycv^idr[cincmufitali('dje 
Sijte^img uon feinem routbiKn SQatct ju 
Slensbtitg, ivo betfelte Otgtini(I an bet 
53Ifliicn(itc6e mat. Srtad)beni bet jungc 
£ u b e cE mit feinc t .^tm(t ^iiilanglic^ dcv; 
naiu twat, ev^ielt et 1674 bic Otganilicn- 
,@te(Ic an bet SoSmat^; unb 'iJamiiUi^fti'Ae 
ju©tabc, bet et2 8 3a^te iiiE)miic[j;c rotj 

flaiib, Snbli^ cil)tdt et 1702 ten 5)luf 
nad)«^aml>utganobige@teUe, ju tueldjet 
et nac^ lil^mlidjii abgelegtet '^ivobt einmiV 
tfjigetrod^ltrontbe^ unb bie et aiic^ bepbc 
^idf, hii ct am 9. gebr. 1 740, im jj6. 3^^' 
te (iarb. SQoii i^m unb fe inem^ptde jii let; 
nert/ routbcn mandjc SHcilen von juiigen 
£^n(lfetn geteifl. 

£iibetc (€^n tlop^ Sif^elm) Dr. bet 
^^eD(., ei|tet 'Paftof unb ^n;rifeet bc5 
Sonfiflotium^beij bet benffd)cn Qiemeinc 
ju ©tocfijoim^ geb. Jil ©d&finbeig in bet 
2(ltmai'f am 3. ^atj 17^7/ dn rofiubiger 
©ele^rmvwat 1758 ©tiftei einet lut^cti; 
fd)en Sitcf)en-' unb ©fbufanftalt 311 ©mi;v; 
naunb^iflfloft^rtbcij; ^ietaufr/Sg ^afrct 
an bet ^atftarinenfridje ju ^Otagbcbiitg^ 
i?flnn)oet 1775 nac^StorffjoIm ju obigen 
Sfticnjietlenbemfcn lyutbe, 'Mian ^at von 
iEjm: Slebe unb ^tcbigt U\) Qrinn^ei^ung 
cinet neuen Otgd in SegcnroaLt bei ^bs 
nig3iJon@c^n)eben, ©forf^olm, 1781- 8. 
unb Setpjig,beij3t'n;tig. V[iu()ctinneteic§ 
midj/ itgenbiuo gefiinben jii ^aben, bag frin 
fcitiySi Ju2eipjig^etau5gcge&ene3 ,,3((I.' 
gemcinetf ©cferocbifi^eS QJde^tfafnfeif^av; 
djii) '' audj bie ;,Sitevatnt bet ?J;iifiE" von 
©c^roebeu in fid) ent^dlt- 

£ » b c r iJ (. . ein fe^t gntf t ©olofpie/ 
ietaufbctSSioline^ roaf anfang^J in©iem 
' ften beS ^^tiuien g e t b i tt a n b \>on QStcn; 
0cnjn^etIin, tuanbte fic^ aberum 1785 
nad)?]lD^faii;iihbnac^bema'CCiDa 5 ^<ii^! 
tebafdbftueutebt ^attc, wav et urn 1791 
aufLKeifeUy unb woKte nadj fcma-Sutfltf/ 
(nnft nad) 3}ioSfau eine Unfits imb ^m 
jttumetttcn^itnbluug bafdbfi anlegen. , 

LuiglO-O^i" it«'- tonfiln|llet un^' 
fetei Sdtalter^, ton beffen itompofition 

17S1 bie Opera buffa ; ,L'Albergatrice 

vivace, jU^SieflCcrt aufgcftl^vt rt^utbr. BSB fiSa L D i L u { Lul 570' Siit3crt(S. ^) tin ^onffinftlcr jii 
/Mmtuig, ^at folflcnbcri tion feinei' 31i&cit 
(tcc^cn lAfim: i^ XII ccutfd)^ Siebet' ftm 

tiiig, 1797. 2) VI Variat, aur Tair; 
Contreles chagrins delavie, p, IcPf. 

Op. i-*£benb. i79!i- 2luc^ i|t ei bet ^civ 
autfye&ci" von folgenbci" i5einiifcljrcii>5dmmx 
Iim^/ bfien gtite '^ti^R)af)l sevilljmt roiib: 
3)?JJufi(rtll)'c^eg Soiunal, mi ben neue; 
|ten beiufi^eii unb franj. Opeitt au^grjog^n 

gang/ i:i 13 33Ionat$()efttn, jebcv 34 5>i); 
gen, JjKimbutg, &ci; i)JvCi;rt, 1798- ^"ct> 

Untcr bem XiCd: loumal ile Musique 
etc. will) foitgefe^t, 4) VIII Van but: 

3An9ftfpi'*^rf)i"fin«0ftT. ^ambuug^iSoi- 
£iltticf)C3of)iinhJ cin ioutiintlkc fee* 
17. 3a[)LE;uiibcit^ au^ 'plaucn gcbilvtig/ 
^at ^cvauiSgcge&en : SCcnuSglScflcin^ obev 
ncue TOcItlic^cOicidnge- Sena, 16 10, we(; 
c^f fic^ nocf) auf bet ^6nigl. ©ibliottjcE 311 
^^cvlin &efinbfn. 

Luis (Fraiici9co)etn5>ovtugicfirc^cr 
Q)iciii3cr!i*3t5ndj unO j^tnpcUmeillei an btv 
kcitt)€bv<i\Hvd)z ju Stfffl6on, gcb, bafclbft, 
ftrtiDam 27.@^pt 1693/ c&cn fo fc^c flc; 
rcl)d]^tmegetifetnevt^eot-etjfd}en^etiiunif]e/ 
al^ megcn fcincu pvflEtifct)cn Xalcntc, "Si 
Tint ^inter(a(rcn * x) Texto da Paixao 

deDomiiiga Ac Ramos^ e desesta feira 
mayor, a 4Vozei- fl) Psalmos e Vil- 
hancicos a divcrsaft Vozes. ^^et^bf tn 
D}?fl- f, M a c h a d 'Bibl. Lui. Tom. U, 

V- 177- 

Lull o (Antonio) em muf, ©c^iiftt 

flelleiv tiJf Id)er )U benSeitcn be« i3 a i- 1 i 11 d, 

^. uumi%i'i'ioUhte, wav aai fincu bev 

S5aieai"ifd)cii Snfcin gcbflttig, unb ^atte Hi 

UCtl Jtaftat : L'artc intiera dellaMusica, 

gcfc^iicben. ©aabei'Sa ilino'd ^cmiV 
l^imgm, biti SSerF ju ei'f)alfctt, burc^aud 
»pvgcb(id)gfn)efcnfinb; fo jiDftfeltci^ bag 
c^jegcbviitfrmeibcn i|t, f, Zarl. Vol III, 
Lib. 6.p, 166. unb 26S. 

*Lu 1 1 y (lean Baptlste) — 93on fei; 

nemilcDen imb t>incn36eiten licpe ficft leicf>t 
fin ganje^^uc^ fc^ret^en, road ati^ ti^Df)! in 
guaufrcicfr jnm ifjcH fc^on gefc()cE)cn i|t. 
3<^ bcgnfige m;c^y ^iri nuv noc^ bic n5t^u 
genS^otijenbcvju^Lingfit/iuelf^etioneinfm 
iif L-ifon jjefobei't tse vten f&nncnyiinft welc^e^ BffonbcH^JonbcfTcn^Uiicnbia^iertinoctjtm 
SJalt^er juvilcC gcblicbfn loaicn, (?ir 
i|t i6n9ebotcn, unbnicf^t 17? 3/ ^i^ fi" 
5)rucffe^lcLima-£ev.angic&t. 2f|gbcv5Sit^ 
m-ton ®iitfe 1644 cine Slcifc nfic^ 
3talicn rotfjattc, bat i^n ^3)tflbemot)"eae, 
te^^5ni3«5^l■u^cl■^od)tel^bcvm'^b)"^iebC/ 
if)i- f nteu r)i^b|d)en itAli^nifcbettitnaben mtf/ 
jubi'ingen. 5>cv i)tittcrfrtnb ju Jloicnj an 
bem 12 bie i3jd^nticn£iilh? cittegcivifft 
Sebt)afrigfeit nnb 3etd)cn ^e« aicv|tai;bf«/ 
erbot|id) i^n mit ttnc^ Jianfietc^ jn ne^^ 
men, i^Diein ber avme ^nabe gent n?tlligcr^ 
*3eme ganje itimfr efftueffte jlc^ bamal* 
nid)tivetteiv £t(d ba|^ er ein wenig atif bet* 
©lutarve fpiclcu foniue, roeid)f^ i^m ciii 
Stauci^taneim&ndj ^zkifvn i)attc, bi^lTen cir 
jidjaiK^noctjm f^inet- gMnjcnbcn Sebcn*^ 
jeit mtt !7)anfbaLfcJt erinneitc. <£r fam 
ntmnac&Stanfmc^, wuibc von bcv^Svin^ 
jpfftn jwar angcnommen, ba f*e nbet ba* 
md)t an ti)m fanb, worauf fie fid^ iKedjnung; 
grmadjt i)atte, obcv i^t flbei f)au)Jt feinc &ci 
jlrtltmiofiel ; fo gab fie ifm in bie iClidje, nm 
&pfelb|l ^eu ^lidjenjimgcn ju macben. »^iec 
tvtirbc ei^on ungeftl^i- einei SSiolitte ^ab; 
^aft ; auf biefem ganj fi^lec^teH 3n|tinmcnj 
fcft'a&teeifolflngcunbfo flet^ig/ njenn ctr 
fldcin WAV, 6i* eibic i^m ictcnnten^kbtc 
unbQJcfangebavanf^eiaudbtmgen Fonnte* 
©er (5iL'af i3on Slogcnt, bet i^m bei) 
cinev bicfciUc&tmgen im^Soiteijgc^en jiu 
ge^&itfjarte, liifjmfenun gegcn bic ^rin^ 
jcfTinbicgiogeSefc^icflit^fcitibie^itiid^ert/ 
jiiugen j«v 93Ju(iE, iDoburcb fie bewogett 
luiiibc, ifin au5 bcv ^ilc^e JU nc^mfn uii& 
eincifl befpubevrt ?Olei|ler ju iibergcbcn, bee 
i^it jumaji&ffniften bilben fome. Znii}^ 
biac^teeSnanmfuijcr ^eitfoxx^cit, bop er 
untccbic 24 fbgenannteniBiobn^ be^^fi/ 
nigtJaulS^eiiomnifn n^iu-bc. €r fe^te nutt 
aUer^anbSiebCE nitb^nlcfc, xowon eutjge 
bem ^bni^e^u O^ven famen unb i^m jo 
rooMgcfielert, bag ei' Bern guKiHU 4jefa!r 
Icn eittegan} neuc^creUtc^aftuonXonfilttlif 
lern ei"i'id)trtf^ fel&ige lea petit* violons 
nannte, imb ben £ u 1 1 ij ium3iufiif>ieL' bm 
fclbenfefete. Zv\etltinz ©efetlic^aft ilberi 
tiaf im (urjen bie ^grogc Uti^mtt bet 
J4gev. Unb ba um felbige 3eit 6ci'S&ni3 
viele Selling autlcDte, woju H « I ( v bie ^u^ 
fifenfompcniven mu0tc; fo wupte ei (ic^ 

bet) BSB a7« Lul Lul Lun 37* J* - Uxf Ht^zixTinftd^cn fo gut |it Setif^mett, 
bag t()n enb(id) bei- Jidnig tii^t nui- jum 
06ciauf(e^er(Surintendant)fetnci'^Wufif 
evnannte, \onbevn if)n au<^ in benUbclitaub 

^li\ti)C,ibevqab \t)tn iiiqUid) fcei-Stfinig and) 
baS ganjc OpcvniDC)en- fiullij roau Ba; 
mal^ 393fl^valt,vonfe^v Iel>f)aftem3(iife; 

fi^tuflt j rott gai6e, 35abe9 fjattc ct (leinc 

u^^Cl■§abcnc^itppctt, unb wnc furjfirfnfg- 
©ein^cij a&ci ft^tcn gut; ci rouljtc i>Dn 
hincm Scttuge, w\\ tcimm I)cimlic^fit 
(frolic im& well feinem @toIjc. Sr 
\)izlt nut bent gcrtngften ?}Ztiftfu^ gute 
^mmbfc^aft, Bod)oI)nc[i^9cmem ju ma/ 
c^eu^itjat iV^igefilligimft blicb fidj in feu 
ncm ^ettafien immf r g(Eif^< 3u bciiOpcin 
Iic0er6ic ^oitc jueift mac^cti- 5&n; btn 
^flUctten ^inge^en fcfete tv juevftCic {Dido; 
tieny t>ann eifrgflb nbcir^Dcten bicSJitttc* 
rienjubenbnjitgc^SvMen SJoitcn, ©Vitt 
CLflcL'^Poet- mar ^pfjiltpp iluinailft. 
"Diefermu^cc i^m Dcifc^fcbcne ^aterim ju 
Opemau#i«^cu, weldjc fiuUtj bflim bem 
^fitttgejurSQa^lvovIegtc. ^atte bei S&; 
nig gew4^(t, T^ muptc D,uinauU ben 
^lan jum ®tilcfc entmeifen* ©iefm ei-' 
^iclt baitn S«Il9 unb otbncte bte ^iSnjc 
iinb3)ctiSiattoncn batim ^onn eifraL^cu 
tcie Q-uinauft bie ©ccnctt auS^ tmb 
I'lbcigflft (Te beL'fraiij6fifc^ert 2tfal>emic iiit 
^eurt^dtung. ?tun Lmtevfucf)te Sullt) 
baS ©tflcf ^^Dit fill? SBovt aufS neue, dn; 
bcvte noc^ ivo^l bic »^ilfte bflian, unb iribei' 
biffe feme ^litif fanb (fine ^Ippellatiun 
itatt, 3m ^^aetoii ^itreeibcm Cluu 
naultganjc ©cencn roo^l jtvaniigmal 
TOiebcvjuvilcfgefanbt/ umfelfeigeanbctj ju 
ma^en^ oBfiegtcid) wsn bcc XEabemie fie^^ 
teitS gutgc^cijjennjDL'bcitiMren.Safnnctt 
j(WPi>teit ^oiKn, ben ^f tet S b i- n e i 1 1 e, 
itflC^tf fi'&eySdegert^eitba' Oper ,,?5el; 
IcrDp^ott/'8cijnaficjuu3JeiittJCtfc[mT3;in; 
bem betfef^f,- e^e bic6 5 6iS 6oo9Jetfc (lavfe 
@ti!rfe ju ©tanbc'fnm/ iVi)^( fi&er 2000 
ajctfcbajumat^cn mufitc. S5«v mm b;i« 
ffiebic^tfertig, fo i(bn\M ft c* fo longe^ !>is 
eredganjan^wenbig mu^tc. Slanfe^ten* 
^^MbaiXlwin'/bi^^(^mvftaf>a^iboft baue&en, tvelc^e er fo fletgig 6vDUc^te, bag 

flflc^ltenmitXabttffi birf fl&evjogcn^tmi]! 

immei'i3omfvif4^cnbamit^c(lieuctniiu'ben, 

^ntte einun, bag i()m btc ^i&eit nid;t 

tjon flatten ge^en x^oHtc, fo ging cr bawxu 

©agegen ftieg ec eft in bcr STlac^t anf «ub 

fc§te(id>an^^(auietv rocnn i^m einguKc 

Smfallbevfom, SHun fang nnb fpielte cc 

bic 5)IeIobic fo langc/ M^ fie nad) [einem 

©inncttjfliv bannJie^et ben fialouette 

obfv ben Sofaffc ^eibci;(ommm^ benen 

ev fllleg fingenb unb fpielenb in bie S^beu 

biEtii'te, €1 feI6|i abev fe^te fetne an, e^ 

mtigtebcnu in Sugcn geiuefcn fcpn, n)o cc 

nwi! benSinttitt bti ^af^ti an bcm Orte 

bemeifte, wo et i^n ^nfecn icollte. '^iif folf 

c^e3lttai6eiretc ei- bieij SSieWel S^^ve an 

jcbciOpei. SJavfie nun fcrtig, fo Ijefilm^ 

merteev fTc^md)ttveirei' baium. ^et? ben 

Q5io&cn jeifdjmetteitc Snlli; me^vmaW 

bcnienigenbic®figc aufbem SliScfen/ bie 

fie nic^t nac^ felnem @innf fpielten, ?iladf 

bet ?)vobe abce pflcgte ev biefc aimen ©An/ 

berjujidjjii nifennnbftcbei; firf) jii ®afre 

jii 6e^altcn, mofiep er tfjnen i^ie 33toIini: 

boppdtwiebei'ljeja^fte. S)a^tih'ige feineu 

@cf<§id)tettJit6mantma. Sejr.finben. SSoii 

feinen aBeifen beji^t ^r. ^apeUm- 9?eii 

djavbtnoc^gcftoc^cne^iio'5- f, (J^ren* 

pfoi'tC/Unb Viesd&sArtistef* .^eft i* 

^m^, 1786- 
LuUy(Lom* d*) — ©ie^ roar ber 

(iftellcSo^n beg vor^ergc^nbcn. 3fuffei,' 

neiOpeiOrpliee, ttjel(^efi<* noc^ imS6; 

nigl. muf, 2lVdjive ju Sopcn&agcn &efanb, 

ftanb6n) fcinem Sttamen : Taine, 

Lumbardus (loannes B&ptitta) 

eiiu'6m, ^iidjenfomponift bei i6, ^<tl)v: 
^unbevt*,^a£ in benSiiirf gegebcn : Pars I. 

CflriticonimB. Virginis, 9lom^ ^5 87- 4- 
f»D r aud, B^bl. Clacs. p. 1631, , 

LuTiati(Carlo Ambiosio) genannt 
llGobbo della Regina, einev bei'gv5(}tcn 

SSiolmiften jn gnbc bci 1 7, 3a^ihunbcit5, 
ge!>,juiOtailanb^ bcfmb fi^ im 3- 1687 
nefcfl bem fieril^mten @ i f a c e in ffnglanb* 
f,Jpawf ins, Vol.V.p, 131. 

£unbin« (^^i-ifiian Smft) Stbml 
©inifcfjei" Sonfifronaleaf^, ^rofefl be3 
Timt^^Un^buvQ unb bee Sanbfd^aft ©icbJ 
ftebt, unb ^a^ov ju ©t, 3o^anit in S'f n^' 
Hv3f stf>. in bem Sicc^fpiel Ulbevup im BSB *75 L un 1 up Lup Lus 274 tanii 1709 jum 5ten£c^uevfln bct©d>u(e 
|u olniofiuug, Daitn 1712 jum ^iahmi 
tr«ff]&ltnn&f£jt r7a4juben i^briqm oben 
benanntefi <SiflIcH cviua^tc, in TOfldjen ei' 
flmai-Sflii. 1767 ^avb. Wntevwkn aw 
bn'n (\tiiVU(Sieri unb ungcirucftcii ©c^uif^ 
ten^^m£crlif(3ei" autt)t Oratio dc requi- 

siha boniCantorls^quac sunt i^q>vot^j 
quae Cantorem format, 3^ ficc&tj^igj 
quae ioatiuit, S) a<jj(*;fT£^, quae petfi- 
cit ; in introrluctione loh. Georgii F e- 
lie i i, Cantoris, iT.'^g. d- 3. Novemb. 

babita- f. t(lc\<i)i\ ». beifl^mt, SRictcLfiic^f. 

Luncau de Soi^jerma ill, tfl 
bri' -O^L'^^^^^^^^t' be^ Almanac inu5ical 
pour le8 annees i78l> 17^*^ et i783» 

4 Parties in 1 2. a l*ar. Sr gictt »ott flUem 

Sflad)nc^^ vta^ ten Xertfiinlllci- intcrcjlitt. 

*£ u n p ? n b 6 1 f f ci {211&red)t53tfli tni) 
97t»fifbiicfttM"ii);b OrgMiit ju SniSniOcrg 
urn bic 3iirtc bz$ 1 7, So^i^unberrtf, ^at ju 
3lvnfd;roaiiqet'* 1659 fjciflu^gegebe.' 
ncit gei|tltcfjcn Giebi^^ten einigcSRcIobicrt a 
Voce sola e Contin. gefeftL^fucf) im d, £cr, 
wjtrb retnct fcfjDit evxo^wu f- baf. Sun 6' 
bSvffci'. 

Lupaccbino. f. Luppacbinl. 

Lupi(Didier)emfianj* ientrnpiinf^ 
fen noc^ foli)enbe gcnannt wibcn f6nnen ; 

l)CHan&onsspiritueIIe». i^iB^f- 5^111'^ 

net;, Vol- IV. p. 262. a) Cbam ons Spi- 
lituelle* 34, ^avii^ 1 571. 8- f. Hyde 
Catal.Bib). Bodlejan, 5) Fsalmes 3^ 
ric David £14 volx.Lyon, 1549, 4. (tub 

nod) auf bcv ?01flndjnei ^ibliot^cf. 
L u p i (Lupua)cinSoittLQpunftiflati^ 

ben Sflicbcvlanbcrt^blii^ctc iim bai 3-115°/ 
TOO ^cinn <t\\ mc^rerc n Ortcn, j, ©. aud) in 
6eL"£i|lcberci'|lert^Dmpomfren biefcs Stnt/ 
AUet'ggcbdd)tivitb, i\)elc^e itt benprdd)ti(} 
befcjtifren SSiicplalmen bc^ Oil b e 2 a f fo 
flufbcv^ibliot^jef ju '3)tiin'$ni cingciriirft 
ift. 2tud) .O^'in- S i n cf fiiwd^nf fcinev un; 
teibeii 9)Iu(in'rtCf-beffc»3U'fif.tnio. EcfO 

^orniDd) finbet man nivgcnb^ mt)v m 
^in nntsiricbcf einjdnc^^otetten unbtiif; 

I'dngeinijcunircOKn ©flminiungCTt/ j* ?>. in Salblin get Codccntu* 4, 5, 6ct 

8voc,2(ngSbnig/ 154S* 4- U aud> ©an. 
Sebetmann^ S^tebeWanb^ ^efc^vct^. 

Lupi (loannes) unb 

Lupino (Franc.) Ttu^ biefc ^rtt 

SB a I ri) c I- in fcin SAcmpIaiv altS^onfiinftJ 

IcL", (jcvgcfd)fie6cn^ o^nc ctiua^ 4a6cp an; 
jumciEciT. 

Luppacliini(Bernardino delVa- 

«to) cin urn 1 550 Ic&cnbct Somponill^ ^at 
^craiilgegclicrt : Madrlgali a4vocj. SGc/ 
ncbig, 1546. f". Diau d, Bibl. class, p. 
1629. ©e^gl. Madrigali o^voci- Ve- 
nez,i547,5- ^eijbc 5Bci"!c befinben fic^ 
nodj aiif bcr 93iilndjnet ^ibUot^ct 

L u pus, f. Lupi. 
. Lupu 8(Eduardus) f, Lopex. 

•Lusciniua cigentltdj 3} a d; t it 
gall (Ottomarus)em fe^t gelc^ttci^w 
ncbiftmcL-;?[)i6nd), Qcb^in^tia^buiQ, {:iu 
biitc ei'|l in feinci- aJata(iabt/ bann jii 
95im^ n>o cc mit augeioibfnrlic^em^i^cvj 
fadcurtbgulattfe Jiiaft aWlIe^m- bei'iBiitJf 
fif nuftiflt; f)iciauf n>uvbc ct ju^ugebuiij 
^tebiget an bev 93loiibfiidje utiO jiigleid) 

2eftoibei'gnec^irdjc»©vvflc^c inbcmbafu 
gcu 'SbembittniCi'tloitit @t. Uliit^ unt> 
aifia, yon ^ier mmbc ei nat^^iifcf, uiit> 
ciiblic^ ancbci" in fcim ®e6iivW|labt a(0 ^ai 
wwitwi an bk ^tepi)M^tkii)citmftn, xo^ 
EU nac^ bcm 8 e £ n g im 3, 1 5 3 S gepoiv 
genfeyn fol[/n)ag abev Don SJielen ^ejitfctfeU 
luitb. SSonffinfi' @ele^t-ramffitjeugct fa^ 
mD()l feinc beutfd^e aH leine latctnifc^eUcfiet'f 
fefeung beS ^fattci-tf aiiS bcm ©lunbtatc n. 
ben 7o©olm«rd>aiTj i«i' 3fnmerfungni ; 
feiii? Uc6cL'refeimgen bev @VJ^P^|t*i'^ ^^* 
Qilutaid)« iiiTb bn- Slebcn be^ 3fo^ 
(I'rttci/ utib nod> ui^le tnibeve gclefji'tc 
ajcf(c, %u6) [tanb ei in ©efautttfft)afc nnt) 
93ci6inbtmg mit bm bamnfigcn erflen Eic^; 
mn bn gc(ef)itcn 3Bf(t. @o iMt ev anfang* 
pin giogev Jieunb i^om € t a 5 m « i^ loiiibc 
al*ci' nadj^crbeffeii()eftig(tct ©egner. 3fuc^ 
inbic ©ucUigfeitcn mit bcm bet^c^tigtett 
111 L' i dj vcn S^utten mav tv mit vtxf 
tt^irfdt/ bcm et mit foli^en fuic^tertictien 
@d)mA^;23riffn jHr^^^ff/ &ag cnblic^ ^Rc; 
land)tf)on in tinem en "Si ad) 1 15 ail 
geiidjtcten Si?igrammc btt^mnu: St 
KutK unmSglidj ^?a^^tisaII/ « mflffe BSB 275 Lu B (iU t Lu t 576 rige finfcet in S t r o l> e 1 a Miscell. Siterar, 
SnflflUe. ©amml. IV, 1780: fiiifcini 
gebert^befc^ieibung, fin 93ci|nd), tjojitj^r, 
."Sail Jim en be 2Bflt> im^ aba- bitfzn 
5}Ianni«6&efcsiit)ctemei"fitJiSi"big morfjt, i|t 
nlc^tnuifcinifl[)mlid)<5 mtilifaUfrfjcoScIjtv 
amrju3Gicn^ |o^Dc;■nDOL'nc^m(id)folgc^^c 
von i^mtjintCLlaffnic minlfal. ^Sdjriftfn: 

i) Musicae institutiones Otlimari 
Kachtgall, Argentor. 1515^ fd)dnt Cr 

0on9GieniiudmbeniDnic!>K^e<J€n ju i^as 
Scn^wcttnMeij nidjtctnsa fcfjon em 3l«clv 

fci'Ucf gewcfcu ilt. [. Frankii Catal, 
Libr. Append, p- ^90 Num. 24092, 
3) Musurgia, seu. Praxis musicae. . 

@naf5&mg, 1536 »"b 1541- <I- 4* ii* * 
^i)cikn,i 4 ^o^ytn jufammen. ^aiS 3iitci"^ 

cfT^iiitetlc bfltin fft 6ie genaiie JtbbilCung 
flliei' fccv bflmflif* gcbi'iuc^lid) flcitJcfencn 
miirtfalirrf)fn Sttftiumentc. gtei;!ic^ro(iLen 
fciefC/ fDimcba^ganjc^crf^fiU" un^ md) 
bc\)M^t 5oo5^1)iTn fo gii( al^ vei'loicit; 
Ijdtrcnicljt jum®lrtrf J^ a ir Pi n 0, Vol, IL 
p. 44][ , n. f, feiitfr ©ffdjtdjte, fnuBcieunb 
gcnaue ?(b6ilBungen von alien biffm 3n; 

(Ivumciitcn cingrvficFr, bcrcn Sfl^jlfi^ ^uf 
49a'|h'ccft/ uwnusmauabcv aucft fief)ct, 
tfl§ c< bfltiialS mirB:n mnf"t(- SJcifamm; 
Jimgcn fcftl?i$t brfrcdt gcujcfcn fc^n mifp. 
Lu5ini(Gmliano) au^Slorcni/ bn 
Tfnfu^vei cinci OJefcflrdjaftveifenbei" iwliti; 
tiifdja- ®i\ngci, fccfanbficf) mir i^r im3. 
1792 irtCoffcf, woeLeine roofilgeaiteitcK 
tOtotettcnnfffltut^ reelcftc, wie fv t>oig^&^ 
fifdbtlgfff^ffi^tK' Mad, fiufini^ fcine 
gimiy prima Donna ftevbiefctOJefcUfiiflft, 
fnng mtt Sfvtigfcit itnb ©cfc^mdcf- €r ^at 
cud) Opcin gcff^ticbcn^ j. ?&. Alciade e 
Telesia, weldje^cijfallfanb. 

Ltisitano (Vincentino) — @cin 

SBcrtfrt^Lt ben Titd : Introduxione fa- 

cUiasima et novissima di Canto fcrmo 
e figurato ctntrapunlo aemplice. Ro- 
ma, i5 53,Venez, 1558. 1561. 4- 

Lustrini (Abbate') ()lrt[)etC imi 

3. 17 5 5 jii9tom ali cinfi- bev riflen bafigen 
^apeHmcifleivmie<^r,®ietti; in fctnem 
SScifttdje etja^lt 

* 2 u t ^ f r (Dr, tOIattin) — ©icjeni; 
gfin, TOcldje bie Altern m«pfali|"i:^en ©t^iif/ 
tenmc§tbcybev<§«nb ^aften, bie Dr. £«; t^ftd ^ebdnEett unb Ui-tljrifc wn tntb 
fl&er -iffiiifif ent^qltcn, finbcn fcl&iije m^ 
jum Xtjetl in bci- ^cdiit. muf. ^on^it^; 
fdjiift/©. 119, unb 166. geiammcltiinb 
cingcnScft. ©einc ,,£obiebeflMft^ici^3iiitif" 
^atnnnaucfe«^i\Dr. goif e ( im 2/35an6c 
reiner®cfd)id)tcbci'i)?tufif, ©.76. auf^c; 
nommcn. ©ag et aucfe me^ievc S^oialme; 
lobicngcff^itfbcn ^ftt, iit fcbon ini n, iicr, 
angemeift roovben. Jpiev folgt noc^ ben 
Sfcunbenbc^ A^iidjengernniiC^ jii ®cfjilcn 
ein i3om.^i:n.3Jintlfb, t ii i f in bm //'Pltidj; 
teueinsS Ov^am^Un/' jS» 43. gejcbenftf 
SSeiiCidjnip einiget^XicIobien, roclc^c 2 11/ 
tfiet enrnscbci' ganj (ompomif^ obcr nnc 
KibeflTevt f)a&cnroll> Sicfcfinb: i^SBtr 
gltSii&en all* ait cium &ottic 3) 3crai(t 
bcm 'Pi'opE)etcn ba^ ?f. 5) Si>i' i>^|l^c 5>ura 
iftunfci^PttK- 4)St^It tin^ .^'eiv bei^ 
bcincm ^^ovt ic. 5) ^^ ^^o(l' uns @ctt grj 
nibig feijn k, 6) 3W) @ott Dom^immel 
(icf) brtvein :c. 7) S^ ift geroijjlic^ trn bn 
Scit K- 8) ®icS finb bic t)ci(gen je^n @fbot 
K, 9) Jlun bitten mit- ben ijci^jcn ®Et|t :c. 
io)®cIi>&etfci;!l bu ^ef" et^fift 3^ ") 
ajom^immel^od)&ii(ommici)f)cr ic. n) 
^omm, ^eiligcv ®ei|t, ^ciie 6iott ic, 1 3) 
?OJitten n?iu im fiebcn finb k. t 4) (^ott bcc 
JSata* ttjoljnuniS ben :c. i5)2Jqrei anfer 
im^^immdt'cidjjf. i6jSfn-itt mtfcr ^eiu 
jnm3oiban:f- 3)ie?3tciebtcnjii benSfJiu 
mein i, 2, 3, 4/ 5^ 6'6rt"cni^ni wo^l ^c^cr 
jngefcftnc6enn>crben/ in^bclonbae bei* fu; 
genanntc gtogt ®Jftube^ No. i. roorflber 
fc^on ba^ a. £cv- in fcinem 'Ki-titd ^inigc* 
bcmeift^flt, nnd) No, 3,3efaiabem?>io; 
pfieten, njouon Sotj-^nn® alt^f t in fci; 
ncv ^pi^tl axiibiMlid) i-{ii)mt : y^tric £u/ 
tfjct rtllc Slctcn anfy ben Xm, nacf) bcm 
vecfjten accentmin concent fb mciileilid) 
tinb wolgen^bfct^flbe/' Jpingcgcn n>ami 
bie 3]IcIobien jn benSflnmern 7^ 8^9, 10^ 
II, 12, 13^ 14, lauge wor Sut^et unb 
iiielleid)t fdjon im 14, 3fl!)t^t<nbfite ge; 
iiSnc^Iid), jn melc^en «i<i(ten ^JiclDbicn 
mannoc^ie^'nen fann: Sfin ^inbelein fo 
I5bflicft3C., In dulci lubilo etc, ili}vi^ 
f«t)ir gen ^tmmel h., ffrftanbcn i|l bet- 
^eilge ic. u- a. m, Bon alien biefen^nr; 
fptilnglic^ lateintrc^en ©cfdngcn be^iilt 
intf}t t,6et^bciUebeife^ung ins^Sentfdje^ 
6ica|Knfi:^*nenS)iflobienbe5. ©ei; ^'o. 

14- BSB ^77 L u t L u t t7fl alte SitQiiC'j an (iJoct,iintJ alfc .^eUigen 
nidjt Siftu; -c-t^i '^{nfiin^jc cin teutfc^er 

©d'ling gcwcfci; i|i- COay 'ifift t^i*^ 3)te; 
lo&ie fdjoti Dov liu tI)eL' 6a Wdtv ift gC' 
ftjig, ^tcti |o i:?cHE3 gf^6ict No. 15. 

fc. ^. ciiic^;?34tiDfcie, fccicn man ficft ftey^lfe; 
fm^ujig gc reimcci: niit> in i5rroi.^^en fjc6rfld).' 

f)al6^un6CL't Saljicn ^oiDoijl geittlUlje, tilo 

St 1 e n & a d) c I, in [eiiifr 1551 gcC-i ucfren 
©ammlun9uon^l>n\j6rt"tfen, aiidjfoljenbe 
©cfdrtgcaui iluttjevs ct,ten (MeftinflOil; 
dKLnmitaufgenommcii : @te ift mil licS 
tie wcit^e "5]lajb^ urib : (Jtn nzvai S^e^ wit' 
^cbcn ati. 2>nl5manlw&m>^»n^eL't 3a&; 
rcnfeiiten^iniianbna^ni/ auc^eine rodtli; 
d)c tclicttc "DJidobie in bcv .toc^e flufjimet)/ 
rcitn, fe^en njii- an 3o^. 3 f a a f 3 ?OtdoS>ic 
jit : 3n|pvu(f ic^ mu0 bi<^ lafTen !f. rocl<^e 
flnfflug^mit CcnXmc: 2fielt icfe muS 
bidjIaffcn.iubieSiid^c ge bvac^t rombe imb 
ufldj bci" 3f it b«vd> baS^ belannte ^,3?un vu; 
^cit nllc SJtilbei/' flilgemeiner gmovben 
i(l. 3fnber^ '^t'^f^itk bicfev 3lVt gebfn 6tc 
Balletti be3 Gastoldi, Viver lieto 
Toglioetc, Unb Alieta vita Amor ci etc. 

(f.fcefTenaittEel) tuelc^c bev ^antotSin/ 
bcmanrtmitbfn^cjLtcn;3nbiviflSrfu; 

be2C./Unb:3e("un)tiU|tun«n>ejfeittc. inbic 

^ivdjc&iradjte. gjie^JIclobk abcv Jti No. 

T6.i£^nfl unfct'^m jumtc. ifl biiv*auS 

\\\&)t \>m Eut^eiv funfcctn i^&n S3oIf 

.6 e i u J, unteu bcfTcnSlnmen fie fludj 1 544 

jn 35ttten6n'a buic^Scovg SRfjati) gc; 
bmcEtivoi'bciiijl. 93ic[[ai:tt^(i6f"Wtvi»uc^ 

Sut^ctTfiSt'cimben.bemSo^^^Baltftev 

inib Ciibw. @ e n f 1^ mnndjcOJiclobK ju bcit 

£iitf)eifd)cn Siebein jii banfctt, 3>fr 3fn.' 

fang, wclc^en fitit^ei- niit feiticm ©e; 

fflng&«d)e mac&tf^tDai- iS&eiTjnupt ff^v fleiit^ 

inbem e^ i5i4mct)t |l5ifev aIs mif bic^ 

?5i>gf n afd>ii% roelc&c otmbicin mil" ein; 

jdn in bm 3>i'!ic( fcimen. ©icfe 3 ©o^^cn 

ent[)ie(tcn 8 Sicbct, abft nut- s 53ielobien. 

2)Li\)on wcvben ni>c^ gegemDni'lig gefimgcn : 

No, T, 3iun freiu euc^ lirbcn Qlfjiifltji ic. 

flkf icf)f Bei'inbm, imb: Se i(t ba^^cil 

ur£ Fcmmcn^ct^ bic ^lOIelotic bed 11. ^frtfmS : Salvura me fac etc. fftett fo, tDic 

fic noc^ gegertw<litig itt unfetn €^ota[bi!l; 
d)ccti Doifomnw. Sfiac^ bicfev ^Kelobie 
mu^tett in biefei* tft'|ien Ciebet'^^ammluug 
audj : 2[c^ @ott uon Jpimmel fie^ if. ^ Stf 
fpvidftbci Unrocifcn ^Iiinb rool jc, imb: 
JlnincfcrSlor^fdnci/ ic^jubir, gcfungm 
rocLbcn. Sflfldj bcrSeitaki Deime^Ltcfid> 

bic 3^1)1 bU|h' ©ifatigc mit jcbfm3*Jt)iCy 
iubcni Sutler bi^ 30 Siebei' nic^t nur 
felbii brtju ttctfenigtvv fonbcin mi) aubcrcv 
it)colDgm (Befdngc mit an^afjm. !j>ic 
ei'^fn StuSgabcn bicfc^ ijcimc^iten &ts 
fangbudjs wuibfit btinn buvc^ ®coig 
at^fliu, 3o^,Sffia(t^ei- urtb©flp(t in 
iliipjig i»ei'an|In(trt, ivotiott mfln in t()im 
'JlitiEchi mef)rete 3Jflc^L(d)fen fittbcii tinrb. 
^iciimnnodiemigc fpdtcie 2l«d9a&en iiii 
i6.3af)if)imbaK;0®cfhng6ud>€f^nflliJ 
c()Pt '^pfalmen tmb ^ivc^cnliebet D. ^Avt, 
Eut^eti vnb anbcm- fiom met 6:|) tilt en, 
allcfumpt mitbett3?oteitt>nb i^ieniTc^tcu 
5)cc(obcijf n, bci3glctcf)en etlic^c mit 4 ©ttm; 

mcntflnfllic^ a69erc^f.^ie0bcn. 1593.4. 
2) @eij|ilid>c Siebciv miteinei nmenSSoi^ 
rcbc D- 9Ji. fiu t^er- 3ltUii6a'9^ bmd) 
®a!ii.>^n;ci5s8- 3) 2tugarcrcne $faU 
men »iinb ©ciftlic^e £iebci% 93ommctn, 6ei) 
©flit^, r 593- 8- 4) Xeutfc^ 9>R>fmtn Diib 
@cfftrtgbiIc^D.£Htfjefimit4@timmerT 
compouirt, i^iib auff ben &&|(c&en C^otdl gc/ 

vidjtet. €i01e6rn. IS9S.8. 3Gic Mk 2«j 
tf>ci' flbevauc^ jugleid) bcii ^igmnlgcftins 

gdte&tiinbJuI)cf6i'&cingcfucf)t^<ibe,beiDci; 
ftft nod) cine iu bci 5;i)uif. ©fbliotljef jii 

?}lrtndjenbefinb(ic()c gcbturftcScimmhms 

"cm 5}Iotctten mit fcincL" SSorrebc^ welc^c 

(e|tcvf mo^I iviit^ lei^ie, burc^ cine imfetci: 

muflfalifdjfn St'ttfc^iifteii in cxtenso bz£ 

Jaunt gcmac^t ja metben. ©a^ 2Bci'( fil^vt 

bCt1^itc( : Syiiiphoniae jucundae 4 vo- 
cum,seuMoteHae53, cum praefatione 
Mart* Ij uther i. Viteberg, apiid 
Georg.Rhaw, I53S.4- SfJod/fine 3a/ 
fflmmcn|reUung Vijn fi n t f> e f ^ intf relTmucj 
(ten fficbanfcn lU^ci Wnfif imb iCun|l iibci-^ 
Ijaupt finbetman imVLSa^tg. bn-fieipj. 
mill", 3eit. "S- 497- begglttdjen firinen 
mcifroiivbigeu 'SSncf An 2ubnj.®enfct 
011^ bem Satcinildjcn fd)6iT in^ 'Deutfdjc 
ilberfe^t. f.<£6ai&. Safjig.XILe. ^5. 
ifiutEcmrtnnnJCPaiiO cin itontra^ 

pimftifl BSB ^79 Lut Luy Lu Lyk fiQ5 1 600^ anb gab tjeifdjiebene feinci beutfc^cn 
uttb Iateini|d)en me[)i'ftimmi$en Sefiilngc 
cnfaitgd einjcltt ^eiau^^ welcbe bann nac^ 
femcm^obegffammelcmibunta- btm^Xu 
tcljufammengcbmcftTOoiben finb: 2Rf«c 
oui€rUfencJtii:d)£n;eieidn3e fluff bie ©on; 
tngvnnbttomem&tlcScrcbui'c^figfln^cSft^t 
mit 4, 5 cnb 6 ©rimmcit, Sranf fui t an bet 
Obciv 1616,4. 

Luttichius (loan) ein btutfd}€t 

^ompom(l ju ^(itfange bcS 17. S«^L!)un/ 

oet't^y ^at itt ben ^lucF gegeben : Sales 

Vcnere IWuilcales, obfi" neroc teutfc^C 

^olirifcfef ©L-fAnge mit 4&nb 5 ©tintmen^ 

dU(& In|Hge3ntiabcnic.mit j ©timmen, 
Ecipjig/ 1610.4. 

limintv,aui S^Hlbvonn geb^itivt^gegenn^dt-; 
tig(i802)mbet^Ii5t[)cif)ier3af)re,jcicfj,' 
unjtdj inftbffcnbeitbutc^ itjic ©efrfjiiflid); 
fett im ^Iai>iei*fpicten unb im ^efatiiie Mi, 
3tuc^mu6 fie f<^on fff)r fifll)c 93ci)"ni^e in 
tei'Sompofirionsiemac^t^ateii^bcnitfc^on 
1796 roiu'bcn Don if)v Qt\lod)en : VI Var. p. 
IftClav, flur; ^cil bcm ®c6ictet im 
Orient. Jjdl&ronii. , 

Luvel (Ma<l- de) dnc unOefonnte 
^lattiSfl"/ ^flt 1 3o^ ju ^pati^ in eigencm 
SSerhge fjCVflnSgcgcben: Le^ adieux c}« 
Clarisse Harlove, oiunquc at accomp. 
dcHarpe p-M.deLuvel- 

* 2 u J b r p ^ (3>, 5ffiO *'" «»6cfti»"tet' 
®e[ef)rteiv beflert ^ilbnifi von Qi. ^ « a « 
nac^ ®-Sucf) S gcftoc^cnifl.fc^ne&Musi- 

ca vocalls, Carmen. 

L u y t o n (Carolus) .^ofoigantfi^at/ 
fev3tubolpf)Ji ll.um^3,i6oo,^atijon 
fcincv 3(i'6cit in ben ©vucf gestlicn : 1) 

Cantiones Sacrae5 voc. ^lag, 1605. 
3) Opus Mu£icum in LamentationeA 
I«remiae, S6enb. 5) MUiae 7 vocum. 

^benb. 1 609, utib Sianffurt a. ^, 1 6n. 

gv. Sol. f. D I- a u d, Bibl. Class, p, 1627. 
1636. 4} Lib. I. Missarunu giflnffllVt/ 1621. s) Madrigali, k 5. SScncbig. 4, 

158^/ finb noc^auf bee ?Ol(inc(jnei Q5ij 
bliot^ct. . 

LiUZK asc hiobci'LuzzadCQ^Si'f&lI 

ttt giftpre Oi-ganiit 3tflliens junad))! bem 

Slawbio 5)1 c III la gmcfen fn;n, unb 

get)6tt jii ben tticien, mi'lt^e ©alJilei 

ttofju^isircife 'XonMniilei ncnnt, "Hu^n 

bcnima. iicjir. angefut)iten SSJafen ^flt ei* 

^eianugegc&en : Madri^ali, aicapcU 576, 

roclc^e in Stalien allgcmtine ^ciuunbeiung 

evmttn, €1 ipai jujertflrageboren, unb 

(infangg bc^{)Qfigcn.Ofiio3^ ^11 P ^ n a II* 
.Oof^itoiUcitmciftcL- unb barfluf Orgflnifl^ 

fiaib im 62. Sa^vcfctncd 'itimi unb routbc 

in bet Savmelttei-'^iic^e begraben. f, S u^ 

pei'bi Apparato degli Huomini il- 
lustr, della Citta di Ferrara. p, 151* 

'-Jtufbei ?0;ilnd)neL' ^ibliot^ef mei'bcn amff 

nodjuon tf)maufI)c^aUen: Madrigali a 5 
voci> Vcnez- 1576, 

Luz a (Francesco) — 2ftlc^ fill" bit 

^ivc^e^atetgefcbiiebcnimbbfujonfjaautE; 
gegeben:Motetticoncertatia a e 3 vo* 
ci. SSencbig, 1650, Unteibiffem^itchmb 
bemSnamen fi u e 1 befonbcn fit§ bicfelben 
in^open^agendeOp. i, 1694. 

Lychov(Samuel)njaf)if(ijcmlidj cat 
biSnif^et ©eJe^iKV fjat gefc^iteben; Dis- 

putatio de Iiiteudendis Soiiig- Ilaf- 

niae, i693.8.^i-,^ammeimur,©d)i6r# 
ring befi^t fie, 

Lydio (Antonio) ein beiil^mtet' 
5onfi5njlIf r, geb- jit 'Pabiia.iiubiitc ju^Pflf 
li^inibcrpiibie bie ^Olurtf, won mel^ei eir 
wa^ifdfrMid) and} ©djrifrficHct i(i, uni> 

tlavbinffineriSatei'flabt im 3-i385/roi> 
feinec 3:alcnte in einer ef^tcntsoBcn ®wbi 
fdjriff, hc\) ben ^itmitcn in Porticibua^ 
noc^gcbflt^troiib.f.S cardeon.de An- 
liq- nrbis Patav, lib, a. Class. 13. p. 

fi6E- 

Lykoangti, ^itglicb be# Sflifert 
geletjrten Ivibunal^ unb ©taatSminitlcf 
in€^intt^tt)flr muftfalifdjct ®c^iift(fc(Icr. 
f. bad a. £cv. im 3!it, Amiot. y M. BSB Ax MaA Mac Ma sfla M. ivtaa^ (^of^mn ©efi^^tb €^tc!trci(&) 
g)ta3i|^a'unefeit 1791 flUi^^ProfefToi" bet 

^alfifi't^ibrifc^en am 26.5*^61-, 1766, ^nf, 
au|3ec \Jtdcu <iiifcf in SSeifett iin6 2tufr4&en, 
flud) foigentc^ fiU- imreiv SfteratiU' jeldnif ' 
ten: i)ltel)cv bie3n|litimfito.lmiifif: itt 
6«3lciKii ^ibl. taet fc&6H,aGffrenfd). S5. 
4S. 1791-©-^ — -fo. i)3iifa6 ju bem 

Xf)et)v< fievf^- 58Sv «"c& untev bem Xitel ; 
€tjaiaftcic bcv t>OLncfjm|tm ©tcf>tcr oUcr 
Slat. 130U einev ©efeHfd). u. ®cl- ^. II. 

©r. 1, Ceipji^/ 1793- €r bcontwiM'tet tie 
Iragebariti; ©luc^ roeltfte ?01itiel in bcjr 
g]liif(( bet oiatovifdje iinb pat^cttft^e 3(cj 
cent aii^Sebtucft it^erbeti f5ti tie? 

5(JiaaB(2Rifoh«^)eincL" uon ben MtCf 
fiennn^ nod)bffanutcu Oi'selbdumeiftein, 
jnk^t in^tenfrcn be^5£6ni9« ison ^dne.' 
mav(,6fluetE im 3- 1 543 i" ©iralfimb eiit 
SSftf won43®timmen, file 3 ?KannaIt 
lm&^Pfbfll,^cffell©i«polltio^ nni Prae- 
torius Synt-T.n.p. 167, noc^aufbe/ 

fatten ffat 

de Mably(BonnoO cin frflnj, Zbt 
unb ?Otitglieb ber ^fabcmic ju Cijon.gcb, jii 
©rcnofele/ t)at^ o^ne fidj Aliet ju nennen^ge; 
fi^mben: Lettres surrOpera. ^mi, 

1752. 13- 

Macari (Giacomo) — ©cine ilbvi/ 

f|cu Optm (lijb/ n?ie £a ^otbe metbet; 

2)ArifttiLle,i73 5. 3)0ttavialtoTrioa- 
faiifedl Marc Antonio, Op.buffa. 1735* 
4)FondazionG di V«netia, 1736.* Op> 
hufia. 5) Lucrezia ia Conatantlnopo- 
lit 1743, imb 6) laContesima, 

* M ft{: e (Thomas) — €r ttjai" get, im 

S.i6i3/ mibjuuSeit bcc 2(u5gflbe fcineS 
aCeuEi, 1676, ein^ImEnSamXnnitati^/ 
foUcgium ju Sambtibge. 3m 3*if)r 1690 
fameinocfj in cincm 2lltei* wn 77 ^d^ven 
lui^SonbDti, bot bafelb|t t»eLmittel)i eined 
Sf^jfiriffementS isevfrfjiebene 3n(trumentc 
mib 'lOtufifalirn fcil, mib macf^tr jujleic^ bf/ 
Unnt, ba^ tt M)if)vtnb ffinfS3(«fent(taf[e« 

tx^n 4 9}fonatett bcnjfliisptiy terlc^e ba^ii Snfl bejeigtfn, Unttvti^t mif ber "X^eotbe/ 
bev Saute, bevSOioIe unb in ber^ompofitiDn 
gcbenHJoUtc- €r|r«rbi709 im2(ltev »on 
90 3iiDi"C"* 3m n-\icn X^eiU fcineflSBerf* 
^anbclc ev tom'Pralmcnjingen; imaten; 

ijon tct nobJe Lute, unb im itcp: Von 

bevSSioIe unb itjiemC^ebiaiirijo wobcp ec 
veifri)iebene gate 31ac&iid)ten von ben ^Uif 
ftft^ei'fammlungcn obev .^oitjeuten feinei* 
Seit giebt, melcfje geroS^nlic^ mit cinem 
gei|llid)en ©efan^e obei ^^oie, mit ^eglei/ 
timg btr Oigel ober ttjeorbey befdjiolfen 
it)ui-be>i. ^awHni ^atauC^etnSauten;? 

jtflcf Don beflfen 2(vbcit in feinev Hist, mit 
einiei'Acft. 

M a c h a d o (Barbosa Diego) ein g« 

lefjrter ^Povtugiefe anS SiifTabon, unb Hbt an 
ber 5>farrfircftc @t. 2fbiiani bafcl6(l urn bit 
lOJittebci 18. 3fl^v^«"bei'tS, fjat gcfrfnie; 

btni Bibliotheca Luiitana Hiscorica^ 
Gritica cCronologica, na qualaecom- 

prebendea Noticia dos Authores For* 

tugue/.eSf e daA obras, que compufie- 
rano desde otempo da piomulgac, an* 
no da Ley da Graea ote o tempo pre- 
zente.Lisboa, 1741 — 47. in4SDlian/ 
ten. €nt^dlt aui^ cin fe^v au6f&i}v\id)tt 
58ei'jEidjiu^ uon portwgiffiWcn mufifalif 
fc^fn ©(^riftllellevn unb ^omponi[Ten, 

nebfi i^ren gebtucftrn unb ungebvucftm 
aCcrfen, 

" Machado (Manotl) le&tc lim«3- 
i6ioatd^itgIieb bev^&nigl, .^apeUe jii 

fiiffabon, geb. bafelb|t^ imb roat ein@(^iilet' 

be<berfl()mten©tiartc fiobo, 93on fei; 

nen Stompofitionen weiten noc& folgenbe in 

bcr^Snigl. muf.^ibliot^ff ju Siffhbon in 

531(1. flufbma^rti 1) Cogitavit Domi* 

IIU3, a4voc. if) Salve Regina, k Qvoc, 

tinb 3)ViIhandcos varioa. f.M acha-^ 

do Bibl.Lus. T. IN. p. 300. 

I 

Machar ini (SteiFano) ein vim, 

gjatviciev unb ©tlettdntume 3. 1730^ ^at 
f^erau^gegeben : XllSonate k V. solo e 
Contiuuo. Op. 1- 

Machaut (Guillatioie de) — gw 

^b\-t |U im lUtfjttn JConnai^unttifirn/ iu$ BSB :^83 Ma Mad M ao 281 f.BurneyHiflt. Vol.lLp- igS. 
Macherini o&ev^OlaPer (Sgia) 

WM tcutfc^cn Slrcin gcboien, ahev in 'iSlait 

beicvftcn ©diigmimen 3talien^, ©atauf 
tarn fte 1787 au^ tio*^ 8otl^o^^ m^ fic abci- 

Machicourt (Petrus de) irirb t)on 
i^eini.5 i n cf IS 5 6 muet bie t^oijfislidjftcii 
^ontrflpun((i|fen fctnev 3cit gcrccftnct- 
SOle^iere Slai^vidjten i50n i^m finbct man 
nseitet anten, unteu fccm 2(vtilcl Mau- 
chicourtf R^af^tfc^eiiilLC^ feitiem ted)Kn 

gKad)ol6t(3-^-€-)Oi\qflniff JuSfl/ 

nebiU'S/ I)at ^eiau^gcgcBcn : 2lVicu uiab £ie; 

ftevmiStuf. flff^^t. Stintcfn, 1793. wo; 

tui'cft er abet fcinm 5alctitcit ebm (cm 

e^iTnooIlei33ntfmfll3efcfett)flt* f. Berlin, 

muf,3etM795-®»i83. 

Macholdufi (loannes) fin ^otitiar 

pun(tt(ibe«i6.3a^if)un6crt^,trfl^ifd)nn; 

lictiflUtf^ftflimgfit^fjatf^ernmSgcgclJen; ij 

gjie ^ijlom vom Seitieit vnb ©tetben 

€^ii|Kmi( 5 ^timmeiKomponiit. Si'futt, 

1593, 4< i)V5KotetKn aufbit Xavkm 

©efa^v get i*tet. Sifmt, 1595. 

SR a cf (^invic^)^apeUmeiflev juStutt/ 
gfltb^ unb braucri^omponiti/ bW^etc umi 
3.1670. f. ^OZfltt^cfoitJ S^veiipf. 

. Mackcy (Tsac I.) cin fc^wcbifcfiei: 
©Jde^VttV/^atgffc^iiebfn: Diss. Oiche- 
jtra^ slye deSahationibus Veter, Up- 

aala, 1,685. 8* 

^ diMacque (Giovanni) ^oiUtfl/ 

puiiEtill unb Oi"3iim|tbcijm SSice^^ftiiise ju 
?neapel urn bie SStitu bei 16. Sa^t^um 
fiertS^^rtt ^evauSgegefecn; iJCanzonet- 
teallaNapolitana, 1555. 2)Ma3riga- 
letti a 6 vocL "MnWetvcrt/ 1600, 4. T 
Burney Hist. VoL III. p»;ai4. Sflot. 
Unb D raudii Bibl. cl, 

MacrobiuA (Ambrosius Aure- 

lius Theodofiius) eitt ^^rtW^-Offtciant bc^ 

f)irlt, R)ai' ein Sfu^Mnbetv unb bl^cte mud 
3-€. 430. UnKv fcinm ©rfjviftcn ge^b/ 
Lfn jur muf. Citcifltuv: Commentario^ 

rum in Somniuni Scipionii a Cicerone 

descriptum Lib. II. wovinci im 6. ^a))« 

+ 6eii(IcH^iid)5,mib im iffcn, ifen, ?fcti 
imb4tcnbcSjiiKi;tcny uacb».i;rf)rt3Piifd)en 

ge^tfii&crt, Don btv 23*u["if tJCi- *^pl)diTti 

M a d i n (, , .) — Untfr btefrmTl^meit 
fii^it Zvac(\ in ftincni ,UIiifiE;2.ln'ieic()ti. 
CSCien^ 1799) i'<n 5B:if untfi- 6cin ab^itt 

ti\xitm Xiicl an : Tiai(e du Gontrepoint 

ftimple. 5B%r(^eiii(tL(j il bev aSafflffet 
bauoubcifclbe, von bcm fc^on baS a, Slcx\ 

Mad re de Deoa (Antonio da) 

ein SfltmelitaviOlSticf) aiii Siffabon, kmit 
bit iOlufif bei; ben tnioni b?vi\^mten poi'tiu 
gienr^en ifiMiipoiiiilen 5>uflire £ob& 
Hnb 531afluel ffrtibal'o^ unb wmbc 
nac^[)ci' G!l)onJifai" in f^'incni o^iurtei- ju i;i|V 
fabon, roo ei and) 1 6 90 ftaii), ffv fjat stele 
Qifalmcn, OJlotrtcen, Stelponfouen unb ans 
bete *iL"cf)Enfad)i'n fomponiif^ roeldje t^eili 
imteiben£icbtjabaii iei'iTicar ftnb, t^ziU 
and>inbevMni^. muf. 55tMiotfjcf ju Sifi 
fa6on4up>emat)L"timbfc^i"nfrc&afetiDccbcn. 

f. Machado Bibl.Lus, VoLI. p. 316. 
Madre d eDeofc(Fr. Filippedft) 

einOL'bcn^dfil^licfjei unb «onipoiiiil, gcb. 
jnCifpibony lebcegcafn bti^ 3. 1610^ luac 
-KbiugS 3iIpt)ohiVl oon QJormgal 
^nmmeimnftfng unb bcv 53iufifler;iei be* 
m bet ^un|l nai^nnilS fo etfa^tnen Sbs 
ttigS.So^rtunlV. (Ev^arwide mufifialu 
\<i)Z aSetEe in 9}ifi. ^inierlafTen, roelc^c 
fdmmtlid) in brr ^6nigl. muf, ©iblipf^. ju 
^iffabonfliifben^a^ttmetben. f, Macha- 

d o Bibl. Iju3. Tom. 11, p, 75, 

93U I i e I C- -) ein gefc^icEter SSf c^ani/ 
(u< unb ctfinbtnig«teidjet ^opf, geb, jii 
Slegen^biug um3 3- 1 776^ 6ei" in betCcipj* 
muf.3eit-oud)93viifeI genannrroitb, f)ielc 
fi^ini 3' 1800 ju SSien anf, ^iev l)attt 
cr ein 3«pt»ment ju ®tanbege6t«c^t^ttjcl; 
cf)f S uctniittc(|i einet buvd} ein ©ewit^t ge/ 

ttiebenen SSJaljc eine tiltFifc^^ ^utif i?i>n 
SI6ten , ^Dfeifen ^ 4 ^vompeten, ^ctfen^ 
emem ^ricngel unb einet gvi^en Xtommel 
jiim SJirbel unb ju ben ^Panfenft^fldgeu 
I^5tcn (icjj, €in boppcltet-^la^bftlg gab ben 
bfljn ge^6rigcn3Binb. 2lm mcifrert mntben 
bie ^vompetenttbge bemunbett, welc^c 
buu«^ gctrfi^nlic^e 'itompetenftiicfe mit eii 
net" .Stflft «n^cgebcn njutben^ wttifye f^in 
^t:ompetetAbetKejfenConnte. Stvetfnuf/ 

letifiJ BSB ^85 Ma e Mae Mag fl86 3fl^i'(aneinen ungaitfcftfn^fcffmanti fill' 
3000 Qiulten. ®eittJcm rtJar ei umhli\iiq 

mdt !>i^ f)^c^|[f S;ollfommettf)ric ju srftcn, 
un^^a^^^]fllttEc^ol' noc^ &ui"^^ Clarinet; 
ttnimb mo m6^1ic^ aiit^ buret) (Bngenuu 
ftrumcnte jti pfvltditen. ©iefc If §tein flbev 
Bjili&en, med^tt fceS bftnn SQn'\immmi 
mb ^pi'ingeiid bci- @aiteit, gen?(|i tided 
toieDet i>cit<i&fn, 0ein (tuevtee 3tt|ti'Ui 
meiit bicfcv'Jlv^ wtld)Ci ei- ^ a n ^ a t m 0^ 
nifott ttattntf/ veiMufrc tc ^arauf, loic 
man iietfi(^cit,fiii' 2 5000 J^I. nacft^iaiW. 
<£ni^lic^ biad)re ri i8og |u9Bien cinett ijanj 
mu evfunCctien^futomat jii @tan6e, rorl* 
(fjer, mo mSjIid), ncdj me^vSSf tgnflgen unb 
©erounbevung eviegtc, «W feinc uoiigeii 
gvftnouwgcn, 93oti 9}Iilnd)en ani, mo er 
i^tt 1809 eif{ tfor bem^Oofc^utibbaiin duf 
4ffentlic^emX[)catfrmitaugeioibcnt(i<i)cm 
(Beijfalle ^atH fc^en u»6 f)6vcu laffen, tficfi 
tc man folgenbe ©elc^i-eitmng bauon im 
Soiiinal bev \9toben, 1 809, @- 2 5 f, eiu : 
,,3(««einfm3cltef finite .pc. QJjaijel ci/ 
nefc^Btif, mdiinlid) maitialirc^e ©eftalt, iii 
*SiTinpc£CL'Hnifoi"m bzi i\ltmi(f)ifd}cn -Silf 
iflfHeivSvcgimf «t* Hlb tvt, mit bn'Xi'omf 
pctc flmi5tH«6e, a«f bie 3?of6«ft(if)ne. 
aiad) cincm 3>mcfe auf beicti (infc ®d)ul/ 
tei' Uiti bci'SCueomactiic^t nui' ben 6fiev/ 
rcicfHrrf)en ^atjallciie/tOJaifc^, ncbft afleit 
?3van6yec;@i3na(elibiefn'2(imee, fonbevn 
and) cinen iCtaifd) unb ein TfUegro won 
33 c i g (/ mit ©eglettung bes ganjeii Oiv 
d)e(lei'«* 3lac^bcmbaL"aiifbieS(eibmtgbe< 
3lutomflt^/ innetfjrtlb be3 3clK*/ in fiie 
fL-atijfift^^eSvagoneigflibe-'Unifoimumge/ 
anbeitujoibcn maiv blieS biefer ^lompeter 
ben fiaiij. ^auflCeriej9naifc&, ncbflaUen 
@i()nalen bei JlataKerie/^oti&vetr^, unb 
julctjt einen ^3)Iatfit tJon 5) 11 ff e ( unb eitt 
ZlU^ioww QMei;eI. mit^egleimng be* 
ganjenOic^efterd, ©er^onbtrfet %vcm^ 
pete iflfoiein unb angene^m^ tote i^n ber 
ge|(^icf£efle Siiituofe btefe^ 3nftiument^ 
tiic^t ^evroi"j«bringen vermag , wefl bei* 
S^an^S^ti<i)tistcittn in bemfelben fammelt, 
bie bee 3tem^eit bev XAne nac^t^eiltg finb. 
©id)t&ftr jog ^t .3K i I j c I feinen^fwtomat 
nm-jmeymo/auf^mib bUi geft^ntt an bet- 

liiifen^ilftf/' f-Cripj. mttf; 3nr, 3a^vg. 
lL©.4i4,nnb784, aUaeiren^ 0,.) n^a(jrfdjeinlic^ ein 
5>tfettattt, ^atgegeu 1 790 jw iJteeibcn ^cr; 
audgege&en : 3fn bte ®ORue betjm ^ufijan/ 
ge, mit ©fglcitunq bii Claviers, 

Macitrino f. Mettrino. 

MaffeiCG'ov-Cflmillo) eirt neapoi 
litanit'c^ei Sr Jc^itet \>on ^olofta ge^Attig/ 
^at antiev anbein ©d^riftcn (jciauigege; 

6en:DiscorsoFilosofico dellaVoce, o 
del Modo, d'imparare di Cantar, di 
(rargantat raccolto da D, Valerio de* 
Paolidi Limoainano, Napoli. i&t>^. 8* 
f-Burney Hist. Vol. III. p. a 13. Slot, 
'^MaffeiCScipionf)— ©ein Znft 
fa^filf)it ben Xitel: Nuova invenziona 
d'un Gravecembalo col piano e forte; 
aggiunt« alcuiie consideiazioni sopia 

li^t^umentim«flicali, ©ie beutfdje He: 

beife^nng uon .^finig finbet man in 
^iatt^cfonS Critic, mus. T If. p, 
555, 2£ud)folgenbe@c^tiftiJon iif)m roiifc 
wn eintgen in bie muf. Siteratur aiif^enom^ 

men; A completllistory of the ancient 
Amphitheatres. Made English from 
the Italian Original byAle^c. Gordon- 
the sec. Edit. London, meld^e^ fine Utf 
tjeife^ung feinei^cbviff :DfgliAn{itea- 

tri, e singolarmente del Veronese. Li- 

brifi.Ver, 1728. 12. ji[ fe\)\} fd}einU 

*M a ff oli (VincenRo) einet" bei" evf 
flenXcnorfdnger mfeve$ Scitalter* in 3ta* 
lien, beffen 6ie(talt^ Zttitn imb ©timmc 
gleit^angene^tm finb, i>ei6iiibet mit biefert 
3:aIcntengvo6e@id>erl)eit unb Seic^tigfeit 
unb mi Sfuer imb Cmpfinbung im S8ow 
tt age. 3ra 3-1787 f^Jng tv auf bem Xi)eaf 
tev 3l(i&ei'ti jn tHom, too bie 3uf>6ier roll 
^emunbeiungunb <inti}Ufiaimui ii^mentf 
gcgen liefen: M^iFoIo! Mafiblissiniol 
Jludjnod) 17901111691 fangev jiiSleggiO/ 
Siena unb 'tmino, Snvi baronfabeiwuiv 
beei nad)3Bien jue gtoilen Opa- beiufen, 
tooeiv nacfjbem fie abstfttUt toorbrn toai> 
6i« um 1793 bie e tnfif)afren Slolt^n in ber 
Opera bulla fang, ©eit 1794 f^^cint er 
abfr xSBien roiebei- t^eL-IafTen ju I>a6en, f* 
Berlin, miif, ^eir 1793- '^^ ^3**. Wo ev 

abn- tmvic^tig Maroli genannt mitb. 

Magailiaens (Kilipj)e de) julei^t 

^6nigI,«apeUmeitler ju Sitfabon, geb. jn 
3f|eitam/(inem^ovft imQ^atviArc^at von 

fiiffflr BSB ^Q7 Mag M-g est) fitf^cerin fcei'^Iufif/ <\ni beiftn ©entile ev 

unKi bit tiovjAgltc^t^en Sompoii((iert fciitcS 
53iitei'ianbei SeiedjneO »i:t) Ijiit t)[nreilatV 

fen; t) Cantica Beatiisimae Virginia, 
/Clysaipone apud Lauientiiim Cras- 
beek, 1636, Fol.grand. 2)IVli35ae 4, 
5 et ti vocibus tonstarites. Ibid, per 
cund. 1 65*5. FoK grand. 3)Caiitug ec* 
clesiaaticuft commf ndandi animas cor* 
pora(]ue sepeliendidefunctorum ; Mis- 
tactStationfts juxta Ritum sacrosan- 
etae Romanae Ecclesiaelireviarii Mia- 
lalisqua Romani Clementis VIII. et 
UrbaniVIIIt recoguitioiiem ordinata. 
tJiyssipone, apud P, Crasbeeck, i6i4,, 
4. ct ibid, apud Anton Alvares^ 164 2.4 » 
ct Antuerpiae^apud Henric.Aertasens, 

1691. 4* %\i^tv bie)en fi»&ct fictj nod) in 

809, eine bcti:dd)tlicfee ©ammlung son 
gjlifletiy 'Slotcttcn ic. f, M a c h a d o Bibl. 

Lus.T.ILp. 75- 

gjlagbe&uv^ (Soacfeim) — roat ju 

©arbcleben gefcoven. ©eine Xifdjgefdngc 

6epn6enfid)nocI>««f6n*€f)mt93ibIict^et 

ju^Iiindjm. 

du MagcC.OOvgaiiijtdn^.CLufn; 

titiiii$fln«nm«3,i7i<'/ i^t cincSuite 
fl&ci tenipenSiicfjtm'lon fiSr bieOvgcO 
Libr, 1, ^ewu^ficgcben, nfli^ SB ci I e ^ c c. 
SKflgcnfupp O^OfinXflftminftiUJ 
menmt«ct>ei" ju Berlin, If 6tc iimfi 3- 1 78G- 

f, Sn i c 1 a i ©efcfev. ij. ©nliit. " 

Mageriua(StelFanu5) etn ^ompo/ 

niii ju Snbf Ce« 16. Sa^i^unbeit^, ^at M- 

3. @c^fV§^rS Symbolum m QRufif 

gefebtunb ju aflflunberg is'-gobn' i599 
Iit4.bvu(fenlafrett. f.Gesnen Bibl- 

MaeghieU(Iean) cinfiaiij. ^om/ 

ponifl ju itnfange be^ 17- SiJ^i;!)"tt&«t'£^/ 
^at ^ciau^gegc&fn : Chanionaa4,5ct6 
voix. Douay, 1600. 4. f. Draudii 
Bibl, Clasa. 

* M a g g i (Nat. Thorn,) cirtXotlf ilnft-' 
IciV(lav6 1 787 iu£on6oti,gewip \\\d>t ru^nu 
lodinffincvSunlt.inbcm feiii^Jilbnip bet 
gvoge35artoUHi'"i bauauf folgenfcm 

3nt»t'f Sefto(t>Ctt ^at. f. B r o m 1 e y Catal. 
S»nto .Maggini (t'ieiro) tin b^f\e in ^taiUn aUcn anbem ucigcjogen 

mvbenj€bteiinu%i6')o.f.^aUn.tni\l 
SSonatfifd;, ©,169, 

Ma giell us (Dominicus)eill ^otlJ 

(tapitnfri|t Be3i6, 3^i^t"&"ntJei'f«,^titI;m 
flwegegeeen : Madrigali a 5 voci. libro j , 
ajcnefiig, 1567, Gesner. 35anniiocI>: 

MadrigaIia5voci.Iibro:i,Venez.X568. 

4- ©ct;Oe SSei'fc 6efinbcti ftcft noc^ auf Cel- 

au^ 3Jaleggio gefctUtig- 

MaginiC,.) eitT©ing(i>mpoiiifiaui 
bn"3Uteiiita(-®djule>li1fjmumS3.i7oo. 
SQotifemer3tt&eit &cfiiib€iiilc§ noc^folgcm 
fecSobfantflteii in^JIih in bem fiicfigcn 
gi5v(ti.?0iufif;m<tji»c. 0- obm bmZitiM 

Alueri) i)Canlata:Io noaso, quando 
rimiro, aSopr, e Cemb, 2)Cantata; 
Vo mi negate amore, a Sopr. e Cemb, 
3) Cantata; Da cheridde il duo etc* a 
Sopr, fl V, e Cembalo* 

Magirus CSamuel) t&av y>Voftffot 

bcv5)Iutlffluf ber2((abcnue jti Xilbrngeir, 
unb ein ©o^n bciD. 3 d ^ a n », wclc^eu 
urn i588ju@mttgaible6ce. f. Frehcr 
Theatnp,i486. mibbaga,tteA\ 

Magius (Franciscus) cin ficiltflttw 

id}t\: Somponijl, gc&. ^u ^apo SJetiano^ 

^m^eiatiSgegefien: Sacra Armonia, e 
musicali concentia 2, 3^ 4e5 voci, con 
una Messa a 5 conccrtata. Milano, 
1670, 4, f. Mongitor. Bibh Sicul. 
Tom. L p. sl7> 

Magius obev Maggi (Hierony- 

mus) eitt Stedjrggelf ^iff L" u»6 ^lat^emflf iV 
(av geC. ju ^fng^iavi im ^o^anifc^eii^wflit 
Dom 3vat^e ju SGeiiebig jam 91ic^ta-ju ^as 
magufla m &;pern cni<3»nf, wo eiv flW ein 
gutei3ngenicm,bcn ZMm, md^ieiib flc 
biefen QMafi belaqevten, butd) maiKijm 
kx) mil evfunbfm Sfnci'-^Jlafc^inen melm 
©c^abfnjiifftgtc, i((^ a6evis7i beuOrt 
bcnnod)\\b€V3mq,Qcvitt^ et mbte®f(ai)f/ 
rn^tiJiU'bc uad) e:oiiti«iitiiiopeI gef^feppt, 
iiietJiem^efcSngniircbafclDft fe^v ^cut gc; 
fjiiKeumibctibfic^ gar am i/.SRay 1572 
oBer73 iTianguliit SBi!^ven& biffef ®w 
fangenfdjaft, in n)elc!)CL" ev aUet ^dc^ct utib 
litciflvifc^cn^^iKftfmitfef fievaii^t roaiv ^ot 
eivncBileitiem aubeinltaftate^ deEquu* 
Iw, einev aJiaKrif/ bU bamd)^ feinfm 3a/ 

ftanbc BSB iSa M a AI a g Mai ajo frnnbc nur ju fcfji' fliiceitiefffrT ii*fnv fiucr>for/ 

Tintinnabulis, libsr posthumus, cum 
notis Franc. Sweertii , Fil.)- A, H. de 
Sal engre The*, ant. rom, Tom, TL 

p. 1157, Sinjclnc UnssaUn baoou Ifdt 
nifln ;Hano7iae,r6c8. fl, 8, uJib }lm|rcL'; 

tanv 1664. unb i68g- 12. ©if bct?^clt 

aften&CL'fclfcenbcft^e id)fHb\i, 5>en "■Am; 

Equuleo mit anjcbiutft. ©a^ 20nfcftcn 

de Tintiimabulia I)alt i5O0eitfn- 1) 
IVIUcellanca sive variae lectiones. SJlV 

iiebig. T 564. as^jm 53eif., aU n norf) fiey 

c. 13. »DH bt'n Slitent£r!?llrtn^unbLib- 
JV. c. n. tfou fcer ®?malf 6ci ^Jiiiilf mif 

Magnasco (Lodovico da Santa 

Fiora) blfl^etc urn 1550 al^ Stomponift 

wiiibc abet f)cinrtc^ 53il"d)of wn 7{j\\\u 
f.Burne y, Vol, TTI.p. ifli. 

M agni (Benedetto) cm fiuc^t&tim" 
itaL^SoiiivonijE jii^'nf^inrfc beet 17, 3a^r; 
^\mbevti,i}at\}ziau^ciCi]£bcu: i) Motet- 
tit jQcncfcig, i6r6- 2) Mease concertate 
aft v"t>ci, S&ciib. 3)Cojicertia I, 2,3 — 

SvocL Op. i,2.e3-S&eaB, 535 flitter, 
M a g II i (Giuseppe) ^apcKmeiltcf 
rtnbeL-iintl?cbviTlfivd)esu,^oligno, jjfb. ba; 
filbjt^ gcijfittc uiUiH'bif ^iUfniJutnpi>nijtcn 
(citta- 3eit b. h. ume 5, 1 700, (£r ^(\t «iuci' 
fiubi'tn iti i)!ll»fi( gcfefjt ; 1 ) Df'cio in Fo* 
ligno, 03idobiiimn, in ia\wv .^itdjc j 697 
fiufvieffi()rt, 3) TcuKzono, jii ?Oiiii(fin&/ 

1706. Sfl&oirbc xuib Cinelli BibK 
Volante Scanz^XV, 

Magnus Sfiifr i« Tr»^oIt;3ev6ft^ J"-' 
l^fetSom^^ptDbfr ju^?»]la3bfc*biu'g, rin 55b' 
Icttant^fcL'tlgciS^horfanact uub dum On 
gdfpiflcr feiiut 3cit, tnig, als cv nod) in 
Sfi'bfl vcftbivtc nirf)in!U- cin"Jl'nKhiilid)c^ 
gubcm 14S9 iti fcaft9ec^3avl[)oIiJiniUl'ivcf)C 
voi'cinnMiimt'ncu OL'gcl&iiiie nut bci?, fon; 
bein 1"et>te and) fdjon vov^eiv 1484/ eiu®f; 
xouje^ ju ctnci" ia^H'Iid)^^ Oi"C)finiflcn;?>e; 
folbimgau^. Slad) biefev Ss^it utuema^m 
cv m bcn3qbL'en 1506^ 1508 unbi509 
btCH 513a[lfai)itfn nacfe Svcm^ rooinuf cv 
1 5 ! 6 rtliJ tJompuo&l^ iiftdr^laabeburg vet; fc^twiU'bc. Jprapf^bigfc ev aiinnfdjimiir 
P^ipig, fDl:^fvtI rflfgte fliidj 6frcijS^ menu gcj 
pmgciiunivbc fdbjl auf bcr groptii OigcJ 
im ^rtfft malji'Ciib bf^ @of£c&bieiittcd j!t 
ipiilen. Sr [fai-6 am 31, Off. 1524, f* 
93Ctfmniin^ ii\\f}({it, J^iftov. Z^. V. 
^JhC.7. t los- 

Magnus (. _) foil cin ©cfttlfer UDtt 
3ofepl)^nijbn fnin, 3in3- ^792 ^at 
erbev^jimmdin^Nfiim (Id^enlaffca: III 
Tiiosa^ V. etB. Op. I. 

Magnus(Reichardus) eitt ^ompOJ? 

ni(l ju 'diifangc bci 1 7. 3iif>i"^iii'C)Cft^^ u^rt 
bcdea 2ft.'6ettgcbruifE jyoiCeii i|i; Canrl- 

cum Cflntlcorum Salomonia iti allt'K 

Tonis mtc 4, 5 6iS 8 ©timmnLSi^inffiiL^ 
bc\}^tm,um^ 3. 1615. f. Drau dii 
Bibl CI. 

^da^Ier (8ticn3 obet fiatii') ein be/ 
iill)mta'£niTfenmaii)rtv(cbtc^iuic 3> aron 
md&ct^nm^S. 1415 jii S^plognn. 

33ia^f(5o^fnin ';(nbfert3) -fecfmcdja/ 
nifiiSjuSjisSbabcii^ rd)OufciH78S' rocgfit 
fcinei^Iauiei/SnitmiiTente briftL^mt, rtir 
beitaf^it cinijiei" Sfit mit fcincm 35uiba' 
gemcin|d)tiftlid>, 3(ufier fcen geft^S^itluOere 
^iVtcti UDn Snftiinncntcn yft'fcftigt ei* autfy 
fognirtmue <iIflPi:;9?anboi'3 ju 12 6i3 30 
(£aa^iincii, Sti J^nmburg fan^ id) 1795 
bcijfincniSfCtmbc cin *)>iiinDf3Lff in *CIfl; 
tiiciv5i>L""i^f fi"iL' 80 Jfjlf.^ mdcftre im Z^xic 
irnb Xi-ftEtomente nidjt^in luilnfdjcn fi( vig 
lu'lj. (5ine|eiiKt ^^tcifleifcficFe, einen?fliV 
gel, bcl'rtts bci3>aL0Ti Doit ©OnnmrtlS 

S3* a ^ n (©tep^fltt) cttt biavfi bentr^-^ft 
SontrapnriEHfrJfbte nm<? 3. 1520, aSoti 
fcincL'^l'ibfirfiiiba man nod) ^nuiQlmelo/ 
bicn in .^/intS "fJBalt^ei"^ Cantionale, 
3[ud>fiiibet man nod? iveltlic^e CKbei- oort 
i^mtn cinerju ^lih-nbfi-g T5449c^nitffca 
Sifbcir@ainm(»ng, M€ rocld;cL- ^iv Dr. 
giU'fc( im JtcrtQianbc feimv C^tfdjic^tc 
teu'53Iuf,@. 686— 691, ben ifcimniE.jeit 
^cfangganj cingmlcfr t}at: <ii roolt eiti 
alt ?jian anf bie ^ulfcfiaft *jan^ ba Icgt er 
feine&eflcSlcibeu an/Jl'udjanfbpr^^Qh'inc^/ 
net' ^ibliot^cf finbet man noc^ Ofncia^ 
Cod, 41. in ^Jlfr, von i^m- 

de MaicheO-i njafjifdjeinlic^ % 
jefetsn^Pai'isUDcn^ev ©iiitniTifl^ ^ac Ijcij 
AU^gcgeben; Canon* a 3i 4 tt 5 vobc. BSB i9l M 3 L Ma 892 avecaccomp.de Lyre ou de Guittare, 

composes par etc- ^avii, bci; *pki;ct 
1803. 

23i>nfemeu3cCruLfrcii5Bafnifmb nocf) an; 
^iijcigeu : VI pompcufc, fc()6ne, Icirfjte imb 
atiftenncuc|li'ntv^^liiinifcljcu Stylum frtr 
ftQ^ £f)5Le biftilidjtf ^?jtiff?n, gitijbiirg im 

, 'SJi n i e t(s£imon) f. ^iftfioci'. 

931aicr ((^attj-iLincJ get, Sthlait^ 
fi^cijit ale Sompoiu|cm im '^(cigemil Mad, 
21 a I" rt ^ a m m c r mcttcifa-ii jii n)i>!(c^i/ 
i^^em (le i>i>n 179s bin 1798 bntiti n 

(ion t)flt [iedjcii l*'tTe'». ii^clt^e m JaiitaiiciT/ 
S(ai3iei'Crio'^ .imb i-Uaciationen ill6cv bclic&f 
U (Scfange btltctjm. 0ie fdjeint in ^^crerij-' 
&IH-3JU Iclicn, wo audj flHc i^ie aBcite ge; 
(ti>d)en n>ot6en (int. 

dirtier (QJvce^onuO cin Somponifl 
iEm6ie3Jlittc bc6 iiS. Sa^^vf)^lll^n■t0, wn 
teffcn ilVbdt Sacob T> n i ;c in Kincn Si^K", 
Saiunqen, 1587/ vcrfdjicbcitc ©lAcEc einge j 
iiicFt f^at- 

'ifllrtifclb C2u^^i>i!]) ^«t ^eran^^fiicj 
tEn:XXX2ietct. teiPiig.i793-4-f*yo» 
SBl(infen6uig^ 3Jif*6f i- ©uljei- 

♦Mailandus (lac-} f. im rt. 2eiV 

M a i IJ a (P Joseph Anna Maria de 
Moryacde) ctii3cfilit/ ttJcldja' 45 S^^ie 

a(9 ^Jiiffionait jii *l)cf in in £[jina gdi:&E ^at 
«nb 6afe(b|l 1748 gc|ioi&cn iji, {)af ^fiau^; 

gecjfljcn :Hif*toife gcrieraledelBCIiine, 
ou Annaleflde cet empirfilraduites du 
Tong-Kieii-Kanf^-Mou, ct publiees 
pai rAbbeGrosiei. A Paris, 1777 — 

i778.6^*Snbc 1114, Sect. I a 8* bi^ 148. 
^anbdt and) Don bci cl)iucfifd)en iDJufit imb 
SerM86.»omOTiifif&"<^c bet ff!)inefcn. 
f, tion 5JIune Snn(l;3ouitial, ©. \L 

e- 159- , 

*Mai]lard (Dem,) .— trfatib ftc^ 

nod) 1798 a\i a(le ©angciin am giofien 
Dpcfnrf>eam"jn?)cine\ Sf)ic"folDlta!i|cl)c 
Sigm'f)flte&enfomeknUmfang an SJieiK 
unb QJi'bg^^ al5 iftwc geroalrigc ©timme, 
R)cld}c (if ilbeibic^ nod) buid) btilUeilbe ' 
tDcFfanrarion mt0bratid)t, f. ^anonif. 

M a 1 1 1 a r d (Gilles; cin Somponifl jit Sioit/ gfgftt bad €nbebfd 16. S^^v^^tn; 
bm^itel), ju Xmoancn in ^lanban, f}^t 
fi:^iM)iclvegerdH'ic&en,mouona6ci' nnu dl^ 
gebincft teftmnt^cwoiben i|^: La Musi- 

quc, con1<^nant ])Iu&ieurs Chan sods 
Fran{joiaesa,'|,5et() parties. £ion^ tcij 

3can be tDuinCiS, 1581. f. Verdier 

M a 1 1 1 a r d (Tohann) etn^ontiaptinf; 
ti(ti>c^ 16, SnfjiljuntJcite, tjon bcffcii gc; 
bcwcf ten ^Bei'fcn fid) nod) ucrfdjiebcnc auf 
bevSifjmf, 35i(?iiotl;ef jn ^flndjcn befin; 
bcrt^n}ovnntCiaud):MLa5aS voc. Lutet. 
1557' 

Maillard(Pfttrusy— ifl bcf l1<Smj 

tidji, WeldKi' fdjon im a, fitj:, ab Magliard, 
nnb im 5Balt^ev boppclt^ cinmal alS 
M<Jt1Iard uni: batnad>aIeMaUlarrius,an; 
gcfii^i'tn?oibcni|L 5Ba^ in alien bicfendf; 
fonbcin 3l'itifdn oon itjm gemdbtt ti^iit, 
bci^e^et in fel^enCcm: Siroavein S^fnir- 
gcb, ju ^Ppevn am 9. i5c6i\ 1585, iinb pu 
biitiMic6(tbcn libiigen 3Bifrenfd)aftcn aud> 
inabefonberebie^iJtuftf, iDconjcjicn et atid) 
btm <5ieoi'qiu6 be la *§ele nad> *£p(tr 
uicn folqte^ alis bieffv von ^5 ^ i I i P V H^- 
}nni ^opcUmciflei nac^ ^^abiit bernfeu 

wucbe^ umuntev felbt>]em bic ?3lufi( nod) 
njntci'iu ft^biitrt. Jg)iciaiifgin3ei'ipiebetr 
jiuucfnrtc^Somicf, n)oei i^or^cvf^oncilg 
©angn- an tev ^flt^ebrftlfii-dje gcflciJibcit 
ftatte^ un6 rombc bann eift ©om^eti" unD 
5Soif4nger, baianf Sleftor jn t^etiogcns 
6nfd)^n)o eiaud)am r2,9JoB. i64o(tai'6* 

©cin'JiafMtdetonisimjiicia^in fianjiSj 

fTfd)er ©pvadK/ folt jwat gcbvncft T^^yn^ 
iji bi^^ei" flOci' nni- nod) butd) ben ^itcl 
hzUnnt, m\d)cx alfo foutet : Les Tons, 
ou Dlscours surl^^s Modes deMuiUjUCt 
et left Tons de I'Eglise, et la Distin- 
ction enlre eux< Tournay, 1610, 4, f, 

S&, 111, @,2i8- 

Mailleri e (Mr, dp la) cin nm 1716 

k&cnbet franj, ^onfiin(i(nl)at6cv 9loga" 

in 3tn^ftei'bam flcdjen laffcn: Pieces eii 

Tiio pour touteasortes d'lnstrument^* 
©c^gL VI Sonates a 2 Fl. e B: C- 

* 3)1 a i n b c r g c I (3, (S;.) ^apellmeifte r 
in Bliltnberg^ geO. 175^/ i{t aH foIdjcL" 
1^98 t>on S-^-^^rfcItn Jtnpfer gc|loj 
djen tvovbeit. <Ev tv^vc <il\o @ t- n b e i fl 

3la(& BSB i:j5 Ma -Mai ^^94 iu£ba'A'onipom|i iiodj(£imflmfi|ic;' ]cm\, 
nutl;a"pcrbci Oifld/ lueldje ci: Oct; ©lU; 
I^ev alctttc^at/ fciii ^^iftLuniEnt iDtiicei* 

Maindroite (- -0 *<" fr^^fli- 'Son/ 

(iirtttlci", ^atuoii fcmct5Eompo|irionbiitc^ 
bcn0tid)6cfanHt i]einad)t: Cljsnsons li- 
tres avecaccomp. dtf Pf. ^paii^^ i8oo- 
Mainwaring (..,) ill Bcv UHije; 

tiflnnu5SeiniHVii?onbLwLife of Handel, 

iDemfdjc li&a'iVfjtmibvcimefjir.mU^i! lu 

^2*fli iijc v(5i'iebiid)) cin9UKL"23iolU' 
m!l,ftanb 1 799 iii9lcuihclitj in beu ba]iQtn 
JpCij03lidjcn\Sta()i?ae, 2fialjtfdjci»lic^ i(t 
bic^ a&ci' bet fd>i>n im a, £cv, angcfrt^vtc 
.^laiinetfiil^ bet abev iUic^ mcf)t mc^v m 
©tielife, font^^i^n urns 3, 1806 in^lin; 
d)eu Ubtc, . - . 

di Ma jo CFrancesco obeir Ciccio) 
— ©lU'd) bEc3Jadji'idjten,weIc^c ber wfivbu 
ge^Oetcvan^i i cc i n i in /,9}cflpel unbSici.' 
licn„ vom 3)1 n j gcgcbcn ()at^pnbe ic^ micft 
im ©fnnbe.bcmSf ih' geocnit^tU^fifl bellimm; 
mc?£»^fnnftt*onbcmiJe6eit biffe^gdfli'eu 
d)cn Xonfcftci^ mitjutfjnleii. 5^ i c c i n i 
fd)tei6talfb: ,,£icfio bi^njo id<iv 
bet" ©0^11 ciricd tn-ttii) fccfonnren Xonfrtnft^ 
Iciii/ ^attc fid) in \cmv 3ugen6 bet- Kec^t^J 
gekbifamfcit geiuibmct, iinb fing cifl im 

fccgflb f?c^ nctc^ ^obvjtin, nm beii ^Pnbie 
SJtaiT ini jii l)6mi;nnb biu'cft bcn9lar^ 
biefe^fJiigrn Xl)c^vztitcv^, i^orjiigfid) aber 
bnvd> bie5!BcLft Scmclli*^, btncipctS 
Dor2fu3cn^iim,fflum(s *£ifcio bi ^iai 
jo mc^tfid)9Iii^mjnmuerben, ■?]^in6^' 
vief \l)nnc\d) THom, wq evbit ^iUfif jiiv 
OpevDemofoontefcftiieb, in wclcbcvDei/ 
fdjicbene'Jtitcii/UoIlJeuei^unbJRac^bincfiS, 
55cnn[^ibct'tni3 circgten ; ale j. ?3. Sono in 

mar, non veggo spoude etc., unb Per lei 
fra rarmi dove gnerriero, yoijllglid) 

aljetimbtittcn 3fEt bfi ^lonolog b€6 Xi; 
manteiS, wcldjev fid) mit miiero me etc. 
flnfanqt, €v beaihcitett in bet Jolgcfflr 
^niitt ft? Opet Monte7.uma,^ic &en>UitJ 
bcui^iuiitbtgen 23qjfall eit)telt; bcfonbcts 
atcv bie Tine: Amorir se mi condanna WavtifcindHc^cit ct^tiBcncr nnb rri^cnfccu 
©cfdng ba- ^eglctmng bet 3n(tL'umentt 
anfq;eopfm, Sladif^etginj ev nacfySiedpet 
jucticE", ipu ei y^vfdjiebcne 0;jptn nnb untcc 
flnbetnHipppniieatra fd)ric&; allcin nur 
iu£ncgen^33i"i)fatlfiin& rt infcinem SJatcr/ 
lanbp, unb |tfltb bii|ell>(l, tm 3. 177^/' 
'jllfo nid)t 1776, roic im a. Ee^:. gcmelbct 
iDitb, Slim nodj cin tieiitet 55?rtd)rtag ju 
bf(Ten SJcL-fen^ njcldjci djeiie au^ obiijn'' 
S^rtdnidjt nni> tfjciig^in^ bcr ^^^ilbcgatft 
von J^otjcnt^iir'gcnommm i|r. ^iclleidjt 
i|l CIS man^lKm iiefei* ansjene^m, Jpemt 
^einfe il&n- Mc einjdncn t3f&5n$citcrt 
»CLfd)icbenet 2Bcth bee OJiajo plaubevft 
jn ^5ven, jn welcftem Snbe fu ^t^t bii' bajit 
gch5i"igcn 9ladjnjei|nngcn finben, ©cti 

Alessandro nell' Jndie» njfld)en bfi^ a,- 

£cv- nlij feine yicvte Oi^ct angie6f^ lurldje 
flbetfdjon 1764 jirSinnntjeim anf.^efttfjtt 
njorten ift/ iagliebctt J?cinfe im itm 
Q?anbc, ©. i98-bct.^i(begfttb. 5Jie d&m 
gen&efanntcn^crfe bes ^^i^jo fij/ Mc 
dje nnb X^eatet finb mm nod? : s)Domo- 
foonte, jn 9lom, cine jcinet ci'\icn 0^m%, 
f.Xpilbegat'b g5.ir,©.ii5. 6)iVron- 
teauma.jn 'Intin. f, J? i I b ega t b/?&. lU 

©, 166. 7) JfigeniainTauride^iicfffjort 

1761. jn iiOtann^eim flufgeffifttt moibett^ 
f. nodj^MbegatiS 35, II.®. 156, s> 
Hippermestra, jn Snenpef, einc feinct k^s 
tcnOpcni/Um 1770- 9) Salve Regum.. 
f, ^ilbegatb, ^.r®. 172, loJTDi^ 

xit Doiiiinus Domino meo. f. ^ilbSf 
gflvb. ^1,11. ©- 193, 

*Majoragiu9 (Marc, Ant.) -^ 

i8on fcincn 2 5 Dlcbcn f)nt man fofgenbe'^tn^ 
gflben : Orationes. Vener. 1581, Cbic 
ic^ |"d&fl(je[i^c) nnbaupa- Civ'fci; Amste- 

lodami, 1696* 8, 

*M aira D (lean Tacquea d'Ortous) 

— Wflige&- jn©e(iai>i678 nnb fcatt ju 

9^a^■i^ 1770. ©cinDlacours surla l^ro- 
pagation du Son dans lea dilf^ipnts 
Tons qui modifient, ^nbct mflll.Wie fc&Drt 

im n. 2cv, Dcmetf t rooibcn, in ben Mem, de 

Pacad. des Scienc. de Pan, 1737, pag. 

I ~ 20. &{eid) bavanf folgeti beffen 

Eclaircissementssur leDiacoura pre- 
cedent. €incbeutfd)eUe6arc^ung bei[d: 
ben finbft man in ben ^tn;flfd)en ?llj^anb; 

l{mgm ti^fft 2tfabemte/ A^fif^^t wn 
it fl eteitu BSB ay5 M aj^ Mah Mai 296 feit tici! ®c^aHeg, ^6tTtb- ©. 410. 

Mftire. f, Lemaire. 

Mairobert CMa"Ii* Franc. Pi- 
domsat dc) ciii Qiaiifer ©dct)i:teL" nm 
i75o,wai'fceieiflc> wdcfjer ^d) iev nltert 
fiflnj- Opciv 9?3m ben P^'tit Piopheto 
imferC6(i}i(mm, annatjm: inbem n- jjc; 
gen Kibigcn fd?vit^6 : Propheties du j^rand 
Monet. Par. 1752.8. f-DOn Slfltlf tn; 

Mairu5. f, Lemaircf. 

S, t T16 2lOt an St. lllitc^ ju ^Itiigofeuig 
tDtii:b€/ tvai' cEiielieti fo gutrc ^tonftUifUet: 
nbSitcOtei/ inbem evmefuctf .^i;muen ju 
€^rFn6etf-^-UIrid)fiun6Sei ^, ^fvfl g^j 
fd)tte6ett unt tie 53iClobini 6aj:i verfatigt 
Ijnt^ rodd)C nodj ^cut ju J^agc bflfc[6fl in 
bufer SiiKijt gcfimgcn trcibcn- f. uoti 
© t c t ten « Smi|lfti5etd>tcljtc.®, S2i. 

M aifltre. f, Meiatre. 

^ fl i J ici" (Sflvl 5S3tl^e(nODoct. Med- 
ju ®iag &CIJ Wfigfccbnitj/ cin 3)i(etrant, 
I)nt &C9 ©«irfopf t)CLiinSgcge&en : ^Qrnfvf^' 

fieipjig, 1797. <Sine Stfjenfiott tcrlVINn 
finbf t mm in 6et' Scipj, m«r. Seit-Sa^vg. L 

C 851- 

Ma]u3 (lohann Burchard) rortC Jtt 

lev ®cfcl)it^tc und ^cic&fainfeit ju ^iel, 
vnb fcfiiie6 Pitt ^progvamm imter ^cm iu 

fcl!' Pror^ctoi et Senatus Academiae 
Knoni«nstH ad Sacra Chriati Natalhia 
religio»o cantupariter ac pietate atiimi 
concelebranda civesacademicoft scrio 
inritantacliortaiitur, ^icf,r702. 3^30; 
gen in 4» woviii it einige neue ^irdjengc; 
finge fritifd) untcifuc^t^ unto bcijt)^" IjiRoii; 
fdfc gflfldjridjtcnDoniSiK^cngcfange flOctf 

fjaupt M&nngt- Joi f*lS Kitetflt, 
?iRafei' (Dem,) f< Machednu 
-^iaf Dtc^cj(T) 0-0 — nnmite fic& 
1796 3« ^ambiug, too tv ((dj mc^rmaltf 
mtt gio^em ^e^faUt naf fccm ^^oiw t)5ien 
liffi: ^ammermufifua bfr ^finigin ron 
^reu0feTi,€r i<leitt^6^m^ ton &ebm% 
unbf)flti>onfeinec2lr6€it 1801 flcdjen (ap 

fW : i)Duop- Cor et Viola. 2) Qua- 

tuorp, Cor, 2 V. et B. ©tyftc )U C*ipji3- Malanuzi (Carlo) tin itaWnifc^Ci: 
^omponifl fc^iS 17, ^a^v^unbtvt^, bcfjcit 

pvafcif>:f)i!3Bafe uiufi- bet SJcilnlTciifdjaft 

iiirgcvvd^nt wabau Stl^fiTttiamltdjca 

SSeijeid)Tufie !?on ^Si|t ftn&ct man an<^ beti 
Seamen; Mil .imizi,ffidd)ev6enrcl6cnitom; 
poniftt'n anju&ctiten fdjcint, 

Malcolm (Alexander) tin fdjott; 
IiSntijcfcei'iSfdminm uiibgdcfjvtei 33tu]l!r 
ncLftdnbigcLjii^fufangc bc^ i8.3af)t^im; 
6cit?^ irdcben 2C ^:i ( t f) e t flucfc Mikolum- 
bnsTOLUjjcnfnmnrifTen; fjat ffit fcin 3dtJ 
iiUerfijIgenbe^ fc^i-gufcSiK^ gcfdjiicbfn: 

A Treatise of Mwiic, speculative, pra- 
ctical and hiatbrJcal- Edinburgh, 1 72 1, 

8- €m 411=^113 au J btcfciniaja'fc, abh in 
gflttjvei'fdjifbcnciSuIge in- "SJiamitn, t(l 
1779 j« Sonfcon t)(?ranegcfomnit'n, Sen 
Sn^alt fiiibet man in D. 5 rf c ( fi Eireiat- 
Sci 33cLr fpiidjt bcii Tfltcn bic 6Iol;e 3nf 
(liumentnlmti)(f o^ne (Scfang janjlit^ itb. 

d e M a 1 e 1 1 1 (lean) ein fronj Som^ 
pouitl beiS 16- Srt^i^unbcitg, gc&, ju @, 
gjladmiti in ^rouctice^^at fjcratitfgegeDcn : 

Amours duKonsarda 8 porties. 5irtn^> 

bey '2fbrwn le Slop unb 3lo&,©afiatb^i 5 73. 

f. Verdiei Bibl. 

dc Maltoc(. ,.) btvA^mttv %^€ovs 
6ift an bcm 'Jidvifn- Opernordjefrfi', uni 
SSorgilnger betf € fl m p i o n an biefer @te(j 
(e> ^at bit Z^mbt MevbeffcvU f. Cam- 
pion Traite d'accomp* 

fflJfllHt (So^^rtrt SKirffd) — 3n 
^vcieg^ 93Jufifua'jdcfjn, (SJiert, 1795) 
finbctmonnocft tint 51^inge gcfdjiie^enei" 
Sffievfe biefc^^ompontiicn angfjeigt^ tucfj 
c^e grSgtcnt^EiJ^ fiit bad obliqatc englirdjc 
Jjortt, obcifflrbic^oboc gcfcfem&en (inb; 
aW: III conjeititenbe ©infon.; II ^ont 
jevte fiSr ^oboc ; II beigL fill" bai engL 
^orn; Ilbeigl, fiirbcnSagott; I bcigf, 
ffifg 93ioIonc€U ; I Septetto fflrS engL 
^unt; III Sefttetti fiir ^o6oe; IV 
Quintetti, t^dl^ fuv^oboc iinb t^dJ^ ftU* 
g(6fe; XI Quatteiti, in wel^cn ba^ 
^anptinftimnent 6afb SI6tc, &alb ^0600 
dnengl.^oni0berS<t3otri(l; II ©oppdf 
(onjci te fiii' ^o6oe unb ^agott, itnb anbcrc 
®acf;cttmc^i". Tibet aDc« in gR|t Scm 
ajoinatnen tiadj fd}zint eti jroeij Soihponi/ 
|lett &t^fe^ 3^amni^ ^u Qcbm. fMi a. Scv. 

Ma- BSB 997 M a n Man £93 Manara (Francebco) cin Wrfveffit-' 

f, Superbi Apcarato delli huoin. 
illust. dellaCittadiFerrara,p.i30, iiuf 

ron tf)in; Maddgall ^ -i voci. Venez- 
1555- 

Manara(Giacomo) dit ^ompO«i|T^ 

^at unter anbrrti aiic^Motetti a Voce sola 

de Ma nchicourt (Pierre) — \\>av 

3e&. ju ^et^iinf in Jlifoi^, imb febtc nm 
1 5 50 ju Soinicf (\U ^^3I«[Tf^il■cfn>v au bcv 
bii|lvien^flt[je6r(i(fiic()e. 93oii feincti ®ci; 
fLnnTii>mc^t nm- sanif ^^immluiiafJi bey 

vielf cinjedieStutft in ufi-mifcijtctt^anim; 
Ijmsctiaufi jcTicm S^itnlteiv gebituft mot; 
bni. ®cine031iinieibe|"cfjm6t ^urncy 
dry uiiD clumsy, jluf bcr ?Oiiliic^nrr 93u 
Dliotficf &cfitt6en fldj iiscf) uort if)m ; Can- 

tionesinusicae. Pacis^ I 539, 4. 

Man cin clHCDoin.) — SBoitfciltcr 
Sli-teitfinb an* VI Notturni A Fl. eV. 

l»i&&ei;*^«t*l^^' itl^cililt VIII Trias a 
2 FK eB. gcpodjeit tuot'bnu 

Mancin i(Ciirtjo) mil'6 t6oi i>om 
Scii'Cto urrter btc noij%(i(^f?ni 5oii; 
hlnitlciSwItentigciAijlL 

M anc in i (Francesco) eiit ttcapolu 
tfimfdjevSompouijt,^icItfid) im 3. 1700 
ju3tomauf^unbf)at 6iiS ofingcfd^v 1751 
Hod) mandje Opet utifc mflud;c^ Sutermcj; 
33fi'irbie©d>rtu6itf)ncii9cfc^iic6cn, Oi cu 
abei" fllci^ uom ® c m i 11 i a 11 i imb Jp a f f c 
fc^v uoigejogcu worDcit i(l, fo fanfc boc^ 
^uvneij befftn^JJunf juiOpeu Ilyda- 
3pes ttjcit untCL' ftei" 2[Vbcit cincS ©ca r; 
( fl 1 1 i, ® a fp a I' i It i oBcr 35 11 u d 11 c u 
ni. 23on feiit^n SGciEcu f^iiiien tiodj gCj 

nanntmcrbcn; i)l*AmordIvino trion- 
fantenellamorte di Chris to> dllfgcf. JU 
9lom^ 1700, 1) Hydaspes, flufqcf. JU 

Jottboit 1710, 6iccvtie,n>eicf)c qanj italid; 
nifc^bafcl6(lge^6m iwvbe. j)II Cave- 
liere Bretone, 1 7 3 1 - f, 9G n 1 1 f) c r, © ti IV 
neij iL Eflfeoi'be. 4)IICantate;Udi- 
tealme dolenti^ a Sopr. e Cenib, Htib 
Astri^pcrmefitfri, a A- e Cemb. hc^cwu 

ten (ic^ in Sift, noc^ in ?DicitfcpfS ©ammfurtg. SRoc^ IV hct^ti^n U'jins 
ben fic& im S^v\lU Sonbct^fjaiififdjEn iOJu; 

0fj?ri<l;it?e. f. Alueri. 

fliflncini (Giov- Bart.) — ®ertt 
SBfvfj^&abcnScfaugiitjumiWcijteii^iiii 
k in citiei' iictictt fi'attj&tifdjen Uebafe^mig, 
«iU j.^iiu mufr &em Zitil crfdjicncn : Re- 
flexions pratiques sur Ig Chant figure, 
trad, dc ritahen, '^avii, feci) ^J>. ©ui>oiif, 
1796. i}o Settcn LU 8. SOtrth giefit altf 
Ur&ei|>^ftfiiien c^cbem im polittfc^en ^a/ 
d)c aclufliidjtcii ^Unn an, Dev fi^ untcc 
31 6 c g p i c V r e" S ^pcrtic^afe in tie €in/ 
famfcitbcgaft imb fid) i)oi.jiigli(^> mit bet 
?j;ii|ltl)ef^4ftigtt. SBrt^ifc^cinlicft i|i ba^ 
nnto&iger Sec U v c gcmn;nt, iOi a nc if 
ni itatbjuaBienam4-3anufli'iSoo, al« 

^. pcnfiDniiter i^ofjmgmeilleLv im 84)tcrt 
3a^rc femes Ztmg. 

*Mancinus (Thomaa) ein HOlecfj 

(cufiiirscr, 3^6, 1550, mau jiilc§t iimd 3a^c ^ 

1591 ©ifdjiiflic^ Jpal6ciftdbtifc&€i un& 

SrtifW, ©iaunfc(jn?cigifc^er ^apcdmciflet, 

23iM- bem ctftf n fciuci' unten folgcnbcn 3Scti 

fcijtci" 1585 infcincm 35ftcn 3a^tt noc^ 

tlofi aU ^^L'aunfdjmcigifc^ei SapcDmciftet, 

in icmcm^olifdfixittt a&gcDilbcf. 3m 3, 

1596 fjalf cr noc^ ftic QJriimngffi^e Ot-gcl 

nuteraminiifn, mi)l>et;ei- mbn^ei^c bet 

5o(lcExaii}tnatorn?at, <Sv WflV auc^ sis 

t\^6 ,^aTpttlmci^evi @j>f)»^ (wlk'idit bci 
©iilningtfc^cn,) fc§t 9BalEf)ei I>iniiu 
SBonfcinengcbLUcficft ^ompo(ltioncu tbns 
ucn md) qawmn tvcvben : i) JUeme (uflii 
,i)e uuZ) ^6ff(tc5c meltlif^f £tcbfi* mit4 unb $ 
©tiitimcti y&ii 2c. ^^clmfUbt^ gebtucft bm'd» 
3ac. Sliicium^ 1588- 4- 2) ^odjitiuiktt 
vm 5 ©timmen^ ©corgio ©uct^aibo 
mn bei- i!tppcii, Sifc^fifp, ^(6cr(i4bircfy- 
unb Silttn. ?3ra«iifdjweig* CamraetvSe- 
crerario ciU ©ifdutigam !c, jn d^vcn^ 
>^clm|liibt^ bfV2uaum^T59r,4. 
^ *9}ianbei'r(^CLbt Olifol) ein 6er 
tfif)mti?r Dtgclraadjev ju SftiSinbevg, 9C&- 
|ii^mv am=*"3(pvii 1580^ bauctc im 3- 

jf>'i7in^&tnb£\:Sf *>'^ bafiga SlattJ^^Ot/ 
gclmad)fivbte}m^t;te Oigel Ht bcr SebaU 
6evfirdjctiDni3 ©timmen/fflrSoofl. 3tn " 
3, i654mivbe ei:»i>n SBalc^, mit cinet 
QtgelpfcifciubciJ^anbyin-ftnpfcvgefloi^en, 

imb flacbam a.3i'piU 1661- 
Maudini(,«.}einm3tAiicnrc^i'ge< BSB 399 Ma n Man 300 'Opera bulTa ju ^ai"i9 nicfjt itcnigcvu 

Manehou. f, Menehou. 
Mcinelli (Carlo) ciu Stolmift unt) 
■jRomponiti ju 9tom^ geb. jupfiioj^^^ ^at 

ten ^cvan^cQcbm.- 9G a I ( [) c i^ 

M a nen ti(Giov. Pietro)TOitbDOlli 

"CCetvcto im 3- 1601 untcr Me DOijiJs* 
li^ften^ontiltirrlciStciltetiS !m^i)lu 

' '*Maues bCcr M a nich a eus, ein 

Kien geijcfcen ^at, mni jtiglcid) ein guter 

^ilCl'c^nt^CL-, iSm t^m fagt 3 & n @ d) a b,^ 
txa. ciii aia&ifdjet @d)i"ift|tclliri", baO bn\cU 
Ef mdjtnninnpfiilD|"opf)(frf)c^Ke^^^^^ 
ijcfdHtftcii, fonbevu aitdj ein miif. Sttfci'U; 
inentei'fttHbfn^fl&e^ wdc^cS man Oeij ben 
3lifll)cin Oud, aiif liatcinifdj Testudo» 
ChelinjimD fluf ©c»tfc5,ciiie£a ii tenciu 
ne, tliti die ©criuatfon dieted Bjt't^ ju'bc; 
pimmm^ bt(iud)t matifllfo riurbeii axabU 

ionS ^ei)ti\ ^iii" <55cfd). bci- Zantc, in 

ISiaviiiiigSSctjtrJgen. 95. IT, ©,73- 

M^anfredi (Lodovico) cirt iOIino*' 

vtt imb^ivcfecnfomiwnijt bc6 1 7- S^^t^J^^n-' 
i)(i«irt Station, ^at ^ctmiggcgcbcn; i) 

Motetti. SScncbtg^ 1638- 2) Concert! 
i5 voci. Libro i. 2, 3. 4.f. Qiavt^otf; 

Manfredi (Mutio) cifi itnl, .Rflm/ 
pon((i geiianiu; i1 Formo Academicov 
TcbtV ju 'Snfange tfS 17. 3^fj^'f)U"^Ft'H. 
SlJon fciiicL" "ilrbrit finb gcbi'urft ttorbcn: 
Madrigali. SJcnctitg,! 606- 1 2, f, D r a u- 
dii Bibl. Class, 

■ 'Man£rediniC--)^tnuilbcfmmKl' 

itaiidnifd)a"Xoiifi5njt(ci ijat bcij Svogci' ju 
3lm(labam Quartetti a^iV. A- eB.C, 
pe^en laflcii, SB rt 1 1 f) e l\ 

■ Manfr edini (Vine.) — bci' wHt 

gole armoiikhe o slcno Precetti ra- 
gionati per apprendere i Principi della 
Musica, il portamento della mano, e 
rAccooipagnamcnto del Basso sopra 
gUStromentI da Tasto, come I'organo, 
il Cembalo etc, Venczia, 1775.77 @CU 

ttnm4'3>«n3"5«Itf.Soi'fcU SUnat* M a tif r e d u ft (Sebastiaims) rtn 
^vlc|teL'^ »nb migcmeinci'^j'inliliri' niif Ceu 
Oi-gcl, gcb.jii ^ci^td itmc, bl\M)€tc jn SJe; 

ncbiafeit M5S w!e Salji'e l^^nj- T- Avi- 

G ii Ciemorta literata. p. 451- 

M ail gon i (Anionic) ein Vipmponift 

bzii7> 3fl^rfjaubi.Ti5/ t)fb, jii (Xaiamv 
gio, f)(\tljcvwi5i]i^\cl>i:n: Miflsa e Salmi, 
SJiflilnnb, 162J, Siilt^er. 

de la Maniere (P^xupere) cill 

tei)xn ber ^^avfumb bC9(y:|atig:5 i^i^P^u 
vii, i)ai ume; 3- 1786 bci; Smbiiiilt fctii 

VImeRecueil des airs var, p, lalLirpe 

I)CL'au^gcgcbeii. Siis VII, Recueil fvr 
fc^Un 1787- 2)ifrcn ler Rec, de «Pre- 

lud, 5 Clians. et Iloin. ace. de harpe^ 
purol. et mus. da ineaie. Op, 9. ClfrfjtClt 

1735. 

Manini(,.0 fin iM^Opcvtifompo; 

iu|i,ld)ricljumt5 3. 1733 Jti 9lom fiU- btc 
bafiijeii ^fifjiien. )", i&eil. tn\\\\ "Stomtis 

fdjr, ^,99- 

M a n k e II (, - O^^ti je^t If 6cnbCL" ^oi» 

mciUala'ettcbi'(aiintti?WDi"C'Cn; i) Sere- 

naiaa i^Clarinetr, 2 Corij et ^Basso^is. 
i799,imb 1) VI pet ites Pieces tre*fj- 
ci], p. cC'ar. 2 Cors> 1 Bassoiiet t FK 
ad libit- 1799, 3) Divert, a 2 Clar. u 

Corset a Fug.Pait. i. J?imbuug^ 1800, 

Manni (Domiuicus Maria) cill ®C/ 

lcf)rtcrjii3l'iifatige ic& iS- ^ai)xi)nntmS 
aU5 Sloi"f"i/ l)ntgcfd)vifbcn : De Floren- 

tinis Invehtis CoiiMnciitarius. Ferra- 

liae, i73i^ii}oimci rtwd;5nni'bvid)tcni>oit 
bcm3tut^ciI?sic&l,iueidjeiiS(oi'cnj an bei" 
SifinbungbeuOiict^^af, f.^oifeUEita-. 

Manoir (Guiltaume du) cill &c; 

I'flbmtcv 5Siolini|l in 5)ieiiiicn ^Snig 2 \i \>s 
ID i g 5 XITLiUiitbc ron bcmfclbcn^nflc^ bcm 
5obc bee 33ioiini|ten 6! d 11 |t o n 1 1 n, im 3. 

1 6 30 jUm Roi des Violons, Maitre dcs 

Menetciere, cbci" jum ^6ni3e bcv CSeigeiv 

crnannt- aScvniftgcbiefe^ ^5^0:01^5 fonriK 
eiv gegenSEtlegung ron i o SimcJ, ai\tf)li\u 
bem iDicbci- ^Jleiilei'fc^flfr^rTn-icfc ett^ciJ 
Icih urn in ben ^Losinjen bes* Sveidjg 33iit; 
j"tE;®cfcfird)af£en jii eivid)£eti unb anjuffil)* 
ten. £abotbc- Sv t)iit fjciaii^gegebcn: 

LeraariagedclaMusIqueetdeJadan- 
se^etc. ^PartS, 1664. 12. 
M a u s a r o (Dom. del lo) ciltitompOJ BSB Z0\ Man Mar Ma 504 Fritnoiibro a^Voci dc diversi Autori 

diBari, (SQcncbi.q, i5H5)cinjjeru(ffi[h 

M a n z i a (Luigi de) tonfiluttlci iinb 
i?omi»otii|u in &)ua^f^lii\'<i)cn 'bic\x\ten 

9fiV&t,n)ot>oitftd)etnigc^n^ifi! noci) mm 

hv 23ei'Iaffeiifd)rtft &c$©tabtfic^tci6 ^ c n 
jog ju 9Jievff6ur3 befanern, 

gc^fiit i»l^ ©ilettant iinrci bic gcfcf)icftcn 
33iDlm{|ti^tT uiib ^laoteLfpiekLv mb i)at urn 
i788fH'r'in^3ege&cn; II vSDna^■llfl1t■^fl^ 
.^lauiet jiun QJe(ten bei ilimcii. 3>crli!i, 

frijriebcii. 

* •SSia va (Qieitfiib e(ifabet^) — 3ii 
tcr ®L'rdnd)te tJicfri* ci'fren fcft ©(^ngcnn/ 
Tien, teS ©toIjfS imb bet 5teibc unfeifr 
Siunil^fahtcidjmm bttfort, tro idj im a. 
Scj:. <S. 864. gffdjloffen ^a6f. 

^iWciJ, jtCcnncr unb 9lid)tEciniav ^o^c 
lUiiiSrtieta'c, fieiictfitjidjnim itt ©cnffdj/ 
1Mb ctuf i^fc Siie&cvdmft iinb auir ^m fo 

Iiu^e entfie^itcii ®en(iu ii)\n' Qbttli<i)m 
55ncimb i^rc^^ertUdjen ©efctniic^, Unb 
man ^atccUifaci^e bnjw; bettn^ wic J^nr 
?leicftflv6t vciTiffeei't, bev fic bamal^ 

i7yo^6L'te, ()flttei^re@timmf, wcldjc jii 
95pvltii fd)on btw ^6c(jflm feiab bee SiJiiU; 
tommnitjnt an ®tAufe ntib ^lar^eit, m 
SHcintjcit unb ©ffcfjmt'ibigfe it eiveidji f)ait 
te,nun rt6a'flUe^^ic^ uodj nn?ffifir£)f,@i6.' 
f;e unb SlIK^? be^ Zon^ gtinj imbcfrfjtciblid) 
gcnjonncn. SBen Biefcr, bcm ttja^i'|\[)cin' 
lic^ ^etlinbie ftS^c ^^offnuno, fif wtEbrv jit 
ttfi^cn, in^frffijiibeic ^u rcibanfcn fjrttU/ 
iDfli" fo peflDon iftrcr Smulrffunftiibfrjciigt, 
baj) cv bic .^auptroKe fcinei nfticn Opru 6c; 
tcif^ bm"(^*ing i^rci-grofienStimnic nnb 

gvogcn 5$tSf>igfcit gemi^fs eingcvidjtct ^at^ 
te; jij Mad. ^iava fclb(t fdjicftc ftd> im 
©eptemfecr 1790 fc^on ju ifjtei' ncuen 
3lfifenac^5>niffd)hnban, al^Sein nnymv 
I)ei*gcfe^enfi* Umftanb betrm l^onbonci 
Opetn^t^eatcv bic g^njcCadje iflrfg^ngfg 
mature. 3« f^cn bciftiten^eit WLiibc nam; 
nc^juSDnbonbct'sroffc^cn ben Bc^bcn^U 
tffmenberbiijigcngruilmOpcr.bcmJ^iu. 
QJaHini imbO/Steifli; Itiiifaibc^vo; jcg baffin cntfc^febcn, bjg ff^temn tie 
Sitcftiott jUfi-fainTtiiMirbr, ®ogIcidjflagj 
tc biefei ciiKNi ^^dcf gcvjen Mad. ^lara 
ciu, bnrd) njeldjcii fic fidj itn Pi>ii icn^afjic, 
von ^infii'n tins, ticibinblid) jjcmcidu (jflttc, 
\vcm\ cv fcincn 'pvo^c^ $mnnm\\ Mite, ben 
&rvDi|lr^cnbtn ^intpraiif feinem OpeitiJ 
tfjeatci jiifinqcn. Mad. ???ara, weld}z 
wn bcmSovtgange bie\ei 'Pi-o^ejTe^ nic^t 
nnteni^iet gcmefen mav, ^it££e iilfo mdf 
vaTdunwt, t»cij J>rm O-'Stcilh? anjufra^ 
gen^ rfje fte fi(^ in ^eilin cngagiit ^attc^ ob 
ctnodjnuffici-cc^ne, nnb fomue nnn all'D 
gcgcn beflen Alngc nit^ts®^iltigee»oitjiin.' 
gni- Sicg mncl;fe e6 ii)v unmfiglic^^bie fiof 
[jcnSiiuiU'tirngciiifjicrSie'ittbemScuffdj^ 
lanbiukfrifbigen. ©h'tcflic^evTOat bogc* 
gen 93cnebig in feiuen SBilnfc^cn^ mo^in fic 
jniScccni&ev 1791 n6ging,nad)bcni flcjn; 

i^OL((jvcnrS;ng«gemeno ? JlOfnbcanf bem 
©inn;(nnc.'3;^erttfv ju bonbon jn finfien, 
ein (Sningc get^ftn^ nnb fiSr jcben ?lbenb 
80 ^f, ©tcil. obei' 306 1:fj(i\crf)fllten fjot-' 

tc- 3m 3- 179 J r*^H'ie6 man dugfionboh, 
n)o^inficn)icberjniflrfgcfe^rtmfli, inbm 
^ci'linci- muf, '^eiu @- 8 ( : /ySSct gevn 
unffcn roill^ njtc bie tOI a t a jcfet fing^Cbenn 
roag fic Imgenfann, iftfiefannt,) bet mug 
nrtd)2onbon fommcn nnbfieftiJien. S^ic 
©timnie ^at, o^ne an ©ttiife j« rertieien, 
mci'fl(djart3(nmnr(tgenjonncn. 3^i" Um-- 
fang i|l wm nngefliidjencn B, bi« jum 
bm;mal gcftvicfjenenF. (3n Ecipjig fja&c 
id; 1768 ba^ imge|hi(^cnc A me^tmaW 
vein mb in yolfet Jtiflft uon ((n- angcbm 
^6icnO 3n biefcm Umfange, f&^it bei Son/ 
bmci' ^oL't'cfponbent fovt, finb a((c i^ie 
3;6nc fo rciii/ glcid;^ lei^cub tinb ofjnc 
Siijong, rote eincfd)Snc ^flimonifa. 3^c 
05ffc^nincE ift bcr lidjtige 93titfelpunft jwi^ 
fd)cubci'altcnjn (Tncf)en?OJaniev unb bew 
jcnigcn ncuen, bie in ^t^licit fo fefjr gemi|}/ 
btanrf)troiib,nnb bie man bcm^Otnidje/ 
f i n i tci;(cgt Sffia^ ifjien JBoitiag im €in; 
jelncrt, beaStjatafteiv ben itjie Hvien buvdy 
lic\)abcn, bteiOiObififation il)w©timmc, 
i^v Tempo rubato(TO0i30n fie nur feltm 
©rMui^mad)t), i^ie Ucbetgdngein ben, 
Sloiibeau'rf, if)ic JEabcnjen^ Snmatcn iu 
bCL'gl.bcttilTt, bflnniff fie, fo»iel id^mi^, 
cin g6ttlic^e^^unnfld)a^mlidje^ ?};ufccf, ba$ 
in fcitiet eigcn^eit fdjrocilid; feine^ &kU 

d)m BSB 505 Mar Ma 5o4 fccni794(teii3n^uciioiita^cv, rcofieiiod) 
immei' iu bcm citiii-icw ivo^cu ©aloaioii/ 
fdjcn iCDnjcifc Qiifiurt'ctcTi pflcgtc, ^m fc(/ 
gmbcn i?'9S. Sa^ie abtv (ibvtt, iifl^ 
Jffcntltc^Crt 31acl)L"trf)tcii, bic nmjltidltcfjc 

^iin5lit^c(*i{iicffeli3EeMu& jtuarfo.bafjCS 
gtijil'djen i^ncii jut- itcnntm^ fam, idcswc; 
<itn |7e aernumc Sett ^ifnilan^ iinljni, vuc 
fccm ^]5iitli£um jam ei-fdjriiicn. SRiiflj^cm 
r« ctOcf i^remvotri-efflic^cn Jjerjcit iiCiiin' 
genroatv»Ueitic£aancnu;)iC3 03iaimci5 ja 

p^5zn, unb tie Q5flnbc n>tcber anjiihiflpfrny 
' jiiclrf)c fie bi3[)cv mit fo inctftJcnJuTciu^^ifti^- 
feir^tiSoigfalt niib©ull)|"am(cti feji ju cv^ 
^flltm9cfiicfjtt)fluc^ fflngfic am 9. '^yjla^f, 
i796jumci:jlnt?]Ialc6jfe«Hidjiricbci'nnf 
fccm^DDcntiiarCenr^ljcatCL^ wo citic ?Cu5; 
n)a!)l ttun^dnbclfdjcn getiilicljcu 5)iutifp« 
flufgcfiS^vt mnitsf. 5)ct cnglifd)c ^)i6licl 
Be^auptcrc mid) tic^inal |Viiic3tcc^tc,mbcm 
cinige ft? niit Qicjifi^c cnipfmfiEn, al5 fte cu 
j^c^ieii; abevfaum tjhttejie einc ©L-ai^DUiv 
3(nC9cfimgcn; fo citBiiteba^gn'ij^ Jpaii^^ 

\m bc^mUi-t, vorfeincm eljieiiuollcnSifM^ 

6cH3fflatfd)e. 

©ao bci 'DJtufiE ilbci^aupt fo un^ilniTige 

1799- 3*1^1" fd)eint fid) aixdy gcgen if>vc 
?Ru^p un&3tift"iebcnf)citfdnbfeIi5bnricfeiT 

JU Ijnbtn- ,^rrt«tuiigc» juJprtufc unbiitrciiu 

lun(nn\>om UoHboncr ^^>nbliCani bvad)tcn 

cSbnmfll^fowctt, Cftg i"ic cnllidj firij boc^ 

nocft voni^tciu93Jannc ticnute^ inbeni ftc 

i^n mit eiitcr ©rinmic t^elbeo jur Stoift 

cntlicp- ^in 6cu tmbniitbin'ttiQrnglantfin 

abtffomueftc f?d> iiidu bcfffL- nic^ci^ «(g 

fctibardj, taf3 fiV mSoaCoti aicioii'bci' Bffnu; 

rid) aiifti-iU. ffi:iicnid)a" ;?!:eifc foUea aba- 

i^te Umiti^abc fo befdjatTni fcya^ bfill fie Dev 

(^uiiilbicfci5|icl) immciMiaglcidKn ^^^ibli^ 

{timd iud;tmc(}L' bebmf, anb uoIlfomtne» 

uaabfjAngigroni^m mif rini^a gutcn SuD 

Icbea fami, Uiib n)of)l ilji! ^6mite auu 

6fl3 ©eiBiUitfcva ilSrev ral)igcn aab v^lSff It; 

cftcn'Jfige t^ien^iViruatct'ci-n and) itjictt 

aSeilaitarc^eii ! Sfitcr abei' luerbni luir 

nicctae^nra luiebaMrcn! Uai \\^be: 

ifxtwiUiin; obci mitfc^ircifnix^cijni lute/ 

bei"^Dleic^()iav ajnSeinSidjtcf am @abe 

i^rcr^iogvdpljie in ben Saglifctten ^lat/ 

tmx fajt : ,, Unb ftitd^t oUnui^dnttq thrrm ^iub^ nodb» 
rrfifttt 9ta4bUt-<*act): r^in t) en tin a I 
„©kiet f;iiTt*t il7v jiiriiit!" 

lidjci- itnn(i Ta5oI^ ilt/ fjabcn uao bU 2agf 
iQnbn- voni()ioufbet)fllmK fie fjabcn an* 
namlic^eiaSenfmfll c[)m"3ilgf in eiacm 
bcmOn^i^^lf ie^i" nflt)i? fommcnbca 55ilbc 
iaiCupfeigcgi'bcr^ voa beJTm Jtcf)nlidjftit 
fogfli in &CV flcincn .A^opie^ iin ®iJti)iiift^c;i 
XI}cnmErtlniba" Doa 1797/ noc^ QmnS 
iibi"i^lCiCb[icbeni]t.'Siefd)6acn^L"innn"un; 
gea aa t£lifabcrl) SJiaia, ivcldje an5 
fcitbem bci S^v. Jpofi-attj 3t dj { i 6 iai IVi 

3a^rg, 6a Scipj, niuf. 3eil. 0.4^5- 9^' 
fdjeaft f)^u, fsjbeti laid) nod) iiaf SSa-fdjiefie* 
ne^ gcbifldjt, bf/T^a OJiiuijeiluag bcni Sefcu 
I)offentIid)ntcfttaiungcaef)m fctjn mSdjte. 
2Btc niit i)Oi' fai-jcai ^i. i)l a i a felb[t ufu 

^(fynt hat, \mv iljt- eqieS 3-Mii'ii"iC"^ ^'^^ 
fie in i^ren ^inberjaijiTa fpiflte, nidjt bic 
56ioIine^ font^m bie iKiuMjiilidje 3itta mit 
©L-at^faiten. XJif^ifnim fo ii^jlufAen;!:* 
djcVy Cn JU biefem Snttvnmfntc gemfi^nli^ 
gefunijen wctbea ami}; tJ^ fid) auf fL>ld?e 
©eifei^tfc^fiiieeSHmmoigna fd)on fnU) 
^fit enfiuijfda (Baaca^ nnb bii manrbcn 
weacn teSaSoitiflije^ i^iei £ic6ad)ca i^ieti 
SScttPi^ rtufgcmuntei't fjflt, .auf tie u>citei'C 
!?tacbilbun9 iljva- ^tinnac bcbad)t ja fcijn, 
€5piStfr[)ia/obiu33ci'[ia obcv iaiionboiUtI: 
mil' micbcfcarfaflea,) fcf^te fie laiEeiaeat 
fi>Id)eii fo gaaj uagctiiafieifea Cicbdjca, a?of 
ja fie fid) mit ciact" ebcn foId)ca 3ittev bf.' 
glcttete,drtEgmijeftScr?Hfd;aft von gtopctt 
SCoiapoatiicnunb^JiufifucrtMnbigmautJcL' 
fid) oof Sntjflcfeu ; fo ba^ fctiiev bev Ann^c* 
fnibenbirffnCBcaagnm bcw ^^tuul eiacc 
gi-DiJca Opci ^iittc vataufdjca aiogea. 3n 
£f ipji^ Pfffgf^ fic gcvn2lViea wpn© d) 10 a a; 
b ci- g e t ju fiagea, an& id; ffiante na^ belt 
brtfigca itoajcrtjerMnuoa 1768 bai'tljan, 
biifi fie faft ciamal iiai^ an&a'c ini 5ton^aC£ 
fiae ©c&ii^aabagcL'fcftc ^tiegab. ^^tUifige 
a-i^n^iiltnibc'Pafrageiifamea:iDfn'nid)riii 
feiaen ?fticn uoiv alfeia fcinc "Kefobie fjattc 
€txi>ai Jncae^, 3iefte^uabQ5epu&'tep, bcp 
na^c aie^i fiU" ba^Klnuieival^ fui bieSiagj 
(timme geeigiKt, xmb Wflt Jc^megen nm BSB 30 5 M a t Mar 306 fccflo i<i)iwm ju fitigctt. ^ici aUti mit bev 

bet iu Qtbm, )\i)im ii)i- eteii SSci-gniigcn ju 
niac^cm 3n tcrt ©laDouiaiirn, betcn fie 
barm II- n?ann cine yoit^^nfrf/iiacttfl^ 
Dbev ani>evn3talwtieirt gab, tvflr fie c^.ujcIj 
ffie bas Drrf;cftei" jufammeiti^afffe^ (fijtt baf' 
(idj flubci'C ©Angev t>om Oi(^c|^cr nadv 

|CLfe, tJfl^ fic.nac^ funficl^iigemiufeiu^alrc 

©djTOflnbevgev Wflt, tic ilbiigen was 
wivonXiactta, ®aiti imb gjicci-- 
ni- 5BeHttfic iit fieipjig 6en JSenjcittitcn 
Ciejcnigcn^Pafllaafnocm narfjfatig, bic i()j 
nett'flufifji'CuSinjlt'timcnfett *)cliiitgcit njit; 

bcnjcti nndjjim^nien fucfefcrt/ unb um fo 
Bcgieiiy^craiif i()vc3bcenmci(t€n^ jc mc^r 
cS i^iieii Bftci^ ail giiton&'tfinbuitaen fc()Ite. 
SubciTcn rljaten fic nudj niic luiKv^OiiOSL'tf; 
fr^ roic baS ben 3iai:^afnnfVrt mcf;tmflls 6e.' 
gcgitet. 5fficim|.!S.bic?]taia jii 3ftten 
lit if)tcti Sabcnjcn Don f incm fjo^cn au^gc-^ 
(}nltencn 'Xone cincn Salto mortale voit 
me^inlSa 0(wtenmrtc^te^ imb biejcftigj 
ti^it, mit bet \\^ bicfen tiefcnXou flngenWicf; 
licf) fa\m, nic i^ic SBirfimg^ bic Ui^m^e an 
©dJL'ccfeti gicnjtLV ycifc^Ite ; fo ijfignOm 
bte 2ittfivumcntcili{lctt nid)^ al^balb Don 
^iffcm i?unftrri5fFc niidj fficfti-niic^^ ja c& 
fil6flJuvffliobc!U)6nf)citint^i"ciiSflbcnjcn 
jn mfldjen, o(jne (Idj cinfaKeniu laffm^ wic 
iD:nig93eibienfr fie bnbn; ^abcw Uwwtm^ 
mnn fic mit bent Tjogcn cine obco jtDci) 
®aimulI>ci'|pnmgcn,DbetCcn Sinflcv auf 
fine aitberc ®te[Ie gr|e^t ^atfcn. 

^odf cine merfiinlifcigc 3(ncfbotc mig 
fid) in^ei'lin |Uy *il5 fic fic^ einmal in bcr 
Gjcfcnfdjflft ttoTi ^ i in 6 c 1 9 c r^ @ 1? 1 J e r 
unb mef^rcL-en anbcin Cci bafigen ciftcn 
Sontrflpiniftiflen iinbJ?ai-moi;icDci')^anbi; 
jcn tcfflnb/^ierrodvfmanbie Si'ngeouf: 
Ob c^ tuo^I eiTvcin®dngee m6glic^ fcij.bmc^ 
cine ^ei:[rifer uon latitci' gonjcii Xfeneu 
bie OUi\\>e i^ieS cifrenSninCtonjJ jn fiiibpn 
unb mil jti intouiren? .siiinbeL jjcv 
lucffctc gcgcn Dcrfc^iebcnc onberc. Mad. 
?]iarn fSnnc bif^. ;Unb fogleii:^ 3^^^ fi^ 

tcu ©ciwi*, inbem [le nac^ bci- 3(nd^&f l^^v ^onc: c, cl,e,fia,gi3, aisy tie QttMC c, 
vnn n?ic iKoIb/ juc gvogm SeiDunbeiuns 
bcv ®cfcllfd;aft l)6ien licg, 2)oc^ gcflftnb 
^ebrti-nacft^ fic ^^bc iDd^rcnb bc«©in.;cn5 
betjoodc^tcn^ou ais, in ^ebonFcn in h 
veituanbclt. ?}ac^ ben nctieflcn d^ac^iid}; 
tew Don i^i"/ cimartfte man fic wiebcv in 
SScvlin. atuf^^rtrte (icSonbon 1802 tuivf/ 
(tdjDcvKifTciiy unb befflnb fit^ imScptcnu 
6cvbiercS3a^ie^ju^Pavitf,®ic^ic(ci805 
iDivf(id) Sijoif/ unb [)efu<$tc i^i' SSnccifanb 
jiod) cinmal, ^f)v ciftcfi iJonjeit^ obzv mtU 
niF^t if)ven ciftcn 'iiitimp^ ^ic(t fie ju 
gifln(ftii(fl.9Jf, 55atauf bcfiK^tc fic am 
ao, Son, ffiot^a, wo fie ^ibci' blog Dor bent 
J?ofcfftng, ©IiScHtc^cL' real' SS?cimaiv wd 
bic ^crifc^afuiic^ baS 55"6fifHm an i^icm 
3aubcrmfl!)lc'i5ei(ne()mcn(ieB^itiBemi^L" 
JEonicrt am 11. 3an. im baflgcn gvoOcn 
©aalc DfvanfiiiUct n^uvbe, tuovauf fic 
■JIbenbS nod) in^befonbcL-e bei; bev Dfviuim 
njctcn ^ci'jogiit in cinom fleincn Si^'fcl 
•^Oiettiercg in ^t(i)\lcv Simplicitdt, abet ' 
Cf^rocgen nic^t minbcu gro0/ uorting- 93ou 
ban)anbtcficfi^nad» i!cipjig, ido fie ti)t£ 
nialSme^reieglilff)idjp5a^ic DCtlcbf imb 
niilft ivenig an i^tci ^ifbnng gemonncit 
i)ctttc* 9)Ie^tcL'c 3lad>iid)tcn von biefcc 
gianicnbeh 3ieifc finbct man im V. Sa^rg- 
£?r Ueipj- miif. Brit- ^.322, @ic fam 
taraufim^KAij nac^ Devlin/ fo ebeii juc 
ted)ten 3eir, um bie jaCjittf^en ^on^evtc 

jum^cpenbeOrtfiic^t^ bci'9Girrocn bet 
-*S&nigI. '^lUfifct mi£ veL'[)Cii'lid)Cti ^u tbns 

ncn. 7ind) iibctna^m fic aujJ ©cfdKigfeit 

fiU'Jpirt.Sc^mann bn; bcffen 3lnffiifjj 

riingbe^^^®iaimfd)cn'?obc^?icrn"' in bet" 

S^ifoinififcbc bic Ctfic ©i^pianpai-tio xvos 

bev bic.!^irdjc voii 1000 Siifjbrcrn ai^ts 

fritltiuurbc, ^rtblid) fam|icfll^ allgemein 

gefci;cttc ®6uiii bes O^cfangciS audj wiebcv 

njdj95ien, .lliibc^ i[croci"rlj^ bfl6 Uit^cil 

cine4J«;cnnct5 a\ii bicfci an fd>6nem®c/ 

f^ngc fo ueicftcn iitabt Ifxev bcijjiifiigcn. 

©iefev f<igt: „S< ifc uiiniSglid), mef)r 

Sdjmclj nnb Baubcf biii'd) bic g]lenfc^ciu 

ftimme [jeivotjubiingeit, a(g bicfc ouf bet 

i}id)ilcn tStiife bev SJoffenbiing flc^cnbc 

i^Anrda'in (;cfDciiii&i'in9cn Dcinuig, Sag 

&le\^)ma^ i^iei- 'kbwc, ifjv ftlbetreincr &ef 

fang ii- f. n?. iff uuubcirreffbar, Mafi, 

iSiata gicbt eincn fpvedjenbcn SBcweiiS, 

niie BSB 307 M a r M a 303 Wicilt^r ta* wivHicft ©c^Shc fificwfl cnt/ 
gAcCct. 3(uc^ juSiertwurbe ftevon bem 
ail igefucf^tefien "^^f lie bti^\xbUt\im€ alU 
Hcftiefn6ett)unt>eit!''~ 0ic ^atfit^ baxs 
0i\xfna<f)y>H€i'ibmQgewtnb€tf wn mo fie 
tviebec imM nad} ^n^Ianb ju ge()en ge; 
' fcac^tc^umtitcBcidjtfcafelbfit^ve noc^ ii&ru 
(ten fie&enewge, auf ifjten Sotbce in F»(Je^^, 
jujubtingen. 3m3, igog fecfanb fie ^4 
a&ei noc^ jU ^to^cau^ n)o flc> n^i^ tern 
ttflurigcn gtibe itjrfS fjctiimfd^roeifenften 
©aticn, roie 6ffentlid)c Slatferic^Kit mclBe,- 
uxi/if}U S^anb ii)vtm bi%ngcn gmciien 
©cfcS^ctftt, J?ni- gloi'io/ga6, unb ficfy 

mtttf)maiifetiiem t!anb)T|e itt ^ekn nie/ 

^JlrtrflCSgnaj) — SrwatiiiXfUtfrfj; 
fcrob in ^S^mcngcboieii^ tuo Evfludjfeme 
cr|le mufitalifcfjc 53iIb«ngcrt)ielL 

^ara'(3of)flmO — be^ SJotljerge/ 
^cnben ©o^n. ©ie S^flc^itdjt uou fei/ 
lum Xobc, weldje ba^ alte 2c;tifon mit 
f)ci(^ roav cine bn- rog^^ntett ©c^tffei; 

37ad)i'trf>tPn- ^^ '^1^' *iO"^?/ fo S^t ci |"(cf) 
iufcmm Umjianbm (c&eiiIS(lt, unb [)icU 
fi(^ ju <£nbc be^ i799ftcu 3af|ve5 etiie 

Seitlflng ju ^cdin tuib in ben nmliegenbci: 
OJegenben, abn in bfiiftigen Um|fanbcn 
auf, ©icS ifl l>ci^ f?iiicm t)CL^anna^i?nbcii 
3IItcrffiri^niiin Toljefl^gen^roihbigeiv ba 
eivnacf) bemUvtf)ciIc Ti^icljycifUnbijicr unb 
- tcc^tfc^flffxinet-iBIiinucv, ;,alg SSioIoncclI; 
fpicleu nit^tnm-itnfcina' fiimft ualoLcn^ 
fonbcm AbcL'f)anptaudji30f^n" laiigc noc& 
nirfjtbic @tufc6era3oftieffIid)fi?it ciTddjt 

■ Robert fod^ fflclc^e i^m bae a- Cc*:. biiic^ 
fi&eim56igc£*>brpfAd)cgcti^iifc^^ angeroie/ 
fen tjrtt. @o vi>n fcinet ^un|t uaialTen, 

■ filicbe t^m fcincSufluc^t, al^ baS 03IiHeiben 
3(nberet' librig, niflS fl&ci* an if)m, Mi einem 
unoibentltcI)cnunbbem Xiunte etgetencn 
SJIcnfc^en^ roenig ftuc^ten (6nnc." @o 

^ ftrengebflrfcnflber nnr Jetliner fiber if)n 
tic^ten^ Wf(d)e in feincvTtbiucfcn^cit bnrc^ 
bai ®piel be r J^vn, S u d o r t unb anberer 
?9leifler nuv jn fc^n ijern)6^nt worbcn finb^ 
imb — nicftt ju ttci"*?efTen, benen e t c^e.' 
tnaldeine ^ava unb mit i()v ben ()o^en 
@cniigi^re« gSttlic^en Ofcfmige^ auf hti^ 
met entiig. €^ei£l>em ^abe ic^ i^n iSoi 
ftier in©onbeig^tfufen felb|l fennen Icrncn, 
woei'fein^fbfTgtenQc^immeL' fb t)uv U9U ti'«3, bflg |t(^ gcft^ig fdn Dtc^efler fciticj 
&pielijfd)imcn bflvf. Unb menn i^m ja im 
}(l(egt:o etn obci- ber anbeic Xon mtelang ; 
foTOflv bic(S nicf)r bie@cftulb fcmev Jpanb^ 
fonbein bciS fcljlecfcrcn unb unicincn^cjugi 
fluf fcinem ^nfaiimente^ bcr fo cbcn ^tcv 
mc^tbefTeiju^abcinwi-, ?Jif^v noc^ivd; 
ren uieQeidjt ffine uoige tiage nen Stdcfe ju 
tabdn gcrocreny wefc^e buidjfius ini ®Ci 
fd>macEeum4o5at)vejniiirfjn fcyn ^iv 
nen. Uebrigen^ beUng et (i(f) tt>ii()tenb fn; 
ne* ^^ietfcijnS btU'c^flutJ fll3 ein- folibcr^ 
fcnntrttgieic^ffv nnb roflfommen ge bilbctcu 
g]iann,unbIif;5n«cftntd)tbflSf(ein)re5}fcif-' 
jeid)«nt»on jencm^ange jnr Umndgigtcit 
m fit^ bemciffn, Jlbet in biiiftigcn Unu 
fldnbenmavci'. UnbrowiSt'e benn fieijlii^ 
fcinccbfdniit^iiac &anm f\\v ba^ uon i^m 
€r(ittcnc Ungcmacfj fctjiccElic^ ga-udjt'n. 
©effen ungcnc^ter foUcincdjroii iffi" von 
SeitjnScitmit anfc^nlid>en ©clbfiimmcii 
unteifcft^t roeiben. @cintt)a()iefl®ebiirtSj 
)a^iilU744- 3nbef Sulgewanite cr fid) 
na^ S^oUanby \}^o abcv |>in unlcligcr^ang 
juv Xvnnfen^cit To i'i&cil)rtnb naf)rn^ brt^ cr, 
nac^bcmct aUeij Sijigcfd^l fdjien uevioien 

jn ^abeny Xag nnb 2flfl^t in ^Oiatiorpii' 
Jpcibergennnb cicnben 95tci^rtiijeitt jntn 
^nnjcflufipieIte,biS i^n cnblic^ bei Zoi, 
im ©ommev 1 808/ jn (Stfticbam bei;2ilot; 
tci'bani/rohbtefdmclcnbenSfben bcfveicte. 
©ic* roatba^Snbc cinzp taUntwHtn unb 
ttsa^ifjaft ge6i(bcrcn ^Itcnfdjen ijon grotsei 
9BHt; anb iOlenfchcnfeniUnii3. Sin ab; 
fd>itcfenbe& ^ey^iri fiw jiinge .Sflntllei ! 

^Sarrt C-Sajctdn) 3?riiba"Dom obigen 
3 g n a J, ein .SEoniponi|t nnb fef)v gutct Ovf 
gani)i4inc(?.t^'pne|Iei-aii£jbcm3f!i3ii|tinei7 

Otbcnunb 9Dfnfifbitc(cor fln ©t. SBeniet 
in bei- aTcajl^ib^^^viig^ gcb. jn Xcutfdjbiob 
in^6()mcn am 4. ©e^^t 1719/ ti^flt »fld> 
gccnbigtempMIofopfjifd^enStuife 1739 it* 
ben Oiben^ in tuel^cm er nadj mcnigen 
Sa^i-en ^]>i'ieficv mnrbc. ^aWi) wax er 
ftbci" aift'tonfiiniHevnifiOtmiipig/ inbcmci" 
ei'tllic^ in feinnS5ateiftabtbci;bfivOtbenS^ 
Jitdje aIfl5Kufi(bii'cfrot' ange|lellt,unb bftnn 
110(^13 3af)ren ju bcf nilmlidjcn ©telfc 
fin@t-®enielnfldjPi'ag beiufen njnrbe. 
i^ieiwacei' nnetmfibet im ©tubiren bev 
^avtituren gtoger ^3Jetftn%.i>on bencn cr 

nnt'fldfinjoo aJieffen eiijen^anbig tibge; 

fd;iiekn BSB 3oy Mar M-BK 310 ^djiilet imScnccalbflfTc iinb ff^te vicWi 

lic^^ jeuie ©ammliing i)on iOIufiffttlcfen ju 
Dcrmc^veii. 3(iif tiefe 9Geife ()a^e tiffci- 
flci^ige 9)imiu rci"^ S^it i9 3fl^tc jiigc/ 
feiflc^t/ als ba^^iigiifrincivJSfojleL- jii $»i'ng 
flufgc^ofieii wuitsr^unb f i ftcfj gftiSt^tgt !'a^/ 
fid) luieCet nflc^ fcinev 53fttciftflbt |u bcge/ 
ijcn, ■J?iei'tiflftt)Ui788 bet Wili&igc <Se; 
Ic^ite, Olabflcj, uort eidcm fjcftigni 
©^IngPuflTegcM^tnt an, bey uicldjci- ®^; 
IegenI)fitevbierc31acl)L'idjtcnou^I)cFfen tu 
Scnem?KimbeKi'itat)m, roolicijabcbaueL-; 
tC/ bag i^u biz izbiwiti'iftc fo gcrc^tvinb 
DEvIaffcn ^^ttcii/ imb cr ba^cr jmfdfTig fep^ 
fctnen©d)6pfn"fci'nei: mif b.cv,Orgcl lo&ctt 
jii (ftiincn. f. ©Mtifl. V. ^6^m- ^cft Xlf. 

*]VIa ra i ce (Martin) f, Maraia, 

M a r a i n C- . SSiitii&fcniif bet SBiolitt 

imb -^ftvfC/ imb ,^iuv>omti jn JJonboii imi5 

3. 1802, ©ciir nufigcicidjiictev Icibcm 

fdjaftlif^et CT^nvtiftcr foil cUu fo fmi-fcii 

einfluil auffcinen SSoinag^ nl5 a»f feme 

.ISompofTtioJicii !)a6cii/ itclc^c ^eftig, jiu 

ivcUcntt)ii|bi»bmiIb,al>cuyolIctQ5cift imb 

OtigiMlitdtfcvttfc'QcJi- ^cfonbci-^ n\i)i\\t 
manbaimucrfcincConceitante filic^fiiv 

frimb55t<mofoitt^fl(S\)icI[ffc^t baS ©cfte^ 

matSmaiuiibicfei'iU'tfja&c. f. £cipj, muf. 

3cit3aI)v3,V.©, 199. 

*Marais (Maun) — 5San feiiKii ge/ 

jtoi^cncn 2Bcrrcii fiiib noc&mijumcitfn: 

1) Pieces en Trio, pour les Fl. Violoii 
vA Dessus de Vioie- *PflriiS, 1692, R, 2) 

©rtg Stc 5>i:rf) fdiici" 3jioltitgamljen;@ii!ij 
t!^?>jnS^ 1735. €uiiDe 3cit)rc voi; fa; 
ricm Tube bcjog et ein flcttic^ Jprtits in bcv 
23ci|tabt^ in beffeu (Sanen n fid} au^fdjlic; 
pcnb mrt Sf&roattimg bet' ''JijlMim hct 
fdjdftigtc- 

Mara is (Roland) — SfuOev bem im 

fl.ficr. Qncicffl^ircm®ei'fc^nt cr vrrfdjic.' 
bene ^antatcn unb &amhe\i\i6<i€ szidjiie^ 
bzn, voiibcnm <\f>zv 1732 no^ ni^ti ge/ 
bi'Hift anir. 

JVI^'a r a s r n 1 (Antonio) ein itfiltSni/ 

f^% Orjiatiijl imb ^ompDniji jii SH^fi i^ 
Jfnffliige &p^ 1 7,5a^r^iinbertS/f)flt fjeifliitf; 

gegcben : Motetti. 93encbig, 1615. 

^M a r a t fi c h e c kCGarl)1Bon i^m waf t^cn i799 6e9^vacgjii^i(niii!Dt|t. |u 
f)abcn ; VI Quait. a a V. Viola eBl^ ^ 

9JI a 1 6 n c^(S^riiti(m)3Kag. mib^ifflw 
iretju^5Rmfc(»a&,^argefc^ri£6en:£Dflnsef 
liTcbe @irtge/@(^itIC/ batmnen btejenigctt 
^iitge bcutli^ gcleijttiinb wiebeu^olt tens 
beu, ml^t i&i>zv\)m\>t atlett ei^angelifdjen 
S^iiftfn jm- Sibatmng imb ©effti't^erimg 
bf I (^o« iDof)(gcf4Uigcn ©ingc;^nbadjt ju 
tDifleu ii6t^ig mtb iiWid) ftnb* ^L'C^Iqu 
imbgcipjig, 1716.216 ©citcn in 8.' ' 

M arbecli(Iohn) ©fltfflltllireiiS bfl' 

55Iufi( n, Oi^gtiniti an t)n-«avcllc©t.®c&t/ 
gc JU aCinbfoi" in Snglatib um83. 1544, 
cin^KdnntJortgutcn^enntnifTcn aud) auj 
Dafemei.Sim[t^^a«e bfiigiiifaK, in ffiw 
fedfc^flft nod) bicijcv ^nbcrn an bcr fat^bli; 
fdjc.E Sleligton ja LffoimiiTn, toait a&cr 
lJci;na^ejnm^diti)vci'be|Te(I>engcii^oubc:n« 
i&cl'SSifdjof frtm nAmltc^j ^intci itjvSBiJiv 
l;fibett/ nnbfc^ilbcitc bcm ^6nigc ^cinr 
V id) VIIL i^t'c 3ufainmtn(i5nfte a\S gcf 
fafjilic^^fo bflf^fi' fogleid) ben 3Cufti"ag ci;r 
()iclty bicfcni Ef&ciifdjcn Unteine^men tin 
Sieljufe^cn; ?Dtan fibcifel alfo biefeSlc^ 
foimatoicn mirtcii fn iljtfni @rfdjAfte,im6 

n)atffwin60jcf*7ngml^^umftcn^dj|ieiX*igc 
jn tjci&iTnncn. SQc^j bet llnreifud^ung 
iviu'oc 5)1 a I- & e tf d @rtc^e babuec^ nid;t 
WfttigWirdjIimmei^ ba^ man cinen uon 
fcinei'^^anbgrfvfjL'icbcntii ©lief bcS (Tal? 
rin unb eine won i^m ffl6(t enimorfenc 
5ionfovbfltTjf*ii:i), biefdjonbi^ jum^uc^-- 
ftabi^ L fortgeiflcft mat. ®t fudjte fic^ 
jtuai bamit ju entfd)ulbtgen/ bafi eiv alS ctn 
arinev^33tann, bic ncngebViicftc ^SEttglifcfie 
^ib^lmit SfJofcn yon ?}i a 1 1 ^ e m iS, nidjt 
im ©ranbe grmcKii njdic j« Oeja^leny rocfi/ 
rocgcn er|Td> gm6t6igtgefcf|cnf)cS'tto cincit 
2lii^iug bni-au^ aSjufdjtei&cn. 37ut fcinc 
'Jalente unb^enntuifTcrctt^fcii i^n ; benn 
bic iibvigcn bvei; mia-bcn oI)ne Qiaimhcrjig/ 
feitgc^angeu- 9?adjbfm et biefcr @efa()f 

fntionneumaiv rotnbmet affcn^leil; auf 
bieiOJiifif, imiibe 1549 ^attalawvtui jn 

Ol'fotb, unb &taujte atle ffie&etc unb J?\)n\t 
ncn^nnb waSfonfi nodj 6ei;m Sffeutiic^en 
QJotte^fcicnllE pflegtegefungen ju roetben, 
inOloten/Unbgafteiiurttcr bem Xitel ^ttt 
flu^ : The Bookc of Common Praier, 
noted. 15 50. Imjirlnted by Riciiaid 

Grafton, ft)Cld)£82Bn'f ©lU ney ge^cn/ 

iv^tfig BSB 3ii Mar Mar 312 wirtig ffii' ^8(^(1 fe((m erf ritt. & tnt^Ht 
ttUv &log 6en einflimmigeu ^viefKivSc; 
fflng iit gtogen Olotcri uon 6i'n;crlfij 2fit. 
3(uger btcfcm ^at ei- aud>2Jf ifc^tebeiic^ fuu 
fcie Stivdit gefe^t, ttfooon un^ 4 ^ ^ ' i u «^ 
Vol. IIL p. 246- feiner ®ffcf>id)te^ cine 
Hymn, A Virgine and Mother^ k 3 voi- 
ces, flufbetjalffrt ^ar. 

^acfd (£eo«f)ai&) ciii ^mffiBm 
StJlfitid), iinfc Orgelbaupc ju SRdm&evg in 

fcet itcn^4Iftc6eg 15, 3a^i1)«n^ci"*^/ ic^ 
parirtc 1 47 9 bie guofie Orgcl in bcv boftgcn 
©. £oi"enjfii"d)c \ion 1 100 55f«ifcti/ rooij^n 
HcgiSfite joJugldngTOaivmitcincm^^DJ 
fitiD ijon 454 ^pffifen, ©ic^S 5Berf 6Iic6 
»iac^ber3eitimge6i'fluc0t(lf^ert, weilman 
fagtc^ cS fpicle aUe^cit meltlirfjc iSlelobien 
untci' bte gcift(i(^m Stcbev ; fo bag man cnb; 
lid) 1515 bieOigel aujbcr $ttbigax^ii"j 
c^e baljin h\:ad)te, mb jum fiSebrauc^c fl&et 
bteSanjd fc^tc, . 

Marcello di Capua, f, Ber- 
nard ini, 

*MarcolIo (A\essan3to) — tvnv 

ber dItei'C ^luba- bcfi foaleic^ folgcn&cn 
Benedetto- Sr war feinem i^orne^mcn 

©tflnbtj gcmillj crjogf n iinb in .Silnflcn nub 

aBifletifdjrtftcn uiucitidjtc^ uon bcncn cl' 

imb3]iiifi(fln&iile, Q:f iro^utc &f|Hn^i3 
jii 93cnei)igy luo ft n?&d)cntlid; etnc mufiEa.' 

Iifd)e?rfii&eiiuejii^alf£rt pfTegtc^mofittfatl 
aii^fd^K^f nt) nurfcinc cigcnen ^ompofttio; 
nenaufgeffl^vtnnivbcn- @ein ^au^ roac 
irbemfic^ anSjctdjneiibcn Stcmbcn offen- 
S3on fcinen Sompofttioncn fSnncti fjici", 
ftii|)cr ben iin n, Sc^:. angefil^itcn^ noc^ folj 
genbc angcgelicti njeibcn,njd(te abw biudj/ 
gc^ciib^ imtcf fcincm ^fabcmifdjcn 97a; 
tiicn,£terioStinfalico, gebiiicft luoi'bcn 

filib: 3) Cantate da Camera a Voce so- 

ia.SGcncbig, 17M- 4) VI Concerti a 2 
Fl, trav. o V, principali, 2 V* ripicni, 
Viola b Vc- oblig. Cembalo. Slug^-' 
fcutg, 1738, 5) La Cetera, Concert! di 
Eter. Stinfalico, Acadflmico Arcade, 
Parte pn"ma,Oboe 1,0 Travcriierecol 
V.principale, p^blici^|i da Gio. Chri- 

stiano Leopold, 2(ug66urg, 1758. 

^Marcello (Benedetto)— @o 

iiiflanc^ immeibicfcvmeifit^iivbige ©ilct; 
tant/ttii(()bcn^icvfo^mQt;I^ al$ [c^on tm a.. Se^gegeSencnSnacfeccdjtctt, In ber 1S!tn]it 
g£aL'beitctunbgdei)ict^at: fo n)qi' eibcnf 
noii)fivbai^ciie bet- Dlepu&lif nicfirS lue/ 
nigei ale milpig ; fccnn anfflngfi begleitetc er 
me^mt3af)ie^mbiitd) ba^nJic^tige Zmt 
cince ^^HidjteL* unfa- ben SJicijigevn. S$im 
aLif R)UL'be er Prov^editor ju ']>oIa, unb 
enbltc^ rombe crais^anjlei obct ©chafer 
mei(tet:nac^^refcia\>eLfeb^ roo erfid^&iS 
an fcinen tob, nJeldjct 1739^ nic^t 1719^ 
eifolgtc, ill attgemcinei' Ttc^mng crfjielf . 3a 
c6cn biefem fcinen noinefimen ©tanbc nnb 
fcincmgcogen^influOebeijfeincniDit^rtgeii 
©taflMamtein fd)ici6t 55 uc n c ij cincrt 
gi'ogen ^^eif feincd augeioibenrlidjett 
Stu^m* in ber 3Sufif jn^ moju \)ielleidjt bic 
fifmbenQ}eranbtcnju?Bcnebig,tticId)efeinc 
®utt|lnn6eii jn (finncnglauBten^nic^t it)ej 
nig mSgen 6ci;getragen f)a5en, 3n 9iom 
J,©, ijcncvivte man i^n fo fcfji^ bag bti- 
JtavBinfll Ottoboni bafritfttn jeberfci; 
ner 3JIu|lf;5(tabemim cincii ^^falrn ^on 
ffllav cello aiiffn^im (icg, iMfi biefcu 
enbli^ tcreog, jtti- ©cgcngefniligfcit 3rt/ 
frrnmentiilpartien jn fcinen fdmmtlid)cti 
^fcilmen^jnmOJc&iaiirfjbicfci'Afabeniien, 
^n fe^en,»oi5on inffnglanb ni^d) gegenrndt^ 

ngeinc^opicaufbe^aIfcnn>iib, 3n 9\U)j-' 
lanb (cgtc man fcincn^Pfalmen cine rulTifc^c 
UcbcL-fe^ang unteiv nnb in Q;ngfnnb biac^te 
man nic^t nui einc cngfifdje Uc6crfe|nn9 
untei feitie SRufif ju ben 9>fa(mcn, fonbet-n 
Iic0 pe fogot noc^ cinmcil mit biefct Ue&cifc.' 
^ung in.^upfevftcd)en. @cI[»|tbev^aifci-(. 
^ofjnSBten&ebiciuc fid) lyz'i^bcx) ^cfe; 
gcnf)eitcine^Seficf5, feincL"3Jinfeinib^omf 
pofition juctnet©CL'enatc. ©0 Did abn 
and) immci bic 'PoIitiE ^Int^cii an biefeu 
aUgemeinen 3(ufmciEfamEcit aiif fcineXti^ 
Icnte ^a6cn moctite; fo mat' fie c^ bod) fidjeiv 
licb nid)t allein, ipeldje fd&ige be»i>iL'tte. 
?01an laffe {id} nunson einem hMDcn ©afir 
fdngci: ben DOtt ^amfin^J cingeiutftcn 
"JJfalm ttoifingeti, nm vm ^^Jlaicello'S 
cblct^impltciCiSt nnb Sr^flBen^^eit in bet- 
©c^tcibait iS^ci'jcugt ju rocrben. 3a irf> 
feefmne mid), no^ 1767 im Ceipjigei ^on; 
jei'te mc^tcre uon bcffen ^Pfrtfnicn von 
Mad. © d& I 6 1 c t mit uielem ^^eijfnUc ijoi'^ 
ttagen ge^Sit ju ^abzn, ©cincau^fiffn'; 
lidje ^iogtaptjic^ncbft eincm uodftdnbigen 
SSevicidjniffc feinci SBctfe^ fjAtS^i^to; 

niu^ BSB 313 M a t Mar 314 111 II g fi' o6fn ftefTeii ?fitifcO ^cmu^gegff 
6m* ^ii^intangrluitd beffdbm tann id^ 
filjtt nui" noc^ folgenbe Jfnjf igc fttnet SBetv 
fcvoilcgeu^biejenigctt imgeiccfjuct, rodc^jc 
ta^ a. ic\\ fdjon no^m^rtft macftt : 

migliarefrun academico Filarnionico 
e*! Arcacle diacorsiva sopra un libro di 
Duetti, Terz<^tti eMadrigali a piii vo* 
ci, stainpata in Venezia da Ant. Barto- 
li, T705. Uebcv "Ant, Sotti'S ©ucmn; 

wcrf, 9?liirt ipeiMkv iiic^rmefjiv rocnti 
uiib roo bicfcc 5>ncf gcbtucft tuoiDfn t[?, 
giarf) fcincm Xobc ^flt ev iioc^ in ?Ol|l. ^iv.-' 
Icilflfffn ; 2)TeoiicaIVIu9icaleorJina- 
ta alia uioderna pratica< Si tratta de' 
principjfondamentalldelCanto^eftuo* 
no inpai'tlrolared'Organo, e il Grari- 
cembalo, edel comporre. Opera uti- 
llasimEi tanto ag1i studeiiti, qiianto a 
Alaestrl per il buon mctodo d'inaeg- 

iiarli. 1707. ^Ifl. ^Jian n»ci{} a6ct nidjt/ 

in tueffciiJpdnbcn fic^ biefuu Xvattat m<i) 

Befintct, 3) Alcuni Avvertimenti al 
VencioGiovanelto Patrizio di Bene- 
detto Marceilo, per ifltruzione de] Ni- 
pote di liu LorenzoAlessandro d'Ales- 
Bondro. 5}I[l, 

II- giU' 6ie Sivc^e. i)Mi8sa, 
filf bic MivdK'^t' ^ytavia bella Sele|lina. 

a^LamentazLOni dileremia. 5) Mise- 
rere- 4)Salve Regina, 2lUe fiivbtc©o/ 
p^ieti(ird)f. s) Giuditta, Oratoiium^ 
X7io,bfi)&ciJ ber Pocfie tmb tOiwfif nndf 
ton ii)m* ^Ue rtbf u iingebi-ucf t. 

III- giU^ i^enttr, Psyche- 
Opcr 1711- 2)Serenatef'ilr Ccn3Biencf 
JjDf 1725. ©eijOejJ i)]Inf(f un& QJoejTc ron 
feinet Sft^cv, ©(Cidjtet^atcinod) mc()rc; 
le Dvetn^ bawix 3t n 9 g i e r i Cic Arato in 
Spaitain^Jiafif r^^tcunb 1700 ju 93aie/ 
613 tnifS 5i)eatci6*:ad)tf. 

IV. 'Suv bie hammer, i) VI 
SoaateaVc*soloe B. C.Op. K2(m(lec/ 
bam, 2)XIISonate aFL soIocB.C- 
Op. 2. SbentJ. 3) VI Senate a ■?, due 
Vco £ Violeda Gamba e Vc* oB.C. ge/ 

nanntOp.2, 4)11 .SfammSuitm. SSe^ 
nebig. @ic bcfinfcen fidj in 3)ifl. Hodj untcf 
mcinev0ammlnng,fd)einen atcv nrlVviing; 
lidj gr&mrftgcmcfcn jn feijn. ajon alien Bic.' genbf.in tieufrengebrucfteii SBctfencingc/ 
vMte^in uni>i'n.^ftnl)en bc^nbm : 1) Sitt 

©efiing in Paolucci's Arte prattica. Vc- 
nca,i765.P.I, a)Duetto: USignor, 

fiSv«5llau. in Ke ic^arbt« .«un)V:9iaf 
gaj.^^eftV. 3)©ef42. ^falm a Bmso 
aolo f. .^att>(in« Vol. V- p- 235-^ 
337. €n6Ucfei|iftudj noc^einejroeijtcJlu^i 
gflbe f rf(ftiencn Don bm 4)Estro poeti- 

Co-arWionico Farafr&»i Jiopra li primt 
XXV SaIuii,Poesia di GiralomoAscan; 
GiuBtiiiLani, Musica diBenedettO 
Marcel] D, Patricj Veneti. Venesia^ 
1803; presaoSeb Valle, (dacoifuro- 
nodisegnati i Caratt^^ri Musicali, eel 
incisidal PonzonistaSig.Luig. Fr as- 
sine, Direttoredella Getteria Zatta.) 

STomi in 31'. Sol. ItfCcv^Bflnb etnen SCw 
mtianirc^cn 2)uhteit. ?Jer tifte bieffc 
^intc fnt^^It, auger finrr (angen 33j)rie'> 
be, li&ct bie Zb\\xift biereeSJevK, unb t'mtm 
^liefe bzi ^t a v c e llo an ben (^a\pa v it 
n i nnb belfen Unwovt^aud) br^ gji a i c e f^ 
lo ©Ub»ig unb ZtbeiK^bcidyvcibm^, m<^ 
bem Eateinifdjen bci P. D, Franc. Fonta- 
na^ ixti IXtTom. bev Vitaeltalorum ex* 

cell- auctore Fabionio. 93tflVceHo 

f)atte ilbevbted nud)^djil[ei:intien im ®ii 
fange^bUi^m S^iegcmflc^t ^abem ©ie 
eine n^av bie ij^ril^mte ^au|tma ^QVb^^ 

ni, lt4^l^m^^Itgc.0<'^K> welc^efrjuSJene^ 
bi9/auf€ifwc(jcttrcinecSrennbin^ bev @i« 
gncra Sombi'iy untemc^tece. SnbclTen 
fdjcint fie in bev 5i>Ig^ feine fimplc 9Ratiiec 
mit bcr f rtniilicfecin bc6 ^ c r n a c c^ i \>exf 
taufc^t jii ^flbcn, ©ic jweyte war feint 
©attin felbff, ©a fcin -^au* om grogen 
^cina(e Iftg^ roo fid) gcroiJ^nlic^ in bcn^om/ 
nicV''9lAci)ten bif in ben ^jnbeln SJon^ber; 
fa^rrnben mit @ingen befufligen ; fi> fiel 
it)mtnimet ejnef^timme untn^iden tlbri; 
gen, negen il}va* ®£drfe unb fiiebtic^frit^ 
ganjbefonbcriauf. €r foifdjte nadj^ roec 
bUfe i&dngerin feij^ iinb erfu^^ fie ^fi|5e 
9loffl@colfi/ fe^ Don.ganj gcmcinetr 
unbnicbngcr®e&utt,nnb roiffc burc^gn* 
nidjt^ wn 53*iiftf. 55 c n c b e 1 1 d na^m 
pc^ Caranf i^ier art/ unterrit^tefc fie fel&fl 
unb ^eii at^ete fie enblfi^, jeboc^ ^t\mlid), 
inbemfrfiebeyi^vettOIucterliep. 0lid)t5f 
befiom^niger liebre fie \\)ri jArtlid?/fang auc5 
nie^Al«auf£S(i1anjen (t»i-«^ iUianne^, nn; 

gcarfjcct BSB 3^5 Ma r Mar 3i<i gcflc^tet ftc meiftiil)aft fans* — 3^°* f^i' 
mm Zobtf wd^cn 'S<i^t:oni attf ta^ % 

ttv«,4m vidjtigficn fd^cintaugeijeben^u [)«; 

Marcesso (Banolomeo) cm UaL' 

;Somponi|l bee 1 7. 3a^r^utt6cit«, ^St ijon 
feinet 2ti6eit irt benSStiicE ^cgekn : Motet- 
tiaa eg voci, untei; tjem ^Ud: Sacra 

Corona, 83eJiebig,i6s6. 
March, ^ Marsh. 
. deB MarchaisC, ..) einfrattj. 3ttt/ 

m, teflcn St^iK" beir9>,8a6at in 4 OU 
tatsb^Snben^unrerfolgenCemXitclficraulgc; 

Sizhen f)at: Voyage du Chevaliei- des 
Marchais en Guinee,UIe& voisines et a 
Cayenne, fait eni7fl5i £6 et 27, A Am- 
sterdam, 1 751/ roovin (i(^ n»c& cine ^ej 
fc^i'ei&ungrtebfl.2t&&iIBim9en6fi" in fciffen 

me^i unmufifalifc^eit Snftiiimfntc U^ns 

6et--35evbe^/9i«ft^tei&imguub Jl&bilbutig^ 

^afSJU^Ur im 3tc»53iiiibe feiitev muf, 

^i&liot^, @- 57^' &i^ 577* eingeriicff. 
Marchal obev Marachal (P. A.) 

*- i|l njfl^iTdjeinlicb tin ^mfd)n\ Su 

ieftfiinS fdjm6timmeifoitiu3^flnS. Urn 
1795 ^ajct bafelbjtetnMagaziQ deMu- 

aique fjeiflu^jngebcn flngcfaiiseu,, iDouon 

bc9 3mbfnilt »on 179.6 &itf 97 folflcnbc 

Srtumecngeflodjcitwuifcen : i)Segadi)la 

del'OperadeJa Cosa rar3,av;ec variat, 
p.Pf.Op.y- 2)VIRondo3p, leClav. 
av. Ace. de FJ, ouViolon. Op, to. 3) 
Marlborough en Variat. p,Pf. Op. 11. 
4)Sonatefavoritearra'ngeepourpf. et 
Violon, Op. 12. 5)Duo concertantp, 

leFp- etViolon, Op. i5. 

Marchal (l'>an5oiB)Chef deMu- 

siquedu iSeReg.d'InfJegeie, ^fltficij 

jbl^nel mSei)>^tg f)a'AU0gcgebcn : i)Mar- 

chefunebreexec.aVpccasipn de I'en- 
teiTvdu General Macon, p, Pf. 2) Pas 
redouyes/ran^aisetWalacSi p. Pi'. ,. 
M a r c b a n d (H.) gfli'fll ^^mti; iinb 

5wifdja'^Iamevmdflei"^ Iifi5f*c^i798 iu 
^amhavq b^antlitt} ^mx, m m^n.i^n tin; 
tit bie galant?n unb feiinqutfn ©pielcV 
jifjlte. ^a^v)'d)mliiSi ifl tv au$ bet §:mf 
ponifl fo(3cnbeF3e|lo(t>enet'9>iec.cn: r)X 

Variati p. le Oav. but ua Theme de Haydn, Op. x. ?J3lfmc5eH/ 1800, 2) 

Marche des MaraeillojB variee p. le 
Clav, Op-a.e&fnb. 1801. 

*Marchan d (lean Louis) — @ci; 

negfibdjcjKnSaJcrEe&qMjni in lILiv!. 
Pieces p- le Clav, ^parie, bc\) '^aliavb, 
1718. q, 4, ©aim md)ll ^Siic^eL' bcrgi, 
nttb XllSon- a uneFt- trav^era. etB.C. 
Marchand(Dem,) — jllIefetMad. 

JDflUji^ «Oof' wnb 5;l)enKifdn3mn ju 
SOiflnd^cn^ roav bic %od}i€v tc^ bafigeji 
®cbaurpic{fiiveEtoi't5,0et;bc(fai(l>ff"e(()(^aft 
(le fd)on im jaitclleii ^illtei-jtinberrollcn mtt 
^Jeijfatl Ipiclte* ZH baianf i^tcfl 93(Jtei3 
Q)cftiiiil)Q]t in 3)ii1iit1)en cnaagift tunttr^ 
fflnb fie bafel&ft immei' ine*^r ®elegen^cit 
jur iue;&ilbiing i[;icr '^alciue^ fo bii^ ftc 
fd)oiu(siungcg ^JMCdjenforoof;! bUL-d) il); 
ren QJefang, aIS bind? i[)re SeiriflPeit auf 
bein ^Iauicic,3fufmei'ffamfeit5^i; jvcnnetit 
etiegte, wie noc^ beu ?&iicf tine^ 9teirenbeii 
im Siameifc^en 331flgnj- bet ?}Jufif ijb:i 

1788- ©.5 5- temeifcn tamu 3m 3fl[;i' 
1787 &i'tfflC ftc in Zbmfm^tit bcv &en1^m-' 
ten fiefctun jum eijlenmiil basJ giope 
?OIilncf)na" Opmu^enta- in bei'SJogla-fc^en 
Dpcv: Castor ePolIuce^'^lDOLauf fie alS 
J^offflngeiinnngenommeunjiirbc. 3m 3, 
17'jo i)t^i\Mfym fie bataiifbcn ^rubeu 
bicfevSiSngenii^bcnmmmc^i'tgen^flpclIr 
mcifia-Sanii^ fang 1792 U^ bct-italuU 
n\i<^tn Dpei' in ^lag, u»b 1795 jn glo; 
lenj/ nsoiauf fie 1796 311 9Jiiitid)en jut 
beutfdjcn Opcv tvaL 3iod) |Tanb fie bcm 
duneni 3(nfc^en nad} in ^Qlkv 95Iil:^e i^^i-eu 
©efiiubEjeit; inbeffenfil^Ite fie bodj immer 
meljr bic 3(&nn^ine i^t-ei- ^vaftz in bcL' 
S5iiifl,einc Si^lgc feci* ndjiigixgen 2ln|lien/ 
gimg in^Pia^) unb S'^renj, nja fic tiSglif^ 
^a«e a'jfcietcn imlftcn, US fie cnblid) ju 
^iJndjen am 11, Sun. igoo, imjiftcn 
3<:<^i'e i^itg li\tn% m bei- 3fn(^jcf;:ung 
(tfli&, ^^L'S^r^ng ^^^' ^oU 3tiimiit^ mib 
Smpfinbimg^ if»i'c ©cHamation m\b i^r 
0Je6cf6cnfpid n((;'jnt ifjiet' StoKe onge; 
i^cffen^^nudjiDUpte fte fidj mic ffiefcijma'cf 
jtificiben. 3^ie»oijilgUc^|lc9voIfen)aLbie 
NinaiiibciiwIi4nifEfien Opei bicfe^ ?ilas 
mens, ©ienjiiieinc gute^Jattin mii)')3;utJ 
t?iv unbbuvc^ i^ieOJefefcnr^eit tinb gefam; 
melten£ifa^nuigen auf Slcifen auc^ eine 
angefie^me QJefeQfc^afKitn. SSa^ fte and) 

bfi-eifij BSB 3^7 War Mar 318 Uvdts a\i Somvonifliii Icifrcw, batjon m5; 

gen; i)IlISonateg p. le Clav- av- V, 
oblige. Op,i,^ilnc^fn,6ci?Sflltfv,i 802. 

a) Andante av* Variat. p. le Clav, tintt 

€6etib. Igor. 

le Marc hand (...) — 3>terer ^at 
nac^ ber 3ntno<^ fjeiauigege&cn : Princi- 
pe* duG^loubet, ouFK de Tambou- 

rin. ''pmi.Uif^tiUxmUvir i787- 
Marcbcsi (Berardo) em itflWnu 

fc^ev .Itonfponift Mi eiiicm imbefatttiten 
gcitaltcv, ^atl)n'au3ge3ebert: Messe bre- 
viconcertate aB voci, 

* M a r c h e s i (Luigi) — St &efan& 
(iif^ 1789^01^ jtifiDnbDn, nsoer mit uiife^ 
m'i>3tavfl in bet ital, Opcu ju gleicljet 

Seitfaag. 3ni ^JUij 1791 foUtc ei/ narf) 
mc^icien!nad)n£^teri^)« Oiailanb ge|btf 
benfcvti- S&eijbiffeuSiad^icfjtcn UithH 
flud), bi5 J"^i\ D- S^Iabni melbete, cv 
fjabei^n hdcIj J798in SBien in b^' Opei" 
Pirrogfh&it.woetaudjiSoi in tcvOpeL' 
G^nevradiScociaroiebetauftiat- ^an 
madjri^imbenSJovnjiu'f, ftap ei- bev Uv^*; 
feevbcrfc^t gfiu61)nlid)en g^linflelicn imb 

vevtilnficitcn^JIaniet im ©efangc i|l^ in/ 
bem|ld)vi€[e©^ugcvki]i£bfn, e* i^m in 
Dci- ^rOIengc angebrflc^tci ©djnftifeleijfn 
gUid) ju t^un^ of)ne bod) fein^fllent nnb 
vic[Iei(^t m^ fciticu iiScfcfemavf niib fcinc 
?>emt^cilimgdfiaft jti(ja&en. ?fud) feine 
3ff tion fo(f «tit>fT^ gef rtnilclt atitffallen. 3m 
biifTPtiuetgiefitmart einemgiofjen finger 
fuettcag noc^efjer. ©ein^iibuiljifi 1790 
Ju UonbDU gejtocften ttoi'ben, luo er fid) and) 
Dtirc^ ffine geftocfeene n Ariettes.Book I 
andII.S]on&oii,&ei;t£Iememi^ aUfiompo; 
nifr gejcifjt fjat, 

♦Marche tti (Sgra) f. Fantozzi, 

unbimfl-Scr, Marcbetti. 

Marc lii(Giov, Franc.) — SBott i^m 

fil^itiracg in^ffiicn noc^ an; Liianle 
a4Voci»aCapena. 1711. 3llfo mit^tt 

fcinefie&eniJieitcijcL' inbcnZtnfang^ alt in 
bic ^Slittc eei ig.S«ljii)unbeii8 faUen, 

M a r c o u C_ uoL'rTifllfi atammei'muf 
fifiiibcS-StfinigS Don JvAnfceidj^ nac^ bfu 

Slevoiuti&n abcv, urn 1798/ ^tttfi' ber cv; 
jlen ajioliniltcn am Ovcftefrei feci Theatre 

Lyrique jn ^^atiS, Ij« JjevaiKgege&f n ; Elemens theorlqups et pratiquei de 
Muaique, A Londres et a farit, cfaez 
la Veuve Ballard, 173 1* la, f. loum. 
dePar. 1781- No. 111. >■ . 

M a r cu B (loachim) ein bcutfc^cvi^on; 

ti'apunetiftbei»i6.34^i^unbmf/t)ai;^e» 

outfgeglben ; SacraeCantionea 5^ 6. 7. 
8. 9 «t plurium vocum. @frltiit* ^anti 

inc^SBftlt^cr. 

Saint- Mard (Tousiaint Ray- 
mond de)— roav ju^SanJ 1681 ge&oceir^ 

imb (tai'&bofelb(li757. ©cvOiiginflltitel 
fetneu ^bt^anblung i(l; Reflexions (tic 

rOpera,J?aag,i74i,u.(iebePnbe(fic&i« 
fcinetl Reflexions sur^aPofesie, en gene- 
ral etc, xcddit 1749 )u iKmfieibam aiift 
itrueaufgclegtWDi'bcn finb. 

M a r e a u (F-) eitt Ocgd6au(r in ben 
a^iebeilflnben ju Jtnfangc bed i8,3a^w 
r;imbat0^^otba6 in bet gtogen i£tvdje jU 
^liel bepnblidjc Sfieif uon 1 8 ©timmeti 
f^t 3 ^aniiale unb anget)^)tgted 'Pebal fm 

3. 1712 ttetbctTftt. f. Hei» Diipos, 
MarechaU f. Marchal. 
Marenzio obei M a r e n z a (Lu^ 

ca) — »Dn fcinen3^^itV)CL'mnnbtctt il piu 
dolceCignounbber gSttlicfee .ftomporti|l 
genannc^benenOjffattgegeff^t^uf^abenft*^ 
fcIbflbieaRuffn ntc^tfcftamcn i^Hifiett, wctv 
tincS armcn Cannes <£u^n^ gebotett )it 
Cofcaglio imrtjfit^refcia/ n»o et 0011 ctncnt 
<Evjipiictteiv JlnbieaiMcfetto^ er^or 
genunb inben erftm ®dfti[winenf<^afrm 
tmteirii^retwuibe 9>a^bem«r ober eine 
fdjiSne ©timrnc unb befonbere Snlage jiu: 
^iu(if jeigte, tcurbe ct bem ffl'iotanni 
(£ n t i n i, cincm bamaltf fiud^tbaien unfr 
belicbten «omponi(tcn^ jur mufifalifc^en 
^ilbung dbeigeben^ unrev befTen Seittrns 
crc^and)imfmjfnfon)eit6tfl(^tf^ bag et* 
fi,<^ nic^t nuc oW ©dtigei- icidjlic^ ein(5ijieu 
fonnte, fonbern oud> rocitcr^in bai ^Supcf 
aller'KIabviadk'^ompDnilienunbaitffolc^e 
^eife ber ailgemetne Biebling bet bamai< 
lebenbcn fd)&nen Selr ii>uebe/ ba ju £nbe 
bt6 i6.3abi^un&ett^ bieemjigf muftFalU 
f^e Unlet.) altimn in @e|eO|"d)afreti iit 
?(^aBiigaIcn unbaStHaneHen befianb, ^ier* 
auf tarn ev in ^m\le Hi ^6nig* uon :po^ 
(en, n>cld;e et abet me^en bed tauten JUu 

mad Hlb miebei' pevlie^^ ob ev ficf) glti^ ba; 

felbfl BSB ■3*9 Mar Ma 5io fel^ll j%Iic^ d«f 1000 ®cu&i gf(irtn&crt 
fjabcnroll, Sfirtc^ feincc 3u^»^rf'unftin feiit 
SSaterlanb wenbeu ei- fi(^ gciabc nacf> 
aiom.rooev itmtf3-M8i fll^A'apcHmfU 

tiitidl £intio 3t 1 b o b v a 11 b i ii an^et^ellt 

q)4b|llt*e^apcllcfflm. UnbtTorf)(tanb er 
itt ba- beftcn 35IiUt)e femei- 3(i^ic.nl^ er fltn 

32.'2fu9, i599p^i"6- €rroiubebai«iif(rt 
tic ®£- fioicnjtiLc^e 6cgi"a&eiu ©cine ja^lr 
rric()en3Bn'fe,tt?elc^e olle evtt jii aSmebig 
unb bann ju 2(nttDevi>eti gebrurft rooibett 
(Inb,mibtton bf wen nod; auD^tbcm 2 ©fl^ 
cftcv ^Olabrigaleunb mefjveif einjelue ©til; 

eft itibeirMugica XransaJpiTia, mi£ m^r 
|ffct)cm XmC/ 1589 JiiSonbon t)n>'3Jfltfon, 
bciglfidjcn meftmc einjelne ©tflcfe in be< 
gflbio *£on(tflntini Silimmigcn Pfal- 
inenic- Stom 1614 gebvucft moiben fmb^ 
cvfd^iencn ftnfangS in folgcnbcn Oticjino!/- 
3[u«ga6en ; IX Llbri di Madrigali a 5 
voci. In Venetia stampati per Angela 
Gardano, gl'anni 1580- 1581. 158J- 

1584- M85* 1586. 1587- M94- ^^ 
stampati in corpo daPietroPIialesio^ 

Anversa, 1593. VI Libridi Madrigali 
a 6 vocK <Ebenb. 158a- 1584- M85- 
1587. ^591. 1609- £0 Jjatibo unb 
eflli»tgrtenbic3afnrCi584-93*94-9 5 
unb 1 600 an^ bie^ fi^b at»ri bie '^ntmerpf t: 

3fa^3<l&en. Madrigali a 3 voci, stampati 

in Venetia per Aleas. VincPiiti alia Pi- 
;na. Madrigali a 5 voci. £6eub. Ma- 
Iiigalii4 voei-SOfnb.i 608, Madrigali 

a 6 voci- g&enb. fiiird) 3lUfr 2) i n c c n t i. 

MT>tettia4 voci. Lib. 1/ fltif ade 'St^t 

im3a^if.€benb/i588- VlCanzonette 
per il Liuta. gbfnb, 1 5 — - Canzon«tte 
a 5 voci, Venet. per Gardano. Sacri 
Concent! 5»yct7voc. ^ecaii*gF3€&ctt 

t-on ®io». <DIaiia ^p i c c i n i. aJe ncbig/ 
j6r6. VLibridi Villanellealla Na- 

politana. SOencbig, 1584* 1586, i)"9i- 
1600, flJjrfd)ub«ie biefcr^Beifc finb nodj 
auf b^r ?9lilnd>ncv 9>ib(iot^, Completo- 

rium et Anttphoniae a 6 voclQcncbig/ 
1 59S- Ungendjtet bci 3);cngcbiffci feinci' 
S^ifi-fe m6c()U e^ bem SSi|]6egtengcn in 
nnfeiit3«itfn fc^roet genug fatten, <&Ma6 
bnuonjiict^altcnurK) fic^ mit feuKi" SKa; biigale yon i^m M^bcl}alun ^dtreii- Cit 

filtb fulgcnbe: Madiigale: Ahi tu mel 

neghi etc. a 5 voci- f. 35 u i' n e i;Vt>]. llj. 

p. a o 5 — 208, Madrigale ; Disse a I'j- 
inata etc. a 4.I" ^fltu (t 11^, Vol, III. p. 
19S — 301. gjie^m-c gfff[)icffc Scbeni 
mauennad^ffinem lobe mit dsiabfchnfren 
unbeobgebidjten rtirfi^n Oefc^affigL 35 a U 
ti)Zi'i}at 2 bafcl6cn eiitgcvrtcff, auc^ tit 

P h i ]. L a b b e TliCBauro Epitaphio- 

rum, P. VII, p. ?o3»pnbe£maniioci) einc 
i>om3ffuiten ©uaffrebiucru, lupiin 
crfeigjNbeneUTnciicr^o&cnrtMib. 9lcc^ 
fmbgebniift iLwtcn : SMimnifrfjc bm)s 
ftfmnngc JBctlunedcn unb incapolttaneit 
mit tcutid)en ic^tcn gcjia-f, von SJaUntin 
^augmann- ajilnibag/ 1606. 4. 

*iOiare("d) (^of^'inn ?f:iron)93iniiofe 
aiif bem5Balb^oi'ne unb^tfinbcc bet SlmfiJ 
fdjcnSagbmiifit jule^t Slufiiftfej^taifevltf 
ctjev^avcfimciiTeL' beifil&cn^ mai get- jn 
Shoti€&oij in?>&5mcn 1719^ wo eraurij 
hc\)icxncv ant€Vi>i'bmt\id)cn Sldgnng jui" 
^Jiiifif inbci ftr^e(ien3ugfnbun5flo(Iei' 
3ln(etfung jinii ©ei'^mi?^ ei'^telt- €r roi^ltf 
bamitf bas^otn jn fciiiem J^auptinftinu 
xnmtz ; unb ha et in fcinet- S3iitei|iabtn)cbcr 
filv feine 2Gj|3begrci"be m bcc ^imfl^ nocfi 
auc^fiif feinSlilcfgfinftigcSfudficfjten eiJ 
luartcn biufic^ fo befudjtc ct uet-rdjicbcne 
?i!Si|fe»h6fe, ^ic(t fid) abzi bcfonbcvi in 
^iiibaxtminaumz^citaixf, too ei- iiO(^ 
ben Untft'ti^^t 6e5 ueibienftiJoHen ^amf 
\icl be^ gipnbeifl bcc 3uDentioi:^^6ineiv 
gcnofi, micbem n bii ini 3iIteiSricfe me^t 
fe(te, tmb bem ci fcine ©anfftdi-fcit auf alk 
aSeifc ju erfennen ju ge&en fiK^fe. SOon 
^ici'pci|Tcn'um i746nad)^?iltn, too ba; 
mflliS bi£ 33Jiifif nntei Si i a n n ^ nnb^tflit} 
?5enbfl*tf ©iteftion in ii)vev f)M)(im 
^Irttftc frflnb, Unter bcr gvDgen 2(niflM 
vonSu(ngcin nnb23iitnufen, bic i^n f)iit. 
tcjaul'kevtcn^fjielceffit&inGbejonSei'ejiibem 

tciil^mtenSSioIonceHtilenS i £ Ea^unb na^m 
f6imltd)cn Untcitidjt fliif bcm SBioIoiiftll 
i>on i^m^ i;m U\) bei "Sinfit ni^t mfl^ig 
tld&cnju bfirfen^ im JaH ^^n in S'lfmift 
ciuUmjlmibonberSoitfe^ung feine^Siel); 
nitgj;inf[vumnu^ ^inbein tnbd}te. ©0 nillj* 
li*:^ ^am ei fcine 3eit ju^etlin augcroanbt^ 

alli^nim % 1748 6ec ©o^n beg @icO' BSB ^^t Mar Mar 2&2 l)nv3jU3cf)fn- Spm/won circ )ci)v giitc 
■^nnuitjme fanfi^ mat jf in @L^fd)aff, feci; Ben 

Q,^byfi(l}f}i'xm jii Iftffcn^ im& jumjc llc^rlin/ 
ge jii Inlben. Ttlii mm €in\i bie JCaiieitn 

g; 1 1 r^ ^ £^ t ^ bfltjiJJiiitagsma^l IvuumtSroBf 
fati^Iev cinnflfjm^ mnfite ei- be;? ber -iflfii 
fluci?ciii.SlonjCftb!afni, ^cv fanfte 5on^ 
ijcn er leiiKmSnrcrnniEntc jii gebcn rougtc, 
]L)Dt>i>jimfin bniiji^ld in3vunUnbn»i'raut)e 
'Z^m jn t)6i'c» gc;vobiit tuaiv u»b bic 2cid); 
tigtctt^mitbev t'i'c3bet)anbc!ti:,i?cvfcl)aiften 
\\)rr\ bic®imbc^nac^ bet Sofel *ud)t niiv jiim 
X^iaiibfuiTcgHafTfn, fon^eni and) cdfi ^ait 
fcrlirfycL'^aniniermuftfuStn'Sicnfieaiifge^' 
nommen jn roerben, ^ier tnm et- imtct bie 
adifildjtbeS J?ofmaird)aII^ 31 n t ifd) f i n, 
bcv if)n fo Itc& gemaitny baO c): ifjni in icinem 
^aut'c fn\)t 9Bu()nung ^jab. 5ici) ben ^iu; 
figcn Unteiicbinigcrt mit biet'^m gi'c§cn 
ilkli^rtpeL nnb ^efSibeiei" bct-?]Lnfif, Earn 
ftuct; bic 3tebc anf bie 5)?6glid)feit cinct 
pecCmAf^i^^evn ^Gcr&efTevung iuib3[nn)en-' 

bnng bet bii baf)in ilbltdjcn i'or}cnSa3bt)6ii 

na\ ffvMc^te ^fetnnfnmeS.i/si nac^ 
vielci nng^n^anbcen i)}M()C; t^eili^ bcij bci* 
©timmung anb Setfetcigung tn J?6vnet% 
t^eiliS beym Uiitottctit bet bajn u6t^i3<:n 
^Hnjflftl lungcf bcu 3JtU|lE gan5 nnEiinbtgcn 
55^]eubiiifdjc,&tcicmge3a?bniiMtEiit@uin/ 
be, n)cld)e {titbcm jn cinet unjilaiiblidjcu 
SoH(ommc(u)»:it gctn-aii^rmoibcn i|i, unb 

von bcv noc^ gegcnmiSrtig in 5Hnfilci«b 
niefitcL-e Jjci-irdjaftcn, and) aix^a- bem 
Saifcdidjm Jjofe/ 3nn;(e S!ft6ic f)a[fen, 
©tc nti^eic 33er*rei6»ng tcvfelbcn finbct 
man fc^on im «. ficv. niucr bein 2iititel 
SlarifdjfMi. €tnc gini an^fiihvltdje 
©efcftidjtc abcnjonbei SnCiM)'nig biefev 
JpSinet, wn bev 2f if c^fcv ^onjcicften, pon 
t>cn©tilcfen, bie Camtt tjoigctiagcn wnt 
ben, finbet man in ^imidjS 'Siaftat 
fl&cv biefcH ©egcnflanb. f, beflen ?fitrM, 
Ccivni be mm i^uar (um JitapcUmeiimbie; 
fcf Sagbnnifif cvti^nn^ eu^idr fon(c noc^ 
inand)cii fdjm cidKl:)aftcn ^eiueiiJ 6e^©e^; 
fflllS feincr Obein, fiJt fctne ?5cmil^imgen ; 
brtgp^ien roav abet ani:^* ^i"^ 3lVbfit babei; 
D^ne®ienjcn. <IitCit)fbet fdyvicb obcr nt' 
tangiLtmStOrfefiU- Tcm^^or, ubet libM felbigf^, o&erit?avimSienftc bei; bcv ^as ■ 
pdlf. 2>nmad;tfjat cubjffl iiKeSmii bem 
gtfcpten S;ifiT/ bfl ei- feiuc ©cfjula; firtjt Irflb/ 
te, 2lli> flbet fcin ti»^etiget ®6nnav fceu 
Oberiftgn-mciilcL- 91 a t i f cfj ( i n^ getbtbeu 
n)LU';iu!n'beiI)mbut'cfj bie ber^uTif niu 
fnnbii^ieii 91nd>foIgft befTelbCir fein Sc&cn 
oftfc^r Devbirtettinbcmman ifjmfcinebe/ 
]Un, au^i]cimn£n ©c^tller mf)m nnb j« 
onbeni5I3cvi'idKmi3Enai!frel|te, ©ieienjie* 
tet-i)oiten^i:anfangcnnnbbie bavai\$ ent/ 
ftf!)enben iranut fott^anpLn^cn ^ibeiteu 
roaien e^ &^ii|ttcitig,me]d;c U;m <)m bi. 
3iili i789J*i3ai-efuii!-'^eIoeinen©c[)Ing' 
^iipiii3»>9eri- i)3Innbviid^tc \l)n\vMfvMt 
!iad)^pi'trtgbnfg,rooi()mi4 ^a^c batauf 
ein jiijf i?ret ©djiag ni*c& bic 3nttgc unb bm 
rcc&tenJlimla^mtc, ^d)onfcit2o'^ai)vtn 
f^attcet^ nfld>6nn2}cvlnfle nnes 2>:ji'bevf 
jflfjnS^ ba5 Jjoniblafen aiifgeben miliTen, 
ynbb(o0bfl^':ite aSioIouccil in bet- -ft\ipellc 
gcipiclt, 3tim abet luai' eraiid) bk^ nic^t 
md)e tm^^tanb:- Seboc^ ei'tjieit ev feinc 
7oo3iijbcIaB5ffiaIb(jotni|tniib5oo?Rnber 
i)om3dgcic3ii5^ potitJiemidjfoif, bi3 flix 
feinen Xob, tttdd)et am 30. IBlaij 1 794, ini 
75|1cn 3a*^te, abet" bcij nod) gcfunbem^ew 
(ianbe unb uoKfcmmencnSinncn, ctfolgte, 
@ein ^^io^rapt)/.^t. ^ i n 1 1 d> d, f)at auc& 
fdn9>ilbiu:?ikc;)enlaf(cn, nnbmic me^te^ 
vcn€j;emi>laL'eii feince XinftatiJ tjcvau^ge^ 

geben- 9Gicwnt«Gftaitjii'ia^;cbicfcviinif 
fdjen J?otn-'®)3te in bcv Stusfiifitung gcr 

biad)tI)abnuT?cId)e;nd)tniivgvDiicJ?Lii)bmf 
fdje^infonien, 5»8cn "nb gani^Opetet* 
ten, lonbetn aadj aKc mSjjIid^i-n Sanfeiv 
^avpeggiaruten, Stitlct^ Q3ot|d)l^^e un6 
31aii)fd?IAijc miti?i"6|3tcu (JJcnomjfdt vov^ 
tw\en, ftrtbct man in it dj 3 ^sontnat bet 
^oiihuiit, ®,i 96, am au^fiU;t!idj|Ten cibeu 

in bem angcfii^iten iTjinLii^^^ifctien Zu\U. 
tate. 

Marescalch 1 (Luigi) — i|t ger 

boien iii3toni.©c^oii bamaI«,aB er (ic^ urn 
1 770 jn Beiiebig anf^idf, ^^He et bafclblt 
einen eigcnctt 3SetIag ^)on gefiot^enen 9Kii/ 
ftfalicn fificfitcL Smanji;! Sa^vc fP^lteiV 
nmi79o/^aHc et fid) jir bem namlic^et^ 
3nierfc in S^capel niebapelaffen.TOo ma;^ 
auger ben gejlocfefnen ffierfen, ancft all^ 
Opern unb Opemtcn, xuddjc 6afcib|l feit 
iQftii so^a^ret) aufgefd^i:! n>dv&en 11^^; BSB 333 Mar Mar 5:14 ret), in DoHfl^nNd (ief4nic8encrt ^rttlitiu 
fiijcnett Opetn finncn m<i) gerwniu \t>tvi 

fien; 3) Andromeda ePergeo. Op. se- 
ria^ ju SHom 1784- 4) Le rivoluzloni 
del Seraglio, ©flllft, jU £flcflpfl, 17S8. 
5)GiuIie(ia e Roiiieo. ^alIrt,jKU fill' 

9lomgc|';}jmt*cni789- 

Mareschailus (Sam.) f, ^Ti^vs 

Marc ssc(I. PO Unfer biefcm 3Ifl' 
men firiti urn 1796 iU$rtVtftPetita aira a 

4 mains gejtodjen tt)or&cn, ©atrn noc^; 
Syrophon. p.leCUy.av-V. etU/paviiJy 
I goo. 

Mftret (...) roa^vfcfjeinlitt ein ^Jfit^ 
glieft bev ©efiiHf^flft 6er f*6nen ^ffiiffert/ 
fc^flftf n ju ©ijoii. ^at bnfelt>|t uorgclcfm 
uub batrn in 6enS>i ucf gegc&en : Eloge lii- 

ftoriquede Mr-Ratnt^an- 1767- , 
Margherita Bella* f, Sallcola 

?0t<iL"3gcaff C^fnbt'catf) ^rtntoi an 

§imBcvtf,gc6. jn Sv^er. ^at uoit feinci- 'Jlt'^ 
6eitbenii8-^]pfalm*^fltit>3 fui i 0ttm.- 
men,21mbcrgy 1 586.4- ^eraii^gcgcUn, 

dell a MarioCDomenicoJcinjunr 

gfrTicapoUtatiirrfjfrSomponit? unb &d}(\t 
icrbc«fcenebfen^aifielU, 1799 ft'on* 
j6fif^ei'^fttga'ju95an«/fu(l)te,n)% 
bcf ii;iieg«iUni'«^cn^ wcldie in ben ie^tei-n 
3af>rcT( ff in SGatcilonb Ci-acftcn, }'m QJlilrf 
Jti 9>avid/ uiib fdjf^n f 5^ uac^ bem tvaimcn 
So&e, meWK^tie baftgeii ^uttftwdjter feu 
ftcn bramatifc^cn ^citcn IJevJegten^ nuf& 
fcflfcI6ftgefnnbcnjut)flbftu @o rouibe im 

Jndtcfltflux diaraatit^ue feitic ^pnipofl/ 
tiDafcCiS Vieux chateau eine jolie musi- 

^ne gcnannt, n^cldje ben SufjSrei ftU" bai 
3tlltis!tdje bco etiirf« ^itildtiglicf) cntfdjd/ 
bigtc. S8011 fcincni Priaoiuucr f)ic^si. bas 
felbfl; Lamuilqueestfroiche, harmo* 
nieuae, flavante,etfaithonneurau ta- 

Icntprecieuxde »on auteur qui tous 
le6 jours par son travail et sea succes 
maiche fiur les tracefi de son maitre. 

gjJit fcfnei" gefAUige It SSlania: fcfjini etgn/ 
glcic^ cine befonbeceSetcfetigfeit im @(I>vci/ 
6fn imb Siud>t&nifeit fln3b«n ju \>cvBin/ 
ben, inbemer 1798/ »" t'fin eif^^n So^re 
feinet- 5fferttl(d>eii €rlQj:einnng.rii(^t wenij 

0et -altf 4 @td«7tf <iui^ 9>ai'ifer %^(\tn 6uft(^fe, 5Ba« unb wic t>ief er isov^ec in 
3taIicngEfdjiielJent)atte, i|lnid)f befamit; 
brJlD bctannteu aber finb )t;nc pavifciajer; 
tc, iub:m fcfjon jitjeij bat)on^ not^ in bem 
niimlicbcn JaEjix i^rer Snrjie^ung, nic^t 
nmfjlr i>ciHi<i}z%^tatn iUvfc^t, ionbctn 
flUC^jtigkidjimAIametflU^juge jti Scipjij 
gebriifftn^otbeitfinb- 2II{e jufammen be; 

ftcfjai^ fomcf man6i6^cf afa()icn ^at/ in 
folgenben ; i) Le vieux chateau ou k 
Rencontre. 1 Actc, fiU'^ Theatre Lyri- 
queju^Pai'iS^ 1798, aJL'Op^racomi- 
que. I Acte, ftlf bit ba^iQt Opera com. 

1798. 3iii]'^tdjiiij'3^cutfd)eiibafc^t mib 
im .stIatJieiauGjugp bci; ^vcicfopf 179s gw 

blllcEt. 3)LePilsonnierou la ressein- 

blance, fiU" bn^ nt'imfic^e %i)cattv 1798/ 
voo mm f\<i) nt4*t fait baron fei)en fonnte. 
Sftt bcutfc^e Xfjefltcr fl&erfe^t, unb im ^Ifl-- 
tinau^^iige uom ^Jiufifbiccftov © c^ lu e n; 
f ev gcMurfr, jii Eeipjig. auc^ i[UfljjSi5t;iie( 
ge|li^c^rii ; IjePrisonnier(ber6i£fiTngcJ 

nc) Opera arrang, en Quint, p. fi V. 2 
A, Vr, parWach. 4}Iaquotou TE- 

colcdeaMeres^(£6enfiintffiitbie*P(in|ce 
Opera comique 1 798. 5 J L'OncIe va- 
let, Ova-cttc, iDei-^JflijreiflU^jug iftbeij 
Sil^nel gefloc^f n : L'Oncle Valet (bcv 
Spew u. 5>icncr0 '2]Iitfranj. nnb bcutft^em 
'icvte. 6)LeCabijoIet]aune-Opeief(e/ 
I'^ft^ oon roenig SSei't^, ^799- 7)I-e 
General auedois. 1799. 8) La faueae 
duegne. Operettf, eift 1803 aiifgefiS^rf. 
©eiue Si-6^Iif^teit imb feiiie ^fllente ijcit; 
ten i^n fc^on lange ju ^avi^ jum Sieblingc 
befgetilbcren6Jeff[I)'d;flftcngemadjt, Cine 
bf rfelBen, tt5o man ci wcfjlmei^nenb on i^ii 
gebiflcftt^iittc, mcl;illai'fcn5Bemju tiin*' 
f^n.aW cv getuo^nt \}>av,n>obep fid; jngfcic^j 
mcfiretv fc^Sne SJcibei mit i^m fluf eine 
(eictftc9Betfe6^fd>rtftigt()at!crt, veilietl ci> 
ei^i^(»on 9Cem tmb Sietc, unb na^m fcinc 
Suflud^tju cinem 9}tilbd)cn, bai ©efud^f 
flnna^m, — fiarb nbcr ^iei* pld^lidj in bev 
QMiir^efcinn-Sa^Le/ muctben entfe^ficfj; 
flen Vlmitrtnben, ©icJ gefdja^ jn ^avid im 
3tpvtl igoo, ©icfei" ti'flurif^e SSoifatt eiv 
vt^tc bflfd&ft a[Igcmejne« 9i;itleiben unb 
lamei ©ebancrn, @o Infcn 6«Ib bamnf 
^eccfuet unb^inmet pinbetbaflgeti 
Soci'^te philotechnique, beten 5)iitglieb 

ei' fjemcfen n^aiv in einei^ $ffentlic()en ®t/ BSB 3c5 M a r M a 5 3tS feiltigtfou: Une notice surlpmusrcfen 
delJa Maria. STud) in LaDecaJp phi- 
losopbiqu'e, lilteraire et-poJit- Num. 
XIX. 7- roui'bc eiwf Notice sur Delia 
Maria cingmlcft- Selir'iijiDrTtiijiu; 
bi(5rfte fidj ilbeu tcficti ioti folscnbeimai 
^cn axii : 

Nunc ubi crit mlhi diiilae m«lo« niodula- 

meii f altimiiiiia 
Abnulit^ heu! Lcibi lex proii*Tata niinis, 

37acf)ficm fid} abev bicfc Jiaiicr gelcgt 

feiticiiSompolitioimi fiber Bie 6fKtn5Ste-' 
berfeolungcii fowof)! feitier )cl&lt tiliJ nudj 
fltibci'ctyi'i&ci' fi5tj(idje Sicbcmjcn unb dbcu 
SRangel attOiigiiialetdf^ an "ticff utib uu 
nermScuer. ©oftitflnnbuiib unrcfjiMitb 
tie^ gWiijenfcf ^JiCteoi' am mufiffiiirdjcn' 
^oiijontcglcid) pIB^Iicf), o^iieDon feiitem 
SDafepnricl me^vcvci ju ftinteilaflen, fl(iS 
cinen^flUii3eS5anuiiig fuu jinigc^ Oclicbte 
-^iitifl(etv njcldje [cibff ben cmp6rcnbei) £ci/ 
lenfdfoften mcl)r alI3gef"c^^Jli fcpn fdjfi; 
fien, aU bie gett>6^nltc(je]i !^lUag^n]Cii)djen. 

Ma ria{D.Ioao<3eSt )einpDrt«aif' 
fifc^ct ^anoitiEuiJ be£ 3[ngu[ltnev;0LbGn^^ 

mib 5£apc(Imei|tcu jii @t. SStcetitc in Siffa/ 

6cn, ge&, iu ^cicna^ in bn ^Prouiui Xitin^ 

llagaiin, (larb jii ®tijy^ in brmiiloilevSt. 

©flIuaboLV ^fii ^-- ?}?.n"j j654/ ""b [jat 

^infcrldffcn: Tres livros de Contrapon- 

to, bem ^6jugc 3 o f; a 11 n IV. jugeeigncty 
itt beffetu^ibliot^ff fieftudjuodj befintlic^ 
finb, r. Machado Bibl- Lus. T. 11, 

Maria (Thorn, n, St.) f, Thomas, 
Marin (Ed. de) uiUev bicfem 3^amcn 

finb 1798 J» ^ambiit-g ^v("d)iciicn : Re- 

cueil de XH Romances p, la Ilarpe.. 
Liv. i-fi.S- UWb ; Le voyage, romance 

p. le Pf. €t? i(t bicg nod) cin juugcLv a&er 
^offnungsroHci-iComponiil. ^an^ataudf 
Duo p. Haipe et V, von (fjnu 

Marin (Fabrice) cin fvanib^fd)^ 

fiomponiflbe^ 16. Sa^r^iinbfi'f^/^fitf"^^ 
ge^ocficn bti Sioufflrb, ^aif, 3a^ 
min imfi 5DefpDrteg4fti^niig in^TOu^ 
fitgefe^t, unb jn ^aiii, 6ct) 3t^r. le 3lot^, 
i578bt«tfeitlfl|ltn, f. Vcrdier Bibh Mar infill J (P. GInIioCe«are).da 
jnanLf:Cic;irduScrrita,((tte in bfL'^wry/ 

ten Xpali're bfsJ 17. SflfJt'^nnbm^ unb 
fdjrifl); Via retfa dcUa Voce Corale, 
ov'Vcroo3flerva:'ionidel Canto fermo* 

Bologuii,i67i,8, S5ononciniP-U- 
C. ai.delMiisicpPiatL fiigt: bfl|} mart 
im 3tcn nab 4tcn X^ctlc i^icfca^ Sfif^ ge^ 
nancre aiod^fidjtcn ron ben 3;6nen be^ 

Cantofermo [Tnbfn tiMlrbe, 

Marine] I i(Gftt-tttno)cin bvomrtti* 

fdwSoniportifr flu^ 31eapr(/ gegcrt 179Q 

jn "DJIiJndxn in ^^nifilL-ftl, S5oi)eri|c^en. 

©ient^t'n, doii bem in ^Xi(t me^terc 2ti«rt, 

inib©t"cneunnf?t bcri giifcfiabcni 6efnnnt 

finb, Ijftt gcf^L^^t : i).LitrelUvali, ossia. 

i1 jVlatiiiuonio inaspettato. Op. buffa-. 

jllSvom 1734- U'lb ^) Gli UcceUatori, 

Op. huila jnSl^vmj 1785-1- Indies de^ 
Spettac, tei»tr. 

Marini (Alessandro) Canonicuft 

Lateranensis irnb ^om^i«ni|t/ b\\i\}W ju; 
^cn€big«m^3,i556^ittoeimcf)LcrcSSerr 
fc [)eiflnoga&,iJDn n^cldjcn flbei miv nod> ans: 
9eff[Ijit waben ffinnrn : i) SSef^Dnvpfal^ 
nimfjli4'Stimmni-51Scncbig,i 587^ «- a> 

Moteitia6voci,(E6fnb, 1588-4- f. Al- 

beri ci Catal, de gli Scrittori Venet, 

II, Draud, Bibh Class, p- r 61 8. 165 3 J 

M a r i n i (liiagio) jtircfecn; imb Samjf 

niCL'fomponiilnnb JnqIdd)^3tltlIL>^^'n^fbcc 
23iol^nc, gcb. jn^Lifcia, traionfangg S« 

prUmci|ia'fim33omin 33ice:iji, bann um 
1630 ^opcflmci|?ct ju ^i-efcia ; ^(ftanf 
fum cv- nadj ^^fntft^lanb, imb bffleibetcr 
j6i4bieni(m[id)c®uaebfijm^PfflIj*^i(f« 
fat aSolfgang SBil^elm, SlruUigi^ 
fd)ci£inif, bet i^m and? ben Site! cinc*^ 
Sai^aiictJbajIegte, SBie&alb obci fpiit cc 
(idjvon f)ier luicter in fcin 'SQatevimb gcr 
roenbet^at,i(tnid>t6cfflnm, SOnv fo mc( 
ivetl3manflntS be^ Cozzando Libra-- 

ria Bresciana, ba^ el" limS 3, rfi6o JA 

Q3nbufl gefroi&cit feij- 2Ui^ei" feinen ^nfm* 
tenols^omponift, fpidtt cp mefirere 3*t* 
tli:umcntP,6cfonba'^fl&er6ieS8ioIfnf-ffojr 
j a n 1> fli&i't folgcnbe ©eife Don i^m an : 

1) ArieiMadrigalieCorrenti a i, 3 ej 

voci.SSrnebig/ 1620. 1) Salmi a 4 vocj* 
sfampati in Venct. dal Gardano, 3) 
MusichedaCameta><a a, 3 e4 voci. 4) 
Mi5er«reia,3e4vociconV# 5)Coox- 
£ 3 posi- BSB 3S7 M a I Ma 338 position! varle, Madrigali a 5^4,5 e 7 
vocj, con V, In Venct.p.Aleas.Vincen* 
ti. 6}MadtIgaIisinFonieH2, 3e4. 7) 
' Arie o i> ^, 5- Muslchea i, 2,3, 4 e5* 
lib- 4, 5- 7- 8)Sonote, Canzoni, Pas- 
semezvA, Kalletti, CoTrenti,Gagliflrde, 
Klcoin'^Ui a I, 2, g,''!,^ e 6, stnmpnti 
pressoBartol.Magniy ziella staiupnria 
Garflana. 

M a rini(Cftrlo Antonio) etti JHioIfj 
nijt im& itomponiir filr fein 3n|h"uii:cnt Art 

i7.3n()ihirnfcciM, linb j}a& 8 !Sei'fe ^nv 

tciifimieu: i)XIlSonate. Op. 3- uon 
- 6fnenJ[c8ci!ifitfilr2 93.50cun&®cn.©, 
iin& tie fi&ngcn filt 6 3n(ir. i;icfc^:|in6- a) 
BallettialaFranceflCftS, Op. 5. SteriCf 
613,1699. 3)XIISoiihte, Op. 6, fcapoii 
6aaV.Vc.eCont,iiM5 eisV, A. Vc. 
*Coiit. 4) Xn Sonate a 2 V. Vc, e 
Coiit.Op.7, 5) XII Sonate a V. solo e 
Cont. 0]>- 8. 

Marini(Gio&eiFo) ^a»f KinJiffEV JU 

Q3orbencneim5Scnetininfc^cn 311 2tufsinge 
bci i7,3fl^iininfcei't^, gab wn (Vincr^fiv 
(ctt lit bfn ^lUff : MadrigalL SQencbtg^ 

M a ri n i (P, LJ ein /"c^t fc6cnber?;onj 

fel&}lim3*i797 [terfjcn (ciffeu: Roman- 
ces av. accomp. fie Fp- Oeuv* I. 

d e M a r i n i 5 (Giovanni) ein itomj 
pottip beC 1 6,3rt^ir^unbf if^, won tcffrn3fi7 
6eit m^n nodj 95io6eii in t^^ d e A n t i- 
quis Primolib.aarocldediv. Auto- 
ri di Bari, QJcncbtg^ 1 5 S 5/ fin&et. 
: de Marin o(Aegidius)eiil5fompo/ 
rifl^ bcfftw Poanevinusj Bib], Se- 
lect, p, 213, grbcnft. 

♦Marino (Giov. Battitta) Hfttcr 

5cii2a^aiiiS/ itnfc iOtautitiiifijOiOenS unb 
Uvu^muv ^]ioct^ gc6, ju Slleapd (im 18. 
Oft. 1 569, Ic&tc cine 3^Uffl«3 3" 3tot!i^ 

1635. Umcv mc^tften atrOcin SBerfm 
fiat ctatid) gefdji'icbcn : DicerieSacre tre. 
tmiu, 1618 imb 1610^ bfien jweijtc 

6en iifc/fil^tt:lja Musica aopra le «et- 

te parole dette daCbridto iaCrocc- Mario (..,) Motetti del Dottot 

Mario, libri 6. Venet> 1649. UntCi bits 

fcm iitel &f fanb |ic^ fin g? Diurf tc^ SSrvf in 
bem jtBnigf, ^?]iiif, 3tvdjiu ju .Sopen^agen, 
tag a&cL' 1794' '>njm @d)io&bianbe/ mit 

t] ,1 r i ottelln 9(Fulvius) fin ®ef 

Mjttf r jn iCttfange beS i7-3a^t^un6eitff, 

ge&. jn^pf vugirt, ^at geft^iif &cn ; Neopac- 

dia, 5tom, 1624.4. 2>ie^ iltfine (Sinlcu 

nmg jii alien SSiffenfc^flftcn, tint) folglidij 
and? jui i)3?u|lf, 

M ,T r i o 1 1 i n i f, , .) S^^nif, .Sflmmf W 

fiingci jn^i'f 3fc:ji, (jat bfl!>l&|t ijcraniJgcgei 
6:n: XII Sic&civoii "S(n m auet &c!jm 
Slamaimbiu-ifiCiif.gcfeftt- ©icSCfn, feerj 
*^(lfri)ei", 1790. €tnc^ro&e bwm finbct 
man im 14- ^oti:ublattc jnt- nujf- to iff 
fponbenj. 1 790. 3iud) Ijat man VlII Duet- 
tinip, 2 Soprani u&n i^m. 

Maris sal (Antonius) fin Bacca- 
latireus luris Pontificii ju Sfnfangc 

beS 17- 3af)i"^iinBcLtg.gfb. juSSorav, f)at 
in E)En©i"iitf gcgcbcn: Flores melodici, 
Douay, 161 1. 

de Marie (Nicol-) cin .^ontrapMnt^ 
tiflbc^ifi, Saf^r^unCm^^ ron beffen 2frj 
bcitfidjnodjauf tei-S^uif. S^ibliotfjrf ju 
?OJiiiid)m bcfinbct ; Missa 4 voc. Luteu 

*Marniont el(IeanFraaCOjs)^^ 

tefldnbigfi" ©cFlct^c b£v e^emaligen Aca- 
demic Francoi9e,'i9?itgfieb fceS SlationaU 
Snftimt^ unb b:s Starts bn 'Ulun, $^i>. in 
tcm ©tcibtdjen 55oit in CimDufin 1719, 
njiube 1791 buxd) bie 9Iei»oIutiort geitiS^ 
t^igt, von pavi^ mit SJeib nnb ^intern in 
bflg©oif?[6&ci>iI(e j» fiiit^ten, wo nfcini: 
51>rigfn 'Jage in &eflanbigf r gelc^m r 3fiJ? 
6cit, a6ev Eiimmevtic^ jufitadjte, 6iiJ f r aiii 
3D,©ec. 1799 bflfel&fl im Sotfen Sa^^vc 
ffirtcd2f(feiiSftaf6, ^v f)at,^u^a' 6cm irti 
a. Cfi". atigefii^ftf rt/ noc^j fofgcnbe^ ^if^cr 
gcfl6ng£r5 gefc^cicftcn : 2) Poctique fran- 
foise. Paris; 1 76 3* 2 ©inbe in 8- ^ in bes 
icn iffni ©ftnbcg iftemi^apitel nic^t tiiiv 
vie! ®iitc^ ^a bic 3(e6nlicyf it bei ^oefie 
mit bcv 'Sialem; nnto 5Knf(t m\b oomSBeiv 
frtllcbct nuif- ^ocfiegefagt toii% fonbeni 
luevin anrfj be^ an SBflnbe^4g Sap, : Ueficir 
fcicOpei.ganj^ie^erge^Srf. ?0?an pnCeC 
felWjc^in* ©etitf^c iM^effcOt in >^ i JI e t tf BSB S>9 Mar M a I asa mfic^entf- Slac^r, ^Safjvs- IV- @. J4r- 3) 

Dc! Tairen Muaique ; article extra It dc 
]'Eocyclopediepar ordre de jnacieres. 
Smiourn. Edc» Dec* i783-p»Ji3 — 

M a r o n i (Giovanni) jufe^t Sapcfl; 

mcil^ctan-becSflffjebialftid)^ ^ufiufci, ivo 
ftitoc^ fin's. reaoal^flci^tgei'A'Dnrponifl 
fchl^ctC/ roav ju Scrt'aifl gc&nen un6 ftanft 
inifdnglic^ cintgc Sa^re (ana nl^^npefluici; 
(IcL' am baftgcii ^ome, moiauf cv dl^i$z 
®U\l€ cvf)ielu Sf^flfcine^JIcuge'iflifjbii; 

S uperbiAppar, degliHuoin.illustii 
dellaCittadi Ferrara, allecaitei^^. 

M a r o tt a (EraBmus) Sefuuiinb 9lef-' 
tor Cc(S CoHeg, MenensU unb ju^lficl) 
fcnntiiiiJietc^ci" Xoufiluiilci: uiia^ompoiiifi: 
in itv nitcix S^&lfte bc^ i7,^al)vf;mba'ts, 
S^b. JU Sianbajjo^ciitci Stabt in liicilicn^ 

fi^iclt ni;& )lflt&jip?>rtkrnw am 6, Off. 
1641^ nadjbem ci- ^cvaugjicgc&ni (jam: 

i)Caiitus pii inusici^ modulis expres- 
sitUttE) 2}Aininta, Pa&toiale, obcv bed 
TorijuatD Tasso Aminta, mitSKtlfif. f> 
AlegambeBibl. SciipEor, Soc, les. 
xmb Mon gitor Eibl. Sicul, T. L p, 

184- 
d e M a r p a 1 u (...) ©icfcn Seamen 

eiweS unbclannmx fianj6ftfd)^n SJdc^ireii 

ic^ 17- 3a^i't;"nba'fijfinbctmni!flmSut)e 
foIgcnbcL'&cytciigutcn Jtb^niiMiiugcit um 

tfl'jcidjnet: Traitos de I'origine de 
rHarnionie>et de ceiix qui I'ont invcn- 
tee» de son usage ct de ses elfets, f. 
PExtrnoi'diijairt du Mercure Galant^ 
luillet, i68o-Tom, XL p- 340 — 275. 
Oct. 1680, Tom. XII, p. 56 —76. miD 
312 — 350. 

^ 9}; a L" p lit 9 (giicfiiicf; SSn^flm)— 
ZnH) CL" ift ni\i)t mcl}v I Sicfei Dcvetjiimfl^/ 
imlifiigcSJttant: utitcvbciiCifeiatotenbei' 

ben^Xitifm nid}t ju! ivcintf biefct Satji'C 
m'giitg. o^nc bie ?Olafcn in iicucn 'Jvaiiav 
Por s^^OUt jii ^intcilftfTcn. Sic unfcliacu 
SSiifiingcn bciJ .Svicg3 niif me^tcte l>e-' 
vil^mte Beutfc^c Silrflcnj^apeKcii fl&cv9e[)C 
idj^ieium fomefjtvbairf) mmctnev „<^c^ 3ftinft!f II "teutfjjfrtjifcs bt5 3. 1 794. <£^rmr 
nii}, 6. ^Ot^fntann^ @, 3790it''bciMim- ju 
0ieI'3Jiatcnc9cfutibL'n^*i6c, mit^ baiC&ef 
ainsjulrt/feii. ©I't Xob toufite tme aucJ) uii-' 
fcineificulittciatofimb Zdrtlcl)vcv in xnu 
|cni*D?I a iptiig^imb jWdtgctabe jucmcp 
3er^ ale et ftcpttJiUitj, mit warmcr?ic6c jui: 
JtuJijIunbniU einet" mchi- cW sojdfjngeu 

imt!)e//®cj'djicf)tjBciOr3Cl'^' nac^ fcinei" 
3iVt, b. i. 9ti5nClirfj, tJoiliUiibig unb mit 
Dibnuiig au^aitcitctf. StnUiitttinc^men^ 
ttojn id} Dicllcicf)t ewcis bctjgcttagcii ^abcit 
modjte. £3roac im31oi>cm&ri" 1793, al* 
icf) 5 3Bof^eit(aii3jH©ctIinrm:^ci(te^ roo 
i^mfeiiicm^^aufe faff td^Iid) bic ficimbi 
fdjafflii^flcimb gefdllyftc Mufnaljmc fa«b. 
SJodj imm« jeigte cir bic mnntcvt, fc(jeiji 
^afrcmib mi^igc 2aimc einc^ S^ngniig*^ 
wav babc\) tovpuleiit, afi tiub tvanf gnt^unb 
fclflf^ete glcic^fam boit ©cfimb^cit, Slur 
cinmaUlij et fo cUn ani fcmct^ottnic^Si'-' 
pcbitiou jisrucfgcfomntcn ii^at, fanb icft i^n 
in fid? (icEe^tt imb niebctgcfdjIagcn.Svcuiib^ 
fagtcnv n)tt(6eijbfvSottcnO ^n&cn^eute 
eineit unglilcCnc^cii %«is ^e^abt lutb ofcf 

^jcrlorcn ! ©icf^n ciiiiijien SaKau^jjcttdm,* 
men, fanb id) i^n ju jcbci- Xafie^i^wtibe 
^€\tn\ J?attc cv mci)ic« ©efeUfc^aft^ fo 
waver bic ^eck bfifr/6c«; t&aven roii'. 
allcin^ fot)Inubfr£cn n^rr ABer alteunbmw 
^nnfi, tDbte unb lefccnbt! SrtnfHft- Cs roa/ 
icu 3&ttlLc(jc ©timben, bic id).fo 6ct; i^m 
vei'Icbcr. 3n CLnci:brL"ffl6eit ctjA^lte eu mltr 
f*:incuolI|iaiibige £c6fnggcf(^id>te. 3(tfcin 
6115 SScrgnilgcrt benm ©enufTc fcttrerOJc/ 
fcdfdjaft^ foiDicbic m^nmi^faltigcnaitgc/ 
ne^mcn Sevjlrcuungcu unb immcv ncucti 
Cf^gcnfliiiibc, bic fic^ mit itt bcm ^dfbnm 
inib ^flftficyrn ^ctlui ju gkic^"3et( aiifr 
6nht!itcn,Iie(3Citmirc&c(ifb wcrtigSnt/batf 
©t^^fivfc mciaem (Sebdc^miffc ^mfdngltc^ 
tinpiagen^fllSi',^ airbrifc^teibni ju (6nncjT. 
Slur fotJidenmiciTic^mic^ noc^, ba'^ tc 
im 3- 1 71 S gcfcotcit ivaivba^ cr nad) feinct 
3mflcFfii:ift au^ SLanfieic^ citrc S^iHaiig 
aU®2tvttmh^^ cincm^Kiniftci" ju^n^f 
lin in 5)icn(ien gcfianbcn^ unb fit^ fpdwc 
aiic^cinigc 3cit in t^^^^^vg au^e^atten 
^atte, »OL\iuf t^m lecitctfim bic ©ilrehiott 
fccL'Sa^lcnlottmJrtbiTcCiagcn rooiben war. 

S^a i<^ a»f ba* in feiiiem^immci* au(^e|tel[^ 

ten BSB 331 Mar Mar 33 a h * tin (flngcn ©^^eircwfcl gewJ^nlid) ct»? 

Icn&lnttcrfatib^ lua^ id) ftiieiticn '^m^ii 
M\}((\)m, ba^ ci' nod) itiimet" i5&ei" ^^JJufiE 
tflc^reunbtc^ncb; fo foCettc ic^i^neincs 
^age^ Hiif, tic S^bcv iiic^t fo laiiD^ vuijcii ^n 
Iflfren/TontenificeinmalH^iJtJci-jitm^cftt'rt 
.juifcmSireiatuL- jii eitireifm. SiiS fciiiii 

fcit; 6flt abei: bod), tic ^djivadjcn &cr 
iSiitifllei- ju fdjoncit uiiB i^u ^l&^cn lii'fcev 
Ju kbecEcn.nljJ |lf fcci SJcJt 'pvm jii gL't>^:tL 

tie @aci)e !ue>iebei". Tim ^agc mcineS 
2(&fcOi:b^ii6i^t3tcct feme lu'fccn^iDflv&ige 
^d)tCi;',bamM ein SLrtueiTjimmet voii 1 5 

;>cUm* ©c^ulj^ mti EsDui^mitciitem 

ttJemgcLvaI^riitclvei6(icfKJ&aubmTict[)cm 
Slacfj if)tei Sntfcrniuig ^oltc tey irtUbtge 

5^ei(« f^iiu'L" Si^orAIc uub Jiigcti, fpicltc 
mitrfl^tUmcndijovalmib cinen 'J^cil cis 
iKt Suge Pitt Kincn fiU' bfl3 ^Scfrc bcr^unjl ^ 
fo lange tf)fltig g;MPcfenen J)5ntfii upv/' 
fdjvicfi fill ^Paat' fiU" mtc*) fdjmcidKl£)aftc 
Scifcnuntet' ten %it€l unb iibciga6 fie niir 
jum^in&cnfen- 3d> fdjieb biinial^ mit tn^ 
nigflgevil^itcai ^^CL'jcn, tiollcu 2ic&e,7(i&J 
tung lint) 5?aii(Daitt'iti>on ifjin. 37ic^t 
Ignge baiaiif rjSvtc ic^ ^on mehicrt ^aliiiet 
Sicunbrtt.iuiacipdKifn^ n«it bct"-2lN^iii7 
6£itimgenu'f OrgcUCyefd)idHe berd)rtfugc^ 
nicfdjcnori) juOjlPi-n 179 s cvfc&^inni ft)l(; 
te. SBai I)d«cii iDii- in biefcm Jadjc von cir 
mm 5)J(i ipuL'g ludjtfLnraifcu fSniieti, 
weun e(> bf 1 5Qoi'fic^t gefallca J)dftc;Hno f^in 
Sebeimuvnoc^cm ^rtfti- juftiiten!. Jttlein 
(albci'tiidc id) bie iitebft'fd)I(igcnbc ?fliid}£ 
ric6t,ba}5 ci' jtifehrnbg <trt ^iiiftcn «bnc[)ine 
uitb teafufdjcinlid) art bcu ©c^tijinbnu^t 
Icibe. ©iVaUrCcIjeftttereine iiodjtjoi fim 
jitn fi) Wil^enbcn £fbciii>frii'"te fo geft1)minb 
flUf,ba|jeifd)oriam ja.^Jtaij 1795 fliiib. 
SBfl^tfcf):inIic^\Mr c^auf fcinc ^Sei-an.' 
^frmig,bft6na<6fcmcmZobcMad. ^avs 
put 9, fcinc i?oitrcffIic(fC tittb fcinei- 93m 
bicnlle tuAtbige ®attin^ ben fjmmtlid)ttt SSortflt^berjiibiEfcmSBafe^intalfllfcttfit 
^flnbfc^iLtftcn imfr-S^i^^nungen mil jum 
^nbenfcn jiird}icf£e. Sic^ ff|t mid) in 
@taiib,ftMci)bemi;ffev^ienjon Diefcm Ic^j 
ten Unmne^mett biefe^tv^ibigcn banned 
iidljcte Jinjcigc jii gcbcn. SSoIIenbet ifr uodf 
f citier bci" jum C^i^nicn biefetSefcftidjtegc; 
t)Sngcn2^eiic, aba-injcbnnfinb fdjon ba 
txi\d)ili^c S^vtfc&Littc gefd>e^eiK ^ie2(&; 

f)anti:tno dbcf bie ^ ^ ^ ^" ^^ " ' ^ " beiSrJe; 
d)zn, r[)Hf1i-cttig bev gele^itcfte Xfreil bc5 
a3erf0,i|r am weitcflen fortgeinlcf t unb mit 
bem bcm fcL SQcif, rigenen tSdjatffinnc^ 
ijctbunben mit feinet niipcvDibcntfidjcn^e/ 
lefen^cit, bcf)aiibdt. 3n bet ^Ib^nnbdmg 
von ben ei fccn SSiiiboigeIn bc^5Jiittf lalretff 
^obc idj me^iet-e ueue unb iiuci'cfF^intc ^e*' 
mciitmgen unb 9ifld>i'ic^ten gefunbcn. 
^cpbci" ®efc^id)rc bei Oigciu mmin- Sci^ 
ten ^flt ei- fidj indbcfonbeie bemi5^ct, bic 
93rtHat'ruhbbic©fimmenbci-frani6(ifi:^eii 
Digeln ju ciflaien unb beEflnnt jii macfecn, 
trobei; ci" tai gro|lc SSaf bee Bedoa do 
Celles fdjeintbenufetju ()abcn. ©iej^e/tr^ 
nebft tjiclen einjfln cingrlL-gten ^Mffern 
imb9>ogcn injolio^ fdmmtlid) won feincr 
i^anb9efc^fieben^^flbenfo(gcnbe2luffd)rifj 
ten: i) SJcrjcidjnig einigci Orgelbnner/ 
bie fid) bcfotibcf^ in 2;)eut|"d)fanb bufdj gntc 
gvoOt? unb fkinc SBeife befainit qcmodjt 
[jflbcn. 9lcb(T eincm aJci'^eidjnifTc etniger 
guogen OL-gchwcrCe^ befonbci-ij in5>cutfc^/ 
(<mb. 3)3fnja^l bft" OtgcItSne tmbbcien 
eiitrl)cilimg nac^Oftayen unbSAt^cn. 3) 
SiiU^eifung imb ^efdjmbung bet Oi'icU 
fiimmcu^ 4)Ue6ei" bic JBa-biiibungcn bcir 
*£timmen ober Slrgiiier. 5) ^efd)rcibnn3 

bcr in ben franjSfifdjen Oi-gcliuerfcn gc-' 
btAiid)Iic^en ©timmen, 6) ©oiicismen^ 
53aibari^men unb aiibere Je^let in bcL' 
beutfc^en Slomencfatui bet- Oigelregijlei', 
7) Untcvfc^icb bev beutfdjen unb frani^tt^ 
fdjctiOrgeIn in3{nfe^ung tn ^i^voftriou 
i[)vef@timmen, bcrcnSiifc^img unb53ei 
^nnblungim^piv'tcn, 8)Le Bepue untj 
Boi.viirs.aiic&JJirn..ftaufmiinii^ 93ovfrfjIa/ 
ge jtitStcgiflfiL'ung. 9) ?l'nma-fimgcn nliei' 
bti^neucSlfltjinv obei* uielmc^v ^a^atuv, 
bc^ J?tn. ^aftov 9lo^[ebei\ io)9)iei; 
fc beu Oigefftimmcn nadj ber ©crec^mmg 
be^^^bo^. ii)2lnlntungju OrgeltiiJ/ 

pojitioncn, xi^ Ue^ev bic Saffeioigelnr 

wUS BSB 333 Mar Mar 33* un&!8offiu«. i3)Excerpta ^n^ ^?a; 
teitQ[i£n Mi fatctuifc^eu Qmbmten bev 
erfifn 3af)t'^tinb£L-te unb itn SS!tittcMui% 

unb i^m'70erfd)if t)ent)rit. ^Ue^jufanimen; 
gcnommen too(jI bi^ ac Q3ud) X?ff. 

3ut€rfl4njuii3>)C6 im a. fie;-, tefiu^(i/ 
(^en aUei'ieidjnifTe? feinf i SJciff lodie nurt 
noc^ folgen&ts bfi;jufii3en ; 15) Sleue 

t)i:m<£(ittitfre aufd()fqucm|te mttjut^iMIen^ 
fluf SSevanlaffmig cinet won Bern ^i::- ©flj 
roni) n 2S i e ft ju Sieiftcn x)i)i'!jc|c5laj 
gcncn mum ©timmim^^art cntic^ftifcti, 
©ctlin, 6, Sange, 1790. 4, 40 ©eitciu 

roUcnbct. — ffion tie«eri '2tuptigcn,auc()Ue; 
beife^mige»fetnci'SJeifcf6imc!t noc& foL' 
gcn&eangegckna^etiKm: 27)^/^ Jffiuitt 
fcaS SlaiJif V ju fpiefen* Sifter y^eil. Siyeijtc 

^^ciL Sweijle ^luPn.^e, ^eiltii, 1761,4, 
i9)3lttleimn3 jiim ^Inmfifpielen u. f. it. 
StBcytcbcL&eficitc^tnPrtge, QJciIiii^ 1765- 
4. 3n« ^^oU.intifc^e fibcrfe^Muitei- bem 

^itfl: Aanleiding tot bet Clavier- 
Spee]en, volgens de hedendaagsche 
Juisterryker Manier vaaVitvvmng; 
o pgestelt door den beroemden Friedr, 
Wilb. Marpurg, Muxiekkundige en 
CoRiponifit te Berlin. Met zeVen 
Noolen-TabulaV Vit hetHoogduit- 
scbe vcrtaalt en metophelderende By- 
voegielen voorzien door lacob \Vll- 
helm Lustig, Organist van de groote 
KerkteGronIngen*Te Amsterdam, by 
I, I. Huminel, 1760. 30) ©cr jroeijtc 
^^eil feiiiet ^tb^flnBtung wn bev Suge. 
Snc&t* fioifupfcrtafeln unb einem »DlJ|Mtt^ 
bigrn Slcgitteiil&cvbeijbeX^eile/ eifd^icn: 
3>cvlm/ he\) *0<*»bc, 1754- lo^ogeu in 
4. ©ci ft'anjftnrdje Xitel biefc^ Seif^ i(l : 

Traitede la Fugue etdu Cpntrepolnt 

diviae en deux parties, accompagnc de 

122 plancbea. 4- ©etlin^ 1756, 3O 

SJom cvflen $^eile fcitteS J?anb&iic^g ct; 

fd)icn cine^roeptc »)CibciTEVtc ^(uffagr. ^eiv 

lirt; 1761. 4. Unb bCL-2{nI)flng ium J^anif 

buc^erouvbe^cilin, 1760/ 9^oscn in 4* 
mit 8 .^upfeirafeln tt^izfcei' aufqdcgt S"* 

©i^wcbifc^e flii^iugtfttjeifc iit»ct|iefet eiv (<f)im bit* ^ftn^bu4 uhtci: bem Ttt^li 

KortBegrep omGeaeraUBasen. Stocfi 

f}Mm, 1782.4. mrt^upfctn, 32)93afuc^ 
in pguiuti^n (i^ciAIcn foiuo^I f^t* 6ic Oigd 
fll^ fih- brtct £lflL>i4)or^- ?>cr(in, b.^ummcL 
SoL tnrQiSit 20 bvc()>' tinb t»ict|timmigfC 
S^oidlf. 33)3iyc9ta'93fifiic^ in figunrx 
ten *£f)otaIcn unb Jugen fbwo^I ffli bte Off 
gel ills plL^ 6a& ^Itn>idjoib. ©eidn^ h. ^um: 
tnel, 1793- So{- Snr^dU s Sugcn un6 7 
pginiite €boviS(f, 34) a^bfjonMirng wn 
tci i^u^d^ wadi ben 6ii-nnbf4^en unb ^nnn 
p€\n bcv bt\ien bentfdjcn unb au^lt^nbif^en 
5)td|leL', DlcbtlSjrempdnfnfii unbfio^iu 
pfntflfcln. 92euC/ ucibcfTerte Jlu^gab?. 
ici^^iqjba)^Af)Wl 1806. 

?0i d r p u r 9 (So^anu Sviebiid)) — bn 
©of)nbciSBott)a"94(*nbcn, geb. jn ^amt 
bnifl 1766/ scgcmDAttig^flmmcimuflfua 

bes Jjci'j&qS »on ^XJeflenburg ju fiubitiy^j 
Inttunb'Siieftur bciCafigen ?lKufif^aubf 
]m\S/ u>rtr jnr 3cit bcv Slu^gabe bcS a. Scf. 
nidjt tJlol^ Stictfiint, fonbccn roitdid) Xon/ 
funftlei unb aSivtuofe ijuf btt 93io[inc, row 
vm md) ff^on im iWbtgen ^cugniffc bcijgcj 
6i'ad)t n)aben* Ttf^rofc^et'ivar etanfans^ 
im Oic^epcr bc^ beutftftfn X()CGrere ju 
Q3evUn, ^ietfliif bei;m '2)Irtvfgvflfen ton 

'® cftitjebt angeflcHt^woiftUf a- nfl urn 1 790 
in^^crjogL'iOlceienliui'girdjc 3)ien(te (tat. 
Unb md} im ^ai; 1791 lieg et fi^ ju 
Hamburg \n\t Devfc^j^benfn^onievtcnunt) 
SMyritilTemfUtft f)&ictt. 95alb b^iiauffc^eint 
ci'abei'ba^@obrp(cIcn aufgegebeii ju fja' 

6cn, roic fein tt>iliti3ev 93*ifcv -1793 f^^f^lt 
gegen mid) ge(lanb. Stja^^rfcbcinlicft laub/ 
ten i^m bre mit fcinev Uebctna^me cincv 
iDcidflUftigcnfOIufif^fflnblnngijcrbunbeneii 
03tllb.ifte bienfi^igeSeit JUL' Uebntift feiJ 
nc(S SnfirunicntJ, ^nbcffen i|i ni4)t jii 
giueifefn^ bit^ cv, aid ^cnnei^ aud) auf biefc 
Zvt bei ^un|l merNic^en 3)u&cn fitfren 
ttJirb, 

iBi a V q n a I" b t C®cov9 obciSei'btnflnb) 
SSnigl- 5>Leugifd)ec^ii)>clIitiunb fe^t gu^ 
tcr @c(un6/^oini(i, tfl ein Sleffe bed Son; 
jfitmcitiei'^ ^3ia i quiir bt ju ^^ilbe&r 
tjcim/ unb ^nt fctn 3njiuumcni bep bcm fcej 
rtlE)mKrt €atl 5iUrft^mibt pubut. 
€1 bW^ete urn 1798. 

Marque (Auguste) ciu tonfflnfllfl" 

lu^ tca^vfc^eiulic^ ^Iat)inf|>ielec |i4 ^m& 

urn BSB 335 M ar Mar 33C urn i798,5'i(MfcI6ft 6fi;JrtrtfcCL"mtinti|!c.' 

d)cnia|Ten: i)L'Abaence, Romance, 

E)L'Origiuedela UOisiemeGrdce, 3) 

VI Alta et RomancfS av. ace* lie Pf^ 

4) L'Amant tiahi, romance av. Clav, 

i8o2i ' . 

de Marquef[oannes)lOiii'i?6niii(. 

I6x6^u»6em3?ie^crla^^el'\>on®Lbult- f. 

2jWu. Nicodemo Addizioni alia 

■ Bibl.NapoKdelD.Nic- Top pi, alle 
carte 72, ^Lif bet! ci'ftcn^fnblicEfdjmu cv 
mil otjtgem 9??<icqtic einc *j3nfou j« 
fci;u ; b£\: grof^c Swifd^ettv^um i^vcv^cUnis 
jeit [treitctd&cr boiuibcv. 

M a r t] u e t Cl''. N.) — Dr. 6ei Sfrjc^' 

' tttvfw»I^Jti3lanci)^ gafe fciiicn Tiaite du 
iDOuvcment du coeur et des aiteres, 

um T75o^ciamJ. f. iOJijle vS 55il>L 35. 

IV.©- 128. 

Marrjuez (Antonio Lcshio) ^6*' 

\c\vb tiidjt uut fuv einen £)er 5i&i)tLUi Soiu 
tjtQpunFti|lctt ;^f()Qltcti, fotiberu ()at auc^ 
tutd) bic 2l"iiiS[jn6e loifler Oiatuiien, @cx 
■fcirijU lint ftii&ei'ei3Bci"fc fciiie roi-jrtijliffjfii 
^ennmiflc aud) flutJfv bzv ^Jiufi^ in bcr 
ffiid)tEunlt unb Bcfoutcr^ i\\ ©ptadjcn, bej 
ttiffcn, Si" ei'()idtim 3.1693 fdn il^pcU^ 
niEi|tvHf'2ltiu^ iiuiifld)em et am ii.SRoo. 
X709|tait. 93oii fcitien ,<SompDl'itiuiicn i|l 

allciligebvurfi; ViiUaiicicos ques« can- 
tarau na Igj'^ja deN.Seiiljora de Na- 
zareth das iVeiigiosasDescal^as He 5» 
Bernardo em as iVIatinaa e Festa do 
gloiioso S. Gon^alo. JLiibboa poL Mi- 
guel Manescal- 1708. 8- €me3fouc3IiK 
jflljl fliiCciet ^-^xt?, al$ 9Jii|Teii^ TiJinfliiifi; 
cat, 'iBlii'dcvc, SlcfponforiLnnc- (inb itngei 
6tucftmtci-^6tii3L93ibUot^, ju iiiffabou 
6£finblid>mibr^^i9cfd)iS^L 2fn£o3no bo« 

SRei;^ ^at i^ninfoIgcnbenSJa-fen befuiu 
gen, in V'lithus^ Poet,n. i4. 

Xj c s 1) i u I ille Chori eaori jnoderator 

oloria 
Moiv cidciiA iiiimeih Maiiae dura vcibd 

Aptat Apollinvi dispoiinia aiip fignras, 
J^oii fiibi do latiro pAtilur coiineci«rc musas 
< SertAp Tcnid^iitcm ctcIUta in Rcdc coronam 
Centu hibcif, f, Macbade Bihh Lu». La Man e (...) gianjK itm^ ^ii^u 

igoojn^Pflii^ ale eiftct -Sonjevt^ajidoiu 

cetlifl. ,,SSfanuflMf btefcm 3ttfci'(imcncc 

nic^td ©anfceieS, md)ti SOoffcnbcrcveo 3c; 

6en,alo KinenSSoiUiifl ; <\ni^ fciiie flnmmhi; 

gen. gcillixic^eii, fo fcEji: iPoftltfjucntcii 

.Sompo|ltionert|lnbmit9{edjtfe^i"6c(ic6t/' 

fagtdn^pflrifefSot'rrefponBciumbn"£c([>i. 
m»r.3eu 5«hi-3,lll,.@.733. 

9]iarfd)rtll ((Samuel) geb, jn 35oa 

uirtiJi Slanfiern 1557, njai- julcbtNota- 

riuft Pub], llni\)CifitiJtSji)}^itirittf unb Or/ 

gftni)lju^oicI,i:>oevauc^nod)i63 7^6cvtii 
■^t)lc6enfcinet ©attin^ im zoffeu Sa^ic fci; 

uefi 3{ltci-5 If&te. 6;v [jatiu ten ^vad gcgc; 

bcti: I) Set gan^e Qifalter ^. 3(inti'otii 

Sobroaffcr^, mU4©tininKn, Scipjia, 

1 594, Snnn noi^y^nfel, b. SBnig.i 6o6, 

12. 2) $|'almen ©avibS, jSuc^cugcfang 

Dub ®cifllid)e Eieba- \>oii Dr. ?iK. liiitfjciil 

ijnBfln&ctctSortc^gclctjftcn ^O^^mlfm gc/ 

ftelit^ mil 4 ©timmcn, iserfei'tiget bnrc^ ic- 

?>a(fl,6cij ^6nig, 1606. 12, f, Draud^ 

Bibh Class. unC ® il I t [) C t. 

St, Mars (lean Paut Andre de) ctH 

gcgcit unfci" ^eitalUv Ic&enbet Tra»^ ^f' 
le^t'Kiv i)at gefdjvicbcil ! Reflexions sur 

rOpera, in fetuen Ocuvres. Paris,i778, 

M a r s h (. . ^ i» ^"fll- ©oftoivwcldjeu 
julc^t al^ ^tfd)of im 3- 1 7 1 3 9^ froi'ben itr, 

i)M gcfd)tic6cn ; Discourse ou Acou- 
stika, f. Ha wkins Vol, IV* p, 443. 

Marsh (I.)UtimbicKm97amcn pit; 
bet man gcfroc^en : XXIV Voluntarie» 

for tlie Organ, London, 1792. llub 
Syiii]»bony for Violins- No- 1, £!>cnb. 
tn;^PtTfron. 3lupcr bicfen fiubct man in 
i&lan6 6Sacrjct^ninV,8onboni789/"od) 
von eincm Stittciv 3- 931 a i- s? f), rtlfo ciiicm 
SMIfttnntfiT, cin ^JS^irtf cinjclne gc[todjenc 
Oicfrtngc^ Tlie Drearm un& Sonnet to 
IVIeinory, cmgeicigt; ^>i mm beifcIfJE ba; 
mit gemcijnt fci;. if! nic^t aufjumarfjcn. 
5>ofb rd)fin^n otige Voluntaries c()Ci" 
bie Zibcit ^eimi ^iUttanttw , al6 cine* 
mit bn- ^rtrm&nii* vmirtntni Oi'gQni)lcn 
jii fcijn. 3lodjfinbamanuntevbicicm3iar 

nun: 5)0uvertnres et Sonatmsfi for 
the Pf, lionbon, &, SIcmenri. 6) A grand 
Symphony, a 13 Parts. *£&cnb* 6,9loIfe. 
7) Ouverture, and VI Pieces for the 

Organ, S&Cttb, &. >J)xe^Qn, uni X 800. fl) 

- First BSB 337 Mar Mar 538 FlratBook of eighteen EasyVoIunta' 
jied, chiefly intended for the Use of 
young Practitioners j to which is pre- 
iixedan Ejcplanation of the different 
Stop* ofthe Organ, and of the several 
Comhinations that may he made the- 
reof, with a few Thoughts on Stile* 
extempore Flaying, Modulation, t^.tc, 

(ibmb. 6ei) ^ve^on, iSoo* 9) Second 

btU ditto etc« 

M a r 8 o 1 o (Pretro Maria) iDivt) ttom 
Cevteto 1600 ali dncv bci- uoijAand)^ 
ftcn Xoufihfikr 2italictisi an9ef[1t)vt. £i' 

fficltfldjjii SciTctm nuf. _ - 
^5)t fl I g m a n 11 G . -) f* 9)taijmflnfr, 

Marsyaa, i56ci' bcii fcic ^clc^itm 

fccu ©ic^tavDbci" wiiflic^ cviflift^a&Cy luitb 
fuuben©o|)iifcc6tfpiagu i^^ euu^ gutett 
gliSKtifvielniSnn^gcgetcnyUriBfolfiiic^tmiu 

bie 9iD^i'i)ft'trf» itiii> "Si^tm won ^r^, ]onf 
bcmaud) tie ''pi}V])Qi\d}cn ^shtkn imb 
COoppdflilen evfunbcif (jfl&cn- 7llg cv i)t 
bcm@efolgc6ci€i;6cIc nnrf) SHvPifflni, 
ffliibabcn '^Ipollo^ aii ben ci(len?!)Jeu 
ftct: bCL" ^unft bafcl6|i, St (iefj fi^ nun mit 
il)mln ci»€U ^ctrflvcit ctn,unb frfjori madj/ 
tcbaS3icuc feints Sl^tcnfriclg/ balifldjbie 
?ni;facrauf|cinc©dfcttci9tcn; alillp^U 
1 a\\i)i\h, mit fcinem Spicle aiif bci ^itljec 
auc^fcinen QJcfflng jii ijei-einigen, boiauf 
itjm fogleid) bcf ^3>L'Ctd jucttannt mnbc, 
gjtai'fya^ ;)rofcftiifc jiufii" gcgen bicfen 
2(a6fpi-«c(jjHbfm IT bcfifiiiptetf, ^Uvollo 

^flbe^ flngeibcn.^nnbfiv fl"<^ b^n SJlunb 
^um ^Singcn gcbrflucfjt. ^^(pollo cvivw 
tmc abciv am^ '?}fai'rvn^ (jrtbc ben 
9]iimb 6eij|cincmSiStcn("picIen 9cbi"im(l)t. 
2(HffoId)c9SeiTcmatunbbIieb?0lavl>a^ 
iS&cmunben iitib roiirbc oOenbtfiit, mige/ 
wiij, ob nscgen cinei" jm>Di' gefcljIoiTcnen 
Uc&ercinfimft, obcr njcgcn oue9eftD|3cnev 
©c^m56^'Sffiotte gcgcn ben 31 po ll^i^on 
ftiefcmlebcnbig gcfcfjunbcn. SSenn Srn^ 
mrtlci" in QJcmdibcn, in ©t^in iinb in ©e-- 
bidjten bie 3fiiifn()cit ciiTCt@a(^e bcEi'*if; 
tigcn f6nnrcn ; |i fc^(te e& bicffv ©cfdjtdjtc 
nidjt an ^cmcifcn, ku^a' bizfcm rnvb ncd> 
son i^m crji^It/ ei^abc fic^bicSl&f^ Jiig^' 
eignct, mlcfee bie 93i i II e r \) rt einfr im 3oi"; 
ncvon i^dj genjorfen ftfibc. 

M a c t e (Matthaeus le) Hn ^wtvat pimftfll bH 16. 3a^r^utt6fvt<, tion befTctt 
3fibc(tg€btucftro:jt'6crt fittb ; &€i^lid}€ un6 
iveltlit^c ©efflng niit 4 unb s ©timmen, 

Sffiitten6crg.i56o-4-f-I>raudiiBiM, 

Claas, ^an tsergl. untcn bett 7ivt\U\ 

Marti- 

Martelli (,..) ^apeCmcifta JU 
?9MnficL' um3 S* 179O/ fr&tt gcgeu ^^f^c 
3eiE Die Opci'crten in 5);tifif : ^'^ ^^^^ 
fcnbcn mi A ^cllanb. 2)2)a"5;cmpel Ice 
^awibaiUiu 03>erS6nig Slrtbe- f. bcrt 
©ut|)ai!'djenX^eQt-^ftIenb. 150111791. 

Martenne (Edmund) — ©citt 
Traite de Tancitinne discipline etc* 

tarn jii ^PaiiS, 1 7 1 9. s, ()crflir(J. 

M a r t i (, . f in SompDnifr^ ^at lOla; 
bvigalen in i)3tiin( gefefet- f. G e s n e r Par- 
tit. univ.lib.VII*tit.5. SJCL-gMeMartc, 

MartinC-0 bcfjungcie^ nil fia»j, 
^ondlnfHeiv wclt^cv mcfjierc Chansons 
gefcfet^nt^ hl6f)cui\mi % 167S ale S^h^ 
4jiciifi^ SSioltagambifl tinb 23ioIitti|t. f. 
Merc, Gal. 2(pL'il 1678. p. 46- 

Martin (Nicolas) ein ^onEilnfdav 
geb.juSMovienne in@nyovcn,5otnie^rcic 
fiaiijSfifcfje unb fa^otjifdjc (Ber^ngc von brc 
(Vcbmtd^Lifli ill ?5iiifi( gefcfet iinb initcu 
bcm %\te\ ^cvau^grgfbcn : Patoyea, im, 

I566.8.r-Verdier Bibl. . 

* Mar tin (Vincenzo) — Sllufflfc^/ 

^airevli*ei .^ofiat^^ ,^flt>?t(mcifter unb 
komponift ' mn StuftTfc^en "i^eatet ju 
QJctei^but-g, tf)ixt fid> frf>on urn 1782 in 
3talien bind) i)eifcf)iebcnc Opcnt/ bcfan; 
CeiiSabEvbmcfjfeine tjovttcfpi<^en^ompoj 
fitiotien ine^mei.' 53allmc [)at)oiv wie 
2ttteflsa viltjmt. ^^ieiaiif fam tv nad) 
SSicii/ iro ev um 1785 fciiicu Embero 
^<i)xkb,wzldfn'bc(Qi}bci-S uonJ^cniicin ge; 
^djalyt wuvbc- ^ffgrmciiift abci" gefidcit 
fcine f)ictauf foI3Cll^cCo5av;u'^ nnbffinc 
Arbore di Diana, Ic&tetc bc\} C*ic(cgen{)eit 
bcr SScL'nuiljlun^ bci 5>i"injcii 31 n t o n vou 
©adjfcujum eifieitnial aiifgcffiljif. Jpict* 
fluf gdigeu 1788 mi) *pctci'cbmg, m» ev 
iregca feina- Ifi^tcn unb g^ffllfigcn ^SJo; 
niei" \oikid) al^ ^apeUmcifta unb-'^iiitnpL^' 
nt|i bcij bet Siiiffifdjen Opci nugcffetic lutiv; 
be^ mot\) ex jUfllcidj llntcnidjt in bet ^lu 
fiE g*i6. 3nt 3- 1758 cvnmmtc ityx bet* 
.fiflifcvjum^^ofiitt^. SJon fcinengebrnrf/ 
ten iinb nnscbnicFtcn ^^ftffn tiinicn nun BSB 339 Mai Mar 34q Coia rara, italtditifc^ Un Jtlaij. ^fu^jugc* 

2)(SgI. )u S&etlin 6e9 9iea)lflb. ?>iefd6c 
al^SIcivietrtfto'd mit finer 93iotmf. Offetu 
ha^,ii]}^nbvc\ 23iefclbc aKIBioIinquflV^ 
tctten^SSien,bcn?(itaria. ©if felbc filr 2 

SDIaittj. Sic Ouverturt, uoUilimmig Jll 
. ^ai'i^/ filt« ^Itujin-/ Offeitbfli:^, ©efc^riff 
htn tam man bicff Opn- ju,S5ten old'Suf u 
ten flit fafl oQe ^la$infti:Limente E)alJen. 
3l'u(^ aid Sl5tertqtiavtetrcti ge |loc^. )u SJtf n. 

5)L'Arbore di Diana, juSJimaufgef. 
i787.gftlodjeii : i) Strtlidni W fflrS *(af 
Dici"^ SBien^ Jey Jtvwtia* a) ©ft ©aum 
beL^iaiia^miCbfmtc^em untittaltiiinifc^em 
Xtyt, fiU'^ 5E(att. au^gcfc^t wn 3letfc* 
^oiiH/ fte^ @imrocti796, ©eegl. ©av 
lilt, &ev 2ftclirm6- ©ctfgl, «l^ 93to(inquair/ 
tEttcrt 9C(loc^en, 6) Gli Sposi in Con- 
tragto. ©atton gcftof^en : Ouverlure et 
Ari^ deTOpera Gli Sposi etc. pour 1e 

Clav. SBicit 6^9 Tlitaria, ^794- 7) ^ 
Sogno, Cantata k 3 Voci- ju 5SictI gcr 

fd)iie6crt. ©cbnicftt ©^c iliaiim, tint 
VLriau^gcfcl^t mtt beatfc^em nnt> italicini; 

'793* 8])XI1 Ariette Italianct con Ac- 
comp. di Cemb, o Arpa^ o Chitarra. 

Sffiien,6c92fltatia. 9) XTI Cauoni per 
Cembalo. €6c«&. 2Baf)rfcf)einIirfj befaxxb 
cv ftcb, e^c ci" ufld) 2fiicn Earn, lu 5;anrt, mo 
foJacnbcS'tilifc won i^m flufgcffifjrt won 

ten f(nb; to) La Dora fest«ggiante. 
Prologo seriot ju 'SUfirt 178I. n) 
L'AccortaC4*meriero.Op,buffa.€&fnb, 

1783. 3fucf) iDiutJc ttfl^ fcinct ^ompofitfon 
im % 1799 i("i Siflnffmt am ^Jtqiti aufs 
jicrVii^rt; X2)©ie gcbciTmcSigcnfmmge, 
gcfrocfjcn bnr@(mL'o(, igoo, 3(t cine 
lUCcifcfeijng fcineiOpet ; La capriccioia 

. corretta. 

*Mart i nelHCYincenzo) — Dr, 

ter 9tf*tc, l)wlt fid) um 1750 mef)xn't 
3a^fCiU fionbon aiif, waitbtc ^d) aber nac^ 
fcct3citnac^*))anS^ mo etumi?^! JScv^ 
frfjUbene* in tie i>(\\\jm paniotifc^en 
^diL'tfteneiniflcftc, ®eine ^ie^ft ge^jfito 

jen 3Iuf|"ti^c im Otyinale [inb ; i) Let- ters familiari e critichc Lon<lra, 1 755, 
8. ttSovHUttc Lett- 27 : AlMiladyNew- 
digatea Arbury, invitandoJa a venire 
aLondra perveder I'Operadel Siroe, 
Lett. 38* Alia Sgra Coniers, aopra la 
di ieiapplicaiione alSuono dellaCc- 
tra. Lett.30. Sopraunacommissione 
data all' Autofe toccantel'Opera. Lett. 
3L.Sopra ilnon avere l*Autore anooc 
pubblicatalasua istoria della musica. 
Lett- 54. Sulla origin© dclleOperc in 
musica, Lett- 5,^. Sopra laragione del 
Canto, e sua Composizione. Lett. 56. 
Delia ragione del Snono. a} Lettie 
BUT la Mtjaiqxie italienne, 3m etflen 
©t3cf be3 Ainatcnr.$)fuig^ 1762- 12. 
Martin en gi (Gabriclc)cin JU ciV 

ncrunbefattntenS^illfbenbet italimi\d)tt 
J!ompom|l/ i}Qt Madrlgali a 4. voci ]i| 
SScncbig brucPen Jflffen, f. D r au d. BibK 
Cla8«. p. 1629, 

?01ottincj (Sidulnn ?OJnmne obet 
Snanftte oon) — 3«t Untet^nltimg unb 

flUS8ic6cjiir^unjl()icltrie»796f'*<5n|'cit 
mc^revenSfl^ien nid)t niir atlc@onnabc!u 

be cine aJini^fafabcmic in i^vcm Jjaufc, 

ttsdc^cjEbemStfrnbenoffenflflnb, fonbcm 

flUi^e[iiecigcne©itigfdjii(e,roetm ilcfdjon 
mandjc i)Ottrcfflic^c©<ingerin gebitbct i}aU 
Su itjL'cn meifttSiUbigcn ^Sonipoflcioncn 
gef)&i'et aud> noc^ ein giot^etf Oiatoitnm. 

Martinez de Viacar^ui 
(Gundiialvus) f. Viacargui, 

Martini (Christoph^cini^oIIdttber, 
kUz in bet "Silittc bc^ 17. 3'S^v^urtbetti 
unbfc^ritl) : Handbook van den warcn 
Loop derToonen, Amsterdam, 1 64i, 4, 

Martini (Claudius) Colchenaifi^ 
f,imci.2er. Mui tin (Claude). 

•Martini CGiambattista) — <5t 

n>atge6.ju35ologna am 25. 3lpii(r7o*/ 
unb ttdt fc^on im 1 5, 3a^ve at^ ^Sl&nc^ in 
ben 3)Iinoi'iten;Otbcn^ nsobcv er fid; in ben 
?!DIu|i(|'c§u(en, wclc^c bicfc QJefcCfc^aft in 
nie()cetcn®tibten ^ulicni evtic^tet ^at, 
biicc^£c()tc unbllntemcfit fc^r tf)itcig be.' 
n)ie^. €t feeing bienngebotene ^Apellmei; 
|let|ie[[e on St.^etct ju Stam^ um fctne£ 
bebiitftigern?]iitn>eibet^ wiUen^ QV^^m&f 
l^igaii^. €6enbegroegen liejjev feinc fei/ 
n^ ^itc^enmufifen anbet^n^o^ a(^ in brn 
JCitc^enfeine^OtbenMuffA^ten/Umnid)t 

anbctn BSB 34 I Mar Mar 3^*c f)intevlfl|fmm ^pietcn ev^tlkt, ba^ man 
tt)n in alien fulttuitteti Sdnbctn jum 

^ln[\t amxtamtt, mbin Mm angefe^e^ 
itcn©t£St)ten3taUen^ xoax ei e^^ mcldjct 
Aba- bie SBa^Ien 6^9 $f fe^ung bev StapcU^ 
mciftciftcUen cntfc^icb, Ucbcr^(niptm6^=r 
ti bit ©ef^^icbtc fc^tuciiidj cittcnXontAnft; 
ler flufjuweifen ^aljen.ber d^nlic^eMjtimg 
uttb €()retl)ie(uiig ^on femen ScUveimanb/ 
ten genoffcn ^dtte. ©effcn migeflcOtet wur; 
tJC ev einc* Xagc^ ison ii»f yen feinev gcrocfc; 
nen ®cf)illei' mit 55oIcffcn in feirui S^iHc 
ixUvfi^tn, xmb nav fein C^fte^^Itit utib 
fcirte ©wnb^oftigfeit, ittomit ct (te mutiei; 
tc, 6og cvftn «[Ien ^6fcn^uiD(>en4 (eiue 
!5eft:^ii|er nnbStdc^ei' ^afio (onnten i^m 
tASEcbentetrcn. Sulcfetftdcv, bt\) fcinem 
cn^viltcnbcn @t«bivcn^ in cine 3lit loon 
©rfjliifluc^t, in b€i a- jii Sciten ti^ 30 
©mntJcn in&vacfjte, 2)ic im a.fiev. (jcmcrf^ 
fcSobfcfniftbcS^P. bcUa SSallc ift in 

Bern Gioi naie de' Letterati, TomXVlI. 

ron 1785 diyfbincft^ nnfc auiJ btcfcmin 
bicmnr,.ifoiTcfponbnii;I\'o.i8,i)oni79T/ 
t>omJ?nt.9^f-*J^t'i|rm a tin ing^cntfdje 
a&ctfc6t,cingci"^rft,nioiau^ md) tie ^ier 
Ijffinbltctjcn aiac^Ngc ju fcinem 2li'tiM 
im n. £n". cntk^nt fniC, SicS war aber 
md)tbieein)ige^0&fd)Lift aaf i^rt. @(^on 
i>oif)ci- t)me ^acianbi, tvic cv in ba- 
miif. itoLTf^p, 179^- @- 2+8- gcnflnnt 
iwB, eiup fl^nlidjc JU 55olog'nn <tuf tijn UC17 
ffftijiet, n30fl«!;ei'Ccm aadj i^m jti ff^ren 
fine ©L'nfmiiiiic fieinv^jt tvuibc. ©cine 
^Sdji'iftcntjfltci'tcnrJ). "l^Iartrt, feinem 
©djfllci" niib Sftnc^ffolgct' im ^apeflmei|[fv; 
3fmte^ ilfieifflffen. SSon tfjeorcfifc^ien ge; 
fciurftcn ©djiiften uon feincrScber fSnncn 
imxi,an^evbm ima. £cv, fc^joii ongcW^r/ 
ten, ttoc^ folgcnbe ongejciflt rociten; 5) 

Attefitati imlifeaa del Sigr, D. lacopo 
Antonio Arrighi, Maestro di Capf^lla 
dclla Catt^drale di Cremona, In Bo- 
]ogna»per Lelio della Volpe, 1747- 6) 
Giudizio d'-ipoUo. Napoli, preaso it 
CeBariM76i, 4. 7)Coinpeiidio della 
Tebria de' Niuneri, per uso del Mnii- 
c». 1769. g)RtfgoIa per gli Organlsti 
per a£;coJDpagaare 11 Canto fermo.Ibid. 9)Deu>u progressiomd geometrtcae 

inMufiica. 3m 5tcn ©anbc de* Com- 

mentarj dell' Acad, dell' Istituto di Bo- 
logna, im 8ten Zf^* @. 371- Solgenbc 
3iuffd^e ^at mm ncdf mjex biefen von 
fcinet gebcr, f, muf. ^oiTcfpoub- 179^- 
®. 313. 06 aber gebrucft/ nnb wo, 
irii'b nid}t cingcjeigt. ^ 10) Kagioni 

del F. Martini £Opra la Risoluzio- 
ue del Canone di Giov. .Aniniuccia. 
ii)Giudizio ragienato eopra if Con* 
corso di varj Maestri alia Capella in^-* 
periale di 5. Maria della Scala di Mi]a- 
no. la) Altro Gitidizio neJ Concorso 
della Capelta del Duomo di Milano. 
i5)AppL'ova2ioneiagIonaCa delKyrie 
ec Gloria a48voci del Sgr. Ballabene 
Ilomano^ i4) Altro Giudizio per nuo* 
vo concorso allaCapella del dettoDuo- 
mo, i5)Sentiinento sopralaSaUelle- 
gina del Sgr, Fiorini- 16) Commercio 
letterariosopra diverse question! dell' 
Arte. 17) Giudiziodi uinjuovoaiste- 
raa di Solfeggio. @cin^n Saggio fon- 
damentale di Contrapunto^ (f« No. Zm 

rcinci"©djrif'f« itn a.icj:.} jiefjetDi".© n v/ 
net;/Unbjm(ii-md)£ o^^ie wic^tige @ttnu 
be,aUen libvigcrtaBcrfcn beflVlbcn Wi\ 23i>rt 
feinenpraftifc^cn SJctfcn ^ahen fic& nod) 
folgcnbc gcbiurfrc gefimfcen : 1) Litaniao 

atque Antiphonae finalt?a E«Virg!nif 
jVIariae 4 vocibus cum Organo et la- 
fttrum, ad libit. BononiaeapudLelium 
a Vutpe, 1754, 4, 3) Suooate d'Inta- 
yolatura per rOrgano e Cembalo, per 
]e atainpe in Rame di Michele Le Ge- 
ne. Amsterdam^ l738.SoK 3) Sonate 
pei rOrgano eil Cemhalo di Fra. Gio» 
Battista Martini Minor Conventuale. 
Bologna per Lelio della Volpe, i747, 
3|ln>nf)i|icinlid)bafiim a.Zcf:. fdjon mt 
gcffl^rtc ©onatcm2Bcif. 3lod) ge^Svcii 
jii frincn ©ttnifrcn; 18) Lettere del 

Sigr. Fr. M, Zanotti, del P. Giamb. 
Martini, del P,GiovenaleSacchi,neUa 
qualiai propongono erisolvono alcu- 
ni dubbj appartenenti al trattato; 
Delia divisioncdel tempo nella musi- 
ca»nelballoene]lapo«sia, pubblicato 
in Milano I'anno i770f e all' altro: 
Delle Ouinte 6ucce*sive nel contvr^p- 
punto^ edttte tegole degU accompa- BSB 343 M a r Mar 344 gnamenti,pubb].rannD lyio,^. Mw 
lano, 178:1* f* Eftim. lett, di Kouia^ 

1782. No. 33- 

San Mattini(Giuseppe)'^fam 

im% 1727 itad) ?onDon^unfi mcgK bat 
fclbfl tmd) fciiiftmfltJoCe* ®picl aiif bet 
^oboe aUgemciiie ©fUJim5eLung ; urib 6a5 
urn fi) mc^ivititenT bamul^* bit fl^inftuimLitt 
in€ttglanbtiod)TDcnig bctannt, i^^cni^^eni 
in bet SOoHfommm^eit, wic eg 5K a 1 1 i n i 
fef^aitbcUf, niJdf uic ge^Sit u^oufcen war. 
^t fnnb r^slcic^ Snsasemcnt bc\)m Opcin; 
Ord)cfleivfflmaber nac^ betS^it f^li'^tnf 
fifbiieftoi" &n;m ^rinjcn Sricbric^ 
von ^aitiin iJienjlcii, roA^i-CRb wd; 
djet ei", flUlJerDlcIcii SnilrumciitoIfbSrfctt 
imbSonatcn, and) eitt QjcbuvMMgf^'SiAj: 

ma iinb cine musical solemnity fc^iieft 

nnbiffsntltc^auffi'i^vte/ mibenblic^ 1740 
paib. ©0 fcE)L' ntiiJi and? tmmcrfemeu hnr 
trapunfti|"d)eniScnnmiffeTmnb|rtnenSfficr; 
fm »ad) feitiem 5obe ^at 0Jeicd>tigfett 
wibeifafjrcn lafKii ; fofc^v rourbe tljii! boc^ 
6ct)fetncm i!^&rn bie 3(ti^grtbe bcrfclften nv 
fd)roett, fo bai; cr eiitft in ctiiem 2(iifnl(e t*Dii 
ilnwidfa uti^^t nur oUe Uveiti ftatigcn 
^iipfeiplattcn tinbraiid^ba? macule, [on/ 
tctn audjallefrinc juvSluggabe entnjoiff-' 
tuu ^nnbrdtviffcii jciiitj, Sladj bcr 3cit 
finbev jfbocf) meftieie aiifmuntciung, fo 
fratiCi'ttDc^bt^ ii'%evU fflt 3n|H'nmentc 
^naufiflab, ofjne bag, wasnac^ fctnem 5o; 
fcpcrfc^ien- ^atufin^* 

3JIflt£ini (So^amt) — ©cit 1755 
Tnspecteur duConservatoirc amgiDlicn 

aiational.'Snfatntc bet ^inflc ja ^mi^ 
l)ai fid) feit bet ^Cu^gaOc bes a, Se^. nic^t 
inii-in3ia"fm^/tt>oci'aut^ »)4()vcnb bet 
SHevpIution nl^ S^iirgevgebliebcn i)t, fen/ 
tetn and) iit Scnt|ii)f anb/einetii^atetlan; 
be, bm* feint ^alenfc mi£ jebem 3a[)te 
mci^icie'iidjmiTg unbgtStjein 95ci;fn((et; 
trot&en. 55ic0 luuibebefonberS in ben 3a^; 
ten 1796 unb 1798 bemerEbat, altf fcin 
Sfiamc anf ^efelji bets Sireftorium^ ju 
Qim'i^ voneincm^^er&lfce im gan^en (Jiiv 

cu3 ^etam^ncbfc nod) einigenXorttfinflLtn^ 
H)cldjc (td) tn bfin torfifigegangencn 3af)ce 

int^tct£anfibcfcnbetSaudgfjeid)net^At; 

tctt^offcntlTdjau^gevafenrciitbe. SBon|n/ 

tirnim a. 2. amiegcbcnenSJeitcn ifi No. 2, 

;,tev i!icb^abci vort i s Sfl^veu" «cu aj u fc piaSinSOentfc^e ii&etfesmnb 1789 Ju 
■aJlftinj iinb auf auDcvn ^^eatcun qyfj 
gefil^it rootben, ©e^glcic^n witb aud) 
No- J- feia ^^^ctren-'Slec^t" in betUcbcrfc; 
lung ins©ear)"d)e gcgeben.Son fcincu xMw 
gen nenein bj-'amfltifdjcn SBetfen f6nncn 
itun nod) folgentc angcgebcn roevben ; s) 
Jje Cadi dupe» mcb and) bemfc^: See 
gefoppU .Sabi^ rtufgcfi^rt. 6) Annette, 
etliubin, 1789- t">ni ttcuen in ?Olaft( 
geft^t nni> ju Q>aii6 aufgefrt^tt. .^ert 
^i a 1 1 i n i mat bamal^ 'IQlatitbdeftot' id 
©Lflfrt Zvtoi$> SMefc^omp&fitiott i|taii(ft 
in ^^attitat ji! ^avii gefloc^en nsoiben, itjo 
fictticlen35ei)fa[lgcfaaben ifau ?(ud) ^at 
er fit^ iinfftbeffcn batcb folgenbc SSetfc ali 
©d)iift|lcller gcin^t: i)IVIeIopee mo- 

deine^ ourart ducljant reduiten prin- 

cipciipon, 1791- in 1 %f)c\kn, i>eren et: 
fletbte^lnlcitang^ anb brijn>ei;teb(e^ew 
fpiefe baja eiU^^lt, 2) Partition pour 
acconier le Kp- Paris, 1793, 91ftC^ 
Sfiettp^alS^fltal* 3lodj ^af et filr bie 
hammer ^etaiitfgegeben : 3) Airs de 

Cljant.av- ace. <Ie Fp, i, z, J. 4, 5, 6 

Recueil ron 1791 bi5 1798, ^aViiJ, ba£ 

tonmf^tetcRec. aaS \jetft;t)iebcncn't^eu 

' Icnbcftc^ca. 4)All**eretto coirj. Va- 

Via^^.p. iJCemt. 5) VII Var. p. i, Fp. 
snr I'Air; Mon coeur est fidele- 6) 
DiflFerentefi pet. Pieces p.leClav. 7) 
Sappho, Opetette- 8)Zimeo. Opct in 3 
Wtenigoz jaQinvii^ctufgefA^i-t. 9)111 
Quart. p,a V- A- et B. Op- 5- 5>onn^ 
i8o3,btatie2(v&at. ©ein 3iame i\i abtv 
bataaf in ^lartian Deibtacft, 10) 

Ecoie d'Orgue, divisee en trois par- 
ties, resume d^apres les onvragea des 
plus celebres oiganlstes dc rAUema- 
gne, parMartini, a Porlijcliea Imbault, 

1804, ^Xi)h\ ®rin neaeM ®cif/ auf 
beiTea^af^atbcitung et am fo meE;i-eruSlei|^ 
i)M menbca tdnnen/ ba, bei; bem ^ct^ot^ 
bvtittgtnjan3ef.S:omponitten^ feiac frit 10 
&tS r2 ^a\)un filt^ Z^zatcv veifcni^tcn 
20etfe unbenafet in fcinem ^ulte licgen 
gebticbenfinb. ^e^u bauoufmbctman in 
Dvcic^atbt^ muf. S^it, Sa^ig. I. No. 
ar. ^Qttini ijlaaS 95aietn gebflrtig. 

?Q1 fl 1 1 1 n t(. , ei" Otgel; aab 3nftra/ 
mentmacbtv ja 'Jtiebiidj^itabt bc(j 2>te5.' 
fien^ wo ei" nad^ im 3, 1740 Uhu^-^am BSB 5 45 Mar Mar 34a J?(at)icie &ciil^m£ 9emacf)t. 

<fll a V t i n i O^Jtaitin) ein^vflttcittfanew 
SKfincj) tm& Su'cfjentomponiil ju 31iifangt 

LXH cin; uub jiwijltimmige 3fticn nuf 
flilc Seflc im 3a^r, mit 1 3iifrLum. nnb 

(timmigeSSefpeindeB.V. Maria, ^tSan- 
ctisApoitoli».S6en6. 3)Siwm:peit i\nb 

Salve Regiiia, mit 2 23, im& CSen- ©a0» 

^bcn&i, 1717. 

Martini peu d'argent, 'ijtit 

6iffi"m©fvii*^mni pE^en im itafaloflc beS 
j^iui^, 'Sii\i)itiHxi\'oi ju .^openf)a9f n : V 

?5iictifL' Sacrae cantiones, ^^iKTelboif, 
1555^ xt>c\d)C flbei" U\)\n @d)(oj;&ifln&c 
1 794nitt im geuct flufgegangen jiub, SCicJ; 
Ieici)tnjfli' Claude Martin (f, 6fl* a,£ej:.) 
eSecbecimtenfolflcnte Oiat, diMartijio 
tflimtg;m?ijnt. 

M ar t i H i u 5 (Malthias)jufe6t5)l0f- 

tct^fjColDfi- imfc 3tcftoL' am @i;miTafiiim 
fang8^)>tofciTor am ttJijmnafinm jn ^ct.^ 

in obige ® tellcn traUn luclc^cn ev 1 6 3 o im 
58.3a^rcfciiK«2t[tcf5ftflLb. Ox fc^tic&: 

Lexicon philologicum etc. ^icmm^ 
1623. S*>I- wnb bami mitwIcn3"i"i6Ptt: 
titmjleibam, 1 70 1 . 2 ©dnte in SoL, tuor/ 
intjidemuf. gunftiu6mr auiJ gvicc^ifd^m 

©cfH"lft[ieHi^i'i^ evflAvt ttJCi-bcn, 
M a r t i a o ("D,) n?tii' cin uottfcffli^cr 

Siinftleiaiif bei" fpaiufdjen ©uUfltre, tjon 

bcffm ^DrnpoHtip" 'SDieifcnrtC^ p- 30. 

feiliec Harmonicorum Inatrumentor. 

Lib. I-jiDtv (BcMngceingciflrft f)at, 
Mai tin o (Oral, di) ein Somponijl 

miin Sinijici in be^ De Antiquis 

piimo Libro a 2 Voci de divcrsi Au- 

tori di Bari.aSertebig 158S/ finbft- 
Marlins (loao) ift wa^ifctcin(ic& 

tcrfc^ortimfl- SciMioifomnienbe lohann 
Maitinez^fccfTen ®cif mtin iudQ>ovtugiff 
pfd)c ilberff^t imb mitei* bem ^itel ^nauit 
gegc&eii ^at ; Arte do Canto Chaoposta 
e reducida em sua enteira perfei^ao 
legundoapracticadelle muito neces- 
laria para todo Sacctdotei e pesftoaii quehaodesabercantar; e a quemai« 
ae uza eoi toda aChrifitandade. Vay 
ein cadahuiuadas regras seuexempla 
apontadocoai as entoafocni. Coim- 
Ira por Manuel de Araujo, 1603* g, 
^e^gleid)eit ebenb. perNicolao Carval-* 

holmpreasoi: da Uuiversidade, ifiia* 

S* Utib jum biitfeit SSlaU i^erbcfjei't im& 
vetme^rt von 3(ntonio (Sotbeit'o.. 
€6cnb. E635. 8. f. MachadQ Bibl. 
LustT.II. p. 693, 

Martins (Francisco) SapctlmeififC 

jugbaS tit^Povtugfll^ get. )n €t)oi"a, ttJu 
eval^&MU,im% 16:39 tti^muf. ^emU 
narium get^an iDurbe^ moc^tc batin fo giite 
goi'trd)i'ittc, bagevbfllbremcEe^itf Abext 
ff^en Eonnte unb o&tge f^t^Ile ei^iclt, @t[f 
ne ^intevlciffencii ^fttfTcn, ^Pfalmen^ -§pmf 
ncn, Stefpottfoiieu utib 'Si&tewen nJerbcn 
fc^L' gcM^d^t- 2I«cf) fiihvt 5}} <! (^ a b D noc^ 
cincn muf, Sim|tilreit, ^Id ^ettjei* t>on bev 
^orjiSglic^en mufifniirdjeti ©ffdjicFlicfeteit 
ijtflTclben, mitbcm ^apcllmfiflef SHcmir 
g i Jii 33flbfljffj an. f* Bib]. Lua, T. ly, 

p. 138* 

S)i fl 1 1 i u g (3flf &6 Sdcbiic^) Organifl 

fln bee *^auptf itc^je ju ^ilangcn^ geb, ba* 
fel6|i 1760^ i|t cincr bcv wcnigen braucti 
.Simflucrnjiinbfen, roeld)e ftrf; tmaufgefo* 
bf vt iim bie ^mc^tigung imb (Ecginjung 
beg a- ficT, bmc^ ffiinfdjicfimg iljm' f^jcift* 
lichen 5>cmetEungen t»ei'fctent gcmac^t ^a* 
ben. ^eitie X()dtigteit jum %eflni bet: 
^ii"d)enmufiffon>D^I,aI^ bcr8ie6&a6et/fr/ 
^tUct an* folgcnbem SJevjci c^miffc feincf 
gebrurfren SBcrfc: 1} ©ammdmg tseir 
tnifc[)ter Slauiei(lilcfc. ifm, aKi Sa^^g. 
?rtrtrn&ag, bpij ©c^mib^ 1782, 4. wni> 
be^3tfi3a^tgflngj fifier^^eiLSSStenjeiC 
fieTcitb^m foitgefe^t tnoiben finb, ifl nic^it 
befunnf. 2) 5)cL\KliitJicraii0jug bei Opei- ; 
bie brf 9 ^^iSc^ter ddh 3> e f*^ i b e S, 66enb. 
q. Sol, 15) ^flfctieniud^ bei^gjlullf, 4®tii* 
cfc.e&cnb. 1786 — 89/m8.fc^r nicbUcfr 
gcftodjen. Sd €hf^4lt bte^ ^aj'c^rnbud;^ 
nac^eincm fejjrjwecfmdgigtn 5)I<*«^3iitf 
Untev^fllmng bcr 2iebf)aba', nicf)t n«i* flei* 
neSlamciflfitfeponbenebten^tamponiiten 
unb bem J^tvan^ebn Kl6|l. fonbecn cm^ 
fut'jc^iogvapfti^ti/ j.^.^dnbeH unb 
(^vaunS, iinbwcifi^ifbenemnf.Sli^t^fel, 

4> €inige ^infonim v&n ^ I e p c ( fiU-» BSB 3*7 Mar Mar Mas 343 .SIa\)in' auflgeft^t, mit ^eglcit/ciim- ^io^ 
tin uub ^inegSSioionc, @pf if i^ bci; ^iol^ler. 
5) ©flmmlung vm SlcIigion^gcfiSngnt^ 

^ertc mit untevmifcfjtcn ^^otiilpn; 3) 
€inigc 95f*ilnien; 4) *E^»ii'p iint ©uctte 

jiimmigc Ziien fiit bk^t ©ingfrimmcti 
mit mitcrmif^^ten C^ovdlen; 7) Kifbciv 
Dev 2(n^flP9 ent^^It: citiigc Obcn »oit 
itUpftocE, bai gjJagnificflt. bflS Te 
Deum Don verfd)iebenen 9Jerffl|Tftn, ^aja^ 
tuSDon 3?iemeijcr unb citien Dfleige; 
fanguon @ei(ei^ tvobetj ju jcbem eitic 
Slnjeigc bcvjenigeti^ompofitioncn ju f^ll^cll 
ift, mit wel^cn fie aufgefiJfu't rocibcn E6n/ 
nen". 3rt bev ajcivcDetserroiift S^w ?0I ftiv 
tiuSbieSKmtativc inbetSudjc, k^ ms 
fetnflettj6tjnllcfjcn€^Dtf*»ira'n,mii?Kecl)t. 
M a r t o r e 1 1 i (Antonio) ein^Jompe; 
iii(lbeg i6,3q^r^imbcrt5voii M^evQtlmU 
li^cn taienteti, beflVn ^KabLtcinlc, inige/ 
nd>tetfcinc«noc^jtigfitbIic()cn3litcirf, 2meS 
iibeitrafcti^ttiflg ju )ma Sfit fiU- fd)&n gf; 
ftfllten wnvbe, trcsmegctt man fomo^I in 
giandfic^/ fll3 ill Stiilicii, einen ^o^en 
Jffieitl) barauf ff^te. Sv wai- jii ^abtm 
1 5 3 1 getoien, frtm fe^v jung nad^ Slimiiii/ 
wo cv fic^ buucd UtiteiTic^tgf 6eii in bcv ^OIu; 
filBalb allgcmein Selicbt macfjte ; (irti-6 abet 

^afivc flit- f, Scardeoniua deAnticj, 
urbis Facavin. Lib* II. Class. 12. p. 

Martoretta (GlAn DommJco) 

fiti Sorttrapiinftifl be< 16. 3a(>v^unbcvrs, 
von befieii 'iCt&cit fic^ noc^ auf bei ^Jflnc^/ 
licv^ibliot^ef befinben: Madrigalia 4 

voci.V«nez. 4. 

M a r t y n (Bendall)@e(i'etair6f 9 bet 

^ommin^onbei'^lccire juSonbon ilm« 3- 
i7io,fpidtf, aW ©.ilettflnt, nic^t nuv bie 
SBioIine/onbcvn fdjricS aii^ XlVSonata* 
fertile V, wcldjc a&ci eift 1 5 3a^rc mi) 
feincm^obe ju fionbon ge|lod>cn nsucben. 

f.Ha wkin<,Vol,V-p.i26.3>ot. 

♦Martyr (Petrus) f- iW fl. S^A 

Vermilius* 
de MarTine(Vigneul)«U£$Na- V talia Ar"gohen5i8,it)ar2(bt>Dfi» jfl^Joiig 

juSnbcbcSi7.3nf)v^iiubm5.roui'betiac& 
bev3eit«flrt^4ufcim6n<^imSIoftet®5i[r 
Ion im ©itst^um 9lo«en, woe i- ben SJlanuii 

Q>*»ai>en tiii'ftei^te/timb 1705(1^10. 
3(uuet ijei-fc^iebenen gele^vtenSaJeifen flbec 
Sitd^enfaC^en^at vvaiidj t^evau^escbcn: 

Melange d'histoire et de Hteratiue^ 

roofinfit^ cine3t6^flnbfiin9 : XUbn- bie® iir 
fnng ber ^iUfii mf Xl)im, Ujinben foB. 
gSa rt(Mad- ©abina) f, @te|fani, 
?0I n ip(St'0 Otgclbiinev ju55eian um8 
3.T800, ^«eiitee(einc @djWft fiber bag 
torn ^ni. 3f6t aSoglei" an bei bciftgnt 
aKflvien^Oigef aiigcroiinbte ©implificn; 
tiDn&;@ijrf^m,nhtet'bcm Xifel: Singbldf; 
m, gegen bieS 93effn^icn bnitfcn IqfTen, 
unbbiefe barauf im 3ntc[(- iM. No.VL 
jum IV. 5a()vg. bcrScipj.muf.Scit, m; 
l^eibigt, fid) aber tti beijbcn JTuffdi^en, in [& 

ffinfictjoiifeinergebafinb, aiSbenfcnber 
itdnfller erituefen. 

du Mag. f, im a. 2e\\ Dumas. 

Ma scar a obcrM as ch er a (Fior 
renzo) cin noitieffiidjcr Qtganitl, n^eldjer 
gegen barf €nbebe»S 16. Sa^ifjunbert^ in 

bie4o3n^ieju©rcfciageij(i1f)et^at, imuv 
be von ben meftreften ©tdbtcn Stt^ncn 5 ju 
I)5rctt uerlatigt, ©a6ci; war er jugleicft 
23irtuofc fliif bei S8io[inc imb ber eiftc, niel/ 
djerCanzonlFiai^cese^HmfbicOigcIfe^f 
te. 3n 3i>f)i»nttSSol6.en3 Tabulatu- 

rae MusicesOrganicae pon i6i7^fiiibe£ 
mannoc^XCanzoni Francese \>oti bie/ 

fcm ^omponifrcn^ a&ei nnter bem 37amen 
93? a fi* c c a, eingmlcf r. f, L e o n- C o z* 

z a n doLibraria Breacianap. 1 ij. 

9]tflrdjefOPaii/)^omponiflnnZ5^fa/ 
mermcifler^nSSieit, nm«3- ^796/ fpicU, 
aufieineufc^icbeneri onbcm3tifti""nieHtcn^ 
ijuc^ bte Jparmonifa, unb Abt fiber^aiipt 
feinc Sunfr mit win- SBirme, 2iuOer 
me^reven guteniOlotetten unb Clnartctten, 
weldje tjon fciner Hvbeit in ^ft, 6e(annt 
geivorben, finb aiicft folgenbc im @ti<$e eiv 
fc^ieuen: 1) VI Petits Rondos facLI, et 
agieobl, pJeFp, a Tusage des Com- 

nien9an5. 1798, 2) ©aiS flifgemeinc 
Sffiiener 3fnfge&ot, cine djarafterifrifdje 
©onatc fj5r^ Sortepiano mit ^egL einer 
^ioliuc iinb eineiSJioIonfell^, 9Bien^ betj 
2(rtam, 1798. 3) XII fi4nbeif(^c ftliS BSB 349 M a 6 M a fl 35o SIfly. SBenN 4) ©ommfung olfct ©dV 
dif rcdd)€ hz\) ®tks^nl)tit bctfSJietiertliif; 
gf&ofd erfc^ienen finb, fflir a SJ. obev i S(- 

^iafd)et CS3mcctij)— ajicflcic^t ttJ)B/ 
K bcmcvnft^flftett 9teifenben ju ©eilm tie 

feudgert ^S^mcn nicfjtbe^agcn. IBiefleicftt 
fdn&e ctT/ nac^ bem^ tufid man f'^it bitfem 
gcitiflumvort II 3af)ven uon .^tn. '93? nr 

^flt^lUfac^e, ba3 boit gcfddtc Uit^cil Qtt 

fc^ct Q)inf(fbitc(foinii bev SRitoIefurfjc 
jii ''Pvaq fdjon um^ 3* 1796, IcgK 6en 
©riinb jut ^n^t mb jum ^Inuieifpielcn 
iititcv3(tifil^iim9 beg bcvrti)mti?ii© h f c^ c f^ 
vnb (lubiitf ^antt ben^^ontiapuntt M bem 
wilibigcn ©cgev. ffiMjlcinec itv ffivjiJV 
bet bee 'SaflfltuL" Gxt bcv ^&vmmiia, mUijt 
ct mciitctlid) fpiclen foil, ai* ?OiU|lf(ef)L'a' 
btii^t er cine bcroubcircSaOe fidj mitjmfjei/ 
Ien/t)etmitie(jl ti^eldjei e^ i^in gfluHgcu i^, 
fat ^l^tflg f me I>etvii(^tlidje21ttja^l uotttfff^' 
Iid>ci" ©chiller J" iiff^en. SSon feinen SoniJ 
j^ufitiottcnf&tiiicndbet nui* fclgenbf <inge^ 
giticii reciben ; 1) XXV 8iebci filtSinbfc 

mpmr<t>flWif^ gefe^tunb mbeTi2>turf ge; 
gebcn, 179^* 4- i) 3>ie @piegeluttet, 
Dpetette won ^ofeebiie, Sfufgef, i795. 
3) ^S^mcu^ ©flnfgeffl^l, einc ^aiuatc 
yoit ^leiNer^ mifgcf. ju 'Ptag 1796. 
tiflrf) bcm ®iegc tH ffitj^ctjogS €arO 
iDofrtt et fonjotfl. flie bet 5>ic^Kt, t)om 
fiflifrt cine golbne, mit ©t. 5Kajeflde 
^iibtiiffi: gejictte iflfefltiete er^lelt- Xu/ 
pet bicfcm ei-^ieltenfie fogfefd) tiad) ber et; 
ften3luffii^«ngei» jcl>eL4o'di(atetn5on 
ben©6^mif£^en@Mnben, 4) Goncetti- 
nop. leCIav. a ^ mains, aClar. a Fl. 
aCfiB.fieipJig, igo^- s)Sonate p. !e 
Clai^. a 4 maiufl. €&ertb. igoi.' 6) Gr, 
Son, p. Pf. av, V, in Es. ©eijSil^nd. 
3n 531ft. fiiibet man no* ^^on beffen Tisheit 
fictjXraeg juSSien; I ^Iciwietfonjert w^ 
Es mit (tnvFer ©cgieimrtg iinb II Concer- 
tini fftt to bitf 1 1 ^ogen; iinb ^Ia*in(ira; 
mcnte- Ob abet rtudjbiebftiel&ftflngc^^iv 
ten VIII (tat! &efe6tenOrc^f llet/©infonien 

ii!ib cin .ftonjctt filt 3 51*3^ "1*^ ^ *0*rn* 
Uiib 3 Sagomn vm biefcmfinb^ obet wd} 

ium Doiigen ^rtjfcl $e^dvcn,f ann nic^t &ej (Ifmmtroerbert, ©agi\6vfgfii«&tvrc6epbeit 
JElrtvierijten tm 3fl^t&ud)e bet 'Jonfunit 
i?i>nSBien unb9>tag al^i veifd)iebene9>et/ 
fonen angefd^trt ivecbrn^n)iltbe nocf) Cein ju; 
ui^jenbevffitunb gert)efen fevn^rdftigen and) 
^(eti fcefpnbcte %tifdjuwtbmen, intern 
<mc^ber^6t @fellnet nfd etne boppelte 
anbepbenOttenlcftenbeQieifDn^in biefein 
©tic^eftngefd^tt witb, ^^itten mi^ nic^t 
obige gcftot^cnc 2Set(c baju oeirmoc^t , fvo 
atiijbt£(f(i4 bet STlame ^auf t^orgefe^t 
tfl. SSincenj ^ftt flnc&eine,,i§pmneart 
bic®oft^cit"flW^antaCc urn igoo 6eap^ 
6eitet^ fie jf{ abet noc(> ungebtuef (. 

SK a fcfe e ( (Mad.) beS efien genannten 
®attin. ajittnofln fltif ber^armonifa, ^at 
eiiie filv {it fe^t rii^mtioDe ^iln(llettei|e 
nac^ ©^nemaif get^Ktn. 3m ®omm« 
i79i&cfanefteficb mit extern' ©flttin ittt 
^fi tl^babe, n>i> fit; !^tie»en auf bet ^atnt^i 
ni(a unb bem ^Pmnofottc fiffentlic^ Tpielten. 

Mas citi (Micbcle) — *Seine flbti^ 
gen ®erf c finb ; Op. k VI Sonate a V- 
jolocolB. C- «VJSonat. k 2 W<;. e 

Coot, Op,3.XVSon-aV.eVc.oB,a 
Op-3-XnSon.iV, 80I0 eConu Op- 

4.VISoHiV.eB.cVISon.kflV.eVc. 
Op.5- XItSon,aV. solo eB. 2)<j« 6tc 
f.imfl*£e^ Op.7.Coiiccrti i Vetc. 
Masera (Augtiat) roitb »om ^enn 

@eniot ^^eetroagen nntet biegeijili* 
^en Siebetf ompont|len gejci^lt. SK « f e v 4 
n)aietn3tait4Jner. 

Mail (Giovanni) ^apeffmeiffer ju 

«omum^3*i793y i(t in bem 50JflfMnbU 
fc^en ludice de' SpeetacoJi fc^on feiC 
i783iintetbie Opetnfcmpoinfien gejii^K 
rooiben. 3Kantfi^mt i^nalJ eincn guten 
^atmDnifiSBetfMnbigen, beffen €^6re(i4 
befonbet^ flu^jeic^neten. SBon feiner 2ft; 
6eitmutbei788iiiSlomium erjlen 33i«lc 
bie Opera bu|fa : Lo Sposalizio per pun- 
tiglio, aufgefiHtrt 

Ma>on (William) *auonifui J« 

^oi-f iinb !t)rif^clb, and) ^apetTan be^ &be 
mg^,etnerbet((aft*fd)en 55tc^tcv «nb efni 
pc^rt»DlfenmufifflIir(^en@c(jtift(te(Ietffn!ix 
iMbs, (leb. jl; ^u([ 1736/ n>o fein aSatei: 
SSifatmat^gcno^infemer SJaterftabt bm 
evjten Untetric^t in ben ©iffetifc^aften^ ftii/ 
bttte batauf tm ®t* 3o^n'e/^Ql(fgitim )h 
<£ambtib2e^ woMuf er buv^ Sninittetung BSB 35 1 m as Ma 35S fcincfi ©Siinct*, Ui &vafm t>on S^oU 
bcvmi, SapcUan Ui ^Sni^e, 'iifamv 
ju2f^on, audi) SanonifiK mit QJcdccntoL- 

U^tevcZmt sab jii miten foigenSem fe^c 
If^i:reid>en 2Geife ii6ci bic ■Kiidjcnmuiif 
tie ffielcgcii^eit, tucldje^ Dr, SSarnci; 
ten ^iidjenfDmpoiurten jn lyietJcr^oltciu 
malcn jum aufnKiframcn ©uidjkfen aiu 
pvci|l. Untci' aUm feiiiert (ifiiigcu vkUw 
©ebicfjten unb poltttfc^en ©rfjiiften, fe oif; 
left Slti^mftcimma tern 53etf. mfi^cn m 
tvoibcu i^abeti^ md^tc t}ifi* wot)f njeitet- 

Sappho and Phaon,rt)otmcv mit Sty; 

ben unb 9Kctfl(iiino tvmcifan woHj 
U/bai abet imvoflejibet gcblte&cn ju T^vu 
fi^eint. Si'maifei* ipinigc 2^g? i?or few 
ncm Xoi>e au^ctoibentlid) muntet an(5>ei|^ 
imbS5t'pCivunb t)frnad;l^gigreE)At)er eiiie 
tlcinc®uftb£ am 5»|3/ biceiild) bn;in€m; 
jietgenamSutfi^tvittc gcftagcn ^attc^ ju 
iveld>cv abet' pI6^(<c& bd* ^lanb id)U\Q, ber 
nac^ 4g@wn6cn^ am 4-?f))i'i( 1797 ju 
2l|ton^im73.3a^re,fcinSe6frtcnbi9tc,0cin 
SBaf ffl^i t ben Zitel:Essayon Church- 
Music : A copLOu8 Collection of those 
Portions of tbeP^ialios of David, Bi- 
ble, and Liturgy, which have been set 
to Music, aud.suDgas Anthems in the 
Cathedral and Collegiate Churches of 
Knpjland. — Puhlishedfor the Use of 
the Church at York; to which is preh-- 
3ied a Critical and HistoLical Essay on 
Cathedra] Music- Yoik, 1732. Ob bic 

6a3ioIoneelI/35ucHci^ lodrfje gegeti 1792 
)u Sonbon iintet- bem D^itmcti ^H a fo rt ge^ 
|ti)^etin>orbenyauc^ it^m^ober einem^n/ 
6evniHge^5tcn, ift nid}t b.^tannu 

Ma 8 ore Hi CPaolo) f,. im rt, 8cf. 
MaBOnelli. Serve to mnnt i^ix Ma- 
aorelUi , , ^ 

Massainu B(Tihurtius) ein lliiQUf 

(tineini6iK^«nbfe^t' fruc^t&iiret ^irdjen/- 
fcnipoiit|l,ji([e^turn« % 1591 ju ^PiAg^ 
an^rtifec Stubolp^tf Ih ^ofe, gefi. ju 
€iemona,^ie(t(t(^anf«i3« vie[c3fl(nc ju 
^iafcnj*imif, wutbetsarqiif-glapettmcitler 
rtit bci- itttc^e 0. ^aria be[ 9>opolo ju 
3lom, tt)oi<»uf ei" er(l nad) ^i-ag (am. SSon 
becOJlengcreinetgcBnicften SSerfe, beten 
liwia^l [id^.iUv 30 teWuft/Hnnen, mit flngefii^vtroeibcn : 1) Concentus 5 voc, 

in unirersoa Fsalinos in Vesperis om- 
nium FestoruTn per totum annum fie- 
quentatoa,cum tribua Magnificat, (quo- 
rum ultioium 9 vocum modulatione 

copulatur, Venetiis anno 1576.4* ^) 
Sacri modulorum concentus, qui 6 — 

loet la Vocibus, in duos tresve Cho- 
roBcoaloscentesconcini possunt, Ve- 
nel,i567et 1592. 3)Mis3ae5et6 Vo- 
cum i)Rorat« coeli, 5 voc- 2) Nun- 
ciumvobi3,5 Toc. 5)0mnea gentes, G 
YOc.LiberLVenet- t578i4' 4)Cati- 
tion, sacrae, 5 voc. SSctlcbig^ 1580. 4, 
5) Sacraruin Cantionum 7 vocibus 

Liber I, Venet. 1607. '*. fl(3 feil! 3 3M 
2Gfif. 2f t i f i 11 5/ ill bciTcn Cremon. lite- 
rat, p, 454. fid) o6ige 9iad)rid)tcn oom. 
^X ftffa til obejinbcn, ft^tf^m^u^ cr fel&ff 
befi&f nodj folgcnbe^ pou beffen^dbcit : 6) 

II quarto Libro de'Madrigali ajvoci. 
Veiiet, i594- 7) Musica super Thre- 
nos leremiae Prophetae 5 vocibus. Ve- 

net- 1 599- Ue6eibieij6cf4iiBert fidj iti ber 
Symphonia Angelica. Amurgos r;83 

WW ^uDm SSaeltanb ^ciaLi^gegebeti/ 

diigalia4 voci. Vcn. 15^9.4. imb Mo- 
tettae 5 et6voc, Venct, 1576,4. (irib 
tiodjauftiev^3Bt'mdirtei'3ii6liot^c!. Sc^gl, 

Missagvoc. Venet, i6oe. 

Massanio (Tiburtio) fi) nCrtltt 

get veto ben aJoifjeige^enben, 

Massard(. .,) JSou fniici" SompofI; 

tioit ftnbec tnait ciit Airse'rieux in bem 

Recueild'Airsser. etahoiie, p. Tan- 

nee 1710, aPaiist etiigcirtfft, 

Massentius (Dominicus) ein 

^omponitt, fcli^^cte iu Jltom umS 3- 1 6 3 1, 

wo cu nac^ beiJ AUatii Apeg Urbanae 
-fofgenbe^etfe^FL-iiu^gegetcn^at; OMo-. 
tettia^VocesoIa, Joi. 2) Motettiadue, 
cpiuvoci. 4- 3) Sahni a otto voci. 4. 
4) Canzonetteauna, epiuroci. 4. 

Masseixus(Petru3) ^rtifeiS Sai'l 
V- ^apfdmcirca-ju ©iflffel, ge&. }u Sent, 
6Ii5f)ctciinib(e?OrUtebc^ i6.3a^iI;unbevtS 
unb gab^curtiifi: Declarationes oratio- 
nis doininicae et salutationis angeli- 
cae-©ii1fi>l/iS59. 2lud> Si»cf ci'ttd^iU 

fcitiei- untev bcti gtiteti ^nipont|lcti feinev 

^. Massi. BSB 3j3 M a 1 Mai 33* , Masti, f. Mafij. 
M a 5ft {(Francesco MarIa)eirt5Rtno/ 

tit, bW^ctc iim^ 3. 1 696 a\i ,*apeKmcittci 
tuifc^'omiJo:u|c in 3talifii, St Ijflt Bcs QiiA* 

feu Nicolo Monte M e 1 1 i n i U n pec- 
catorpentito al BiafubinoGiesu nella 
notte di]SataIe (Perugia, 1696, 8,) in 
g)Iiipf3Cfe^f a "Voceaoia,iinb I'elbige ^eri 
Academici Oacuri j» ^iicca Defiicilt. f. 
CinelliBibl, VoIanteScanz.XIV- 

9JJ a 6 m a n n (2fle;fln&ci) Dt^gantit im 
J£netp()off ju J^6ni3«ber!^ ttt 'Pieutien umi 
% 1720, uort BefTftt Albeit geflDcfjcn i|t: 
tiuitepouTleCJavecin. ^mtleibam/ bet? 
ScanneStoger. 

Masson (C') \9I»fiftiii'cftov an 5er 
Sflt^e^l■aIf(t■cfJC jn Cfiafon^ in 2f)iimpaiine 
uiifcanbci'Sfinuetfiicfjc fcctf ^eti. Cubroig 
|U 3(nfangc &cfi 1 8- Sfl^ifjunbertS, ^at ^er; 
au5ge))ct>ni ; Traitcdea regies decom- 
position dela Musicjue, par lequel on 
apprend a faire facilement xin Chant 
sunJes Paroles; a composer a k£, a .^, et 
a 4 Parties, etc. et a chiiFier la Basse 
Continue, Buivant Tusage des meil- 
leuri Auteurs- Ouvrage tiei-utile a 
ceux qui jouent de TOrgue, du Clave- 
cin etdu Theorbe, 55ait^/ 1705- 8- 9i 
IBoflcn. Sine quatrieme Edition, revue 
£t corrigee, i[l ju2(m|^et^ni,Atut depens 
d'Estienne Roger, in glcidjem S^tmaC 

Rf tvucf t woibcn, TOO t6 iiuf bemiitf I ^zi^t : 
Nouveau Traite etc, 3(ud) fod bfii?on 
1737 jit^mbuig in 4> fine ^tujgabe be; 
fovgt wovben fcijn. 

Masaonneau (LouU) ein hzlkht 

(ei^nfliiimentalfomponifl unb brave 1 9Iii7 
tuofe auf bev 93iolin unb ^tol b'^mom-, im 
% I goo in bci" ^apelle beg Siifftcn ven 
S^effau, in einem HUtv von ungef^ftr 40 

Sfl^rcrt, panbim3. 1785/ *»(* J" ^afT'* 
tie?Otu(i(iiii" ^6cfrflen ©(iSt^e gcfommen 
Knt/ an bafiger^apede al6 etnee bcr (^e; 
(unbDioliniflcn/ unb jeic^nete fic^ bamaii 
fcl]onbutc^fcineSertigfeit unb ^be^enbigr 
feitin Sil^vung bc« S5cgen^ vO^mlit^ wi, 
tootH)n id) felbfl Sr^Se Urt-Mtv noc^ in bem 
nftmlid»en 3af)ie tvaueiten bie veirtDai|lfn 
5)iufrn flfei" ben 5ob iti Canbgrafen, i^rc* 
^efc^ii&er«, SHidrf nnr bai 55erfpna(c bep 
itaiiJnif^en unb^aniSftf^fienOiKtn^ foTi' 
tern and) bet t^ortrefflit^en AapcUe, ^tn 

■ e»,b.t»nf(inrtUr. Ul.t9, einji^en wilrbigen SJetet-ait/ 3t b e w a [ &/ 
aufigenommcn, Wiirbc tjcidbfc^ieber. <^ir* 
a)Iaffonne«ij fat) fic^ alfo genit^ijj^ 
fcinUntiTfomnien in ©Jttingen jti \i\d)crt, 
n^oev fi^gicid) aw bcm baj'el&|t untei* J^rn. 
Dr. Soittli Sircftion i>i^ci)cni>en Xonr 
jcitL"/ al^ SSorlpidei,. mit ^veubm aufgw 
nommen routbe, 2lnc^ Ijatre ei |Td) Ijicv, mit 
i^jllfebesjctu^Ifn^iVLifl i^m |Vin Uatcvtidit 
in bei ipinfif einbtaffttiTy beveit^ me^ieve 
2ia^te ^inbtiid) nntet-^alten, aii cir 1793 
aeuStufald^unjcrtmeiflet an ben ®trtff, 
®rtmDlbfcl)cn4*«>f.^r!)ic(t, ico foebeneinc 
StapcUeeviicfetetmeibenfollre, %. 5)1 tif/ 
f n n e a n unlicfi mm ©Sctingen jam em* 
pfinblidjen SBeilufte ber baflgen gicb^abeiv 
unb tvat feine 31n')e nofft in fel&tgem 3a^ie 
nttc^-Sctmolban. ®a fr aba- ebcu uidjt 
bcnudc^|len9Begbaf)in finfcfeliy, nnb [lify 
an mei)ic\:enOxtcn bmd) feine Jalrnfe jit 
beliebt mac^te,flie Caij man i^n fo ba\b i^attt 
iDieber afeicifcn laffen f 6nnen ; fo ^)eijog itc^ 
feine 3fnEunfE an bem 0«c frinei.' ^rttinv 
mung ooncinrrafiodje jm anSevn. (EnO* 
lic^aberfamerdn, unb bieltmiTinbe ^aCr 
tcninbeflenbafclbit fo eine (runvige 5ffien/ 
^ng gettommcn, ba^ gac nid)t bci- gaS 
me^v fnjn (onnte, ftinei'^in an cine itapeU 
Ic ju bcnfen. aian cnflieg alfo ^in. "^V a fir 
fcnncan feince eingegangenen 23ei'bintf 
tungen, «nb ei fa^ fic^ gen6tf>igt, ben 
ndmlic^en ^eg jurdcf nad; ^dttingett 

j«ne^men,»oet 1793 njtebcf feine iJoiigc 
©telle einna^m. Uti bavwf in'^vantfnxt 
amffllain Baflbafrlb[l 1795 emd>feteneuc 
^^eatcf and) einen guten 3jDifpic(er im 
Orc^efler Bot^rocnbifl mac^fe. fif I bit SlBa^I 
auf i^n. 7in<i) tvat et noc& im ndmlic^eit 
SaljL-eBafelbJi bie ©telle e(ne8 ^Eoiiepetu 
eat'^ an. ©iefc^felle t*f rtaufc^te er bavatif 
i797tti*t bet ndmlit^en, an 6cm neueit 
^^eatei" jti 3(ltona,rooia«f et enbli<^ 1 799^ 
aH ^t. von fiicftunflein ju ©cffaii 
ba^^etfonafefiStbiebafelbfiemc^tetenenc 
^ijfful^neunbbaibaiu 8e^6ri8e Orc^effec 
««<»(i^Ite,Don6emfeIbenju einem bctba 
tentenben QKitghcbet in baflget Sfivfit 
SapeUe aufgenommen wnvbe. iSon feinen 
iCompafttionen ftnb bidder ^genbe sefloc 
djentootb'n: i^vrDuoa p. aVioloua- 
^Mmfhrtoam, bey ©cftmit^ 179^1. Op, 1, 
:i) lU Trips p. a V. « Vc» €^b.Op, 2. BSB 355 M«a Mai M at $iti 3) If Sinfonies. Op. 3. LiV. J, ct C. 

€i Vr.Op.4, (£&mD. 5) 1 Siiifoii. La 
Tempote et le Caline. ^6cnb- 1794- 
Op. 5. 6) Coiic. y, le V. tire d'un 
Quart. (lePIeycl. €benb, 1794, Op, 6, 
7JXI1 l;it^a■ mir .ftla^^. Op. 7, €bcnb* 
1795, g) VI Quat, p, :i V, A- et Vc. 
Op. H. ilnifrciDvim, 1797- 9) HI Duos 
cOBceit. p. ViolonetVc, Op, 9, S^KMjif 
iut'ji, 1793. io)91ad) ivei»uuig®kbeiv 
fe^en^ tion \! i n & ^ e i uu t^ i&v ®c)"(iiig imfr 
S(flw- Jpainbnifl. 11) icr Recueil des 
flirs varies p» Violon et Viola- Op. 10. 
la) Concuil p. fi Fh av- aiic. de gr. 
Orrh.Op- Ji,Offcnl>act), 1803. Snc&fn 

n c a i\ imtci- bi£.^CLjogLS'npelle jH«a^d)»JCf 
tin mm fluncfjmlicbett ^ebin^unge"/ iiti6 
init &ei 2(n-.rdvtfdjaft jiu" Jtonicrrmeifceu 
®telle^ auffieiiommch iroiben. 'Sic 93io* 
line ^at cu bri) J^ c u j e, iinB ^ie Jtompop; 
tionbev 'rUofccwalCi |niDtit- 
■ tt 11. 53t a f f ID — wai ttflc^mal^ .?^off 
iHaifdjall bci^'ftionpititjcrt, fdt 1798 ^5^ 
■nigs uon ^pvcug^ii. 

*M a 5 1 i 11 fl (Dem, des) f. Deamatin* 

im ft. SfV, '' 

M asure&CljOuisdeft)Toiirnirtien, 

voubtfTcu Jlv&at fid) nod) ouf 6ev ^^uvf. 
S5i[)liot!}ftiu??Km*cn trfinbeii: Canti- 

quesa 4 port, Lyon. 1564,4. 

fdjeinlidj jti 5Bien, \>on Bcffcn ^ompofttion 
igo3 t>a\ili>ft grtlodjcn irciben fmb: O 

ilRondeaiixp.leClav-No.i.mibNo. 

a. 2)XlVVariat. p,laFKav.A.0p-5. 

. Mathieu (Leonard) m fianjSfu 

fifecrPiofesseurbcv?OIiififimbbe«Som* 

piauo^gcb. i752>fta¥b,(«^in9ouImie, alU 

gemciagffd^i|tro**iltn iViiifv lalelitc imb 
pccf6nlid)eirgtuen€i3cnfdjaftcii,jii2lnfciH; 

ijc be3 3lHgi!|t(S (le -^6, fcuctidor) igoi, 
im49- Sfl^ieffifte^ScbcjiS' SSa^rf(^citu 
lidj 9cf)&i'te cf mit jii bcr fd)cin im a.Sec. an; 
gcffl^rtcn mufitali|d)cn Saniilie Cct '^^31 a/ 
tfjicu^g; €v^fttmeljvcic SRommijmmit 
nicbiid)ein:iK«lobicnvcifp^eriy6rti-iintcrfic^ 

fciC jil : rentends sooner letrepa8,&cfDm 

. tative) auSjcic^ivn foB- 71iirf>reftv fv 6ep (5ifinbcieitianeiieti3ft(i)ofl tmrfifa(if(^?t 

Sa'n('d)Kibcfun|i. tTVouvelle metboflc 

telegraph ique musicale, ou lan^age 
expiiiiK^ par lefi sons sarrsarticulfttioiir) 

eiiMicfte ^^{tf)i> gcfo|ret ^abew mrtfFo wci( 

ciMcoi;I&en atif )oId)c SBcife jufnmimu 
filgc^ ^(Tp tljff 23f leinigmig iint tie 3"r*^ni/ 
mcMi^cUuugbei-'iSSoL'te eiuc iciiir 9.Viiotie 
bHbo,beien ^pfjiqfcn ciiifi oitmtii^cn I;iU'-' 
moni|d)cn ^cglfinmg fatjig luarcn, t\cfj 
filid)te flbeiv 6si* EefeL" &Ieibt i56ei" bicfe Sr/ 
finbimg ebm fo fcl)r im ©unfdii, ^1^ id) 

fclbK/tfl bic^qllefiiiT/ira^manDfltiUJei' as 
(Mrt^at u, ba bie S^cfdjiei&Kng &f623cifaf; 
ffitS JK me[)ifLCiiEinfidjt fo ivenig fiafjii; 
treifien iti. tflf* felbfl bcv XM bauon in 
Q>ciirfililanb hdc^ uidjt kfatint'gnroitcn 

ifl. f, lourn. de la LUt, Franc, i8or, 
P-3 5 3- 

M a 1 1 a {Fl. loao da) ein ^onfilnfrl^t 
geb. jn iliiTflbon 1716, fnibiitc ju ^oimbi-n 
bie ideologic, bct^m abcr cincn ^lut|ttiij, 
luornncrflm j.^mi^r^H infcinrm =4* 
3fl^if ftarb, Si l)iufaliet; c(tttge^:0iotcttm 
utift ^331ifrcn won fcintT aVbcit. f- M a c h a- 
do Rib!,Lua. T, T[, p, 695. 

Mat tie i (Camilla) — @te fang fcfjon 
1760 jiiSSettcbig al^ gcbilbttc ©iiigcrm, 
mtbbai'fliif 176ZJ11 Sonbon- 

Matttii (Sdverio) — nicf)* Seve* 
no,^fltmidj Ijcian^jicgEOni: Elogio dtl 

loinmelii, siaprogiesso dellaPocsij 
eMusica teatrale ui Saverio Mattei^ 
prima Edizione, in Colle, 1785^ mi 

wdrf)cr ©cfcvift mail im III. Sa^ig. feu 
Scipj. miiKSnt, ^. 610. ciTtc wnrlciiiftigc 
@tc[!e fibev bic (iicbmt beg ^Pci^gokfi 

nngefrt^rtfiinbet- f. wed) muf. 3nr, Sajng- 
X.®, 532- 

?01tittl)Ai(. .J cin Oi'gc(b«uctnm 
bie ^3tittc fcefl i8, Sa&i-^unbci't^^ f)at im 
>0atin6Deiifd)eii veiVdjicbcue fc()6ne 2fievfe 
erbfluct. 

^\Of*tttfyAi (€ontab) fiii^fbuDfat jii 
©rimnrc^ffietg, geb: bafMbfl, tlubiKc urn 
birSiittefte^ i7,3rt{)f^imCm^ ju^6mgtf* 
If ig^ wo cr Dn luris ivtrrbf imb bett 'Xraff 
t« r^vicb: Stur^eiv bod; rtiiefft^rlidjei ?&w 
vif^tvottbfn Mod is miisicis, tuelc^en aii$ 
ben bf^ften^ nlte^eii, Dnfi^mteffcn unb be; 
W(I^ite|l?rtAutotibuB bei:1)}!u(te )ufatiu 

■ men BSB 557 Mat Mat 358 ter ?JiClJf!M(|li!ei"e6t luib mit'Scltebnnt) fcrr 
IftfalidKii p()iIofopf)rt"djeii S^ciilratCtuif.^^v. 

Jen 3f, .S6ft(gsilicL(?^ iti aSciIegiiitg fteti 4u/ 

Dr. Sorfd mnnt bic^ aSaf ein gutefi 
©udMonOmi auc^ SBcifm eitlei nicl; 
t^tfc^oii ill fcincm aBcjit^nfeiv ©-127- 
ba|3 iBfntt[)digat fein »on ten Modls 

poniiTun& j£Diiia'f;nJiolini|l nm Ovdjcfrcr 
ju *Jcipji9,gc6, inSieetcn flm 3 - Ott, 1 78 1/ 
luifcmctc flrfj fca' ionfim|T mirSiebc uonSiu 
gcub All. ^fiii ^ntibfu alio, bag ct be\) 
voi'jAg[ic(jcii!Tlamrga6en &alb'm^f)ivi-e3n'' 
jtramcuie ft^ielcti foiuitc, Untci al(en bif^ 
fen abcr l^^ ci" bic SBiolinc al^ fein^aiiptim 
(iriimetitan^ »nb madjrc bnt^aitf folc^e Sort^ 
fdjvitte, ba|}, al^ cr 1804 n»f rincv 9ici|> 
iiad) fii^ipiig im baflgen 5tfcntlicf;cn ifon; 
jcmniiftiflt^ crfuglridj Ale willtommenefi 
51ii£alieb biffed Otdjellcvg rtfifgciiommeti 
ir»vbc, ©einen -ttmijltalenrcn foivol;! ol^ 
fcuiem^fjainftepmncljt ce fcffi Wcf^^if/ 
Sfl(5i^ti,fui"jnflrf)rnncm Sngngcmfm.dnc 
ScfcIlfdjAft won bnfigcn lyfirbigcn Ji-citn.' 
ticiiba"^Diifun!t,ima)taiji8o4,mitcincHi 
Jju'eicijenbcii^fipitrtle jU einci 9lci!c imcft 
QiaviS utuei(tfl^tc,um f\d) untei Srifidtung 
6co bafiflcn gixlJen 93ioIitiifu*ir^^r e u & c iv 
noc^meitcvjuwtuoUfommncn^iricbfliiml^ 
bit Seipj. mnf. 3fit. mclbctc. 3>ie!cv 
til^mlidjeit 2(6fidjr eiitfpiac^ cr flijcfi fo »o(l'' 
fomnien^ b^B et- md) 1 s moiiatlic^em 2(iiff 
ent^tilfe jii ^Pai'iS &ei;m ciften 2(iiffLitfe in 
Seipjig mtt aUtiemfinen €iir[)u|la^mtJ^ 
fiber fcinc f vliingte Jf rtigfert unb vomcffli; 
cftc Siin|lrtii*6iIBimg flufgeuommcnmiiibe, 
©ctt biefev feirtei3«irttffunft i»Dti QJaiitJ 
^atfiaut^ ff^on mc^vei'C gdungcnc S8fv/ 
fiic^ein bet Sompofitiott t)on 2liicitcn^ 93a/ 
riationeu, S^iicmn mb ^Dnjettcrt fflr bic 
Sioltne gemac^r^ wotoit (ii^ci: gcftoc^en 
finb : i) @Ed)« bciitfdje 2ftiettcn, miE ^e/ 
gleiMJe^^iflHof. ober baSuitfliic, £eip/ 

Jig, 6etj Srt^nd^ 1807, 2) Cone. p. Vio- 

Ipn, inE- Op. 2. (£6cn6. 1808. 3) "I 
Duos concert, p, 3 V- Op, 3» ^benb- 
iSio, 4^Quatuor briilantp* 2 V, A* 

tc. Op. 6. ftbenb, ©ag ct wnKt ^fcrt^^ »oi'frcffIid)ftcii93ioIini|leit8e^6l"e, fattn ic^ 
niui fcl&rr bfieiigen. 

Mat tha til (lobftnn) ein $oet be^ 
16, 3*ii'*i"f)i"it»fi-t^ fluS bem ^oGcani|'d?en, 
I)ctteini:]i iutiftnt gcfd)iifben ; De remm 

etnrtiuin laveutorihus, bpfTeiiecfteJiiltff 
gabf^ Paris i:>20| AugUhti/jus lusti- 

n i a II u fl beforgte-^ine jmei;te HuSgnbe et; 
fdjien bnifluf: J^amfemg, 1613, 3, mit 

bei$ Sabellici Cai'iien de r^iuin et ar-^ 
tiuminventoribus- ^ic\m ivcittat^WcU 

d;cv rofl^ifdjcinlid) fltrdj £f?ad;iid?tcn Doit 
muiTf*iItrd)cn *?rfin£)U»gen cnt{)att, i^ltc 
^v. ^ d) i b I- 1- i n g jut miif. liitetatiit, 

i3}Utrl)fe<(^nti SubrtJjj) - di'ifi 
bn'^oi)\\ eim6 ^tabmn\itm^ ju ©etliri-' 
Uli nad} bem Xob? be^ iBf lUf qtafen^ fcinei 
fcis^ciigcn .i^cnn, bic ganjctqp^ljc o^nc 
OtnabcngeEjnlt entlolTcii tuiitbe, legfr er mi: 
113frbtui?rcincJ?o&oeflufbie@ctre unb err 
ridufte jit^d)tvcbt cine ^piibet^4i- ©riiter 
fabdf, pber mit |b utitirtnfritifm G^tfolge, 
ba|3CtfidMi*idj io3a[)WTCaifltifuciipfl[ibtf 
trt 'Sol gfnlt^ 1 799 9en6tf)igt fa^^^dv^vebt 
I)fimlic&iu»ctlrt(ycii, imdjbcni ct jtiviii fefr 
net^c6oc roicbct ^efyorgefuAt imb ju fic^" 
geflcift^attc. Sin ^PciiitJSolo"^ filt bit 
^oboe wn fcitier 'itibeit piibet man iit 
^,^ a ctj & SSickilei) " eingetilcfr. 

SKflttf)ec3(3o^anii SJiltjelm) A(fec 
vct^fuber bci5 voifjcrge^cnbeii^ AortjfvU 
meiftrt bc^ vci(totbeiieii ^liiijen S^tin^ 
vicft JU 9if»eintf bet g , jcboien 1748, i(t 
ein r^ttv fk>libci' imb ffttiget 33it)Iiiii[l m^i 
bn- '^entaifd)cn ^d)iiU, bcv (Tc^ befonbevg 
tmd) eincn fcbSncn nub »o(lcn ^on iiuf ff i* 
ncm 3nfttnmcnte an^jcrdjncr- ^liicb gcr 
^bier er iintet bietiDtjrtjlid>bLaDen 'iinf\\f^f. 
ret, Ob et nac^ bem tobe fHmi *^ertft 
nodi in Slftcinebetg Ubt, ift nidjt befannt. 

?0I a 1 1 !) e i ^ C3)ida«) bet dlrete^ Somr 
ponifl nnb ^ittuofe aiif bet tSiotin tmb bet 
@uttmTe, Eamum^S. t69Drta(^ bonbon, 
iinbertegte burc^ (mm SJotrtag anf bet 
S}ioliiie/ befonbetdiibetbutc^ bie Seic^rrge 
feit, mit bet ct feinen ©ogen ju ffi^teir 
n)U|)te, unb biitc^ feinen Xvillo, cine fo adf 
ge meine ©croimbetung unb 2(uffnetffam/ 
fcitnuf bie^ '^n^mment, bag bnbur* tii 
fo lange 9eliebten SJiolen jiifc^enb^ in 3(6i 
iiQ^me famen^iinb bagegen tie SJfDlin aU^cj^ 
tnein al*- Sieblinfl^rniirumcnt flufgenom/ 
— ^ « ' . - men BSB 3 59 M SL Ma t 360 finn, bafi ei mir in eitifm fleincn Siiffl wort 

tern -O^f^ u"^ in 5ffnitlid)ett ^fi-ftimtn/ 

Innjen jiifpiflciv rriebie5UDd)cmc 6jff»i; 
■Iid;c Sbdjiicbtrort eincrn jlonjcitf fc<:wf[|t, 

!ucr(ftce cr 1698 i't t'oubon afjjcben I) jr. 

?>i*Ija" \)aitt ft ciiif Unfofitii fcinct trcni; 
'gcn'35cfimntcn^ick&t 3tlidii nun cutbccf; 

it n cincn)fll)ic cyoltJ^inbe filvjidj, bici^n 
■ in ben @tanb ^cMc, in ben (e^ten Xogcn fcij 

nc^ £f i)cn3 ein flvuSc^ Jpaufi jn madjen unb 
^nf einen glanjpn&en Jug ju ieficn. €i' 
. fcfere nomlidj QJnUnticn^ "^nicnmnbfn.Sa-' 

rat^aiibf n, (^iqncit, ^aiiationett unb bev^L 
- ffn- 3 SJiolinen^ Iie6 |le Auf fiine jtefrc it fju> 

6evin,Uupfei'|Tcd>fn, imbKifanftc fclbivje 
■inJ^cftcn, inMn^L Ofraij, ntcblic^ einjc* 

6tmben/aafeme^d)uteiun&anbet'f'Si(eu 

wntrn* ©iefe '?*fftc fanbcn urn fo mc^v 

SBcrjfallybflbieSbiceillni mSiipfct geflo-- 

djrnenS^cten i^aicn, bis mnn in (England 
faf), fo bap i^m maudje^ S^c\t mir 3/ 4 "n& 

5^timecn6cja^fnpmte, ©eine t^djmck 

geipvl>i'<id)te if)n aSev ()*ilC nra t^jtlunCfjcic 
unb iehtn. SJon feincn ®erfen, mldft 
S^Ul^elJ mcgcttbergutcn^JiClobic, mc(? 
:<^c fie fjinunb it>kbf I" cntr)alten,nod) iWjmf, 
ffinncu folgnitc attgeffl^vt wcibcn: i) 

UonCort, 1696, 3)Ayres for the V. i- 
^5.5. 4. Book. IdngL 8- ©inb otigc 
:^tffefflri23toIincn, ?)Lesson9forthe 
Guitar, J^Dnbuii^gcfEoc^en. 4)€in€3(nivci^ 
fungjw .^ompofiiJDtt, j«m ©efangc nnb 
^um ©cnnalUffe, njoi)on a&er gegcmttiii'/ 
tig fr/6fi in ^nglanb fein Sjcemplar me^r 
fltrig (ft, 06 e$ gleidj wJirflif^ gebincft wor/ 
benifl. ©tirncij^ Vol. HI. p. si5^ 

Mattheis^' Matte is o^fl Ma- 
thy fi(Nieola)b£t jrtiiaeic, Pin ©CJ^n beS 
Mt^ergc^'^nbert , fbenfaflS 93tituof? *inf 
fcct 58iolirtnnbfionivoni(lfiSf fei« 3n{lru; 
iiicntnntbft6ci>iug{ind>frmii,@pia(f)raei^ 
fleiv <v^itU ttjjn bei* SBiege an Untcvridjt 
auf bet" 93ioUn voap feinem SSat*Mint» bvfidj* 
tcc^aufbicfcmSnjltmtwnttfi) rocit^ baS^ 
«K ei' m ter Sol^ einem 3l«fe nat^ SBif ti 
fj)[gte, er itt tw 6fl|ig^ti \ftfltfetL SapeUe 
nnfer ^ 3 55i^i»i|l£n bie o&erfic ©telle ew 

^Utt. Wft 6cf(eibcte et in bes 2^^vm 1 7a I, unb noc^ 1 7a7/Wie «n^ fc^on.® a (/ 

ttjev ane bcn3Bicnei 21b6ic|3-'.!ifalenbem 
Diefcr Sfll^rc fcctidjtct. *Ei" fefjite bai:fli;f 
itiiebcv juiiirf nadj ^ngfanb^ wo il)n '33 u iv 
n c iM 73 7 jn ©[jLCwiiuvi; ai3 93tDlinitlcn 
iinb®piadjm^?ittef Efinicn Uinte unb ron 
i^ni anv^ jnjnjfarfjen Untciiidjt naE)nt, 
?Ji n 1 1 ^ e i i?blic& an biefcmOite 6i« an fei; 
nen iob, tocld)n urn bas 3- " 749 ciiot^tt, 
SEifjienb fctne^ iTnfent^alt^ in Sentrdj; 
liinb |tubimfcin©o^nja ^Piag bic ^'Ht: 
bicin, TOfl ev 1717 cine 5Kebe uom Ijeil, 
-Sojma^ unb ©flmian fjiclL nnb fetn*;m 
SatcvjiKignete. ^nbevSufdjtift Nte ct 
von feinem SB^Ttcr ; Quoties te decantaa- 

teLondini AngliaCf Tripoli^Czechiarj 
Viennae Austriae, Oiphee diviniBsi- 
me, Homano-Catholicae Majestati* 
insCi'umentalis musicae Director me- 
iitis5Line,(]uotiea»ajo,tea discordanle 
concentu intogei rimam concinnasse 
jnemitit harmoniam etc, 3Iuc^ ^Ur; 

ncij'fngt/ ba)) er bic £j>vdlifd?en ©0; 
(o'5 mit einev unnad)afjmltt^en©implici; 
tk mb'^itvlid^Uit auegeffi^tt ^a&e, SJon 
fetncn SQjerfen ncnnt unl QBult^et: 

Arie caiitabile aV- solo, e Vr. o B- con- 

tinuo. Op. 1. 2, 3. 4, s. ^mflcibani/ i. 

aiogcr- 33fll; ft and) ju bt n eiflen 1 2 ©o^ 
lo^e bci So velli neuc ?]Iflmcrcn gefe^t 
^ai>c, fflfltCtuanj, ©, 152. fcinc3 93eu 

*'SJiattffefvn (So^ann) — -^icL- 
nodjtinen^^eytragjumSBcvjcidjniflefeinci: 
!8J(ifcim fi, £cir. : 33) ®eoig grieMid> 
^dnbeU 2cbencbffd)Li[l>ang, nrt|t m 
nemaj^rjeid^mfTe fmcv 2lu^iS6ung«njerte 
unb bereu ©cuitf)ntung; ilDeifc§t <in4 
mit finigen 2tnuieifungcn, ^ibfonbetHrft 
ir&fiben ^^ambuigiff^en JTitifcf^ ijcrfe^jc n, 
*^am&urg, 1761. 10 ©ogeu in 8. mir 
4*5nb£l6iinta'flIIcn ilCiigen am tcflcii 
gctroffmem ^ilbililTc- 34) ^eptrag ju 
beg *Oerm ^tofeiTm* Oehic^^ f)i\ton£ 
fdjcn 31adjtidjt\)ijn ben afnbemifd^enSBfli'f 
beninbei 5]lufif. 3n ben ^am&urgif^en 
9JflC^vid)ten awi bfm Sfleic^e bci* ©ek^r; 
famfcit^ imb mi biefentn SUatpurg^ 
^evt^'Agen, Saab IV- ©.407, 35)fflei 
banCen Hbn tin ^mv JfrtiMbc* asft^n 
0t&<Si bet" ^eptrdgc jur fiit^fc^cn ^ijto; 

rcb; BSB 35i Mai Mat Mau SGb ©.VII. 0.8 —25. SBiteilcgt bctt^otv 
wurf/ bag rtllc muf. ©c^WfrcH nnoi-Crntlid) 
i:nbimiia(idnblid)gf|"djric6L'n warcn^ im6 
ti:^auptet bai ^trtfi-^n bci "d^nfit bcij ^cft 
9t6nmTT. ?6) ©icben bii ndit^mbcvt 
gc6iift|MIeu, &ic|lc() nnt"^tiiicf(ic^*iuf bic 
Sotifurtft bejie^eti. Jpam&m-g, 1745. 8. 

famcn 3irl>eit ivmigin 93ort^eJI i>frfpiec^ejt 
bfii'fte^fo watfiebpc^ urn rfjienrroiifcu ini* 
mnommcn. 37)3bdHtr;)t won ctncm iti 
gL'Ci;bcr3 flnfgcfi5f)mrt ®cf>irlfimifpide. 
3n ben ^cijtvSgen jiit" Jjtpr, utib -Jfuf/ 
iia^mc be* tl;cat, 4* ©n'^cf. ^tiitt^arb. 

i/'^o* 3. 38)Lettr« ecritc j1 Mr, Mat- 
thesonparWeJchmann. i7£2, MattJie- 

flons Repoiiie. 2Be tc^ m anil n© 3iii; 
mrvfungeii ibn'^Ji n 1 1 ^ e fo 11 * Znmtvt,- 
3lnfctic 3tntmoi't mf iSeid>mflnn« 

bfii fic^ I'AmmtlicO in btsJ^vn. ^^nmmeinuir* 
9e^6iTt ju ben tu^ucii "Jfu^anbett fcineu 

9Bcvfc; J9) Dc Erufiltione rausica, 
Scbediasma Qpistollcmn. Accedunt 

eiuftdem litterae, adV.CLC, F.L. de 

eodern argumento scriptae- E^lit se- 
cunda.Hamburgi,i753. jo^eiteil rug. 

t|lbrm5i"efefpirIange^dnqf,4o)Com^ 

plete Treatise on Thorough li. 3|i un/ 

(ct fdnfin STlnmrn jii Scnbon gcbtucft unto 
tyafjvfdKinlid^ eiuc Uc&fifcfeimg fcincr 
gyouen G*ctierfii6ftf,;®fftua\ f. Vre- 

st on» Catal. Lonfl. 1797* p^io, Uc; 

bci'Mife^^'finbeu fic^nofi^ ouf bn* ^aim 
6HV9i|<^cn®tflbt*t&Hor^cf fulgenbc ^raf; 
iflte \>on fcinf I" Jebeiv meldjc ev jum ©lutf e 
fcvrig ^intcilalTcn^iif : 4i)I>cr bcfd^ctbc; 
liemufifa[;fi:^eDictfltot,imlcmcmIntcr- 
jnezao ffli" bell fogenaniitcn ?3ienfcfyfJL 

SJift. 42) Eloquentia verticordia so- 

norfl.gjttt, 4033icX^oil)dt in bet ^n/ 
genorgely trtfld^c (id> ftiije^t t>ou nciicm i^' 

gcL gjift, Svftitjfcfif^ "tib beiitf^. 44) ^e; 
gtiffvon unoalofn'ncn^iViftcm^Jfft. 45) 
SSct^temflr^cmattrdje Jwrnber lanfunl?, 
mit bein tUDf)Ib^(Wlteti ^^aiirfenfpid. ^5tft. 
46) Siot^trenbi^e SSi/ibcfftvung bet ©pia; 
^cutib Sleimf i» tcrt g?n;i5ftti[ic&€n ^ttv 
djculifbein. 9?Ift. r STiidjr. von nictevfic^f. 

bniS^mt. Semen. ©, IL Matthias, f, de Meutie, 

Mattiio C-J ??iitglicb bei iEfinigt. 
5ianj5ftfc9tnSfl;)cUcjWpaii<S,^atbflfcl6(i 
1 71 5 bie Opcf Aiion in 33?ufif gefc^t, )1 

Sejoiir dcPar. C. XXV-,p. 274- 

M a 1 1 h i u 5 (MaiTnis) eiii @eri)ttti7 
SHond) antS Jlotciij, bltlfttc nodj im 3. 
151^9 *f^ Oiganift m\b ^omponifi, md}t 
bem a- fdjon 1 57 r in iioi^ jugcnbJid>em ZU 
m Madiigalia 4 vocija53cnrbig in bm 
©uucf gegctten ^otte. f, Vocciantii 
Catal. Script. Floieiit, p^ 125. 
Mattinengi. f. Martmen£;i. 

Mattioli (Aiidiea) ^apetlmetfier 
bco^erjOi^i^on S)innfua uwb bet Acca- ■ 
deniia dello Spinto Santo ju Sftvam 
urn bic OOtiftP bfo 1 7. !i.^i^ttbeLtS. genog 
»oit feiucii Seif^etnjrtublcn mi Zi^txm^ '^ 
luib^cwratl, 5^liic"bc ffinct SBerfe Knr 
hcunDd>augcftl^t't wabeu: O Miflsa e, 
Satiui, 55cuebig, gcbiucff ifin* *) La. 
Palma d'aninre. i>peiv ftufaef- 1« Jmrna^ 
1550. 5) 11 Raito di Cefalo. SOcnb. 

16 s I* 4) Esiliod'amorcSfienb, 1651, 
5)LaDidone,€&cr»b. i6y6. 6)JIPer-. 
teo.Sbcub. 1665, 7)Gli5forzid*Jde' 
aideiio.<£6etlb. 1666. £alJorbP* 

S); fl u rf f c^ (95a[ejitin> ctii Oi-geiftaucr^ 
^ot ba^ in bev ^ttznUvsav <S»btf;Lrfje^ 
bcftnblirf)c33cvt D01135 ©ttmmen veifet/ 

ttgct, rocld)c^®i;umcn tmS, i/iJWie^^ 
Bet" rtUggefeefTcit ^aU 

Ma uc ourt(LouU CharlcO"™ 5W 

^3i't jii ben bcnfcnben St^nlllci^ tt>ic iee 
^I'ii'f bcrocift^ wcldjen i4 ttoin 20.3^1?. 
i799v t)&n rnnev Set^w* in ^Anben ^fl6ev 
©cttbei' 2ltigg(»6c bee a. ficjL". ^ar ei ncc^ 
fclgcnbe ^eife burd^ ben Ciii^ bctciimt 
gfnuidjt: a) Concerto p. ilV. mit (lar^ 
fcL" ^BegUif, ©rtvmltabty &eijr ©o^fcr 1 79 j> 
Op. 2, 3)Concerto|KilV.ail5A. Op- 
5. 5>L'aunfdjttJ.i796. 4)Sonatap. il V- 

flolo c. B. Op. 4. €'6cnb. 1797. SBesatci' 
bcr aScifafTei" bfv ju$ari5 geflodjencnSlo* 
DiCL-ftAffegewcfenifr, tDdc^einta. &e;\ iin# 
tnbemnilm(id)en3}(tmen angefA^it wei:' 
ben, ift noc^ nic^t dii^^emacf^; itibetn bcv 
^auvbz^.^i\i.^iti\^^i\vt, tin ^akit 
ju ^r^ttmf^tueig, nie bie mitibefte XmnU 
ninDonba'^omppfTtiottgc^&tjtflt. ?)«/ 
grgengc^fircn ifjm nodj: II SSiolinfelo'* 

mit?>;Qp.6.Ko. x.HHba* . BSB 36s ]VI a u Man 364 ♦Maurluit (lacquflO — ® f <n 3(tt/ 
fciUL'l* Sfcoinie Paicie de I'Hannoiiie 

universelteiiuf etne au^jcjctdjnfte ^ei; 

ba&fc^6ngeflod)Ctte ^Ubml; bie|>^ ^iln|t; 

IfiSnebtc etnciCohebe ^uf (enfclbcn dm 

gcvrtrfr Ijflt- 

M fi u g a r d ui. f» ben folacnbcn Tdtit 
Mauparfl (.,.)— Sie ^lu^gaBc bci' 

Traites diverfl,n?Ol'in fcilt Discours il6cu 

tic italiatii|d)e 3tufiti>otfomm^ l)at md)t 
€V, fonbetn ein geunlfti a i n t j U | f a n ^ 
1672JU 'pflviebGiovgL OJtdugflie wni- 
flbvigctttf nidjt blofi bciifcitbei" ©ilettant 
un& @d>i'ift|[eCciv fonbctn and) ju^icid) ci 
nei bei bei^timtfftett '^iituofen anf bem 
93ioIoiiccU,roDiif5 i^nbn-JfSmg ijoii Spa; 
nien nu& mctjictc iT^iatnbe Jipcvven in ^Uf 
copajii ()5i-cn qc\ciinid)t i)abcn, tuic c&eu 
bicfer <Sa itu^Uffa ns am ^nbc bi6 
Discours tton ^3? an gat 6 t)injijfe^t, 

3Ji a u t c (tIE)t'i|h(m) — riidjt i)3I a 11 c§, 
t»fe i^n bad a. &cx% nennt, mau SSiituofe auf 
(em SJiDloncell nnb ba- ^laiinette. 

Maulgred obev Maulgraeus 

(Pierre) ein^tompoiuftiir^nfaiisebeS 17, 
3a^t^unbfi-t^>n>a^i'fd}einli(^ in bcnfilict 
tievlatibeti, ^at von fcinn kxhnt in ben 
!!Di'iicFgcge6en: i) Chansons lione&tes 
Sl4et5part,2^iltroci'pen. 2) Cantiones 
Sacrae, ^, 5 — 8 voc. ffi&flib- 1604,4. \^ 
DraudiiBibl Class, p. i6ri, i6i8, 
♦Maupertulft (P, L, M. de) — 

!J>ic iitnatw in ?3iufif neimt mew ®, 
S&apti|ie©iDi>cl be ?Llfanp(!Ltn i^,gc&. 
ju^fim T650, fll^bfniSctf, Bci'^b^anbr 

Inni) ; Sur la Forme des Instrnmens de 
Musjque, in ben Mem. del'acad. roy* 
des Scieno. 1714. p. 21 5» HUb VOrt 

Ctcinroe^r ind ^eutfc^f lUnff^t tm 
jten '?&flnbc ber ^(iijfird)cn Jlfc^anblunnEn 
fteu3£fab. bei- SBiffenr*- ©• 440. 5)ic5 
Wclte alfo ein <|an;ianberfr/ aid bfi-jcnige/ 
ten ba^a.fifj:. anfi^t)it, ©ev lua^i^eajeif, 
ticfetSb^tanblimqmag inbrffcn fcijn, xvdt 
.((^ei-fSttJoKc; fo (aqtfi-, niKft bPr58cL|Td>e; 
timg beiJ ^in. D- £^ ( a b n i, vicl uniidji 
tigeg/ n5a5, i^m nadjiufagcn, fid) fcit bcv 
Sett mefjrere (labcn veilcttfii hflcn. 

le tVlaure(Dcin.)— T^iffe ©intjc/ 

tin, »d£^e bU ^mUt 3Be(t buic^ it;re ®timme fo allgemein bqmUttt, v>at \\\ift 
im©[anbf, ffiifidjflllcin, bm alUvkidita 
jten ©affcnijanfi" ju fDlmifitcn unb of)uc 
anTOeifungjucilaiun^wie bct^iicgiSiat^ 
^la rpuij uet^d^ette. 

531 ante V C. . .) 23iD(ini|l in bcr S&nigt, 
*Picu|3- .ftapclic JU 53cilin im 3' ^799/ 
franbfdjon umSS- 1735 a|g ein mrtibigcj 
?}?itijiieb^uoi'bcr X^ionbcfieignng beo .S6j 
nt(]t}^ in briTen ,%apelle. Untei- eDcn bieiVm 
3lamm ^at^ummel ju ^eiltn lU 

^laijiafDnatcnmitSB. Op, 1- 1790/ ""& 
IlJbeigl-Op. 2, i79i^gc(loc^cn. 06 f?!^ 
bigenun bicfcni SJioIiniiten, obcvbem fd)Ln 
im a, Sev- an^cffi^rten '3)t« |"i(biiT ttot 
iOJanrci", obeinodj cinem1)n ten biei>* 
STtamend juiui'djteibeu inib^ bic0 cfc bcijm 
?C(tangeI bcv 2Soinamcn 6cij alien bicfen 
aiotijen unm6glirf) ju 6c|limmen- 

(Sangci ju 53tfind)en, njau nadj aitcn3ia<^j 
ticfcten cinci' in i^ovti-cffTidji'tc n "^afjfanger 
nnfcteu^iitsnen^geb. 1776- €1 ^atte baiJ 
®|i5cf, im ^nabcnaltei' jn S^icn in ba3 
.^au5be^.^in.^aion5 \>an i2>mietc\i 
aiifgcnommen jn roerben, iinb, auf 3tnpibf 
nunq unb iintci" D(U 2(ngeti biefc^ gioijcn 
^ennc r^ unb @6nnev0 berj^iln|te^ nic^t nur 
ben n6tE)ijcnUntcmd)i; in alien ml^Iidjcn 
SaSiffcnfdjaftcn, fonbetn audj in bet" ^3Knfi( 
unb i£ompDurion jn eiCtaltcn. ^ifvin 
mad)teci"aud),in bciD^A^c fu uiclcv 33tci* 
ticLv unb bcfonbci^iS fu gntct ©i^ngei-, fo an* 
gcioibcntlicbc Soi'tfc^iitte, ba^, aB ec 
(aum au^ bem.^nabmalfcr geticten waiv fi' 
nid)C nuL' fdjon in mnf. $Ga-|~annnlangfU 
burd) fcincn ffiefang fidj aPgcmcinen ?3ei;j 
fad crwailj,fonbcin aucb mrfjitic glScflidjc 
QlSvobcn VfQW fcinen Xalcnten in bn- .Sompo^ 
fition abk^tc, <&v ^atte ab^^ taixm fein 
20K^'^ai)v '^^i'^d^ckit, aii cvam 9- Oft* 
1796 auf bcm ©cftifancbcifcbcn Jfjcafcr 
JU ®icn al< ©avafiio in ber 3au&m 
fl6tc jum evpcntKale auftvat, ^o^c unb 
Sraiebcire fatten iid) bicSmal binjugcCiiSngt/ 
fo baf] baS Jjftug urn 6 It^i bcmtd uoU maiv 
unbfaumjcigteei"|Ticfe^ aU fdjon ba^ganje 
^ nS Dom Q^rattotnfen unb attgenieinnt 
^iSnbeflatfdjen eut^nte. S^* nian fd^icn 
i^^n^bnt* bicijmalige^2tbfefeen, orbcntHc^ 
fafutii-en jn njollen. S^icfc fivnbigeSnu.iL-r 
tung bci' ^cvfammlung cxfiVlu bev junge BSB SGS Mau Ma u 566 pv^cifu Zttion uiib feiufu imFi^iLft)dvonc]t 
Zn^Mb, utTb t{)^Ui bmd) fciiic anyetic[)nte^ 
mc{obifcl)c ©timme nii6 fc{fcnc ^ief^uuft 

tmSQtviiminscn, Ci&e^^tfo eine augav 
txbtutlUi^eiwfc, bCL\i man i^n ttirhtnml^ 
aufbrm £[)fatccCiaJ Contra Cbeuriicf)/ ja 
rootjlbUB itiifc A» ^at fittgcn f)6int. 31»r 
©djrtSe^ bflg i^n bei- iSlatrgef an ^otjcit X6/ 

fi^ranfciu SBicKeicftt nJflt e^ eiiic S^l^c :jon 
fanei mbn' fcine^QiSmKfeSCincttgmof;? 

fli'fldjtct alU6 bie|"e^ gldnjcnfccit ^Scvtn'f^, 
SSieii bemiDC^ nac^j einigci^ett ucilieg^ imb 
(i^ Abet 2cipjig iiadj Jianf fiut waubte, roo 
fibiiSnbc betfiSco, 3a^re^ nm Slfltio-' 
ihilr^catLT engflgirtblicb, 93on[)tcL"(nm et 
nnmitulbai nac^ ?Jtiinc^cn in obige ® tcdc, 
wi>ctnic^twcmgtt 2ld)timg nwb ^cwmt^ 
bei'img, nM in SBieii/ geiJofj. J/bcv anc^ 
^Jlfiiic^cti foflte biefVn i(>m ("0 theucr mib 
ssne^viingeiuiiLbifl ^cuiovbcncii 5?fluillev 
BuuhirjcSeitbcfi^m. ^6 rtbeifici i^n eiu 

gtebcv, baO|lrf;tii>§ fldci- ^i^ilirfjni ^ulfe 
mb aQgcmeinett ^fjeiltiflfjmc mit jebcm 
^agcuafc^limmcm, bi«ctcnMidj am 19- 
2Ipitl 1803 ill fciiicm 27. Sq^ic iinKiIie; 
gen mulJtc. fSozi fcincn ^ompofittDiicrt 
f fitmen genattut weibeii : i ) !X>ng ^au^ i|l 
juuettaufcit, Opeictte, woiu crouct^ fel6(t 
fcic^L'ofenfldj6emt^iani6ftrd)nibcciibeiWt 
^qt. 2)Xcmui; einb\:aimtifd)c^(hem&U 
bcmttOSr)anij anb X^nj. 31iid) f)at man 
folgritbcSuntcv fdiiem SJamen gcftodjeu: 
3) Sei" 3tittev unb fciiiSicbc^En ; Jltomainc 
mit^law. Offen&adj, tSoo. 4) Aria : O 

rliiiinnnina si tcneraetc. fiiv ^flgflim; 

tmmitVD(IemOid)cjlei\ Sbetib. 1801. be; 
x:\\nm^f}vnc,ii\ feinem eigenetiSe&inu.' 
c[)c h; .ftonjci'teii, gefc^t f)at. 5) €Iifrt*« 
■itbfdjicbmit ^Iitmeibrglcit. 1S02. ^ 

SJlauier (3o^, ©ottIO foinmKgei' 
UitivcvfitSrt Oi'geibfliiccjuSfipjrg, baiietc 
Dom3. 17S6 6(5 88 Jii ©folScii^avn bi^^ 
3lcbrnoivgd sort 30 ©timmm unb 6 37^- 
beiijiSgen, njovutim- cin ff[)i" fd)6neg 2d)o 
tmb SorrwMbefinblid), fiU- 1 ^i)ianua[e lutb 
^cbaf, mit 5 Q5i(gen, 4 ^fft^n (nng imbi t&o man feitbe\nnid)ti mite V wn i^m Q^i 

* i)3i a u L- i n a g (?itig«l^} S^fiCgiMf uon 
Jpc^m. — 5Gal)L'i'ab btx 3jit feinesS 3fufj 
cnfhaltSju £on&on^ie(UiMu&|cinc ci^caff 
SapcHey b£i) weldjci' cr bic ©fcde M Oi^ar 
uijtca rdbfi »eila^. ]) e a dj^a m,n)f (djfv itjii 
infeiaen Emt)lenia,p, loi.iv^gea fciacu 
S3oi'nTffIidjfeit,Hid)t ani' in bcv ^lafitriows 
bancind) in ailm anbcin ?i^i\Jen^ti)afie\t, 
rtbev alle ®io|jeii fmn 3nt citjcbt t>cr-' 
fidjert^ 8 bid zo '^4abe 'XiotetteitDoa be^ 
Sanbgrafea eigcncr .^Dnipojltioit ^^]ci)\\ jU 
^atca, ivcldje Cf fiU"Sf|b unb aaberc fo.' 
lenac tflgcgcfdji'iebeaanb m bicfetfeiaa' 
.*S(ij>elle flafgifiif)i't t)alje, Untct <mbv'm 
Sloijugca )7oa befTca .UeiailniFTca nulbce 
ei nodb ba|5 f[c(j bcv Saabgiaf ja 5Jtai'I>iit'3 
bftci:^ bc\) ben &fff!iilid>eil Si^patattoaeu 
ch^gc^Ul^ca, anb gleidjvif^/ tioti tUfl^fV 
?01atctic bicSicbe gcmefcn fevV"'* ^^** cv(lcrt 
QJrefelTi^fcn, ex tempore, ciae BiiS ja^cy 

^ranben fnaj biepattit ^^hc, Mnuv feu 
nem iTlamcrt [itib gebjucft iDotben ; i) Di 
'^(mbi'ofii Sobroaffevs 5>falmcaf 
bad) in Solio getiacft aab ^at C^inbgi-aiT 
3)ioii6 ju Jjeffea bie ybrige ^Pfalmea, fo 
airi)teMc"*^MeIodiaflgc^a&f, mitanbcin 
lieblidKliMelodiis gcjiCL t.vab mit 4® tiau 
men conipoati't/ \\>elti}i in ber Siic^e ja (iar 
gca unb aaff aWnk]} 3nf?i"anicnttn jU gw 
brauc^jea. S-aJTcl &cij5Gi([>.2B3|T€l, 1608^ 
%oi 3) 5^ri|tlidj ftVfaaiibnc^, wn flUei"? 
Linb©ditIid)Crt Qifnlmea, ®cf^agen t»nl) 
Jifbcin, voa^tn, D. 5)1. Sat^evn felig^t' 
t»nab anbcni ftSottfcligeu 93iintici'n^ aw 
fangs in ben rcc^tgWabigen llefoiuiirtca 
^ivd)cn ja fiagcn ueiorbncf ; 3rfto uoa bcni 
^ai'c^ la ac^ ten vnb .i^oc^gebovncu Si^L*({eir 
vaab JJ'nin, ^eiiu lOl 1; i § e jt, fianbgifljt 
fea jn Jpeffea ic. mit 4 ©timaien/ per 

oliuin coinponirt, unt> mit iifbltdjfll^O^f 

lobfijen gejiei'ct. Saffel^ 1612. Jol- fecijf 

2Bilf)*®cirf(.f- DraudiiBiblclaas.^ 
geim. 3(ad>iocrben tied) gegeaiuAvtcg iu 
beai iBlnjenm ju Caffel uon feincv 3ft&ei£ 
mr^tcrc lateinirdjc ^^lOtcttca, befonbet* ^ 
abci: etn 4|limmi,i)rriMagniBc3t, anfbci)aU 
tea, ireldjcsJ it)a allcia fdjon alS^ciflcv ber -^ 
i^avmontefcnnbaimfld)t, . :>v 

Maxivo d'Al ay cbei Maurini\ 

eia3a(irmmmalfDmi?oni(t nm*3*i7i^, ' 

§at BSB 36? Man Mar May 56a l^at ht\f it time fte^tu (afT'ti : XIT Gon- 

certia V.princq) B V. A. Vc. e Cemba- 
lo. Op. 1. 31mi^e^;^(lm. 

♦MauroWcus ober Marule 
(FranciscUfi)cin?0lar5iematiffr \u\b 7iH 
ju ©r. iSlmm in SKetlitta, get. bflfelbfl 
1494 iim i6.@cpr. ^fltmc^vnce gefc^iic/ 

4cn, woiUHtcrfeineOpuflcula mathema- 
tica(33ciubii]^ M75- 40 ^ic^er ge^Sicnl 
ta infflbig^n nud) Mmicae tradliioneB 
©let MosicaElementa, rorldje au^ bcitt 
05 c 1 1) ( u « gcnommcti fiiiti, Dotfommen, 
®ic iif^mcii 8 ilimitOlilttfir cin. 2>ct 

SSeifafTerilaib flmii-SuIi iS75- 

Maurui, tin 9)i6it(^bc«SIofifrt ©. 

^attitii be @cdlt^/ge&.i|u 'Palermo, 6I1V 
l^cte al^ Somponijl im 16. 3at)if)un6eite 
unb gabf)CL'aii6 : Gantioneft sacrae, SJem; 
tiig, I s 90. 4- Wt @i«3|iimmf 11 unb3nfti'"' 

ItientC.f. Posse vin i Appar. Sacr.T, 
IL unb Draud. Blbl. cl. 

'SOIaugielCfifon^avts) — 35ie8 WW 
berSSoinamcbicffSSfiijenmacitev^. f, bai 

•Maxwell (Franc- Kelly) D. D. 

Jtflplfln an Ccm ^ff^lum imb cnglifc^ct ttfeo/ 
cctifd^jmuflEaltfc^eL- <^d>iift|leilcLv flarb im 
3, 1 784/ nQCl)bcni n l)f rau^gege&en ^atK : 

Essaiupan Tune, being an attempt tD 
free tli« scale of Mu»ik and the Tuue 
-of instrumfints from iraper fact ion. 

€btii6m-9, 1781 g. mit i g ^iipfcvtafcln. 

^fli>et C.!;0tgel6fliici" jti^pnlgnij 
1796^ ^« mirtpfijiici" gemcmfdjaftf 
lirfjbicbafigfOi'gdwerfmiijet. 

SR a 9 c V C/- .) ein® mgEompBtti|t,)laiib 
urn* 3- 1790 filfl 3Kiifi(birffroi: 6fi? ber 
^6^mi|-d;cn@(^flttfpieJft;SJcrf(lfdjaft,imb 

1/9 Si" £6(« fll5 ©omr3)IufTfu^, n?ie in 
ben &Qt^aii<hen Xftfatcv^Salenbcrn gcj 
melbct OJiib, €6rnbafrlBft:it)cvben folgcnbe 
Opmtten loon fnmv Jtompofttion aitge^ 

ffl^it: 3>a^ 3rili(^t- a)©icfiafrfuj 
gd. 5)t0?arl&oroug^unb 4)©ic?5eifery 
(fcieivcijk^enSJnmeiu ftnb tiuv ^Mtu 
ie,j ^izi t|laDefS, ma< man Dott i^m ftnbct. 

'a)l«9erCgmbnd; 3fug«ftt)oit) — T- 
ima. fipv. of)ne533ornampn, nnbfjicr/ weu 
Wf untcn, mttv SR e 1; f iv roo f r audj wo^ t 
eigentlicft (^in ge^Jren mag, wo ei* a^er 
€a V I 3( n 6 V c a fl ^eigen foil. 

SJlAfLcr (Q}Oein ^ontr<i))mirtitl M 16, '^a^v^Mnhtvti, Don beflVn 3(r6cit gc/ 

btucftfinb: IH Cantionei devorae. Te- 
gernscct 1577- f' tton '2( cc tin 5)ni?* 
mA^ici'bei^ncfjbrucEJn55aicrn. 0.34. 
3nai;cr (So^tantr) — (f, im a, £cr. 
5JI ft 9 1'O ®piiKi"^in ^at et nodj in ben 

©rilcC gege&en : Apophthegmata metric 
ca de moribus 4 vocibus expressa. 
1601,4, 6eij35iBcL".f, Draudii Bibl, 
cla«0. 

93J a t) c r (3. ©-) efne r bet giBfifetl 

Siinitlftflufbet^avfeinimfermScitflUer/ 
gel), in 3>nitrdj(anb, Ie6t fcfion feil 179^ 
unbmctieidjtnodjlftngeijngonbon, roo er 
fdjon mehrcie feinei' SSerPe ^eiau^gege&en 
^rtt^uonbcnen l^ietfl&cvniii folgeube aiige; 
f&t)Xt weiben !6nnen; i) Methods dc 

HarpcOp.g^Paris, 1785. 2) III So- 
nates p. la Harpe av, V, etVc. Op. 6. 
3) 111 Grand, Sonatas for tbe Pedal 
Harp. London, 1797- Op 7- 4) ^^ 

betgl. Op. 8, Sonbon, b. iBiobciip, ffi- i|l 
battdinlic^e, weldiei fd)on im a- Ser. &^ 
916. after o^neiBornflmenangcfrtf^i'tiuifb. 
*lOlaVCl■(3o^^nnSL'ie^^d)J — Dbo) 
gc^&iet jufeinen^ic^er getjSngcn ©djiif/ 

ten: Dissertatiodellymno: Sr^flltUllJ 

^ciT bci; beinem ®oi't- *Sie(, 1 707, 4, 

5Ji ft i;cf (3. 93r,)Untev bicfcm3?flmcjt 
finb gcge n bad Snbe i^e^ 1 8. 3ft(iv^uttbectS 

gcftodjentroibcn: VIDuettiaaFJ. 

53^ a i; e t (3- 5^0 eiti 3>ilcttftnt, Ijftt tci^ 
®c^iitt,eincmS8crIcgcrjiiSftrlfini()e,i802, 
IjeifluSgegcben : XII Siebci.' in 9JIu[i( gw 
fc^t,n)e(d)einbeumuf,3cit, 3a^tg. V. ®. 
117, im"M[Igemcinengdott weiben. 

93Jfli;erC2ubR5ig> Untci' biffem 3?a^ 
menfiub 1791 &ei;®oSfet geflocfjen ttw/ 

beu ; III Sonatas p. il Cemb. c. V* obli- 
gate aSicflefdjt tit bietJ bei o&ige beutfcfjc 
Dpeinfompontfl o^ne aJormimen, 

*3)iav^i'(®i^<^") fin n^egen f^iner" 
gefAUigcn ?}Iaiiiei" beliebttv bvam^itifrfjec 
J?otnponift,gr&.jii®anCer^boifin©ai)ern, 
wie m^ StftUcn gemcfbet njiiibe, tma tims 
3, 1760, ^aifit^ feit 1798 iVfc^feUiveifc 
ju 2Bicn unbSwlien aiifgc^alteti, unb allet 
Oi'Kn, befonber^ nt»ei" in 3jfllicn^ filv bic 
%f}eam mit ®l&d imb ©e^fflll gcai-beitct* 
3*n3- 1801 nsmbc er fogai ju ®crgamt> 
fluf cine e^i-envoHe sajeifc untci met^iein 
jtompetenten an bit ©tetle M in ^ii()e BSB 36a May May Mat 370 via "-KflijaitsLf^ Sailo SfUji^ cinonnt, 
utifc^oni/ttJiccin 6ffentl(d?cL' ^mii)t fid) 

tfltdbci'^m^bnUri': p^daie apeita te- 
stim^nljiiz.1 della somma «cim9, in 
cuiufnt'lo stesso ecGelleiite Maestro, 
accoglicndo con pienezza de* voti la 
da luipresadeterminazionedipref^Ti- 
requestu soggiorno e (juesto posto a 
qualunqueattropiu xUu&tre, cui a ra- 
gioneavrebbe potato aspirare* Svmil|3 

(idjabfi fc^r 6a(b wicbet* iirtdj eincm illrt; 
(h'cn'pjrm:9ei"n)ntt)fl&cr»; tfnii rdjeiiiin 
Srtoi>f!iiuir bf^ n4mlid)en 3n^r*d bef:inb cc 
fSc^ wicbei itt 3liicu, mii> fii[)i'tc fcafe(&fr ]w 
ncii Equivoco mif, 93onfcincn .tfomi);)/ 
fitioncutaiin idjmu- f&lgcnbe anfilfn eii ; et 
tltfltcrfe^iiiJatjifcljcinlid) mit fci'm rocitci' 
utiteii fcl;enbcti 3oIj. ©i mon ^3)taijr 
cineunb bieffibe^pcLion, uii£)iljinsct)6rcn 
fllfu rtiirf^ fcnc gebi'iicf ten Sifbci jh, tiielkic^t 

93t a 1; e v 1 794 l>cv bfr©6^mtr*en@i:^aur 
fyteici;®cfc[ird)afc flsitjefni: 1) Sisara, 
OiRtorio, 1795 ju Wundjm fliifgcfiSfjit. 

3^ Aride, Op. $er. I795.(5benb. 5)Un 
Pazzore fa cento, Op.buffa 1798- 4) 

Lodoisca, Op, ser. 1798 ju SBiert unb 
SvciJbcn. ^)IMifiteriEIeu«ini. Dram. 

1802 jit ^tOIailanb. 6)Ginevra.0p. *er. 

1803 ju SJien. f, Alfttt, geilo*^. 7) ©cv 
Sfiigft'iSmei'- Opactte.igoi. 8)L'Equi- 
voco. Op, butiii, fi5v 3calicn gcfdjiicben 
imb 1 801 ju 9Bienaafgff. 9)Hercolcin 
Lidia,^€iorfcfjeOvav 1803 juSJicii mil 
SBeyfaH- 10) Alonso c Cora. Opfiv f. 
Slav.^efloc&.juaBicit, 

a. itx. 0rf»auenfee, 

eiti SBJicncv XertMiiftlnv »on bcffen 2fi'6eit 
^raegd muf, 93et}cidni. *8Jien/ i799/ 
auger ein *pflai@ammlungen wn ^initn, 
and) rill Sestetto a a Fl. :i V. A, c B. in 

MayReriuaCGeorgms) tm wnhts 

nnfcr be(Tcn Slnmeii gcftturfr n^oiben ift: 

ChoreaeTariarum nationum. SScnebtg/ 
XS76,f, Draudii Bibl. claai. 

M a 7 n i (loannes; eitt ^i^lUlfltHinf ttfl 

%H i6^^ah^\x\\bnt&/ nn Ccffen 3lv&eit SCbruifttootbcR ftnb; CantlonsB ucTZB 
3V0C- ^an4«n, 1567- 4- f- Draud, ■ 

BibI, class, 

9R a ij I- C3o^. ®im«n) ^flr ^ciauflgc^je* 
6cn :| Etebeu bevm ^lauiev jU fingeit, 9lcf 
gcuWuvg, i786.q.SoL 

SKnijr (Diapm 3gniriufl) jnlc^t Rds 

ju^i^aibmgeu, fraiib um* 3- 1681 alt 
S^off^lufitwi bcS ^ifdjof^ uDn aidjfrabt 
unb JRaifeil. ©cfanbteu , ^Ki a v <i im t fi> 
j»i Stcgrnsburg, fam ^ieiauf aH Sfluuncr-' 
3)iiififu0unbS3iolini(t tin ben 3>flimic^m 
.^of^iooiauf ft 1706 obige *Sapcflmci|lCL'f 
ftelle ei^icif. €f bnt mel)tcic fv'inei 5fficifc 
in ben 35ra<f gegebcn; alS: i) Paleatra 
musica, nit^ Xni @DnaCcn von 1, 3 inib 
4®timmett/ unb ein^m Laments von 5 
©timmfin. 3{ugf|>mg, 1674. q. Sol- >) 
XXV Offflitoiia Dominicalia, otjer ^Idj 
tcttenvon 4nnt 5 concertivcnben ®ingfl. 
2 aj, 3 'poffltm- obia- 33ioleii iinb Qien^ 

$af3. 3) Sacri Concentus Psalmorum, 
Antiplionarurn, piarum cantionumi ex 
sola TOca et diverais Indtruai«nti5 

compQaitl. 3tegcn^&urg/ 1681.4- 4) 

Fsalmodla brevis ad Veaperas tottus - 

anni, filv4@mgtl- 2 93, 3 SJiulen obcv^So/ 
fauncrt unb ®cn. ?V, 3lngS6uig. 1 706. 4,. 
M a z a k (Albericus) Siflcvcicnfet' m\b 
Cantor im ^, Sueu^iSlofln; jn9B:cn umS 

3. i65o^^atbnfd&|i nnpct' anbfin S!cc/ ^ 
ten mt\)v, fjcian^gcgcten : 1) Cultus 

Harmonicus Deo opt, max. exhibitus. 

entMIti2©rti:ftn-^incn. SBien, 1650- 

fLJoL 1) Cultus Harmonicas conti* - 
iiena Majora pro Oft'erroriia Motetta. 
dcpiaecipuiset AununiftfeativitatibuSf 

4, 5jet8 concertatis vdcibus, cumin* 
fitruni. Ysriis, 4, 5, ft, 7» 8 et Capellaa 
amoebaeis. Op. ^.S&ieU/ 1653, 4. -' 

M a » i (Luigi) cin Avi>mponi(t bctS r 7. 
Sa^v^itnbrrts am .^ofe ju S^vMra, fjat 
DJIabiigafcn unb ^^falmengefc^t, f. Su- " 
per bi ApparatodegUHuoui^illustii ■ 
dclla CLtta di Ferrara.p. J3 J. 

Mazza(Angclo) 2ibt unb ^^I'oftffot' 

bcr giiec^ifdjcn ©pvodje jiP3>arma,. urn* 
3. 1776^ t)flt ciiic fccfonbcuc ^ic&c jur^Iu-' 
fif Q,nmt, inbcni cr fcine ^nlentf jui©idjt/ 
(unfc angeroanbt tiat, bai IJot, bie .Steige 
wnb ben wofjUtj^tige n Sinflup Dcifelbcn jii 

, 6e(in/ BSB 371 M a z Mai 572 effettt della Musica ; solenniicandoii 
ilgiorno di Santa Cecilia da' Signori 
Filarmonici. ^civma, 1776. 8- ©ec^^J 

jc^n 3ai)te Bavnftd) t^at et ju Bwfen nod) j 

^n^unbsab fit aUc 6 jnfammni imtci^ fol; 
<ieui)cm ^itel f)ei'auc: Alii nobiliisiini 

Spoii Maichese Antonio Amorini e 
CoDtctita Mariaima Ranuzzi per le lo- 
re accl^matissim^ nozse. Farma, 1792. 

47 ©eitcn in 4. f. SitmSeit. 179S-N0- 

Mazzafcrrata (Giov, Bittista) 
tt)ai" ^apfllmctfccr bei Academia della 
Morte jn5EiT(»i'a,unb blAf)tc in Cet it^i: 
^alfti BfSi7,3rt^r^imbci'«, SJon mc^,' 
iCfcn aSeifen/itDclcbc ci- in ben ©lUff gejjej 
6cn fjat, (6nnm ntri" foljienbe gcnannt rt>eis 

ten: !)Canfateda camera a voce iola, 

Bologi)ai677. SnbiefemaBcifcbcbicm 
teci'ficbfdjonatlft' hev jc^t ge6r4u4l}lidjcn 
^unincSttec; fliti: Adagio, Affettuoso, 

Allegro, PiCBto, Vivace, Largo nnbDa 
Capo, »^ piare. f, ^ n r n c V/ Vol. IV. p. 
140. 97ot, z. a)Salmiconcertati,q3e 
4vocicoii V,Op. 6, 23encfii(j^ 1684- 4- 

Maz za fer 10 (Giorgio) Unfcrbic; 
fern 9lnm;m ftntct man m be^ F o n t a ni- 
111 BibL della Kloq. ItaK 17^, 4/ 

©b. II- p. 417'. 3lnm-x. abev \>l}\\t ^v 
ftimmuttg bc^ "^vncfovtS imb in 3vi[»vd.' 
jflfjl, eine ©c^vifc unter bem Xitd anjc; 

ici^t ! Discorso aopra la Musica antica 
cmodtirca. ^I'.Dr. ^ovfc ( \\fyt fie ill 

fcen^Infrtttj) bc« i7.3fl^i*^unbcitg, 

Maz z a reus is f, Antonius WW 
Mazzara, 

!Mazzinghi C") ^i" itaUi\\[fd)Cv 

itom))Dni(l nnb ©inameiikiv ^ot fid^ fo 
lan.^c man St«3fl^ wn fttnei <£nftirni 6cjj 

maft()flt,b.^.fcU i79oMi803,«nmu 

(ribi'odjcn inlionbon anfj)e^a[tcn unbiffie^; 
iccefifflL" barfif)Ciitcrunbbic Somma" g;?; 
f(^i{f6cnunb bntd> bcnStidj bcfannt gfj 
madjr- S8on alien bicfen Sctfm t&nncn 
imrfolgcnbeniini^aftgerriocftt tpciben; i) 

HI Souat, p. Ic Clav. et V- Londiin. 
Op.ii. a^UlSon.p.leCIav.Fl.V. et 

A, op. 3'€6,mb, 3>lIISon.pJeClav. V,ctB-0p-5- EDnboiT/ 55*>ni imbOffnu 

had), 1792- Sliadjcincv Mnmertung, iucU 
ctjeic^ 1793 bicfen ©onoten 6n;gefdji-if; 

6cn ^nbe, fdjeincn lie meljr jn|'*»«irtif"8'' 
V6\\vfc\tn ^iin^tlnng, ali Hn^bxn^ uon 

Smpfinbungenjufepn. SSSicaUcbufe^Oie: 
tSncju bn- fff)it gefomnien tfl^ on brti? vm 
fd;ie6enen Oiten flfibd>fn jn uj^tbcn, ifl 
fc^mcr jueifMi'cn, SSifllei^t licfcin fcinc 
anbfin SBcife falibne ^ibcit. 4) Aria; 
Asepieta.inQ)aitimi, Soubon, 1795- S) 

Kendo de I'Opera Molinarella ; Sono 

amahili^ in ©timmcn. 1793. gcfl. 6) 
L'AmouretPiicbft. 5>aIIct im itJflriev/ 
m^uqe. SontoB^ teij gongman^ 1797- 
7) La bella Arsene, fil^rte ei" 1796 JU 
£onbpn jum cijicn ^ak auf, mobr t; ei «uf 
bem Jli^gd |>ielte unb Cramer bic JQioli-^ 
ncn anfilljcrc. -SiU^ QSefdjH^ ^flt tv abn 
fc^on 1788 an bcm baff^m .^aijmwiEcf; 
5f>eatei- ofiJ 5:)iL'fftDrgerric6en» 

Ma2zocchi(Domenico) eincL" bcir 
Mtcm lUfiL'^iden tOieifccL' bcr i5mird)Ctt 
©djnie flu^ bci ef|rcn ^Alfte bci 1 7. Sa^iv 
^nnbcvt^^, trug mlei jur SScilJclTernng beS 
brtmflli^en ©njle 6en, ©cfonbcr^ id^mt 
Snrncy beflni ^Jattiv)ii(c uon itljfi^ 
' lUcgcntu^L" ncucn SScibtnbiingcii icv 3n«i-; 
vaflCy ber unqefiracfitLn ^JihauinDnif mib 
megen bcr ucn cifjnbcnen 3cic()Ln juni 
3lu^bl'UcfebcJ cre&cendo» diminuendo^ 
piano imb fortc,me[djc bfltfji uorfoTTimcn. 
3tt bet 55eb(fqrion bcifclffn an ben .^qi-bi; 
nnl ?>a ibaiint citUh't S£ita^iocd}i 
bie ^Jiabtigfde fill" Btc fmnmc^fcen ^&mpo; 

nigc mctji gcWricOcn nnb tmrfj lueniijeue in 
^Ifrtbemiecngcfnngcnmilvbcu, "Xud) S?uv 
d)c V vil^mt bicfe iOlabiigalc^T.r p. 660. 
ffincvMusurgia, BcfonbcfiJ a&irr emSwn 
bflKnpatf)crird;cn ntccitatiucn, loclc^ce cir 
bie Xf)idncn b£v ^am ^iagfiakna nennr, 
nnb W)ti6)e& man ctucl; in ^uinev'^ 
@efc&. Vol. IV. p. 96. ttbficbLWif t finbct- 
SSonrcfrtcngcbiucftenSlSaffn finbet mflit 
not^fol4cnbcnngefii()it: i)Catena d'A- 

done^SScncbiq, 1626. i)llMartirjo de' 
santi Abundio prete » Abbundanzio 
Diacono, Mar?,ian0f e Giovamu sua 
fjglinolo, Drarnma, iiiRoma,i63T,nn& 

mc^icrc bergl. Oiatoncn, 3) Mndtigali, 

in ^PattidU", Roma, 1 6 j 8/ pnb bicjcniscn, 

von BSB 373 Ma M a 374 »DJt hcntn o6ctt bieSlcbc Wdv. 4) DialogBi 
eSoiineHi/i)tDm,i688,fuftvt'Bfl(t()ei 
on,' i|intev uiigciyip^ ob bamit Oic vovhcxy^ei 

iichp snrre e niorali a i^ 2 e 3 voci, 
Koinn, i6'^o. ' 

Mazzocchi CVirgilio)wai.<$apc(Ij 

mcifta" au bei-^Pmi-efirdjc ini Satifaitjii 

yfMe^ juv 3eii Dee ^^iBfre^ Urban Vi I f, 
tiasilt nm^3, 1636. '53 oiucmpi, Ccv 
(lit t£)d}Alcv beffeibeit n>aiv modVt im ^un 
^^ctlcfetnet @efi:f)ict)tc cim um!rant!id)C 
^efc^tabimg tJon biefec ®d)«[f, ^ic f dncii 
geiingcn ©egiif \>o\x i^icv j^uerfiiiain^rti 
eintid)tunvi f>itueil4gt,iucnti ev ta^jt : ,,Si-' 
He @tmifce 6e^ j:<iDCt? rotubc jm- Ucbtnig 
(i^meicv ^affogen diigeiuanbt, eiue anbetc 
jum Xiillo, unb luiefcei- me aiibcie jum 
©ingrn uot bcm ©picgcl, in ©cgcnitart 
beS 5JiCi|tcu6, nm fldj <)iitc ©ebcvtcri un& 
@tc!!ini3cnt)n;mOJcfamic flniugCivSf)nert- 
airtcfemittag^ rombc cine fiujc 3eit bein 
©tiibiiim lev tf)eoi"Ctifd)cn ?]tU|if gcitib/ 
met, mbt-m man einc ©nmbc (T(^ bcfc^Aff 
tigCf/ju cinem Canto fenno einen ,(ton/ 
tvapunft ju fc^ctt, unbin cinet anbcin bie 
CvflaiungnifccrStegchi betJ^onfrflpmttt^ 
au* bcm ^Sliunbt bei ^InitnS ;)n i}bvcn uiiB 
fiefoglctcfj mit bci Sc^ei- in "^uSiiOtinvf 311 
biingcii. 3ncina'biittcrt®nnibe bc(d)\fs 
tigte man fic^ mit £c("cii. S)ie i^bitgc 3ett 
bc« Tagcd roui'be jur Uetjnng anfbcni SliV 
<j£lobfijur^Dnii)i>fition cincSQirt^fm^, ci/ 
nei "WiJtettc, ,SanpncttL' cbn- cmcd £t:bf^ 
flngciufltitt, jt iiac&benj bieSt-affe beg@d)iV 
(ci-eiTfit iTEcbten. itn ben 'Jngcn, ba c^ 
ben ©cIjAIcun cilau&t n)av aiiiSiiige^en, 

pft^gtenfieflllgafialfc ^Ct Porta an^elirif, 
jundi^ft bcm Monte ma^Io, ttto cin €d)o 
wai\ jn fingctt, wo itjnen bafi^djo if)ie ^c^; 
IcLwicbfrf^fiienlicfi, Stunnbcin 3nt^uu 
fcenfie|id> inben^itdjen cin^ imb [)6tfcn 
cntiucbcr bie ?0?nfif mit an, obci iiMU'bcn 
^a^^cv mitangcflettt, njDt-aiif fic, iiacb if)rci" 
Sntiuffutift im ^Dlfcgiimi. ifjrcm ?};ci(ieu 
JiiedKnfc^aftvonbcm ge&eu muficcn, ma^ 
fif ftemeiftftnttciL''' 5>clfa 93a(Ie rr; 
jAt;[t norij 1 640 von cine m jiSngerit ^5)1 a j/ 
jocdji, b«ii5crf»i'jc3cit uovhcr, am i'6; 
mirc^cnSoHejiumyOJlotetKnfiSf 6 ^bx^, toitgvojIfviEunfl/Utibnacft bcr 3eit in bcr 
*3(>ctfuafii"c^c eine Siiff^ uott 12 bi^ 16 - 

St)6i'cn oon fdncr 3ttbcir autVrVi[)n:t f)a6c, 
njouoii ba^ einc ^^01 flia *Sd)i> fluf bie ©|>i-' 
^cbcrXuppefgeireOt geiDc|Vn fei;^ wcldjctf 
etiicn njnnbcfijollcn Sffeft ^ciuorgcbi-adjC 
^a&f, SJiifufdxinlid) i|t mir biefcm i&iv 
gan Xifljjocc^i cbcji bici'a iiapcllmct; 
(tev 93iigiIio gcmcijnt. 

Mazzoni (AlTonso) iSIllftfbivcffOi' 

mtbcv.itatficbva(Eii'd)ebeiS^cif,@ci}CC^ jit 
SevL'aLfl,l)atMotetti.S8cncbtg^ i6^o, biiu 
rfcn laffcn- S5 a ( 1 1} c r. 

Mazzoni (Aiironio) — tbtrb Itl 

bem 9J!aiI<inbi|"cbcn Indice de* Spettac, 

teatr. nacfti789 muei'bcn (ebcnbcnOpmu 
fomponi]ien mit an^jcfrt^vt. 3m ^finigf. 
^Kul'if/^i'i^ire jn.ffup(*nt)agen finb wn Ufs 
fcu'^i'&cit cineMessa a q voci con Strom, 
imb cmLaiidate pueri, a Canto solo, 
con Strom. bctjbf^in'iDill. &ci;m ©d)lo|^f 

fcianie 1794 mit Dcujc^it luoibfn. ©ic 

©opian.'^iic: Si amerb,saib coatante 

mit 8 Snfn', in ^^avtitm- , uon ciner itaL . 
J?anb gcfdjticbcn, mit bem Somp'oniilen; 
Slamen; C- Mazzoni, bcfiiibctfic^ untei' 
mnneL' <5amiti(ung- ©a 3)Lobiilation 
nac^ ifl fie um 1 740 biiS ^o qefd}viibcn, ^at 
abiv flbrigend nic^t^ aii^jfidincnbc*. 

Mazzoni (Giovanni) Sapcnmct/ 

ftet am ©omc ^n 2o6i, h\i)^ete gegen bafl 
3, i6ooa(iScina'bei' uoL|ilglid)ficn Soni 
trapunftij^en. f. Rom. M i cKe 1 1 Muaica 

vagfi, " 1 ■ 

MazzuchelliC--) ein Xonhlnft^ 
(cijii ^PaiitSiimfiS. 179-/ iff roa^ifdjcin; 
lic^ @uiravntt,inbcmcrbnfcl&(if)atffcd?ni 

(affcn : 1) Recurnl des plus agreabl, 
avic-ttcs dea Operas arrang. p. 2 Man- 
dolines. Rec. TrCtS. ^Utiif 1791. 2) 
Recueil d'ariettea des Operas nou- 
veaux, av, accn deGuittarre. Reo. i. 3* 

3.\Pang, !793< 

Mazzuchelli (Giammaria) dn 

StalidniH' gcgcn bie gjjitte tjeg ig. 54^tv 
t)mibei't^/ I}fltf)crau^gegc5en; GH Scrit- 

tori d*Italia, Biescia, 1753 — 63, 6- 

53anbc in Solio: fiu alp^abetifdjei 2Jen 
jfidjnifj atler ital. ©djiiftftcffciv meitlcni 

mit aiisfrtlji'lidjcii SebcnoOcfrfuv Ocgteitcty 
moimitevficfj onc^t^idc miififaiifc^c kftiu 

bem 5)a«&ev^i,uon ^Unfenbuva BSB 575 M « a Hec Med 376 ftI3 obiflc 6 'Sdnbcwcldje itm- cift Mc^uc^j 
(laleii A unb B ent^alteii, attjugeben wup 

*Mefld (R-ichard) — Wflt Dr, bCL' 

S)tcticiJiju£oHbon, hjocl- im3. 1754 i^ 
cincm ^ItcL" uou gi Sa^ica ftfli-6. T* 

Bromley's Catal. Mead i|^ tif^tigcr 
oNMeadif ivie i^n ^alt^ei* in fftncit 
fdjvtftl- SladjtLageii, unb md} ticfcii,ba« 
fl. 8c^ gencintit f^au 

MearesCRichard) 3ttRi'Umetltm«; 

t^cr unb ^ufifpcWcger jii Sonbcn^ein fittn/ 

itjflubcv ©o^n einr^ 3n|lritmcittmiicIjci"S 
}u2onbott/ beiTeii Santfu unb SQioIen urn 
1 688 f'^v beltebt wavcti^ unb tumbc in bn 
nKinU(S)tn Smiftei-jogcn. 3n bei- Jolgc be/ 
jeigKeLfemcnUnwillcn iibet bie fcbiedjte 
utib fi^bci-lid)e 21it, momit ^a U ^ unb 
J^avi ifji'c 93crla*i^iuctfe fledjcii lichen; 
attc^mof^te rv WelldL^t gctn ah bem Cjc; 
winti(te ?fnt^cil tw^mcn ii^oKctt, ben fic^ 

fcnwutitcn. (it madjte cAfo Ufmnt : ba|J 
crum cincn grnnactn ^PmtS, alagcit^ft^tu 
(icfe/eincrtunglcid) (""djincvn 0tic^, n(3 bre 
feiS^ct gebi'flu^tf^" 3miiiji:ittcri juliegcn, 
liffein roolfte; iinb (ieg jn bicfem Siuecfe 

1 7 14 bie XII Suites pour \e Clavecin 

nnfci'rfSanbSmamiS^ ^3]Ifltt^cfen, mif 
tQd fiaii6cu(tc in^upfcr (tec^cn. ©iefci-^lmJ* 
gubc folgtcn ein/gf 345ie bacauf 4"^ i'* 
btli ^(ftmcifuitcfiiiiib beffcaOpet Ila- 
damistui, bcfglfit^en bcri AttilioCori- 

olaniii. ^irvanfunKina^mer bm@tic^ 
bet" ti;oietlt|"cf)cn SJetfe.vpn bcneij ci bcictt3 
4 Opera T>l'ti3 ^aete^ di( S&nU^ imb 
,^ a I" e^ bm-c^Siniebviginig bei"]5tcifc ihrci 
3fN^9«ben tjon brrfcu 9Bctfcn^ t^m b.i3 
^QiibwcL-CIcgten.g^jc^t^ bfflomriugcr ful^t: 
cv mit bcir^u^gaSc beiJ Op. 5 . fort.ftng ttuc^ 
fln, *E 1 c H r < Sonicrtf ju pf d>f n ; (onnte 
ci abet nic^t ^usfii^i en, inbem ex fidj gcn6/ 
t^igt fft^, an^et bft- ifim uiib ami iSiolii 
n^^aacfibtigen^timmcnbruceenjiitaffcn, 
urtbtatfjicmticftfcftlcc^t. 3tacb ueifrfjifbe-' 
ntnwtstiiidf umcrnommcnen 9)i-ojefteii, 
fw^wiebei'jiiftebcn, wiliefi cv enblidj |"ew ' 

nen bi«§ci'<!|en £abf n^ tinb [fovb nm^ 3<i$i^ 1745^ ttoburc^ ba ©o^tt leon SJa(«5 
dUcin jum, 5Bctl^^e bc5 37ofen()aiibcle in 
fionbonfam. J?an>f in d. Yol. V. 

Mec hel(..0 fin fiatij. ^ompDiii|t 
jn 'Mnfangc bc^ i fj, 3^Iji[)i*ii*'i"f^/ !)«( "VII 
^i5d>eL" ©onaien filt bie 2JiPline jlec^m 

laffcn.f. Catal, gencr. Par. 1729. p. 4. 

Mechelin (L H.) fjflt untcc ban 
S3orfi&c3. ^ilmatfJbic ©iffcmfi&ti 
gc^Qlten; DeusuMufticesmorali. 2£6o, 
i76?.f. J&iJIp^crS ^ifloiiii! 3(f^anbK 
cm ^CRnfif-©. 103. 

^Jtec^ttcr C50 ma^ifc^einlic^ riu 
bentfcftei' *^mfriiift U! ^Pflijg, tjat bafelbft 
umfl3. t794f^^e!> SmbfTuIf |bec^cn hiftvt 

Fet. airaconnui varies pour la Harpe* 

9)iecf(3offpf))cm9jtoIimfl,tTiinbtim« 

3-i7?oiiibn'?J?rti"ier.KflpeI[f, 93m Ri/ 
ncv Zlibctt |lnb gcfcodjen roerbcn; XIII 
Concertiperil V. a 5 e t» Strom. 2fnt/ 

ftcrbani. Uebftbipg waxen (wid) md) urn 
jcwei 3cita((cf Dei'fc&iebciifi ifonjcite mb 
@oIo'5 in ^\t. son i()m befannt, 

gjle b e r (34>^ann ©abiiet) — Ci ifl 
bcr 0D^u einc^ ©cftiilmeiilfid qii^ bcin 
@otI)aifc^ett, 23f>n jWn^ i' ^(ibfitfinb nod} 
gcibc^ciimpi^en: 4)Sinfome p- I'Oi- 
chcstre. Op,4--Q5a(in^I»ci)j?mmncI. 5) 
VI Marches p. a Clar. 1 Cora et Fag. 
€b*nb. 175 5- 6)I/Jllusion du prin- 
tcms,Sonatep, IcCfav- av. V. et Vo. 
Op, 6- €bfnb, 1797. 7) Principefl do 
Musique pour Je Chant ovcc XII Sol- 
fegesetB.cont,5tcnb. igoo. '}t\\<f)^r\s 

betmanuntcr fn'nnn D^amni; 8) Alei- 

sandroncli' Indie. Opera ser, ??ijl, bff^ 
©ifilfopf. 

*Med iriafHippolytusdf!) ^.ii'bi* 
nafnnb'Jfbminii^taWibe^iSvjbi^iftsjmgi^ott 
3l\)ignon/ wax c'ox naii"ii1i(^er ©o^n 3u* 
\iani \»on 51?ebicit^y nnb tiieb blei; 
'5)tu(i( unb ^t^efic, nsorin n' c3 auct^ ircit 
gcbrac^t ^bcn foK. Henigftfn^ ^at cr ^ozxi 
fdjiebenc ^i&bcn fcinf r bt<^teiifd;cnXa(enJ 
tc gcbvnrft (MntciIafTcii. ©etne innfifattj 
fdjni SVbf iteu |tnC abet yerloien gcgatigen, 
wenn bercn nod) ciriftirt ^abcn- €r |lat& 
amT3-3fw3, M3S J*' 3tn. 

*M e d i c i » CLaurcntiui d«)— 3la(^ 

36A^ei'^ "An3abe^n)arci'i44S gtboren, 
ftiibiite ff ^r ficipig, luib f^atte \hU einigc 

&ek[;m unb ^ilufcki.* inn flcfr* C£r xoa^ BSB zii Med ]Vr«e Meg 37a Olam^ngeiicinit ;uLib,uiib fducfte ben 3o^, 
Jtirf^Lcm nac^ ffiLicd)cnIfln^ urn fie 
mi ?JIflttuf(iip ten ju &cieict)ein- 3(iif fel; 
(^e ffieife ci-waib cr ftc^ Den S&^ynamcn, 
JQrtter bee ffiele^ifamfeit, im& 

iw ^evicOrtflen ifl. ©flg et nucf) So)q>oni(l 
jcrocfcu i|t, bcjeii3ft S 1 1 1) civ ojck^cr 
Misse a 8 voci ro» befTcn 'Av6ctt flnfii()L't. 
UcbcvE)ic« (i"b duc^ nocfj iinrcv feitif m 5Jliu 
men g^brucit roovbftt : ©rfjSnc aupeilefeuc 
Triclnia, ^if&c»ot: fn 9Bclf(^>ci- ©piacf) 
flufigflnsen.jc^t mitluftigcn %v\x\d)txCtni 
ten cifcfet tttib in JtiicE D^rfeitigct Bmt§ 
3o9aim3^ep. 9liu'n6fig,i6o9. 4. (£^ 
jeugt von (itogev ©cfiaiilicfjfcit nnfcict 
S3ocffl(;tcii (ie);fina' luib bafclten^Otanier^ 
ofc^i-roeim man will, vieffeidjt nod; mcl)u 

son iE)icv2liniUt^an€ifinb«n3/t>^^"" ^i^'^^* 
i^ncn^efAiU*/ weldje nm 1490 fetfaniU 
gcniadjttUDibttt tiJatcn, 100 3al)ve bacv 
!iflc^wicbeiflI5nci!£ lliuatjaltungni aiif; 
tifdjenfonnteunBbniftc, luie ^iec 3ccp 

be be« t6- 3a[)i^imbm« nod) cinen So; 
wcnjo ^t 'DJtcbiccfi gegcben f)fl(>cn, 
iucl<^er c^ ttt bcv ?OJ«f(f &i8 jm-«ompofir|on 

gchad)t I)<lttP. 

Sfli c b e V i t f eft obci* ^►}I e b u i t i"(^ (So; 
Ijiinn) genaimt Gaitus — f. im a. Sc^, 
Gallus; lt3avisn3.T794 fllS 5Kn[iEbiic(; 
toi am i^f flta %\\ Ofm in Ungain tw^iXi 
givt; fd)€int fief) abci xm tiivje 3eit bafElb(l 
oufge^ftltcn ju fja&en, iiibcm er 1 796 f<ftoit 
ttieber ju2Bien ben i ften^f t bcv ,,^i)iamu 
6en ronSa&vlon" au^ai"6c(tcrr,33on feincn 
ppeittten, biebutctand juSJicn mit ^ey; 
fall ftiif^enommcn TOOvfieiiy. ftnb no^ fol; 
genbc anjumcifen ; a) ©ct ©cefa^ver. 
Dpfietfe- ©ie SKcfinten. Opevettc. 

le^tc SiaiiO^, Opevette in a2I(ttn. 5)3Saf; 
fcett), mit @f r*in3- 6) Efjov beu ^anbiten, 
ii 4 voci. 7) £^ov bev Xcmpel(teiiu, a 4 

voci, tt Fl^ aClar. cFag. G Tromboni et 
Organo. %)%ix, cifle 5ft bev^^namibm 
pon ©aftvlon/ obet Hi z tcn^ciW 6cr 3m^ 
^eiflfite. 3^^6(1 bem jweijtm Uttz Don 
SB i ti te t « Sompofltion tm j£lai>kiauljit; 2fnbic0 iinb gebvncfr, Seip^jg^ 1 798- ^i€l 
gleidKn aue^ ©roiinfdjiDci^. 3uni crflcn 
93ialeirnibetic<<3t(iff nm3 3-Oft, 1797 
Auf bem tSdfifaneberfetten Xf)eata )tt 
9Bicn niifgefiitjvt. Seiner finbnodjfDlgen/ 
be 3nfh"umentaI(lilcfeuon i^m betannt ge* 
Wovben. 9) II Son. p, 1 e CUr. No, i , et 
2- SBiett/ 1791- 1 o) II Qii inteiti p. le 
Clav.Fl- V. A.eVc. Sbcnb,T79r, anc^ 
jti Offenbach* 11) XXIV 3Jaimtionc« 
fl«f ben ©iSrentanj, filr^i ^(au. e6?nl>. 

1792, 13) III Son. p. le Clav. av. V. 

gbenb.bei; 'ilitaiW/ i797* '3) VI Var* 
p.leClav. (EBenb, 1797. i4)VI Var, 

sur lo Thdme de Tintroduction da 

rOuverture dei'Op. 35a&i;lonS $i;i'amu 
ben p. leClav, Igbenb, 1798. 15) IX 
VaLBurTair; €m guteS SinB fagt o^nc 
©c()cu, de l^Op- Q3ol>i;Ionsi 0^^namiben- 

^U\\\i, 1795- 16) III Sonatea dialog* 
p. le Clav. et V, Op. j. Liv, 1, £rtoe§ 

flnbet man in ^fl. m Xracgj SataL 
5aSietii799*ingeiei3t: i7)IV Concerti 
a Cembalo, mitflai'ffr'Segleit. 93IfL ig) 

IV Son. a4iiianK ^X\\. 19) VI letdjU 

^(ayieiJ©onafeB. tOItt 10) lIITrioip, 
fl Violon* et Vc. Op. 1 2. ^ien 1 800 ge* 
jloc^enftei) 'Jvaeg- ii)I[I Caprices ft- 

cil. p.le Clav. av. V. obi, SJien^t. ^qU 

lo, laoi. ©pdtet^in ^a&c ic^ aue^ folgen* 
be ^ivc^enftflcfc von feinev ^ompofirtan 
fccyivaeg inSBien ongeffl^vtgefunbcn: 

2^) Stabat mater, a 4 voci con Stio- 
menti. 5R(l. 24)]VIissa sol«nnis inD» 
a 4 voci cone, con Strom. IBlfl, ajj 
MiasainC, Kyxie e Gloria. 

SKccbcr. f- SQiebcv* 

♦gjlegerle Ca&ta^am) ^anonifn,* 

beij @. aJIor. flb aiiued nnfc€rj&i|c^6f(ic^eL' 

^apcllmeijler ju©a(|6uvg nm bic 93tit« 

tiefii7.3a^v^nnbeiw, gabtJonfeinet 3frf 
bcitinbcn^iuft: Ara mudica, seu Of-* 

fertorla i — 10 voc.Tom, I-II,III.mit 

Snfiinmentcn, ©nfi&uvg, 1647. Untec 
feinem wo^lgepoe^enen S5il6niffc flc^en 
nod} folgenbt gnte d^Ae^lic^tm : Abraham 
MegerleWasserburgeusisBojuj, Mu- 
aurgua nbstri aevi celebernmuA j oliia 
CoiistantiensiB Cathedralis, dojodtt 
Sa]Uburgei)5id Archiepiscopalii Ca- 
pellae Magi&ter, et ibidem B, V. ad Ni« 
vei> auncficclesiae CoUa^UuttOet^n- BSB 379 Meh Meh 38» ' pae Veteris Canonicus : ot eximlflm 
artis peritiama Feidiiiarnlollh Rom. 
Imperatorenobilitatisjure'lonalus. 

Ccfpn 2BrL't untcu foUKti&cni ^itcl mnn 

Table raiiionnee rles Priuci-jiea deMu- 
Biqueetde rHannonie; contenant ce 
qui est le plus essentiei a observer 
dans la Musique pour ceux qui veu-' 
leiiltravailter alaComposltiou, arron- 

eced'une maijieivmiecpuur que cha- 
que Mufticien pul^^se voir d^tn aeul 
coiip d'o<^Jl tout ce qu'il peut et doit 
falre coacernant THarmouie. *Pili:i^, 
l780.f,Iourn-deParis-No. 43, 

*Mehulc,.0 — tJ.efTni 3(ttifd im 
n.Sa. rtodj \o ikin uti& unt>c&eiitrntj cv; 

geiittJdLtia (i 800) ju 'J><\iii, a\i ^i L^fcffoi 

niltcv .Somi^Oliqtflll bci Opera comique, 

unb i1!jcit)aupr qU officiel eifMrteL- j<oju; 

bei'^ fcinc Eupluosine. it^cfdje ('cm? ^a; 
leiuc 1791 juer|i 5ffnulic^ |"o uoit[)cill)iift 
ta^dbjl idannt macfttf, £ui ^oriffpcn; 
teiu wn baljcf Hcnnt if)rt btimal^ in lev 
©pcicvifd). muf. Sntung cincn nod) jmivtcn 
?Kanii, imb vf L'miitt)et, nnd) CriTcn Jlcmcn 
jii uLtt)cilct^ baG ci jiUi)djci; 3itjfimft fn;, 
©UfCrOpei fol3te» bolb mcf)rcrc, lueldje 
mit nic^t gciiugcrm ^cpfallc nufi]cnonu 
mGiinjiuben,iuoifliifcL'i795, 6n; *£tTid).' 
tung M 2notionaIf3n|tirut5, aufS^e; 
n i e 1 6 SBovfrftlag, aU Q^iofefTot Bet- i)jtu-' 
(iJbfl&eijangeftcUt rombc. "^tufgcniuntcit 
fcnvd)bifrert93oiJug/ aibfitetc ei mm mit 
foldjcm SleiE*^ W"B mit foldjem ©e^jfaUc Oei- 
tamaligen 'iflJadx^tibci- an bkfn- ©rcfic 
fovt/ b*^{5 1796, am Sctiebct JRcpublif, fcin 
gflamc linttv lien Somponiften bc« ctjten 
Slani)^, wclcfec im scrflofTcnem Sfiijvc 
fcufi^ i^ic^alcnte juc ajcrfcfefineiunq bcv 
SJliUienalft ftf bf ijgetragen I)awn^ ftijcilidf 
<iu3flctnfen lombe, @ein Chant du De- 
part, bnvwiftin^ ^I'.^anDiuf, ^l£\)ev 
in fcinea-Swgnienten wn 5>5iig cijAhIt, 
flufeincfe^i'€ifd)a»fmbc3lit fluf Bemftaj ttodj 6 Mhnw 5rci;^cirg/^i)miirn baS mci/ 
|U' i^iw Oic^iifi' biefCL' 2;)t'e bcij.;ctr^gni 
tjfl&cn, lU'bed)^iipr bcitcljcn bit mnjlrn 

feinci'bi5-.ei'&jYenrl(d) ei(^d>rcnemn Syeite 

in folgcnCcrt : i)Euphroflintr ou k Ty- 
ranconige- Op. eu,"^ Act. Paris. 1791, 
ia ^partitnmnb^timmnigeirods'n. ^Bii'E) 
fltidjauf bcuifcfifu iftecircni, t()i!i(^.imfer 
bcm iitrl ^i\pi)vofiuc,imbti)eit^j Bfv 
^ i I j f fl d> t i g c^gtgeljen, 2) Stratotu- 

fce. Coined, heroiqueen i Acte, Paris, 
179^- ge|loc^- 3)Le ji^une sage et le 
vieux fou- Op. eii i AcL l*aris, 1793. 
gepodj. 4)Hor3tiu.s Coclriis. Op. Par. 

1793. bnuon audf bti-Ouvt-rt. in iSttm; 

meiigeibdj. 5)Dorii, 0[^ Paris, 1795. 
6) Ouverture p. IiisUuin, a vent, nnb 
Hyinne pafilotiq. '^n bcv Muaiquu a 
rUHagedesF^tesiiatiOimlcs Par. i 7-35. 
7)Cbant duDepart. ©cd^U. Chant des 
VictoJres. liyuiiie He Guerre, Paris, 
1796. 8) Melidon? et Fhjosltae. Op. 

Par. X 797 in ^tutUur, Sc^gl, fi5t'^ ^Iai\ 

^bciib- 9) Ouverture de Timoleon a 

gi.Orch. ^ufldjcju cinrmganjen ©tiitfe 
biefesStamcneuon KinerAompofiiion gc; 

^6ief^ 1797. 10) Auguflte compague 
dusage etc. Hymne. Par. 1797, 11) 
Ouveit, du jeune Henri chasse « gr, 

Orch,pU"^'.SIau.gepod;. ^Paris 1798. Ju 
fcinciOpevcttcbieffgS^amcnt^. i2)Hym- 

nea laPaix, Par, 179s- 13) Le Pont 
deljodi, hommage au vainqueur de 
ritalie- Par, 1798- 14) Roiuaiice de 
Falkland. Par, 1798- i s)La naissan- 
ce de mon RU Gustave, Romance. Par. 
1798. i6)0uvert. arUsagemilitaire- 
No. 3. Par, 1798. 17) III Sou. p. le 

Clav.av,V-Oe, 1. Liv, 2, Paris. 179:, 

gc^Brcn ju ben im n. Set. angejeigtcn ©0; 
natcn. iSMdrien.gtogs Opci' tiona^fPj 
ten, i799it"5^fni^flnfgcK ©cicQJltiif 4 
Dpan tuoKtc man jii^Paii^ feine f(^&ncrc 
9e^5it^a&cn,ah>biefe. ^^tangiefiti^nauc^ 
ffir beiTen ©c^iKct- auS. 19) Ariodant- 
Op.com, f{\i'^ itc\l%^cau&ct\i, 1799. 
Sn^rtvtituivfftr^Sfat). nnbffiriSl. o&ct 
aj- Nifclbilgc/toc^m. 10) Timoleon, wos 
uonbicOuvert.gclloc^, ai)Bion, beggL 

32) Le Ballet de Paris, cticnfafla 1792, 
23) '^!"flf JU ben Chants anacreontic 

ques, in brn F^tes et Gourtisaoes ^e la 

Crete, BSB 28* SI G 1 Mei 3Sa Grcce, ^^axii, ifioi, i4)L*Irato ou 
rEmporte. Op.com. in i Act. *3>flti3/ 

igoi.iltganjTOifin' fcinei^m [onfl civjcne 
Tiit in bn leidjtcii iwI.ODIautei' gefdjriebcti, 
2liicf; ftim tied ©tilrf anfangJ untet bem 
fflainen § i o v e 1 U auf^ ?f)ffltei> um dm 

fli^ 93[cIin&tio'« gefloc^jeii. 5)rt« 3ntm(V 
Jaurc(le ijon ttcfcm ®tMc fintct mflti fl&cv 
tii5leid)rtvb t« 34(lcm©mfe autf 9^af 
tifi, 15) Une Folic. Op. com. ^fiavii, 

1802. wixbe fe^igeiil^ftnt/ EinC i]! mc^r^ 

mfiH 3^ frodjpiu 2 6}Le Tresor suppo- 
tie, ouleDanger d*ecoutfcraux poites, 

Op.coni. *pam^ Ujoi, juSStm geftoc^. 

27) 111 Son. p. le Clav. Violon ad Hh- 

Op. 2. ^Pfli'i^, l)ci? fie 55jk, 1788- ®ie3 
R^rtifcinjirci;regiJ^entIid)cgSffievP^mcld)e^ 
fliif&aiSiiii a, 2ev. fliigrfft^itc uumittclfcau 
fDlgte. Seiner uod) an Opcin : 2 8) Cora, 
1791. 2 9)I/aCaverije, 30) La Tau- 
pe et le Papillon. 51) H6lene- Oper, 

1803 fluftjcf, aiirfj in 5ffiien 9e(tod)cn. 1 2) 

La Boucle de Ciieveux, (bit Jjaatloif f) 

)u®itf«f.Aldi».flerrodj- 3 3)3ofepf> imb 
fciue ^iflbcr, Opcv in 3 Ifftfn, i8t)8 ju 
^aii^^ bfinti 1809 beurfd) ju 5S3ien imb 
^iSfln^cn, alhx Oitcn mit gleit^ gvofjcm 
©njfalfe aufgefi^^it. 34) Ouvert. de 
rOp. Les deux Avcugles de Toledo, 
arr. a 4 in. p, Pi". Seipjig^ bei) S:fi^tte(,. 

MeiCGiiolamo) and) Hieronymua 

■Maeus, nngckf)Ltei€bcImamt unb^Iu/ 
fi;t;©t(ettant ju Slotaij, bt (ITen Sefcensicit 
56rf)cv um5 3- M45 [e^t. ^at, anfiev 
Eiuem aiibcvn, nid^t t)ic^cv ge^6i'igert ge^ 
biiicf ten SBeifc, me^teie gii'inBlic^i biudj; 
b«(^revHiiff<^be lUevmuf. QSegenftAnbc in 
?J(|T. ^intcrlafTcn , tion bcnen un5 Dr. 
^urneyVol.III^p, 173. in bci-Slotc 
3tctc^iid)tgir6t. ©eimerfnjflrbig(tf5:rcit; 
tatbanmtcr ffi^it ben "EUd: De Modia 
Mnsict9, ©ebtncft^tttmflnbfltion; Dis- 

corao Bopra la Musica antica e moder- 

na, SBcncbig, 1603,4. 3Rim icc^net \f)n 

M^ wntcv bit ©efJvbeter ber CrpnBimg 
tcu Dpet. ' ' , 

Mei (Orazio) )»r(e6C itapeKmeiftcr 
nnb Or^ani^ an bei ^at^ebralfirc^e ju 
5>ifa, wnr finSt^fllcr be« BenS^mtcn € I n; 
li iu$ifa/unb|htr63n9ivottioumd3a()c 1795. ®fine ^ompofitioit bti Stobat 
Mater jcidjiietc fid> fo fL^r a»(J^ ba^ (le ber 
Ktftoiijene itapcllm. ^vtiurf bc\) ^mxt^ 
3lnwe(cuf)eit jii 2ii3oniJ> fill- fin iffieiflefj 
ftilcf cifldi'tc unb Mr ficfi afefdjif i6en liey. 
Mei (Raimoiidoj itompom[l nn& 
£cm6oltfl am Opf intfjeoteL" jii iiiama um* 
3. x783,roUb{n bem^Jaildnbi(dKn In- 
dicede' Spsttoc* teatr. bi^ ^789 unfec 

bie Icbcnbenbcn OpeiiuJKom^oni|ten gcj / 
ja^lt. 

Meiboin (Jpefniidj) bcu ^Iteie, fjflt 
jiteiflDr. £iit^ei"« 6tfr«ng&n<§ 1525 
ijnbctTert ^erauiigcge&en^ me J?i\ .^ofu 
@pfl jicv in feinen ©otrc^tjctefjrungen^ 
@, 147, Seiidjtrr. UcCiigcn^ fdjmctgr 3 6; 
d)ei- gdiijlid;uon cmcm (Sele^ucn biefc^ 
0lrtnKn3 crnf (ensm S^iwlter. 

9K £ i b m (•^cmid)) bzv jiJitgeie^Dr, 
bei 'SOicbicin imb julcfet ^ei-jogl. SKofffcn; . 
biltrelfc^ci' Seib;'i)3;etifus unD ^PiofefToi" )« 
Jpetm^hbt, ge&, ju Siiberf am 29. 3iini 
1638, ging 1655 md) ^e\m^&bt, ti)at uon 
ba Mi gvofie Sleifcn, ei^ielt nadj ft Inev 'B^u 
I'ficffunftobfge 2temteivwDju rtoc^ bie <P\:oj 

fcffur bei'®erd>i<^«iinb^Deftc hm, unb 

(lat'bbaffl&fiam26.'a]Uri 1700. S^egeti 
jctneS SBei'fi; Scriptorea rerum ger- 
iiifinicaium. Helmstadii, 1688- VoL I. 

IL lU. got. jrt!)[^ if)n ^i'. D. g r f 1 1 ia 
feinei" EiteiamiMmtcv bie muf-SdniftfleKcc 
te£ ^iittclaltei^, 

* ^ e i b D m (?Oiai-cu«) — ©einf groi 
gen SQcrbien|Ie urn biemMfifalifc^enSflter/ 
t[)Aniet ftnb fd)on im a. £e;f. ange^ngc* 
Siicfe madjen miv ci mm, in (Jvmangelnng 
beg aSalt^evircfcen Se^ifonS, juv ^flic^f^ 
l)icr ant^ned) befiVn ®efc^i^te nftc^jufjo/ 
len. 5)wtd) feinen 2[nfent^ali am>§oftbrr 
^Snigin € ^ r i ft i n c ju ©tocf^olm rombe 
erjnerftMannt,inbfm ec fi(§ bafelbjl fcejj 
frinen Sfla^fDifdjungcn in ben 9Beifcn bet 
?(Itcn in^Oefonbeve mit bet^ cigentljc^en 
S5eft^affen(Kit mb bet Sflelfinnlic^tma bet 
?9t»frtbeva(ten@riec^entKfd)dftigte- 5>ic 
^fintgiit, wclc^c bie« cifii^r/ unterftfi^tt 
feinen (Ent^nfw^muSfili- Nefe Unterf«^"nj 
genbabuvdjumfome^r/ bagfic if)m>,naf5> 
feinet2fngfl8c, me^Kiegrie^^fc^e muf: 3"-' 
fliiimente vtifeitigen lit% toat i^xi ftenn 
wdeit^tc, nrit ^\fe fel&iger flm ^ofe in 

Gff^cnmartbcriednism cm4c^(il4n^)i' 

f(^e» ^ BSB 303 Me i Mei 5«4 bm@^ngct, aW bic ^^auptpeifon. ®a()i"j 
fd>einUcl) modjtc fc^on Bet ilpiJflint ju tiic* 
fern Stonjevrc iin& bic (Ei-roaitiing tefielbcn 
bcnJ?ofmmci)i-aU9U« ii*iiuic weifttjtfja* 
ten, TIMoIict^Xi eUom mit laueielen^ 
Un ©rimme anftng^ ftinc Osiiciiifctie Oi)e 
^erjuEiaben^ fo Aitete bct^ SSnrvjnilgen auf 
cinmal in aUgcnteine^ lautco^cl jd)tci* £inf!* 
SK e 1 6 m, ^ierbiud) in t)f fti^ficn Sornsf ^ 
fcft^wugafe allc fdjiiibiijc Idjtimg gcgcn bif 
S&niam, ,fuf)i' auf bnt Steblniij btifclbcttj 
tfm jungen ^ o ti r b c 1 o t^ ben ev tmgldcf j 
lictjet SJeife fiii- im ^nfdngei- beifelben 
I)ielt, jii,unb mfelte itjmeine — Oljvfags. 
©ic^cnbifltcauf cmmal bfl^ iSlotiictt mt> 
juglci* feinen -kufertrf^fllt in ©djnjcbcn, 
luclrfjcgSanb cr uon <6tunb' an rnfaffcn 
iiiugte. ^iging^ieiaufnad) ^openFjagcn/ 
wo er auc^ fogieic^^ ei(l al^ givofefTui ju 
l^ova, unb bann jn ^oven^agen i>ei;» ber 
^6rti9l.^i&liotf)ef aI$^ibliot()efau angc/ 
(lellttvntbe. iSi^n iDlItemcpncn^jicv ^dtte 
€irinfeinem€lcmentegclfbt; fo bag&eijbc, 
cr fotijo^I/ al^ bie "^ibltDtfjcf ftc^ X^aUx) 
tiio^l&efunbctiftdtten. Sice roai- abcrbeij 
SJlctbom nicl>tbcr Salf. Su eifilKte al3 
^ibltot^efai fctne- ^Pic^tcn nictjt nut 
fd)lcdjt,fbnbcrn biang and) |"i> lange unb «it/ 
flejtiim in ben i£6nig nm bic Soli&ebiennng 
ju ^(fins&i^bae ftlfcigciv nm 3in^f jn fja; 
tm^i^menblic^tietsAm^ felbfl wiba bm 
SRat^ be« OTini|tei"jJ , ertf)filen mngie- 
sfljcifeom fai) mm jiDar feinen aSJimfi^ 
erffllft^ toac abet" bcgfflcgcn (etn befleiet 
Slec^nung^fii^ifv, al« er juttoc ©ibliotI)CJ 
fav^enjcfenmai* Umnunfevneiti Unovb/ 
nungcn ju (tcucm, ("a(> man fid) 3en6tf)i3t^ 
i^rt baI6 bacanf won biefcm Stenfie wiebci 
jLi cntfc§en. Sinn roenbftc et (ic^ nac^2(m,' 

* )icibam,n>on'nl^baIbam(Bvnma{iLim aid 
^rofelfov angefteUt wmbe. Ungl^c(lid)ev 
aBeifc trfudjte i()n abcv m ba(iger?5iligciv 
nviflciv feinem ©o^e qjiritotflunben ju 
8ebeit,bemeranttt)oitcte ; ^c^ bin geroo^nt^ 
^cubenten/ nberfeine ^iingen; ju unteiv 
x\<i}tm, v^ai i^n auf finmal irubet urn feint 
@tcUebt'ac^ce, fBonbtffeL'Scit an lebteei: 
fll* adjriftfteUei- in 3lumut^ nnb Sfliftis^ 

_ bt^fd)1ugab^r bcnnoc^nicbtnui' bfcattge/ 
ioKtu 9)i:ofet|ni^ Cn ^e^rAifc^cn ^pvac^f juSeybfn, fonbcrn and) bee ©urnmc von 
1 0000 ^otliinbifdKn ®!dben ani, mdd)e 
if)m bet ftanj6ftrd)e (Befanbre, Comtc 
b'^Dflur, futbas fdrenc^(t. Hicro- 

"ny m L Com men t* in lobuiii, bot \ fo, 

bag feinc fibtigen ^age im beflanbigcn 

©tmtcmitbaai^nngcr unb ben ®elef)r; 

ten grt^cilt blicbcn^ bie enblic^ im fpiten 

Sflteibet iob 1711 fcirtcmficbineinlEnbe 

mad^t, f. 3 6 dj c i\ Sifjentgcn iicfei', be; 

BCttE« an ®dcgen^cit fe^lcn in6d)tc, i^n 

an^ feinen bntdjanf latcinifd^u unb iJbm 

bic^ fdren geuJotbencn @d)iiftcn (ennen ju 

Ictnen, finbeti glcid) ju '2(nfange bes ifren 

S&anbe^ba- ^Sifilcifc^m muf, ©ibiiotfjct 

beffenSSorvebejn feinen Antiquae Musi- 

cae Auctores sepcem xni Sentft^C 

fibeife^t. 

SJleier, r ?3iet)fr, 
« *i9Ieilanbobci'OTci)fattb(3rtCob) 

— ©a^ SrtDlf)Juenbig|le won feinem Seben 

finbetmanfdjonima.Se^* 3n feinet- 3nj 

genb roar ei in bci- Sljurf, SapeEle ju 7}viis 

beninbeL'^uftfgcbilbet^ t^ar bitnn grol^e 

SJleifrn/ imb luanbtc babeij bcfonbetn Sleig 

aufbieSomiJofition, in berer esS ju cinev 

geviiftmten J?6^c btai^te. 33on bem ^3laif' 
gvafen^feinemJp^tt"^ njnrbe ei gegcn 157s 

in ©naben^ (clementer et honeste, nsic 

a'fidjfeJbp au^biiltfO in Slufjettanb uciv 
fe^r, fcitroe(djcr3eitet bann bic jne^itflcn 
fcinei®ei'(cnid>tnuL" in benScucf gegc; 
bcU/ fonbein aud) aiif 3fnraf^en bci Dr. 
Ojinubuigei'd unb anbetcL^ tinb mit 
itjrer anfe^nli^cn ©elo^nnng^ba^ beutfcbe 

PsakeriumLutheri in bie 9)iUfify maffXf 

fi:^einlic^in4®timmcn/4ebtadjt^at.a3oit 
feinen gcbvUcftenSSeifen (5nnen nod) foU 
gcnbegeiiannf roctbcn ; 1) XXXIII 3310-' 
tetten mitbeutfcf)enyaud)Jatcinifi:^en^eAt. 
Svanffnit^ 1575- a) XVI roeltlidjc tent; 
fd>e Qiefange »i)n 4 unb 5 @timmen, 

£bettb-i 575: 3}CaQtLone9 Sacrae 5 ct 
6 voc, aiiJi-nbeig^ 1 5 7 3- @inb 1 8 ©tiJrfe, 

4. 4) Cautiones novae 5 yoc, ^lanFf. 
1576.4. 5) Harinoniae sacrae 5voc- 
£l■fLlt^, 1588*4. 6)CigneaeCaDtioiiei 
latiiiae et germanicae-SGttenbevg^r 590, 
4. f/Draud» BibI, Glass, p. i6ig. 

ifiaj. 1633- Unter feinem in .^olj qu 
fd)nitteii?n ^ilbmlTe,. rocl^fee^ gcgenwMti? 

umx b(«^fcUuienie$6i;€^|te$en bU 33etfe : 

Sol BSB 3S5 M e I Uei 30G Sol qiiod tplcndidni inter eit FUnft^ft 
StciUs liUna quod iuirr cat micauius 
MfUanduB caiui vtifex canctidi 
later artifices id c>t caii^udi, 
Ru lit fioL TfCT^at «uo colore, 
IVc.i «t Luna forei buo viforej 
TAottiot lie lent anitex cuioie 
Iiip, i^ic fovet atiifex »iiiiOTr. 
Suavci c[iii canit anjfex tonores, 
CuIgo qui toii<<l artifejc caiior», 
Ebt, quod BOl va^s inier eit fUn^tifl, 
Steilot Luna quod inter ux micantu. 

M e i n I r d (. . ein un^efaimter/ 
Wfll^rfdjcinlic^ ju fionbou lebcnbcr Zonr 

cttcn Iflffen : VI Nutional Aim, with Va- 
riitions for theGeiman Fl CO-UCif fite.) 

?0i e i n c I' t Oo^anrt J^cimid)) etii biaf 
vn Oi'sclbauet aue U^n um tie ^ittc bei 
18. 3ttl)i'^nnbm<^ feauftc 1746 in 6cv 
€vamje[> ^iid}c uor^^i'ct;ftAliC cin ^eit von 
5 3 ©timmcn^ mit 8 ©dlgen^ 2) eiii bergl- 
1748 ju ^^eim^Botff im ©ettjaurc, wn 
a6 Stimmcn, 3) dn tergl. 1753 ju 
Oiolbbcrgton 36 ^ttmmcit, 4) ein bcfgL 
ju^ftvpcvsborff im Sicgtiifetfcljctt »on 26 
©timmcn. f. ©ic^IflucrSJladji', iton Otg. 

©.33.4^-4S-47- 

©otnjOiganitt ju (Etfiivt/ fle&. fiafelbl^ am 
1 8:0ft. X 6 5 9/ eiroflt& ftdj ten 3liif)niv un/ 
f ei bie guten £^tt|lleu mh ^omponilten gc/ 
jd^Itju mer6eii,«rtbflor6 am 3i.0ftobft' 
171;. ^alt^er. 

?i)l e i 3 n e I' (SSfllt^afav) Dr, unb^Jtof, 
fcec Xfjcol, JU SSittcnbccg^ geb. ju ©le^beti 
am 3- Sc&t. 1587/ fc^tieb untcv me^vein 
anbfvn auc^ cm SBeif imtev 6cm "Jitcl: 

Fbilosophia Bol)ria g. consideiatio 
quaestionumphilosophtcarum iacon- 
UQVeraiis theplogicis, in 3 ^(^nbett^ 

Worin \>Uki wn bm t^eatLafift^cnSpicIen, 

He SaltatioQibus, da Choreis etc. bet 
Zlun, Mi'fo^mcn foH. f, Tragard de 
Clioreit.3(ucbin fcinem Collegium adia- 
phoristicum Calvinianis opposituoi, 

^anftelt cv anif&h^Ud) in Disp. XL 00m 
iecf)tmi$gicicn iSJebtauc^e ber ^&tah unb 
5nftt«mcntal'g3twfif in ber Sitc^e. (Et 
(laib su^tttenbeugam3 9;£>ec*ifii6. 
* ?0I c i fi n e t' (Jfnguft ©Dttlif b) IJw 

C#r.Menfiin(lleF, m,t5. 4 

^eimcr SfrcbiD^/SRegiffyatot ju ©feSicit^ 
geb.jii ©aufeen 1753^ i|tbft©tcf;tet bee 
AQnrfl!c:5>*id8ebbfr2}Jn|itTt>fjcba-, mit 
bti *^in. Siipedm. @ c^ a fr e t^ ^mpofw 
tiort »)abunbcti^ : ifCii'bfjabet in jtonjertert 
fbwo^l^ ali an i^jrfm itJavifie jti •^^.ifc^ 
fdjonfo mand>efiSeiflnilgeniu wrbanfett 
(jabcn, llt'betbtes i|t ev bet ©icljrft, un6 
jiim2i;jeiIUfbetif^etberOwn: 0©a# 
^tab 6e«0j;nf£i; a) ^op^amSbf ; 3) 
betSiebegtcufcI; 4Jbien)ii|if lynlW/nac^ 
gKetaftafto; ctnrij ^Sanbe^ Opetetteit 
nad)bcm StanjS|ifrf;^n, n. a-m^ n)elrf)C 
aflcgtbiurff, an* t]t6firent(jei(S in ^ufif 
gefe^t imfc auftjeri^^tt irorfien |Tnb. SJeitetr 
[)in &arten wit i^m nod) ju^flnCen : dnn^* 
ttilcEeiiiL'^iogvap5ie3.cy.37aumanii#^ 
wn X @. -St ^ i [5 n e r. €1 ftetX^cil. *J)rag^ 

bev Satt^, 1803/ niit Snaumci:in6 Jiilb;: 
nifre-3wei?tet I^eiLtjbiiifc, 1,^05. 8- ^iti 

ScrF,n»dcf)c^[id)int)ic|Vm ."Jiidje bev muf 
fiEnlird)cn fiitcianit gat )V^t m^H<i)n^U 
3(ueji5jiebfli>on finbct man im V, 5«ljrq- 
baSfip). mn\\ ^eiu @. <4t, i^C^e^t^L in 
^tn ^apcUm, 3lf idjatbt* muf. 3eit, 
mitbefffn Slnmfifunacn. €1 i|l mv mis 
gen 3a^t£n ^u 'Swlba geftorben. 

?« e i n e t ('^P^iiipp) Sittuofe auf bet- 
Slatinette,Somponi|tfilirein':>niIcument, 
unbciiro6^evjog(,^of/nnb.S'ammeimu(Tfci: 
JU 5Bi5ijbm"9, geb. jn ^^iitypreppac^ itr 
gian(en, ami4. ©cpr. 1748. Earn in fei£ 
nem 7<3af)teauf bie @cbu(e nadj ®iltj« 
buig, roo ci td)on eincn antic toibrntlic^ett 
.^angjut ^'Stu\\t, befonbetS abev jar JRfati/ 
nctte, bemeifcn ficg, 2rud> fanb |lrf; enbli(§ 
fcin 93atcr, bnvcfe baS Sntebcn bcgnad>mai 
ligcn Sieid^^^Dfraf^^ von Slieffel bet 
irogen, bem jmSlfiil^tigen Simbcn ni^c 
nnt ein gute* Sntltumcnt anjufdjaffen, 
fonbetn i^n fogat bem ^ofHavinettitlett 
J?e0(er jnm Untettic^te jn flbetgeben. 
2bicfe®flt4 frinc* SJatet^ etmunterte itfn 
)«fol(^emSUip^b*6et(ic^rcbonini>meni 
1 6, 2ta^te VDt bem bamaligen ^ittflen ddtc 
aSiitjbuta, 3fbam Sviebiic^, mit fi> 
iiielem ^epfalle ^6ten lieti. bag i^m biefet 
riet^, ftt& gtlnjlitfj bet ?0?ii(lf *« miCmcn^ 
obetauf Keifen ju gc^n^ ftembe ^(infllet' 
ju^bfcn.nnbficfenai:^ i^neii weitet jubiU 
ben Subiefemtfnbc befc^cnfteet i^n mit 
nnemtlau(i(^en9vfifegelbe unb obenbtein 
Sn niit BSB 387 AIci Mci 388 miJeinctnsanjncucn unb fc^t gutca 3"' 

(itummtc. »^t, ^cipnev ijcclicp fllfo 
bU @d)Uk iin6 tvatam 6- 5)Iav 1766 feiue 

fa(iipc^ @rrad6ztL-g an. Hn alien t^t^fni 
Often Itcg er fic^ i)or ten regierenBen 
Sflvfteti ()5icn, unfi enuacb fid) ^ei;fotl miB 
Qiefc&enEf, Sn^tra^burg nal;rn i^n ber 
^fiibUiftl/ $»imj non SHo^att, i:i fdnc 
$)icn(le^ unbtalbbpiauf mit luci? *P^iiiS. 
S^itv benu^ce bev 1 7j4r;iigeS3iitiio^ bie guf 
ce $fe(egen[)eit ftc^ jit Silben mit fofc^em 
lEtfoIge^bflg etnadjSSerlflUfoortj 3flt)ien 
nidttnutfeinc W^^eiigen 55iL*nfte mit be/ 
nen beS ^ijtaiquij uonQjianca »ei-' 
ttfdjfelnfonnte, fonbevn duc& jugici* ol? 
£laiinetU)l &ei? bcv giolgett Oper uttb bep 
(rv £6nigLSr}L>6legaibe ange|lclU xonxtc, 
saji^i-cnbbicla-Seirtiatcvnud) SfteiiJ iin 

Concert spirituel etdefi Amateurs mit 

,fo uiclem ^e\}faUc aufy ba^ bei 3tuf ron feu 
nen^alenten bii jam S5nigL ^ofc nad> 
SScrfaitlcS biang. £t tuuibe ba^in bciufcu, 
onb Atntcte aud; uom Sptfc ungct[>ei[tcn 
©njfall imb anK^nlicfccSefctjcnEc eni-,3n; 
befTen btai^te c« bet leic^je polpifdjc Stli(l^ 
SOinfCttj ^0 tocfv btir^ltebeiTcbmig 
unbtieSScijIdjctimg einc.^ fc^u guten &es 
5a(t^ba^in, Da9 evm be)Tm 53icnfle nat, 
mit i^m $aiiG unlie^ tiiib nacfj ^L^inEfuvt 
rci|le. ®etnem SCaterlanbe )o na^e^ Eoimtc 
erfid)bie§ieube nic^f Kifagen, fcinc Sa? 
milie n<id> 10 3af)tYn einmfll miebet ju fe; 
f^en^utibeibat ftd; baju £iep fcntem utnen 
.^crrri ^uf antge.3eU Silau^nij}. ^dum 
fiber ^attefein gdi-fl aSe its ner^2(ii(iinft 
imJSaKiJanbeevfa^t€M(fifi"^oQ©egiefbe/ 
beffen 5^1" tfcfuir tc in bei- Surt(l ju bemeiv 
fen,i^naiifba6£«ftfc&lo(3juaJcit5()6djf)cim 
efnlnbenlie^, ^ier routbe ber gjitc SiSvft 
son bcti glijdlidjen Jolgcii feinctf c^emtiju 
gengmen 9tat^* |b angene^ni iiberiafdjt 
urtbaufgetjetteit^bapeibemjimgenSBiituDj 

fm cuf bei &tcU^ feine Sienfle an&ot, Unb 
ba bicfci: Siili'jbiifg, nu5 ©onf&arEcif 3U 
feinem f^ut|lenunbaii£S(et>e)u feinev Stv 
milie unb feinem Qlatcdanbe, jcbem anbern 
StufencFtiilte iwrjog; fo mittbe ev nod) an 
bcm nimlicfje ^ni?e, am 7, g)J<iv ' 77^/ <*« 
bem cr i?ot 1 o 3fl^icn sajilijbiii'g Deilaffen 

jtiUu SSSeitentfctnt nun^ .m Jcii^i: Aunfi fliffc ju fle^n^ffrebtc ei"tiie(me^t' utiauf^cdtj 
fflm nac^ ^fi^mr SioUf ommenbeit im 93ot; 
tragcnuf feinem 5nilinmciuc, mib veic^er 
©eijfa[liot)iUebtc|V ©emii^nngen nuf fei; 
nen ircitetn 3leif'n nadf ?Jliinc^cn, an bie 
\&d)\i]d)m S^hfc , imb fpiitet^in, bnrdj bie 
©djrueife. *Scin menfc^enfieunbitc^erimb 
n»ci)jcntiili>igei- tCf^^rafrer licg e* it)m noc^ 
cinUnteitjaltungeii an&cret 3lvt nidjt fefir 
ien. Sine^ffifnj)e©d)iliciv bciieu cr feine 
^nnfc ofine3tilrfi)fl(f, ofr nncHrgcIblidj.mU; 
t^eilrc.l'efdjdrfitUcti i!}ncI)nUntcrIa0 unb 
!bef<:^iftigen it)\i nod). ^t3lcii:r*?iUtJtg finb 
barmuer: bctSflrrr^Stdjteni^anifdje J?of; 
fiarinerti|i^cl;r in aSien, bei'0ad;fcm 
gjleiningifc^c 4'3ffiftiineHi|t <it 6 p f e v t, 
unb bie ^n)ci) ^lilbci 5B i e vit I cF e I, giopj 
,^ei'jogl.2BiU'jb.uvg. ^oftlaiiiicttijlen, yon 
bcncnbcr oUerebieffuptapfcn fcincS luilu 
bigcna)ieifievSgaujbcU'ift- Untei bengcj 
gcniuni'tigcn SSglinflcn j'cic^iicn (id) nod) 
fiu^ : *0t"- -S I e i n fj eu (3, jiigkid) ein tnlrx 
bigcL" @d>fllei be^ ^i-n. ^oforganiiten 
SBebei im^Iavierfpiefen^ unb tjiele ^0^' 
&oi|te« Dcpm DflterMnbift^en 9Ki(itait\ Sin 

}n)cijtcS23abicn|ciimbie^nnfr^flt(lc^.Ov- 
5K e i jj n c V aB ^ompontflfiit fem^njliit; 
nicnr einjoiben. ^nvd^ »iele .Sloujcite, 
anaitctten, ©uettcn unb cine SSieti^t S8a; 
viQri&nen^bicetfflibic^Iaiinette jn cinci" 
3ett gefc^iicben ^at, aliS bieS 3n(liumcnt 
ben 3:onfe6ei'n giSgtcntfiEilS noc^ ftemb 
ttJaiv eimeitcite f r bie ©p^iie beS ju Ici* 
lienbcn anfbtefcm 3nffLiimcnte,be|iimmtk? 
fiefeftcivunbbilbete auf fofc^c iSJetfe einc 
vovticfffidjeSlaiineufdjiiIe^bicnoc^ lange 
fctn liJfjmlidje^ 3fnben!en ei^flltcn mii 
(Ic^ern mii'b. SHad) .^in, y. ©iefeolb J 
Slac^r. f. Sidnfifc^e £^txnif/ 1807, 

?9teifler ODiir^flcI) Cantor ju .O^He 
in®ad)reriju2lnf*iniic be^ 17, 3a^i'^"»' 
belts, fammelfc »eifd)[Cbcna,komponiften 
Triciniaunbgabficuntet bem $Ue( ^eirr 
au^: Crepundia Musica, 1631, 

MeistreCMatthias dc) ybei'Mai- 

stre.ein ^ontiapunfrifr, a\i6 ben3}iebci-« 
(anbengebiivtigjuJlttfflngc be« 16, 3a^ij 
^imbeittf^n)uibe »om(i^uifili/ten SOt 1 i ^ 
^)on ©ac^fen^ nac^ bc^ 6et'i5f)mtf n Sa^ann 
aSaltJiet^ 5:obe^,an beffenSteHe jnm 
i£apellmei(tev &evufeiv iiJ)bo& evgleid^eLfl 

, . I5S3/ BSB 389 Mel. Mel 390 i555,iTacfj ^cm$o^e BcfTcl&cn^ irt ©leS/ 

folgev fteffelbcii, Sf)nvfiirjt Unqu fr, t>cij, 
yon©L'cabeii au^ in im 2)vucf gcgefcen: 

*) Magnificat li Tonormu, Sli-^^brn/ 
i5 57*3l"-SoI- 2) VJotetrii 5 voc.JLib. 
I.ff&cnb. 1570.4, 3)0fficmm de Na- 
tivitateet AflcensiormCliii-iti, a 5 voc. 

€licl1^. 1 574. 4) Xentfd>e »»& liUeiuifdjc 

3m 3[Hi!la!iee mnnte man ifjn 6lo|}^ a u 
t()irtiS, imta iucld)cm 3lameu atidj ein 
\joi inner '^nfinift in 'Bteefeen gctLircfte^ 

SSJeif untrr bcni Xtrd cifdjtcn : 5) La 

BatagliaTaliaua compoBtadalVI.M at- 
tb ia»»Fiarneugo, Maettro di Capella 
del Doaio di Milano, con alcune 
V- piacf^volft. In Venetia, I'-SSl. 4. 

tDOvati^ man fictjet/ baf^ et juvdl' .'^apcU; 
mcifmnm^ome ju^Slinlanbgmcrniroar. 

3^od)()Eftnbcn fid? Don fcincn SJevfen aaf 
bn- ?Jliind)nci" ^ibliort), 6) Caihechesis 

3 voc, coinposita. Norib. 1563,4. 7) 

GSciftlicfee iinb meitlidjc Qie|\in*ic mit^ nnb 

5©timineiLSJittcnba'3^i566,4- Scinci* 
untcrbcn«^Qnbfd)i'ifien: 8) Officia die- 
rum tjuadi ageflimalium. |, Coil. 28, 9) 

Officia. !". Cod. 42, neb|i £ c eq u i 1 1 n « 
Sompof- io)Officia. f. Cod, 43. nc&Jl 

S3I a ^ n unb '^S a i 1 1) e 1 Sompof. ^ 

MpI (Rinaldodel) em nil?^el■(dnbu 
fd)eu.sti3ntvapunttifl,mc]djcL'um ba^ ^aifv 
1538 bli^^ete. tiMib uom ^iiiuEinSfflv 
ben 2c^vev bti3 betfiljmtm ^Poleftiina 
gcftaltcn. a3onfetnen3BeLfcut6nnen ni^c^ 
an^iefuijirwctben; Cantiones sacrae 5, 
6 — Lfl vuc. ncbftetnciLitaiiiadeB.M, 
V. a 5 voc. Jliiwei'pen^ M89. 4- f- 

Draud. BihI. Class, p. i6i8. ^flv 

net md) auf bee ?OfSndjncr ^i61iort>cf: 

Marlri^iiUa 6 voc Anvers, i jSS- 4. 

Melf^az ober Melga^ (Diogo 
Dia*Jcin portU)iicfifd>ei Aiidjenf-^ompo-' 

nift, flcb. ju fe"u6a, nm ii. 3fpnl i6^8^ 
ttjurbcju Si^Dia ^jfapedmcifceiv n)o er am 
9. 5Jiflij 1 700 \lavl\ €r ^flt ei«c ^Olenge 
Siid)cnrad>en fjintcilnfTen^ bie fiimmtlic^ 
in ber stti c^e jii Soora aufbcfjaltcn tvei-ben* 
S&OonCci'eabei jctc^nen fid) banmtevfof; 
genbeSBeiEe in 1 ^Siictjein, aiif^mpeiial/ 

^apki'sef^i'ie&en iinb bcm Stjt^ifc^of }U €worit, ©. 5i\ Suij b fl e i I » fl, im 3afit 
1694 jUvjcei^ncE^atiii; MoietesdaQu*'- 

re«ma, Missa feTial a zj, Motets do 
Det'uiitos i4, imb Gloria Iati» «?t ho* 

nor, an Vozes- ©eJncilDiiijen 9BaPe6e* 
(tet)cn in yickn '5);i|]Vn^ ©equenjen, Ca* 
mintatiDnen^ Miserere » ^^falmcn^ 3i« 
fponfBVif"/ J?i;mncn k. oi>n mandjeilei; 
3fvt. f. Machado BibI, Lus. Tum^ 
IV. p, 1)8- 

MeUCPietroPaolo)cinctberSaifer^ 
^dpcUiiren ju 2Gicn, um^ 3. i6ro^ uott 
bcfl^n JUbcit ^efaibuS eine ©agliarbc 
fill" bit Sfliite fliiaiidit't »nb in fcinem No- 
vo Pi*rtu,PJII. p. ?6, einiieriicfttjaE.- 

Melissa (IVktteo) bliljjete al^ OvgM 

m\i\i\\b :-^Q\n\^oni\i an bn- '^€\uitcvtivd)€ i\M 
©orife in Sitaiil um bie ^Kiete be^ tf^ 

3at)i^unbcLTe, inibgnli Don fnnci- 2lc&eiC 

in ben Snuf : Salmi concertati a £, 3^ 4 

e5 voci. 23cnebi3, 1652. 4. * 

Meliasus. f. Scbediu.i. 

M e 1 1 (Davis) fin U^rmtn^ei ougfion^ 
bon,f)icltfid)iimi3. 1657 jnOvfoi-b aaf^ 
ttJoevfoIangealiS bev3i6t3tea3colini|t gng^ 
liinOo bmiinbetmjinbe; bi6 Xljom. 'Sal; 
jiiv bti^in Pam unb fettien 9tni)m jn rhei/ 
ItMifdjicn, Sennod'tt^aimaMbann einig^ 
bafj^ meiin ^aljar me^me ^cfti^feit 
bcfilge, 931 ell b\2d) mit mrl;ierer ^fnmut^ 
fpide. ^rttittauetebamal^, unbme\leidft 
nod) 50 Sa^ie bainad),bctiij»gji1iiberit ^ii^ 
ba^ (1^ f ^ fluf ter 23iDfc:ie uiuet ben ilbi-igm 
Sfiatipncn am weite|icn 9e&iad;t ^dtten, 
ncc^bemalten93a'fe: 

mtnn ^talTctt @ u [ f A r V f Tpi^n : ©panim 
©odaonrttf n fduifit: 

ffranPrcirij ffiu* Sauten xfthtt: ^vvlstri^ 
bax^n J?qrf?ti trHt: 

3:eutr4Eanb tic ^rompeu hl&f\i <!n^0 
Fttrtb ^Ui til e iltficbt: 

, infrti hbtttt, tiittjf^ HTm offidjt.. 

M e 1 1 1 CDomenico Maria) ein ^omfi 
poniflvon Steggio in 3talien. hat im 3a^c 

i6o9,u33cnebigetn®eiPeonreinecJtonw 
poiitionbnicfenlaffen. 

MelU9hO..)dnenqf.'icn(anfl(er/ 

fjatbei)€Iemenriumtf3. 1790 ju Honboii 
son ffiner Htbeit tint ©ammlung wtt 
Glees fledjenlafien, 

Meloni (Annibale) — (Er nanntc 
fic^ SCW&^nlich All^mftnao Senelli, wefi BSB S91 Mel M em M c n Sd« fe^tcn ?5ud)tlfl&cn entl)iclten, wav auiJ iDo; 
iogtia gefeilitig u:i£) nicftt nur Somponilt^ 
wiebaga,2cr-meIbct,fon6em and) c^eovc^ 
tifd)ci"@tl)vtft|tc[lciv tuie folacniie Strtit/ 
fdjcift bcjeugct/ wclcfjc ec gegf n ^^T^ Jiott/ 
cefco giatiicio unwv bem 'ittcl m beit 

©mrf 8fl& ; II D^^sirleiio, ovvern d«* 
Concprtidi varii Stromeiiti muaicali, 
3Dialugo, nel quale anco si ragiona del* 
la paiticipiizione di ^sst Stromt^rjti, e 
dimoluakro coaepertencnti a]la Mu- 
fiica. Tn Venezia , prcsso Ricciardo 
Auiadino- 169^*4. f. Haym's iiotizia 
de' libri rari. 

Mel tonoScrdsMelit onaCQiJil- 

hclmus) ein cngl. ^lirebigeiv^RSuc^ unb 

iinbl"cfnie&/ flufjct ajibein gele^rteii SJct* 
fCH/ and) till* de Musica coelesti, f". 
Balei Cat. Script. Brit, Cent, <)• 3iu 

beffcn moUett iVine gclct)iten Sfiubc(c«fc, 
J& ID t i n 6 iinb ^j ut u c ij, uon i^m^ aW 
cmmmxif,®d)n^tiMtv, nid)t^iui}Tcn. 

Mel VI o (Francesco Maiia>i£npc[[j 

meifla ju^aiJeaoitt3wlifiiiim^3.i648/ 
fjai^on f^tnei 'iivbcit in beuXrvucE gej^tbeii : 
1) Galatea. 33enebig,i648*^i^Qnc[)teme 

Ol?CL\ 2)CaDtioiies sacri^ea — 5 voc. 

etcnb. 1650, SSalt^ev, 
. 03U(jcl (CBcoig) ^oiiMnpIct mib 
■ fiomvonifl im ^])iamoiitIlaten|>i;©tifte 

©UflljDfju^i'ag, gcb. jii %ein jSi^, flu; 

liiite»id)t««i' ^ii'djerS unb ©c^ott« 

©djL'iftfn mit Sifilv fotibcrn liiad)te cS 
:ducb noc^ votim i\\ bee itompofition, fo E^^B 

man i^n jii feiner 3c<t untcv bic bcfccn ^on; 

fiinfllfvid^ltc, giflavb in fcinem ©tiftc 

«m3i,?Kitrji693 ini 69. 3a^io narfv 

bemci'ntEfu'ei'C Vesperas canonical unb 
, Sacraa Cantiones gfrrf)tie6ert ^atte^ bie 

mit folcfjcm ^t^)fa\l^ aufgcnommen wmv 
ben, bag et fie an wvfdjicbene ^6fe fc^tcfen 

mugtC. f- Gat. MS- Canon, Strahov. ab 
lan- iSSBuaque i?*©- 

Mem brio(Daini3no^ cin^ompo^ 
nijt, wa^irrfjeinlid) )u ^rnfange: bc$ tg. 
' Sft^i'^unbertfl/^atMisaei 3t 4 eS voci 
C.B. cent. t)eiau6gege&em 

Memmolua (Deriius) cm Q>atm 
jietju^fu-e^ geb. i58o^n3fli®efretairbe3 

^abpi Q) a ti 1 Y. unb .^anoniend (tn ber Sirc^ebeS^-t!i6fci«3,unbfiar6i63i^ im 
5 1 - 3^fjLT [fined 2(UerS/nac^bem er, au^fc 
anbein 9Sei?en, gefc^iceben fjane: Dia- 

logbidellaMusica, f» WitteniiDiar, 

Biograpb. 

Menage (A^gidius) ^utt^t ©:fi; 

nn3 ju ©t-^pcfi-i i^i ilngecij inSiandeic^, 
geb. bafe(b|i iSiB/ rt>av AEifangS ^Pnile; 
mcnr^.'2[b^jj)fnt ju pavi^, che et in feini: 
93ueifi<ibtDnf:6troutbc,roi>ei"i692 \\(txl\ 
Sin^ iVinn- 5!3ri'fe gci>6rct ^ie^eiv roegen 
bet ^)iclen mn]\ 98i!irteiv nnldje batin civ 
fldft iDfiben. T^k tv^^e Kn^^abe hiffclUti 
ifc ni*t befannt- (Etne ^ivevte a&ei, uon 
i^m fclfift ttcrSclTa't nnb ijeimc^rt, er; 
fc^ienna^^fcineni 5obe untei bem ^itcl; 

Dictionoatre Etymologicjue de la Lau- 
guefianfoise- ^avil?^ 1694. 5oL 

50lcnbe((@.J?.> itJHibe 1801 biirc^ 
bie JJctrtu^gabc won Vlfiiebevn am ^U; 
Diete iu pngen. in 6 ^cfren, 6f fannt, 

M e a d e s (Manoelj rin povtugiep-- 
fd)ci©d;iift|lcactunB*tomponift, ge&. ju 
SuoiM, m-^L- anf-ingg^flpeflmeilletju 9>or.' 
talcflte, unb julefjt in feinet SSafeifttibtron 
ei ifiosftai-b. ^nncSennU\i^€,<\li^Ui 
fif3dt:t)rteLvt5ennttte(|imelf^ev er mcftreie 
bia\)e5fomponi|tenti(betc, unbfeinerirlfn 
\>vaUifd)€n Sffieifc reiidjafffen i^m ctn uow 
}ijglic^e^3(nfefjen iiiuer ben^ftnjHein feU 
nciS58aterIanberf. ffi^af ^intalaffen; i) 
Arte doCanto Cha5» in "Silt a) Miftsai 
a4e5Vozei, ^oL 3)Magnifica*i4e 
aVozcft. SoL 4) Varies Motetes a di- 
vorsasVozes. Unb no^ anbeic SBeife/ 
TOeldje in bev^Snigl. muf. ©i6(, ju Siffabon 
auf&eftrtltenroeibcn, f, Machado BibL 
Lus. T.llL p,3^8. 

*Menedemus, rin^onHnjT/er J>eS 
alteii Qiricdjenlanbetf, waivwie *3Mn tfl t c§ 
melbet, ein ©c^iJIev be« '^viftcttlce". 

Me n eh o n (Michel d«)(£^orbircf(or 

(MaitredesEnfaniduChoeur) aw bcr 

©r,9)Jmin/^ir<^jii$ai(3 jm re.Sa^iv 

I)unbeite^^atI;eiflwSgegel>cn; Instruction 
de* Preceptea, ou fondeuiens de Mu- 

flique tant pJeine que figur^e- Q)arig, 
I57i-f, Veidier Bibl, 

•Menetrier (Claude-Francoia) 

— f. im a, 2ejc. Menestiier, Sajtl^Lcnft 

feineS mc^rjA^tigen 3lufent^a(M j« Cyjjn 

tflmHubtvid XlV.ba^in^welt^emctjuL' BSB 393 M e n Men 394 romifcevt. 2tadjjii tuiin sab a- bt\) Qieia 

gnit)citbct SS«ima[)Imi3 te^Jpajogs Don 

S&ct t^catialifi^c iBoiilcdunsen fdjicibcit 
(i3n»te^a>ojLtaaboi"betToc£>vrif)iiet : Des 

KemarquGspotir laconduite Jes B^il- 

lets. !8on fctnem aLijicioitenlidjeu &ti 
bA^jmtflecLi^iilt J?L- Dr. an- eel in bci- 
Siteiatuieinf llucf'^orc, 

M e n g el i u ft (Gcorguis) iilUS^t^as 

trm£fjut-'3?flieiifd}fn ^JjiEitaio er>f erjenc 
©telle in fcinet93iitcrfliiti -^iHaL ^oii )cu 
lien gctJiiicffcn 3B;;(L'a tbuimi ni)dj gc-' 

naimt lucitscn : i; Quinque limuidissi- 
liiL hipides Davidici cum funda, seu 
Psalm* 5i,cumMotetta cejAtuplici va- 

rietatc, 3Stil'jIJlU'9, 1644- Sol- 2)Sacri 
Concentua et Dialogi 1, 12, 3^4, 5 ct 6 

Toc. cum MoteLta 4 voc. eta laslru- 

ment Op. 4.5ttrpt"tf/ 1662.V 

Mengoli (Pietro) gJiofcfTDL' tet 

5)Ject)flmfflii6cmCollegioNobilium jn 
SBolognrt^gcb. bafclb|t i6ifiy leintE nEbjl 
flnbevnaBifTenrrfjaften, njieci fclbil in feU 
ncm SScvtc bciidjtft, in feincm g.^ii^rc 
badSingcn/ jiubiiteaber, dU ev bai x8. 
5a^r CL'i-eidjthaitc, ingbefonbcve tie 5:t)C0i 
vie bei'iOiiiiltmitfoId^sm €ifer, ba^ ixnad) 
23cilaufuoni4 3«^rcn, 6.^.1658. nac^; 
bemev mc^veie leic^jtige (Entbecftmacn in 
bfeStfufuf «nb .^avmonic geraadjt ^attc, 
nictftmtv ftffentlidbe Sovlerimgen ilbev bie 
SKnfif ^altcrt^ fonbecn and) eln nic^t uit; 
wic^iige^ mnfifalifc^e^ Sei(> augev mc^ie; 
icn mrtt^ematifdjen, fecifluSgeben tonnte, 
Cilebte nod) 1678* Sic risentlii^ 3eit 
feine^ Xobc^ abev i|l unbcfannu 0cin 
2Beit,wnbemmrtnin6en Pbiloaopbical 
Transact, Vol- VIIL N, C. p. 6 1 94. nnB 
in^«n)fiHff®cfi^idfteVol.IV.p.329. 

WcitUufti3c3(il*ji^3cfinbet, fil^tt ben ^if 
tel: Speculazioni di Musica, Bologiiai 
1670.4,; 

M e 11 g o z z 1 (Bernardo) — Sa;Mll; 

meiflet m&d)U er nun n)o^I nic^t gcroefen 
fci)n;manmi\r>f^ i^m bennbeij cinevwan; 
betnbcnOperil^cmQjcfcHfc^aft bicjenXUffl erne Sctff(tn36ei}gelegt ^abeiu ©efbftju 
^axi$, roo eir bod) jiite^t mefjiete fcinct' 
^ompefttionenftufi; J^catei' biacbte^ mat 
lawn tucin^jcf bie Diebc, al^ ron feinen ^a; 
lenfeti aB<id^ngeL^ benen manaberiim fo 
mc^e ®ei"cd)tigtcitiinfieffaf)i'enlieg, 3l"iic& 
hat ei' i7?J^ |u bonbon nuv al^ fold^ct 
5ffentU(& fluf- 5n bcm folgenben 3a^cc 
U:\xn ncbft I'ciuer (JjiUCtti^ ^nna ©enttii 
^engo^ji, nacb SScrfaiUeg jij einev auit 
eilcfciien ©cfcUfdjaft itfll, OpcinfiSnget'^ 
tQcid)€ vex bem bafycn ^6nig(. Jpofc fpicU 
ten^i;>on luo eu audj ju Si'iren in ffiefeUfdjaft 

feitier(3itittinQ3fli;iober«d)teurtb^djittbeni 
Concert spiiituel E)6ien licB- 3(uc^ vii^mf 
tenMn an bevbenOrten feinen tnup iinb 
flnSbtucf^ttoUentiJcrang, wobcij and) feinc 
©atcin nid)t yei'^efTen mni'be- Siee i)l flbet' 
ftiidj bag kifte *3oit, moi rnrtti von (^r ans 
gtmeift fitibet, Sr brt^egen^hat fidj biegan* 
jcSieyofution^jeit flbcrju ^(\v\6 ju ci^ak 
tcngcroii^t; benn man pnbet, bap ct fic^ 
noc^ 1791 unb 92 bai"clb|i imb jroav «(* 

©dngci" iimTheatre de Monsieur Ufnns 

ben Ijflt, @eit ftiefet 3c(t aSei- png ee an, 
(id; fliid; alS biamatifc^ei' ^Dinponi|c jU jciJ 
gen, moijon nnten bie ^iWiife fof^em Unr 
tcibefTen fi^eincn feinc 5BeiEc eben itidK 
£pod)egcniacfjt ju ^abcn; wiellncljt fiif)t:K 
man fie gai' nut mcgen feirtei- ilkigcn !Bcr/ 
btetijtc a(^@(SngcL" auf^ roenigfien* finbet 
man nid)t,bn(5 itjnbie^paiifft'bm'*^ i^t£o& 
jiu- ^Sompcfifion flnfgemumett^iitieB. ©e^ 
1^0 me^vQSureg abet fjofftc mtin^be^ i£rtid)i 
tnng beSConflcrvatoire deMusique jti 
^avi6, Don feinen Sin licfe ten unb feinet ffw 
fa^iung im ©efang^ftiibinm, 2[nd} ^attt 
ei mriflic^ fc^oH nitt ^tftvubini unb 
S angle'/ bevbenanc^ 3Mngen italidm/ 
fd)et J£Dnfet-tiam-ien^ bte iSZatettalien ju 
eincm i£(ementatu)et(e bee ©ingfnnft jnm 
Oickandjebicfee^nfiitutS cntRJorfen; al* 
1 800 in ben etflen Xagcn beS5e^i'"fli^*wn6 
in feinen bcften 3a^tcn ganj nnveimnt^et 
tein ^ob bi£ ^^offnnngcn auf feineirfcrncm 
^cijiianb veieitelte. ^od) cifc^icn baiauf ' 
ftaa SBetf fianifififdj it^3>ati^,uttb^ein*t(^ . 
fceutfi^unfct' bem^itel; ®efiingle^te be* 
i?onfeiuatovtnm^ btv'^ufit in ^avii, fSevi^ 
fflfjtwn®. ^3JIetigojji, ff^evubini, 
ffiaiat iLf ro.£npjig,bei;iCfl^neL S3oti 

fnnen^ompofttiotKnf&nnenscnanntweir/ BSB 395 Men MeL Mer 396 ben: 1) Gli Schiavi per Amore. 
Op, buffa, tvDiaii^ 1794 yeifdjicbcnc 
3(rien mir collem 2lffomp(i9nemeiU9Ctfo^ 
<^cn iDor&fn ftritJ. 2) Une f^uie pac 
Amour, Op. en 2 Act. 1795 jn "Pani 
ftufd X^eatei' ge&iflcftt. 3) Biunet et 

. Caroline. Op, com- um tie Uflmltd)C 
3ctt. 4) Les Habitant de Vaucluae. 

2>C53!. 5)3lott0eaii'iS utib^tiett/ axii fci' 

«cn eigenen Opein^ o&cr jii nnfccin gc|c^t, 

mittJolIcLiBeglamng. Wci, 2. 3.4^9i«' 
Ti<,i796. 

unb macfet feit &ti3fit l^tnf Jalciitc aud) 
. bUi'd} Untcni<i)t3cbcn gcmehmij&ia. f, 
3a^i6,beiXotifiin|li?. SSicn, 1796- 
93i e n } e I (Sgn^r^) tin taiirfvoUcr iinft 

lau.fltbciteff )u3fttfanqcM rU 5ji|)it)tm/ 
Beets gemcinfcljaftlicft mit fcincm <So^nc. 
SJoii btn iJifleii StBcvfm^ wfldjc itjt S^lfiB 
^CfODi)jc6ia<^t ^ot^ fSnncii fplgintc jje; 
nannt njcrbeii: i) jii ^icelau in bee 
gi'ftWf nEir(^ t>(Ji" ter@frtt)t 1 7 1 2, c inScvf 
»on3 6iStimmf n mit 65&dlgcn^ ijbieOigd 
|u ffotpoiiiS ff^i'ilti Cflfcf&t^ i>Dn a i ^tim/ 
tncnimt4©^(9fn/ 3)Wc ju@t,^att)rt/ 
,rafc«ri'I&(l/Voii2i©timmcn mir4Qi^Igfn/ 
4)Me JU Siegnig inbci'^cter ^Paulfii-el>e 

i7av»on3i @ranmmmit45^^l3eit, 5) 
6ieju37tmtfrfjm<S(^leficjl 1725, von 20 

© timmcn fflr 2 ^an, tucldjc er nod? 6'c(Tcv 

Iteffvff, Cil6 btvSkOntiatt wn it}m foberte, 

, unb WDffii' er bcnnocft ba^ angc&i>tcuc 

^ f(^iiftltc^€ £06 au^fd)[ug^ 6) bic jii Siiiib^; 

^uti72 9/Von47@nmmmmit'4^a'3Ciu 

, f.gjlarputg^ ^fi;ti".©,II- @- 5 59- 

JVIerang e (...) cin je^t khcnbzv 

Somponift ju $avr«, ton bcffen Tlibeit ge; 

flodjen 1(1 : Fredegilde, ou le Demon f«- 
-. itiilior, Drame a gr. spectacle, Q^fll'iS/ 
1799, 

* C9l c u ca 1 r (®ev^aib) wddjcL- ju 
5>ui^bnig flm 2. ©cc. 1594 als gio0ev 
^eogrrtp^ unb 53?«^cmnti(cr flfltb, wivb 
torn ^flt. 33Iflrtint untev bie muf- 
Sc^iifrjleUctgejiS^Ict^Unb jwavrocgenfei/ 

ncrTabulaegcograpb. Claudii Ptole- 
Diaei reaUtLiiaeet cmeiidatae. ^l' {tu/ 

bivte mit fold^ent CEifer^ ba^ et oft 24@tun^ 6cnfl6cv ben ^ilcfiem Jii6c«cfttc, o^nc ati 
(Effen/ Xvinfcn^ obevSdjIafcnjubenfen- 

Merchi (, ,.) — ©et augfil^ilidjc 
^irel )VineS SScits ^ci(;t: Tiaira dea 
Agreaieits de la Muaique^ executes suv 
la Guitarr«,conteuantdes mitructious 
c1aLra5,et deaexemples demonstratifs 
durle piiicer,Ie doigte, Tarpege, )abat- 
terie, I'accompagnement, la chute, la 
tirade, Ic martellement^le trille,la glis- 
sade et le eoD file etc ^JJaii^y i777. 8, 

3m a. 2tx. mup ti am (Enbe \mtS 2lttifcl« 
Calascione t)eii;en. 

Mercy obei' Merci(Lcw!5) SJilv 
tuofeflufbn" Flute a bee unb ^omponift 
fiU;birS 3iiiU"umcntju2onbon, ein geboiv 
nci'^Jitgl^inbeivblil^ctegrgenCo^ 5- 1750/ 
unb luanbte alJc mSglidje 9Jiilfje an, fctn 
3n|crumnu gcgenbiciimfelbigeSfitrtdgcj 
mein Ulizbt genjoibcne Clucrpflte, obct' 
3>cut|"dje Slitf/ wienc bie SngMnber 
ncnnen, iiiil'd)timgjiiei"f)iilfcn- *£i' t^tiiit 
jn bcm Snfce bem jilngevn @tanc^&Tj, 
eincm 5i6tettmad)ctv fcinc 3bcc mic, bic 
Flute a bcc jii dnem Kort^m''3n|h'iimnir 
tc jii evffcben^inbcm bn-felk clnti 0d)nakU 
f!6tc veifeittgen muiste, roddjc; fratt, iric 
bi^^eiM?DmF, mitbem eingc)T!iicfjencn C 
i\)vt Xonkitei- atiF^ub, um bei £ian^po|Ttiou 
entflbri^tjureijn. Sngteirfjliei? cv fflibirS 
3nftrumciu i2©onineu mit einer mcit.^ 
lAtiftigcn Soirebc [iedjen, in roclc^ei" ec 
bic23uv|iigcbiefe^ nciicn 3n|hument3 ool' 
beiCtuei-pSte ju bemcifen indjte. 2f6a" um^ 
fonfl! ®on)o[)!bieofte, ale feine neueifun^ 
bf nc ©c^nabelfiSte famen ani bet iid)t unb 
wmbcnDcigcfTen^ obfcftonntc^t feint ^'ftom? 
pofittoncn, bie man untev bte bi^en f&v bit 
^16te I ecfjne fe, @clbigefinb: i_)Vl So- 
los for the Flute a bee. Op. 1. gLJnbort, 

Slitcincr33oiiEbc, liberbie ©efdjic^te ber 
^onlelteiimb bcS®uibo9lefoimatton bet; 
felbcn^ 2) VT bctgl. Op. 2, gbenb. 3) 

XII SoloBftbe first six for the Traver- 

ae-Flute,V, or English Fh feipe new et/ 
fimbcnc nAmlic^/ mit obm angejri^tf 1 93ov/ 
rcbe jnm 2obe bcifelben. f.Hawhini 

VohV.p-5t>'*- ' 

IVI e r c i e r (. . f itt ftanj.'JonHiifHer 
j«9>fltiS/inunfetm3eitaltet^ ^at i}evanit 
gcgeben; Methode pour apprendrc k 
lireaur toutes lea Clefs, ^mi, bei;m BSB 99? Mer 'M cr SsS S3nf, i78i- 3fucf> i(l Irm AirVanVpour 
le Violon, bci; .^ummcl gc(todjen. 

^ahwnfemevTivbeit infcen^tiiif: Cotii- 

centufl harmonict C, 3,4,5 et 6 vocum 
et lastrunienroruiii variorum. ^vdXXti 
fuit am ^:)}tam, i fri 5. 4. f, D i a u d, Bibl, 
Clafs, p. 1611. 2)Fahta9iae seuCan-' 
tiones Gallicae 4 voc* accomtnodatae 
Cymbalii et cjuibu^cunquealiis instru- 
ment, musical 1 6o4.Sfc>l. f. €5ctt6. bcSgl. 

tnbefTenBibhlibror. gcrman, 3)97croe 
fiSn)lli<^cmijf, Sugcn, ^^iiirtum, ©ndiaiv 
fen rnb Srtttflbfn. auff allcdfij 3n(irum, 
j|uge6vautf)cn^mit2^1^4, 5unb 6©fimf 
men, 'Siantftlit, 1 6 1 4, 4. 4) Instrumen- 
ta!ia Musici, frtiit^l. '^tigcri 3C. Sbcnb. 
i6i4,fdjcintbrt3ndmIiflK5fficvFjiirci;n. - 
' * Mercuiius, bev iin 3fl^re bet 
SSeIt2ii5 imtfv tie 3q^\ bei- ©tVtct foU 
flufgeuommcnroDibenfei?"/ weif man i^m 
6ic6£ifinbwn3&ei;nrtftea(Iet'^i5nflejnfiinif&' 
iinb it)n fiU" cincn ©o^rt be* 3upitcv 
f)idt, bicfci: fed ntcf)t nui 6ic tvftz ?yva itii* 
cmci@d)t[bfi6teweifeitigetunb ble cinfa^ 
rfjc^Pfcife, Monaulus, fonbah auc^ bdS 
cv)te5mflc^oi"be,f,g,a» erfunbcn ^abtn, 

Wic 5>o(i)b. SSevgiliii^, 9ilintu«/ 
©fl&cllicu* u*a.m, feciengfn, 

*Mereaux (Nicolas lean) — ©ie/ 

fei'Wiltbigc ^Inftlevt^anb noc^umiJSft^r 
i787fll^Oigam|tanbev5Eiic^e®t.©aii/ 
Dcuv ju ^3>QiiS^ mmbe a6ev na^ bet Stcoo/ 
lution ftl^ g>rofcfrot bev 9Kufi( Beijm bafiV 
flen9flationa(-'3n|litutc angfffcRt; in roel/ 
djei- feiU'bc CL' aSec ^^m 17^7, im 51- 
Safjvc feins* SeBeng fldiB. Zii^n'me^s • MeradilhCWillfam) flats juOv-' 
fDib flm 5. 3fln. 1637, 4I3 Oiijiini(l an bci* 
^ficftcbf^ffciicn^offcgfumS, mo erinftf' 

net' &vahf<i)vift Vir factilrate sua peri- 
tiisimus gcurtnntJVii"b-I- Ant, a Wood 
Hist. 0x011, Lib- II. p, 157. 

M e r e ] 1 e (. - .) ein jcfet kbtnbct %mt 
t&^xit^^v nnb roflfjrfdjcinltf^SSiLniDfe ftuf ber 
^aife jii?on6on,^at^crfliiSgegeeen: New 

and complete Instruction for the Po- 
dalHarp, in g Books, containing al! 
the necessary rules with E^ercises^ 
preludes etc.London, i8oo. 

M e r e 1 1 o 6 - •) cin bCLiS^mtcu SBirtuor 
fc aufbct^^cor&p. blil^etcjiiJlnfange 6e« 
1 7' Snrjr^unbert* ju *fnnfl, 
' M e r i e u X G , .) f in fianj.^om()oniff^ 
w\t bci'fcn TlvUit im Mercure Galant, im 
^£pt 1678. p. 16, imb im '^eiv. 1679, 
p. 3 5 , jiuei; 3ti"ien eingeviSef t finb. ' 

93; at (3>anieO murbe ^artttv |il 
%igg&UL'g um^ 2t. 1 6 9 1, D()nf |id» eBh^wte 
^v* von ^tcttctt in feinct Sun(Tgf/ 
^id}U Bemctft/ buvd) befonbeve IBabtenfle 
(t\l^i\iti<l)nen, au^eie bag et ^n-Miqait 
:jhweifung jui 3ntlnimrntfilmuf!f. ^9&: 

Burg, 1695, ®t|laf6 im3. 1713. 

*53icrf Oo^flnn €nnrab) voat 5^rw 
feflbv beu @f fc^icite, unfi ^Rupf bueftor (« 
Ulm^ mie unrei* fcincm ^ifbniffc an^emeif t 
tfi; weita tetdjcn tie Slac^tic^ten nic^r. 
isiadef bev SebenSjett ber £ i ( i a n e^ bon bef 
ttett einei' fetn ^ilbni^ "gcieicOnct^dt/ mu$ 
Ct iim# 3: 1 64a gclf &t fSflBem 

931 c 1 1 e I (a)iin(c3ott 3mmanurO citt 
ftjilubfget'Unbt)et'6icrtfh)otfff®de^mi'unb 
jugleidf StKnfi^etfifinbig^r^uIel^* In 3>re«J 
ben. itjai' g€b. jtf '©'c§TOiii*j«n6a-9 im (Scjge^ 
DuL'ge 4m ir: 5uni r765-'9i^4*^ni cl* 
bafciB|tbt«infeht in^tf^r ten nfit^tgett vein2fnfr4^cnfl&evmuftffllifdje?!natevien, Unrcuiicft^gchofiVfi^ftHe, fc^icfte i^n feiti 

wclcfccfvnot^inbec ^anbfc^iift ^intcufafr {Butcv.einSaufmflnrt/niK^ Siitm ^ufbic 

fen ^at, t6nnen ron feinen biamatifc^cn ©c^iile. 9Jorthier3tng«l786 nac^Scip/ 

2Bevfcttnurt nod) folgenbc angeffi^rt roei-r iig/W&er^i 3i^t fiubitte nnb fit^ banti 

ben: 6)LaRe5sourcecomi(jue, 177a nac^ ©««ben nj(tnbt€;- J^iCC ft-M a* a(« aufgefu()l't. 7)LeRetourde tetidressev 
1774. 8)Domenon et Beauval, 1787. 
9) (finigc 3ftien jU beS PaisieHo Duel 

coroique, Unb bti, Anfoiii Inconnua, 

aUcnod^^QV 178^- 10) Oedlpe et loca- 

sto, 1793. ii>F»tiiu»,3i'ope OpeV/Um« 
3a^vi795' ^au^lc[)V£i Beijm *^ofr. 5^o^I iit-Sonbii 
tion, lie^ ftt^ aitv aiic^ jugteic^^ «m einc 
Q3rebigcLfleHe|uci'^a(tcrt. f79o(m O&ew 
foiifi|lorium cjamtBtrcn. 33ff aWt iilfe fci^ 
ncJSemii^ungcu umQSeffitlrcrung^ unge/ 
a^tet cv in fcirtf m Si^amen tt»o^ Beflanben 
^«ttc,vef3e6Ii(^i« te!>nf(§icneh;f«3a6 et 

feinc BSB 399 Mer Mer 4oo fcinc^^ofmc(fler(tefIe^ wovift ft ^df tiek 
3Ic[)mn^cL'irov&ent}atte/ auf, um al^ pxu 
ijariftirnbcv ©eif^vtei nub ^iifviitiicUn' 

il)mfctJl/UObo6 aglcid) jeit 1793^ ale cf 
fciiie Jpofmci\hv\ie{le rtuf^fcieben tjattc^ 

cr :unv/fci«(l)»am 4- Of** ^793 fcei Sob, 

£Die dtunDcttCei Svl^oluns fMu ci- mi'ift 

gent auf auOcv^i:t)entfid)e Xalente gejei^C 

uttb tDctr ma itn ^iimbf^^eti bed ^enc i-al; 
6afreSD6Difirnn'am. Scnnodjgabet ftdj 
ittegfin b(cz01ilf)f/ JSompofitiotieit aufjiu 
fffeen, foiibern p^antafiitc Itclifr auf bera 
^lamere. ^abeu tcfag cv cine ganj figcn^ 
®a&?^flufjebcn®cgetifiattb fosleid) ^nit* 
tcbevff ju mrtd)Cit^ tmb pc mir paffcnben ^ 
^ompoftttonen ju bcglcitcn. ^tf ^ s^i batin 
jumand)em@cl)ct'jc®dcgcti^eU,urtbmaii 
fai} it)n ntegfi'it i^om jflAoieie auffle^en. 
Unborn t]leid>feitt^LTinMin9 in ber veu 
jien 53idjt(un|i TOctc ; fi> gci& cr fid) bo^ 
nici)t brtmit dh, fclb[tbft i^m bic^ciau^gfl; 
Sc feincp seinbei'fieuub^^ bic (JJde9cn()cit 
jut aJci'ferrtgung mtmdje^ Siebc^ baibot. 
SDanit pflegic ci imntf t ju fflacn : /.€ "^ 
Sel^Avbt (ffin ^reunburib 'SHitavbcu 
leOmagnfiebcveinmalflttgen imb ic^ wiQ 
feftjuldn'ti," 3" bet i^at ift crauc^ bcv 
,S£omponiflbei fAmmtlfc^en^cfddi^etitliJte; 
lobifn^ tvcl<^e iu bett 12 ^^eilen fetnel 
Slcucrt JSinbcvfvennbci ttDrfommen, Zuj 
feibem ^At er ttoc^ kfon^ert! t»on feUtCL' 
3(ibcit Iftdjen Inffm : ginigc ^ompofitio^ 
iten fiSv6A«^I«ier «nb btn®t\an^,^\:eii 
torn, hitfJ^Widftv, 1791. ©citic au^fiS^t^ 
lirfje unb Icfen«TOiJtbt9e?e6enfl&efc^tei6un3^ 
iDoian^ bif fe ^ata gcjogen fmb^finbtt mon 

imSUatii, ^(njciger i799/No-45. @, 
441—448, 

^ € r f e n C©0 ein ^DnHtifHcr jn ^a/ 
tiiS, nja^ifcftfinlic^ ein SJciUfe^ci"^ Irtg ba>' 
fd6|i 1798 ftcct^cn: VI Romances ay- 
accoinp. de Ptano« 

'311 c f I i n (- . f i« grofjec ?Ole(^*inif et 
|uSonbon/^dt fc^oti um 1770 cine f^su timtitt aictitimflfc^inc fifnnbcn 
unb iin ben S^t |i @ a H i j i n nad) 'Pctcid.' 
butg jl&etfanbt. ©a o6cr baS ffntjiffcm 
me^v ^))Idl)f toftcU/al^ bqdSlotenff^ictben^ 
fo^at cve^beubiefcni fqtcn UScifudje be/ 
wcnbcn lafien^ f, 93iuf. ^oiieipDrtbcnj^ 

©peieiv 1792- ©- 398- 2Cud)finbet man 
in XvaegS QJiUfih^eijcidjn. »on 1799- 
@, i37untn' bemSRamen 9)icvUn II( 
JtlAmeifonoten mit 33. nnb SJc. an^efd^it^ 
wldfz iU Offenbach gctiodjen feijn foUen, 
inbc^ man ^c im 3(nbteifdjcn JScrjeit^n. 
felbflveigeScnfifud^t, 

M e T m e t (BoIIioud Je) — ®einen 
5valWtgQ6etnid)t i749^f&nbeun 3 3a^; 
rcfyfi^a/Unteibem SUe( ^clmiii^: De la 

corruption du gout dans la Musique 
fran^oiae,Lyon,i746-8-Eh,bon Dien, 

ruft^a 95DL"beaujS,qti>ut^il dit, »'il 

eutecrit de notre tems ! aSiellfiditfagtC 
cty tt)a*2[nbCL'c jc^t rttjien, 0:5 i("t an bcu 
flltenftanj&ilfdj^n53^ifif nid)tPifl^cuIi>icn 
gcijangcn ! ©ic bcutfcftcn Uebcrfc^ungcn 
biefe^ 9BcrI(^enii roetbcn fdjon tm a, £fr* 
fln9efi!it)i't. 

*Merflenne (Marin) — Si (licft 

bie3Bifrettfd)iiftcn im^oUegiiim la Fleche, 
unb (iubitcr bai'auf bie X()eoIojie in bcv 
©oibonne ju ^cwifi. 3»3(<?ic^ nfl^m ci- 
Unteitidjr in ber f>i!biiifdjcn@piae^e, uub 
nat^m ben Ovbm an. 6ir luav won 'Slatut 
fanft imb jjcfallig, bennocfj ^am n- feint 
geinbc, biei^m 6|fentltcb bic UitfjeiMtL-nft 
Ab(pLrtd>eii- Snbcflcn entfjaltcn feinc 2Bevf 
(e einen SS(^a§ t)on ©de^ifamfeit^ n^onn 
allc Senntniffe Dereinigt jn fzx)n fdjeine'n, 
beien fidj gu«n(teic^ jii 3lnfanfle bii 17. 
Sa^t^unberW I'flfjmen (onnte. SScn fcinen 
^eiau^gegebenen ^et'fen tt>i^L'en^ier ncd) 

nac^JU^olen : 4)Harmonie universelle, 
contenantla Theorieet laPratiquade 
Musique, ou il eat traite des Conio- 
nancefit de& Duftonancea, des Genres, 
des Modes, de la Composition, de la 
Voix» des Chant5,ct do toutes Soj tes k 
InstruDiensliarmoni<{ues. FarF. Ma- 
rin Mer&en'n e. A Paris par Pierre 

Ballard, 1636. Ji)I. €in iufieift leidj^af; 
tiflfiJ, bait]) ahev tiuc^ fettened 2Scif. ©ett 
«mift1f)ilidjen Sn^fllt ber tjcrfcfeiebcnfn 
^raftdCe, bie e^ent^iSit.unk welc^e in bie 
iSo6S9lbfeUenfAI[en/finbetmaiiin>^m. 

Dr. BSB 401 M e r Mer 4oft Dr. 5 V f e I fl fiiteiatui". ITloi^ fin&ct mm 

U\onbcvc X'udgflben an^qcu^t wn fcincn 

j) Harmonicoruoi inAtLuinentorum 
lib. IV- Parisiis, 1676. SHact) fcct V(il^.' 
gate 6ci @ul5CiHf<&cn iVot'c ton 1786. 
1&:II- 0.540, a6erf(^on LutpL i6^6. 
goL g^Bi'utf t- SifS finb bie Ic^tci: 4©iV 
djctfcinetfc^cnimfl.Sey.fliigcfiUjirciiXII 

SDilc^cv HannonicoruiTjf nui fccfonCci'fl 
gCbVUCfL' 6) Hannoniae tbeoreticae, 
practicae ei instrumentalig lib. IV\ 

Parisiis, 1644, nac^ 6cm £a ^ortc^ 

fin& wa^rfcfeeiiiltd; t>icfd&cn^iic^ei\ ■ 
^3)ieitcl otCL- ^Sicttol itlia^) ciii 

^uneeiwju'£jtiae&ur3bliil)re, ^flr^amiiJ/ 

gcgcOcn : Hortnsmnsicalisetc. ©tl'fl^; 

tuii'3^i6i5,5oI.tuef(^e^ Uautentiiicfc mtt 

i)a(t. f, Draud-Bibl. CtagR. ]]. 1651. 

?0i e f ^CSL^f^antiSonvnO) cm ei-fa^rncr 
Ot'3ani^imi>^ompDiitrr,juIe^t um^Sa^u 
165s H'itra'©itJ"^lfc!Icgo imb Drgtinifr ju 
95cubeuini)ciOijctptaIjJjrtttc \>^xi}cv <\l^ 

9i|"d)cnS^ipc[Icj«®ctMrfcn>e^itge(inntjen. 
f, -pnttj^ipov. C XVIL § 7, rnib 

IVTerula (il CavaliereTarijuinio) 

— julc^tnm^S- i6S9 .ftApeUmciilei- untj 
Orgauift am ©ornc jti 35cvfiamo, Mti) Ac- 

cademico Filomuso JU ^Jofogtia^ IVflt 

i^or^eu ^apellmei|lci" an bei .lEaffjebL'aKir; 
tfcc unB Oiganifl an bei- ©t. 3(gfltafiud)f ju 
Siemona/ it)ie ciauf etncm fnnet ^crfe 
tJDtt 1628 gcnannt roiib- Uehigcn^ fi^tb 
Mf @!ele^itfn n>egen rcuict93erbtfn(le nid}t 
Qrtnj cinig. Dr. ©ntney roeni^^ftcnd 
H3il(i^m(:iiKU &ffonbcrn SOocjug \>ov ("ft.- 
nen 3'itocvwflnbtcn cinrdumen, ©ag ev 
inbcfien nidjto^ne^evfafl geai&citct ^at^ 
bemeifet bte nic^t unbetiAc^dic^e ^nja^I 
fcinet gebvurften^cif f . @ein Hic» haec, 
hoc muggcfaUen f}aben ; bcnn ev ^at CiU^ct 
bicfcm nQdf eiti aiTbfi^ d^n(ic^e^ fu^Lirc^ 
S01flbviga(i'i6eibieSajoiK: QuU vel qui. 

Nominativo, qui, quae, quod etc. QCs 

tnad)t, iDoiinev bai @tattcin bet 0d}iilf 
fnflb^nftcvm ^afagcn befTclbcn b»fc^ uct/ 
fii)i£bctieMouveitiontsimbbmc^9Bicb*r; 
l)o(tmgcn. nncfi^ua^mcn $^f\\d)t ^at, 3(W 
@nn;re aiif bie b«mfll^ ^cirfd^cnbc finnjeiv 
(t&irenDe ^vt/ miUfi:i)i;Spmponi|tetttm 2m mUiU^tcn, mcynt © uc n c if, wdie 

bicfcv SinfaU nic^t ii6e( gewefcn, fficnit 
tDUi'ula nutrinfcinen cvn[i^ciftcn ^tit 
dm ben XcjLt bcfTci', (iIjS feine 3fin>tin?rtnBrf 
ten,bc^aiibelr Ijattc. '^q bie^ a&ci- lUdjt ge; 
f6ef)eiiffij; fo ('S^f ber ©pafi bloiS in bet 
26ai)I cinc^ i<?t:ri*6 ofjncSinn. SSou Teirtcti 
©cifcn E6nncn nod> fo(t]en6c angcfflfjul 

lUClbftt; i) Lib. IT. Concert! Spiritua- 
li, con alcune Sonatff a :j,3,4 e 5 voci, 

JOcncbij, rfiig, S^ieS^'cttct'^rfdjcinutig 
bee cL|tcii '©ncftd btufclben tfr nicftt bcfannt, 
fl)Messe e Sal mi a 2, 3, 4 -*- 12 voci 
con iatromenti, e seiiza, sipiace* 3) 
Musichr^conceitate et altri Modrigali 
a.-i VL^c. 93citfbi^?^ 1633, 4)Lib,lI. del- 
le Musire roncertdte, con KitornelU 

aflVt^B.^t'i^Ctg, 1635. ©ie^ foHfcvrt 
lotcs^Grrf gcineiVnrftJH. 5) Pegaso mu- 
sicals, Salmi,Motetti,Sonate, Litanie 
della B; V, a fl — 5 voci. 6) Catizoni^ 
overoSonate concerrate per Cbiesa a 
Cr.mcra, aSe 5 Stromenti. Lib- i. a. 
3.e4. Wflit^cv gicbt 93citfbi^j 1637 

al6fcfl3©iiiffja^ibiefcr ©onaten nn, 7) 

Curtio Pr*cipitaro,Cantata burlesque, 

iB.voce.aJmebig;i6]S. ^nbiefer JSan/ 
tfltcbcmciftSuinc^ jtmfrgleit^fom ci/ 
nc£ime,jroifc&en3lmtatiwunb 2(iiegcjo/ ' 
gen. 8)Mes«a eSalmia se^ voci,con 
V.nsciiza (miibim^JaitlDiffeiifi^eil 
93?nftfttcijeidtnifrf ffii" CelTm i8tc«9Bcte 
AU^gcgeben.) ^v fd)tinta\xd) alfo Idngei alj 
bii jnm S* 1 640 gelebt )u ^abem 

♦MerufoCClaudio) — J^evt DO It 

?&Ianffnbmrg jdf)t£ f^rt, in feinm 
31ad)tviigenjiim@uljcr, untt\: bis eiltcii 
OpeinfbmpDniiifn: inbem fc^oii im 2tii^ir 
1574 cincOpciv untCL'bcm cinfai^en 5i^ 
tel : Tragedia, auf bem 0iiflle be* giogen 
9lat^* ju ajcnebig, bem Mni^t yon Sv<>"f' 
veid), 4^inrii* I"- ju€f)icn, »on be* 
^letulo ^ompofition flufgcfi%ct itJor/ 
ben fei;, lUoDon-mtin bie ^up( jmCeffinni 
bevung fc^Cn gefunben ^abe. 3n bcv^mpit 
fadjc f)ftt ^r- tt. ©lanfcnbutg atlevx 
bing^91ec^^ nut nidjt batin^ bafi c3 eine 
Opet wav. SSieHcic^t roar cfi nuu cine grogc 
©erenate, »Jo nic^t cinc.Oa^JP^' M- ©tMtf^ 
iKfcJon^ mit tmcermtf^ten tOIabrig^ten unl! 
e[)6icn; bcnn etfl loSa^u fpitcu wutbe 
bcf ju einerOpn' nfit^igf Stilo rappresen- 

tativo. BSB 4*5 Met Mcs An\ tatiTo,oba'b4«9tccftattt», ju ^hvtni m 
fimben. SJIatt^efott in fcinem wUj 
fommcnen SapeIImei|ler, @. 89- ifl^mt 
^efonfifvd beffctT XaUntz im ^onfaftreit aiif 
^em ^la))iet-e wxA tz^tXUn ^ftfe btcfer 
2(it/ wclc^e ii&n ntc^t cniia fttlcdj/^tn gr / 
6ru<ft,fonbcrnaiif bag faubevfte in^upfcr 
gefloc^cn »4cfn,mtt tem^iwl: Toccate 

d'Xntavolatura d'Organo, di Claudio 
Merulo da Correggio, OrganUta del 
Serenias. Sig- Duca di Parma ct Pta- 
cenaa etc. Lib. I. in Roma^ appresso 
Simone Vcrovio, 1598* S^I- Unb bfl« 

jirf^te ?&ui^ bcvfelbeit. £benb. 1604,^01. 
3)ie|e6n;bt:n5GcrEe finb auf 5 Sirtienfflir 
' ^i« itc^tc ^flnb, mit brm tticbiigcn ©j^-' 
taiitJ^c^lflffVt uJtb auf 8 Sinifn ffii kic 
Itiitc 4>anb, mtt bem Tflt^ utib ^agfd^lAiTcl 

Meaangeau(, ..) ciu ^cl'A^mtcl* 

Saiitcnift mm gubroig XIII. ftJ. urn 

i6:o^ ju^PftiiiS, ©auticr, feirt Sici^nb 
unb ©duller, f<^tte6,fll^ ei(laib, Ptrt fe^v 
fd)6itf^ ©tflif fih bic Caute^ unb nnmitc ci 

Le Tombeau de Meaangeau. La 

^ T d e^ 

Mcsmer (IVIO ^flt (left feiC fuijrfff 
<iljSompoJuftbffamugcmacftt biitd) ben 
©ftd)fcmri" VIII Variat. p, leClav. aur 
Till ChanaonHotigrois. igoi, 

de la Mes nard ieie(HippoU- 

tusTuliusPi!et)Dnbn'TOct)icm^ ju(c6t 

Maitre d'Hotel et Lecteur ordinaire 
deChambreduRoi^ get. ju Soubmt in 

^oitou nm& % 1 6 10, flubine juSlmue^^ 
imbiuut'bc bfllelbfl ©qffor. SRnc^ feinet' 
Stitflcffanft'tn fcine 9Satciftabt bcfjauptcte 
erin^c^iir^en tion eirter bafigen firqnfen 

STlotmo bflS fie n?iif{ic& aoti etnem bSfeti 
GSeijte befeiTen lcv,unb cmpfa^l fid) babutcft 
fccm ^aibinal SK i d) e I i c u fo fe^t, baf? i^n 
t)ei'rell>ciiac{)$avi^ jogunb 1638 jtim&eib; 
' mcbiEu*bc5^eijogSi>on Orleans evnann/ 
je. SRftd) bet Seit ei^iflt ei obtge ©telle 
fccym *6rttqc, mojN nod) 1655 einc ©fcKc 
ill bci Academio Fratiijoise fatn. )St*{lai'£ 
Qni4,3um i6&3r,nftc^[iem erjuie^t bie 
3Jiebicin ganjaiifgcge6ett,i!nb fi^ bfo6 mit 
htt fdj6nen fiiteiatur ftcfc^i^ftiget f)(ym, 3n; 
t>e§,fa9t36(§cr, jeigtcrin frincu SBciv 
feu mc^c 3naenium^ali 3nbiciiim* Seine 
6tc[(e^t)t ei-^iet wegVn Tcinff Fociti^ue fran5oise035ilri«,i659 — 1640. Tom. 

L 11. Ill- 4.) bcten 1 2 tc< Sapitel^ ©. 410 
— r 434/ >?on bei 3Sn!if ^anbeft^ in fo nseit 
fie mit Ccr^Pocfie^^fibunben iff, 

Meaomedefi, cin fccnl^mtec Xonr 

Mn(i/ei' be^ aften ©riecftetilrtnbe^, kbfe ju 
Slom nntcr ^ n 1 n i n ^ Slegietung, gc* 
genba33-r45narfj5;.^.nrtbwfli'bei'n'(fe^ 
ttjrlc^er ben ©pidfin fluf Icr Eota orbent-' 
ItrfjeSIegclniJorfiinteb. ^i\^zn ungeac^ret 
jogbecSflifeifeinc ©efolbnng cin, inbem 
ei jti i^m fagte : e5 fei; f*^iiSnbIic^, bag tmit 
SSo^lt()aten von bet Svcpnblif gcniepen 
foHten, bie i^r todj jn nic^t« niS^ten. — 
@etn Sffioit in ^^un ! 3]Jfln roeig ba^KBo 
feeder. iOtclIeic^t flber war e< Kac^e beS 
e^rlidjen 3t n c n i n d an feinem ^oitDe.' 
fcr, bem 2( b r i a n u 5, bcfTenSrewgdafretieL' 
unb SicMing 2JI e fo m c b c t! gcwcfrn irnr. 
' ^effing CSnebri* 3^fo&) gcnannt 
the m^A Fiddler (Oer tolle ®erger) war 
eine Scidang SSitglieO im Ordjcfter be* 
CoBent^Sarbcn/X^eatcrS ju Eonbon, 
naiittte fic^ ^^anbel* ©o^n/feet"Ud>tc 
f4g(tc6 beffcn @ra&ma^I in bcr^Sefrmiln/ 
(lertitc^c, ging mit gSatt gcfd)ontem^opfe/ 

fyjwaijgeflctbct, mit finem<3teine,6ii?er 
am9.3lug-i797, in eiiieni 2IItcv won 4? 
Sa^ren jii Conbou (Iar&. ©einc Sinbcr 
(vnrben auf Soften ber \K6ni9L ©odetiit 
ber?3iUfifereriogen/ yon bcr er ein 5!nit* 
glicbwfli'. 3S(St)renbfcincg vcu-ftrftcnSu; 
(lanbe^ pflegtc cv *^(inbcIS ^o^6)txi'i^ 
5ffcntlic^en .^auferii ju fptelen. 

^ e [t (Stap^acI) ctii bcril^mtcv tauten/ 
macfeer, bliUKte iim bas 3-16^7/ "nb itjar 
cin ©djAIcr yon bem guogen ^Jcifler in fei^ 
ner 5;un(t, SKic^el J^rtrtiing ju ^at 
bua, f. 5&flron d, bciSnute, @. 93. 

M estrino (Nicolo) ajirtnofe auf 
ber SGioIine nnb Rciliigeu ,SompDni|l fjlr 
biesJ 3n(tt"ment, bdl^ef feit bem (efeteti 
3a^rjc^enb betf ig. 3a[)r^unbert^ roafjvj 
fc^cinlic^ JU Ovarii, iDo bie met)reftcn femer 

aBnfebisjc^tgeftofftcnmorbcnfirtb- 3(tic§ 
fc^rdnfen (Ic^ bie9^a(^rit^ten citijig flufba* 

rin^ lUflS man in ben 2Jetjfii^nifrert bet* 
SRufiE^dnblevvoit t^m finbef. @cine2Berf 
fe.ftefle^en in 1) XU Concern p. V- 
princlp, fltic in einjefnen SWumecn jn ^at 
Xii, hii 1796 geliot&en, <&ini beifelBen 
and B, pon aw 1 1 n frtvS itlap, arvangirt, 

ifl BSB 4o5 Me t Met 4o6 iflcBenbaf-flcflo^cn wott^n. 2) Xvilf 

Duoi p- 2 Violans, bAtfQtl 6 @tild Op. 

a^ 3 @LOp,3, 3 @t.0p.4* unbnsicbei' 
£ @t. O p. 7. aufimflCften, fltfc urn 1 79 5 J" 
g)fn'i« gcfloc^en. 3)111 btiglcid^en, fmb 
jii 5SJien, in Offenbarf) 179 5 iitib in ©atm.' 
flaCt r792getio(^fHrooi'6cn. ObBicfcvoi: 
tfti obigcn ijctfu^ifbcn, obei- bicfclben ftnt, 
j|t nid^t befannt- 3(uc^ ju 3tmtlcibam (Tnb 
3 @(iitf bafclbrngetToc^mrcoibcn, 4)11 

Capriccii, bn^ fitlf a V, :Solo, imb 6a3 

fliibere a2 V,SJieit, 6- Xiacg^ 1798- 5) 

VIVariiz.p, il V. solo. €bniC,,i798- 

'Hii^tx' biefenitDC^ &ci> ^vaeg in Sffiien in 

finb: 6) VI Duos concert, a V. c Vc. 
7)IIIDucttiaV.^Vio]a, 8) H Son. 

aV.cB. Scvnaftnbwfdjiencn: 9) XII 

gr. Solos ou itudei p. I4 Violon. Liv. 
1. 1802* io)Modulationaou exempl. 
pour psfierd'un ton aVautrep, leVio- 
lon. 1803. - ^ 

MetalloC ..)— ffi- ltbttnid)t im 
i8vfon&ccn nm bie9Jiitte beS 17. 3^^^^* 
ftunfici'M, roie folgenbe^ feinev gcbt ncftcii 
2Bfl(e bcwcift ; Ricercari a Canto 6 Te- 
nore. ajcncbig, 1665. 4- SB a ( t^ c v. 3n 

?}I|t- bcfrtg noc^ ©i'citfot>f ton bclfen 2fi"x 
bcit: Motetto; SanctusDoniinuftetc* 
a 4, Soprano, A. inCanonc, B. i in Ca- 
nons eB.2« 

M e t c 1 1 u J, f in gcfc^itcv Xonf (inftfev 
Ui altctt ®iiet(jcnlflnbc^/ mi ©Scigcnti, in 
©icilicn^ gc&ilrtig, iDnv bci !Otnfi(Ic^iev 
be^ Q5Iato. f. Mo ng it or CibI, Sic. 
T, II- p. 66. 

tcv 9>iubcr bc^fulgcnbcn) fiirftl, ©djronij^ 
liuigifc^f u ^ofj unb jtammctfangev jii 9liu 
bo((tabt; Somponili mc^tcrev Qngem^men 
©eft^nge imb itlauicrftflrfc, geb, ju ©tabt/ 
ilm, im ©c^iyflijbmg/Stubolltdbtifdjcn^am 
10. @ept. 1786, roibmete fic^ iintet bcr 
Scitung feince 93atEi(?, iwelc^ei .^fliirof unb 
Ifflufifbii'cftor bes Orttf ift^ ftiitjjcttig bcr 
9]lufifyfobngcvfc^an infcincm u- -Sa^v^ 
fin 5^ciflf^ii"'^fniiilrfirfd)mby roelc^cfcin 
SSflKL' flufffi^ren tonntc, 3n fcinem 15- 
3a()ve ging iv auf bo^ ®iTmna[lum na^ 
3vuboIfiabt, fidtib ftem bafigen ©mgc^ote 
3 3fl^LT aH^v&^cit UDiv nnb tjerfeitigtc 
ffii'bnffel&emf^ierc^otettfn unb^anta; 
ten, €nbltc^i]'i'3fi-*^8o7nacI)2eipitg,Don ttjo i^n bie bf irafldge geifl/ nnl femtfttifjicif 
dK$i1ttlEn nnb^tegentin tien Stubofftnbt^ 
ju TOfitcicr ^ilbting^ mit Unt^ttW^nng, 
nadj^Lcebenft^icfte. J^icv nJiigte erfidt 
tnii-cl)firinean^gejfic^neten'Xatctite fo viet 
Srcimbejumacfjcn, ba|}, aU ei mbfiSa; 
ftenjdt 1810 6afeI&|lfi?m2t6r*ieb«onjctC 
gflb^ nm jn 0|tnn fdne1)jen(ie inStnboU 
flabt a^^\\tmm, mmwnba^a' b^em\i<^ 
fcinen93erlii(t beflagte, ffiiflcinfe^r cm^ 
pfinbung^i*olIer,nnb geiUtei- XfnoifAngct, 
pt)anta|Tit bra\) «uf bem Jilcniicic.WDbei) cl> 
bei; n1)b^zuv (Empfinbung, fcin^n ©cfnng 
mitt^cieinigr, uttbbcglettct ncctjaal^crbcm 
feinen®elflrtgi)ovriTffTrd)mitba'@uim'if. 
U€b€Vl)anpt f)at fid) bic ^nnfl tton biefcm 
jitngen, muntctn unb talcntiolkn 9JIanne 
nod) mandjes @d}&ne nnb ^Ingenc^me iti 
Sudmft ju wevfiMedjen, ^d) fdjLTibe bie* 
nm fo juttcrfidjrlidjcv nicbcr^ fcitbem id), 
hci) bei" gvogen 3luffiit)iung bev ^djSpfung 
inSiaiiffufj^ilffn, 1810, bctS 5Sagniigcn 
gcnoffcn ^aU, bicfen ^ilnftlci {^\t>% foiuot)! 
Jffentlidj, «W untet Sieimben mit bet' @ai; 
taiTC/|u ^Aten unb perfdnftc^ fennen |n (civ 
ncm 3nbcnniuf,3cit. 3a(ng.X[r tamx 
man mc^i baton fitibcn. SUad) fcinci' 3l"n/ 
gabc bcftetjen feinc bi^ 1809 gcbiucftcit 
^ompofitionen in folgenben : i) Ciebcf 

mitScglcit. bV^-SIrtwertf. 2) Grande Se- 
nate 34 niains. 3)Sonatinea 4 niains, 
4) VI Variations surleT^^ine : ^d)\af 

femrin^nnjdjert. Op.7.£eip)ig,b.5neb/ 
lid) ^ofmeiftet, 5) VII Van sur le Men. 
d« rOp- Don Giovanni da Mozart. 
Op. 9- €&cnb. 6) VI Son. faci?. p. le 
Fp.0p,i3-Liv,i.i.€benb. 7) @e^«/ 

fnd)t ton ©c^tiletv mit ©egkit. bcfijoitcp, 
8) ?li'minifl,'ton tiebge, bcijm ^(at. 
9)fficfdng.e^VIbifi;tl(mmige,mitroiIIM^i'i 
Hd)a' ©cgL beS (Pf. iite^ SBetth. ^i\ 
^pfmeifter- io)VI®cbid>feton v.0c§i!/ 
Ic.mitQJegf, bc^pf- lategSSeiK €bcnb- 
1 1) 3oitvnaI fill" bie Smtarte. i€unb2< 
^cft. €benb. witb ma^ifcftcinlic^ fovt^ct 

fcbt. 1 1) Grand Duo p. c Giiit, Oe-fi6. 

bev-SflfjncI- 13) ^'1^ Xicubabouc nnb 5 
®cbic^tc,mit*5>f.obci"®mt, 3 7.S©.€&rnb- 
5J^e!^feffelC$liebl■ic6)(Utevev^u«' 
bcr bcS ttov^frget)enbcrt, jnfefet itanbibflt 
bftX^eoIogie^ebcnfatldeint^kntJ unb gc/ 
fft^ftjolier Sifbnfomponijl/ wat gc&. jn 

©Mbt; BSB 4 07 Met Met 4 03 uvtnixcidelu,bn\:d} fein tDAtmcd @cfi^f)l 
fAu ^u(tC unb beiTn bfteve xmb t^&tiit 
Zni&bms, bai fd^Iummcrnte Zakm bti 
©o^ne«fofc^rtcUun& Mftig, ba% bicfcr, 
fccv eigentlid) fiSt bie ^^^cologie bcflimmt 

unbSfEiflenfcbafccn^ jld) bt^fjec md^ jum 
feLtJgetiklavtn't|ieti, ©uicctLrijTcii unb bzs 
fonbci'^juemem 6rat)enS3ioUnfpidet' imb 
^cnoifdtiget 6i(6etc, SBVi'tnittflfi 6tcfe« 
fcltfnenmuritaiifcfeeit SlalenW/ ttetbunfceii 
niit fcinei feeftfltibigett ^eitcifeit^ fcincm 

Ifid^r, auf ©djukn^ Uiiivciftdten unb itt 
jcbcf fein^ri nadjtjcrigcn Cascn fcincn ^lei* 
urn fic^ ju fammd n^ wn Bcmeir c&en fo fc^u 
gelic&t, aW gcfc^d^t tt)Hibc. 2ll^ n- 1796 
fcim t^eologifdjen ^£ubien tiollcitbet ()attc^ 
fii^ ei: ftd) gen6tf)tgt, bJc®ceUc timi ^auif 
le^icrS j« lifefinc^mcii. 55ei) biefem ci-; 
ntflbeiito eitifSimigen ©ffc^iftc tiicfe itjit 
<ibcrtt)eilefcinunni^igfv(%ci|l, t^etl^ bai 

Oit ju Oit, ohnc fid) je jnfticbfn unb gljScf; 

ncfdnger cine Seitlanq in HUbaH), in 3l(iei. 
lift, in 9lfi&c&m'9 im ?0iccflen6nigifd)en^ in 
g>ro6pjcIIay in ©anlfelb, Sobiirg^ Sifetiflti^ 
unbenblic^n^iebetin&tabcilm/ fcineuSQa; 
tetfiabt* '^6er n>o i^n nut im^iei^ bais 
®d)icf fal ^infil^t tCyba njdt fetne^ufe feine 
liebfleunb t^i^figile^egteitenn. ^en^e; 
ll?eid^tei|u geben bie 14 Stebeifammlun/ 
gcn^ rocDon cv fcit bet 1 798 uon SFl^ena fl«3 
^foigKit faft an alfen ben {ibt igen Oateiti 
fritted 3(ufent^a(rt cine neue ^ciauSjcge/ 
fccn ^at. ©ic 9lejenfenten nl^mten feinc 
Sicbcr wegcn i^vev ihtei-efianten SKelobi^n, 
vnb bai 'publicum fanb SSei'gftAgen bavan. 
&A\\dt untetiia^m et awd} bie^ompofitiDn 
fcecOpev: SSoftorSflUft^ fonntc ffe nbciv 
hc\) bet merflic^en 2(6na^me feinci StAftC/ 
nii^tuotlenbcn. 2)oc^ gab eu noc^ »&r fei; 
nemSobeetne gelungene Q>iobe bawn in 
ben^incf. ^&tttn'ftit\wvtvzfflidtti%(i: 
lentDoflfDmmenau^bilbenunbfic^berilDJu/ 
{itQMi t^berUffen Ibnnm, fo hnntt er ^ 
{tli Stinftkt )U ctnem ^o^en @rabe bei" 
Coafommen^dtbimgen. ^t (iaib ctbei in 
f^inei' SBateiftabty an brr ®(^t9inbfuc^^ tm 
^d^f 1807/ AffD tm 38.3a{)re feincf Se/ heni. SSon fcinen SQfvfcn Hnnen geti<innt 
njci'ben: i) XII ^lai)iiT(icber. Offenbach, 
1798. 2)XII Siebn' mit33egK bcc ®iu,' 
taiie- Seipjig, b, S^avuL 3) 2)ei Sanger* 
iicbe, ein tlcinei- 3iomatt in ^icbettt uon 
31 c^ 1 1 ^, mit (Buifflire, ffbcnb. Op, 11, 
4) jElane^aKaben u. Siebet, mitt^uitaire/ 
ncb|t einem fomird)Cfi 3ln^^nge, €benb. 
5)XIIbiei;(iimmii)e£iebfibcijmSIauicie, 
9t»boI(iabt, rsoo, 6) in ©elnngeaui 
bctOpev 5flU|l fi^i"^ ^lai?< ebenb. 1801. 
7}XU£tcbetntit^lat3iet ober 3luiCaiir. 
S&onn,i8o3. s) 0einc Komanjen mb 
Sieber. m, &mt. C. 25, bctj^i3()nd. 

SSi€ttt{X <J0 ^apelf mci(lcf be« J^m 
jog^PDn ^ianrtfJ.)miQiOcU, jii DcIiJ im 
3. 1798^ i(l SQiiniofc fliifbcmSSielouceK, 
unb ^ftt fiSt ba^ tafige ^^carei in?Kii(tf ge-' 
fe|t: i3©[eOpeiTrte:bet^eufd einJji)* 
biaiiliful, 1796/ iinb 2) II ^Piologe, 
i798auf®ebia'tsfe|lc. QJefloc^enctrdjien: 

3} Concert p. ]e Vc. Op. j. 1803. 

Metoc,hita(Theodoru8)ein Lo* 
gotbeta oiagnus jn Jtun|lanfinopeI untcu 
btm jttiifei iJtnbtonifu^ Q)aIcoUr 
8iitf^ft.amr3,g3Iilij 1 3 3 2 in etnrm bafir 
gcti ^(d|Tciv unb [jinfcilieti: 122 Capita 

philosophicR et litstoricamhcellaneaf 
?Jtll,/bCVcn ute^^Sfipitfl de Harmonica 

^anbelt. e^beftnbct ficft ti'< '2Rft. noc^ aiif 
bcr^.aifn-1.53ibfiotr;-ju2Gien. f". Fabri- 

cii BibLgr.VoMX. p. 214, 217. unb 

219. 

* Metr op banes CCritobulus)— 

€r fiflrb^ berSiac^tidjt iinfet feinem 95ilb; 
niffc nad>, im3. 1658 in bem Ultev wn 
69 3flf)ren, 

M c t r i; C " ') tiw ©itigcmeflla' ju9)a/ 
li^nm^ 3.1676^ foU^nac^beiSSetfidjcrung 
bed3lb6e' be U Sonettc, bic7tc@9l/ 
be si bei; bet®olmi)ationeifmiben^ Dbnr 
ba{dh^ (ingefd^nt i)abm, Saborbe 
mad)ti^iljufinembei-d^mten jtapedmciih 
Snbroigg XIII, imibnd 3.1620, SBick 
letc^t wai'Cn c5 2 $cL'fi>nen^ SJatet unb 

®of^tL B our del. Hist, de la Mug. 
T-I.p,i7- 

Metzelius (Hieronymut^ ti)At 

JCantoi ju ®cabe um bie ^ttte betf 17. 
Sfl^c^unbf tt^^ unb ju 3lmenim in X^iltini 
gen u. im Sfitttcnt^umc ^Sc^waviburggeb. 
I£t ()at f)eriiu^$e3cben: Compendium 

Musi- BSB 409 Met M« t 4io Musicestam choralis quam figuratts^ 
certis quibusdam observatiojubuSf 
iisq'JC rarioribui exornaCuni| in stu- 
diosae iuventutu, pracpriniis Albc- 
naeL Stadensis, fled et plerorumqua 
onmiLimArteKn banc clartgenteni atqua 
tinnientem ftiticntium et (.tnantiumi 
grfttiain ethonorem LucI publlcae ad- 
Btitutum, ^ambiU"g/i66o, 5 SBosenuig- 
3rt Siflflcn unb Jlntrooiten, beatfdj unb («; 
ttim\<i} gegen cinanbct ixba- gcbtucft. f. 
goi(cU fiitetat.©-i96. 

IK c 6 gee (Mag, JfrnSLofiuO ©t^ul- 
tollcgc fln ©t.^gibicn j« SRiiiiiberg, atb. 
tiafdbfi, rourbe 1603 jw3lubDtf03tagi|^ei-^ 
tvoiauf ev i6o7(}bige@tcUe a-()ic(r/ tvel; 
<^e ev, trie im SRitrnOergifctjen Sion gemclf 
bEtrouby US 1631 tjcimfllm ^flbcn foil. 

3ug[eic^njat€taber mic^ g3Jitfifyci(tinbi; 
gcr unb jSomponitt, wic feine unrcn folgctt; 
bc®eife fliiiJmcifen,n?Di)i>n n- bk^falmcn 
[d)oti in jiemlid) i)^l)tm 7{iuv unb t)I&bc am 
0ie(id;K^eiaugga&. 9Bagetifeii iu feu 
nem ^AiafMte von 5)*fi!tftfi»gein/' be; 
jeic^iictfliic(>ueifdjiebcnei6ne obci2)IeIi>/ 
tjieii, mit iPie^fv* 31flmen/ mW 
wfldifc^finfic^ bieSRfificifdngci' an^ beflen 
SJeimebli^ttilcitt genommert^ imb batnai:^ 
gcbtc^tet ^abett, ©fine ^eife finb: 1) 
ajfrtuSbliimlciii/ iflet^^eil^newcrlnfligciv 
iticUlic^erSieblein mU4@Ummen compo; 
nift Sflflvnbeig, i6n, 4, 2) ©eifelbcn 
ata5f)eilmit s ©tinimni- Sbcnb, 161 2. 
4- 3) S)f t^5)|altev ©ayibtJ^iti Cic ge&iiuc^; 
lic^ftm ^ivi^enf 5ne gcbiodjt unb mit 100 
ncufn93IelDbiertgejien. ijbcub- 1630, g- 
f- as i 11 S SRfiLU^ (iScl, £c.v, unb D r a u d, 

Bibl.libr.german, 

©ic§eit)eittt3ei|3^ bcv@o^n beS miten fol; 
gpttben wfltbigeii ©cot-ge SJlcfegciv 
imb^gfnrfji^m, fc&on feit 1793 SBittuofc 
mifbei'S16temib?0Jit3licbberbfitvcn4f>uiJ 
fllffILA'apelfeiuO}tilud)en.3"gl*-^itI>fdjfnU 
ci'emfei'figet'i?faiMevfomponiftjufci)n,bcr 
bciroegcunid^t minbem ©eiif^'U genicjim 
mng^bafcine SBeifegrfigtcnt^etl^ boppelt^ 
tinmat ju ^ariS unb btinn jit Offenbach 
unb an anbcin Oitcn/nac^gelloi^en tvovben 
fmb* 06 mm bev ^fomponifl bie^et'^Ia^^^el7 
JDerfe tptitlic^ biefev jungeSlitnufl/^&f t cm 5tSIt/i|Tntc^t<»ii^Jumacf)ert, 6« Bettfeinem 

»on alien biefm cin SJovname ober anbei-ei 

Unteifd)etbung^|eic^en in ben ^atafogcrt 

ju finbcn iff. 35od) toAvt fa|l efjcr laiiif}Uf 

If JU ijccmut^en ; inbem feit ungcf4()ri 796 

cine ncue SKeifje ten Sl6renmei(tfn bcfonr 

bev^ numerict evfdjeint, melc^e ^iei am €n* 

bebev:SIamnffld)cuflngf()4ngt fmb- ©ie* 

fdjeintjubeireifen^ba^jeMi^S'ompotHflm 

bicfeS Seamen* Icbcn, ^ie biS^er untct* 

bieremSlamengetrocfcnien Seife befle^ieti 

in folgcnben: ^^^ Petits Airs p. It 

Clav- av, Violon. ©cflin, 6, pummel. 

Op I. I795.u»^ari^. a)IIISon.facil- 

p. le Clav. aT, Violon, Op. 2, €benb* 

^795* 3)V"ISoB.pJe Clav. av* V. ad 

lib, ^]3jLi^^i793-Op-4. ^wd) Dtfert^ftc^. 
4) Son, a 3 mains. Op, y, ^mi. 5) 

XV Son, p, le Clav. av. Violon. Op- 5, 

6, 7. 8. 9- Ktjeg JU 3 ©onatem 'Paii< in 
ben 3o(tren 1793 unb93. ©e^gl. aUc j 
9Geifcj« Offenbach, ^795- 6) Bataille 
dcFleuruf p. Je CUv- Op, 11, ^iariJ. 

befigl-Sfipjig, 1796- 7)VIAir3 var. p. 
leClav.Op. io.Offen6ac^,i795, be^gL 

4 ®tiic( bwm JU ^eilbi'oun. 8) VI Air* 

ver, p, le Clav- Op. u. Offenbrtc^. 9) 
III Son, facil-p-IeC!av, Op, I3,0ffem 
ba<i). berfgl, Eeipjig. 10) XII Petit. Pie- 
ces p, lo Clav. d*une diJHculte progres- 

■ive.Op. I3,8eipji3^i796- 1 i)Ariet- 
te: Ah^aira,'var. p. leCIav. Q)etUn,be9 

pummel/ 1791, unb .^eilbronn, i2)0a- 

verture a4 mains, ^flCiS^ ^79»- il} 
Air: le luis ne natif de Feirara, ay. 
Var. p. leClav. No-22. t^eilbronn unb 
Offeubac^, i4)MarchedeiMarseiIIois 
varp.leCl'dv.No. 77. Offenbac^. 

Seinei* o^ne £fa^ jev: i5)in 

SinFon.iigi. Orcheatre. iti)VI Triot 
p-Fl.Vio)onetB.Op- 17) Concerto 
p. Fl. 2(ugfibui'3. Op. 3, 1798- ©a im 
Calendriermuflical uni vers, von 1787 

fc^onein 5. SRejgcr aW ein ju g>avj4 
lebenber ^(oDieiva^eiftci «nb ^Dmjsonifl 
angefa(>tt toivb ; fo bicibt fein 3tt»e*fel me^r 
ilbvigrboBbieieineganj oerf<i(jiebcne ^cxt 
fon wn ben beijbeniOTiTncftnf t:5)J e §g e r n 
fei)n mug, urn fo mr^r^ ba auc^ bet' jiJngere 
Sl&teniflju^Rilnc^en Carl^eigt- tft^H) 
^at ber $ai-ifer ^} e j $ e v ^erau^gegebeir : 
I S)Ff eludaa pour Ic Foft^-p Uno^^ana 

. toua BSB 411. Met /S/leu. Meu Mex 4ii tout let tons usic^t majeurs et mi* 
seurs, diyites progresaivenient en 
deuxpjirti^StComposes par F.Mezg'er^ 
Oeuvr, i6> Paris ch^z Tauteur. li^uo. 
xg)LjeRadeau oula premiere entre- 
vuc des Ettipcr, Napoleon et Alexan- 
dre.Piece hiitor. p,Ff.chez A. Kiibnfil. 

'i)31c&9cc(®CDrg) — ©iefet 3JIci|tct 

1794. ©a<tJoD{t(SnptgeSBetjeidjrti6|>incr 

ffiBei'te^mcIcfccfllicftit 1782^1^1789 fc*^V 
.^ummdju?Sei(m gcibdjen worben fiKb, 

folget (jiet: 1) VI Concerts p. Ja FL 

Op, I- No. 1 — 6. a) VI SlfttcnUio*^- 

Op.fl- 3)VI5l6tcn&iioUOp-3- 4)"^ 
Concerts iaFl. Op, 4. 5) VI Quartets 

aFI. V. A. etB. Op,5- 6) VI Son. a 

Fl- eB, Op, 6, 7)111 Concerts p, la Fl. 

Op. 7- No. 7* 8- 9- 

de MeuddMonpa sCT.T. 0.)cm 

(tflni6fifd)'V Cliev^lier utib ©ele^itet uii; 

feic« gcgctiwt^itigen 3f ttalteitt^ tjtu l)f lau^/ 

f[eg(6en: Dictionnsire de Musique, 
dans lequel on slniplifie les expiea-^ 
•ions et les definitions mathem. et 
phys. qui ont rapport ^c6t ait,avec6es 

rcmarques surles Poetes Irriq. IcaVer- 

eiBcateurs, lea Compofiit6ui'a,ActeurSf 
ExecutansetcParis, 17881 S-Crooftwic^ 

bUmuritunfimc^t^ gcroomim f)at, ft^t 

M cunierO,,) — ^^ini^oiUlflutoIo; 

iiifl bicfefl 2flflmeu^ bcfatib \id) F798 im 

riS. SSieHcic^ttrtbiefiberitompomtUeLim 
A. Sejc, angefA^iten d3iolin^uavCettfrt. 

*Meursius (Joannes) ettt 'philo; 

log, (ulegt ^&ttigl..^i|iotiogva))()/ unb^^io; 
feiTor b€V 'Politic uub ®efd}id;te |u ^oi% 
gcb. }ii SoSbuii &ei)m ^oag 1579, tftufcrbe 

bev^ctn^^^lt»^ @6^iten ^ofmcifleiv 
wel(t)fi fl xo 3a^te lang untcnidjtetC/ mit 
i^ueti bic vtottie^mjlcn .f^bfc uttb \^ibliott)c.' 
fentefut^le unb 1608 ju Oileans ©oftor 
fcet 9leri)tcttsmbf,inadffciner3iuficf(mift 
rembtevi«fin;&eng>vofeffoi'6er®ef<^i(Jjtc 
1111b grie($t|d)en @pL-a<^^, moi-ouf fi i>om 
iKfrrti^jcDDn^nematf/ <£^ii(itan IV. 
ju obtgcn ®t€Qen ria(^ 0otii ^erufeti iDiitv 
ten^woerom 10. i^ept, i639obec 1641 ^ivigen ©(ftrifteit fiti^; Ariitoxem 

Klementallarmonicai Graece. Leidac, 
1616. 4/ 2) Nicomachi Encbiridioa 
HarmoniceSfGraece.Leidae, 1616, j) 
Alypii Isagoge Musics, Graece. Lei- 
daefi6i6.4, 4) Orchestra, sivedeSal- 
tatiohibus Veteruin. Leidae, i6i8.4» 
€ntl)dltbiti£L'Fldnmg 0011 1 S^&vkd)i\<ifti\ 
^dttjfn,unb itcduc^ in be^ G r o n o r i u t 

Tom, VIII. Antiquitatum Graec- 1699 

aufbencv|leti i6^l&tum abgcbtucft. s) 

Porphyni Philosophi Opera omnia 

Graece^ fdmmtlidj mit ii\\mivtun$e%, 
gSeiifc^clC^anfi') cin QJoi'amimmflf 

inaScifei'tigiingbiefer imbt^Alflid)m %u 
(lt:umeiiteroroeit9ct)t'ad)t, baj;,f(e ^jot'iiig.' 
lid) jiiin ^olo itnb jut 'Stglcituiig bet 
©ingiiimmcn tiiii^Iid) maren.iDearoegcii fte 
Kirfjtnman mefen^Sfcrt geindjt tutubeti, 
foubcineiaudjme^LacnaiiSiikt fill- bm 
^Cii>^ 8eo X. vafeitigeiimuBtey wclc^cv 
?OIeufd)eln nadj 9tom fommcn lieg 
unb veidjiicfe bcfc&cnfte. Sl- frcd-b eii&Iid) ju 
SttiiLnbcig, i5jj. f. ©oppeimai;r5 
gtacftv. Don Sni5ni&. ^tinfrl iS. 2 84, 

^ietifdCSo^aiiTiSmg) ~ 3ii ffi; 
nen Scmrt^uiigen urn bn^ ^e\tt bci- -Himfl 
gc^6vcniodj:©e5^m, ©lafeii tiort i£aij; 
IiiiS 2tb^anBlmigen |iit <J}cfd>irfjte unb jtit 
Sim]T, a»^ beni Siiitijfinfdjen lUcife&t. 
Srfm- 'X^eif, 'JHtnibiu-g, 1768. 3mei;tet 
,^^cil, mil' jum Xtjeilvon i^ra, in c^v. 4, 

Meu 8 nier(Anne Gabriel deKer- 

lun) eiu untcfaiititcf fifing 6ilfdjei'@d)Lift; 
ftefleiv ^at ^ciaii^gegcben : Le Code lyri- 

que, ou Reglement pour i'O^ora de 
Paris. ^flVig^ 1743^ 12. 

IVI<i7 (Girol.)f,IVTei. 

Meyer (.,,) Uiiter biersm 3?amcn 
(inb iimSS- iSoo gcfioc^cn moibai : XII 

Duos p* 2 Vc. assez faciles pour Stre 
executes paries Commeni^ana. 

?OIei?ct OBanfjrtibjctn unManntcr 
Sonfiinftlfr, roaftifc^ciiiltdj ein OLgflnilt 
iim 1650, t»on beficn ?(vbett jltft nocft in 
9Sfi. unter meincr ©ammlimg kfinben : 
i)^iu(>ei'UiuciTidjt^ roiemnn benzene; 
ifllbqgU'flctircn foil. 1) S8etfd>icbenc Ow 

flclftiirfe in einem^fl6nfrtt«iln(i^ein^Dl|t- 
wn 1673, 

SOUijn- C€-^J 5flt 6eij Sa^nel in 

Seipjia BSB 4^3 M cy Me y 4i4 Seipjig ^eirMigcgc&cn ; i) Partita p, a 

Clarin. fi 6b. s Fag. 2 Cors. No. x. a> 

3wjei)SegcItanjejU4>^a!it)en fflv^Pf, 5) 
igmWifbcne ^dnjc im ncucflen Qitt 
^i}\md. 3teaSB- 4)©ev9leLCtim 4tc«aB. 

5)Six VValsesa 4m.p.Ff. Oe,a. 

®l6i;ei- (3oact}tm) aule^t Dr. wnb 
*]3rofelTi>i" ber 3led)tc uu& bet' ffiefdjid^tc^ 

ringen, geft, jw gjeilfberg im 35t'anben&ur/ 
9ifd)c»,flm lo/Aug. i66r, biibcte |id)d« 
^onfilitftlci- quf bci" ®c^tile jii ^vaun; 

feft \mv, fliibii'tt bann ju 3)tait)mg, mb 
njuttse nad^ einei Stcifc^ roeldje ei-, Ale ^of/ 
mEii^ec jroewer *^firn Doit ©djulentjnvg, 
Carcfj emni gvogeii "i^eil Seurf*Ianbs unto 
gvanlieirfj^gcmadjt^attc^ i686aIiJ Can- 
tor figuralii an ba^Symnctfiiim x\ad)^bu 
tingm £)cvufcn. J"?icrauf n)utbe cv 169s 

Safclbft Professor Musices, mb 1707 

Softpr bzv 3icd)re, luobcij er in Cet cvftett 
Alfiffe Ce^? bafitKn @i;mtiaftum^ bic @e/ 

^i^ I'^i^kbtCCV fl|/Profes5oremerima, 

roobei; ei' a&cv nodj in uieltn roi^:btigcnQ>ro; 
f cffcn a\6 HiiytUt btf iiK, 6i« im le^lgf fcfl*; 
ten Sa^i-e i^m ber ®d)Iag ba«(S5e^irn 11, bic 
3ii»3crflfeitf/Woia»fcvflmi.2lpii(i75a 
fuib* f- Di. J^eiimanuiJ Ecic^enpioj 
giamm. €v n)ai ft in Sicun!) wi* Aiirfjen; 
faiitflten, rielmcfjv roilnrdjte cv, raanmSc^/ 
tttiUx)t)m ^3Kotettcn, nIS cinfv cvbauU* 
d)ein^(vd)eiir:))lNnt liifftn, unbbieSan* 
taten gnnj au^ bet ititc^ettcibftntien,m6em 
peaufS5^eateL'9P^6rrcn, unb gab be^me; 
gen fcrtgcnbc @d)vift ^erau^. mddje i^n 
fitev irtcincu ©acit met QJifltf^ef&n 
uub S'lf) imannticrnjicfdte, lyc^wfgcn 
ev nod) tnueii folgcnbc jnjei;@c^iiften nacf;/ 
folgcn lie^ : i) Untoigre(f!icI>e ©ebanfen 
AI)ct bic nculi* fingeiifTenc trjeatiaUrd)C 
Sivdtenmufif, imb von ben bavinncn biS; 
[jciofi6lic^9erocibencn(£antatei^mit93ci; 

glcidjimg bev SJtujlE Boriger SciKn jut 
iBnbcffcmng bcr imRigcn toigettclit, 
Scmgo, 1726. 7o®«itfn lit 8- 2) ©cc 
anmalilidje J^am&uvflifd)e Criticus aine 
Crisi, entgcgcngefe^t bcm fogcnanntcn 
©ittmgirdjcn Sp^dco 3d^,, 03tattf)C* 
foiH^ iinb bcfRn vamfijndic^et' 55ele^; ^ 

liingS/UnsvHnb iti 23ei t^^bigMns bfv r^^'^ tia(ird)en Sitc&enmufif gerofcfm tsoti if. 

Semgu, 17^6. i8o@eii. ins. 33©crab/ 
flcroflrbigtfiffiagcmeiflf^obeibetfuffc^Itc^ 

gcnannUR gctec^tcn ^agfc^ale cinti veir 
fapten^abfL- xt>o^\ Utanntm InDocentii 
Svanfen&evg^ auf bfm ^oindg et^ 
(annte Utigcrec^tigfeit unb ©eirug, famt - 
bcven unb i^vei Jflbncanfcn 5>efivafung/ 
in cinei' dtelation nnbUntaiebitttg jn^eenci' . 
guter ^veunbe, (Gottlieb unb tebee 
1: e cb t S ttoiv unb bev2d(leifd)tift ^jovlefagf 

ten^ranf en&ev(t J emuoratlemdl ent/ 
grgengrfifUtoon etuem bantBaten ^ifcipul 
&c^fii(fct}li(^ aufgrjogfnen/ ilbct a^tt^ogei 
nen, unb fc()An6Udj fcebgcnen ^eirn D. 
3oad)-\)3Ie9er. i7=»9. 61 ©eit.ing. ^ 
931epei' obcv ilJieici (3o^ann) citi 
itatjci" Otgelbauer in bn ciflen .^ilftc bc« 
T7'3*>f)v^unbcL«, ^at, ObicOrgclinbec . 
^anptEiicbe ju gianffurta, 3)t. erbauet^ 
unb bann 2) bie lOIilnftei- Oi-gd jn Ulm 
1630 buidjautf enunciL f- Ttblungi 

juiis. mech, I. p. 376, 

'a); e 9 c I- C3of)ann Sriebiicft) ^ai^fini 
(jer unb ^omponi[l in b€vZuff>ad)CvSiap€Ut 
umtJ3, i7}o^ge6. bafcl&(li704, roftr eio 
©c^iUcr bclbfifiamSapellmeillct^ ^tltm 
lev, mitrodcftem tvMd) dneSdtJang in 
3talien ge tpefen n)atv unb af^itlt nadf feif 
net' Smiitffnnft o&ige ^teUe, £1- fpjefte 
nid)C nuL- Clavier, fDnbein verflanb autt) bi^ 
.Sompofitiony inbem ei fdjon 1730 me^rtvc 
Q)mtienuerfmiget ^atte. ^ieilH^t i^ tt . 
bfp nimli<^f, mcldjct f*on im a. 8ej:- Mnteir 
bcm a^amcn 3 ^ a n n OK c V e IV aU mc^ 
maliger .«apeamd(lcy ju "Jlnfpflc^, ftngw 
fil(nt mii'b. 

53Eeijei(3oHn *^dniic^ fffrnTttan/ 
gule^tfiicutenantuntct: bem }U®&ttfngfu 
ffe^enbenJ?anniSt)n'irc^en3lcgiment^5ac^^ 
fcn;®etl)a^ gc6. ju s^annoDCi am ig* ?0;«^ 
1741^ fc^iiebaugetanCcmSBcvfcn -auc^: 
gSriefe ilbev SRut^lanb- ©Strmgen^ 1 779, 
1 ^dnbe in g.^ in beitn erjiem 'SSanhz bev 
aofte^vieff)anbclt: won ben Slut* in ^e* 
tft^burg, ttom I^cateiv »om93auj?i)dll,voii 
6ei' Sf^gevmufif, von bcc SBoIftfmufEf «nb 
t)om Canbtanj, njo&e^.auc^ eine SRuffift^e 
aJolEfmelobiemic a&gebrutft ift, unbg^rS 

flmi6.3lowmber 1783. 
. iificpec($eteOnnum bicaj?irte tr* 

i»»ti3*n So^tjnn^ctrt. wflj(vfc§fiitiiic& jur 

3tfw BSB 4i5 Mey M e y 4i6 ■ 3(mftcv&am UUnUt ^otif I'ltfKa" utib S^mi 

pmnft/f)«tVDn )"cirift' 2li6at in ben ©i tirf 
imb einem B. C ^amO^nvV, 165?. 4. f. 

Corn-aBeugheinBibliogr. IVlath-p, 

348.wowritcit)in, p. 547. norfjfol^enbc^ 
ion bicfcm 3)iei)cr flngcmcift t^tijet: 

Peter Meyer heeft het rferde 
d<^el van*t konstigh Speel-Toneel 
t*samen pesteMi, vol van de nieilH'ftle 
Franse en Engelsche enrle heKeri' 
daeehfithe Dai»senien, als mede da 
meeste Baletten, die op lie Amater 
damse Sclionwburgh gehooit ends 
vertoondt worden, om met twee, soo 
\iol-Baa,of Viol deGamba»aU ander 
Spcelgereetschapte4peeleD.Gediuckt 
tot Amsterdam, 1660, 

g)i e V f 1' C^^f tcr) X*3ftcnin|li'umentmiV 
c&ev ju J?amburg ami % 1800, ifr aiiS 
3Jmi]crb«tngel>atti3, unbge^&:t utitcr bic 
flUtEn^v&eitei'UHb^iinillei'ba'iicgmioaiv' 

tigen Sfit- 
gjleypr (©i6ranb) cin imbcfanntct 

ifeele^rtet mi bfu crffcu ^(Slfte beS 18. 
3a^i-&unbcv«/i)at9fftJ)vtcl)cti: ®eban(m 
t>on bem [ogcnannten aBunbciv-^oin be^ 
<Bv«ffn Otto bc« iltcn uon Olbcn* 
6uv3-^t*:mcn, 1737-8* 

(i;Sfy.genflmitn)ivb,rt)odbiit)Cii^o&aaUcg 
ffmc9tic&tl3fcttl)at, lua^boitvoti i^mgc* 
fagtnjivb, wavflfljoren ju 0c^nc(lfmt^cl 

in bevOBci'lflunfe am 3o.OfM744. fling 
* 1759 fluf bie";ifabemic nac^ Sctpjig, mb 
Uijvtt 1761 ^on ba ttJicbev in fctncnOicj 
Juirtort ju fetnem93atev jmiirf • 3m 3a^i' 
i764fauftecibie®(iteLjii 9lot^en6uii), 

wo ev [\i) gfliijfeiiietSieMtng^^SRcisung iw 
'in<»tut(utibe,^Kcd)ftmf/&Eri>rt&«^fl'Jfvj«L' 

SJIutif ii»Pi^^Ii^?/ tnn?clc()Ci' ^un(i er fdjoti 
fllsSiSngiingc* flilf b^m -Slfluieve unb bev 
fflioline jicmlic^ writ gc&iadjt ^ntte, €r 
rttt nun fa(l tdglid) uon ^iet aud nad) ®6vf 
li^, um bci; bem btifigen Ovganifien "Slitof 
lot auc^ ®cncvfllbaj5 julevnen. €nblic^ 
tjcrfaiiftcci 1785 fcinc &&m iDiebev uu6 
aognunganj unb gat nfl*®6ili^, m cir 
' p4 few an fein €rtbe mit bem 93atie uonSm gang it;tii fo fe^t >jiilcfte, biip fw b<{i gicDr 
ItngtJ/^nrfi'^mcnc fcinev ganjeit ©egcnb 

tvuLbe^unbaugn- )Vmen4in()aItcnben^Abn' 

frufpjiofenQ^cmri^tinijen^ fciii A'lavievmi; 

KLtrimmf)ai- jitnmcfecn, PCifettit^te ft fe[)t 
gate .^ aim on ita's^ju n>Llci)cmS5c^nfc 
et' cine ei^^jenc QJ(fl?[)iltt^ angdegt fjattt, 3uj 
glcid) fpielrc eu bie^ 3"|tr!:ment auc^ mcu 
jta f)aft. ^i'Tibnj It^lj a- e^ a&ct nic^t ftlitiii 
tmenbcn/ittbemeLiimiS. 1794 fo Idnge 
mbcitcte, H^ cv einen anf ganj ncue Jet 
emgevid)tctert SJogenfiagcl jii ©tanr 
bege&ia<^thatte, 5®a^v)"i*e:ii[id> 6ebienfc 
ct |ic^ fta&ei; beg giiten ?td ti)^ tinberer^ad^f 
vci/i^iibigen, ©livafdjfrt^.D.^^ (a t; 

11 1 iU^ifttn&evg,(i;2ireriit.Anjeig.i798. 
©, 11150 t^^B ^f fclbtgem bie uamlic^c 

Scc£ mi'itiClii^ angcgc&ni fjabe/^reldje nadjr 
mals an^^effl^i t moibcii ill ; ju Tcin^t 2fii^.' 

®6ili& fcau mc i|te bcwgetiagcn ^aben. ®u 
aiwfii^diKi}^ Qji-fc^vcibutig eiffe^ ©ogenj 
fliVKl^inbem Otto&ci'ililcf bet fiaufiijifdjni 
3Diontir^fcljtift\jon 1795, wo fic§ wd) bic 
^Ibbilbnng bcf]clben von innen imb i)on auj 
gm befinbcf, (autetfolgenbeimaficn : ,, 3ii 
@6ili^^at.^i'. t».^evtf i79S eirtCc/ 
gentlauieiv in (iJcilalt cine^ Slt^flelsJ^ mit 
©flvmfaiten^tJomgioficnCbti jtunbrcvs^; 
fnidjcncn f» rrfunben unb jnStanbc gc; 
biac^t. ?]icctenge^tquei bnrc^ bn^gattje 
3n(li'iiment ein ttierecfiger 2^af)m fciiE; 
tcdjt^ in fficld)em fJi iebe ©aitc ein ©ogen 
DOR ^pfeibefjaaien eingefpannt i|l, unb wef; 
c^evbiir<&einenSu|3tn«auf«nbniebn'b« 
toegtmivb- 5)nic^ ba^ S^ubeibrflrfen bft' 
^a\]i wiib jebtfLeinje(nc93ogen^tt?df)teiib 
femet95eivegnng, anbie®iiiteangebiilcfr, 
inbeg bie®aite in ii)vev lu^igenfiage bkiUu 
3>uvc§ eincn ^-DmcE mit bem ^nie evfjebt 
(ic^inbev^Jlitte bc^ 3nfliitment« einqncu 
i^baIicgeubCL@teg,bencumcttKenc@tifte 
jc6e@£iite injwpi; 'Zf)eiU tfyeUm, fo, bag 
bfl^ ganjf Sttftiumcnt um einsOftabe ^6^ft 
intoniit- 5)ic^ nennt bev Sifinbet cineu 
glagcoletjug. 3lurf)im?(pnlttilcfcbei?0io.' 
bej&urnfl(«Don 1796 foli(tdidne31ac^mI;t 
bflt>on6Fflnbcn. ^ierbnjlieg f*abev%m 
Don^ieijer^ ^unfifleifi udi^ nit^tbo.' 
wenbcn, Snic^tfobalb^ancfrMn bc^^rn. BSB 4l7 M e 7 AI c z Mic 4t3 tintcttia^m, fottiue abci* ben innein^^au 
bcffi^l&eii hama\S nod) ixid)t jn ief)en Mom; 

^in. Dr, Q, u a 11 6 { cifim6cric^ctiiiiieL ma; 
15tn iiE)iiltdjc 3*iftiUDieiu. Jprcvauf bioc^tc 
er^fiAdjm*nid)engi-o^L*iu^lufO)>fa"tinjienuou 
3cir ynb 33idl)e^ auc^ cin A^nlid>e5 3n|h'UJ 
nientiu^ton&e^biidftnljci J^ n l m oui; 
foil nannte. ^tiblicO flitvb ei: ju @&i'li& 
am i4-3"rt. i797/l^oi^*i"f fd»e€lfefte«^ 

Ij6iu», iici awf ttotiiit mniCfii. 5n mcffen 
^aitbe (Tc abet flcfommeti |mb, I)flt mnn 
lucfjt erfa^icn. Slflc^ridjteiit^Dn be r CSifiti; 
bung un5 ^35cfc^ia|fcTi^eit tci|VII)cti fiiibct 
man nod) Im Sabiif-'Somnftl 1795. ^u 
Xli. ®- 441 -445- i" Cet aiatioiifll; 
jeinmg bet" ieutfi^eit 1797-®:. 13.8. 
©-180 — 282. jtt 2Bielall^^3Jcucm 
5eiUfd)cn^3Ueifur i797.t2;t.lll ©,291. 
icfon&ec^ ahcv in Dr. 3inton*^ ^niF; 

fd)i:ifuufi^i^mbn'iiaiifi^tfdjeri5)fonar^; 
ft^Lift i797/'3Jni). 

yon '3JJ c 9 f V C35aronefrc) eine ^iUts 
«ntittju5Dien urns 3,1796^ mmbc urn 
biefeScit nicf^t nur uiuei bif bafigcn doiv 
jflqltd^ftcn imb ausbLucfroItcjlcn Soitcpia^ 
tior^pielfiinricn/fonba-n aud) ^ortipoiii/ 

17^)6, mxb T>ani>e\\i ©clfctltintcmdjt/ 
SBot'iebe* 
♦9}?ei^ranb(3aO f. gJIcitanb, 
^Oit^n jun. (...) etflbiirfc 1797 ju 
i^ambnit! eine a3tutiff;anb(ung, nnb gab 
bTOonju ndmiidjct ^iit tin jiem(td) voU; 
ftclnbigcrfSSi'iijeiffcnig geftodKnei, gebtiicf/ 
(er uiifc gElc^riebciift' ^ufif'^ti^^fe von 
iii^fifen in s.au3. Sftad) bcv 3fft f)^t 
U" bamit nidjr nur cincn 'Joffvinnenfcm 
^anbct t^Cl■6nn^en^ fDiibcrn iiiicfj i?:i'fd>iebc; 
lieaCci'feffI6fliiei(eqr. GEin^oi-I 5Bah. 
gJiFijn ifcba)eIbii;Kcit[)S.'^wdjbiiirfeivunb 

Meza dri(,.,)em 93io[inmflc^ev JU 
Piicca nm 1700^ bcfTen ^ttftvumente qe^ 
fc^a^tmci'ben.f, Frau?; Al b inoniNo- 

tadepliStromenTi.31ilano» lixber^eiv 

lin. miif.^BIonnt^tdjr. ©, 169. 
93iejqci. f, ^ijle^^er 

M e B o g e r i (Giov.Nico!o)cinSomf 

»)oni(l, befTen Scbcn^jdt nit^t beffllint i^i 

£rj:.^SoiiCiinftUT. Ul,^, 5nUDnfe[ncL"Si&cic^ei'auSge3e6fn: Ma- 

giiificatA^ vocicon B.cont.SBa It^er* 

^Dt i c^j a c I (5320 fin ^OtJndj nub fun|^ 
voHei" Orflclbauci imi ba^^-i 550, l)at Oiv 
gein ju iffdjcroJtben unb ^COInnSfelb, be foru 
bei'jaijei' bad im^om ju ?}?agbebuig ti)u 
malft ge(tanbene Heine SCciC mit tielem 
gleigeei'bnuct, f. Praetor. Syntagma 
IUp.ii7- 

g]? i d) a e I (MaglsteOnjav, nacft ff infu 

tnfcerSomimfannfiidje iu '33flll?( befinb* 
nc()m®iabrc^hf^al^*35neim'unbOi9flm(t 
biefei- Jftirdje, am 29. ^lug* 1443 getbibrtt. 
ijin ^emci^ meni i|tcn^, bag bafelbft um 
ticfe 2nt bie Oigeln )cf;on im Qfebiauc^e 
getcerenroaien. 

Sliidjael (Pater) em gJIinon't mU 
' d)£n \nuSpx\\}0 n ©ittet'^boif in fei^ 

mv 9>io.ii'apf)ie^ @, 135, aU eineri weit 
unb bixit bcnl^niten ^Ja»icri|len nnb Ovs 
ganitren feimbav mari>t, ben tv 1766 ju 
^icnjurneuenAapelle tc^ ^tf^of^ tJoit 
©toiinjarbein engflgiir ^abe, n?o beifelbe 
6et) feiner eifien Stfc^einung etn nnit& 
iDunbei'fdjSncfi! .ftonjeL'tuon feiner .'ftompo^ 
fition anffcemKlaDictc gcfyielt^abe. ©itg 
mag ^iciv a(^ bic einjtgc Sladjrcdjt.bie mail 
wn ii)m finbet^ angemeift bleiben, iOIan 
wvglei Ac Ijieinn't ben 2ivtitel 0}* i dj « e ( ( * 
im fl. Efv. fe. 939- D^nc 93oinfiftien, n>o 
mef)i«re lllaijieifadjen angeffl^it roerben^ 
ttcldje ifjm iua()ifdifinlic^ angchfirett. 

tOilc^ael Oio^ier) jufefet Cijuif. Star 
jjfllmeijter jn^reiSben umii3. 1600^ tow 
cin qcborrtcv>]7tebcrIJnbeiv ber 1587^ nac^ 
tern Xobe tesSi^apetlmeijta-c (li eo rg Jo c/ 
fie I" ben SlnfnadjDicebennnbcffen^te^ 
jcer^icfr, SL-^fltbafelbfl uon reinei3lVt>eic 
inben©ruct gcgcfcen : i)Irtioitu» Da-* 

ininir. Dierum 5voc. ficipjig^ 1599.4.. 
2)Inti'oitusaninverfiar,(Eben&, 1603,4^ 

f. D. % ll\\bi\ ® I e i i^ SitSbu. JJtef^jrm, 
iinb^ofpreb.tOitt- C.io.p.95. im S5ov/ 
teiidjte- 

?0HdyaeI(@amncOOigani(l urns 3. 
lejoanberJrtiMaifirAe ju Seipjip, gc6, 
jn'I)teSben^f)af\)Drt feineivifibeit befannt 
gemadjt: i)PsalmodiaRe{^ia»t?&crau«f 
erlefene ^Spriic^e an^ ben 2 5 ^r^Im^n 55rt/ 
ribei^ mit 2, 3/ 4 unb ; @rimmen, be^bc^ 

vocaliterunb auc^ instrumentalLi^r jti 

ge&iaurijen.SnpJiS/Afii;. ^. a^^Pabna/ BSB . 419 Mic 

nen mb QJaQtavben ic. <£r|ler ^^eir unb 

SK i £^ a c a (! (er;n[iifln SriebiWj; bet 
®i>I)n einej £eip^igeir Stijtctf^ Mag. b^i: 
^()ilo{bpf)ic unb fat 1801 ^amSlc^ieu bed 
Sammei-^ci ill Don 91 c^ w jti $)IcfrDro 

6ep g>ot^bam, gcli, ju Scipjij} 177°/ tV«L" 
Q3tbatlcf)ici' bcr ']phiIofop^tc ju l!f ipjiiifi^it 
6em3fll)t'ct793^ unb^atflefc^iicbi-n; i) 
Wc&eV ben ©cifl ba" Xonfunfi mif ^iilcffidjt 
Auf ^a n t^^ntif bev;ift^eUfd^eiiUnl)eild.' 
ftaft, €in dli^etift^ci' SSftfnc^, Scipjig^bci; 

®d)4fcr^i79?- i34®ci«itin8- mtt ber 
auf bev Ovflfl fpUlenben €acili^i nac^ 
SRubcntf^ a(^ iitduignettc. «) Itcbcc 
6en ©cifl bci ^isnfitni? :c. 3i>Jfptcv 23ct* 

(U(^. €6enb. z8<^o* i6<^ ®eitcn in 8* 
3) Ite&er ben Slcina bet* toitfiin(tuntci' ben 

fc^bnen JEiSnilen. f. Scipj. muf, Scit. Saljig. 
IL @. 1 83. 4) Ui'bei- bflo Si'tiflbenc in bet- 
5}Iu(H. f- ^onat^fc^t. fi'u' 55eutfdjc,i 801, 
iS J^eft, 5)ffmige5btcn flbei bie ^ft^clw 
fdje^aturbnXonfimii, r.€iincimia^T«oi. 

SRivj*@tiirf- 6)jnacljU-fl3 jii bcnSbccn 
Aber bic 4(i^tftirv1jc 31ami bci- i»;nfi(. f- 
eunomia/:aevIin, i8Qi.3tpii[;0u1rf. 7) 
lleber bfl* SntccefTrtnte unb aifl^icnbc in 
bcv 9Kufi(, (Ennomta. SCngufi, 1804, 8) 
lUbtt bin 'S?ilctranti3mii5 in bev SSln^xK 
2([(g.miir.3eit*No. 13,1801. 9) Ucber 

bi€ muf. ^ffiicber^olurt^ unb 93ei4itbeiung, 
3f.m.3,No.i3.i8o3, io)Uf6et bicSor; 

tftefle bet fvA^m muf.^iliung. Xm.S. 
No. 8- 1804. ii)®cban(ert eine*Svflnj 

fi^tif iirtb QJe^fir^covflettungcn, jmifcfeen 
^alfvci^ unb ?OIufif. Xm.3. No. 21. 

1804. ii)3lodjcimgeT5cmcrtimgcnflbcu 
fccrtStang bcv ^onEunfi muer ben fd>6ncw 
Siintlen. X m. 3. No- 46. 1 804. 1 3)lle; 
bet benSeip bcr Xoutuiifl- X in- 3, No. 
'50.1804. i4)Ue6cf ben^33li6braiicft bev 
©Ia«iii(tiumcnte inbemcucin SJlufi'- ^T. 
m,3»T^o- 7' 1805, T5)lU6eveinen3liifj 
fd^ mit berUcbevfeftuift : SSoHen fltte'Bcut; 
fcfje SKufifiintcn nsciben ? (in bcv ©ibliut^, 
ber v^bffgog. 8it. ^evoii^g. y. ®utf)^; 
tnut^S 9^0D, 1804.) Xm.3- No., 15, 

1805. i6)Ue6cr bie ^iid)en(a»tftte unb 
ba5pi:atoLium.Xm.3.No. 19-3*- 1805, 
^7) ©ettc^tijung itiiger ^egiiffe wm ^ 

^u|TFQntmf^t*.Xm.3> No. 38*186$. M 1 c 4i 1 8) Ucbf I- muf. ®efi:^macf . 3(.m-3. No. 4. 

1806. r9)Uebev€>c^ottifcIje unbSi'Mn/ 
bifd)canuftF, X b. engi- X m- 3- No. -6. 

1 806, 2o)(SirtS8cv|'uc^,baSinnciT5Beftfii 
beiZontunfljuentroicfeln. Xm. 3- No, 

43.44, 1806, 2r)Ucba'bcniiftf)cUfii)tii 
€r;aiafteiv 9Bett^ unbfficbcauc^ \>i:vfd}Ui 
benct muf, 3n|huni£nte. X ni. 3- No. 1 6. 
17-1807, i3)Ue6a eine @tct/c in Dr. 
37 i c m e ij e I'g @i-unbfd6en bei'Sijicfjun^, 
in ©ctreff ^n- ©ingdjbvc in ©tatrfctjulcii, 
Ueber bic 'paufe. — ©etiacfttungen sind 
€ngIdnber(J fiber ben Sinflug bcrSKuilf, 
Xm.3- No, 16, 1807. 3 3)31adjncl)i 
Bon bei bcriihmren Opernf^ngeiin, Mad. 
tf fl t a I a n i. % b, (Engl X m. 3- No, 3 6, 

1807, 24)Uc6er ba^ ^umDnflircOc oDet 
Eaunigc in bci muf. ^DmpofitiDti, 2 5) 9tc; 
cenjion \jon D. ^lomigni/^ Couu 

complet d'barmonic etc. Xm*3- N^''- 

1.2,4, 5, 1808- 36)UebeibQS3bea(ifc(j: 
bci" Xon(un|l. Xm,3. No- £9.1 808* 27) 
Ucbei cinigc Jcfil^riffe in bcf®e|ang^f jjni; 
pofirion.X m.3-No, 17, isio. 2%')'t^a 

cenfionbci'III Grands Caprices p. A-E. 

Mul]er.Oe-34-Xm.3.No,37. igii. 
Uebei'tktf finber man cwd) in ^eii 
cbai'btS 95erlin, muf, 3ctt. tjon 1805 
unb 1S06 mmii)t fdjif&baie clft^etifc^^e 
Xiffifectjon feinei' Sebf t' fi:ttXonMnfHe^ 
^uijcv Srtae^i'idjtcn ilbev ^onjevCe unb 
^iic^cnmuflf |)at ei ffii- bjefelbe foigenbc^ 
bcijgetiflgen ; 29) 93eimifcbte ©emeiEum 
gen iSbcu OTufif, 1805. N0.4, 6. 7, 35, 

36.45. i8o6-No,2i. 24,27. 3o)lle; 

bci: bie«Jirf)tigflcn CifobevnifTc bee Zons 

funtt^al«f<^6nei^unfl. i8o5.N6,3 3.34, 

3 1 ) Ucber bie ?>3Iadjt ber "ionfunfl, 1805, 

No- 51. 32)Uebev SeHamation. 1805. 

33)ltcbci fentimcntalcunb naittcSJiufif, 

i8o5.No,38. 34) 3>ie Xonfnnfl- gill 

I|jrif^;bcfc^ieibenbcJ ©ebic^c. 1805, in 2 

Slumern. 35) Webei- btn ^avattev bev 

fiiic^enmy(if. i8o6,No. 35, 36)Ueba" 

bie Sigen^cit nmnc^ei" Sutnoren (mSSui; 

tiftgc.i8os.'Ni>-43* i7)lUhtv bie. mo* 

xal ©p^^rc be? 'JonMnflleL-S. 1 805, No. 

!?• 38) Ucber bie ©enultfjeflitunb ten 

S^flvaffciv njclc^c bcm muf, 2Joi"tiflgc unb 

iSonjponiieii giln(t[g finb, 1805, No- 20, 

39) Uebcv bie gJn'ifung bet muf, ^d^igfe;/ 

Kn, i805'No, 56—58- 4ojllebeL"eu BSB 4^t IVI 1 c Ml 42a ^ilnfllci'benif^. 1806. N0.39, 41} Uw 
(ei gnec^tc tiub billi^ ^iSifiigims muf. 
Iflkntc, 1805. 4i)Uebfi bui BffeiuUc^c 
£o&cn utib XaCeItt jmtgftr muf. Xakttte, 
1805. Scvncv (}ef>6rt ()ieljer 4j))"ciu3(uff 
ffl^Wei mui", aRalacn in I)cn ,/l}iirti)ei; 
lungen ju ^cffiifieiung tn S^nmauitat unb 
tz^ gitten ®e|"c^macffl, t)eiaiie3. ijuu £^ 5* 
SRidjflcIi*. Siripj iSoo." 44) Uc&cv 
tie tjeif'^icbenctt ®attitnjicn bev 93IutTf- 
gin l)ifionfd>-'i|l^ettjcijei- 95n;tra9, 45) 
Uebev ben veif^iebctifn ttfi^ectfc^en €^ctf 
taFtet f inigcr^ompouilleti. S5ci;be tmSici;/ 
miit^tgcn, tjeiflu^g, uoiiX Snfjn. ^m 

liti, 1 8 1 1 . 46) Entwurf der Aestlie- 
tik, ala Leitfaden bey ahadem, Vor- 

lesungen- iiu^€h\ll% 1796* 3ll bct oOu 

gen stenSlliimei^fommt @. 19. cine 3[(>'' 
^ctnblimg PDi': Ueki tic (^fl^ettfc^^ ^ff 
tjqnblung bet lonfunft. Sine ajoilcfmig 
jiu"€ifi!tnun3m«|lfa(ifi:t)*Aftf»c£i|c5ci'5^^^^ 
n'igC/T798,rooiui'C((tuiLCifa^ieii^ba[j2i^ip; 
jigflegenwiSi'ttg ben fBoijJig uoi- fajt alien 
ubitgenUniueirititfnSeiicri^lflnb^gcutefit/ 
bat] auf fcinen Wat^ebciii aucl> bic iniif, 
SJiffenfcf>aft gele[)rt wiib, Sine ^Jac^e, 
welcite 33t a 1 1 Ij c f n fo fef;t njilnfdjte unb 
jLi Jpa'jcn na^m, bfljj er fogni' cin bcti'Adjt/ 
Uct)£i Sapitfll f&v fine mnrifalifcfje ^Piofcf; 
fui juCeipiig nicbeifegcn rooKtc^waS ct &e; 
tannterma^en m^ bei*3ett)iu&baunng 
beviSIidjael^^Oigel in^^ambuirti dnroanb,' 
te. ©o^evrlit^flu* immei bieSSeiTfmal 
ijl,ba5 CL- fif^ [)icibnrd) gcttifrct ^at ; fo fllau; 
be ic^ Dennod)/ e^njdvc me[)L- jitm aQgemei^ 
nen ^^eftcnbei^unftongeiucnbet geitcfcn, 
^itxe ei' feinen eiflcn iBovfafe iii^ SJcif rid); 
tenf6nnen, bcjonbcrS, menu biefe ©tede 
immei 531dnnei von foldjen Scnfid^ten nnb 
Don folcfter fitcbc jui .ftiinfl bcfelTcn^dtten, 
flU ^v. ^3Kid)(ie(i^ in biefcti De^jben 
55dnbd)cn ilbei ben QSeifl bet Xonfunft ju 
eifenncn gifbt. 3t»*»i" befad Ccipjig fcfeon 
DOi'BO Si^^L'^tt iti bcni ii^iiibigen ^Jattte^ 
matifet, ^ru. M. 31 u b b 1 p ^, einen muf, 

tI)coretifd)cn T^ocenren. 35« bUftir fi^ ^f>^^ 
Jlog ouf ben ttorfne n mat^ematifc&en X^eil 

bet5)iufi? in fetnenSBovlcfungen cinf<ftvdnf/ 

te ; fo fanben jic^ nur feltcn fo i»iel Sn^Sier 

ein, umbicSSoilcfungen rouHidj ju @tmu 

be biingen iu t&nneit., ^C}}H$ |Ufam/ mpn^roti>o^IbEe3(fflf>cfiF,ftf^bctmat^enhv 
tifc^e ^t)cil bei g^Infir iiebfl bet afuftif, in 

cincmljjibid^vigenifDllegium^roiiibcmc^r 
vcve 33;annidjfaltigfeitin biei)Ji<itei'ien unb 
jUxjlcid)mef)Lae^3ntci'effL*iinb fic^etme^f 
vevu31u^cn btingrn, 3lnc§bctn\5r.5R. ioi 
3,1803 a!idjciiic<^aiiei:fn^ei|ielleju3ie8/ 
bcnbcfletbct/It-bteetinbetifoIgenbenSa^if 
icn, finite ^Sefudjc m?5eilin (U)o i(>m bic 

©ingatiibemieiinb bie Oprvn, ^,'3ftmibe" 
uon 6ilu<f unb ^^^vmnu^" Don 3lefc 
djaibt, .^ol)fn ffienup gcroatjit fatten) 
u. fl.O.rtti^genommett^ njiebeiju Eeipjig, 
njo ci in fcinen !J3ovleuni9en nbei- ^iVfr^etrf 

genmibmcte^nnb fi^rtbitgehtJ mifiittrnm 
fcfeen 3(i-6eifcn beft^Aftigte, bic fi<^ and} oft 
auf bicfc ."j^nnft bcjogcn. SJ e i B c n ^ a mr 
met' (narf)()ev^JJtuf(f(ir^m' in SJloifma^ 
3>nrgmullei, Oifianift^firnei u-a, 
^dtten i^ual^ .^naben im ^tlai^iev^ bcybe 
le^teic andj im ©encialbfliTe untcmc^teL 

^ei;.0i"-3l"^^^i'c^'nff fi' bie SBioIihc, 
Unb fo lud>te cr uovjilglidj an ben SSeifcn 

«ou 3of- J? a V t> "/ -S. ¥»^-S. 3^ a c§, lOI 0* 
j(irt^3.®eb.5^rt,c&(tnb€Icmentiauf 
bcm S:lmn' Scvtigfcit u- ©efdjmacf jn biU 
ben, bits ill fini nciieni3eitfnt><» n ^eetf 

^o^?eii.ebett©nffcP,Xff*^flncc 
u. a.ftc^biefcvStci^eartfitfoffen.'iSeijfahfK 
jiigcni)lic^Fn1Sct|"itrf)cninbei.SompofitiDn, 
bic infleinen ©nlrfi^unb injneljmn SGa* 
riationm unb cinigcnSifbein fih-^ ^(auieir 
bcflanben,ycrbtin(teeibemroStbtgcnS(in* 
m^olci, Unb feincm afabemifcfjett 
gicunbe, .Saiitoi- ^clfcl (in (Eieleben) 
inand)E nufmnntcinbc guti^e SLUcc^tweif 
fung. ©fbrufft jinb wn bizfew ©adjeit 

blo^einc Arieita conXrVVariaz, p- it 

Clflv. in bei 3>cnen mnf, 3citfd)itft auf 
1791. ite^ 93iemliat)r- .^rtKc, (n beii?»cn/ 
belfdjen 37itenofficirt. 3n einem folgtnbett 
©tflcfe bcfinbct fid) cin fleinev «anon fAvi 
Sik\),wn\hm. Snb^r Ie^tcrn3eirl)atec 
fein ©nibium bei ^>3;aipui'gtr<$ert SBetf* 
„i>on ber ^uge" in 6 Jugen mb 6 .^^nonf 
ffli^ Stiauiev anjunsenCen ueifu*!. Zu$ 
bicfei3^iteif*ft'nen jmwn fpincrftcmpo/ 
prion XVI Variat.p,FLetV!o!on, oua 
Violona surl'air ^Vetter Michel]*' 

Seffan unb Seipjig, im tOInflf/^omptoir, 

a in BSB 4^3 Mic M t c 43i D011 fc^Sncn roof)Ki€cl)enbcn 93ii!lm(fin, fo 
imfiuflgairtfnbetf i)fil- ©eiilc* gtroadjiVn, 
mit 3 ®timmen, Sloffocf^ 1616, 4. f. 

BrjmdiiBibhlitr.germ, ©cvCicfCV 

mann in ^cimx //^(ugft Ucv ^6[Icn ic/' 
cinei €^i tftian un& cine< Q)aniet 
gjlic^acHS^ be^tei Stufifei' aii^ tiefcm 

©veaben gcbiittiser ^li&er. @o fil^vt 
(;ucf)36cbev cmen3)artic( ^lic^acf 

Hi Mf xct\^cx abev tion S n c I a m gebttv-' 
itgRvatv iinfi 1044 dld^npmiif^nbcfit ju 
QiiSfluDU) flfltb- 93c9ben abet fte^i CaS obiyi 
fluf tem^itcl be3 SSetfe angcfiS^vre ; au« 
^idlcben, im 9!ifcge, 

" SRidjaclid (toBiaO — ©^r «««' 
ffl^iUd)clitcl feine^ 3Beif ^ iff: ^Jupcalu 
f(^c ©ccIemSufl, rooiinne 50 ti'iitfdjc mtt 

%/ ^/ 3/4/ 5/ 6 "tt^ "1^^^" Stimmcn iiE&tt 
iibwe^Klnben 3n|luiimente». b\><i) mt 5 
Voces urtb ifjivm G. B. eingeff^ciltr Con- 

cerN@tfltfe beftnbli* ftitb- €r|lef Xi)Hl 
fieipiifl/ T 6 5 5 , 3njei)ter'i^et(. ebcnb, 1637. 

Michae^lua (RomanuO f- Mi- 
cbieli. 

?)Iic^eI- f. ^i*acIO^<) obciu 
MichelG^OeingroGei" TOfiflev auf 
tev <£Iarmette^ e^emaU ju 9^fin6^ mirb 

fdjon im Calendr. [Qitsic, unlv. Farii 

i789umerbif5obreii8eiii^It, €i:^«trine 
QJleitgc Sac&eB filt fcin 3nfivuraettt ge; 
fcbiicben^ wwi>n nod) angefflfjvt roevben 

iimun; i)XlV Goncerti p. la Clari- 

iiette,iii einjflncnSluniecngcflocfjen, 1) 

XjIVDuos p. 2 Clarioeite.^f. Op- i.a. 
Fetita airfi varies p. £ Clar. itUe |U^ftlig 

gcpodjen. ©eiu iiteSCetobigcn^onjcrte 

fflmfdjon i788^evflu«. Utib nod; 1801 
flngmattjti^aiitfan/dite^vimmltmjiTtton 

beff^n ^inteilaffcncn &ornp'ofttionen ^ei-/ 
nu^jugcbcn.untev bem'iitcl: 4) Douze 

grands SoIoa, ou ^tudca pour la Clari- 
nette, choisig dans les ouvragtsdu ci* 
iebre Michel (ofjtte Sornwnen) pour 
servir a csux qui veulcnt parvenir toui 
t«fi left difBcuItes da cat instrument nw^v Mit i^m untec Yost fcincm 3iif 
hamen. ' 

'iK i c^ e I C^aSpfliO — t>ie* i|Uf I 93fli7 
name b^^ ima, Sfj:. genaniuen ditern. 
£i", imb nid)! £^ii|iop^, ift bei ajBtrc 
bee gefd>irfun Jlit^i^ift^tt Svanj £u^^ 
tt)ia^bcnid;nDdjDoici]iigfn3fl^icn,H)% 
vcnb|firta atciff, bic er ^)on ^^ccct'sbui-g 
iihtv ^onbci«^an|ni nac^ Conbon aI^ 
I'ufilfc^^r Jjauvtmamt mature, in voK.i; 
©irttbe fluf I'cinem 3n)luHmcntc tuiebeir ger 

931 i dj e I C^iMnp fett 1 774 SlSterrtfr in 
ber^alfcd. StuiViKi^ni^'flpette ju^^etetiJ 
Butg^befanbHci) aba 1788 mit in baSias 
1?e!Iebc«fflmftnPo tern fin ju ^nibci^ 
SBov^ei- icat pt ©ifantflnt feinc^ 4lKiu 
$5viitev<mber5apfUE ju€af]ef, 

SJTic^cI (9ieoiv^0 bei iilngftc miSbtu 
Uv^mten ^ivxuofen^'S^milie biefc^ JHd; 
meu^au^SflfTel^, geb* 64^16(11775, einer 
bev etfien SBirriioff n tiuf bev Sl6ttf^ bie i<^ a^ ' 
tf6tt ^abc, \^\'d}oix frit gcranmcr 3eit mit 
bem ^itcl imb Slangc eint« ^lapirain^ iit 
bev ^ifn(, ^apffJe jii ^eferSbiug. 23;^r,^ 
I^a'flber bcfflnbetftf^ju bonbon unBjmrtt 
juberSfit fil^fic^nnfet *^a|?bn bfifdfcit 
aiif^klr- 3m 3- 1800 untcrna^m ct vdii 
gjmrSburg au^ctnenftie 3lcffe nad?Soiu 
- bon, iva^vcnb tvdc^rr nirc^ td» i^n ^iei in 
©ontCL'^^aufcnfenneniernte. geirte ^'8^ 
te \t>av cine bfi fo(16arflm/ von Sbcn^olf 
mit SEIfenbfin gatnirt unb mit g filbcineti 
Slappf n belegt, imb md) tacetiunbt^g 
&ltcvn 'SlovioTinqt^be fflr [extern in Con.' 
bon ueifeitiget. Sic f)attt ctncn Umfang 
uom c 61^ jw ben ^6c^fltnt6nrn bcv brcijgw 
jtiidtcnen Ottme, irorauf er nac^ ffrfobev? 
ni^ bci HumuttS £ben foli^o^I nxx^tt 
^rompctctifr5|jC, ali bai ^infc^n?ebFn&c 
©^infefn bcr^ovmonifii^Srcn Ifeg, 93cj^ 
ftiner ^wgtnb nnb roaimcn Siebc jur^unfl 
fflimeicinodjfffjrroeitbnngen, 
?9I I (§ d iritb 9K i (^ I Oofrp^)— ©eij.' 

bcS3(ifiWtmfl,£eVvtt'cM)ea6cfcincmanb 
bemfelben j^ftnftlei jtifommen. fSt bcfanb 
fic&im3.i8oo inbci jtrtpette be^Jfliftbu 

i^mgemoi-beniil/ na<i)bcm bie$ ©tft^iim 

mitjui'^nr<^4bigun3^;^4)ffegr)Dg(nwovf 
bcn,iftnidjtbcf<mnt. 

€i|d;ini BSB 4=^5 M 1 Q M t c 4&S nfcfjieu tSoi Ju55ari^: Nouvellr me- 
thodede FK ^rtri^, 6ei^ €o(l)et. Sffin^i/ 
fd}Hn\\d} ifc tif^ bcc &ei) bn- Opera com, 

ju^Pari^irt 6eit3fl^ren 1798 — 1800 \'t^: 
r^cnbc eide .^o&otji, unt) utcUcicfjt cin @o^u 
ivonioiigen 6cv(5l)mtcn ^laiinceritlcn. 

?0;anc^eniim33.i788, ^rttfiSr eaSbnftgc 
tfjcfltcv in ^^JiUftf ijefcfet : Marcio Corio- 
lano^einebcutlc^c evitpttafte Oper, 1786- 

C, Indice de'Spettac, teatr. 

Micheli(Dom.Romano)o^Pl'fl^c^ 

Michieli, j?api'flmejflei" Art bewiiat^ebvaU 
fiic^c biS^Dncorbia ju Stum^ geb. bflfrltft, 
luai cin ©rfjillev tc^ © d r i a n 0, wnb Mfifji 
ic in bev eiiieii i^dlfre be^ 17. 3a(>r^nitx 
bertS^ fll^ finer 6ei funflMHcflni ^anoni; 
(If n, ©en &eiff rt ^^ejvcitf ()ict»Dn gic&r fcine 
Musica vaga et artificioart^ won bCL" «ng 
©nine V im 3 ten ^anbe femei C^i'fft)ic(f; 
fc^ ©* 5 30, ben ^joUii^nbiflfit ^ni)alt mifc 
9ftl)ei(et ^at 5Die* ^SJeif enr^dlt aiiget-' 
bem nod) eine weitdiiufngc ^oriTbc, ttt tttel; 
6fzv n bk ®ffcf|id>te fcincrf mufifalifc^rn 
£e&enil bff^ieiec nnb nUe bie giogert fflJin; 
neiV ^f^ ^f"f'i fi' fi* flt^ft bielf fetne jSiin(l 

3lat^« erttolt^dt, 35a bieS ju^leid) b«3ieu 
^e bfi' riflen ^onttavunftiflftt unb^^anoiu^ 
(lenSwlientfftu^ biefem Scitwume i\^i fo 
ȣrbicntbiefE@tc[Ie mo^l ^iev mitget^cilt 
}u weibert* ^tc^cli ajdf}(t n^mlcd;: 
cr ^Q&e 2U ^cnebig mit bem ®to. @a.' 
brielli, bcm ©to. €roce€§ijione 
uttb anbctrtt 6evilf)mtcn Xonfftttfileirn (Se^ 
fanntfc^aft gcmflc^t ; in 3lcapef^ m cl- fic^ 
ill ®cfelll'c^aft bei ^Piiti^ett y e n 23 e n fa 
mifge^nlten^atte.mttbrmSripione® tel/ 
la,®io.3>att.prtiiIo,3Jfujioeffrem, 
imbbem5>£>mpo)iio9?ennflv jn bcrSeit/ 
alj ^mtobmeD dtoi ^apcnmei|teiv unb 
©io.tOIflC^LKOvgnntfl&eijmSJim^ini,' 
gctvmtti, mibflWbflfd6fl 9lDCn> 3tobio, 
@cipionc€ctt'fto, Qiiuftiniaiio ffor/ 
cetU imb !Z)ontenicD O^^ontefU n[^ 
gele^icc %ontAn\tki bi^^ttn ; feinrr in 
Scnwa mit fiuiiafcoSu J jafci, Jiorcnc 
§ i r n t ®ii). ?DI a j j en i, bem SapcU; 
mciftcr am 3)omc ju Zobi, mit O^fcU't) 
lOlorrolD unb anbein QtU^vicn Si&n^£ 
Ici'iu Sti^^iliinb^moeifTc^ ejn3i3^i*Ian{i 
ouf^idt/fanb ct bfu ©- Swlg^^ncfo SSaleji 
^ A V m e 3 i a n in bev ^omppfition Ocr Stantni molto psservnnte, fcrrter bert 
©ngliefmo !i( r n tv n f unb ben eefare© Vf 
9 0, bftmftligen Oigfinifr^n Ait ber93iettPpo# 
litantii'dje, 3" 5Uom nxivbe n mit bem wr* 
Itdnbigflcn fpaiiif^cn XDnFAnttlcr^ bem 
©c6rt|Hfln SlaijflC 6efannt. Tlfi biefev 
nac^j 3iom fixm, nnb Bift bfff;itt in ^talim 
feinci gl^ic^en nod^ nt£f)t gefunCrn ^Mz, 
lieg ci" fidj bilttfen beu erfto lOIcifict in bee 
SSelt jn fe^n, unb fobcite betsmegen ben 
^L'rtncf^iro^otiano nnbben^io. ^at 
lia aiauino ju etuem SGettfampfe m 
A;«nfifenntni(rt'n fluf. aber resrb chia- 
rito (er »t»«tbc fibfiwunben) beijm niten 

IQci'fucfte^ nondimeno voUero sentira 
tuttD iJsuos.iperet fo bctfy feitbem 9itt/ 
Dn [ ben Soriano unbSHnino nic^t 
anbci-aflfSiSisnott 2)iccflri ju ncnncn 

ffi" f)4it bie fdttonifEfic tOfnfiP buftft 
ueifc^icbcne nenc Sifinbunsen beieit^ert 
unb ^iit ^6d>flen 23oIlfomnicii^cit gcbrac^t^ 
n?ic feinc SJerfc auegciricfen ^a&eii, Don 
bencn noc^ folgenbe gcnannt tcaben fin/ 

ncn : 1} Musica vaga et artiflciota^ 
continenteMotetticon oblighi, e Ca- 
noni direr&i,tanto per quellif che si di- 
lettano seutlre varid curio«ita, quanto 
per queltif que voranno {irofesftare 
d'intenderedivcrsi studii della Muii* 
ca.Jn Vcnezia, 1615^ Jo/, entff&tt S'> 

^woTtS^ neftfl eincrau^fji^t'Iic^cnSMPCbr. 

2)Compieta a 6 voci. SSfHebtj^ 161S. 

^)*^anon fiir 9ff^5rcmit 36 ©timmeit^ 
ronwclcfeem^itc^citnfeinei'Musur* 

jiiaT.I. p. 584* ^flttbclt. 2ftigcr birfeit 
icfmben fi^ no^ in ^veittop[S 
©amtnlunguon^ft. 4)MotertGinCa- 

Tione : Amo Christum etc, a 3V^'''^*» * 
Sopr. e BassOf con Continuo. 5) Mo- 
tetio in 3 Canoni infiaiti ; Sancte Che* 
rubine etc. a 4 Soprani. 6) Motetto : 
Yeni, Sponsa Christietc. a5 voci. So- 
prano con I'ohligo Sopr. A. Ten. £. ed 
Organo- 7) Motetto: Oquam pulcber 
ctc.a5voci»3Sopr.A.Tcn, 8}Madri- 
gali a 6voci, VencB, 1567. 4> unb 9) 
IVIadrigalid5voci. Ven.i^8i*4. Siefc 
2 ^atciinb niydf aufbtv ^iiindjnev^ibU 
M i c h el 1 (Henrj') Mag. unb 9^ffn'i'er 

ju ©rig^t^etmfione in^ufffF, \taxh bc(fd&fl 
am 31. Oft. 1789/ im 75* S^^vc feine* BSB 4a7 Mic Mik Mik Mil 4«S Zittxi^ Slit^ ankfi'tt wau er 9tcftov ju 
©letcftingboii nnb ^'Siau^^dK Uiucv att; 
fcernSS3er(cti fjot erniidj (ifft^iicbeii; De 
Arte -medendi apud priacos jnu&icae 
ope atque carminuriit Ttotjon it\) 31 u 

^oHi^gj tine i\cz^tc ?[ufi[i3gc eifcfjie/ 
iicn ift. 

MichidW (Romano) f. Miclieli. 

Mirhna (Adamo) citl ^omvomfl^ 
6!iS(!K»m 1700^ iinft gab in ten ©rucf ; 

CantioDessacraepTO festUtotius an- 

ni, 1 — 6 voc. nebft i bi* 5 Snftiiimcnj 
(en ad libit- f. J)ar (toif fc i d muf. 

Michuf, ..) zina- bn- 3f6mmiftiatof 
I'cn bee Op*ni comique jii ^]3au5 iimS 3. 
i79S/3f^6itj«gIci(f) ju bcnDDi^iiiilidjiceix 
©Angei-n an bicfem ^^cctcv, 

Mielezenflk I (Martin,) einSiotni 

poniflbc^ 17. 3ft^rf)uriBeit6, ron bcffcti 
3libcit bet ©tnfitiic&tcv Jjcr^og ju 
^teircBuig IQn^izbemi &rfa&. aSaf; 

«0I i e t ( c C^Iic^aeO ein fimtltJoHcr ,S(n/ 
lMer;3n|iL"mciitmfl(^eriu*JSEL'liii,iraibe; 
foti&ci'S megen fzincv t^oiticfllicten S(i^3c( 
fcm1^mt^imb|lfli&bafcl6fl im3- 17 19, 

?0i i eg e n t (Sof^ann ^ctei) etn hvwev 
Oi'gejj^ftumciltci', lUii^iictjeiiilidjiu ^Sci; 
Iin,gca>nM^3. J75o,6niictci748inCie 
bafigc^ctvifivdjeemSBcif tioit so @tim.' 
tiicn,fiiu3 5Ran,imb^pe6. mit 8 ^Sfllgcti/ 
jcbem 10 Su& long unb s breit, nnb mit 
^vompetcn unB^^^ufcii, ivcldjc son Sngchi 
f^einen gcbhfcit nnb gcfdjlagen ju wcrbcrt. 

Migryo n(Iean) MaitredelVIusique 

. an bn::Sitd)e Dc 9?ofiT;©flme ju $)ai'i*^ 

,umg.3.i679/ ^^t me^mc ^otettni ucu 
fettiget/roclc&c bama[^ fflu uoi treflTicfj ge.' 
' f^oltcn tDUibcn. f. La Borde. 

, M i g n o t (de U Voye)ein fcanj.fjjeo/ 
merer inn bic ^tttc be^ 1 7. 3ftbv^imbeitS, 
^at gcfd)vie&en: Traite de laMusique, 

. pour appr^ndre a composer aplusieun 

parties, ^atii, 1659- Swepte, ttliuinem 
4ten ^^cile vcrme^rfc !Xuaga6e. <£6enb» 
i666.4-r-P-SorEeUJ;(KMt 

Miklin (lohann) ^5mg(. ^of^®c/ 

^ft-etdir unb ?OJu(ifbirePfou ju ©torf^^ofm, 

(!H>fi'mc&tei762 bet baflgeniEfinigr 2ffaj 

. fcemif einc ^^<inblungi ^utu Otgn^orE 66ra tefigtiga* o'(& ««berf6(fl« innan fee 

approbeias f. *^tilp^er,@. 197- 

-SJiEfd) C'O *J^"if. ^ammeiflngcu 
ju ©rcSbcn um3 3. i799/ 9<ib von feincu 
SlvbeirfjctauS ; Stonbo ; gnblidj ^<ib id? fte 
gcfnnbcit, am iClaviei ju ftngen. Setpjig,6ei^ 

Sieitfopf 1797- 

MilanCDon Ludovicuft) ein fpainV 

fcbcr^belmannnnb^ilettant jn ^nlencjci 
in bei ci|lcn ^^dlfte bz^^ x 6. Sa^t^nnbat^, 
^at^eiflU&gcgebeii:KI Maestro, o Musi- 
ca de Viguela de Mano- SBalentia,! 534. 
Sol. ©alt^et, 

MilandreC) — 3m ^onjeit 
fpiiit. jn Paito, muibcancfeyonbefTen Uvs 
beit 1 768 fine SZotette : Confitr bor tibi, 

Domine,a voix seule,nuf9effi()L'L f. Spe- 
ctacl-deParla^p, 159, 

M ilan i(Franceaco) efn ^^omponiit 
beg 1 7. ^af}i'^ix^iiZiti, ^at^cianS jegebf n ; 

Litanie c Moletti a fl voci con B, C. 
SSalt^ev, 

Milan t a (GIov. Francesco) eilt 
^ompuni|l bee 1 7- 3tif)vE)nnbei'ttf^ ^at i)Z]:s 
antSgegeben:Missa, SatnueMotetticon 

Sinfonie, a 1, 3, 3>4, 5eg voci con^ 

cert. Op- 1, f. ^15 a i ft V f f e i- 6 :S.ittal 

Mil anuzio (Carlo) cin5)i6nc^«ort 
©rtnta Sttatoglifl, roaranfang^, urn i6ig, 
Oigantjt ba; @t ©teffano ju SScnebig, 

nad> bcv 3cit ^ibev ^ttpelfrnetflev au ©L 
Supfjemid jnSBeiona, nnb t)c\t fid) al^ein 
fleigigei Sticbcn(omponi|fgcjetgf, wie nocf) 
folgenbe feineu 9Batc bciceifcn ; 1) Armo- 

nia Sacra a 5 voci, con Messa e Canzo- 

ni,5Qenebi3^i62i. 1) Litanie dellaMa* 
dcnna, a ■* — 3 voci. 3) Compi^ta 
coiH^^rlata con leAntifone e Litanie, 
a 1,3, 3c4voci. 4)Bal1ettj,Sa]tare11if 
eCorrentinealla Francesea i V. lib.l. 

5)AriosevaghezEe.23encbig^ 1628- 6) 

Messe, a3i7^ * ^ voci, conlnstromen- 
ti.SJenebtg, 1629. 7) Concerto Sacro 
di Salmi a ^ e 3 voci, con B. Ub> 1. 8) 
Salmi, a 2 voci, con B* 9) Concerto 
Sacro di Sal/ni a a e3 voci, con tV. 
lib. 2. 10) Hortus Sacer deliciarum» 
seuMotetti, Litaniae etMissa, Xjiict 

3 vocum. 5ffifllt^er. 

931 i 1 c^ m a ij c r (3o^. ^em) — 3fiif 
fcineii (e^ten ©eifen nennt tt (Tc^ Sfjiicf- 
33a!?evif^en ^ofmupfug, ^lavierr nnD BSB 439 M il Mil 43" ^rerf^flI. <Ei" fdfcint urn 1750 grbo/ 
ten ju fcyn, rnbcm cr 1797 'on'\iihmt, 
6crcit«2S 3«f>rc Untctcidjt aiif bcm ,^la/ 
uicie g^gcbeii ju ^aben. gofgcriBe 2Bei(c 
fin6 fflfljii gfd^ci' 3eit in fetticm aSeilage 
^^idutfgefommcn ; i)'Z>ic wa\)vc Zi% baS 
^irtnofoLtcju fpiefctu 3>t'C6fien,r797. Sol. 
3itii(tcn3a^c3an3ebev8ei|?j. nuif: Sett. 
fiiib£tman©-ii7- w-'3S.cineweitMiifti/ 
()e StcjenfTon t>on fciefemSGcife. a) 9^(0^0-- 

fiir biefcfi Jfnflrummt geff&teit Sitrtifc, 
5(»^ ben SBcifcn isfv &ei"ilftnitcf!fn Zm^ 
fiSnfHer anigtro^^U/ nad> jlcigenbet 
6cfrwietigtfit b?^ ®)»iel$ gcorbnct nnb 
tiiit Sfit35i|a^/ '.Mu^biurf unb 'Xlanicrcn 
tqcidixiHy fommrfett 179S jn ^icobni 
S^cftxccifef)cvaui. Sic biiitii tjoiFcmmen^ 
bn@fficfc ueifpradKf bfij bet Tfufflnbif 
(jimg aii^ ben 2Bafeii bed ©ctfjotjc ti 
(iSeet^Dwn), ^T^avpenticr/ CEIcmcit-' 
ti,©ufret CEcf^att Jpaiibn. Siir 

fl c IV 93? J a 1 1, 93 ( c yc (, ?i a r n w d H 
^]> cC (foil wrmutfjH^ © e e rf ^fitlen,) 

etei6dc, ©ttci^^t' unbajoi;lcu 

Miletus (lacobus) dn ^vMciiHi 

nm^indi au^cinrm imbefanntenSeitafi 
tcv, gcb. in 3Wanb^ f)at pc^ Wfl^ifd^einlii:^ 
in 3tanen aufge^alten, nso ev geft^iieben 
^flti.Deir Arte Musica. ?Sltapil 8- f. 
All at! i Apes Urban. 

M il grove G , .)ei" ^^ttfllift^et'-SEom^ 
ponilt inuei" brlTen SRamcn ©robettp 
[nreinfittSJa'jcic^niiTc nnfrt^rt; Divine 
Hymns. gdRook. 9Bi> bie fccijben uuv; 

fjCL-gc^enbeu ^iWjer etfc^icnen iTtt^ t^nb 
ii^ann, iflnic^tbffmmt. 

Mil hcyro(Antonio)tin povtugier 
fifcfjct ^ompon(|l ani ^va^a ijcftiittig, 
filii^fc ju2Cnffltt9«bfj 17. Sa^t^mibeitiJ/ 
imb |wai* jtterjl cili ^apeUmeiflcv nn bei 
.^at^fbi'alfiit^c ju CointBra^ ^enidc^ )u 
SifTAboit/ jnle^t ahsv <\li Sanmitni, unb 
^fttttonfeinetitv&eitinbcn'Sviiifgcgffcm: 

Riluale Romanuni,PauH V, jussu edi- 
tuw, BubjnnctaMtssa prodefunctis a 
se musicis niimeris adapts ta.cantu que 
ad Generalem Regni consuetudinem 
redacto. Coimbricae^ apud Nicol Car- valLo, 161S.4 Srincii&iiiicnmnf. Kafj 
tifdyen SBfifr finb jum ^^cfl in bet ^i&Iin/ 
t^vtbe$^tancifco be HJal^nboIib 
unbjnm"3;^eilmbpr,1t6nigl-m«f.©ibhjif 
Siffflfaoii ill ^^it. hcfinbliU). f. M a c h a d o 
BibLLuii.T, I. jj. 3JZ. 

M i 1 i o n i (Pietro) — ttjiib im a. Sex.- 
fdlfdjIi^-Miloni gcnannt, ©diiUc6i:tge 
feineis 3fitifel^ (ibn i|t tidKig- 

* M i 1 1 e r (Edward) -. madf berSett 
^ata'i!od)mbcnStU(f i5cgc5cn : OL^t- 

tcrsiii behalf of Piofessors riF Mu9i(^ 
resi1lingintheCounttjr.ljond.1784. 4, 

©iccnr^fllten ^otfdjMgc, bag auc^ flimt 
muf, ^^amtlicn aaf bcm Sanbe an ten ^ffiojjl* 
t^flten Beg fionbonfdjcn 93infitj3rt(litnt* 
5()eil6abenm5ctrcn, 3) Musical Insti- 
tute*. London, 1785^ (Tub nnf buvc^ 

©ninci)'^ fuvjc 3lnfil^L'un9 englifdjet 
SSSafp, nrn Snbe bc« 4tni ©anbfS fcincc 
&ci(i}id)te, bcm Xitd nndJ/ &efaiint. 4) 

Elements of Thorough-baae-LondoD, 

i787-SoI-S&cnfa[lgbloBaU«biefei:aucaf. 

5) Elogies and Songs. £onbcn^ 6c(j ^ref 

fton^i797- 6)SolosfortheGennanFU 
witb llemarks on double Tonguin^. 

CMb, 7)Si"f ®*^ntmltift3tjon0ige(flii^ 
den. Bonbon, fecij 5!^toberip gcftot^cn, 8) 

AjTthem.S6mb.Op.6- 9) Psalmesfoc 
every Sunday throtigliout the Yean 

Soubott^fe. Gflemcnriumtf 3. i8oo* 2>tfrc 
fuib Wd0 fdu bic ©mg|limmen mit ba Ow 
gel. Tfnfben me^iT(len biefcr SScvfe ttjiri 
cu tlDftDt bev Wafif gc nannt. (Er ^at fcftw 
um 1740 ali glitenifl ftn •§anbc(i ZuU 
fiS^rungrn fetnct Otatoricn 2fnt^eil ge* 
nonimen. 

9JJ i I f e V (S. 3.) Untet biefem mmm 
pnbet man urn 1797 folgenbe* gcfto(^fcnc. 
2i3cr? fliigf jeigt : III Quintetti a Cemba-i 
lot V. Fh A- eB.^Sann^eini, 

?0Iilfci(3uIin3)gebtfrenjuSrc«cn 
1783, jcigte fi^ori ftiJ^ fine entfdjicbetic 
^Rcignng fi5v bic^ufif, befonbectf mac^K 
ci' iin ©efftnge fo fc^ncfte 5ovtfdjri«e^ bag 
ci' (id) fi^on 1 790 bei) berStbnung bov bent 
^aifcr B c p 1 b in 'j^iag mit (Sct)f^U ()&/ 
mi|«)fcnfonntt. 3m 3, 1799 betratci* 
altf Jamino jweifl brt« ^eawt in Zmt 
ftcvMm. ®eine@ttmme ^At einen unse^ 
w6^n(ic^en Umfang, fo bag cv flucfe ©agj . 

pai'tien fl&a'n4"i<^« f*^*!*!- ®^it einigen BSB 431 Mil Mil 436 "Sfl^ven ifl cr in Scipjig 6ci? tcv Sofcpfj @f^ 
tern gio^cn 5£onjeit iiU crtcn- ^enotift an/ 

^ublifumS ju cvficueu ^at. 2Jon fciiien 

^omppfitionni^ bic (i* bmc^ attgeiic^me 
50Eflobieunb gcfiljiuacfroae Snihumciui; 
mnqau^iiA)n€n, tmb folgciibe Opcm 6c/ 
fannt9Civoibcn:i)©et'St^n;bncf, i)tJic 
aSfi'iDflUblimgcn. 3)Sri it^jfafcnof^cicr. 
4) Sulic obev bev ^lumcuiopf. s>^35lirf)ei 
im5 Jpanndjcn, ein ^mnmmd. ©^biutft 
fmb: <)S*iwoi"it3Cfa:i9cau6bcn93cumanl>/ 

cu^jugau^ bcmivolrtfrnotfiiici, ^itsbcn, 

SB.' 9^ ^cd)^ .Sfanoiift. 4^>JG, 10) HI 
ttictftimuugc (SScfAugc. 5S SJ- iij VI 
bmMlimmiiie ©cfcinae- fi^ 3B- Jmici fjat 
wfompomtt: Ouuatuuen fdi- .Sonjeitc. 

gjlillcrC^U t5on beui mait in 
^iflcj^ muf. Jrtatal, uon 1799 folgenfcc^ 
3Bcv( tn XR|t. angcjcit^t finbet, fd)enu etii 
SEicnccSomiJoiHfl juftiju: OITertoiium 

a4V0civ a V. a Clar, Tymp. VioU con- 
cert, conOrgauo* 

gjl i 11 e V C- . ii^ Eicv SJeifrtfTn' bH fcU 
gettbeit gebiiicEfcn ^Xiaffnte: ^[nwcifung 
jiim Stngctt bci 0jtviilmc[obien.^fnnff, 
fl.9K- 1793-. Ob ci abev ci\m bci' b€\)bm 
*Di1)cr9e(jeiibcn ifr^ (tS(3t f\d) Wc^eu OJfan; 
gd^ (in SBoniamen nid)t entrd)cibcii. 

Millet (,..) ein 2:onfftnplciv kUz 
ttifl^rfdjcirdid) ju ^mx^bimM^ fi' fofgcii; 
be 3Sertd)fli fteinuSgnli: VI Romances 
avec Accomp. du Ciav- Liv. i, bn^ 

©tfrflenbcijT. ©evfclbcn Liv. 2. £bcnb. 
ficijbe 1796. 

Millet (lean ) Cl^anolne sur- 
etantre du BcsanQon, f)at gcfdjiieBcnt 
La belle methode, ou ]*art de bien 
chanter- Lyon» T66i. 4, @0 gieBt unS 

JJ*r. D, Soi^f ^' t^i^f^tt 3trtifel in fciita' 
fiitciaciir. ^c.uon ©lanfcnbmg in 
ten 3u)^&en jum ®uljcr, ©• I. @. 2 ^ 8. 
unb ffldlt^ci ^ingcgcn gckti ben Sla^ 
inert be* aJerf anb bcn^litd fcinefi 9Bct(^ 
foIgcnbciS«fi<iItan : leanFratic.M ill e t, 
DirecloireduCliantGregoricnXyon, 

1666. ©attonbicfenaiedjcEjaUbcLfaffc 
id; bert ^efT^ern bed S&etf^ ju entfc^ctben. Mill eville(A]easandro) ein t^r-' 
ttcfflidjer Ois^"i|^ Jiilcfet urn ifi::^ Sfir 
peilmeifici" am Som ja iOoltcrvn, gcfc, ju 
Scvim-a^ biente in \mcv 3ugenb aIs Ovga; 

tU[i,jiieiil bcm.^5nigc t)Dn^oIm,bann be m 

tSmifdjcii Aaifciv cnblidj |anem tniibe^; 
^cvrrt,&em.^erjoife j«5fit«rfl/ wo ei unt 
1621 ^apdlmnjtfL" TOai\, «nb bniauf urn 
J 6 ;9 bie ndmlid>c ^ulle am ©om jir 33oI/ 
tci'vn 6cfIoibctL\ ^ii^lidj (tavb er im 6S(fcii 
3abit (Vinefl iMni jti Jeiiaid, u>o et oudj 
ju'St.Sloccobcgiabcn licgt. f- Superbi 

Apparato clegliHuom, illiistri diJF'er- 

raia p. 130* ^nfiei rci fd)iebciicn Opetn^ 
bic ct bamals nod? m bem fnl^ru 3Htei bei; 
fcltven rdjon gcfdjitcben ^nr, finbet ni«n 
aiii^iiodjbic Xitel \>on imd)\tc^^nbcn gc; 
biucfienaBetfcn^ mc[d)e ei ron ("eitler3ll■; 
bfit^clauSJcgebfn ()at: 1} Mease e Sal- 
mi a 3 vocl. 2)<.oiicerti a j, 2, 3 e4 
vociJib, 1. 3) Motrtri^a 2,3,4, 5 e 6 
vooi.Lib,5- *)Mazzo di Harmonicz 
Fiori, ase3 voci. Lib.fi, 5) Moretti> 
aa,3e i voci. Lib, ?. 6) Novell! Fio- 
ri,a:i, 3e4 voci- y^Lifanre de B. V, 
ajvoci. 0)tj»*nime sarre,Venez.i(i23. 
9)IVlotettl- Vene?;- 1629. pPfl i (tovf; 

f c u e Hatal, unb 8 a '^ d i b e. 10) Ma- 

drigaliiSvocL Venez. 1575.4, 5>icfe 

le^tevn befinbcn [id) nod; auf fcci ^Jliinrfjncc 

*Millico(Giu8eppO — iJifc^eiuf, 
bet Tlus^abe rcincv 3 Xljeile 3[iicmn naU), 
nodjim 3. 1798 am Seben unb mcUeid)t 
gai roicbcr in ®ien gcniefcn ju feijn. 55aij 
im a. 2c^ nidjt j« riel jiim Cobe feiiier Xas 
lenteimSi'fflTigegetagt trovben ifr^ beroci; 
fct bet 2(«Sfpnid) ctneg unrcict fompetente; 
ftcnSRidjtci, bes jtapcUmcitlei-^ ^djulj, 

n?ciinciineincmanmidjilbei'|"d)icffen?(ufr 
fa^efagt: ,,3c^ ^abe i^u in Sien 1771 
8e^6Lt. 3n fDl*cm©rabe ^inieiGenb fjat 
webetsof^eivnod) nQd)heiv rcebci" tn^noc^ 
auget" 3r«liert, ein ©linflct anf mein &ci 
fi1^lgcroit(t/' SOort fcincn^ompcfitiDneii 
ffenncn niui nodj angcfii^tt weiben: 3) 
LaZe!mda.Op,ier. 1787, anf bem ^3/ 
ml%l)iata' ill 37cftpcl aufgcfil^if. 4) 

Nonna per far dormire U Bambini, 
Ncapel, i792,iit^3>iii'titiu\ 5}IXAriet- 
te italiane per TArpa o Pf, dedicate 
alle Dame Vicaeai. Farul* IL lU. jcbef BSB 43 1^ 
iJ Mil Mim Min 434 r 

Jit 6 ©filtf, SBtfit, U\} Kvunh, 179s. 
^ieMd)t finb bit^ a&ec fdad)\liii)2 wn izn 

i787iii2oii6oucifc^tenettcn4(S«mm(«n; 
gen itflrt jotiftS. 

M i 1 1 i n g r e (. . .) wa^tfc{)cm(ic^ ctti 

SonfUnflkr ju *paii(S^ von bcffcn 2tr&cit 

gcgen i7949c|loci)CtllD0itenfinB; Suite 

jtourla Harmonic a 9 Portias, Op. f. 

gjflriS. T- ® d 9 ( a mil); SOerjeic^n. ©. 30. 
'^Milo (Maria) ciite e^ingenn flu^ 

«m«3. 1 793 i^i' ©tibniy gcl^odjni ^at. 

5)id)t£i; julc^t, Mttig 3-1536. ^tMit}mpU 
iwannin^avun, (tflmmte du* cincv <tHu 
cl)ett Sflmifie iu ^Ket^m ^ei, «nb mat niiter 
lev 2flf gicvung be^ 5)iarf3rafe« 3t I & r c dj t 
WM 5)rcu0ni, 1519, ?>pegfv itt ^zibcw 
lm% t^atc\ud)is^2 miM^m ciuc Sleife 
md) 5^c^f^rf)^a^^, mac^fe mit Zixt^cv 
©efantttfc^tifr, utl^CL■I)TcIt6cl) biefcrfficlc/ 
(icitfjcit citicnSSovfd)mat£von bev cyaitijc; 
ltf-1jcii3icIigion^ innjclc^acr fidj ?tcrnad) 
iJtMi 5^tiiil ©pei'^c gciifluet mtmid)s 
ten Iie0, 2Radj gciinbcrtctiHcgtciung^fotm 
bci ^!dIl^c^ 6Iic6 cv in 6cit t^ienftm hei 
J^crjogS^ utib ceiwftltctc in ben Sfl^ien 
1535 unb 36 oben gcncninte ©Kite ju 
3^flrtcn. 93on Tcinci SftBdt Bcfinbct fii^ 
nod) fin ^Jtartiiffvipt in S»Ho airf bci 
©c^Io06ii)((Ot^£f ju JEftnigtSCcrg in ^ucii;? 
Ccn, iDdc^eiJ 116 griflUdjc fiicbei", auf btC 
^eftcage^ fcie ^pflffionGiyDcfte, fccsglcidjeit 
Ucbcrfc^ungcn wkv $»falmen cntf)5lt. 
Uc6crbfm"BnfrtrtgcKbc^ Sicbc^ (!cfjctfliid) 
6ic93tcIobicin SRotcn. Snbcifln bcn^^m 
^og, alg fincn Senncr iinb £ie6^flbeiv gc/ 
vi^tcten Si^fcftvifty frtgt f iv bag ev bmc^ bic; 

ft SicbcifeincSAnf&fli'teitgegenSott, bfi* 
i^m bie saSaf)i"^eit fcct c\jangf(ifc^en 3lcli; 
gion^abe fifcnnen laffcn^ m\b gcgcn ben 
^^erjog, bacingefegticfc^ SSeifjcug bnju 

genjcr'tt/ cinigfimaficn ^a&c an ben Xag Ic/ 
gen WoUcn, fiittct flbct iim SJcrgcbiinji, 
ipciin fctne ©cfdngf nid>t in flUfm nadj bcr 
fuw\h'e\d)^n'5Biffet}ftf}fift qcftctlt when. f. 
Qiffanfifi $ieu0,Siteiaigef4», ©.87. 
*MiIton(Iohn, bcv ^atev^ — Su 
flai-6 im ^o^cn 2f(fci' 1 647, f. B u r n e y. 

Vol. III. p, 134. snot. 93on fcittcn ^txs 
fetl 1(1 HDt^ citi loNomiae etc, ii ''io voc. ^nmtvttn, noddftt ft eintm pofn(f($m 
^linjen lUcireic^tr, bei-iljnb^ifAr mit ei; 
ner lO^cbaiUe an einei: gofbtien Xctte 6c/ 
fc^cnfte. f,Hawkin». 

Mimnermusi tin dltgrifc^tfc^ev 

gjoctunb tJtititfflicftftSWffnfpifler/ b(fl^/ 
tcnm 63o3a^i":>oir€. ®,, foMu«So(op 
p^ongfbilrcig gewcfcn feirn unbbie^penta/ 
metcvei'fnnben^fl&cn. SvnjarbfcSompoJ 

btae genAnnnmubc, unti wzidfeS mart 
gcrefe^nlic^ jii itt^m, bf\} ^fufdjm \mb 
55iD«n^oncn4n fpielen pflegtc- ^Pi-o per/ 
tin« unb^ova^ fjaben fcincajnlc fcJjL' 

Miner va (Paului) cln gck^rtCl' 

©ominifaner, ttielcSei uom 3 6 c^ civ bc9 
feinen iibvigen 36i(fcnfd)flften, and) unter 
bic rorjiSgltdjcnXonWnfilri gcj^()U wirft/ 
bififttc 1582 i»i SRaUanb a(« ®ifgd;©c/ 
ttifl^m©!. Officii, nnbltarb, narftbcm « 
vici gde^m ^cife ^eran^gcgeben f^am, 
jii 37eapel am 7. ^!f1rji645. 

Minguet (Pablo) tin fpanifc^ft 

5on(ftttfllcr ju tOtabcity in ber fe^tcii ^cSlfr 
te bei 1 8. 3^^vf)unbeEttf. ^at bafelb^ iti eff 
geitcn SBcilage ^crauigcgcben ; (^ua^ler- 

iiiUo nuevOj que en ocho Laminas fi- 
nas tlemuestrany expHcan el arte do 
laMuftica, con todos sua rudioieotos 
para saber solfear, modular, tranapor- 
tar, y otras curioaidades oiui utiles* Se 
ballaraen aucaaa, freiite laCarcel de 
corte,enc!ma de la Botlca; y en la H- 
breria de Manuel Martin, calle de la 
Crux: su precio ea 6 reales. J^v* Dr. 

Sol Eel glaubt/ ba^SSei-f mdffc umi % 
1774 fjeraii<ge(ommen fej^n. 

Minilf. . .) f, Ducray- 

M i n i a c a 1 c h i (Guitielmo) citI 

SomponitljitJfnfflngc be« 17. 3a!)i"^"«' 
belts, ^at ^ctflUigegebfn : OMiaerere 
ineiDeus,a3 voci. fijArie. SSenfbig, 

1627. SSaUt)ev, 

M i n o j a (Ambrogio)— gc6, Ju SobiV 

flifo nidJtjntKailanb, t^anb urn bieSa^re 
1784— 890(3 <£embfl(itl an bem gioficti 
^^catCL" JU TOrtilanb. 93on feinet 2(v6eie 
Ifinncn nnn wdf angefil^rt wevten: i) 

Tito neHeGalUe. Op, aer. 1787/ JU 
SKflilanft- 3) HI Sonatea p. le Clav. av. 

■y\Qlou.i&tMnf<^m\3, I79I* 

Miao- BSB 455 Mia Mic Mit 636 Minoja (Signora) tine t>iUttmtin 
jii gJIdilanb, fpiflt bie ^avft unilbectrefiV 
liitt\d}bn, uttb6hl^t€ nm tSoo bafflbfi. f. 

Miiiorct(Guil]aunie)— roavfinor 
bcrt^icr £apeUmei|lfr eutswi^jXIV. 

gen erwff ^(e£ iDurben. (Er ^at jwar vielc 
fe^v bemunberte >!!notetten gefc^ncben, teis 
mabeti^bawnstivuiStmovben. %iiv bit 
M^^6^iid)^m ^tlt man Hvmiuv fern 

Quemaditooduoidesideratj fcinLauda 
JeruaalemDominum, fein Veiiiteexul- 
temua unb ffitiNUiDominusaedifiGa- 
verit domum. <£i'|latl> )U 'j&atid im^o/ 

^fn2limv 1716 obcti7i7. 

Mi iioz zi i(Marccllo)^flpf(ImPiflei 

om ^omi: ju €arpi, in bev ct|len^if (ftc bf^ 
17. 3a^i^miba't«^ gab l)cvani: Salmi^ 
Sinfonie eLitaniea 5^ 4e5yoci| coa 

V.S8cncbig,i638- 

*Mi ran dola. f, Pico im a. SpJ. 

* 931 i r u « (Mag- Jlbarn (Etbin-)— ^*v 
ganjc Xitel fcmciS gCcrW^eifit: -Smje 
Jfragmaufi berMusica Sacra, roorinnm 
bcnenSieb^abcin bct> ficfung bcr biblifdjen 
^ipovien due fonbcibacc ^ac^rii^t ge^c; 
bfn roirb/ nebft not^^uenbigen Stegiflet^n. 
Si(lc2(uSgnbe. @6ili&, 1707* i^. 

M i a c n u s (Georg TheodoricuB^ein 
frtc bic fiiterawv uciloven gfgangenfi* 
®(^iftflellev be« 16- ^a^i-^nnbcvM/ von 
temabft bet ^r. Dr, Qi^Iabni attf beu 
ffllftncftnec Q5iblio(^rf 1805 (jufgcfunbcn 

I)at: Quaeationes muaicae in usum 
scholae Misner»i5. ®6di^, 1573. 8- 

SJa^rfc^einfic^ luair ft Sflntov ju SRcigcn. 

Mi&erocca (Bastiano) ^apedmci/ 

(Ictnnb Oi"gani(ifln bev StoUc^iattStkd^t 
b€i ^.^a\ilu6 i{x^l<ii[a, ju 3lnfange bf^ 
i7-3a^i^unberM, t^nr au59la\)enna gc* 
|>i'liti9,unbf)at in ben 3tt^reni6o9 unb 
161 1, me^wre ^Wcn, SSefpcrn unb 
?}lotetten ju UScncbig bturfen laficn- 

♦Misliweczek (losepli) f, ^pf 
littJf cje(. 

Miss cry. f. Surematn. 

M i t f o r d eloign) etn cngl. ®e(e^i'tfr 
beSgegenwiitigenSeitflitevi.^flt^craufige/ 

gcbcniEsftay ontbeHarmuny ofLan- 
giiage etc. London, 1 774. 8, ttJOl'^n aiic^ Obserrat, on tbe connexion of poe.rry 

with Muiic BOtfommcn. 

Mithobius (Hector) — ©einSBrr! 
Cf- bai fl.£er)/ n>cli$c^ bc^ M. ^^fp-^. 
ffitoggebaueiiS aBdc^ter ; ©ftmmc 

S.XT.eptgegengcfcfet ifl/ wurbe nic^fiini 
ifisojonbctn SSittcnberg i665gebtuift^ 

unb }tt)at cum Censura Facultat. Theo- 

log. f, Snlt^et^ 33?(l- 

^3)ntf<^fl C^vani STbnm) OJiibrnifftf; 
refictdf JU QiL"ii& in ©teijcrmatf, fdjctnt 
bet" n4mlic^e jii feijn^ iveld^ei- im a, Sicj:, un; 
tet bem Seamen Micza angefil^rt luiib, 
93on fcincn ^atifcn iji jnsar nic^ttf gcflo^ 
c^cn^boc&ftnbetman|ii\)iefc beifelbni aiw 
geicigt/ als ba^ \ieoi)m innnn (^c^alt fei;n 
fftnntcn, ?Otau ^nt iion fetnct SDrnpofTrion 
bicOpcr: 31bia(t unb3(iboie urn 7790; 
XII (iatf bffr^te ©infonien ; XI Notti^r^ 
nifat 7 unb mc^reie 3nftrumcntf; VI 
SSioIinqurtiKtten ; I Terzetto a u V, e Vc. 
imbme^me Jpaimonien filr sStimmeu; 
gtSOtcnt^eilfi bci; 5 1" a f 9 Ju SJien in ^y^t. 

"SJiittas (3o!)nnn®ottfneb) ^ifH^ 
biieftor ju Ueljen urn bfe ?Diiftc bei rs, 
3fl^t'^utt6eitg, ttjfltcin Seipjigct Hon Gic-' 

biut, unb ^at ^etauf:gegcben: J^iflovifclic 
?[6^anblung ton bet Sifinbung, ©rbiar^dv 
^im|lunbS3oafommen[jcitbetOL*3:fn,mit 
2tnmcvfiingen eiMutert unb bep @:(cgcn/ 
^.'i£ bei" folenncn €inmeif;img bcS ncnm 
baueten Oi-gelroeLM in bet ?0?nrien(ii^c jii 
U?Iien^etau(igcgebni!e- fifinebuig, 1756. 
1 5 iBtiun in 4. ipelc^c and) bic^i^pojition 
biefeS 33®tttnmen(tflifcn^voii5ob.ffi£i>v; 
ge €3 te t n etbaucten SBetF^ eut^dlt. 2lit 
meinem Crcmplate befinben (Tc§ noc^ bic 
iejtc in 2 ^iic^enfantattn, njeld>c bei; bei' 
Sinmeitjungrom^rn-tiKittag wv unb 
nflilj bet 9)L'ebigt flufcefii^rt unb nsa^tf 
f(6einli<^auc^t)Dni^min3)luf(fgcfc^tn)orf 
bcnfinb. @ie fil^tcn ben Xitcl : 5)fl3 uon 
bcmJjetinei'fteute UeljenfcOc 3ton njo(cc 
bcpfoiennet (Einwci()ung :e. ^ietbuidj ge; 
ba()vcnb aufmuntern 3, ®. tKittog. 

Mittenreytter (L) Ovgelmacftec 
^uSei^ben in J&oUonb, ^at im 3* 1 7^ ; bai 
ju©elftinbct£ut^ctii*cnj[itc^cjbcf[nbli/ 
cfiegfiifiigeaSctt »on 23 ©timmenfilt z 
S)tanufl(c unb g>ebaC mit 4 ©ilgen 8i 
^ug [fltig unb 4 S116 ^I'tir, eibauet, unb bat 
in bev i6mir«4en Aitc^e ju Sepbcn, \jon BSB 437 M c M o e Mo a *38 13 ©timmcn, ttt gcgenwirtigm ©tAiib 

tf9,wornnSSatevSamottt>flr- €v untcrr 
ridjtete md) feinen ©o^n € ^ r i fl p Kf- 
ten folgcnben HvtiUl) in fiinev Xm% wU 
<^er fi<^ aber iim 1 7 1 7 wnS^alhcv^abt rocg 

?OJ&£f ctt (^vippl)) bev fSam, cm 

im X^dtriiiSifc^ett, ^at n<td) ttnb ttiic^ bi^ 
18 ©crfemitDtu^mcrbauc^ €e ftai& im 
3. 1 7 5 5 .nftc^bcm ct ju 9to)}lc6en 3 6, ilBm 
^iiiipt rtbcL" 643a&ic gclebt f)(\tte. 

3)IocCcitC3o^antt^^n|^op^) bctf\50J 
vigcn ©o^it^ c&etif*3l(S cin travcc Oi-gcl; 
6aueivlevntc&ci?fnncm!8atcr,tinb btiucte 
jii gifiirt, 5Ho6lc^eiT^ 'SJIerfcfcurg, Q5avu/ 
(Ict)^®piel6cigy9tc^niiiren aii bft©flalc, 
Snicrnilftbt unb 97fliim6iug^ jufalnmcii 9 
9BcL(^mit3iu^me^ o^nc bicmrlcn flflifcrt 
Stcpaifltumi jurec^nen. SJftdj einemOrJ 
gdfcfliienSJerjeit^ri, in 5)ifl. bc^ ^tn. 
@rcwet;9led)!iimgtf;SaHjc(fiftftt, Sofjanrt 

ff()tftp5>. @ (^ « 1 1 d) t ju ©le^bcii. &Qiu 
6ci'6rtu, bag Sfblnng btfr^v gefd)tcffcn 
^OIAnncL- iiit ttiwem Oite gcbf nfr^ ba^er fic^ 
mic^tf)ic?cbetiiSjf it nic^t cigcntlid) Beflim; 
men M^t. ©oc^glrtu6c id)^ bag le^tcrci iim 
bic "SOiittc bci 1 8. 3<3!ji1>unbcrK mag gear; 

ModerneCtacquea) eitl Sompotlifl 

anbCL'Stvcfjc STlotrc Some be Sottfort ju 
£i;ott im 17. S'l^i^&iinbcitp/^flt inc^i'ctc 
aBrrfc gefcfet unb ^craii^gcge(^fn^ wouon 
nbcrffie^ncr in feinei" Partition, uni- 
vers.Lib.VrT-tit.7, nni" fofgnibc nngc/ 
ficntflnn: i)Chansoni 34 Parties. 2) 
Motetti 5 ct 6 voc. Lib. g. 

g)I6cf€i C-J eirt tonfllnfila' im6 
Hjafsrrc^cinlii'ft itlcujieiifl ju ^^etev^buvg 

nmtfS' 1796/ ^at Jii beu yon ©evftcn; 
bcvg unb ^ittmat' umfclbige3ctt ids 
\i\bji bur<^ ben ®tti^ betdnnt gcmac^fcn 

Suite des Air» Russes varies pour le 
Glav.bic 7tC/ 9tf/io^ iitcunb iitcSTlnf 
metijerfcitigct.njelc^eSnumcin [eine 5 civ 
l^cn ^crnuJgegc&enen 3Betfc anrfmnc^jcn, 
WS^ien^off (...) Organift unb 

©c^ufk^rcv in bep ©flvtengememe wr *^<innot)CtiimlS- i8oi,benbcc Ot'^anifl 
^o^vmann infetrt^t „1SSct^obc" nic^t 
nuvwegen fcinctr ^unfl, fonbctti aud» tver 
gen fetnc^ gufenSfeataftet* vaf>mt,ar6citct 
ail cincm Sf»oiaIbuc()C. 

93U^iin5 C-0 tOIufifbiveftot in 
Ocljiingeii im ^o(ienlo|)ircl)cn nnuJ 3<i|)L' 
1 76 5/ Wjeint bcc cigenrlit^e^omponi|l bet; 
jeni3cn®ti5cfe ju (>ijn, Dun bcnen tm ft- ^n\ 
xmtet bem SRiimcn 3i>^/]>ctei" SOI 5 ^ r i n 3 
bic 3iebe ip; inbcm fctcfei ntc Somponttl 
gcwerenifr, rotcmtv.Oi'. ^Rufifbir, aSet/ 
mar veific^cift Sffij^l afier t|t obigctSom/ 
ponift gcitJefe*^ tttic mm 0. 128. bev muf- 
^oiTCfpcnbenjiJoni/go fe^en (ann^ m 
DDnfcinen;Ktr^enfa(^en bicSHebcifl. ■ 

tOlfillcc (3o^. (Sottfr.) nannte ^<S^ 
1797/ bci; @elegenf)ci£ ber 3(nffinblgun0 
emet ^oppelfonate fOtiS Stiamtv : Sturlio- 

sugTbeolog. etMusices juSctpjig, 06 
mm biefe roiuflidj cift^icnctty ijl nic^tbc; 
faniu ; wof)l abcr pub nac^ bctSeit nod) fo[j 
genbc SBcifc^cn won i^m l)ci'aii^flcfDm^ 
men: XII Van p, ]e Clav.i7j,7; XVI 
Variat- p. le Clav. 1 798^ unb IV 2BaI§er 

unb 11 i&n$Ufd)e. 1798 allc ju 8cipj(g- 
^an ftnbct dDL-igcm^ fetncn SJoinamcn 
eben fo oft 3. £. au^gcbrfirft. Ob biti nntt 
cin a>i'urffe^(ci' i|l, obet 06 bicfc ©ac^cit 
bcm im a. Cev. angeffl^rtcn 3, C TO 6 H c t 
jugccignetmerbcn milflcn^ bai-iKbcL' fc^fctt 
beilimmte 3)ac^Ltc$rem €c Icbtc um 1 800 
al^ JCIai3ieimeiftet ttoc^ }U Scipjig; unb tft 
ein ®£^;aieL- mow bcm braven jt i 1 1 e (in 
Sifurt- 3tn 3*1805 folgtcnoc^fcincFan'- 
tasie et Fuguep. le Pf- Op, 4, Scipjig. - 

on 6 n fl e V C3- 3- ^0 f. TOiSnfict. . 

?0i 61 ing C^Siic^acl) jule^t um 1720 
itantorju (Ee&uig.geb, jn*Oift»bnrg^aufen 
amii.O(M^77,&erucfj£cbic6fl(ige@tabfc 
fcftule bii 1 69 5>^m bann fliif t>ai ffobUiv 
gifc^c ©vmnapum, tson tt)o cr 1 698 fliif bie 
3fffl6cmic nad>3enft ging. "Slad^ fttnci- 3"* 
I ilrffnnft tourbe cr 1 704 crjl ^agfdngcv in 
bev ^^evjo^f, .^apeUe }u ^ilbbtirg^aufen, 
bann 17*0 93rtgen/3itformator. €n6(icft 
ei'^ieitei 1711 ben 3lufjuc ^favvcmify 
©eibenftabf, tooju cv aiutj nm io.9lot)> on 
biniitftjuibc. T^a abcr ^ievbc9 fcinc Sie&e 
lUiTOufif unbcfvieWat blieb^nd^m cr 1 71 3 
ba^ fo eben eilebigte^antoiat ju^t(b6uig<; 
^aufen wieber m mb vtmalutc e« ? 
3a^tf BSB 459 M 6 Mog Mol 44 3rt^« If'"^***^**' ^** ^^ '7*^ ^*" 9luf art 

mtte 2i<i}t am Zbttib. 2>ie in &er ertlctt 
^Mfttbti i8.3a^r^utibettj unterfeinem 
Sn^men beliebt $eti»fenen £tr(^en|iAde 
fint ma^rfn^einlii^ von feiner Zvhtit ge; 

1 7 24, 9>i:cbJ9fi: mi@t, ®ebftll), bc^ 9idm> 
6crgir(^m'3nin(ftetu3ln!i|Te<,bei-Sft())uMif 
^i{»itott)etai-iu« un& 9^i»ff fTot bet Zt}€oioi 
gic ju Slfii'ti&ei-g, srt- bafel&ll am 16. ©ec* 
1675, pflrbam7'33?ai;i7So, nad?bem ct 
wtk^dfvifun nnb^vMQXcn in ben tDrucf 
Sefie&cnfrane/tvocimrCiftt^ ati(^ l^efinbcti 
6ttia«et?^utig^;'pt-ebtgc bet netienOr^cI in 
fcet<Domtnicanfr;'.Siid)c,2ftflin6. 1709, 4. 
tfiitr jn>ci)re })rebiat^ tie von i^m t^ci; &^n; 
t\d)€i ffickgcn^cit i|? 9ef)«:i(fen rooibcn,fiSf)rt 
fc^sn bad d. Sfn:. am SSill 5 S^Ain. Qiel. 

9316 L" f4 f ( (Dn €.) — ®o ttcnitt cv 
ft(^ aufreinetiUnter^a[ttingrn^tDCl(l)e r^pn 
1779 in 4- n\d)iene\\ finb. 

5R 6 fe t C€avO EBiolinift in bev SSnigl; 
Q>Leug. JtapcUc ju ^filin^ gcb. bnfflbff/ 
nmi% 1774/ ^atnrtc ^(nnmStimmcn 

f flv fi(^/bag ci jit ben axl^^ti^nete\ienX':^f 
Untensc^bm. ®eine$ei*tigreir,n?omitetr 
allcfi uom f&Iarce nic^f niu' liefl, fonbci-n 
duc^ bcutltc^unbiemroi-tt'd^t,folfn?ii'fIic|^ 
gu 6emunbrLn fc^n. ^a^ ^d}tn in fcinem 
6teti3a(>ie joaci biiicfjfein ©pidauf bet 
©cige bie 3f ufmevf famff it ©erlins anf (icfj. 
©fin crpcr8e^rcr auf feinem 3itfli"iimcntc 
wai'%. ^btti<^ev, bet i^n in Euujet 
3ci( fo weit kat^e, bag er fl(^ mit ben 
f<^tt»er|tenSStolinfoniei-ten eined ® i or n o; 
ioid), J?aacEe ic^Btcn laffen fonntc. 
^ietanf n^utbe et in bcr^apeUe be^ tO^aif/ 
gtafeni>on0c5rocb( 6ei;bcreiflen 5Bii>(ine 
angcfteUt. 92ad)bema6er, nac^ bcm^obe 
biefesE^errn/ bie SapcQc anfgdfift TOntbc; 
na^mftc^ bet £5njg btcfc j jungen @cnie2 
an^ untetfiil^te i^tt^ unb iifretgab i^n bem 
Untetritf^te bei ujflibigen S^vn. ^onjettm, 
*^ a a cf, bet bann befTelfien Xalentc 61^ jii 
btefer augetotbentlic^en fSoUfommeti^ett 
gebilbet^at. 37o(^R)a):etini3.i79ini^e 
angi(leUU6te bie fOfufie &fi>g ati^ikttMt, 
unb 6cf feibete fogar^ mnn i^ ntc^ t itie, ein 
Cimlamt. SlacfcbetSeir abet i|l ct in.bic 
£6mgf,^apeacger9mmett/tnbemeti79;r flf3wltHi<:n'«apeaifl anf Mcffen t»at- f. 

no(^ SVtIin- muf-'9Dionat^l"c^t. ©,99. ujib 
109, SJoni^m ifteifc^iettcn: Polonoiaa 

militaire, p- Pf.Oe. 3. Seip^ig, 6, SA^ncf. 

Mogol di(, ,0^(>"t»i^re*ii noi^um 
6e(annten ifaL Soniponi|ien kfinben fic^ 

tiodf Detfffeicbene -Sitc